Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 008132 21564469 na godz. na dobę w sumie
Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty - książka
Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4932-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Social media? Porozmawiajmy poważnie!

Co jest nie tak ze sferą mediów społecznościowych? Marketingowy Graal, do którego jeszcze rok czy dwa lata temu pielgrzymowali reklamodawcy z całego świata, traci pozłotę. Google+ nie prześcignął Facebooka, Facebook nie odniósł spektakularnego sukcesu podczas giełdowego debiutu. Rodzime Grono.net, które jeszcze niedawno święciło triumfy, nie istnieje. Agencje reklamowe prowadzące profile medialne dużych klientów okazują się nie tak profesjonalne, jak miały być, a mniejsze firmy działają na własną rękę i często wykazują się całkowitym niezrozumieniem zasad obowiązujących w marketingu relacji. Czas włożony w aktywność w sferze mediów społecznościowych dla wielu marketerów jest czasem straconym... Czyżby bańka pękła?

Autorka tej książki stawia tezę, że jednym z powodów rozczarowania tą sferą jest brak możliwości rzetelnego mierzenia efektów komunikacji w mediach społecznościowych, ale nie ogranicza się do samego stwierdzenia faktów. Chce naprawdę pomóc Czytelnikom rozwiązać problemy wiążące się z ich obecnością w mediach społecznościowych. Wychodzi od podstaw. Uświadamia nam, dlaczego mimo wszystko warto inwestować w obecność w tej sferze. Podpowiada działania skuteczne dla różnych typów firm i różnych celów biznesowych. Odpowiada na często pojawiające się pytanie: 'Dlaczego efekt komunikacji w mediach społecznościowych nie jest natychmiastowy?'. Zwraca uwagę na narzędzia marketingowe sprawdzające się w sferze nowych mediów, wskazuje, jak mierzyć efekty działań oraz jakie trendy pojawiają się w badaniach skuteczności strategii SM.Anna Miotk - jest dyrektorem rozwoju biznesu w pionie monitoringu internetu NetSprint.pl, gdzie odpowiada za rozwój produktów Newspoint oraz przygotowywanie raportów i analiz medialnych. Wcześniej przez 6 lat realizowała projekty dla firm z różnych branż pracując w agencjach public relations. Ukończyła studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim i obroniła doktorat z metod pomiaru i oceny efektów działań public relations na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Prowadzi szkolenia i zajęcia na studiach podyplomowych. Jest autorką książki Badania w public relations oraz licznych publikacji w mediach branżowych (m.in. 'Brief', 'Marketing w Praktyce', PRoto.pl, 'Marketer +'). Pisze blog na temat mierzenia efektów działań komunikacyjnych: http://annamiotk.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/mosome Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-4932-7 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI WPROWADZENIE 1. SOCIAL MEDIA JAKO NARZĉDZIE KOMUNIKACJI Historia social media Social media w biznesie Krajobraz social media Komunikacja w social media UĪytkownicy — demografia 2. ORGANIZACJA W SOCIAL MEDIA Social media w róĪnych obszarach dziaáalnoĞci organizacji RóĪne rodzaje dojrzaáoĞci organizacji do social media Przygotowanie do obecnoĞci w social media Czy rozmiar ma znaczenie? Social media — tylko dla firm? Czy social media są dla wszystkich? 3. BEZ PLANU NIE MA POMIARU Planowanie w biznesie Strategia dziaáaĔ w social media Kilka warunków mierzenia skutecznoĞci dziaáaĔ Przykáady dobrze zmierzonych kampanii w social media 7 15 15 18 20 31 32 51 52 62 67 70 75 79 85 86 87 91 111 4 | S K U T E C Z N E S O C I A L M E D I A 4. EFEKT KOMUNIKACJI NIE JEST NATYCHMIASTOWY? Lejek marketingowy Model Dona Bartholomewa Model Kami Huyse Model Jima Sterne’a Model Johna Lovetta Model Powella, Grovesa i Dimosa Model Lecinskiego 5. W TYM SZALEēSTWIE JEST METODA Jajko czy kura? Badania w strategii social media Metody badania social media 6. NARZĉDZIA NarzĊdzia pomocnicze Jak wybraü narzĊdzie i wspóápracowaü z dostawcą? Przykáadowe programy mierzenia social media 7. OBSZAR NIEJASNOĝCI Aspekty etyczne Brak standardów i pierwsze próby regulacji Czy mierzenie komunikacji w social media da siĊ caákowicie ustandaryzowaü? Problemy Mity pomiaru social media Kwestie sporne 117 118 119 123 125 125 126 130 135 135 137 139 155 156 172 175 181 182 184 192 194 200 203 S P I S T R E ¥ C I | 5 8. NOWE TRENDY W BADANIACH SOCIAL MEDIA PrzyszáoĞü social media Trendy technologiczne i przyszáoĞü rozwiązaĔ do mierzenia social media Dojrzewanie rynku Wáączenie social media w obszar badaĔ naukowych ZAKOēCZENIE PODZIĉKOWANIA BIBLIOGRAFIA Pozycje ksiąĪkowe Raporty Materiaáy z konferencji ħródáa online RóĪne 227 227 231 235 236 239 241 243 243 244 245 245 248 6 | S K U T E C Z N E S O C I A L M E D I A Rozdziaï 4. EFEKT KOMUNIKACJI NIE JEST NATYCHMIASTOWY? W TYM ROZDZIALE x Czy liczy siĊ liczba fanów? x Czy zaangaĪowanie fanów to ostatnia rzecz, którą mogĊ zmierzyü? x Czy dziaáania w social media w ogóle przekáadają siĊ na sprzedaĪ? Kiedy social media (przez niektórych utoĪsamiane wyáącznie z Facebookiem) zaczĊto wykorzystywaü do celów róĪnych organi- zacji, pierwszą podawaną liczbą, która miaáa Ğwiadczyü o skutecz- noĞci dziaáaĔ w mediach spoáecznoĞciowych, byáa liczba fanów, czyli osób lubiący dany fanpage na Facebooku wáaĞnie. W branĪy social media odbiorcy pomiaru, którzy zwracają uwagĊ przede wszystkim na liczbĊ fanów, są traktowani jako osoby nieĞwiado- me tego, po co wáaĞciwie prowadzi siĊ dziaáania w social media. Ze wzglĊdu na swoją naiwnoĞü i nieĞwiadomoĞü stali siĊ teĪ áatwym áupem dla „szarej strefy”, oferującej pakiety fanów na sprzedaĪ czy teĪ pozyskujących fanów poprzez tworzenie tzw. farmy — fanpage’u w rodzaju: „Kto pierwszy ten lepszy! Pierwsze 10 000 osób dostane iPhone 4S” czy: „Pierwsze 20 000 osób zgarnia kubek Fejsa”, taka farma miĊdzy ogólnymi treĞciami przemyca teĪ konkursy z oficjalnego fanpage’u i w ten sposób przyczynia siĊ do szybkiego zwiĊkszenia liczby fanów. 1 1 8 | S K U T E C Z N E S O C I A L M E D I A Czytając powyĪsze sáowa, moĪesz sobie zadawaü takie pytania: x Jak to wáaĞciwie jest? x Czy dziaáania komunikacyjne w social media mają faktycznie wpáyw na sprzedaĪ? x W jaki sposób moĪemy siĊ tego dowiedzieü, skoro standardowe miary to zasiĊg i zaangaĪowanie, które o wysokoĞci sprzedaĪy nic nie mówią? Odpowiedzi dostarczają modele mierzenia efektów dziaáaĔ w so- cial media. LEJEK MARKETINGOWY Pierwszą teorią, która w sposób wyczerpujący odpowiada na pytanie o wpáyw dziaáaĔ promocyjnych na sprzedaĪ, jest teoria lejka sto- sowana czasem w marketingu, aby zobrazowaü, co siĊ dzieje, gdy reklamodawca udostĊpni swój przekaz. Osoby, które siĊ z tą tre- Ğcią stykają, reagują na przekaz i stopniowo nabierają Ğwiadomo- Ğci istnienia danej marki i jej oferty. Niektóre z tych osób podejmą dziaáanie, a zatem dokonają zakupu. Przy czym liczba osób, które zetkną siĊ z przekazem, zawsze bĊdzie wiĊksza od tych, które osta- tecznie kupią produkt. Stąd mówi siĊ wáaĞnie o lejku. Lejek marketingowy Zgodnie z tradycyjną teorią marketingu potencjalnych klientów zapĊdza siĊ do szerokiego wlotu lejka, ksztaátując ich ĞwiadomoĞü, np. za pomocą reklamy. Potem nastĊpują kolejne fazy procesu — rozwaĪanie, definiowanie preferencji i dziaáanie — w wyniku któ- rego potencjalny klient zostanie nabywcą (rysunek 4.1). E F E K T K O M U N I K A C J I N I E J E S T N A T Y C H M I A S T O W Y | 1 1 9 Rysunek 4.1. Model lejka marketingowego ħródáo: Li i inni, 2009, 150. Lejek jest jednak krytykowany przez ekspertów social media wypowiadających siĊ na temat mierzenia skutecznoĞci dziaáaĔ w mediach spoáecznoĞciowych (Li i inni, 2009; Lovett, 2011). Uwa- Īają oni, Īe sama koncepcja lejka straciáa sens — marketingowcy nie są w stanie narzuciü swojego przekazu klientom i wyznaczyü im ĞcieĪki dziaáania. To klienci prowadzą swoje konwersacje w me- diach spoáecznoĞciowych, a marka moĪe w nich uczestniczyü jako równorzĊdny partner dialogu. Marketingowcy mają stosunkowo niewielki wpáyw na to, co siĊ dzieje wewnątrz lejka, znacznie wiĊk- szą siáĊ oddziaáywania ma w tym zakresie tzw. „wzbierający nurt”, czyli inni konsumenci wymieniający siĊ opiniami na temat produktu w mediach spoáecznoĞciowych. MODEL DONA BARTHOLOMEWA Kolejny pomysá táumaczący poszczególne etapy pojawiania siĊ róĪnych efektów dziaáaĔ w social media to model EEIA, opracowany przez Dona Bartholomewa. EEIA skáada siĊ z czterech etapów: eks- pozycji (ang. Exposure), zaangaĪowania (ang. Engagement), wpáywu (ang. Influence) i dziaáania (ang. Action). Ekspozycja w modelu EEIA to moment, w którym dana treĞü zostaje udostĊpniona — na tym etapie skupiamy siĊ na miarach pokazujących, jak szeroko treĞü zostaáa udostĊpniona (tutaj jest wáaĞnie miejsce na mierzenie zasiĊgu, zob. rozdziaá 3.). ZaangaĪowanie to etap, w którym nastĊpuje pierw- sza interakcja z treĞcią (nie inaczej niĪ w proponowanej standaryzacji 1 2 0 | S K U T E C Z N E S O C I A L M E D I A tej miary). Na etapie wpáywu nasza spoáecznoĞü uĞwiadamia sobie istnienie marki i jej oferty czy wrĊcz — zapamiĊtuje ją. Na etapie dziaáania niektóre osoby podejmują juĪ konkretną aktywnoĞü: decyzje zakupowe, ale moĪe to byü teĪ dziaáanie na rzecz jakieĞ sprawy, np. wpáata na konto organizacji charytatywnej albo udziaá w proteĞcie (dobrym przykáadem mogą byü tutaj protesty przeciw ACTA). Do kaĪdego z tych etapów autor modelu przypisaá konkretne mierniki. W maju 2010 r. D. Bartholomew zmodyfikowaá swój model, dodając do niego nowe elementy. Stwierdziá bowiem, Īe w wyniku popularyzacji internetu jako medium dostĊpne są nowe miary, które stanowią rozszerzenie miar stosowanych do tej pory w public relations. Coraz waĪniejsze staje siĊ badanie samych interakcji, zaangaĪowania (nie zaĞ tylko klikniĊü czy wizyt) oraz tego, jak prze- káadają siĊ one na dziaáania konsumenta w rzeczywistym Ğwiecie. Wyzwaniem jest poáączenie narzĊdzi pomiaru, danych i miar z tych trzech stref (interakcje, zaangaĪowanie, dziaáanie konsumenta w rzeczywistym Ğwiecie). Do modelu EEIA zostaáy dodane cztery nowe wymiary: x Paid (páatne treĞci — banery, reklamy itp.). x Earned (te treĞci, do których przygotowania angaĪujemy dzien- nikarzy itd.). x Shared (odnosi siĊ do sieci spoáecznoĞciowych i technologii kontrolowanych przez konsumentów oraz marketingu szepta- nego w wersji online i offline). x Owned (wszystkie strony i wáaĞciwoĞci sieci kontrolowane przez firmĊ czy markĊ — strona WWW, mikroblog, blog, strona na Facebooku). Na styku dwóch wymiarów — etapu pojawiania siĊ efektów dzia- áaĔ komunikacyjnych i typów zawartoĞci internetu — moĪna pokazaü juĪ konkretne wskaĨniki mierzące komunikacjĊ w sieci (tabela 4.1). E F E K T K O M U N I K A C J I N I E J E S T N A T Y C H M I A S T O W Y | 1 2 1 A I E E — a w e m o l o h t r a B a n o D l e d o M . 1 . 4 a l e b a T . W W W y n o r t s y n i z d e i w d O . u p u k a z e i n a Ī a w z o R . i j c k a r e t n i k i n n y z c á ó p s W , e e S o t s e i t i n u t r o p p O d i a P e i n a á a i z D w y á p W e i n a w o Ī a g n a a Z a j c y z o p s k E . u i n e z r a d y w w o w t c i n t s e z c U . w a t s o p b u l i i n i p o a n a i m Z . e i n o r t s a n y n o z d Ċ p s s a z C . u t k u d o r p p u k a Z i m y w o z c u l k z a i n e z r a j o k S . k e r a m a i n a w i k u z s y W . e i s r u k n o k w á a i z d U . Ċ r g w e i n a r g a Z . u n o p u k e i n a r b o P . i k r a m i m a t u b y r t a . ) k c i l C r e p t s o C . g n a ( C P C ü ą n k t e z y á g o m e r ó t k . ) m e z a k e z r p z Ċ i s r e P t s o C . g n a ( M P C . ü Ğ o n l a k i l K t z s o k — s n o i s s e r p m I . ) i j s e r p m i g n i t a R t e g r a T . g n a ( P R T , b ó s o a b z c i l ( e j s e r p m i . u i n e z r a d y w w o w t c i n t s e z c U . w a t s o p b u l i i n i p o a n a i m Z . u t k u d o r p p u k a Z i m y w o z c u l k z a i n e z r a j o k S . w i c e z r p b u l a z e i n a w o s o á G . i k r a m i m a t u b y r t a . r e t n e c l l a c z y t k a t n o K . ü Ğ o m o d a i w ĝ . u z a k e z r p e i b o s . L R U m e s e r d a d o p y t y z i W . i c Ğ o m o d a i w e i n e z c z s e i m U e j s e r p m i e n w y t y z o P . e w o t e n r e t n i . e j s e r p m I i e i n a n m o p y z r p i . k e r a w i k u z s y w h c y n z c i n a g r o e i n a t Ċ i m a p a Z w ó k i n y w g n i k n a R . e i p e l k s w y n i z d e i w d O . u p u k a z e i n a Ī a w z o R . o w t c i n l e t y z C . y z r a t n e m o k k Ċ i w Ĩ d y W d e n r a E . ) i c Ğ o n z c i l b u p e i b z c i l i c Ğ o n z c i l b u p á a i z d u — t n i o P j e n l ó g o w j e w o l e c o d 1 2 2 | S K U T E C Z N E S O C I A L M E D I A y z s l a d g ą i c — A I E E — a w e m o l o h t r a B a n o D l e d o M . 1 . 4 a l e b a T . u i n e z r a d y w w o w t c i n t s e z c U . u t k u d o r p p u k a Z . w i c e z r p b u l a z e i n a w o s o á G o w t s Ĕ e i b o d o p o d w a r P . o g e m o j a n z . i w o l e i c a j y z r p a i n e c e l o p . y n e c O . w ó t e e w t e r a b z c i L . y z r a t n e m o k k Ċ i w Ĩ d y W / y s o á g / i k d a á k a Z h c y c ą j u w r e s b o a b z c i L . w ó k n i l a b z c i L . w ó t s o p o d j e n w y t y z o p á a i z d U . e n i l n o i j s u k s y d e i n a á a i z D w y á p W e i n a w o Ī a g n a a Z a j c y z o p s k E . e i p e l k s w y n i z d e i w d O e i n a w o m r o f n i o P y z r a t n e m o k k e n u s o t S . e c r a m o i k n a i m z W d e r a h S . e j z n e c e R . ” o t Ċ i b u L „ a i c Ċ i n k i l k m y r ó t k w , u s a z c t n e c o r P . h c y c ą i b u l i . 0 1 0 2 , w e m o l o h t r a B : o á d ó r ħ . i j c a k i l p a b u l y r g e i n a r b o P . w a t s o p b u l i i n i p o a n a i m Z . u t k u d o r p p u k a Z i m y w o z c u l k z a i n e z r a j o k S . i j c a m r o f n i j e c Ċ i w o a b Ğ o r P . i k r a m i m a t u b y r t a . e j c p y r k s b u S . i k n L i . i j c k a r e t n i k i n n y z c á ó p s W . y c ą j u t n e m o k y c ą j a c a r w o P . y n o r t s a i n e l t e i w Ğ y W . a k i n w o k t y Ī u . ü Ğ o n l a k i l K . e i n o r t s a n y n o z d Ċ p s s a z C . a i n a w i k u z s y w g n i k n a R u á a i r e t a m e i n a r b o P . o g e i k c r e p s k e e i n a w o m r o f n i o P . o g e m o j a n z . y c ą j a z d e i w d o y c ą j a c a r w o P , y c i n w o k t y Ī u i n l a k i n U o g e n l a k i n u a n t z s o k d e n w O . ) e t a R n o i t u l o s e R . g n a ( e á a c a i n á e p y w t n e i l k e i n a t y p a z E F E K T K O M U N I K A C J I N I E J E S T N A T Y C H M I A S T O W Y | 1 2 3 Model Bartholomewa jest jednym z najbardziej precyzyj- nych modeli pomiaru social media — poza nazwaniem etapów po- jawiania siĊ efektów dziaáaĔ w mediach spoáecznoĞciowych poka- zuje przykáady konkretnych mierników, które im odpowiadają. Dlatego jest teĪ chĊtnie cytowany przez wiele Ĩródeá, w tym równieĪ w polskojĊzycznej blogosferze. MODEL KAMI HUYSE Autorką kolejnego modelu jest Kami Huyse, która inspirowaáa siĊ modelem triady biznesowej Avinasha Kaushika oraz trzyetapowym modelem pomiaru efektów dziaáaĔ PR (produkcja – osiągniĊcia – – nastĊpstwa), przedstawionym przez Katie D. Paine w prezenta- cji dotyczącej pomiaru nowych mediów wygáoszonej w listopadzie 2007 r. na University of Georgia (w rzeczywistoĞci byá to model przyjĊty przez Institute for Public Relations). K. Huyse postanowiáa stworzyü model skoncentrowany nie tyle na etapowoĞci efektów dziaáaĔ w social media, co na tym, jak badaü internetowe spo- áecznoĞci. Trzy elementy pomiaru wedáug K. Huyse oznaczają: x Zainteresowanie (ang. Interest): jak bardzo zainteresowani są ludzie … (firmą X, produktem Y). x Postawy (ang. Attitudes): jakie nastawienie mają ludzie do … (firmy X, produktu Y). x Dziaáania (ang. Actions): jakie dziaáania, znaczące z bizneso- wego punktu widzenia, podejmują ludzie jako rezultat kampa- nii komunikacyjnej (rysunek 4.2). KaĪda z tych kategorii ma swoje charakterystyczne wymiary. x Zainteresowanie: x AktywnoĞü (odsáony strony WWW, unikalni uĪytkownicy). 1 2 4 | S K U T E C Z N E S O C I A L M E D I A Rysunek 4.2. Model Kami Huyse — Triad of Measurement ħródáo: Huyse, 2008. x SpoáecznoĞü (kto tworzy spoáecznoĞü — uwaga Huyse: to nie jest pomiar, ten rodzaj badania dostarczy raczej wglądu w potencjalne zainteresowanie twoich akcjonariuszy): x dane demograficzne (wiek, miejsce zamieszkania, dochody itd.); x dane psychograficzne (styl Īycia, zachowania, wartoĞci itd.). x Postawy: x Konwersacje (o czym rozmawia spoáecznoĞü). x indeks konwersacji — ang. Conversation Index (stosunek liczby postów na blogu do liczby komentarzy i track- backów); x wpáywowe idee (memy: jak dáugo przekaz zajmuje opiniĊ publiczną i jest treĞcią interakcji). x Powiązanie (jakie są Twoje relacje ze spoáecznoĞcią). x Relacje i poáączenia (wpáyw wywierany na daną spoáecznoĞü. x ZawartoĞü (co skupia wokóá siebie spoáecznoĞü). E F E K T K O M U N I K A C J I N I E J E S T N A T Y C H M I A S T O W Y | 1 2 5 x Znaczenie (jak znaczący dla mojej firmy jest pojedynczy wpis w blogu). x WydĨwiĊk (pozytywny, negatywny czy neutralny). x Dziaáania: x Uczestnictwo (co robi spoáecznoĞü i jakie są jej dziaáania). x ZaangaĪowanie (odbiorca nie tylko odpowiada na przekaz, ale dziaáa w związku z nim). x Aktywizacja spoáecznoĞci (konkretne dziaáania, czy odbiorcy reagują na przekaz). MODEL JIMA STERNE’A Model Jima Sterne’a, „áaĔcuch pokarmowy zaangaĪowania” (ang. The Engagement Food Chain), nawiązuje do modelu lejka mar- ketingowego, jednak rozszerza go o dodatkowy rodzaj dziaáania — rekomendacjĊ. Zostaá on zaprezentowany przez autora w ksiąĪce Social Media Metrics opublikowanej w 2010 r. i powstaá z myĞlą o mierzeniu efektów dziaáaĔ public relations prowadzonych za pomocą social media. Model ten jest stosunkowo prosty: opisuje kolejne etapy reakcji publicznoĞci internetowej w odpowiedzi na dziaáania komunikacyjne firmy prowadzone w internecie: zoba- czyli treĞü, zachowali ją, ocenili ją, powtórzyli bądĨ udostĊpnili, skomentowali, kliknĊli, weszli w interakcjĊ, kupili i w koĔcu pole- cili (rysunek 4.3.). MODEL JOHNA LOVETTA Podobny do wzorca Jima Sterne’a model zmian ĞwiadomoĞciowych przedstawiá czĊsto cytowany przeze mnie John Lovett. Kontakt klienta z produktem zaczyna siĊ od przekazu dotyczącego produktu, zacieĞnia siĊ przez dialog i prowadzi do interakcji (czyli dziaáania podjĊtego przez klienta), jednak na interakcji siĊ nie koĔczy. J. Lovett 1 2 6 | S K U T E C Z N E S O C I A L M E D I A Rysunek 4.3. Model Jima Sterne’a — àaĔcuch pokarmowy zaangaĪowania ħródáo: Sterne, 2012, 109. zauwaĪa, Īe dopiero posprzedaĪowa obsáuga klienta jest kluczowa z punktu budowania lojalnoĞci konsumenta czy przeksztaácenia go w osobĊ rekomendującą markĊ (rysunek 4.4, tabela 4.2). MODEL POWELLA, GROVESA I DIMOSA Kolejny model mierzenia efektów dziaáaĔ w social media, „sieü zaan- gaĪowania medialnego” (ang. Media Engagement Network) zostaá opracowany przez Guya Powella, Stevena Grovesa i Jerry’ego Dimosa. Model ten nie koncentruje siĊ na chronologii, ale na stro- nach procesu, którymi są: liderzy opinii, klienci i poszczególni uĪyt- kownicy social media (ci ostatni dopiero mogą staü siĊ klientami, ale wcale nie muszą). Dla kaĪdej z tych trzech grup stosujemy inne mierniki (rysunek 4.5). E F E K T K O M U N I K A C J I N I E J E S T N A T Y C H M I A S T O W Y | 1 2 7 Rysunek 4.4. Model Johna Lovetta — Zawiáy cykl Īycia klienta Rysunek 4.5. Media Engagement Network ħródáo: Powell i inni, 2011, 85. 2 4 2 | S K U T E C Z N E S O C I A L M E D I A
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: