Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00198 003806 21768838 na godz. na dobę w sumie
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Komentarz oraz wzory pism procesowych i kazus - ebook/pdf
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Komentarz oraz wzory pism procesowych i kazus - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4341-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> wzory pism
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsza pozycja stanowi omówienie problematyki uregulowanej w Kodeksie postępowania cywilnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Omawiany środek prawny został wprowadzony przez ustawodawcę w związku z regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Książka w zwięzłej i przystępnej formie prezentuje wszelkie niezbędne informacje służące skutecznemu korzystaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Od samego początku obowiązywania regulacji przepisy dotyczące skargi budziły wiele wątpliwości, które pomimo upływu wielu lat są nadal aktualne.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia stanowi nieocenioną pomoc dla każdego Czytelnika. Na publikację składają się cztery części, w których znajduje się:

Ze względu na wysoki stopień sformalizowania omawianej instytucji, powyższa struktura publikacji sprawia, że stanowi ona fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych, będzie więc niezwykle użyteczna przede wszystkim dla praktyków tj.  adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także dla aplikantów i studentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Lidia Bagiƒska Skarga o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia Komentarz oraz wzory pism procesowych i kazus 2. wydanie P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E Lidia Bagiƒska Skarga o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia Komentarz oraz wzory pism procesowych i kazus Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Redaktor: Ewa Sadowska Redaktor koordynujący: Wioleta Beczek Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4340-2 ISBN e-book 978-83-255-4341-9 Spis treści V Przedmowa ................................................................................... Wykaz skrótów .............................................................................. IX Wykaz literatury............................................................................ XIII Część I. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ......................................................... 1. Wprowadzenie skargi do Kodeksu postępowania cywilnego ... 2. Cel i funkcja skargi ................................................................. 3. Charakter prawny skargi ......................................................... 4. Przesłanki dopuszczalności skargi ........................................... 5. Legitymacja procesowa do złożenia skargi.............................. 6. Prawo do jednej skargi od tego samego orzeczenia ................ 7. Termin do wniesienia skargi ................................................... 8. Sąd właściwy do przyjęcia skargi ............................................ 9. Podstawy skargi ...................................................................... 10. Forma i treść skargi ................................................................. 11. Przymus adwokacko-radcowski ............................................. 12. Opłata sądowa od skargi ......................................................... 13. Postępowanie po wniesieniu skargi – kontrola wstępna 1 3 11 15 24 35 41 43 46 49 62 76 86 skargi ...................................................................................... 93 14. Przedsąd w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności ........................................................................... 98 15. Rozpoznanie skargi w granicach zaskarżenia i w granicach podstaw .................................................................................. 102 16. Pojęcie orzeczenia niezgodnego z prawem.............................. 106 17. Skutki wyroku stwierdzającego niezgodność orzeczenia z prawem ................................................................................ 114 18. Odpowiednie stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej ...... 116 19. Uchylenie orzeczenia na podstawie art. 64 ustawy o Sądzie Najwyższym ............................................................................ 120 III S p i s t r e ś c i 20. Relacje między skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a innymi nadzwyczajnymi środkami prawnymi ................................................................ 125 21. Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa wspólnotowego przez orzeczenie sądu ostatniej instancji ....... 130 22. Ocena regulacji oraz dostępności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ................ 137 Część II. Wzory pism procesowych skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ................ 143 1. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (podstawa materialna) .......................................... 145 2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (podstawa proceduralna) ...................................... 149 Część III. Orzecznictwo .............................................................. 153 1. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ............................. 155 2. Orzecznictwo Sądu Najwyższego ............................................ 156 Część IV. Kazus wraz z rozwiązaniem – sporządzenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ................................................................................... 179 1. Założenia ................................................................................ 181 2. Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego ... 182 3. Wyrok Sądu Rejonowego w Kutnie z 5.10.2010 r., III Rc 150/10 .......................................................................... 185 4. Apelacja powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie z 5.10.2010 r., III Rc 150/10 .................................................. 186 5. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 10.5.2011 r., XII Ca 189/11 ......................................................................... 189 6. Stan faktyczny ....................................................................... 194 7. Stan prawny ........................................................................... 195 8. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ............................................................................... 197 9. Wyrok Sądu Najwyższego z 25.4.2012 r., II CNP 58/11 .............. 201 Indeks ........................................................................................... 203 IV Przedmowa Nowelizacja przepisów dotyczących skargi o stwierdzenie niezgod- ności z prawem prawomocnego orzeczenia, dokonana ustawą z 22.7.2010 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1037), która weszła w życie 25.9.2010 r. oraz ustawą z 24.9.2010 r. (Dz.U. Nr 197, poz. 1307), która weszła w życie 9.11.2010 r., spowodowała konieczność przygotowania kolejnego wydania książki. Wydanie drugie jest opracowaniem uzupełnionym i rozszerzonym, które uwzględnia aktualny stan prawny oraz najnowsze orzecznictwo SN w zakresie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia. Przepisy dotyczące skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia stanowiły od samego początku źródło wielu wątpliwości, których nie udało się rozstrzygnąć, mimo że skarga funk- cjonuje w polskim systemie już kilka lat. Wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego instytucji skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzecze- nia nastąpiło w związku z nową regulacją odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania przy wykonywaniu władzy publicznej. Skarga o stwierdzenie niezgod- ności z prawem prawomocnego orzeczenia została zaprojektowana jako nadzwyczajny środek prawny, służący dochodzeniu od państwa naprawie- nia szkody, o której mowa w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP i w art. 4171 § 2 KC. Konstytucja RP w art. 77 ust. 1 ustanowiła prawo każdego do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Warunkiem dochodze- nia odszkodowania od Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie prawomocnego wyroku sądowego niezgodnego z prawem jest wcześniejsze stwierdzenie przez Sąd Najwyższy niezgodności z prawem zaskarżonego wyroku sądu. V P r z e d m o w a Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wydaje się w praktyce nie być skutecznym środkiem praw- nym dla stron lub uczestników postępowania w dochodzeniu od pań- stwa naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem przez sąd jako organ władzy publicznej orzeczenia niezgodnego z prawem. Skarga jest bardzo skomplikowanym oraz sformalizowanym środkiem procesowym, co utrudnia jej skuteczne wniesienie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego widoczna jest tendencja do tworzenia dodatkowych barier, utrudniają- cych korzystanie ze skargi. Większość skarg jest odrzucana albo dochodzi do odmowy ich przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Nadal zbyt wiele skarg zostaje odrzuconych i nie zostaje przyjętych do rozpo- znania merytorycznego, a wśród tych przyjętych większość skarg zostaje oddalona. Tylko nieliczne skargi doprowadzają do uzyskania wyroku Sądu Najwyższego stwierdzającego niezgodność z prawem prawomoc- nego orzeczenia. Sąd Najwyższy większość skarg odrzuca nie tylko ze względu na ich niedopuszczalność, lecz także z powodu niespełnienia ustawowych wymagań konstrukcyjnych. Wysoki stopień sformalizowa- nia skargi w rzeczywistości znacząco ogranicza możliwość dochodze- nia od Skarbu Państwa naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy sądowej. Tematyka skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo- mocnego orzeczenia jest nadal zbyt mało znana. Mimo, że nie brakuje publikacji dotyczących skargi, odnoszą się do niej liczne orzeczenia Sądu Najwyższego, a także Trybunału Konstytucyjnego, w których rozstrzygane były wątpliwości powstające w związku z korzystaniem z tej instytucji, to wielu praktyków prawa nadal nie może doprowadzić do skutecznego wniesienia skargi i jej merytorycznego rozpoznania przez Sąd Naj- wyższy. Powstała zatem konieczność przedstawienia opracowania, które w przystępnej i krótkiej formie zawierałoby niezbędne informacje uła- twiające praktykom prawa korzystanie z tego nadzwyczajnego środka procesowego, jakim jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Uwzględnienie skargi i stwierdzenie przez Sąd Najwyższy, że pra- womocne orzeczenie sądu jest niezgodne z prawem, otwiera poszkodo- wanemu drogę do dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez wydanie tego orzeczenia. Stwierdzenie nie- zgodności orzeczenia z prawem jest bezwzględną przesłanką odpowie- dzialności Skarbu Państwa z tytułu szkody wyrządzonej jego wydaniem. VI P r z e d m o w a Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę przepisów dotyczących skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia oraz wzory tej skargi. W publikacji zostały wskazane najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytu- cyjnego, które umożliwią zapoznanie się z tendencjami typowymi dla orzecznictwa w sprawach skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wywołane wydaniem przez sąd prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. Sięgając do genezy omawiane skargi należy podkreślić, że art. 77 ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje każdemu prawo do wynagrodzenia szkody, jaka mu została wyrządzona przez niezgodne z prawem działa- nie władzy publicznej, w tym także władzy sądowej. Ustawodawca nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności i praw gwarantowanych przez Konstytucję. Należy także przypomnieć, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie jest środkiem prawnym pro- wadzącym do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa w odniesieniu do każdego wadliwego prawomocnego orzecze- nia sądu. W przypadku prawomocnych orzeczeń sądu, od których skarga nie przysługuje, odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wy- danie niezgodnego z prawem prawomocnego orzeczenia można doma- gać się od Skarbu Państwa bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi. Oznacza to, że poszko- dowany może dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa na zasadach ogólnych (art. 417 KC) przed sądami powszechnymi bez konieczności uprzedniego uzyskania stwierdzenia niezgodności z prawem prawo- mocnego orzeczenia sądu. Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, dzielę się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z nadzieją, że opracowanie to będzie realnie pomocne przy sporządzaniu skargi przez pełnomocników, że będzie ułatwiać jej skuteczne wniesienie i umożliwiać merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Liczę, że w dalszej perspektywie skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia za- cznie w rzeczywistości spełniać swoje cele i umożliwi wielu poszkodo- wanym wydaniem niezgodnego z prawem prawomocnego wyroku sądu uzyskanie należnego im odszkodowania od Skarbu Państwa. Warszawa, sierpień 2012 r. adw. Lidia Bagińska VII Wykaz skrótów Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) uchwała z 1.12.2003 r. Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. z 2003 r. Nr 57, poz. 898 ze zm.) ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. 1. Źródła prawa EKPCz KC Konstytucja RP KP KPC KPK KSCU KSH PrUpNapr Regulamin SN SNU TWE IX W y k a z s k r ó t ó w 2. Czasopisma i publikatory Biul. SN Dz.U. EPS KPP M.P. MoP OSNAPiUS OSNC OSP OTK-A OTK ZU Pal. PiP PiZS PPH Pr. Sp. Prok. i Pr. PS PUG Rej. R. Pr. ST TPP Wok. Zb.Orz. 3. Inne skróty adw. art. cz. ETS itd. lit. m. m.in. n. niepubl. X Biuletyn Sądu Najwyższego Dziennik Ustaw Europejski Przegląd Sądowy Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Polski Monitor Prawniczy Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zeszyt Uzupełniający Palestra Państwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Społeczne Przegląd Prawa Handlowego Prawo Spółek Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rejent Radca Prawny Samorząd Terytorialny Transformacje Prawa Prywatnego Wokanda Zbiory Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości adwokat artykuł część Europejski Trybunał Sprawiedliwości i tak dalej litera mieszkania między innymi następna (-y, -e) niepublikowane W y k a z s k r ó t ó w np. Nr ORA orz. pkt por. post. pow. poz. r. red. RPD RPO s. SN SN(7) sygn. t. tekst jedn. tj. TK tzn. tzw. uchw. ul. ust. uz. wyr. w zw. zam. zd. ze zm. zł zob. na przykład numer Okręgowa Rada Adwokacka orzeczenie punkt porównaj postanowienie powierzchnia pozycja rok redakcja Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Obywatelskich strona (-y) Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów sygnatura tom tekst jednolity to jest Trybunał Konstytucyjny to znaczy tak zwany uchwała ulica ustęp uzasadnienie wyrok w związku zamieszkały zdanie ze zmianą (-ami) złoty zobacz XI Wykaz literatury Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie wła- dzy publicznej, Warszawa 2006. Banaszak B., Zakres podmiotów uprawnionych do dochodzenia wynagro- dzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działa- nia organu władzy publicznej (art. 77 ust. 1 Konstytucji RP), MoP 2011, Nr 1. Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją (art. 4171 § 2 k.p.c.), Pal. 2006, Nr 5–6. Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykony- waniu władzy publicznej, Warszawa 2012. Bieniek G., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., PS 2002, Nr 4. Błaszczak Ł., Szynal M., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Pr. Sp. 2005, Nr 4. Bosek L., Bezprawie legislacyjne, Warszawa 2007. Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2011. Domińczyk T., Formalne ograniczenia wnoszenia środków odwoławczych do Sądu Najwyższego w kontekście art. 3986 KPC oraz art. 4248 KPC, Studia i Analizy Sądu Najwyższego 2008. Dzienis P., Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej, Warszawa 2006. Ereciński T., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia, [w:] A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Stanisławowi Soł- tysińskiemu, Poznań 2005. Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Kodeks postępowania cywil- nego, Komentarz, t. II, Warszawa 2006. Flemming-Kulesza T., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Dwie wypowiedzi Sądu Najwyższego na temat skargi o stwierdzenie XIII W y k a z l i t e r a t u r y niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Pal. 2006, Nr 1–2. Gapska E., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawie judykacyjne, Wybrane zagadnienia procesowe, Pal. 2008, Nr 1–2. Gęsiak J., Od nieodpowiedzialności po bezprawność – ewolucja zasad od- powiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pa- miątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005. Góra-Błaszczykowska A., Apelacja, Zażalenie. Wznowienie postępowa- nia, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Komentarz, Warszawa 2006. Góra-Błaszczykowska A., Skarga na naruszenie prawa strony do rozpozna- nia sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki, MoP 2005, Nr 11. Górski A., Niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cy- wilnego jako podstawa skargi z art. 4241 KPC, MoP 2005, Nr 20. Grzegorczyk P., Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, PS 2007, Nr 2. Gudowski J., Węzłowe problemy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, PS 2006, Nr 1. Haczkowska M., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP, Warszawa 2007. Hofmańska E., Dochodzenie stwierdzenia niezgodności z prawem prawo- mocnego orzeczenia po śmierci uprawnionego, PiZS 2007, Nr 6. Hofmańska E., Glosa do wyroku SN z 26.10.2005 r., III BZP 1/05, OSP 2006, Nr 12, poz. 133. Horak A., Kilka uwag na temat skargi o stwierdzenie niezgodnego z pra- wem prawomocnego orzeczenia sądu jako narzędzia realizacji odpowiedzialności Państwa za naruszenie prawa wspólnotowego przez sądy, R. Pr. 2006, Nr 3. Jankowski J., Nowelizacja KPC z 22.12.2004 r., MoP 2005, Nr 5. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postę- powanie cywilne, Warszawa 2009. Judek P., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – wybrane aspekty prawne, MoP 2006, Nr 19. Kajkowska E., Podstawy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, KPP 2010, Nr 2. XIV W y k a z l i t e r a t u r y Karasek I., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4.12.2001 r., SK 18/00, TPP 2002, Nr 1–2. Kocur M., Ustawodawca nie powinien ignorować wyroku Trybunału Konstytucyjnego, MoP 2010, Nr 8. Kondek J., Polskie uregulowanie odpowiedzialności za szkody wyrzą- dzone przez władzę publiczną na tle regulacji Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii, PPH 2007, Nr 4. Lewandowski P., Glosa do wyr. TK z 1.4.2008 r., SK 77/06, MoP 2010, Nr 24. Manowska M., Skarga o wznowienie postępowania a skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, PS 2006, Nr 1. Manowska M., Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wprowa- dzone w 2004 r., PS 2005, Nr 5. Manowska M., Pruś P., Adamczuk A., Stefańska E., Sieńko M., Radwan M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2011. Mucha J., Nowe regulacje w kodeksie postępowania cywilnego, cz. 1, R. Pr. 2005, Nr 2. Nowosielski R., Śledź M., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w praktyce i orzecznictwie, MoP 2008, Nr 19. Osajda K., Dopuszczalność ponownego wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przez tę samą stronę, Pal. 2009, Nr 1–2. Parchomiuk J., Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działa- nia administracji publicznej, Warszawa 2007. Pecyna M., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako przesłanka (braku) odpowiedzialności Skarbu Państwa, TPP 2006, Nr 2. Piasecki K., Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, t. I, Warszawa 2006. Pietrzkowski H., Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w spra- wach cywilnych, Warszawa 2010. Pietrzkowski H., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo- mocnego orzeczenia, PS 2005, Nr 4. Pogonowski P., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia w postępowaniu cywilnym. Problemy podstawowe, Rej. 2005, Nr 10 i 11. XV W y k a z l i t e r a t u r y Pogonowski P., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia w postępowaniu cywilnym, po zmianach w 2004 r., PPH 2005, Nr 8. Półtorak N., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Kraków 2002. Półtorak N., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa wobec jed- nostki z tytułu nie wypełniania prawa wspólnotowego, PiP 2004, Nr 7. Radwański Z., Zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące odpowiedzial- ności organów wykonujących władzę publiczną, MoP 2004, Nr 21. Safian M., Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 r.), Warszawa 2004. Safjan M., Matuszyk K., Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Warszawa 2009. Sanetra W., Uwagi o skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa pracy, PS 2005, Nr 9. Sanetra W., W kwestii odpowiedzialności za wyrządzenie szkody przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem wspólnotowym, EPS 2006, Nr 3. Skoczylas J., Odpowiedzialność Skarbu Państwa i innych podmiotów przy wykonywaniu władzy publicznej w noweli do kodeksu cy- wilnego, PS 2004, Nr 9. Skoczylas J., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną, Warszawa 2005. Stefanicki R., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa wobec jed- nostki z tytułu niewypełnienia prawa wspólnotowego, PiP 2004, Nr 7. Szynal M., Błaszczak Ł., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Pr. Sp. 2005, Nr 4. Świderski K., Odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem władzy publicznej, ST 2001, Nr 6. Trzepiński M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.6.2005 r., III CZ 49/05, MoP 2006, Nr 24. Trzepiński M., Odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, MoP 2006, Nr 24. Wiśniewski A., O interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, R. Pr. 2004, Nr 4. XVI W y k a z l i t e r a t u r y M. Wójcik, [w:] A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Kraków 2005. Wróbel A., [w:] M. Szwarc-Kuczer, K. Kowalik-Bańczyk (red.), Stosowa- nie prawa Unii Europejskiej przez sądy, t. II, Warszawa 2007. Zembrzuski T., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia jako instrument dochodzenia od Skarbu Państwa naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem orzeczenia sądowego w postępowaniu cywilnym, SI 2007, Nr 67. Zieliński A., Ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez organy władzy publicznej wadliwą wykładnią prawa cywilnego, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pa- miątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005. Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, t. I, Warsza- wa 2005. Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, Warszawa 2012. XVII Część I Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 1. Wprowadzenie skargi do Kodeksu postępowania cywilnego 2. Cel i funkcja skargi 3. Charakter prawny skargi 4. Przesłanki dopuszczalności skargi 5. Legitymacja procesowa do złożenia skargi 6. Prawo do jednej skargi od tego samego orzeczenia 7. Termin do wniesienia skargi 8. Sąd właściwy do przyjęcia skargi 9. Podstawy skargi 10. Forma i treść skargi 11. Przymus adwokacko-radcowski 12. Opłata sądowa od skargi 13. Postępowanie po wniesieniu skargi – kontrola wstępna skargi 14. Przedsąd w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności 15. Rozpoznanie skargi w granicach zaskarżenia i w granicach podstaw 16. Pojęcie orzeczenia niezgodnego z prawem 17. Skutki wyroku stwierdzającego niezgodność orzeczenia z prawem 18. Odpowiednie stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej 19. Uchylenie orzeczenia na podstawie art. 64 ustawy o Sądzie Najwyższym 20. Relacje między skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a innymi nadzwyczajnymi środkami prawnymi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Komentarz oraz wzory pism procesowych i kazus
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: