Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00460 013166 21070230 na godz. na dobę w sumie
Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-6083-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka Sieci współpracy i samokształcenia wpisuje się w nurt przemian, jakie zachodzą obecnie w systemie doskonalenia nauczycieli. Jest pierwszą pozycją na rynku, której lektura dostarcza jednocześnie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istotnego novum, jakim są sieci współpracy i samokształcenia.

W publikacji Czytelnik znajdzie m.in.:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

________ SpiS treści ________ Wykaz ważniejszych skrótów..............................................................................13 Wprowadzenie .......................................................................................................15 rozdział 1 Kierunki zmian w systemie doskonalenia nauczycieli ................................19 Bibliografia.........................................................................................................26 Inne.źródła..........................................................................................................26 część 1 podStaWy teoretyczne rozdział 2 Sieć jako fenomen społeczny naszych czasów ................................................29 1.. Wprowadzenie...............................................................................................29 2.. Sieci,.węzły,.połączenia.i.przepływy.............................................................29 3.. Sieci.społeczne...............................................................................................31 4.. Struktura.sieci.społecznych..........................................................................33 5.. Sieć.jako.optymalna.organizacja.społeczna.w.czasach.. permanentnej.zmiany....................................................................................36 6.. Internet.a.sieci.społeczne.............................................................................39 7.. Zakończenie...................................................................................................42 Bibliografia.........................................................................................................45 rozdział 3 Sieć jako nowy typ organizacji...........................................................................46 1.. Wprowadzenie...............................................................................................46 2.. Charakterystyka.sieci.jako.typu.organizacji................................................48 3.. Członkowie.sieci............................................................................................51 4.. Wystąpienie.z.inicjatywą.utworzenia.sieci...................................................52 6 SpIS.treśCI 5.. Wielkość.sieci.i.dobór.członków..................................................................53 6.. Czas.potrzebny.na.nawiązanie.kontaktów..................................................54 7.. Cykl.życia.sieci...............................................................................................55 8.. Nazwa.sieci.....................................................................................................56 9.. Inicjacja.pracy.sieci.......................................................................................56 10.. Zasady.wspólnego.działania.w.sieci.............................................................57 11.. Koordynacja.pracy.sieci................................................................................59 12.. Komunikowanie.się.w.sieci...........................................................................61 13.. potrzeby.członków.sieci.a.ich.wkład.własny................................................62 14.. ewaluacja.pracy.sieci....................................................................................64 15.. Warunki.niezbędne.do.rozwoju.sieci...........................................................66 16.. Mocne.i.słabe.strony.sieci.jako.organizacji.................................................67 17.. Zakończenie...................................................................................................68 Bibliografia............................................................................................................68 rozdział 4 Sieć jako społeczność uczących się ...................................................................69 1.. Wprowadzenie...............................................................................................69 2.. Wiedza.w.społecznościach.uczących.się......................................................70 3.. Zastosowanie.konstruktywizmu.w.budowaniu.społeczności.. uczących.się....................................................................................................76 4.. Zespołowe.uczenie.się.w.sieci......................................................................80 5.. Zakończenie...................................................................................................88 Bibliografia.........................................................................................................89 część 2 od teorii do praKtyKi rozdział 5 potencjał społeczny nauczycieli jako wyzwanie dla tworzących sieci.......93 1.. Wprowadzenie...............................................................................................93 2.. Kapitał.społeczny.jako.potencjał.wspierający.współpracę.. i.wymianę.wiedzy...........................................................................................93 3.. podstawowe.wymiary.kapitału.społecznego...............................................96 4.. potencjał.społeczny.nauczycieli.–.założenia.i.problematyka.. badań.własnych..............................................................................................99 SpIS.treśCI 7 5.. potencjał.społeczny.nauczycieli.–.wyniki.badań.własnych.......................101 6.. Zakończenie.................................................................................................108 Bibliografia.......................................................................................................108 rozdział 6 tworzenie organizacyjnych warunków do współpracy i zespołowego uczenia się ..................................................................................110 1.. Wprowadzenie.............................................................................................110 2.. tworzenie.warunków.w.szkołach...............................................................110 3.. tworzenie.warunków.w.środowisku.zawodowym.....................................113 4.. tworzenie.warunków.w.placówkach.. doskonalenia.nauczycieli............................................................................116 5.. tworzenie.warunków.przez.organy.prowadzące......................................119 6.. Zakończenie.................................................................................................120 Bibliografia.......................................................................................................121 rozdział 7 tworzenie uczącej się społeczności w szkole i w sieci. doświadczenia brytyjskie..................................................................................122 1.. Wprowadzenie.............................................................................................122 2.. początki........................................................................................................123 3.. Zmiana.praktyki,.zmiana.kultury...............................................................124 4.. przywódcy.i.przywództwo.w.uczeniu.się....................................................127 5.. Warunki.efektywnego.uczenia.się.w.szkole.i.w.sieci................................129 5.1..Zespołowe.uczenie.się.........................................................................129 5.2..Zainteresowania.badawcze.................................................................129 5.3..Opinie.uczniów.....................................................................................130 5.4..przywództwo.nauczycieli.....................................................................131 5.5..Uczenie.się.całej.szkoły.......................................................................132 6.. przeszkody.i.trudności.w.efektywnym.uczeniu.się.w.szkole.i.w.sieci......133 6.1..potrzeba.„dobrych”.zwolenników......................................................133 6.2..Nieporozumienia.................................................................................133 6.3..Czas.i.przestrzeń..................................................................................134 7.. Zakończenie.i.wnioski.................................................................................134 Bibliografia.......................................................................................................135 8 SpIS.treśCI rozdział 8 dynamika powstawania sieci na przykładzie Sieci Uczących się przedszkoli „Supeł”...................................................................136 1.. Wprowadzenie.............................................................................................136 2.. Inicjacja.Sieci.„Supeł”.................................................................................136 3.. proces.organizowania.się.Sieci.„Supeł”....................................................137 4.. trudne.początki.Sieci.„Supeł”...................................................................139 5.. przykłady.udanych.inicjatyw.wewnętrznych.Sieci.„Supeł”......................141 6.. pierwsze.sukcesy.Sieci.„Supeł”..................................................................143 7.. plany.na.przyszłość.Sieci.„Supeł”..............................................................144 8.. Zakończenie.................................................................................................145 Bibliografi.a......................................................................................................145 rozdział 9 Sieci szkół i sieci nauczycieli w republice Federalnej niemiec ...............146 1.. Wprowadzenie.............................................................................................146 2.. początki.tworzenia.sieci.w.Niemczech......................................................148 3.. Warunki.organizacyjne.powstania.sieci.....................................................151 4.. Warunki.prawne.powstawania.sieci...........................................................152 5.. Finansowanie.sieci.......................................................................................153 6.. Sposoby.współpracy.w.sieci........................................................................153 7.. Organizacja.sieci..........................................................................................154 8.. Sieci.–.przykłady.udanych.inicjatyw.oddolnych........................................155 8.1..Sieć.Service-Learning.–.nauka.poprzez.pracę.uczniów.. na.rzecz.społeczności.lokalnej............................................................155 8.2..Sieć.nauczycieli.matematyki.–.od.projektu.wewnątrzszkolnego.. do.stworzenia.sieci...............................................................................156 8.3..Sieć.w.ramach.paktu.dla.edukacji.miasta.recklinghausen..............157 9.. trudności.w.funkcjonowaniu.sieci.............................................................158 10.. Zakończenie.................................................................................................159 Bibliografia..........................................................................................................160 Inne.źródła..........................................................................................................160 rozdział 10 Sieć: naturalne środowisko uczenia się nauczycieli i szkół. doświadczenia holenderskie ............................................................................162 1.. Wprowadzenie.............................................................................................162 1.1..początki.................................................................................................162 SpIS.treśCI 9 1.2..Kierunki.polityki.państwa...................................................................163 1.3..trendy.w.myśleniu.o.uczeniu.się.nauczycieli.....................................164 1.4..Lekcja.pierwsza:.poszukiwanie.równowagi.......................................165 2.. O.czym.jest.ten.rozdział?............................................................................166 3.. Organizacja.sieci..........................................................................................167 3.1..Schemat.sieci.szkół..............................................................................167 3.2..Członkowie...........................................................................................168 3.3..role.dyrektora.szkoły..........................................................................168 3.4..Wielkość.sieci.i.odległość.między.członkami.....................................169 3.5..Koordynacja.sieci.................................................................................169 3.6..Aktywności.w.sieci...............................................................................170 4.. proces.rozwoju.sieci....................................................................................171 4.1..przebieg.procesu,.zastój,.ryzyko.niepowodzenia...............................171 4.2..Zagrożenie.stagnacją.i.ryzyko.niepowodzenia..................................172 4.3..ewaluacja.i.refleksja............................................................................173 4.4..Inicjacja.pracy.sieci..............................................................................173 4.5..transfer.efektów...................................................................................175 4.6..efekty....................................................................................................175 5.. Stymulowanie,.monitorowanie.i.coaching.sieci........................................178 6.. Zakończenie.................................................................................................179 Bibliografia.......................................................................................................180 część 3 przyKłady dobrej praKtyKi rozdział 11 Sieć „Kujawy”.......................................................................................................183 1.. Wprowadzenie.............................................................................................183 2.. powstanie.Sieci.„Kujawy”...........................................................................183 3.. Organizacja.i.funkcjonowanie.Sieci.„Kujawy”.........................................184 4.. Zadania.zrealizowane.w.Sieci.„Kujawy”...................................................186 5.. trudności,.którym.nie.udało.się.sprostać.. w.Sieci.„Kujawy”.........................................................................................190 6.. Zakończenie.................................................................................................192 Bibliografia.......................................................................................................192 Inne.źródła........................................................................................................193 10 SpIS.treśCI rozdział 12 Sieć uczących się szkół ......................................................................................194 1.. Wprowadzenie.............................................................................................194 2.. Inicjacja.pracy.sieci.....................................................................................195 3.. Zespołowe.uczenie.się.w.sieci....................................................................198 4.. ewaluacja.funkcjonowania.sieci................................................................201 5.. Narzędzia.do.ewaluacji.pracy.sieci............................................................205 6.. Zakończenie.................................................................................................211 Bibliografia.......................................................................................................213 rozdział 13 Sieć dyrektorek przedszkoli .............................................................................215 1.. Wprowadzenie.............................................................................................215 2.. powstanie.sieci.............................................................................................215 3.. Kształtowanie.zrębów.organizacyjnych.i.merytorycznych.sieci...............216 4.. przejście.od.spraw.pilnych.do.ważnych.....................................................217 5.. Organizacja.pracy.sieci...............................................................................219 6.. efekty.uboczne.funkcjonowania.sieci........................................................219 7.. Impas.w.funkcjonowaniu.sieci.i.poszukiwanie.nowych.wyzwań..............220 8.. próba.samooceny.funkcjonowania.sieci....................................................221 9.. Zakończenie.................................................................................................224 Bibliografia.......................................................................................................224 rozdział 14 Sieć enirdeLM.................................................................................................225 1.. Wprowadzenie.............................................................................................225 2.. powstanie.Sieci.eNIrDeLM....................................................................225 3.. Formy.aktywności.Sieci.eNIrDeLM.......................................................226 4.. Organizacja.Sieci.eNIrDeLM.................................................................227 4.1..Członkostwo.........................................................................................228 4.2..Język......................................................................................................228 4.3..Nazwa....................................................................................................229 4.4..Misja.i.cele............................................................................................229 4.5..Wewnętrzne.organy.i.„funkcyjni”.członkowie...................................230 4.6..Sposób.organizowania.konferencji.....................................................231 5.. Wkład.polaków.w.działalność.Sieci.eNIrDeLM...................................232 5.1..Organizacja.spotkań.grup.roboczych.i.projektowych.......................233 5.2..Organizacja.sympozjum.......................................................................233 SpIS.treśCI 11 6.. Sukcesy.i.porażki.Sieci.eNIrDeLM........................................................234 7.. Zakończenie.................................................................................................235 Bibliografia.......................................................................................................235 zakończenie .........................................................................................................237 Summary ..............................................................................................................239 informacje o autorach .......................................................................................241 WyKaz WaŻniejSzycH SKrótóW ceo. eL4Sd. –. Centrum.edukacji.Obywatelskiej –. project.(educational.Leadership.for.Sustainable.Deve- enirdeLM. eSiSt. GoM. ipWeM-tt. odUS. oecd. oK. oKe. pcK. pKb. Seci. Sore. Sp. SUp. SUS. taLic. Ue. Wdn. lopment) –. european.Network.for.Improving.research.and.Deve- lopment.in.educational. Leadership.and.Management. (europejska.Sieć.Doskonalenia.Badań.i.rozwoju.edu- kacyjnego.przywództwa.oraz.Zarządzania) –. (evaluation. Strategies.for.Improving.School.Leaders’. training.programmes.–.A.european.perspective) –. Gliwicki.Ośrodek.Metodyczny –. the. International. programme. for. Women. in. educa- tional.Management.–.training.the.trainers.(następnie. IpWeM+Net) –. ocenianie.dla.uczenia.się –. Organization.for.economic.Co-operation.and.Development. (Organizacja.Współpracy.Gospodarczej.i.rozwoju) –. ocenianie.kształtujące –. okręgowa.komisja.egzaminacyjna –. polski.Czerwony.Krzyż –. produkt.krajowy.brutto –. socjalizacja,.eksternalizacja,.kombinacja.(ang..combina- tion),.internalizacja –. szkolny.organizator.rozwoju.edukacji –. szkoła.podstawowa –. Sieć.Uczących.się.przedszkoli –. Szkoła.Ucząca.Się –. teaching.and.Learning.International.Survey –. Unia.europejska –. wewnątrzszkolne.doskonalenie.nauczycieli ________ WproWadzenie ________ Książka.wpisuje.się.w.nurt.przemian,.jakie.zachodzą.obecnie.w.sy- stemie.doskonalenia.nauczycieli..Ich.nośnikami.są.projekt.pt..„System. doskonalenia.nauczycieli.oparty.na.ogólnodostępnym,.kompleksowym. wspomaganiu.szkół”.realizowany.w.latach.2010–2015.przez.Ośrodek. rozwoju.edukacji.w.Warszawie.oraz.rozporządzenia.Ministra.edukacji. Narodowej1. tytuł.książki.Sieci współpracy i samokształcenia.nawiązuje.do.poję- cia.wprowadzonego.przez.realizatorów.projektu,.a.następnie.przejęte- go.przez.legislatora..W.ramach.projektu.takie.sieci.mają.funkcjonować. w.około.20 .powiatów..Natomiast.postanowieniami.ww..rozporządzeń. prowadzenie.sieci.zostało.powierzone.placówkom.doskonalenia.nauczy- cieli.(ogólnopolskim,.wojewódzkim,.powiatowym.i.gminnym).jako.zada- nie.fakultatywne.do.2015.roku,.a.po.tym.czasie.jako.zadanie.obowiązko- we,.oraz.poradniom.psychologiczno-pedagogicznym.i.bibliotekom.peda- gogicznym.na.podobnej.zasadzie.–.najpierw.jako.zadanie.dobrowolne,. a.od.1.stycznia.2016.roku.jako.obligatoryjne. to.sprawia,.że.celem.książki.jest.dostarczenie.wiedzy.teoretycznej. i.praktycznej.na.temat.sieci.jako.nowej.formy.doskonalenia.nauczycieli. i.rozwoju.szkoły..rzutuje.to.na.strukturę.wywodu,.który.został.podzielony. na.trzy.części..po.syntetycznych.informacjach.na.temat.kierunków.zmian. w.systemie.doskonalenia.nauczycieli.następuje.część.pierwsza.teoretycz- na,.zawierająca.opis.sieci.z.trzech.punktów.widzenia.–.jako.fenomenu. społecznego.naszych.czasów,.nowego.typu.organizacji.i.uczącej.się.spo- 1. rozporządzenie.Ministra.edukacji.Narodowej.z.dnia.26.października.2012.r.. zmieniające.rozporządzenie.w.sprawie.placówek.doskonalenia.nauczycieli.(Dz..U.. poz..1196);.rozporządzenie.Ministra.edukacji.Narodowej z dnia.1.lutego.2013.r.. w.sprawie. szczegółowych. zasad.działania. publicznych. poradni.psychologiczno- pedagogicznych,.w.tym.publicznych.poradni.specjalistycznych.(Dz..U..poz..199);.roz- porządzenie.Ministra.edukacji.Narodowej.z.dnia.28.lutego.2013.r..w.sprawie.szcze- gółowych.zasad.działania.publicznych.bibliotek.pedagogicznych.(Dz..U..poz..369). 16 WprOWADZeNIe łeczności..Każdemu.zagadnieniu.poświęcony.jest.odrębny.rozdział..O.ile. pierwszy.ma.charakter.ogólny.–.szerzej.jest.w.nim.omówione.pojęcie.sieci. społecznych,.o.tyle.dwa.pozostałe.wyraźnie.nawiązują.do.sieci.współpracy. i.samokształcenia..Z.uwagi.na.to,.że.sieć.jest.novum w naszym.systemie. edukacji,.uznaliśmy.za.stosowne.rozpocząć.od.gruntownego.wyjaśnienia. tego.pojęcia. treścią.kolejnej.części.są.wieloaspektowe.rozważania.organizacyjne. i.edukacyjne.na.temat.procesu.przejścia.od.teorii.do.praktyki,.tj..od. modeli,.koncepcji.i.rozwiązań.opisanych.w.części.pierwszej.do.ich.apli- kacji..Część.drugą.rozpoczyna.rozdział.opracowany.na.podstawie.badań. własnych.autorki.na.temat.potencjału.społecznego.nauczycieli..Stanowi. on.opis.kontekstu.zmiany,.który.jest.istotny.dla.powodzenia.reformy.. po.nim.następują.rozdziały.kładące.naprzemiennie.większy.nacisk.na. aspekty.organizacyjne.i.edukacyjne.sieci..te.pierwsze.koncentrują.się. bardziej.na.współpracy,.te.drugie.–.na.samokształceniu.(uczeniu.się).. Zawarte.w.nich.rozważania.odwołują.się.do.rozwiązań.praktycznych.już. stosowanych.w.kraju.i.za.granicą..Stopniowo.przechodzą.od.pokazania. warunków,.jakie.trzeba.dopiero.stworzyć,.oraz.przeszkód.wymagających. usunięcia,.aby.powoływanym.sieciom.dać.szanse.rozwoju,.do.opisu.do- świadczeń.krajów,.w.których.te.organizacje.funkcjonują.z.powodzeniem. od.wielu.lat..Z.tego.względu.podane.w.tej.części.informacje.niekiedy. powtarzają.się,.jeśli.określone.rozwiązania.pojawiają.się.w.różnych.kon- tekstach.edukacyjnych. po.rozdziale.prezentującym.potencjał.społeczny.nauczycieli.następuje. rozdział.poświęcony.tworzeniu.warunków.organizacyjnych.dla.funkcjo- nowania.sieci.współpracy.i.samokształcenia..Odnosi.się.do.rozwiązań. z.powodzeniem.stosowanych.w.Gliwicach.i.będących.tam.jeszcze.w.fazie. rozważań..Kolejny,.omawiający.tworzenie.w.szkole.i.w.sieci.warunków. edukacyjnych.dla.procesu.zespołowego.uczenia.się,.oparty.jest.na.do- świadczeniach.brytyjskich..po.nim.następuje.rozdział.pokazujący.dynami- kę.procesu.powstawania.sieci.opracowany.na.podstawie.rodzimych.zma- gań.z.tą.materią..Kolejne.dwa.zawierają.opis.doświadczeń.zagranicznych. –.najpierw.niemieckich,.potem.holenderskich,.czyli.z.krajów,.w.których. sieci.trwale.wpisały.się.do.systemu.doskonalenia.nauczycieli. rozważania.zwieńcza.część.zawierająca.cztery.przykłady.dobrej.prak- tyki..Dwa.pierwsze.odnoszą.się.do.sieci.zrzeszających.szkoły.(instytu- cje),.pozostałe.do.sieci,.których.członkami.są.osoby.fizyczne.–.dyrektorki. WprOWADZeNIe 17 przedszkoli.i.specjaliści.zarządzania.edukacją..Dwukrotnie.przedstawione. są.rozwiązania.krajowe.i.tyle.samo.zagraniczne. Książka.adresowana.jest.do.licznego.grona.odbiorców,.w.równej.mie- rze.kreatorów,.co.adresatów.reformy.systemu.doskonalenia.nauczycieli.. Natomiast.przede.wszystkim.skierowana.jest.do.szkolnych.organizatorów. rozwoju.edukacji.oraz.koordynatorów.sieci.współpracy.i.samokształcenia.. Mamy.nadzieję,.że.zainteresuje.też.dyrektorów.szkół,.przedszkoli.i.placó- wek.oświatowych,.liderów.wewnątrzszkolnego.doskonalenia.nauczycieli. (WDN),.konsultantów.placówek.doskonalenia.nauczycieli,.doradców. metodycznych,.pracowników.poradni.psychologiczno-pedagogicznych,. bibliotek.pedagogicznych.oraz.organów.prowadzących.i.organów.nadzoru. pedagogicznego.–.wszystkich.zaangażowanych.w.proces.doskonalenia. nauczycieli.i.rozwoju.szkół. pragnieniem.autorów.jest,.aby.wydanie.książki.zainicjowało.dyskusję. na.tematy.poruszone.i.pominięte.w.treści.oraz.przyczyniło.się.do.krytycz- nej.refleksji.nad.sieciami.współpracy.i.samokształcenia,.a.przede.wszyst- kim.wsparło.zmiany.w.systemie.doskonalenia.nauczycieli. Danuta Elsner 15.marca.2013.r. Danuta.elsner rozdział 1 KierUnKi zMian W SySteMie doSKonaLenia naUczycieLi Z.międzynarodowych.badań.przeprowadzonych.w.ramach.projektu. tALIS.(teaching.and.Learning.International.Survey).wynika,.że.znaczący. odsetek.nauczycieli.uważa,.iż.doskonalenie.zawodowe.nie.zaspokaja.ich. potrzeb2..podobne.wnioski.płyną.z.badań.zrealizowanych.rok.później. w.polsce,.a.mianowicie.że: •. oferta.placówek.doskonalenia.nauczycieli.nie.zawsze.uwzględnia.po- trzeby.zainteresowanych.z.uwagi.na.zaniechanie.przeprowadzania. przez.te.instytucje.diagnozy.wstępnej; •. szkolenia.oferowane.przez.placówki.często.nie.spełniają.oczekiwań. uczestników,.gdyż.bardziej.uwzględniają.możliwości.organizatorów. niż.potrzeby.szkolonych; •. nauczyciele.są.postrzegani.przez.placówki.doskonalenia.jako.bierni. odbiorcy.świadczonych.przez.nie.usług; •. nauczyciele.mają.trudności.z.zastosowaniem.opanowanej.na.szkole- niu.wiedzy.i.nabytych.umiejętności.z.uwagi.na.brak.wsparcia.po.jego. zakończeniu.–.i.to.jednocześnie.merytorycznego,.emocjonalnego.oraz. organizacyjnego3. Konsekwencją.powyższych.wniosków.było.rozpoczęcie.reformy.syste- mu.doskonalenia.nauczycieli,.którą.w.roku.2010.zapoczątkował.projekt. 2. Creating Effective Teaching and Learning Environments. First Results from TALIS, OeCD.–.tALIS.2009,.http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/43023606.pdf,.s..48. 3. D..elsner,.K..Bednarek,.Pomoc doradców metodycznych i konsultantów placó- wek doskonalenia nauczycieli w opinii jej beneficjentów,.http://www.ore.edu.pl/strona- -ore/index.php?option=com_phocadownload view=category id=121:raporty . Itemid=1017. 20 DANUtA.eLSNer pt..„System.doskonalenia.nauczycieli.oparty.na.ogólnodostępnym,.kom- pleksowym.wspomaganiu.szkół”.realizowany.przez.Ośrodek.rozwoju. edukacji.w.Warszawie,.do.2015.roku.w.ramach.priorytetu.III.progra- mu.operacyjnego.„Kapitał.ludzki”.i.współfinansowany.z.funduszy.Unii. europejskiej..rezultatem.tych.działań.było.wypracowanie.propozycji. zmodyfikowania.dotychczasowego.systemu..Zmiany.wprowadzane.pro- jektem.zostały.przypieczętowane.rozporządzeniami.Ministra.edukacji. Narodowej. dotyczącymi. placówek. doskonalenia. nauczycieli,. poradni. psychologiczno-pedagogicznych.i.bibliotek.pedagogicznych4..Zestawienie. modyfikacji.przedstawia.tabela.1.1. tabela 1.1..porównanie.założeń.dotychczasowego.i.nowego.systemu.doskonalenia. nauczycieli Lp. Wyznaczniki systemu doskonalenia nauczycieli 1 1. dominujący rodzaj 2 doskonalenia założenia systemu doskonalenia nauczycieli dotychczasowego nowego 3 4 Szkolenia Wspomaganie.(wsparcie) 2. adresaci doskonalenia pojedynczy.nauczyciele.. lub.ich.grupy 3. 4. podstawa opracowania programu doskonalenia inicjacja procesu doskonalenia Możliwości.placówki.do- skonalenia.nauczycieli Wybór.szkolenia.z.ofer- ty.opracowanej.przez. placówkę.doskonalenia. nauczycieli. 5. czasokres doskonalenia Krótkie.przedsięwzięcia. szkoleniowe Szkoła,.przedszkole,.. placówka.oświatowa.. jako.całość Zdiagnozowane.potrze- by.konkretnej.szkoły,. przedszkola,.placówki. oświatowej przygotowanie.planu. wspomagania.opracowane- go.dla.konkretnej.szkoły,. przedszkola,.placówki. oświatowej. Długofalowe.wspomaganie 4. rozporządzenie. Ministra. edukacji. Narodowej. z. dnia. 26. października. 2012.r...;.rozporządzenie.Ministra.edukacji.Narodowej z dnia.1.lutego.2013.r.... oraz.rozporządzenie.Ministra.edukacji.Narodowej.z.dnia.28.lutego.2013.r....(zob.. Wprowadzenie,.przypis.1). rOZDZIAł.1..KIerUNKI.ZMIAN.W.SySteMIe.DOSKONALeNIA.NAUCZyCIeLI 21 Lp. Wyznaczniki systemu doskonalenia nauczycieli 2 1 6. organizator doskonalenia założenia systemu doskonalenia nauczycieli dotychczasowego nowego 3 4 placówka.doskonalenia. nauczycieli Szkolny.organizator.roz- woju.edukacji.(SOre)*,. placówka.doskonalenia. nauczycieli,.poradnia. psychologiczno-pedago- giczna,.biblioteka.pedago- giczna,.szkoła,.przedszkole,. placówka.oświatowa. Wspomaganie.„szyte.na. miarę”.potrzeb.konkretnej. szkoły,.przedszkola,.pla- cówki.oświatowej.wzboga- cone.przez.uczestnictwo. nauczycieli/dyrektorów. w.sieciach.współpracy. i.samokształcenia praktyczna.–.proceduralna/ osobista Samodzielne.rekonstruo- wanie.posiadanej.wiedzy. i.konstruowanie.nowej poszukujące.(oparte.na. badaniu,.dociekaniu,.re- fleksji).–.analiza.przypad- ku,.doświadczeń,.uczenie. się.w.działaniu,.dyskusja,. rozwiązywanie.problemów. Miejsce.pracy.nauczyciela. (szkoła,.klasa). Doskonalenie.metod.pracy. i.rozwój.świadomości.zawo- dowej.nauczyciela rozwiązanie.problemów. konkretnej.szkoły,.przed- szkola,.placówki.oświa- towej 7. podstawowa forma doskonalenia Kurs,.konferencja,.posie- dzenie.szkoleniowe.rady. pedagogicznej 8. dominujący rodzaj przekazywanej wiedzy 9. dominujący sposób uzyskania wiedzy 10. przeważające metody doskonalenia teoretyczna.–.deklaratyw- na/publiczna przekaz.wykładowców.. –.transmisja.wiedzy. podające.i.aktywizujące. 11. Miejsce doskonalenia 12. efekt indywidualny placówka.doskonalenia. nauczycieli. przyrost.wiadomości.u.po- jedynczego.nauczyciela 13. efekt organizacyjny Wzrost.liczby.szkoleń. odbytych.przez.nauczycieli. w.danej.szkole,.przedszko- lu,.placówce.oświatowej *. D..Czerwonka,.Profil kompetencyjny szkolnego organizatora rozwoju edukacji,. trendy.2012,.nr.4,.www.trendy.ore.edu.pl. 22 DANUtA.eLSNer Spośród.wielu.zmian.zaprezentowanych.w.tabeli.za.cel.rozważań.wy- bierzemy.jedną,.a.mianowicie.sieć.współpracy.i.samokształcenia.–.nową. formę.doskonalenia.nauczycieli.i.rozwoju.szkoły.(zob..pkt.7,.kol..4.tabe- li)..Zdaniem.realizatorów.ww..projektu.„to.przede.wszystkim.platforma. wzajemnego.wsparcia.w.obliczu.nieustająco.pojawiających.się.nowych. wyzwań,.szansa.na.bieżący.kontakt.oraz.na.poszerzenie.perspektywy,. z.jakiej.patrzy.się.na.własną.szkołę.i.środowisko..Jest.to.również.okazja. do.inicjowania.nowych.przedsięwzięć.zarówno.w.kooperacji.z.innymi. szkołami,.jak.i.refleksyjnego.przeniesienia.sprawdzonych.gdzie.indziej. rozwiązań.do.swojego.miejsca.pracy”5. Za.wprowadzeniem.sieci.do.systemu.doskonalenia.nauczycieli.prze- mawia.przynajmniej.kilka.argumentów. po.pierwsze.stały.się.one.obecnie.powszechną.formą.organizacji.życia. społecznego.–.wręcz.mówi.się.o.społeczeństwie.sieciowym,.choć.u.nas. można.to.odnieść.bardziej.do.świata.wirtualnego.niż.realnego..Z.pewnoś- cią.niejeden.z.czytelników.jest.członkiem.jakiejś.wirtualnej.społeczności. sieciowej..Zdobyte.dzięki.temu.doświadczenia.z.pewnością.przydadzą.się. do.zrozumienia.istoty.sieci.współpracy.i.samokształcenia. po.drugie,.co.podkreślono.w.nazwie,.sieć.promuje.współpracę..Jeśli. przebiega.ona.pomyślnie,.powstaje.dzięki.niej.synergia.–.lepszy,.większy. skutek.działania.wykonanego.zespołowo.niż.rezultat.identycznego.dzia- łania,.ale.zrealizowanego.przez.pojedyncze.osoby..Wynika.to.z.tego,.że. zadania.w.zespole.można.podzielić,.dostosowując.wykonywane.czynności. do.preferencji,.kompetencji.czy.zainteresowań.członków..W.trakcie.reali- zacji.mogą.się.oni.wspierać.i.zastępować..Mają.też.okazję.do.zaspokojenia. potrzeb.społecznych..A.dzięki.połączonym.możliwościom.i.pomysłom. podejmują.lepsze.decyzje.(na.temat.synergii.zob..też.rozdziały.4.i.5). prowadząc.zajęcia.na.temat.pracy.zespołowej,.wykonywałam.pewne. ćwiczenie,.którego.celem.było.„namacalne”.doświadczenie.synergii..polegało. ono.na.dwukrotnym.wykonaniu.tego.samego.zadania..Najpierw.pojedynczo,. potem.w.trzech,.czterech.kilkuosobowych.grupach..Wyniki.zadania.wykona- nego.pojedynczo.i.zespołowo.były.przeliczane.na.punkty,.a.następnie.oblicza- no.wynik.średni..Na.podstawie.doświadczeń.zdobytych.dzięki.wielokrotnemu. przeprowadzeniu.ćwiczenia.mogę.stwierdzić,.że.średni.wynik.zespołowy.był. 5. D..Granoszewska-Babiańska,.D..Czerwonka,.Wspomaganie rozwoju szkół. Projekt systemowy, Dyrektor.Szkoły.2012,.nr.7. rOZDZIAł.1..KIerUNKI.ZMIAN.W.SySteMIe.DOSKONALeNIA.NAUCZyCIeLI 23 najczęściej.o.około.jedną.trzecią.wyższy.od.średniego.wyniku.indywidual- nego..Sytuacje.odwrotne.–.średni.wynik.indywidualny.wyższy.od.średniego. wyniku.zespołowego.–.zdarzały.się.niezmiernie.rzadko. Synergia.to.właśnie.ów.przyrost.wyniku,.z.którego.mogą.skorzystać. członkowie.sieci.współpracy.i.samokształcenia.–.nauczyciele.oraz.szko- ły..świadomie.niewłączający.się.do.pracy.zespołowej.lub.przedwcześnie. z.niej.rezygnujący.tracą.tę.możliwość..Synergia.nie.pojawia.się.jednak.bez. nakładów..Są.nimi.ludzka.energia,.czas,.pieniądze.(publiczne.i.prywatne).. Jeśli.bilans.nakładów.i.korzyści.okaże.się.pozytywny,.należy.uznać,.że.sieć. współpracy.i.samokształcenia.ma.rację.bytu..trzeba.jednak.zdawać.sobie. sprawę,.że.korzyści.mogą.pojawić.się.dopiero.w.dalszej.perspektywie. po.trzecie.współpraca.w.powoływanych.obecnie.sieciach.ma.być.zogni- skowana.na.zespołowym.uczeniu.się.nauczycieli.–.co.również.podkreślono. w.nazwie,.której.ostatnim.członem.jest.termin.„samokształcenie”.–.a.zatem. na.uczeniu.się.z.innymi.i.od.innych..Jeśli.ten.proces.przebiega.prawidłowo,. prowadzi.do.ujawnienia.ogromnych.zasobów.wiedzy.praktycznej.–.prywat- nej,.ukrytej,.milczącej..Stanowią.ją.osobiste.teorie.nauczycieli,.ich.pozytyw- ne.i.negatywne.doświadczenia,.przemyślenia.i.refleksje,.latami.udoskona- lane.rozwiązania,.dorobek,.z.którego.sami.twórcy.czasami.nie.zdają.sobie. sprawy..Korzyści.płynące.z.zespołowego.uczenia.się.są.obustronne..ten,. który.dzieli.się.własną.wiedzą.praktyczną,.ma.możliwość.ujawnić.ją,.nazwać,. krytycznie.na.nią.spojrzeć,.odkryć.przesłanki.leżące.u.podstaw.jego.działań. edukacyjnych,.a.w.konsekwencji.zrekonstruować.posiadaną.wiedzę.i/lub. skonstruować.nową..ten,.który.z.niej.czerpie,.poszerza.i.pogłębia.swoją.. Natomiast.obydwaj.dzięki.temu.doskonalą.jakość.swojej.pracy. po.czwarte.uczenie.się.w.sieci,.czyli.w.wymiarze.międzyszkolnym,. pozwala.udoskonalić.wewnątrzszkolne.doskonalenie.nauczycieli.(WDN). poprzez.wzbogacenie,.a.nawet.zwielokrotnienie.zakresu.inspiracji..We- wnątrzszkolne.doskonalenie.nauczycieli.wprowadzone.przed.kilkunastu. laty.do.szkół.i.placówek.oświatowych,.obecnie.–.niestety.–.zostało.spro- wadzone.do.posiedzeń.szkoleniowych.rady.pedagogicznej.poświęconych. tematom.wybieranym.z.ofert.placówek.doskonalenia,.na.których.osoby. z.zewnątrz.wygłaszają.wykłady,.prelekcje,.referaty.czy.prowadzą.zajęcia. warsztatowe.bez.uprzedniego.zbadania.potrzeb.uczestników.zajęć..tym- czasem.uczenie.się.w.sieci.jest.procesem.samoregulowanym..Nauczyciele. uczą.się.tego,.o.czym.sądzą,.że.ma.dla.nich.znaczenie..Jeśli.już.dochodzi. do.wykładów.czy.zajęć.warsztatowych,.to.jedni.nauczyciele.prowadzą.je.dla. 24 DANUtA.eLSNer innych.w.oparciu.o.swoje.doświadczenia.i.wiedzę.(praktyczną,.teoretyczną. sprawdzoną.w.praktyce)..poszerzenie.WDN.o.wymiar.międzyszkolny.jest. szczególnie.ważne.w.przypadku.placówek.małych.lub.o.ustabilizowanym. gronie.pedagogicznym,.w.których.trudniej.jest.stworzyć.wewnętrzne.wa- runki.inspirujące.do.rozwoju.zawodowego. po.piąte.tylko.uczący.się.nauczyciele.potrafią.zrozumieć.uczących.się. uczniów,.być.wzorem.dla.swoich.podopiecznych,.wspomagać.ich.wysiłki. i.wspierać.w.rozwoju,.tworzyć.klimat.sprzyjający.uczeniu.się.w.klasie. i.szkole..Dlatego.uczestnictwo.nauczycieli.w.sieci.współpracy.i.samo- kształcenia.(uczenia.się).z.założenia.ma.mieć.dobroczynny.wpływ.na. uczniów..Jest.to.istota.obecnej.reformy,.a.jednocześnie.sprawdzian.sku- teczności.wszystkich.reform.edukacyjnych..Jeśli.uczeń.uchodzi.z.pola. widzenia,.tracą.one.sens. po.szóste.poprawa.koleżeńskiej.współpracy.wśród.nauczycieli.jest. istotnym.warunkiem.rozwoju.polskiego.systemu.edukacji,.na.co.zwrócono. uwagę.w.raporcie.międzynarodowej.firmy.doradczej.McKinsey. .Compa- ny.pt..Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze6. polskę.po.2003.roku.zaliczono.w.nim.do.systemów.będących.na. drodze.od.dobrego.do.bardzo.dobrego.z.uwagi.na.podniesienie.wyników. nauczania.i.nacisk.położony.na.rozwój.zawodowy.nauczycieli.(tabela.1.2,. kol..4)..etapy.doskonalenia.20.badanych.systemów.edukacji.z.całego.świa- ta,.w.tym.i.naszego,.oraz.działania.(nazwane.w.raporcie.interwencjami). charakterystyczne.dla.każdego.z.etapów.przedstawione.są.poniżej. Bliższa.analiza.interwencji.podanych.w.tabeli.2..dla.etapów.„od.dobre- go.do.bardzo.dobrego”.(do.niego.zaliczono.polskę).oraz.„od.bardzo.do- brego.do.wspaniałego”.(czyli.tego.etapu,.do.którego.aspirujemy).pozwala. wyprowadzić.następujący.wniosek:.dalszy.rozwój.systemu.edukacji.w.polsce. wymaga.stworzenia.warunków.prowadzących.do.„poprawy.poprzez.współ- pracę.koleżeńską.i.innowacje”.(wiersz.1,.kol..4)..Jest.zatem.wyzwaniem. dla.wszystkich.„aktorów”.systemu.edukacji..trudno.jednak.nie.odnieść. wrażenia,.że.klucz.do.sukcesu.pozostaje.w.rękach.nauczycieli.–.ich.woli. współdziałania.w.sieciach.będących.społecznościami.uczących.się. 6. M..Mourshed,.Ch..Chijioke,.M..Barber,.Jak najlepiej doskonalone systemy na świecie stają się jeszcze lepsze, polskie.wydanie.przygotowane.w.ramach.programu. Szkoła.Ucząca.Się.prowadzonego.przez.Centrum.edukacji.Obywatelskiej,.Warszawa. 2012,.s..9. rOZDZIAł.1..KIerUNKI.ZMIAN.W.SySteMIe.DOSKONALeNIA.NAUCZyCIeLI o d o g e r b o d o z d r a b d o o g e ł a i n a p s w o g e r b o d d o o g e r b o d o z d r a b o d o d o g e n t ę i c e z r p d o o g e r b o d o d o g e b a ł s d o o g e n t ę i c e z r p y p a t e - a n o K S o d a i n e L 5 4 3 2 1 7 i j c n e w r e t n i . . . w a t s e z . y n l a k i n u h c i n o d . y n a w o s o t s o d . z a r o . i j c a k u d e . w ó m e t s y s . u o w z o r . i g o r D j . . . 2 1 a l e b a t - a r p ł ó p s w . z e z r p o p . a w a r p o p e j c a w o n n i . i . ą k s ń e ż e l o k . ę c - a n o j s e f o r p . e i n a w o m r o F w ó t s i l - n u f . h c y n d i l o s . e i n e z r o w t S w ó t n e m a d . j e w o w a t s d o p . e i c ę i n g ą i s O . a i n a t y z c . i c ś o n t ę j e i m u a i n a s i p . i . o g e n m e j a z w . e i n a r e i p s w . ę i s . a i n e z c u o g e n ó p s w l . w ó r o t k e r y d . i . i l e i c y z c u a n . i . i . w ó k n u r a w . e i n e z r o w t - i l a n o j s e f o r p . e c ą j a r e i p s w . . d o h c i . e i n e i n o w u l . i . w ó t s h c y n j y c a r t s i n m d a . ń a ł a i z d i . a i n a ł a i z d . e w o k t a d o D . e j c a w o n n i . i . y t n e m y r e p s k e . e n a w o s n a n i f . h c a ł o k z s . w i j c a k u d e . m e t s y s . z e z r p . h c y w o d o w a z . i j c a k i f i l a w k . w ó r o t k e r y d . i . i l e i c y z c u a n . . ę c a r p h c y c ą j a n y z c o p z o r . u m o i z o p . e i n e i s e i n d o p . . i l e i c y z c u a n h c y n o i n d u r t a z . h c y w o d o w a z . i j c a k i f i l a w k . u m o i z o p . e i n e i s e i n d o p w ó r o t k e r y d . i . ć ś o n l a i z d e i w o p d o . i . ć ś o k a J w ó t n e m a d n u f . e i n e z r o w t . – - r a p s w . i . i j c a w y t o m . y m e t s y S . . h c i k s i n o . i l e i c y z c u a n . a l d . a i c h c a j c a k i f i l a w k . – . a j c a z i n a g r o . i . e s n a n F i w ó t n e m a d n u f . e i n e z r o w t . i i o g e n l a m n m . e i n e i n w e p a Z - t s y z s w . e w . i c ś o k a j . u m o i z o p h c a ł o k z s . h c i k . i i m o n o t u a . e i n e z s k ę i w Z y ł o k z s . e i n e z r o w t . – . a k i g o g a d e p w ó t n e m a d n u f . w ó i n z c u . y b z c i l . e i n e z s k ę i w Z h c a ł o k z s . w w y t o M . 1 i n d o w e z r p i j c n e w r e t n i o g e n a d a l d w a t s e z . 2 u p a t e . e w o d a k s a k b u . l . e w o p u r g . a i n e l o k z s . z e z r p o p o t s ę z c . , . w ó r o t k e r y d . i . i l e i c y z c u a n . . i c ś o n t ę j e i m u h c y w o d o w a z . e i n a j i w z o r . . . m e i n a z c u a n . a i n a w o r e i k o d w ó i n z c u h c y c ą z c y t o d h c y n a d . e i n a t s y z r o k y W . . . o g e w o t a i w ś o . a w a r p . i . . h c y w o m a r g o r p w ó t n e m u k o d . e i n e z r o w t . a i n a z d a r g a n y w . . i . a i n a z d a r g a n u m e t s y s . a n a i m Z . . a i n a z c u a n w ó m a r g o r p . i . w ó d r a d n a t s . a n a i m Z . w ó i n z c u . ę i s . a i n e z c u . e i n a i n e c O . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 e n l ó p s W . 3 e j c n e w r e t n i - t s y z s w a l d w ó p a t e h c i k - e l a n o k s o d a i n 25 . 6 3 . . s . , 8 . a l e b a t . , . . . y m e t s y s e n o l a n o k s o d j e i p e l j a n k a J . , r e b r a B . . M . , e k o i j i h C . . h C . , d e h s r u o M . . M . e i w a t s d o p . a n . e n a w o c a r p O . 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: