Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 010092 20261818 na godz. na dobę w sumie
Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - wydanie II - ebook/pdf
Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - wydanie II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3868-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 W książce przedstawione są wszystkie niezbędne informacje służące do prawidłowego rozliczania się z ZUS. Wiedza uporządkowana jest zgodnie z rodzajem składek, co znacznie ułatwia znalezienie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Autor rozpoczyna książkę od zmian w składkach, jakie następują w 2015 roku, w tym również informacji o nowych stopach procentowych składek wypadkowych. Wyciąg z aktów prawnych uaktualniony jest już o zmiany w oskładkowaniu członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. Wszystko w jednym miejscu, łatwo dostępne, obejmujące kompleksowo problematykę składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W książce przedstawione są wszystkie niezbędne informacje służące do poprawnego rozliczania się z ZUS. Czytelnicy znajdą tu starannie wybrane przykłady liczbowe, wskazówki, aktualne interpretacje urzędowe, odpowiedzi na pytania uporządkowane zgodnie z rodzajem odprowadzanych składek. Autor rozpoczyna książkę od zmian w składkach, jakie następują w 2015 roku, w tym również o informacje o nowych stopach procentowych składek wypadkowych. Wyciąg z aktów prawnych uaktualniony jest o zmiany w oskładkowaniu członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. Ponadto Czytelnicy dowiedzą się: • W jaki sposób od 1 grudnia 2014 r. skrócono termin na poinformowanie ZUS o zmianach w danych wykazanych w zgłoszeniu płatnika składek. Jak rozliczać członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. Jak rozliczać składki ZUS z tytułu pracy na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. • • • Które przychody są wyłączone z podstawy wymiaru składek. • • Jak wypełnić dokumentację do ZUS. Jak rozliczać z ZUS umowy cywilnoprawne. Zmiany Bogdan Majkowski w składkach wypadkowych od 1 kwietnia 2015 r. SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS S K Ł A D K I 2 0 1 5 V a d e m e c u m p ł a t n i k a Cena 68,25 zł brutto ISBN 978-83-269-3868-9 UOB 52 VADEMECUM PŁATNIKA Zmiany w składkach wypadkowych od 1 kwietnia 2015 r. Składki 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA Autor Bogdan Majkowski Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca Agnieszka Gorczyca Redaktor Renata Kajewska Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Monika Rychalska Skład i łamanie Triograf, Dariusz Kołacz Druk Drukarnia Miller Nakład 400 egz. ISBN 978-83-269-3868-9 NR PRODUKTOWY UOB 52 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” została opracowana we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. „Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” chro- nione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów zamieszczonych w publikacji „Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i do- świadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Składki 2015. Zmiany, do- kumentacja, rozliczenia z ZUS” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Informacje o prenumeracie tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl 2 Spis treści Wykaz skrótów użytych w książce ........................................................................................................ 10 Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2015 roku ......................... 11 Krótszy termin na informację o zmianach w zgłoszeniu płatnika składek ................................ 11 Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń członków rad nadzorczych ..................................................... 12 Roczna informacja o pobranych składkach .................................................................................................. 12 Zmiana wynagrodzenia minimalnego ............................................................................................ 12 Składki na ubezpieczenia społeczne ..................................................................................................... 13 Wzrost obciążeń za niektórych pracowników ............................................................................................. 13 Większe daniny zusowskie przedsiębiorców ............................................................................................... 14 Inni ubezpieczeni ........................................................................................................................................ 15 Większe refundacje za bezrobotnych .......................................................................................................... 17 Składki na Fundusz Pracy ........................................................................................................................ 19 Podstawa warunkująca naliczanie składek ................................................................................................. 19 Dochody osiągane z kilku źródeł ................................................................................................................. 20 Podleganie ubezpieczeniom ................................................................................................................... 21 Podwyżka wynagrodzenia minimalnego a obowiązek ubezpieczeń przy zbiegu tytułów do nich ............. 21 Świadczenia chorobowe .......................................................................................................................... 22 Przeliczenie podstawy najniższych zasiłków ............................................................................................... 22 Rozdział 2. Składki emerytalno-rentowe ....................................... 26 Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek ............................................................ 26 Nagrody jubileuszowe ................................................................................................................................. 26 Odprawy i odszkodowania przy rozwiązaniu stosunku pracy ...................................................................... 28 Ekwiwalenty i ryczałty ................................................................................................................................ 28 Koszty ponoszone przez pracodawcę w związku ze składkami z tytułu umów ubezpieczenia na życie ....... 31 Inne kwoty i należności ............................................................................................................................... 31 Świadczenia finansowane z ZFŚS a podstawa wymiaru .............................................................................. 33 Warunki nieoskładkowania posiłków .......................................................................................................... 33 Korzyści materialne dla podwładnych ......................................................................................................... 34 Inne świadczenia ........................................................................................................................................ 35 Skutki nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek ...................................................... 35 3 Spis treści Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe .................................................... 37 Ograniczenie składek emerytalno-rentowych ............................................................................................. 37 Konsekwencje nieprawidłowej podstawy .................................................................................................... 39 Zwrot albo dopłata składek ......................................................................................................................... 39 Korekta druków rozliczeniowych ................................................................................................................. 40 Odsetki za zwłokę ........................................................................................................................................ 41 Opłata dodatkowa ....................................................................................................................................... 43 Wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego .................................................................................................. 43 Dodatkowe sankcje dla płatników składek .................................................................................................. 45 Najczęstsze problemy płatników ............................................................................................................ 46 Pomijanie wynagrodzenia chorobowego w podstawie wymiaru składek zdrowotnych .............................. 46 Niekorygowanie podstawy składki zdrowotnej ........................................................................................... 46 Nieprzekazanie pracownikowi nadpłaconych składek ................................................................................. 47 Nieprzeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych ..................................................................... 48 Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie odsetek za zwłokę ......................................................................... 49 Wniosek o nadpłacone składki w związku z przekroczeniem rocznej kwoty granicznej .................................................................................................................................................... 50 Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek a deklaracja ZUS DRA ............................... 51 Kontrola przy kilku płatnikach ..................................................................................................................... 51 Pisemne oświadczenia o przekroczeniu rocznej kwoty granicznej .............................................................. 51 Informacje ze strony ZUS ............................................................................................................................. 52 Podstawa wymiaru składek w miesiącu przekroczenia................................................................................ 54 ZUS RCA ....................................................................................................................................................... 55 Wystąpienie o nadpłatę ............................................................................................................................... 56 Wniosek do ZUS o zwrot nienależnie opłaconych składek ............................................................................ 56 Korekta dokumentów rozliczeniowych ........................................................................................................ 57 Skorygowanie zaniżonej składki zdrowotnej ............................................................................................... 57 Rozliczenie płatnika z ubezpieczonym ......................................................................................................... 58 Zwrot składek bezpośrednio przez ZUS ........................................................................................................ 58 Postępowanie w przypadku nadpłaty składek............................................................................................. 59 Składki emerytalno-rentowe w pytaniach i odpowiedziach ........................................................... 61 Ryczałt za godziny nadliczbowe jest oskładkowany .................................................................................... 61 Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru jest ograniczone ..................................................... 62 4 Spis treści Składki przy umowach o zakazie konkurencji zależą od tego, czy wypłaca się je obecnemu czy byłemu pracownikowi ........................................................................................................................... 63 Do wypłaconego ryczałtu na jazdy lokalne dla chorego pracownika trzeba doliczyć odsetki ........................................................................................................................................................ 64 Dieta powinna być zmniejszona ................................................................................................................... 66 Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia ........................................................................................... 67 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasądzone przez sąd ................................................................... 68 Podstawa składek w przypadku nałożenia kary pieniężnej ......................................................................... 69 Wypłata dla wdowy po pracowniku nie będzie oskładkowana .................................................................... 70 Paczki z funduszu socjalnego muszą być finansowane zgodnie z przepisami .............................................. 70 Korekta 30-krotności dotycząca zmarłego pracownika może rozciągnąć się w czasie ................................. 72 Pracownik nie musi otrzymać dodatkowych informacji od pracodawcy ...................................................... 73 O przekroczeniu kwoty granicznej pracownik może poinformować ustnie.................................................. 74 Kwotę nadpłaty należy obliczyć dokładnie .................................................................................................. 75 Wyrównanie po przekroczeniu rocznej podstawy ....................................................................................... 77 Informacje o przekroczeniu należy umieścić w zaświadczeniu ZUS Rp-7 ..................................................... 78 Rozdział 3. Składka chorobowa .................................................................... 79 Ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne .................................................................................... 79 Ograniczenie składek dobrowolnych ..................................................................................................... 80 Decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ................................... 81 Rozdział 4. Składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r. ..................................................................................................... 83 Sprawdzenie liczby ubezpieczonych ............................................................................................................ 84 Osoby ubezpieczone tylko przez jeden dzień ............................................................................... 85 Dwukrotne ubezpieczenie w jednym miesiącu ........................................................................................... 85 Ustalenie przeciętnej liczby ubezpieczonych ............................................................................................... 85 Przyjęcie stanu z miesiąca, w którym zgłoszono pierwszego ubezpieczonego ........................................... 86 Zawiadomienie z ZUS o obowiązującej stopie składek wypadkowych ......................................... 87 Brak informacji z ZUS ................................................................................................................................... 87 Połowa najwyższej stopy określonej w rozporządzeniu .............................................................................. 88 Płatnicy bez numeru REGON ........................................................................................................................ 89 5 Spis treści Stopa składek według PKD ...................................................................................................................... 91 REGON z 31 grudnia poprzedniego roku ...................................................................................................... 92 Sprawdzenie obowiązującej stopy składek wypadkowych .......................................................................... 92 Składki w nowej wysokości od wszystkich wypłat dokonanych po 31 marca .............................................. 93 Rozdział 5. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych ................................................................................................... 95 Składki na FP ................................................................................................................................................ 95 Wysokość przychodu ................................................................................................................................... 96 Praca przez część miesiąca ........................................................................................................................... 98 Niepełnoetatowcy ....................................................................................................................................... 98 Dochody z kilku źródeł ................................................................................................................................. 99 Podstawa i wysokość składek na FP ............................................................................................................. 100 Składki na FGŚP ........................................................................................................................................... 103 Nie tylko pracownicy ................................................................................................................................... 104 Składki pracownika na FGŚP ........................................................................................................................ 104 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) ........................................................................... 106 Wymiar czasu pracy ..................................................................................................................................... 107 ZUS DRA ....................................................................................................................................................... 110 Składki na FP, FGŚP oraz FEP w pytaniach i odpowiedziach ............................................................ 110 Umowa o dzieło nie musi być oskładkowana ............................................................................................... 110 Syn właściciela firmy zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie zapłaci wszystkich składek ...................................................................................................................................... 111 Działalność prowadzona samodzielnie a obowiązek liczenia składek na FP i FGŚP ..................................... 112 Nagroda jubileuszowa nie zawsze będzie oskładkowana .................................................................................................................................................................... 113 Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek dotyczy tylko składek emerytalno-rentowych ............. 113 Praca wykonywana przez część miesiąca oznacza mniejsze składki ............................................................ 114 Premia za okres, kiedy nie była świadczona praca szczególna .................................................................... 115 Przekroczenie rocznej kwoty granicznej w miesiącu rozpoczęcia pracy objętej składkami na FEP............... 116 Rozdział 6. Składka zdrowotna ..................................................................... 118 Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne ................................................................................. 119 6 Spis treści Podstawa u przedsiębiorców .................................................................................................................. 120 Bez ograniczeń i dzielenia ....................................................................................................................... 121 Świadczenia chorobowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej ........................................... 122 Oskładkowanie rodziny ............................................................................................................................. 123 Rozdział 7. Składki w dokumentacji ZUS ........................................ 126 Druki składkowe ......................................................................................................................................... 126 Imienne raporty miesięczne ZUS RCA ......................................................................................................... 126 Imienne raporty miesięczne ZUS RCA oraz ZUS RZA .................................................................................... 126 Informacja o zmianie wymiaru czasu pracy w ZUS RCA ............................................................................... 128 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA .............................................................................................................. 131 Druk ZUS IWA .............................................................................................................................................. 132 Składki w dokumentacji ZUS w pytaniach i odpowiedziach ............................................................ 137 Premię rozlicza się z odpowiednim kodem .................................................................................................. 138 Wypłata premii po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ................................................................................... 138 Powrót do pracy po urlopie wychowawczym należy wykazać w ZUS ......................................................... 139 Za zleceniobiorcę trzeba złożyć dwa raporty ............................................................................................... 141 Odprawy rentowej nie rozlicza się w ZUS RCA .............................................................................................. 141 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykazuje się w ZUS DRA ....................................................... 142 Składki na FEP można rozliczyć za część miesiąca ....................................................................................... 142 Sumy wykazane w deklaracji można skorygować na dwa sposoby ............................................................. 143 Rozdział 8. Składki z tytułu pracy na urlopach macierzyńskich i wychowawczych ........................................................... 146 Urlop macierzyński i urlop rodzicielski ................................................................................................. 146 Ubezpieczenia z umowy zlecenia .......................................................................................................... 147 Umowa o dzieło bez składek .................................................................................................................. 148 Umowa o pracę na ogólnych zasadach ................................................................................................. 148 Podstawa składek ...................................................................................................................................... 149 Dokumenty do ZUS .................................................................................................................................... 150 Urlop wychowawczy ................................................................................................................................................ 150 Ze zlecenia oraz umowy o pracę ubezpieczenia obowiązkowe ...................................................... 151 7 Spis treści Brak ubezpieczeń z umowy o dzieło ..................................................................................................... 153 Formularze dla ZUS .................................................................................................................................... 154 Inne formy zarobkowania ........................................................................................................................ 155 Rozdział 9. Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła ................................................................................................... 157 Ubezpieczenia przy umowie ................................................................................................................... 157 Składki na Fundusz Pracy ............................................................................................................................. 158 Ubezpieczenie chorobowe ........................................................................................................................... 159 Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ................................................................ 160 Podstawa wymiaru składek ......................................................................................................................... 160 Terminy ........................................................................................................................................................ 161 Dokumentacja składkowa ........................................................................................................................ 161 Długie zlecenia w których odpłatność określono w stawce kwotowej ......................................... 161 Roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ........................................ 162 Dodatkowe umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami .................................................. 163 Zlecenie z własnym pracownikiem .............................................................................................................. 163 Umowa zlecenia ze studentem, który jest własnym pracownikiem ............................................................. 164 Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem ............................................ 165 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców ................................................................... 165 Umowa o dzieło z własnym pracownikiem .................................................................................................. 167 Umowa o dzieło z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem ............................................ 168 Umowy o dzieło ze studentem, który jest własnym pracownikiem ............................................................. 168 Pracownik na urlopie bezpłatnym, wychowawczym czy zasiłku macierzyńskim ........................................ 168 Przy dziele z własnym pracodawcą przez osobę prowadzącą działalność decyduje wysokość wynagrodzenia ............................................................................................................................................ 170 Środki odwoławcze ................................................................................................................................... 173 Korekta druków po uznaniu zleceń za umowę o pracę .................................................................... 175 Składki też mogą wymagać skorygowania ......................................................................................... 176 Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła w pytaniach i odpowiedziach ........................... 178 Absolwent po wakacjach nie jest już uczniem ............................................................................................. 178 Zlecenie ze studentem – własnym pracownikiem traktuje się jak etat ........................................................ 178 Przy zleceniu emerytów i rencistów trzeba sprawdzić, czy są oni pracownikami ........................................ 179 8 Spis treści Pracownika zleceniobiorcę nie zgłasza się do ZUS........................................................................................ 179 Pracownika zleceniobiorcę na urlopie macierzyńskim zgłasza się do ubezpieczeń na jego prośbę ............. 180 Zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń..................................................................... 180 Pracownika zleceniobiorcę na urlopie bezpłatnym i wychowawczym zgłasza pracodawca ........................ 181 Zleceniobiorców należy objąć ubezpieczeniem wypadkowym .................................................................... 181 Pracownika zleceniobiorcę z niskim wynagrodzeniem zawsze zgłasza się do ZUS ....................................... 182 Niektórzy mogą zrezygnować z ubezpieczeń............................................................................................... 182 Przy zgłoszeniu do ubezpieczeń należy złożyć druk ZUS ZUA ....................................................................... 183 Przy kilku umowach zlecenia decyduje ta zawarta najwcześniej ................................................................. 184 Ubezpieczenie można kontynuować ............................................................................................................ 184 Składki dotyczą tego miesiąca, za który jest wypłata .................................................................................. 185 Rozdział 10. Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą .............................................. 186 Podstawy przy składce emerytalno-rentowej ................................................................................... 186 Składki wypadkowe oraz chorobowe .................................................................................................... 188 Składka zdrowotna od wyższej podstawy ........................................................................................... 189 Składka na FP tylko od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych .................................. 190 Rozdział 11. Wyciąg z aktów prawnych .............................................. 192 Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121) ..................................................................................................... 192 Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) ......... 212 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 149) .................................................................................................... 217 Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) ............................................... 221 Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.) .............................. 230 Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 ze zm.) ....................................................................................................................................... 234 9 Wykaz skrótów użytych w książce SN – Sąd Najwyższy ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PIP – Państwowa Inspekcja Pracy GIP – Główny Inspektorat Pracy (cid:102) Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) (cid:102) ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121) (cid:102) ustawa chorobowa – ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż- nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159) (cid:102) ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.) (cid:102) Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) (cid:102) ustawa o zwolnieniach grupowych – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczegól- nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 192) (cid:102) ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) (cid:102) ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad- czeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 111) (cid:102) rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) 10 Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2015 roku Rok 2015 przyniósł kolejne zmiany w rozliczaniu składek do ZUS, a także w obo- wiązkach płatników składek w tym zakresie. Część z nich wprowadza nowelizacja ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), część zmian zaś ma związek z nową kwotą minimalnego wynagro- dzenia za pracę, która wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku. Z dniem 1 kwietnia 2015 r. zaczęła też obowiązywać nowa wersja załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie składek wypadkowych, wprowadzona rozporzą- dzeniem nowelizującym. W jej wyniku zmieniono stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe dla 36 grup działalności, w tym stopę najwyższą. W poprzednim roku składkowym wynosiła ona 3,86 , a w roku zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. zmalała do 3,60 . Oznacza to zmniejszenie obciążeń skład- kowych m.in. dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. Szerzej piszemy na ten temat w rozdziale 4. Krótszy termin na informację o zmianach w zgłoszeniu płatnika składek Pierwszą z istotnych zmian, która weszła w życie jeszcze w 2014 r. (1 grudnia), jest skrócenie terminu na poinformowanie ZUS o zmianach w danych wykazanych w zgłoszeniu płatnika składek. Od tej daty na przekazanie takiej informacji płat- nik ma 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez 11 Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS ZUS. Przypomnijmy, że poprzednio termin ten był dłuższy i wynosił 14 dni od zaistnienia jednej z wymienionych okoliczności. Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń członków rad nadzorczych Drugą ze zmian – wprowadzoną 1 stycznia 2015 r. – jest objęcie członków rad nadzorczych otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji obo- wiązkiem ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Przed zmianą podlegali oni obo- wiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Rolę płatnika składek pełni tu podmiot, w którym działa rada nadzorcza, a podstawę składek stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rady nad- zorczej, niezależnie od sposobu ich powoływania. Roczna informacja o pobranych składkach Płatnicy składek mają obowiązek przekazania osobom ubezpieczonym informa- cji zawartych w imiennych raportach miesięcznych w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego. Z uwagi na to, że w roku bieżącym 28 luty przypada w sobotę, obowiązującym w 2015 roku jest 2 marca. Informacje te powinny być przekazane w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego – o ile zainteresowani wyrażą na to zgodę. W tym celu rozporządzenie z 9 września 2013 r. wprowadziło nowy wzór for- mularza, „Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej”. Zmiana wynagrodzenia minimalnego Zmiana wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2015 r. spowodowała wzrost obciążeń składkowych płaconych za niektóre grupy ubezpieczonych, minimalnych świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom, a także konieczność po- nownego sprawdzenia, czy za daną osobę należy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. Wysokość wynagrodzenia minimalnego ma również wpływ na istnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów. Zmiany te nakładają na płatników składek lub świadczeń chorobowych obowiązek dokonania stosownych przeliczeń. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: