Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 002810 20675435 na godz. na dobę w sumie
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus - ebook/pdf
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 353
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5000-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowana książka:

Książka omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy.

Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne znacznie w praktyce adwokacko-radcowskiej i jest szczególnie ważna, gdyż skarga kasacyjna jest często ostatnim, nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji w wielu sprawach cywilnych. Książka w zwięzłej i przystępnej formie zawiera wszystkie niezbędne informacje ułatwiające korzystanie ze skargi kasacyjnej.

Książka zawiera wzory skargi kasacyjnej wnoszonej z powodu:

 

Książka, w stosunku do poprzedniego wydania została także uzupełniona o:

Celem prezentowanej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi – w oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury – praktycznych aspektów sporządzania skargi kasacyjnej.

Zaprezentowany w książce kazus odpowiada modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.). Czytelnik otrzymuje opisane założenia, pisma procesowe oraz wyroki, które stanowią materiał do rozwiązania kazusu.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu autorki zaprezentowane rozwiązanie zwraca uwagę czytelnika na:

Ogromny walor praktyczny publikacji stanowi wybór orzecznictwa dotyczący takich zagadnień jak: dopuszczalność skargi kasacyjnej, legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej, termin do wniesienia skargi, sąd właściwy do przyjęcia skargi kasacyjnej, forma i treść skargi, podstawy skargi, przymus adwokacko-radcowski, procedura postępowania w sprawie skargi kasacyjnej, związanie wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy, odpowiednie stosowanie do postępowania kasacyjnego przepisów o apelacji, koszty postępowania kasacyjnego. Wybór orzeczeń został zamieszczony na końcu komentarza do omawianych tematów.


Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 15 kwietnia 2013 r. do 15 kwietnia 2014 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

  • Kodeksu postępowania cywilnego
  • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
  • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
  • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna w post´powaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus 2. wydanie P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E strBaginska 4/15/13 10:32 AM Page 1 P R A W O S Ñ D O W E Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna w post´powaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Wydawca: Joanna Ziemiecka Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4999-2 ISBN e-book 978-83-255-5000-4 Spis treści Przedmowa do wydania drugiego ................................................ VII Wykaz skrótów ............................................................................ IX Wykaz literatury .......................................................................... XIII Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Część I. Komentarz .................................................................... I. Skarga kasacyjna w polskim prawie cywilnym ................ II. System kasacyjny a system rewizyjny ............................. III. Charakter prawny skargi kasacyjnej ................................ IV. Cel i funkcja skargi kasacyjnej ......................................... V. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ................................... 1. Orzeczenie istniejące ...................................................... 2. Orzeczenie podlegające zaskarżeniu skargą kasacyjną .... 3. Ograniczenia dopuszczalności skargi kasacyjnej ............. 3.1. Ograniczenia przedmiotowe .................................... 3.2. Ograniczenia kwotowe ............................................ 4. Wybór orzecznictwa ....................................................... VI. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej .................. 1. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej .... 1.1. Strony postępowania oraz podmioty, które 1 5 9 12 19 23 26 26 35 36 37 44 53 54 przystąpiły do postępowania ................................... 54 1.2. Podmioty, którym ustawa przyznaje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej ............................... 2. Wybór orzecznictwa ....................................................... VII. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej .......................... 1. Żądanie doręczenia orzeczenia sądu II instancji wraz z uzasadnieniem ............................................................. 2. Wniesienie skargi kasacyjnej w terminie ......................... 3. Przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ... 4. Wybór orzecznictwa ....................................................... 57 60 62 63 68 73 77 III VIII. Sąd właściwy do przyjęcia skargi kasacyjnej ................... 1. Komentarz ...................................................................... 2. Wybór orzecznictwa ....................................................... IX. Forma i treść skargi kasacyjnej ........................................ 1. Forma skargi kasacyjnej .................................................. 2. Obligatoryjne elementy skargi kasacyjnej ....................... 2.1. Wymagania konstrukcyjne skargi kasacyjnej ........... 2.2. Wymagania formalne zwykłe skargi kasacyjnej ....... 2.3. Fakultatywne elementy skargi kasacyjnej ................ 3. Treść skargi kasacyjnej .................................................... 86 86 90 92 92 92 93 95 97 98 3.1. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia oraz wskazanie zakresu zaskarżenia ........................ 98 3.2. Przytoczenie podstaw skargi kasacyjnej i ich uzasadnienie .................................................... 100 3.3. Wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu uchylenia i zmiany .................................................................. 101 3.4. Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie ......................... 104 3.5. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia .......... 109 3.6. Odpisy skargi kasacyjnej .......................................... 116 4. Skutki niezachowania wymagań konstrukcyjnych i formalnych zwykłych skargi kasacyjnej ......................... 116 5. Wybór orzecznictwa ....................................................... 120 X. Podstawy skargi kasacyjnej .............................................. 132 1. Naruszenie prawa materialnego ...................................... 135 2. Naruszenie prawa procesowego ...................................... 141 3. Zakaz podnoszenia zarzutów dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów ............................................. 145 4. Wybór orzecznictwa ....................................................... 153 XI. Przymus adwokacko-radcowski ....................................... 163 1. Komentarz ...................................................................... 163 2. Wybór orzecznictwa ....................................................... 173 XII. Procedura postępowania w sprawie skargi kasacyjnej ... 179 1. Kontrola wstępna skargi kasacyjnej ................................. 179 2. Przedsąd kasacyjny i jego przesłanki ............................... 184 2.1. Przesłanka występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego ............................................ 189 IV Spis treści 2.2. Przesłanka istnienia potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów ... 193 2.3. Przesłanka nieważności postępowania .................... 195 2.4. Przesłanka oczywiście uzasadnionej skargi kasacyjnej ............................................................... 199 3. Rozpoznanie merytoryczne skargi kasacyjnej w granicach zaskarżenia i podstaw skargi ....................... 201 4. Orzeczenia w przedmiocie skargi kasacyjnej ................... 205 4.1. Odrzucenie skargi kasacyjnej ................................... 205 4.2. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania ....................................................... 206 4.3. Oddalenie skargi kasacyjnej .................................... 207 4.4. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ........................................................... 208 4.5. Uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy ................................................. 209 4.6. Uchylenie wydanych wyroków i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania ........................ 209 5. Wybór orzecznictwa ....................................................... 210 XIII. Związanie wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy ................................................................... 218 1. Komentarz ...................................................................... 218 2. Wybór orzecznictwa ....................................................... 220 XIV. Odpowiednie stosowanie do postępowania kasacyjnego przepisów o apelacji .................................... 222 1. Komentarz ...................................................................... 222 2. Wybór orzecznictwa ....................................................... 224 XV. Koszty postępowania kasacyjnego ................................... 225 1. Komentarz ...................................................................... 225 2. Wybór orzecznictwa ....................................................... 231 XVI. Relacje między skargą kasacyjną a innymi nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu ...................................... 233 XVII. Ocena regulacji skargi kasacyjnej i dostępu do Sądu Najwyższego ....................................................... 238 Część II. Wzory pism procesowych skargi kasacyjnej .............. 243 I. Wzór skargi kasacyjnej z powodu nieważności postępowania (podstawa proceduralna) ......................... 245 V Spis treści II. Wzór skargi kasacyjnej oczywiście uzasadnionej (podstawa proceduralna) ................................................. 248 III. Wzór skargi kasacyjnej z powodu zaistnienia potrzeby wykładni przepisów prawnych (podstawa materialna) .. 251 IV. Wzór skargi kasacyjnej z powodu wystąpienia istotnego zagadnienia prawnego (podstawa proceduralna i materialna) .................................................................... 257 Część III. Kazus z rozwiązaniem – skargą kasacyjną ................ 267 1. Założenia .......................................................................... 269 2. Pozew o zapłatę ................................................................ 270 3. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.5.2009 r., sygn. akt I C 415/05 .......................................................... 275 4. Apelacja powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.5.2009 r., sygn. akt I C 415/05 ........... 284 5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny z 6.5.2010 r., sygn. akt I ACa 930/09 ................. 290 6. Stan faktyczny .................................................................. 300 7. Stan prawny ...................................................................... 302 8. Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego z 6.5.2010 r., I ACa 930/09 ............................................... 304 9. Postanowienie Sądu Najwyższego z 27.5.2011 r., I CSK 727/10 ..................................................................... 314 10. Wyrok Sądu Najwyższego z 21.9.2011 r., I CSK 727/10 .. 315 Indeks ......................................................................................... 323 VI Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Prezentowana książka zawiera omówienie i analizę przepisów dotyczących skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, wzory skargi kasacyjnej, wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego odnoszącego się do skargi oraz wiele praktycznych wskazówek ułatwiających sporządzenie skargi kasacyjnej. Wydanie drugie jest opracowaniem uzupełnionym i rozszerzo- nym, które uwzględnia aktualny stan prawny oraz najnowsze orzecz- nictwo Sądu Najwyższego. Obecne wydanie zawiera dodatkową część dotyczącą kazusu zainspirowanego sprawą sądową rozpoznawaną przez sąd I i II instancji oraz skargą kasacyjną rozpoznawaną przez Sąd Naj- wyższy. W części tej znajdują się także pisma procesowe i wyroki sądów, które przedstawiają stan faktyczny i prawny przedmiotowej sprawy oraz występujące w sprawie istotne zagadnienie prawne, a także rozstrzygnię- cie tego zadania prawnego przez Sąd Najwyższy. Celem książki jest przystępne przekazanie niezbędnych informacji każdemu zainteresowanemu skorzystaniem ze skargi kasacyjnej. Pub- likacja jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, nie tylko do prawników. Głównie jednak będzie przydatna dla adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, gdyż to oni będą sporządzać i wnosić skargi kasacyjne. Książka omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne zło- żenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne znacznie w praktyce ad- wokacko-radcowskiej i jest szczególnie ważna, gdyż skarga kasacyjna jest często ostatnim, nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji w wielu sprawach cywilnych. Znajomość zagadnień skargi kasacyjnej jest tym bardziej istotna, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego widoczna jest tendencja do tworzenia ograniczeń z ko- rzystania ze skargi kasacyjnej. Książka w zwięzłej i przystępnej formie VII P r z e d m o w a prezentuje wszystkie niezbędne informacje ułatwiające skorzystanie ze skargi kasacyjnej. W swojej kilkunastoletniej praktyce zawodowej jako pełnomocnik procesowy wielokrotnie zajmowałam się tą tematyką, znam problemy za- równo praktyczne, jak i teoretyczne związane ze skargą kasacyjną, wiem, z jakimi trudnościami spotykają się zawodowi pełnomocnicy, którzy mają sporządzić i wnieść skutecznie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Z doświadczenia zawodowego wynika, że obraz skargi kasacyjnej w społecznym odbiorze jest zniekształcony. Skarga kasacyjna postrze- gana jest zwykle jako środek zaskarżenia orzeczenia sądowego wszczy- nający kolejną instancję sądową, a w rzeczywistości skarga kasacyjna wnoszona jest poza tokiem instancyjnym jako nadzwyczajny środek zaskarżenia służący kontroli zgodności z prawem prawomocnych wy- roków i niektórych postanowień kończących postępowanie w sprawie wydawanych przez sądy drugiej instancji. Sąd Najwyższy nie rozstrzyga po raz trzeci merytorycznie sprawy, rozpoznaje tylko wniesioną skargę kasacyjną i kontroluje legalność zaskarżonego prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji w zakresie określonym przez skarżącego w skardze. Dostępność skargi kasacyjnej w praktyce jest znacznie ograniczona. Skarga kasacyjna nie jest środkiem prawnym przysługującym we wszystkich sprawach cywilnych. Nie w każdej sprawie cywilnej jest zagwarantowana dostępność do Sądu Najwyższego ze skargą kasacyjną. Skargę kasacyjną można wnieść tylko wtedy, gdy przewidują to przepisy Kodeksu postępowa- nia cywilnego. Skarga nie dotyczy spraw typowych, nieskomplikowanych, które nie stwarzają możliwości wypowiedzenia się Sądowi Najwyższemu w kwestiach istotnych prawnie. W skardze kasacyjnej przeważa interes publiczny, a nie indywidualny podmiotu wnoszącego skargę. Skargi kasa- cyjne, które rozpoznaje Sąd Najwyższy dotyczą spraw budzących poważne wątpliwości prawne, zawierających problemy jurydyczne, które wpływają na rozwój prawa oraz umożliwiają Sądowi Najwyższemu ujednolicenie orzecznictwa i przedstawienie właściwej interpretacji przepisów prawa. Piszę tę książkę, dzieląc się własnym doświadczeniem zawodowym z nadzieją, że ta publikacja okaże się pomocna przy sporządzaniu skarg kasacyjnych przez pełnomocników i ułatwi im skuteczne wnoszenie skarg kasacyjnych oraz w większym stopniu zapewni merytoryczne roz- poznanie tych skarg przez Sąd Najwyższy. W wielu sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem są- du drugiej instancji skarga kasacyjna jest ostatnią szansą, z której warto skorzystać. Warszawa, kwiecień 2013 r. adwokat Lidia Bagińska VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP KPC KSCU PrUpN PrWeksl PrZamPubl (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w  sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw- cze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory BSN Cz. S. Dz.U. EP GSW Gł. Pr. Gł. Sąd. Jur. KPP MoP MPP N. Pal. Biuletyn Sądu Najwyższego Czasopismo Sędziowskie Dziennik Ustaw Edukacja Prawnicza Gazeta Sądowa Warszawska Głos Prawa Głos Sądownictwa Jurysta Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Monitor Prawa Pracy Nowa Palestra IX NP OSN OSP OTK Pal. PiP PiZS PL PPC PPE PPH PPiPS Pr. Egz. Pr. Sp. Prok. i Pr. Prz. Sejm. PS Rej. R. Pr. Rzeczp. SC SI Wok. Zb. Orz. 3. Inne skróty art. cz. ETPC m.in. n. niepubl. Nb np. Nr opubl. orz. pkt por. post. poz. pt. Nowe Prawo Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990 r.) Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Palestra Państwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Społeczne Przegląd Legislacyjny Polski Proces Cywilny Przegląd Prawa Egzekucyjnego Przegląd Prawa Handlowego Prawo Pracy i Prawo Socjalne Problemy Egzekucji Prawo Spółek Prokuratura i Prawo Przegląd Sejmowy Przegląd Sądowy Rejent Radca Prawny Rzeczpospolita Studia Cywilistyczne Studia Iuridica Wokanda Zbiór Orzecznictwa artykuł część Europejski Trybunał Praw Człowieka między innymi następny(-a, -e) niepublikowany(-a, -e) numer brzegowy na przykład numer opublikowany(-a, -e) orzeczenie punkt porównaj postanowienie pozycja pod tytułem X Wykaz skrótów r. s. SN sygn. t. tekst jedn. tj. tzw. uchw. uchw. SN(7) ust. uz. wyr. w zw. zarz. zd. ze zm. zob. rok strona(-y) Sąd Najwyższy sygnatura tom tekst jednolity to jest tak zwany uchwała uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego ustęp uzasadnienie wyrok w związku zarządzenie zdanie ze zmianą (-ami) zobacz XI Wykaz skrótów Wykaz literatury Biedka M., Kasacja w sprawach cywilnych we Francji, PS 2004, Nr 9. Bieniek M., Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym i napraw- czym, Warszawa 2007. Bladowski B., Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej, Warszawa 1982. Błaszczak Ł., Dopuszczalność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym ze względu na wymagania formalne i konstrukcyjne, cz. 1, R. Pr. 2008, Nr 3. Błaszczak Ł., Dopuszczalność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym ze względu na wymagania formalne i konstrukcyjne, cz. 2, R. Pr. 2008, Nr 4–5. Bobkowski A., O jedność postępowania kasacyjnego, Gł. Sąd. 1938, Nr 12. Broniewicz W., Apelacja, kasacja i skarga kasacyjna w postępowaniu cy- wilnym (Problematyka tematyczna), PiP 1999, Nr 3. Broniewicz W., Dopuszczalność środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym ze względu na przedmiot zaskarżenia, PiP 1997, Nr 5. Broniewicz W., Prokurator w cywilnym postępowaniu kasacyjnym, Prok. i Pr. 1997, Nr 9. Broniewicz W., Środki zaskarżenia, w: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2005. Broniewicz W., Uchylenie przez Sąd Najwyższy w trybie kasacji wyroku sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym, PS 2002, Nr 4. Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008. Cieślak S., W kwestii możliwości przyjęcia odmiennych skutków proceso- wych niezachowania przez skarżącego wymagań prawnych apela- cji, kasacji i zażalenia, MoP 2002, Nr 11. Cieślak S., Wpływ nowelizacji KPC na stopień sformalizowania postępo- wania cywilnego, MoP 2004, Nr 21. Cieślak S., Zasada formalizmu przy wnoszeniu środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, PS 2001, Nr 4. XIII Cioch P., Nowińska J., Skarga kasacyjna, w: Postępowanie cywilne. Wy- kłady i ćwiczenia, Warszawa 2007. Czajkowska W., Kasacja w sprawach cywilnych w praktyce Sądu Najwyż- szego, Pr. Sp. 1997, Nr 12. Czajkowska W., Kasacja w sprawach gospodarczych – przegląd orzeczni- ctwa Sądu Najwyższego, Pr. Sp. 2001, Nr 1. Czajkowska-Matosiuk K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2009. Czaplicka E., Dopuszczalność kasacji ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia, MoP 1999, Nr 10. Czerwiński A., Jaki jest termin do złożenia środka odwoławczego dla in- terwenienta samoistnego?, PCC 1935, Nr 21–22. Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospo- litej Polskiej (Ogólna charakterystyka), PiP 1997, Nr 11–12. Dalka S., Podstawy postępowania cywilnego, Sopot 2005. Daniuk U., Gesdorf M., Kasacja w orzecznictwie Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, cz. 1, PiZS 1997, Nr 10. Deręgowski J., Kilka uwag o wartości przedmiotu sporu i wartości przed- miotu zaskarżenia w cywilnym procesie polskim, Gł. Sąd. 1937, Nr 9. Dmowski S., Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, MoP 1996, Nr 4. Dobrzański B., Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego, NP 1957, Nr 9. Dolecki H., Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, Warszawa 2008. Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2011. Dolecki H., Zaskarżenie orzeczeń sądowych, w: Postępowanie cywilne, zarys wykładu, Warszawa 2005. Dominowska J., Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – zmia- ny wprowadzone w postępowaniu rozpoznawczym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., PS 2005, Nr 4. Dziurda M. (red.), Komentarz do ustawy o Prokuratorii Generalnej Skar- bu Państwa, Warszawa 2006. Eimer A., Dekompozycja instancji kasacyjnej, Gł. Sąd. 1938, Nr 12. Ereciński T., Apelacja i kasacja w procesie cywilnym, Warszawa 1996. Ereciński T., Dopuszczalność kasacji w sprawach cywilnych (kilka uwag de lege lata i de lege ferenda), w: Symbolae Vitoldo Broniewicz dedi- catae. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998. Ereciński T., Kilka refleksji o przymusie adwokacko-radcowskim, w: Z za- gadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Tomasza Dybowskiego, SI 1994, t. XXI. XIV Wykaz literatury Ereciński T., Kilka refleksji o przymusie adwokacko-radcowskim, w: J. Żu- ławski (red.), XX lat samorządu radców prawnych 1982–2002. Księ- ga jubileuszowa, Warszawa 2002. Ereciński T., Kilka uwag o modelu kasacji w sprawach cywilnych, SI 1994, Nr 21. Ereciński T., O nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w ogólności, PS 1996, Nr 10. Ereciński T., Ograniczenia w dostępności do kasacji w sprawach cywil- nych, w: Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, Warszawa 2000. Ereciński T., Projekt zmian przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji i apelacji. Uzasadnienie, PL 1998, Nr 1–2. Ereciński T., Selekcja kasacji w sprawach cywilnych z perspektywy praw- no-porównawczej, w: Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sę- dziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005. Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Kodeks postępowania cywilne- go. Komentarz, t. II, Warszawa 2006. Filda K., Kodeks postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany, PPH 2005, Nr 2. Gapska E., Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym, War- szawa 2010. Gapska E., Orzeczenia zapadające na skutek wniesienia środka zaskarże- nia. Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym, War- szawa 2010. Gapska E., Przedsąd w postępowaniu kasacyjnym w sprawach cywilnych, PS 2006, Nr 2. Gapska E., Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym, War- szawa 2009. Głowacki M., Przesłanki dopuszczalności kasacji a konstytucyjna zasada równości wobec prawa, Pal. 2001, Nr 11–12. Godlewski S., KPC a przymus adwokacki, Gł. Sąd. 1933, Nr 78. Godlewski S., O czynnościach stron w procesie z przymusem adwokackim, Gł. Sąd. 1938, Nr 4. Goettel M., Bieliński A., Piszczek J., Zaskarżalność orzeczeń sądowych, w: Elementarny kurs postępowania cywilnego, Olsztyn 2007. Góra-Błaszczykowska A., System środków zaskarżenia, w: Zasada równo- ści stron w procesie cywilnym, Warszawa 2008. Góra-Błaszczykowska A., Środki zaskarżenia art. 367–42412 KPC. Komen- tarz, Warszawa 2009. XV Wykaz literatury Grzegorczyk P., W ramach której z podstaw kasacyjnych należy zarzucać naruszenie przepisów regulujących warunki uznania orzeczenia sądu państwa obcego lub wyroku sądu polubownego wydanego za granicą?, PPC 2010, Nr 1. Gudowski J., Kasacja w postępowaniu cywilnym po zmianach dokona- nych ustawami z dnia 12 i 24 maja 2000 r., PS 2001, Nr 2. Gudowski J., Kasacja w świetle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawno- porównawczych), PL 1999, Nr 4. Grzegorczyk P., W ramach której z podstaw kasacyjnych należy zarzucać naruszenie przepisów regulujących warunki uznania orzeczenia sądu państwa obcego lub wyroku sądu polubownego wydanego za granicą?, PPC 2010, Nr 1. Hahn Z., Kasacja wedle polskiego kodeksu postępowania cywilnego, Cz. S. 1932, Nr 1–2. Halpern F., Mylna wykładnia oświadczenia woli jako podstawa kasacyjna, PPC 1934. Halpern F., Podstawy kasacji cywilnej, cz. 1, Gł. Pr. 1932, Nr 4–5. Halpern F., Podstawy kasacji cywilnej, cz. 2, Gł. Pr. 1932, Nr 6. Halpern F., W kwestii pojęcia naruszenia prawa jako podstawy kasacyjnej, N. Pal. 1937, Nr 5. Hanausek S., Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, War- szawa 1967. Harla A.G., Terminy do wniesienia kasacji cywilnej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, PS 2001, Nr 7–8. Hofmański P., Uzasadnienie postanowienia o oddaleniu kasacji (na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego), PiP 2005, Nr 7. Iwulski J., Kasacja po nowelizacji, PiZS 2000, Nr 12. Iwulski J., Kasacja w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo- łecznych – pierwsze doświadczenia, MoP 1997, Nr 10. Jakubecki A., Kodeks postępowania cywilnego: praktyczny komentarz, Kraków 2005. Jakubowski W.M., Kilka uwag o zmianach w k.p.c., Pal. 1996, Nr 3–4. Jankowski J., Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego, cz. 1, Postę- powanie rozpoznawcze, MoP 2004, Nr 19. Jankowski J., Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzo- ne w 2005 r., Warszawa 2005. Jankowski J., Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego z 22.12.2004 r., MoP 2005, Nr 5. XVI Wykaz literatury Jaworski S., Przedsąd w praktyce. Uwagi o prawie do uzasadnienia od- mowy rozpoznania kasacji, MoP 2002, Nr 23. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Środki zaskarżenia, w: Postępowanie cywilne, Warszawa 2009. Józefowicz A., Odmowa przyjęcia kasacji do rozpoznania w postępowaniu cywilnym, Jur. 2002, Nr 6. Kaczyński M., Zmiany w pomocy prawnej z urzędu w sądowym postę- powaniu cywilnym dokonane ustawą z 17.12.2009 r., Pal. 2011, Nr 7–8. Kafarski A., O konieczności wprowadzenia zmian do instytucji rewizji nadzwyczajnej, NP 1967, Nr 6. Katzer A., Kasacja w przedmiocie kosztów procesu, PPC 1935, Nr 23. Kawala E., Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym: apelacja, ka- sacja, zażalenie, wznowienie postępowania: tekst i orzecznictwo, Toruń 1999. Kijowski A., Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach o przywrócenie do pracy, PS 1997, Nr 4. Klata M., Reprezentowanie klienta przez prawnika zagranicznego w po- stępowaniu przed sądami i innymi organami władzy publicznej, MoP 2004, Nr 21. Knoppek K., Zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów jako podstawa skargi kasacyjnej, Pal. 2007, Nr 7–8. Kołakowski K., O dopuszczalności kasacji, PS 1999, Nr 9. Kołakowski K., Refleksje wokół kasacji w procesie cywilnym, PS 1997, Nr 7–8. Kołakowski K., Środki odwoławcze po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2000 roku, Warszawa 2000. Kordasiewcz B., Wymogi formalne skargi kasacyjnej w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1.7.2008 r. oraz ustawy z 19.3.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, MoP 2009, Nr 18. Korzan K., Nowy system odwoławczy (apelacja, kasacja) oraz problema- tyka związana z obalaniem prawomocnych orzeczeń, Rej. 1997, Nr 7–8. Korzonek J., Przymus adwokacki w KPC, Gł. Pr. 1931, Nr 2. Kosmus B., Kasacyjna ruletka, Pal. 2003, Nr 5–6. Krajewski J., Naruszenie prawa materialnego jako podstawa rewizyjna według KPC, NP 1958, Nr 10. XVII Wykaz literatury Krüger W., Ograniczenie dostępności rewizji w sprawach cywilnych w Niemczech, PS 1997, Nr 9. Krzemiński Z., Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, MoP 1996, Nr 6. Krzemiński Z., Sporządzanie kasacji cywilnej, Warszawa 2001. Krzemiński Z., Wnoszenie kasacji cywilnej, Warszawa 2001. Krzemiński Z., Wnoszenie kasacji cywilnej: poradnik prawniczy wraz z wzorami i tekstami aktów prawnych, Warszawa 2006. Kuś A., Kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu cywil- nym, MoP 2003, Nr 10. Lewandowski P., Dopuszczalność kasacji w sprawach egzekucyjnych (za- gadnienia wybrane), R. Pr. 2002, Nr 2. Lewandowski P., O dopuszczalności kasacji w postępowaniu egzekucyj- nym (na tle wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego) Pr. Egz. 2001, Nr 17. Łochowski M., Uchybienia w postępowaniu przed sądem pierwszej instan- cji stanowiące przyczyny nieważności jako podstawy uwzględnie- nia kasacji, PS 1999, Nr 10. Łochowski M., Wiążąca sądowa wykładnia prawa, ocena prawna, wska- zania co do dalszego postępowania (uwagi na tle art. 386 § 6 i art. 39317 k.p.c.), PS 1997, Nr 10. Mamiński M., Odmowa sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonal- nego pełnomocnika po nowelizacji KPC, MoP 2010, Nr 17. Manowska M., Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, War- szawa 2007. Manowska M., Przedmiot zaskarżenia kasacją – wybrane zagadnienia, Pr. Sp. 1998, Nr 7–8. Manowska M., Skarga o wznowienie postępowania a skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, PS 2006, Nr 1. Manowska M., Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wprowadzo- ne w 2004 r., PS 2005, Nr 5. Marszałkowska-Krześ E. (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2008. Marszałkowska-Krześ E., Środki weryfikacyjne w postępowaniu cywil- nym, w: Postępowanie cywilne, Warszawa 2008. Marszałkowska-Krześ E., Gill I., Skarga kasacyjna, w: Kodeks postępowa- nia cywilnego – prezentacja, Warszawa 2010 Mateja S., Uwagi krytyczne o przymusie adwokackim, Gł. Sąd. 1933, XVIII Nr 3. Wykaz literatury Mądrzak H., Krupa D., Marszałkowska-Krześ E., Zaskarżanie orzeczeń, w: Postępowanie cywilne, Warszawa 1997. Mądrzak H., Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003. Michalska M., Cofnięcie skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, PS 2003, Nr 3. Michalska M., Kasacja w postępowaniu egzekucyjnym, PPE 2003, Nr 11–12. Michalska M., Legitymacja do wniesienia kasacji w postępowaniu cywil- nym, Pal. 2003, Nr 5–6. Michalska M., Rozstrzygnięcia sądu kasacyjnego w procesie cywilnym, Kraków 2004. Michalska M., Warunki wniesienia kasacji, MoP 2001, Nr 21. Michalska M., Zakres rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy w postę- powaniu cywilnym, PiP 2003, Nr 10. Mielcarek E., Wnioski rewizji cywilnej, Warszawa 1973. Mucha J., Nowe regulacje w Kodeksie postępowania cywilnego, cz. 1, R. Pr. 2005, Nr 2. Nagórski Z., Wyodrębnienie adwokatów przy najwyższych instancjach sądowych, Gł. Pr. 1925, Nr 17–18. Obrębski R., Dopuszczalność zażalenia i kasacji od postanowień dotyczą- cych wniosków o przywrócenie terminu (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego), PS 2000, Nr 1. Obrębski R., Pojęcie postanowień kończących postępowanie w sprawach cywilnych, PS 2000, Nr 11–12. Osajda K., Nadużycie prawa w procesie cywilnym, PS 2005, Nr 5. Osajda K., Pełnomocnicy uprawnieni do wnoszenia kasacji i występowa- nia przed najwyższymi organami sądowymi, Pal. 2004, Nr 11–12. Osowy P., Systemy nadzwyczajnych środków zaskarżenia w prawie pro- cesowym cywilnym w Europie – zagadnienia wybrane, Rej. 2004, Nr 5. Osowy P., Zaskarżanie orzeczeń sądowych, w: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2002. Pawełczyk M., Kania M., Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu sądowoadministracyjnym. Próba wskazania podsta- wowych różnic, R. Pr. 2006, Nr 6. Piasecki K., Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Kraków 2005. Piasecki K., Podstawy kasacji według kodeksu postępowania cywilnego w świetle prawno-porównawczym, w: Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998. XIX Wykaz literatury
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: