Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00223 016273 23563530 na godz. na dobę w sumie
Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik - książka
Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik - książka
Autor: , Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-977-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci bezprzewodowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczne kompendium wiedzy
o sieciach bezprzewodowych

Sieci bezprzewodowe stają się coraz popularniejsze. Wiele firm, instytucji i użytkowników prywatnych rezygnuje z tradycyjnych sieci kablowych, decydując się na rozwiązania bezprzewodowe. Sieci bezprzewodowe są zdecydowanie łatwiejsze w instalacji, redukują ilość kabli plączących się pod biurkiem i pozwalają na korzystanie z internetu niemal w dowolnym miejscu -- wszędzie tam, gdzie dociera sygnał. Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń pozwalających na ich stworzenie, a karta sieci bezprzewodowej to już niemal standard w komputerach przenośnych. Jednak wybór odpowiedniego urządzenia i skonfigurowanie komputera pod kątem korzystania z sieci bezprzewodowej dla wielu użytkowników nadal jest trudnym zadaniem.

Książka 'Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik' opisuje wszystkie zagadnienia związane z budową, konfiguracją i użytkowaniem sieci bezprzewodowej. Czytając ją, dowiesz się, jak dobrać urządzenia sieciowe, stworzyć w oparciu o nie sieć i w jaki sposób podłączyć do niej komputery. Przeczytasz o standardach sieci bezprzewodowych i podstawach ich działania. Znajdziesz tu informacje o tym, jak udostępniać pliki i drukarki, jak zabezpieczyć sieć przed atakami z zewnątrz oraz jak administrować nią. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób skonfigurować swojego laptopa tak, aby móc korzystać z sieci bezprzewodowej w hotelu lub restauracji, w tej książce również znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

W książce poruszono także:

Wykorzystaj wszystkie możliwości sieci bezprzewodowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik Autorzy: Adam Engst, Glenn Fleishman T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 83-7361-977-1 Tytu³ orygina³u: The Wireless Networking Starter Kit, Second Edition Format: B5, stron: 520 Sieci bezprzewodowe staj¹ siê coraz popularniejsze. Wiele firm, instytucji i u¿ytkowników prywatnych rezygnuje z tradycyjnych sieci kablowych, decyduj¹c siê na rozwi¹zania bezprzewodowe. Sieci bezprzewodowe s¹ zdecydowanie ³atwiejsze w instalacji, redukuj¹ iloœæ kabli pl¹cz¹cych siê pod biurkiem i pozwalaj¹ na korzystanie z internetu niemal w dowolnym miejscu — wszêdzie tam, gdzie dociera sygna³. Na rynku pojawia siê coraz wiêcej urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na ich stworzenie, a karta sieci bezprzewodowej to ju¿ niemal standard w komputerach przenoœnych. Jednak wybór odpowiedniego urz¹dzenia i skonfigurowanie komputera pod k¹tem korzystania z sieci bezprzewodowej dla wielu u¿ytkowników nadal jest trudnym zadaniem. Ksi¹¿ka „Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik” opisuje wszystkie zagadnienia zwi¹zane z budow¹, konfiguracj¹ i u¿ytkowaniem sieci bezprzewodowej. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak dobraæ urz¹dzenia sieciowe, stworzyæ w oparciu o nie sieæ i w jaki sposób pod³¹czyæ do niej komputery. Przeczytasz o standardach sieci bezprzewodowych i podstawach ich dzia³ania. Znajdziesz tu informacje o tym, jak udostêpniaæ pliki i drukarki, jak zabezpieczyæ sieæ przed atakami z zewn¹trz oraz jak administrowaæ ni¹. Jeœli zastanawiasz siê, w jaki sposób skonfigurowaæ swojego laptopa tak, aby móc korzystaæ z sieci bezprzewodowej w hotelu lub restauracji, w tej ksi¹¿ce równie¿ znajdziesz odpowiedŸ na to pytanie. W ksi¹¿ce poruszono tak¿e: (cid:129) Dzia³anie sieci bezprzewodowych (cid:129) Dobór urz¹dzeñ dostêpowych, kart sieciowych i anten (cid:129) Konfiguracja po³¹czeñ sieciowych w Windows, Linuksie, FreeBSD i Mac OS X (cid:129) £¹czenie komputerów za pomoc¹ Bluetooth (cid:129) Projektowanie i tworzenie sieci bezprzewodowej (cid:129) Konfiguracja urz¹dzeñ sieciowych (cid:129) Zabezpieczanie danych w sieciach bezprzewodowych (cid:129) Tworzenie sieci bezprzewodowych du¿ego zasiêgu Wykorzystaj wszystkie mo¿liwoœci sieci bezprzewodowych Spis treści Podziękowania .................................................................................. 9 Wprowadzenie ................................................................................ 11 Część I Podstawy techniki bezprzewodowej ...............................21 Rozdział 1. Jak działa łączność bezprzewodowa ................................................. 23 Przenikanie sygnału przez ściany ................................................................................... 23 Transmisja danych za pomocą fal radiowych ................................................................. 25 Rozdział 2. Standardy sieci bezprzewodowych ................................................... 27 802.11b: aktualny lider ................................................................................................... 30 802.11a: wyższe częstotliwości, mniej zakłóceń ............................................................ 31 802.11g: szybszy i kompatybilny ................................................................................... 33 Rozdział 3. Urządzenia bezprzewodowe ............................................................. 37 Punkty dostępowe .......................................................................................................... 38 Bezprzewodowe karty sieciowe ..................................................................................... 41 Anteny ............................................................................................................................ 49 Rozdział 4. Inne standardy ................................................................................ 53 Bluetooth ........................................................................................................................ 53 Komórkowe systemy przesyłania danych ...................................................................... 56 Bliższa i dalsza rodzina 802.11 ...................................................................................... 60 WiMax: 802.16 i długie dystanse ................................................................................... 63 Rozdział 5. Sieci bezprzewodowe (najbliższej) przyszłości .................................. 65 Sieci kratowe .................................................................................................................. 65 Ultra Wideband (UWB) ................................................................................................. 68 Lotnicza bezprzewodowa łączność szerokopasmowa .................................................... 70 4 Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik Część II Podłączamy komputer ...................................................73 Rozdział 6. Podłączenie komputera PC pracującego w systemie Windows .......... 75 Instalacja sprzętu ............................................................................................................ 76 Konfiguracja Windows XP ............................................................................................. 77 Konfiguracja oprogramowania Broadcom ...................................................................... 83 Konfiguracja oprogramowania Linksys ......................................................................... 85 Konfiguracja oprogramowania Orinoco ......................................................................... 92 Konfiguracja innych klientów sieci bezprzewodowych ................................................. 93 Rozdział 7. Konfiguracja laptopa Centrino ......................................................... 97 Zarządzanie połączeniami .............................................................................................. 97 Korzystanie z profili ....................................................................................................... 99 Rozwiązywanie problemów ......................................................................................... 101 Rozdział 8. Podłączenie komputera Macintosh ................................................ 103 Proste połączenie .......................................................................................................... 103 Połączenie średnio zaawansowane ............................................................................... 105 Konfiguracja innego oprogramowania klienckiego ...................................................... 110 Rozdział 9. Podłączenie komputera pracującego w systemie Linux lub FreeBSD ...................................................... 113 Linux, FreeBSD i Wi-Fi ............................................................................................... 113 Rozdział 10. Podłączenie komputera podręcznego ............................................. 117 Palm OS ....................................................................................................................... 118 Windows Mobile 2003 ................................................................................................. 123 Rozdział 11. Łączenie przez Bluetooth ............................................................... 131 Zestawianie w pary ....................................................................................................... 131 Bluetooth w praktyce .................................................................................................... 141 Rozdział 12. Tworzenie sieci bezprzewodowej ad hoc ........................................ 153 Tworzenie sieci ad hoc w Windows XP ....................................................................... 154 Tworzenie sieci ad hoc w systemach Mac OS 8.6/9.x .................................................. 155 Tworzenie sieci ad hoc w systemie Mac OS X ............................................................ 156 Rozdział 13. Udostępnianie plików i drukarek ................................................... 159 Windows XP ................................................................................................................ 160 Mac OS 9 ..................................................................................................................... 162 Mac OS X ..................................................................................................................... 166 Udostępnianie drukarek ................................................................................................ 169 Rozdział 14. Rozwiązywanie problemów z połączeniem ...................................... 171 Problem: nie widać sieci bezprzewodowej ................................................................... 172 Problem: brak łączności bezprzewodowej .................................................................... 176 Problem: słaba jakość sygnału ...................................................................................... 177 Problem: brak dostępu do sieci lub Internetu w podróży .............................................. 178 Część III Tworzenie sieci bezprzewodowej ..................................181 Rozdział 15. Planowanie sieci bezprzewodowej ................................................. 183 Tworzenie schematu sieci ............................................................................................. 184 Zakupy i konfiguracja .................................................................................................. 188 Spis treści 5 Rozdział 16. Zakup bramy bezprzewodowej ....................................................... 193 Opcje sprzętowe ........................................................................................................... 194 Interfejsy konfiguracyjne ............................................................................................. 197 Usługi sieciowe ............................................................................................................ 198 Bezpieczeństwo i filtry ................................................................................................. 200 Komunikacja z ISP ....................................................................................................... 204 Różne ........................................................................................................................... 206 Rozdział 17. Konfiguracja bramy bezprzewodowej .............................................. 209 Linksys BEFW11S4 ..................................................................................................... 209 Linksys WRT54G ........................................................................................................ 216 AirPort Extreme Base Station ...................................................................................... 218 Typowe ustawienia bram bezprzewodowych ............................................................... 227 Rozdział 18. Bezprzewodowe gadżety ............................................................... 233 Aparaty i kamery cyfrowe ............................................................................................ 233 Drukarki i adaptery ....................................................................................................... 236 Detektory Wi-Fi ........................................................................................................... 239 Odtwarzacze muzyki i zdjęć ......................................................................................... 241 Telewizory, monitory i projektory ................................................................................ 242 Telefony Wi-Fi ............................................................................................................. 244 Różne ........................................................................................................................... 245 Rozdział 19. Tworzenie programowego punktu dostępowego ............................. 247 Konfiguracja programowej bazy sprzętowej w systemach Mac OS 8.6 i 9.x ............... 248 Konfiguracja udostępniania Internetu w systemie Mac OS X ...................................... 249 Windows XP i oprogramowanie do routingu ............................................................... 251 Rozdział 20. Mostkowanie sieci bezprzewodowych ............................................ 255 Podstawy mostkowania ................................................................................................ 255 Typy mostów ................................................................................................................ 257 Rozdział 21. Anteny do użytku w budynkach ..................................................... 265 Potwierdzenie zgodności .............................................................................................. 266 Typy anten do użytku w pomieszczeniach ................................................................... 267 Instalacja anteny — wskazówki ................................................................................... 269 Rozdział 22. Sieć Wi-Fi w małym biurze ............................................................. 271 Bezpieczna transmisja .................................................................................................. 271 Uwierzytelniony dostęp ................................................................................................ 276 Rozdział 23. Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową ........................ 281 Problem: słaby sygnał .................................................................................................. 283 Problem: przerwy w łączności ...................................................................................... 284 Problem: odbiór jest niemożliwy .................................................................................. 284 Problem: brak łączności bezprzewodowej .................................................................... 286 Problem: często trzeba restartować punkt dostępowy .................................................. 287 Problem: brak łącza pomiędzy siecią bezprzewodową i kablową ................................ 287 Problem: brak połączenia z Internetem ........................................................................ 289 Problem: WDS nie działa ............................................................................................. 291 Część IV Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych .......................293 Rozdział 24. Kłopoty z sieciami bezprzewodowymi ............................................. 295 Prawdopodobieństwo ataku .......................................................................................... 296 Potencjalne szkody ....................................................................................................... 297 Kto powinien się czym przejmować? ........................................................................... 302 6 Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik Rozdział 25. Ochrona dostępu do sieci .............................................................. 305 Niby-zabezpieczenia .................................................................................................... 305 Szyfrowanie i kontrola ................................................................................................. 307 Poznaj swych wrogów .................................................................................................. 312 Rozdział 26. Zabezpieczanie przesyłanych danych ............................................. 319 Szyfrowanie hasła email ............................................................................................... 320 Szyfrowanie zawartości ................................................................................................ 321 SSH (Secure Shell) ....................................................................................................... 325 SSL (Secure Sockets Layer) ......................................................................................... 329 VPN (Virtual Private Network) .................................................................................... 331 Rozdział 27. Ochrona systemów komputerowych ............................................... 335 Czym tu się przejmować? ............................................................................................. 335 Oprogramowanie antywirusowe ................................................................................... 337 Aktywne zapory sieciowe ............................................................................................. 338 Część V Z laptopem w trasę .....................................................341 Rozdział 28. Szukanie Wi-Fi w podróży .............................................................. 343 Darmowe sieci bezprzewodowe ................................................................................... 343 Komercyjne sieci bezprzewodowe ............................................................................... 348 Rozdział 29. Konfiguracja oprogramowania WISP .............................................. 359 Boingo Wireless ........................................................................................................... 360 iPass ............................................................................................................................. 365 GRIC ............................................................................................................................ 370 Sprint PCS .................................................................................................................... 371 Inni dostawcy usług bezprzewodowych ....................................................................... 372 Rozdział 30. Wykorzystanie komórkowych systemów przesyłania danych ........... 373 Łączenie z sieciami GSM i GPRS ................................................................................ 373 Łączenie z użyciem CDMA i CDMA2000 ................................................................... 376 Rozdział 31. Przygotowania do podróży ............................................................. 379 Konta dostępowe .......................................................................................................... 379 Poczta elektroniczna ..................................................................................................... 380 Pliki .............................................................................................................................. 382 Kopie zapasowe ............................................................................................................ 383 Sieci VPN ..................................................................................................................... 384 Rozdział 32. Praca w podróży ........................................................................... 387 Łączenie się z siecią ..................................................................................................... 387 Wskazówki ................................................................................................................... 389 Część VI Daleki zasięg ..............................................................393 Rozdział 33. Długodystansowe łącza Wi-Fi ........................................................ 395 Łączenie z Internetem .................................................................................................. 396 Zwiększanie zasięgu sieci ............................................................................................. 400 Rozwiązywanie problemów ......................................................................................... 403 Rozdział 34. Anteny dla łączy długodystansowych ............................................. 407 Typy anten dla łączy długodystansowych .................................................................... 407 Kable i złącza antenowe ............................................................................................... 414 Akcesoria bezprzewodowe ........................................................................................... 416 Spis treści 7 Obliczenie mocy sygnału ............................................................................................. 418 Zgodność z przepisami ................................................................................................. 425 Instalacja anteny ........................................................................................................... 425 Dodatki .......................................................................................431 Dodatek A Podstawy sieci komputerowych .................................................... 433 Co to jest sieć? ............................................................................................................. 434 Zastosowania sieci komputerowych ............................................................................. 435 Okablowanie sieciowe .................................................................................................. 438 Urządzenia sieciowe ..................................................................................................... 448 Protokoły sieciowe ....................................................................................................... 456 Dodatek B Konfiguracja ustawień sieciowych ................................................. 463 Konfiguracja ustawień sieci w systemach Windows .................................................... 464 Konfiguracja ustawień sieci w systemach Mac OS 8.6/9.x .......................................... 468 Konfiguracja ustawień sieci w systemie Mac OS X ..................................................... 470 Dodatek C Jak rozwiązywać problemy ............................................................ 473 1. Opisz problem .......................................................................................................... 473 2. Rozłóż system na części składowe ........................................................................... 474 3. Sformułuj pytania ..................................................................................................... 475 4. Odpowiedz na pytania .............................................................................................. 476 5. Poproś o pomoc eksperta .......................................................................................... 477 Jak radzić sobie w beznadziejnych sytuacjach? ............................................................ 481 Słowniczek ................................................................................... 483 Skorowidz ..................................................................................... 499 Rozdział 2. Standardy sieci bezprzewodowych Komunikowanie się, niezależnie od kontekstu, może się odbywać pomyślnie tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy tego procesu posługują się tym samym językiem. W świecie sieci komputerowych taki język nosi nazwę specyfikacji. Jeśli specyfikacja zostanie uzgodniona przez wystarczającą liczbę stron lub jeśli otrzyma aprobatę organizacji branżowej, jej status może wzrosnąć do poziomu standardu. Tak to przynajmniej wygląda w teorii, lecz w każdej branży można wskazać niezliczone „standardy”, które nie są w stanie współpracować z innymi i stanowią element rywali- zacji pomiędzy producentami. Jednakże świat sieci bezprzewodowych, co jest godne uwagi, niemal całkowicie wyewoluował poza ten gąszcz konkurencyjnych standardów. Mówiąc o sieciach bezprzewodowych, mamy na myśli rodzinę współpracujących ze sobą standardów: urządzenie obsługujące dany standard jest zawsze zgodne z innymi, obsługującymi ten sam standard. Co więcej, zgodność wstecz jest tu bardziej regułą niż wyjątkiem. W latach od 1999 do 2001 wiodącą specyfikacją była IEEE 802.11b, znana również pod nazwami Wi-Fi i AirPort (nazwa stosowana dla tej technologii przez Apple). Sukces 802.11b był olbrzymi a urządzeń, które obsługują ten standard, sprzedano dziesiątki milionów. W roku 2001 w końcu pojawił się na rynku sprzęt dla znacznie szybszego standardu 802.11a, a chociaż był on podobny do 802.11b, oba standardy nie mogły współpracować ze sobą, ponieważ wykorzystywały inne pasma częstotliwości. Rozwiązanie, które pozwalało na uzyskanie szybkości standardu 802.11a, zachowując jednocześnie zgodność z 802.11b, ostatecznie pojawiło się w roku 2003 jako 802.11g. Ten najnowszy standard działa równie szybko jak 802.11a, lecz na tych samych często- tliwościach co 802.11g, zapewniając pełną zgodność wstecz z niezliczonymi urządze- niami 802.11b. 28 Część I ♦ Podstawy techniki bezprzewodowej Standard 802.11g stopniowo zastąpi 802.11b i najprawdopodobniej wyprze standard 802.11a do zastosowań niszowych. Jeśli ktoś chce się asekurować, może skorzystać z oferty niektórych producentów, proponujących karty „a/b/g”, które obsługują wszystkie trzy specyfikacje. Stowarzyszenie branżowe, sprawujące kontrolę nad Wi-Fi, rozszerzyło tę definicję tak, że obejmuje wszystkie trzy specyfikacje i każdy produkt na rynku oznaczony „Wi-Fi” ma adnotację, czy działa w paśmie 2,4 GHz, 5 GHz, czy w obu (patrz tabela 2.1). Wszyst- kie urządzenia Wi-Fi są certyfikowane jako zdolne do współpracy z wszystkimi innymi urządzeniami Wi-Fi w tym samym paśmie. Inaczej mówiąc, wszystkie urządzenia 802.11b i 802.11g będą ze sobą współpracować, lecz urządzenia 802.11a mogą komu- nikować się tylko z innymi urządzeniami 802.11a. Tabela 2.1. Zestawienie standardów sieci bezprzewodowych Standard Częstotliwość 802.11b 2,4 GHz Przepustowość nominalna i rzeczywista 11 Mb/s 5 Mb/s Zgodność z 802.11b Tak Rok wprowadzenia do użytku 1999 802.11a 5 GHz 802.11g 2,4 GHz 54 Mb/s 25 Mb/s 54 Mb/s 20 Mb/s Nie 2002 Tak 2003 Trend Coraz mniej w komputerach, rośnie popularność w tańszych urządzeniach Powoli przyjmuje się w firmach, brak zainteresowania ze strony konsumentów Rosnąca wszędzie popularność Gdy w połowie roku 2002 pisaliśmy pierwsze wydanie niniejszej książki, nadal nie było pewne, czy sieci bezprzewodowe Wi-Fi będą ostatecznym zwycięzcą na rynku, ponie- waż istniały jeszcze rywalizujące standardy, takie jak HomeRF. IEEE IEEE, czyli Institute of Electrical and Electronics Engineers, jest niedochodowym zawodowym zrzeszeniem inżynierów, mającym 380 000 członków. Misją IEEE jest tworzenie opartych na ugodzie standardów technicznych w urządzeniach elektronicznych w kilku branżach. Wielu producentów urządzeń 802.11 zaangażowało się w prace podkomisji IEEE. IEEE 802 Commitee zajmuje się sieciami komputerowymi. 802.11 Working Group — bez- przewodowymi sieciami lokalnymi, a różne grupy robocze Task Group (między innymi a, b, e, f, g, h oraz i) pracują nad określonymi typami bezprzewodowych sieci lokalnych i problemami związanymi z sieciami bezprzewodowymi, na przykład strumieniowym przesyłaniem mediów, komunikacją pomiędzy punktami dostępowymi i bezpieczeństwem. Rozdział 2. ♦ Standardy sieci bezprzewodowych 29 Status Wi-Fi przestał już podlegać dyskusji: ponieważ konkurencja praktycznie znikła, a urządzenia Wi-Fi są obecne w milionach domów i firm, standard ten jest niekwestio- nowanym liderem sieci bezprzewodowych. Pomimo to na scenie pojawiły się jeszcze inne standardy bezprzewodowe, takie jak Bluetooth, który służy do synchronizacji danych na krótkich dystansach, z małym poziomem pomocy, a także WiMax, wykorzystywany do nawiązywania długodystan- sowych połączeń dwupunktowych. Omówimy je wszystkie wraz z przedstawieniem pewnej prognozy przyszłości rozwoju Wi-Fi w rozdziale 4. „Inne standardy”. Certyfikat Wi-Fi Wi-Fi jest skrótem angielskiego wireless fidelity. Nazwa ta ma sugerować przesyłanie danych z wysoką wiernością. W istocie jest to znak handlowy należący do Wi-Fi Alliance — stowarzy- szenia branżowego, które pełniło wiodącą rolę w pracach związanych z zapewnieniem zgodności pomiędzy urządzeniami różnych producentów, stosujących standard IEEE 802.11b, a ostatnio również 802.11a i 802.11g (www.wifialliance.com). Stowarzyszenie to tak skutecznie roz- propagowało nazwę Wi-Fi, że zmieniło własną nazwę z bardziej niezgrabnej (lecz więcej wyja- śniającej) Wireless Ethernet Compatibility Alliance właśnie na Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance wymaga pokaźnych składek członkowskich — nie licząc dodatkowych opłat — od firm, które zgłaszają swoje urządzenia do testów w laboratorium certyfikującym stowarzyszenia. Proces certyfikacji, podczas którego stosuje się standardowy pakiet testów, gwarantuje po- prawne działanie tysięcy poszczególnych funkcji. Dopiero po pomyślnym zakończeniu tych prób producent może legalnie używać znaku i nazwy Wi-Fi dla danego urządzenia (patrz rysunek 2.1). Metoda Wi-Fi Alliance rzeczywiście jest taką gwarancją kompatybilności, której można zaufać. Wprawdzie inne grupy handlowe promowały swoje standardy, lecz z nieszczególnym powodze- niem. Przykładowo, Bluetooth jest w większym stopniu konceptem marketingowym, ponieważ od producentów nie wymaga się przechodzenia rygorystycznego, niezależnego procesu certy- fikacji, aby mogli stosować tę nazwę w swoich produktach. Rysunek 2.1. Logo Wi-Fi W październiku 2002 roku stowarzyszenie Wi-Fi Alliance zaktualizowało znak certyfikacji Wi-Fi, tak aby wskazywał, czy dane urządzenie może pracować w paśmie 2,4 GHz (wówczas 802.11b, lecz dziś również 802.11g), w paśmie 5 GHz (802.11a) czy też w obu, co umożliwiają pro- dukty zgodne z większą liczbą specyfikacji. Na starszych urządzeniach znajduje się sam znak Wi-Fi, natomiast w przypadku nowszych trzeba sprawdzić, które pasma obsługują. Informacje te powinny być wyraźnie zaznaczone na opakowaniu. Najnowszą zmianą Wi-Fi Alliance było uwzględnienie w procesie certyfikacji Wi-Fi dodatkowych standardów, np. WPA (nowa specyfikacja zabezpieczeń Wi-Fi Protected Access), co ma na celu zapewnienie, że nowe, bardziej wyrafinowane opcje sieci bezprzewodowych będą ze sobą współ- pracowały równie dobrze, jak podstawowe elementy. 30 Część I ♦ Podstawy techniki bezprzewodowej 802.11b: aktualny lider Standard 802.11b stosuje rozpraszanie widma z wykorzystaniem sekwencji bezpośred- niej do nadawania i odbioru danych z szybkością 11 megabitów na sekundę (Mb/s). Ta liczba nie powinna jednak nikogo oszukać, gdyż przepustowość użytkowa jest znacznie mniejsza. Do 11 Mb/s wlicza się całe dodatkowe obciążenie sieci przez nagłówki i stopki pakietów, synchronizację transmisji i inne elementy. Rzeczywista przepustowość w przypadku tego standardu teoretycznie wynosi około 7 Mb/s, co jest wartością podobną jak w kablowym Ethernecie 10Base-T (o znamionowej szybkości 10 Mb/s), lecz więk- szość użytkowników w najlepszym razie dostaje 4 – 5 Mb/s z uwagi na ograniczenia tanich urządzeń do użytku domowego i natłok sygnałów w większości sieci. 802.11b obsługuje pięć szybkości transmisji, zaczynając od najszybszej i przechodząc na wolniejsze, jeśli zakłócenia lub niski poziom sygnału uniemożliwiają przesłanie danych. Są to: 11 Mb/s, 5,5 Mb/s, 2 Mb/s, 1 Mb/s i 512 kb/s (kilobitów na sekundę). Trzy najniższe szybkości w istocie pochodzą z oryginalnego protokołu 802.11, star- szego od 802.11b. Niektóre z najstarszych urządzeń nadal mogą współpracować z nowym sprzętem dzięki tej zgodności wstecz. Wygląda na to, że najniższa szyb- kość (512 kb/s) w części najnowszych urządzeń nie jest już obsługiwana. Niektóre bezprzewodowe karty sieciowe i punkty dostępowe pozwalają na wybór szyb- kości działania, lecz o ile nie stosujemy długodystansowego łącza, w którym trzeba ustawić konkretny poziom, ręczna zmiana szybkości nie ma sensu: urządzenia powinny zawsze negocjować najwyższe możliwe szybkości. Najczęściej nie da się ustalić szyb- kości połączenia, lecz można bezpiecznie założyć, że sieci bezprzewodowe przy pełnym poziomie sygnału będą działać z szybkością 11 Mb/s, podczas gdy łącza długodystan- sowe prawdopodobnie będą miały szybkość 1 lub 2 Mb/s. Użytkownicy z dużymi skłonnościami do majsterkowania czasem potrafią dopro- wadzić sieć bezprzewodową do pracy z nieco lepszą wydajnością przez wyłączenie najniższych szybkości i zmuszenie wszystkich urządzeń do komunikacji z wyższą lub nawet tylko z najwyższą prędkością — 11 Mb/s. 802.11b wykorzystuje część pasma przy wysyłaniu każdej porcji danych, aby utrzymać zgodność z wolniejszymi i bardziej odległymi systemami. Każdy pakiet domyślnie zaczyna się od bardzo wol- nego nadawania, po czym przyspiesza. Ponieważ 802.11b wykorzystuje sekwencję bezpośrednią, każdy punkt dostępowy 802.11b może być nastawiony na jeden z kilku kanałów, aby uniknąć konfliktów z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w sąsiedztwie. 802.11b korzysta z niewymagającego licencji pasma 2,4 GHz: w USA od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz. Wprawdzie tech- nicznie specyfikacja 802.11b pozwala na 14 zachodzących na siebie kanałów, lecz w USA legalnie można wykorzystać tylko 11, a w Polsce 13 (pasma od 2400,0 do 2483,5 MHz). Rozdział 2. ♦ Standardy sieci bezprzewodowych 31 Należy uważać, aby niechcący nie stać się międzynarodowym przestępcą. Spotka- liśmy się z relacjami podróżników, którzy włączali swoje urządzenia sieciowe na kanałach, które można było wykorzystywać legalnie w ich krajach rodzinnych, lecz nie w miejscu, które odwiedzali. Jak na razie żaden z nich nie został wytropiony i uka- rany, lecz dobrze jest sprawdzić lokalne przepisy. Niektóre karty pozwalają wybrać aktualny kraj pobytu, aby zachować zgodność z miejscowym prawem. Uważać trzeba nawet wtedy, gdy z sieci korzystamy lokalnie. Niektórych urządzeń nie da się prze- stawiać na ustawienia obowiązujące dla innych krajów, dlatego też radzimy kupować urządzenia Wi-Fi tylko u siebie, nawet jeśli za granicą są tańsze. Kanały są zdefiniowane w odstępach co kilka megaherców, co w razie zakłóceń daje elastyczność konfiguracji. Zakłócenia mogą powodować radioamatorzy zajmujący część pasma czy też sygnały łączy telewizyjnych, służących do zdalnej transmisji i do ograniczonych zastosowań bezpieczeństwa publicznego. Zakłócenia mogą też zdarzać się w miejscu, gdzie pracuje kilka punktów dostępowych — wyobraźmy sobie np. biblio- tekę uniwersytecką, w której wielu studentów, zgromadzonych na niewielkim obszarze, chce korzystać z Internetu za pomocą swoich laptopów. Kanały: 1., 6. i 11. mogą być używane jednocześnie w tym samym miejscu bez bez- pośredniego zachodzenia na siebie w paśmie częstotliwości. Wstęgi boczne o znacznie mniejszym poziomie sygnału nie powodują większych problemów w odbiorze informacji (patrz rysunek 2.2). Niektórzy eksperci twierdzą, że kanały 1., 4., 7. i 11. mogą być używane jednocześnie z minimalnymi zakłóceniami, więc można wypróbować taką konfigurację, jeśli z jakiegoś powodu nie można użyć kanału 6. Rysunek 2.2. Kanały 1., 6. i 11. nie zachodzą na siebie bezpośrednio. Wstęgi boczne nakładają się na akceptowalnym poziomie 802.11a: wyższe częstotliwości, mniej zakłóceń Urządzenia sieciowe zgodne ze standardem 802.11a zaczęły pojawiać się w połowie roku 2002 i Czytelnik może oczywiście zadać pytanie, dlaczego standard 802.11b był dostępny przed 802.11a. IEEE w istocie jako pierwszą zaakceptował misję grupy ro- boczej 802.11a i ratyfikował oba protokoły jednocześnie, lecz technologia niezbędna do zaimplementowania 802.11a i pasmo, w którym ten protokół miał działać, nie były jeszcze wtedy dostępne. 32 Część I ♦ Podstawy techniki bezprzewodowej Początkowo stowarzyszenie Wi-Fi Alliance planowało przyznawanie urządzeniom 802.11a certyfikatów pod nazwą „Wi-Fi5”, lecz w końcu podjęto decyzję, by za- miast tego rozszerzyć definicję znaku Wi-Fi tak, by obejmował również standard 802.11a. W przypadku urządzeń obsługujących 802.11a, na opakowaniu pod logo Wi-Fi znajduje się adnotacja o paśmie 5 GHz. 802.11a różni się od 802.11b pod czterema istotnymi względami. 802.11a: (cid:141) Wykorzystuje trzy części pasma 5 GHz, zajmujące w sumie w nieciągłym paśmie kilkaset megaherców. (cid:141) Ma 12 niezachodzących na siebie kanałów (8 dostępnych do użytku wewnątrz budynków), co pozwala na obejmowanie zasięgiem jednego obszaru fizycznego przez więcej punktów dostępowych bez wzajemnego zakłócania sygnałów i z większą liczbą aktywnych kanałów. (cid:141) Działa z nominalną szybkością 54 Mb/s, co przekłada się na ok. 25 Mb/s użytkowej przepustowości. (cid:141) Działa tylko na krótsze odległości, lecz stosuje lepsze niż 802.11b protokoły do eliminowania wpływu odbić sygnałów wewnątrz budynków. Najważniejsze zalety 802.11a biorą się z tych czterech różnic: pasmo 5 GHz nie jest jeszcze wykorzystywane przez zbyt wiele urządzeń bezprzewodowych, a 8 odrębnych kanałów do użycia wewnątrz budynków (ta liczba może wzrosnąć do 11 dzięki przy- działowi dodatkowych częstotliwości) pozwala na jednoczesne wykorzystywanie pełnej przepustowości łączy w jednym miejscu przez znacznie wyższą liczbę użytkowników. Dzięki temu 802.11a ma sporą szansę zaistnienia w przepełnionych biurach i serwe- rowniach. Inne potencjalne miejsca zastosowania urządzeń 802.11a to te, gdzie wy- stępuje duży poziom zakłóceń w paśmie 2,4 GHz, np. zakłady produkcyjne, szpitale i inne instytucje, w których intensywnie korzysta się z urządzeń ISM (skrót od indu- strial, scientific, medical — przemysłowe, naukowe, medyczne), zajmujących pasmo 2,4 GHz. Cztery kanały, zarezerwowane w górnej części pasma 802.11a dla łączy dwupunkto- wych w otwartym terenie (oczywiście z użyciem zewnętrznych anten) pozwalają na nadawanie z wyższą mocą, dzięki czemu mogą zapewnić wyższą przepustowość niż 802.11g w tych samych warunkach. Biorąc pod uwagę szybkość, którą oferuje 802.11a, transmisja dwupunktowa jest atrakcyjną metodą uniknięcia opłat za łącza cyfrowe, np. T-3 o szybkości 45 Mb/s. Dzierżawa łączy tego typu jest bardzo kosztowna, nawet na krótkich odcinkach w obrębie jednego miasta i może wymagać zainstalowania drogich urządzeń po obu stronach. Standard 802.16a może wyprzeć 802.11a w łączach dwu- punktowych na tych samych częstotliwościach, ponieważ jest zaprojektowany do tworzenia długodystansowych połączeń z pojedynczymi nadajnikami-odbiornikami na obu końcach połączenia. W przeciwieństwie do 802.16a standard 802.11a ma słu- żyć do łączenia kilku klientów z centralnym punktem dostępowym. Niestety, z powodu wykorzystania pasma 5 GHz standard 802.11a nie jest zgodny z dzie- siątkami milionów eksploatowanych dziś urządzeń 802.11b. Z tego powodu, gdy dyrektor naczelny Apple, Steve Jobs, przedstawiał opartą na 802.11g technologię AirPort Extreme, Rozdział 2. ♦ Standardy sieci bezprzewodowych 33 stwierdził, że standard 802.11a jest skazany na porażkę. Bardziej stosowne jest stwier- dzenie, że 802.11a został zepchnięty do statusu technologii niszowej do specjalnych zastosowań. Firma Apple nie była odosobniona w tych poglądach: żaden większy producent nie poparł 802.11a jako zastępnika dla 802.11b lub 802.11g. Głównym obszarem, w którym standard 802.11a zyskał na popularności, jest branża rozrywki domowej, która najwyraźniej przeszła na 802.11a do przesyłania sygnałów cyfrowych o wysokiej rozdzielczości pomiędzy konsumenckimi urządzeniami elektronicznymi w obrębie domu (mieszkania). Microsoft zaprezentował produkty oparte na tej technice, w których kilka strumieni sygnału DVD jest przesyłanych pomiędzy kilkoma urzą- dzeniami, bez najmniejszych kłopotów z jakością. Ceny sprzętu 802.11a spadły szybciej niż się spodziewano. Wiele urządzeń 802.11a kosztuje zaledwie o 50 – 100 dolarów więcej niż sprzęt 802.11b, a ich ceny są porów- nywalne z cenami nowych urządzeń 802.11g. W przyszłości większość urządzeń 802.11a będzie zapewniało obsługę b i g: producenci, którzy pierwotnie oferowali karty 802.11a, szybko przeszli na produkcję urządzeń a/b (dwa tryby, dwa pasma) i a/b/g (trzy tryby, dwa pasma). Wiele punktów dostępowych potrafi obecnie obsługiwać a lub b/g albo kombinacje, w których wszystkie trzy standardy mogą być używane jednocześnie. Takie podejście stwarza pewne problemy projektowe, ponieważ większy zasięg 802.11b i 802.11g oznacza, że aby zapewnić taki sam zasięg dla wszystkich protokołów, po- trzebna będzie albo potężniejsza antena po stronie 802.11a, albo dodatkowe punkty dostępowe 802.11a. Nie licząc różnic w numerach kanałów, konfiguracja klientów i punktów dostępowych 802.11a wygląda identycznie jak konfiguracja urządzeń 802.11b. Zagadnienia te opi- szemy w części II „Podłączamy komputer”. 802.11g: szybszy i kompatybilny W roku 2002 urządzenia 802.11b rządziły bezdyskusyjnie. Urządzenia 802.11a o szyb- kości 54 Mb/s, które pojawiły się na rynku pod koniec roku 2001, pracowały z atrak- cyjniejszą szybkością, lecz ponieważ wykorzystywały inną częstotliwość niż 802.11b i kosztowały więcej, tylko niewielka liczba użytkowników lubiących nowinki i testerów zdecydowała się na nie. Ogólnie mówiąc, idea szybszego standardu 802.11a została dobrze przyjęta, lecz kompatybilność jest czynnikiem decydującym, a 802.11a nie był zgodny z 802.11b, co pozostawiło otwartą furtkę dla 802.11g. 802.11g działa z szybkością 54 Mb/s, podobnie jak 802.11a, lecz korzysta z tych samych częstotliwości co 802.11b, zarazem zapewniając pełną zgodność wstecz z tą starszą specyfikacją. Z powodu konfliktów politycznych i technicznych ratyfikacja protokołu zajęła komitetowi 802.11g w IEEE prawie trzy lata. Protokół został ostatecznie przyjęty 12 czerwca 2003 r. Technologia nie czeka jednak na grupy inżynieryjne. Wbrew rozsądnym radom nie- których ekspertów branżowych, w celu osiągnięcia większych szybkości kilka firm w grudniu 2002 roku zaczęło sprzedawać urządzenia zawierające układy oparte na aktualnych wówczas, roboczych wersjach specyfikacji 802.11g. 34 Część I ♦ Podstawy techniki bezprzewodowej Te wczesne urządzenia firm Apple, Belkin, Buffalo, D-Link, Linksys i innych działały, lecz często mizernie radziły sobie w mieszanych sieciach, zawierających zarówno urzą- dzenia 802.11b, jak i 802.11g. Pierwsze urządzenia 802.11g często pracowały z szyb- kością taką jak 802.11b, co eliminowało korzyści z ich stosowania. Na szczęście w miarę powstawania i zatwierdzania w IEEE kolejnych wersji roboczych dokumentu, producenci nieustannie aktualizowali firmware (oprogramowanie sprzętowe — wewnętrzne opro- gramowanie, obsługujące dedykowany sprzęt), co pozwoliło na poprawę tych wczesnych problemów. Wkrótce po czerwcowej ratyfikacji specyfikacji większość producentów wydała ostateczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego 802.11g, które utwierdziły ulepszenia 802.11b/g, a nawet poprawiły przepustowość. Jak to zwykle bywa z nominalną przepustowością sieci, w 802.11g użytkowa przepu- stowość transmisji faktycznych danych (plików i transakcji) po odjęciu narzutu sieci i konfliktów jest niższa od nominalnej i w przybliżeniu wynosi 20 Mb/s. W przypadku 802.11b nominalne 11 Mb/s przekłada się zwykle w najlepszych warunkach na użyt- kowe 5 Mb/s i często dalej maleje wraz ze wzrostem odległości od punktu dostępowego. W standardzie 802.11g istnieje kilka pośrednich poziomów szybkości, więc przepu- stowość nie spada od razu z 54 Mb/s do 11 Mb/s lub niższej. W rzeczywistości 802.11g może być w identycznych warunkach nieco wolniejsza od równorzędnej sieci 802.11a. Jest to spowodowane faktem, że 802.11g musi zachować zgodność z urządzeniami 802.11b, które stosują odmienną metodę kodowania danych w sygnale radiowym, a narzuty związane z zarządzaniem czasem nadawania urządzeń w mieszanej sieci 802.11b/802.11g, spowalniają całość. Niektórzy fachowcy twierdzą, że 802.11g może być w podobnych warunkach nawet o 40 wolniejsza od 802.11a, aczkolwiek inni uważają, że różnica będzie wynosić zaledwie 10 . W praktyce, jeśli wydajność nie jest nadrzędnym celem projektanta sieci, to raczej nie sprawia to różnicy (a jeśli wydajność jest dla kogoś tak ważna, o wiele lep- szym rozwiązaniem może być kablowy Ethernet o szybkości 100 Mb/s lub nawet 1 Gb/s). Liczący się producenci układów scalonych, tacy jak Agere, Broadcom, Intersil i Texas Instruments, mają już pomysły, w jaki sposób zwiększyć przepustowość sieci nawet przy użyciu istniejącego sprzętu. Broadcom i Intersil oferują technologię przesyłania ramek wiązkami (ang. frame bursting), której działanie polega na pakowaniu kilku krótkich pakietów 802.11g w jeden dłuższy pakiet. Redukuje to liczbę wymaganych przerw pomiędzy pakietami, przy czym Broadcom przewiduje poprawę wydajności o 25 w sieciach wykorzystujących jedynie standard 802.11g i o 75 w sieciach mie- szanych b/g. Te 25 podnosi w 802.11g przepustowość z 20 Mb/s do 25 Mb/s jak w 802.11a. Niektórzy producenci już implementują przesyłanie ramek wiązkami w oprogramowaniu sprzętowym, a w pewnych przypadkach jest możliwa współpraca pomiędzy układami różnych producentów. Zmiany te są uwzględnione w specyfikacji 802.11e, poświęconej poprawie strumieniowego przesyłania multimediów i głosu w sieciach bezprzewodowych. Pełna zgodność wstecz 802.11g ze standardem 802.11b nie jest dla producentów opcjo- nalna — stanowi wymagany element specyfikacji. Pytanie, jak zgodność urządzeń będzie wyglądać w praktyce, nadal pozostaje otwarte. Producenci mogą być zmuszeni do nieustannych przeróbek i publikowania aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby poprawić kompatybilność. Rozdział 2. ♦ Standardy sieci bezprzewodowych 35 Tryb ad hoc We wszystkich odmianach Wi-Fi jest dostępny tryb ad hoc, w którym dwa lub więcej komputerów wymienia ze sobą dane bezpośrednio bez użycia punktu dostępowego. Wygląda to podobnie jak kiedyś, gdy łączyło się komputery skrośnym kablem ethernetowym lub dwa porty szeregowe kablem pseudomodemu. W trybie ad hoc jeden komputer tworzy sieć dostępną dla innych komputerów (patrz ramka „Łączenie się przez Wi-Fi” w rozdziale 3. „Urządzenia bezprzewodowe”). Różnica pomiędzy trybem ad hoc i punktem dostępowym, sprzętowym lub programowym, polega na tym, że po- łączenia ad hoc nie są sterowane z jakiegoś centralnego punktu. Połączenia ad hoc odbywa- ją się całkowicie prywatnie pomiędzy danymi komputerami (można skonfigurować jeden komputer jako bramę do Internetu, udostępniając jego łącze. To omówimy w rozdziale 19. „Tworzenie programowego punktu dostępowego”). Połączenia ad hoc można zestawić tylko pomiędzy dwoma lub kilkoma komputerami, a więc przydają się głównie do przesyłania plików — jeśli chcemy przekazać komuś plik i nie mamy na to innego sposobu, włączenie udostępniania plików i utworzenie sieci ad hoc jest sku- tecznym rozwiązaniem. Radzimy Czytelnikowi, aby w chwili wolnego czasu zorientował się, w jaki sposób można skonfigurować sieć ad hoc i przesyłać pliki, ponieważ przeprowadzenie tej pro- cedury z dala od domu lub biura, być może z kimś niezbyt dobrze znajomym, może okazać się trochę kłopotliwe. Tryb ad hoc jest jednym z niewielu aspektów Wi-Fi, który nie był objęty procesem certyfikacji urządzeń wyprodukowanych przed rokiem 2002. Starszy sprzęt i urządzenia bez najnowszych aktualizacji oprogramowania sprzętowego niekoniecznie używają trybu ad hoc w ten sam sposób. Stowarzyszenie Wi-Fi Alliance dodało standard ad hoc do certyfikacji Wi-Fi pod koniec roku 2001, więc wszystkie nowe urządzenia muszą być zdolne do współpracy ze sobą. Poza tym urządzenia tego samego producenta, na przykład wszystkie karty AirPort firmy Apple, ob- sługują ogólnie tryb ad hoc przy łączeniu się ze sobą nawzajem. Liczba obsługiwanych kanałów okazała się kwestią, w której twórcy specyfikacji 802.11g musieli pójść na kompromis, aby zachować zgodność wstecz. Standard ten, podobnie jak 802.11b, obsługuje 14 kanałów, z których tylko 3 nie zachodzą na siebie (sytuacja w USA). Warto to porównać z 802.11a, który ma osiem niezachodzących na siebie kanałów do użytku wewnątrz budynków, dzięki czemu znacznie lepiej nadaje się do zastosowania w zagęszczonych instalacjach korporacyjnych, wykorzystywanych przez wielu użytkowników. Oczywiście, instalując taką sieć, warto zakupić karty sieciowe, które obsługują zarówno 802.11a, jak i 802.11g, dzięki czemu przemieszczający się użyt- kownicy będą mogli skorzystać w miejscach publicznych z popularnych sieci 802.11b. Jedną z istotnych zalet 802.11g jest to, że w porównaniu z 802.11b lepiej radzi sobie z nieuniknionymi odbiciami sygnałów. Sygnały radiowe odbijają się od różnych obiek- tów — podłóg, metalu, nawet od powietrza — pod różnymi kątami i z różną szybko- ścią. Odbiornik musi rozróżnić wszystkie kopie tego samego sygnału, które nadchodzą z różnymi opóźnieniami, i połączyć otrzymywane fragmenty informacji w jeden zestaw danych. 802.11g (podobnie jak 802.11a) dzieli pasmo w sposób, który pozwala odbior- nikom radzić sobie z odbiciami w sposób prostszy, a zarazem skuteczniejszy niż 802.11b. W czerwcu 2003 roku Wi-Fi Alliance oficjalnie dodało 802.11g do pakietu certyfikacji, a na początku lipca firmy zaczęły oznajmiać, że ich urządzenia uzyskały certyfikat zgod- ności. Można się spodziewać, że wszystkie aktualne urządzenia 802.11g z łatwością przejdą testy, biorąc pod uwagę niewielką liczbę firm, które wyprodukowały odpowiednie 36 Część I ♦ Podstawy techniki bezprzewodowej układy scalone w pierwszej połowie roku 2003. Jasno widać, że 802.11g zadomowił się na dobre i niemal całkowicie przyćmił 802.11a. Sądzimy, że urządzenia 802.11g, które już teraz są tylko trochę droższe od sprzętu 802.11b, szybko staną się najpopu- larniejszą opcją zarówno do zastosowań domowych, jak i w firmach. Podobnie jak w przypadku 802.11a, konfiguracja klientów i punktów dostępowych 802.11g wygląda dokładnie tak samo jak w odniesieniu do urządzeń 802.11b. Wszystkie sieci publiczne opierają się obecnie na 802.11b, lecz jest możliwe, że w miarę wzrostu popularności 802.11g dostawcy usług w miejscach publicznych wprowadzą ten szybszy standard. Kilku dostawców usług już eksperymentuje z więk- szymi szybkościami. Oczywiście większość sieci publicznych daje dostęp do Internetu z szybkością poniżej 1,5 Mb/s, więc ta różnica może nie mieć większego znaczenia! Być może Czytelnik spotkał się z sytuacją, w której komputer zgłasza, że ma adres IP z zakresu 169.254.x.x. Jest to adres przydzielony przez własny system operacyjny, pomyślany między innymi po to, by zapewnić funkcjonowanie sieci ad hoc. W sieci ad hoc nie ma serwera DHCP, który przydzielałby adresy IP, więc zarówno Apple, jak i Microsoft uzgodniły, że w takich sytuacjach komputer powinien wybrać losowy adres 199.254.x.x., aby mógł komunikować się z innymi z użyciem oprogramo- wania internetowego przez sieć ad hoc.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: