Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00301 004142 22926049 na godz. na dobę w sumie
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz - ebook/pdf
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 300
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1732-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowany Komentarz jest kompleksowym opracowaniem wszystkich zagadnień występujących na tle stosowania ustawy z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Autorzy omawiają genezę oraz znaczenie poszczególnych przepisów ustawy, dokonując wykładni popartej autorytetem sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Komentarz zawiera najnowszy stan prawny, przez co odznacza się niezwykłym walorem praktycznym uwzględniając jednocześnie dorobek doktryny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z r a t n e m o K Krótkie Komentarze Becka Jerzy Skorupka (red.) Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Komentarz Krótkie Komentarze Becka Prezentowany Komentarz jest kompleksowym opracowaniem wszystkich zagadnień występujących na tle stosowania ustawy z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpo- znania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora oraz w postępowaniu sądowym. Autorzy omawia- ją genezę oraz znaczenie poszczególnych przepisów ustawy, dokonując wykładni uwzględniającej dorobek doktryny postę- powania karnego i popartej autorytetem orzeczeń Europejskie- go Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Komentarz zawiera najnowszy stan prawny, przez co odznacza się niezwykłym walorem praktycznym. Jerzy Skorupka – prof. UWr dr hab., kierownik Katedry Postępowa- nia Karnego na WPAiE UWr, sędzia Sądu Apelacyjnego. Autor i współ- autor podręczników akademickich oraz ponad 120 publikacji o cha- rakterze monograficznym, komentatorskim i prasowym z zakresu postępowania karnego i karnoskarbowego oraz prawa karnego gospo- darczego. Wojciech Jasiński – dr nauk prawnych, politolog; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPAiE UWr; ukończył aplikację prokuratorską. Zajmuje się zagadnieniami prawa karnego procesowego, w szczególno- ści międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka w proce- sie karnym oraz europejskim systemem ochrony praw człowieka. Wojciech Szydło – dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego WPAiE UWr. Jego zainteresowania naukowe to prawo cywilne oraz prawo konkurencji. Autor monogra- fii dotyczącej reprezentacji Skarbu Państwa w zakresie gospodarowa- nia nieruchomościami, wielu prac naukowych (artykułów i studiów) oraz licznych opinii i ekspertyz prawnych. ISBN 978-83-255-1732-8 ) . d e r ( a k p u r o k S i k o ł w z j e n o i n d a s a z u e i n z e b y w a r p s a i n a n z o p z o r o d y n o r t s a w a r p e i n e z s u r a n a n a g r a k S www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 69,00 zł C. H. Beck C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki Polecamy z serii Krótkie Komentarze Becka: Zdzis³aw Muras WYJAŒNIENIA OSKAR¯ONEGO W PROCESIE KARNYM I PRAWIE KARNYM MATERIALNYM. KOMENTARZ, wyd. 2 Andrzej Kie³tyka, Pawe³ Janda USTAWA O PAÑSTWOWEJ KOMPENSACIE PRZYS£UGUJ¥CEJ OFIAROM NIEKTÓRYCH PRZESTÊPSTW. KOMENTARZ Boles³aw Kurzêpa USTAWA O BRONI I AMUNICJI. KOMENTARZ Pawe³ Litwiñski, Pawe³ Barta USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. KOMENTARZ Jacek Œwieca USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH. KOMENTARZ Aneta Korcz-Maciejko USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW. KOMENTARZ Marek Chmaj, Mariusz Bidziñski, Przemys³aw Szustakiewicz USTAWA O DOSTÊPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. KOMENTARZ Adam Malinowski URLOPY PRACOWNICZE. KOMENTARZ www.sklep.beck.pl Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki Komentarz Wojciech Jasiñski Jerzy Skorupka (red.) Wojciech Szyd³o Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki Stan prawny: sierpieñ 2010 r. Redakcja: Urszula Danilczuk Redaktor prowadz¹cy: Dagna Kordyasz Poszczególne fragmenty komentarza opracowali: Wojciech Jasiñski: art. 3; 4; 6, 7, 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19 Jerzy Skorupka: art. 1; 2; 5; 6; 7 oraz wprowadzenie Wojciech Szyd³o: art. 1; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 15; 16; 17 © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1732-8 Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IX Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka . . . . . XXIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki z dnia 17 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Skarga na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Podmioty uprawnione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. S¹d w³aœciwy do rozpoznania skargi . . . . . . . . . . . Art. 5. Postêpowanie w przedmiocie skargi . . . . . . . . . . . . Art. 6. Wymogi formalne skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Przedstawienie skargi wraz z aktami sprawy s¹dowi w³aœciwemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Rozpoznanie skargi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Przyczyny odrzucenia skargi. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Powiadomienie Skarbu Pañstwa. . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Termin wydania orzeczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Oddalenie; uwzglêdnienie skargi . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Odpis orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Nowa skarga w tej samej sprawie . . . . . . . . . . . . Art. 15. Naprawienie szkody w przypadku stwierdzenia przewlek³oœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 11 13 23 63 95 143 160 168 183 185 198 212 216 217 237 241 244 V Spis treœci Art. 16. Naprawienie szkody w przypadku niewniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Sta³a op³ata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Skargi wniesione do ETPCz . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 254 259 261 269 VI Przedmowa Nowel¹ z 20.2.2009 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 498) ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpo- waniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843) otrzyma³a tytu³ „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowa- nym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki”. Tym samym, rozszerzono zakres przedmiotowy obowi¹zywania ustawy. Po noweli, skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki odnosi siê ju¿ nie tylko do postêpowa- nia s¹dowego, ale tak¿e do postêpowania przygotowawczego prowadzone- go lub nadzorowanego przez prokuratora. Powsta³a zatem potrzeba opracowania aktualnego komentarza do wy- mienionej ustawy. Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie czytelnikom niezbêdnej wiedzy o celach i przedmiocie komentowanej ustawy, pojêciu przewle- k³oœci postêpowania, podmiotach uprawnionych do wniesienia skargi i s¹dzie w³aœciwym do jej rozpoznania oraz trybie postêpowania w przed- miocie skargi. W komentarzu wykorzystano aktualny i reprezentatywny dorobek piœ- miennictwa, orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, S¹du Najwy¿szego i s¹dów apelacyjnych oraz Naczelnego S¹du Admini- stracyjnego. Zasadnoœæ i trafnoœæ regulacji ustawowych oraz sposób jej wyk³adni, komentowana jest tak¿e przy uwzglêdnieniu reprezentatywnego orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego. Komentarz jest opracowaniem wspólnym trzech autorów pod redakcj¹ prof. nadzw. dr hab. Jerzego Skorupki. Jako dzie³o zbiorowe, uwzglêdnia pogl¹dy poszczególnych autorów co, jak mamy nadziejê, wzbogaci ca³oœæ pracy. Wartoœci¹ niniejszego komentarza jest tak¿e przedstawienie, w zasadzie pe³nego wykazu literatury dotycz¹cej problematyki uregulowanej w ustawie, orzecznictwa polskich s¹dów oraz orzecznictwa ETPCz. Komentarz zosta³ opracowany w oparciu o stan prawny obowi¹zuj¹cy na dzieñ 1.8.2010 r. Wroc³aw, lipiec 2010 r. Jerzy Skorupka VII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa EKPCz . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Pod- Wykaz skrótów Wykaz skrótów stawowych Wolnoœci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) Rzeczypospolitej Konstytucja RP . . . . . . . . Konstytucja Polskiej KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomS¹dU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSCU. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) MPPiOP . . . . . . . . . . . . . . Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NielU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postêpowaniu w spra- wach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) OdpZbiorU. . . . . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) IX Wykaz skrótów PostEgzAdmU . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzeku- cyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) ProkU. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrPostSA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrUSA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrUSW. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.) SkPrzewPostU . . . . . . . . . ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postê- powaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowa- niu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETPCz . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . s¹d apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów SN(ZP). . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy wydaj¹cy orzeczenie maj¹ce moc zasady prawnej SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . s¹d okrêgowy TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny TS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Stanu WSA . . . . . . . . . . . . . . . . wojewódzki s¹d administracyjny 3. Czasopisma i publikatory AUWr . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doradca Podatkowy X Wykaz skrótów GS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta S¹dowa GSP . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdañskie Studia Prawnicze Jur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS . . . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty S¹dowe MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo ONSAiWSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyj- nego i Wojewódzkich S¹dów Administracyj- nych OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSNC. . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNK . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna OSNKW. . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna i Wojskowa OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OSwSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów w Sprawach Gospodar- czych OTK . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego OTK-A. . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego se- ria A OTK ZU. . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Zbiór Urzêdowy . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Publicznego Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne PL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Legislacyjny PPE . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego PPiA. . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa i Administracji PPPubl. Prok. i Pr. PS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PSejm. . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Sejmowy Rej. RPEiS. . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny R.Pr. Rzeczp. . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda SP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze Wok. WPP . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl¹d Prawniczy ZNSA. . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administra- cyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nastêpny/-a/-e niepubl. . . . . . . . . . . . . . . niepublikowane Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. post. . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. s. uchw. . . . . . . . . . . . . . . . . uchwa³a ust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustêp w spr. . . . . . . . . . . . . . . . . wsprawie wyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok ze zm. . . . . . . . . . . . . . . . zezmianami . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona XII Bibliografia Adamczyk M., Prejudycjalne ustalenie bezprawnoœci aktów w³adzy pu- Bibliografia Bibliografia blicznej – art. 4171 KC, PPPubl 2007, Nr 4 Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 2009 ci¿, Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, Warszawa 2009 Artymiak G., Zasada szybkoœci postêpowania karnego. Uwag kilka na tle ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, WPP 2005, Nr 1 Babiak M., Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, R.Pr. 2005, Nr 3 Baduchowska M., Ochrona prawa strony do rozpoznania sprawy w postê- powaniu s¹dowo-administracyjnym w rozs¹dnym terminie, DP 2005, Nr 6 Bagiñska E., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza za wykonywanie w³a- dzy publicznej, Warszawa 2006 Balcerzak M., Projekt ustawy o skardze na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego – w celu wykonania wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Kud³a przeciwko Polsce (skarga Nr 30210/96, wyrok 26.10.2000), [w:] L. Wiœniewski (red.), Ochrona praw cz³owieka w œwiecie, Bydgoszcz-Poznañ 2000 Banaszczyk Z., Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ niewydaniem orzeczenia s¹dowego we w³aœciwym czasie (art. 4171 § 3 KC), Pal. 2006, Nr 9–10 ten¿e, [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. T. 6. Prawo zo- bowi¹zañ – czêœæ ogólna, Warszawa 2009 Bieniek G., Pietrzykowski H., Reprezentacja Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego, Warszawa 2006 B³oñska B., Rz¹sa G., Glosa do post. SN z 3.10.2005 r., III SO 19/05, PSejm. 2006, Nr 3 ci¿, Glosa do uchw. SN (7) z 23.3.2007 r., III SPZP 3/05, PS 2008, Nr 9 Bommer F., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wy- branych krajach. Szwajcaria, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagu- biona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 XIII Bibliografia Chróœcielewski W., Strony i uczestnicy postêpowania s¹dowoadministra- cyjnego, PiP 2004, z. 9 Cichoñ Z., Krajowa skarga na brak rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnio- nej zw³oki jako œrodek wyczerpuj¹cy postêpowanie krajowe przed z³o¿eniem skargi do ETPCz na nierozpatrzenie sprawy w rozs¹dnym terminie, Pal. 2005, Nr 9–10 Cieœlak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. I, Warszawa 1955 Czapska J., Przewlek³oœæ postêpowania karnego w œwietle badañ jakoœcio- wych. Ograniczenia innowacji przez prawo, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, War- szawa 2005 Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do s¹du w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), PiP 1997, z. 11–12 Doliwa A., Sposoby reprezentacji pañstwa w obrocie cywilnoprawnym, SP 2002, Nr 4 Dölling D., Gössel K. H., Laue Ch., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. Niemcy, [w:] S. Waltoœ, J. Czap- ska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Draniewicz B., Glosa do post. SO w Warszawie z 26.1.2006 r., XXIII 757/05, MoP 2008, Nr 14 ten¿e, O pojêciu nieuzasadnionej zw³oki w ustawie o skardze na narusze- nie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, R.Pr. 2005, Nr 3 Dzienis P., Odpowiedzialnoœæ cywilna w³adzy publicznej, Warszawa 2006 Dziurda M., Reprezentacja Skarbu Pañstwa w procesie cywilnym, Kraków 2005 Eder-Reider M. A., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. Austria, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagu- biona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Ereciñski T. (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 2, War- szawa 2002 Ereciñski T., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania na mocy „Ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postê- powaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki” a dostêp do Europej- skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, [w:] H. Izdebski, H. Machiñska (red.), Dostêp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2005 Flemming-Kulesza T., Jeszcze w sprawie skargi na przewlek³oœæ postêpo- wania, Pal. 2005, Nr 7–8 ta¿, Przymus adwokacko-radcowski przy skardze w trybie ustawy z 17.6.2004 r., Pal. 2005, Nr 3–4 XIV Bibliografia Florczak-W¹tor M., Glosa do post. NSA z 26.11.2004 r., GPP 1/04., ZNSA 2006, Nr 4–5, poz. 182 Gajl N., Skarb Pañstwa, Warszawa 1996 Garlicki L., Przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego a kryteria strasburskie (stosowanie ustawy z 2004 r. z perspektywy Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka), [w:] L. Gardocki, J. Godyñ, M. Hudzik, L. K. Pa- przycki (red.), Nowe technologie dowodowe a proces karny. Konferen- cja Sêdziów Izby Karnej i Izby Wojskowej S¹du Najwy¿szego (Se- rock, 2007), Warszawa 2007 ten¿e, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2007 G¹siorowska M., Skutecznoœæ skargi na przewlek³oœæ postêpowania w œwietle Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, Pal. 2005, Nr 5–6 Gliniecki W., Przyspieszanie i usprawnianie postêpowania karnego a ochrona interesów pokrzywdzonego, Prok. i Pr. 2007, Nr 2 Gonera K., Przewlek³oœæ postêpowania w sprawach cywilnych, PS 2005, Nr 11–12 Gómez C., Pérez J. L., Cebadera M. A., Planchadell G. A., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. Hiszpa- nia, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu kar- nego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Góra-B³aszczykowska A., Skarga na naruszenie prawa strony do rozpozna- nia sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, MoP 2005, Nr 11 ta¿, Œrodki zaskar¿enia. Art. 367–42412 KPC, Warszawa 2009 Górecki P., Stachowiak S., Wiliñski P., Skarga na przewlek³oœæ postêpowa- nia s¹dowego. Komentarz, Warszawa–Kraków 2007 ci¿, Skarga na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, [w:] J. Nowakowski (red.), Problemy stosowania prawa s¹dowego. Ksiêga ofiarowana Pro- fesorowi Edwardowi Skrêtowiczowi, Lublin 2007 Gronowska B., Wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w spra- wie Kudli przeciwko Polsce – dot. czasu i warunków stosowania aresz- tu tymczasowego, sprawnoœci procesu karnego oraz prawa do skutecz- nego œrodka odwo³awczego, Prok. i Pr. 2001, Nr 1 Gudowski J., [w:] T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 1 i 3, Warszawa 2007 Hauser R., Drachal J., Mzyk E., Dwuinstancyjne s¹downictwo administra- cyjne, Warszawa–Zielona Góra 2003 Hauser R., Kabat A., W³aœciwoœæ s¹dów administracyjnych, RPEiS 2004, Nr 2 Hermeliñski W., Skuteczny œrodek zaskar¿enia przewlek³oœci postêpowañ s¹dowych, Pal. 2002, Nr 3–4 XV Bibliografia Hofmañski P., Zab³ocki S., Glosa do wyr. ETPCz z 21.12.2000 r. w spra- wie 33492/96 Jab³oñski przeciwko Polsce, Pal. 2001, Nr 3–4 Hofmañski P., Szumi³o-Kulczycka D., Waltoœ S., Przewlek³oœæ procesu karnego w Polsce i œrodki jej zwalczania, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, War- szawa 2005 Holewiñska-£apiñska E., Praktyka zas¹dzania „odpowiedniej sumy pie- niê¿nej” w przypadku stwierdzenia przewlek³oœci postêpowania, [w:] E. Holewiñska-£apiñska (red.), Prawo w dzia³aniu. Sprawy cy- wilne, t. 6, Warszawa 2008 ta¿, Postêpowania ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy cywilnej w postêpowaniu rozpoznawczym przed s¹dami rejo- nowymi i okrêgowymi bez nieuzasadnionej zw³oki, zakoñczone orze- czeniem merytorycznym, [w:] E. Holewiñska-£apiñska, A. Siemaszko (red.), Prawo w dzia³aniu. Przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, Warszawa 2007 Holewiñska-£apiñska E., Siemaszko A. (red.), Prawo w dzia³aniu. Prze- wlek³oœæ postêpowania s¹dowego, Warszawa 2007 Izdebski H., Machiñska H., Dostêp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2005 Jankowski J., Uczestnicy s¹dowego postêpowania egzekucyjnego, £ódŸ 1992 Jasiñski W., Glosa do post. SA w Krakowie z 28.1.2009 r., II AKz 181/08, System Informacji Prawnej LEX ten¿e, Zaskar¿alnoœæ rozstrzygniêæ w przedmiocie skargi na przewlek³oœæ postêpowania karnego, PiP 2010, z. 6, s. 67–79 Jasiñski W., KuŸma M., Realizacja zasady szybkoœci w postêpowaniu przygotowawczym, Prok. i Pr. 2008, Nr 10 Jêdrzejewska M., [w:] T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilne- go. Komentarz, t. 1, Warszawa 2007 ta¿, Skarb Pañstwa w procesie cywilnym, SI 1994, t. XXI Jêdrzejewska M., Krajewski J., Wspó³uczestnictwo procesowe. Istota, za- kres, rodzaje, Warszawa 1975 Józefowicz A., Prawo do skargi na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, Jur. 2004, Nr 10 Kasiñski J., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania przygotowawczego. Wybrane zagadnienia, Pal. 2009, Nr 11–12 Kie³kowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004 K³adoczny P., Uwagi dotycz¹ce litery i praktyki stosowania ustawy z dnia 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, OSA 2004, Nr 12 (suplement) XVI Bibliografia K³ak Cz. P., Glosa do post. SA w Katowicach z 22.2.2006 r., II S 2/06, OSA 2008, Nr 4 ten¿e, Glosa do post. SO w Katowicach z 24.4.2006 r., VI S 7/06, OSA 2008, Nr 8 ten¿e, Glosa do post. SN z 26.7.2006 r., III SPP 30/06, OSA 2008, Nr 10 ten¿e, Glosa do wyr. NSA z 26.11.2004 r., GPP 1/04, OSwSG 2009, Nr 5 ten¿e, Pojêcie przewlek³oœci postêpowania s¹dowego, Prok. i Pr. 2008, Nr 12 K³opocka M., Skarga na przewlek³oœæ w postêpowaniu s¹dowym (ze szczególnym uwzglêdnieniem przepisów postêpowania karnego), [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 19, Wroc³aw 2006 Kmiecik R., Przewlek³oœæ postêpowania karnego a spoczywanie terminu przedawnienia (art. 104 § 1 KK), PiP 2005, z. 5 Kmiecik Z., Zakres pe³nomocnictwa w postêpowaniu administracyjnym i s¹dowoadministracyjnym, PS 2007, Nr 4 Knypl Z., Niepraworz¹dne postêpowanie ze skargi na przewlek³oœæ, Nowa Currenda 2006, Nr 13 Knypl Z., Bêdzie gorzej, Nowa Currenda 2008, Nr 4 Korzan K., Roszczenie procesowe jako przedmiot postêpowania cywilne- go w kontekœcie prawa dostêpu do s¹du i prawa do powództwa, [w:] A. Marciniak (red.), Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Witolda Broniewicza, £ódŸ 1998 Korzec P., Pudzianowska D., Trybuna³ Praw Cz³owieka. Skarga na prze- wlek³e postêpowanie s¹dowe, Rzeczp. 2007, Nr 101 Krakowiak M., Skarga o stwierdzenie przewlek³oœci postêpowania egzeku- cyjnego, PPE 2005, Nr 1–6 Kremis J., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008 Kucharski P., Glosa do wyr. NSA z 15.4.1993 r., I SA 1719/92, OSP 1994, Nr 10, poz. 199 Landau I. L., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wy- branych krajach. Rosja, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Laskowska A., Przyznanie odpowiedniej sumy pieniê¿nej wskutek uwzglêdnienia skargi na przewlek³oœæ postêpowania egzekucyjnego, PPE 2007, Nr 9 £ochowski M., Glosa do wyr. SN z 25.2.1999 r., I CKN 1108/97, PS 2000, Nr 10 £ucarz K., Muszyñska A., Realizacja prawnie chronionych interesów po- krzywdzonego a zasada szybkoœci postêpowania, Prok. i Pr. 2009, Nr 10 XVII Bibliografia Ma³ek M., Skarga strony na przewlek³oœæ postêpowania – nowe przepisy, Nowa Currenda 2009, Nr 3 Maniewska E., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania w sprawach cywil- nych. Cz. 1–2, PiZS 2005, Nr 10, Nr 11 Marsza³ K., Zaskar¿alnoœæ decyzji wydanych w procesie karnym, PS 2007, Nr 3 Matras J., Glosa do post. SN z 21.12.2006 r., KSP 10/06, OSP 2007, Nr 11 M¹drzak H., Marsza³kowska-Krzeœ E., [w:] H. M¹drzak (red.), Postêpowa- nie cywilne, Warszawa 2003 Miara £., Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Skutecznoœæ tworzenia i ochrony standardów praw cz³owieka na przyk³adzie problemu prze- wlek³oœci postêpowania w Polsce, [w:] H. Machiñska (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Warsza- wa 2009 Michalska M., Skarga o stwierdzenie przewlek³oœci postêpowania egzeku- cyjnego, PPE 2007, Nr 12 Mijal P., Instytucja skargi na przewlek³oœæ postêpowania jako gwarancja prawa do s¹du, [w:] J. Ciapa³a, K. Flaga-Gieruszyñska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Szcze- cin 2006 Mokoto I., Rusinek M., ¯ak M., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wybranych krajach. Japonia, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, War- szawa 2005 Nowicki M. A., Niemieckie s¹dy te¿ orzekaj¹ opieszale. Sürmeli przeciwko Niemcom (orz. ETPCz z 8.6.2006 r., skarga Nr 75529/01), Rzeczp. 2006, Nr 9 ten¿e, Trzy lata to termin rozs¹dny. Humen przeciwko Polsce (orz. ETPCz z 15.10.1999 r., skarga Nr 26614/95), Rzeczp. 1999, Nr 10 ten¿e, Wokó³ Konwencji Europejskiej, Kraków 2006 Nowikowski I., W kwestii skargi na nierozpoznanie sprawy w rozs¹dnym terminie w postêpowaniu karnym (zagadnienia wybrane), [w:] A. Ma- rek (red.), Wspó³czesne problemy procesu karnego i jego efektywno- œci. Ksiêga pami¹tkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Toruñ 2004 Orlandi R., Przewlek³oœæ procesu karnego i œrodki jej zwalczania w wy- branych krajach. W³ochy, [w:] S. Waltoœ, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoœæ procesu karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005 Pander A., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, GS 2000, Nr 2 Paprzycki L., Przewlek³oœæ postêpowania – standard stosowania tymczaso- wego aresztowania, [w:] L. Wiœniewski (red.), Ochrona praw cz³owieka w œwiecie, Bydgoszcz–Poznañ 2000 XVIII Bibliografia Piasecki K., Przewlek³oœæ s¹dowego postêpowania w sprawach cywilnych – przyczyny i œrodki zaradcze, NP 1989, Nr 4 Pietrzkowski H., Prawo do s¹du, PS 1999, Nr 11–12 ten¿e, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komen- tarz, t. 4, Warszawa 2007 Pikulski S., Szczechowicz J., Ludzki wymiar prawa a przewlek³oœæ postê- powania s¹dowego, [w:] Ksiêga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Ja- sudowicza, Toruñ 2004 Pilich M., Glosa do wyr. SA w Katowicach z 9.11.2005 r., I ACa 1063/05, OSP 2008, Nr 11 Pogonowski P., Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomoc- nego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym. Problemy podstawowe, Cz. 2, Rej. 2005, Nr 10 Przybylska J., Odpowiedzialnoœæ pañstwa za przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego w sprawach cywilnych, Rej. 2004, Nr 9 Rak E., Glosa do post. NSA z 26.3.2008 r., I OPP 11/08, ZNSA 2008, Nr 6 Romañska M., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego, PS 2005, Nr 11–12 ta¿, [w:] T. Woœ (red.), Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyj- nymi. Komentarz, Warszawa 2009 Safjan M., Odpowiedzialnoœæ pañstwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, PiP 1999, z. 4 Safjan M., Matuszyk K. J., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza w³adzy publicznej, Warszawa 2009 Sarnecki P., Komentarz do art. 45, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. T. 3, Warszawa 2003 Siedlecki W., [w:] W. Siedlecki, Z. Œwieboda, Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2000 Siemaszko A., Dostêp do s¹du a przewlek³oœæ postêpowania, Jur. 1999, Nr 1 Skoczylas A., Ocena przewlek³oœci postêpowania s¹dowoadministracyjne- go w œwietle orzecznictwa ETPC i NSA (zagadnienia wybrane), ZNSA 2005, Nr 2–3 Skorupka J., Czas, jako czynnik determinuj¹cy przebieg postêpowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2010, Nr 1–2 S³upska-Uczkiewicz B., Skarga na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego musi byæ skuteczna, Rzeczp. 2007, Nr 10 Sobieralski K., Z problematyki sprawy s¹dowoadministracyjnej, [w:] J. Zim- mermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, War- szawa 2007 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: