Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 002606 20673436 na godz. na dobę w sumie
Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook/pdf
Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 255
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8426-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja porusza doniosłą problematykę instytucji absolutorium udzielanego członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie na rynku brak jest całościowej monografii, która omawiałaby przedmiotowe zagadnienie. Tym samym zasadne jest zwrócenie uwagi na problemy członków zarządu, które rodzą największe problemy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Monografia ta przeznaczona jest zarówno dla praktyków, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych, gdyż podejmuje w sposób kompleksowy problematykę udzielenia absolutorium, kładąc nacisk, na występujące w tym zakresie problemy praktyczne.

Monografia ta przeznaczona jest zarówno dla praktyków, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych, gdyż podejmuje w sposób kompleksowy problematykę udzielenia absolutorium, kładąc nacisk, na występujące w tym zakresie problemy praktyczne. Ponadto praca ta przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki, ze względu na wysoki poziom merytoryczny oraz zawiłość prezentowanych zagadnień pod względem teoretycznym.

Dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI PRAWNE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARCIN ŚLEDZIKOWSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN ŚLEDZIKOWSKI • SKUTKI PRAWNE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Piotr Zacharczuk OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Krzysztof Horubski ADMINISTRACYJNOPRAWNE INSTRUMENTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Szymon Słotwiński STATUS PRAWNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO WYZNACZNIK STOSUNKÓW UMOWNYCH W POLSKIM PRAWIE PRYWATNYM Marcin Kiełbasa PRAWA SOCJALNE W UNII EUROPEJSKIEJ A GRANICE SWOBÓD RYNKU WEWNĘTRZNEGO Michał Bernaczyk „DOKUMENT WEWNĘTRZNY” JAKO OGRANICZENIE KONSTYTUCYJNEGO PRAWA DO INFORMACJI. ROZSTRZYGANIE KOLIZJI W TEORII I PRAKTYCE PRAWA Krzysztof Drozdowicz DOCHODZENIE ROSZCZEŃ O NAKAZANIE OPUBLIKOWANIA SPROSTOWANIA PRASOWEGO www.ksiegarnia.beck.pl SKUTKI PRAWNE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARCIN ŚLEDZIKOWSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UŚ dr hab. Piotr Pinior © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8425-7 ISBN e-book 978-83-812-8426-4 Drogim Rodzicom oraz kochanej Marcie Spis treści XI Przedmowa ................................................................................................................. XIII Wykaz skrótów .......................................................................................................... XVII Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Wykaz literatury ....................................................................................................... XXI Wstęp ........................................................................................................................... XXXIII 1 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne ........................................................................... § 1. Pojęcie absolutorium ................................................................................ 1 1 I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Pokwitowanie na gruncie Kodeksu handlowego ........................ 7 III. Pojęcie absolutorium na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych ....................................................................................... § 2. Nadzór właścicielski a absolutorium ...................................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Pojęcie nadzoru na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych ....................................................................................... III. Zasady corporate governance a nadzór wspólników w spółce z o.o. ................................................................................................... IV. Absolutorium jako instrument nadzoru personalnego wspólników ....................................................................................... § 3. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 2. Konstrukcja uchwały absolutoryjnej ............................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Absolutorium – założenia konstrukcyjne .............................................. I. Możliwość udzielenia absolutorium częściowego ...................... II. Absolutorium jako uchwała o charakterze indywidualnym ..... III. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium – uchwała negatywna . 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Argumenty za odrzuceniem koncepcji negatywnej uchwały absolutoryjnej ............................................................ 3. Opowiedzenie się za koncepcją negatywnych uchwał absolutoryjnych ......................................................................... IV. Absolutorium jako akt uznaniowy ............................................... V. Zmiana uchwały absolutoryjnej .................................................... 8 12 12 13 17 20 21 23 23 27 27 29 32 32 39 40 43 46 VII Spis treści VI. Nieistnienie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium § 3. Głosowanie nad absolutorium – kwestie szczegółowe ........................ I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Protokołowanie uchwał absolutoryjnych ..................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 3. Absolutorium – zakres przedmiotowy i podmiotowy ................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Charakter więzi łączącej funkcjonariusza ze spółką ............................ § 3. Absolutorium – zakres przedmiotowy .................................................. I. Prawidłowe prowadzenie spraw spółki ........................................ II. Reprezentacja spółki ........................................................................ III. Ograniczenie kompetencji członków zarządu ............................ IV. Charakter wiążących poleceń wspólników .................................. V. Absolutorium a przekroczenie tzw. dopuszczalnego ryzyka gospodarczego ................................................................................... VI. Związek absolutorium z dokumentami przedstawianymi na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników – aspekt ekonomiczny działalności członków zarządu ............................. VII. Aspekty pozaprawne ....................................................................... § 4. Absolutorium – zakres podmiotowy ..................................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Prawo do uzyskania absolutorium – zastosowanie art. 189 KPC ..................................................................................................... III. Absolutorium a byli funkcjonariusze spółki ............................... § 5. Absolutorium a dobra osobiste członka zarządu ................................. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 4. Charakter prawny absolutorium i jego znaczenie ...................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Przegląd stanowisk doktryny .................................................................. § 3. Analiza charakteru prawnego absolutorium ........................................ § 4. Wpływ udzielenia absolutorium na odpowiedzialność członków zarządu spółki ............................................................................................ I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Uzyskanie absolutorium a wyłączenie odpowiedzialności z art. 293 KSH ................................................................................... § 5. Wyłączenie możliwości powołania się na udzielenie absolutorium .. I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Zawyżenie wartości aportu ............................................................ III. Otrzymanie przez wspólników wypłat wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki ................................. IV. Actio pro socio oraz ogłoszenie upadłości .................................... VIII 49 54 54 59 60 63 63 64 66 66 74 77 85 93 98 101 103 103 104 108 113 118 121 121 121 129 140 140 144 147 147 148 150 151 Spis treści § 6. Wpływ absolutorium na inne stosunki prawne łączące zarządcę ze spółką ...................................................................................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Odmowa udzielenia absolutorium a stosunek cywilnoprawny III. Relacja absolutorium do stosunku pracy ..................................... § 7. Charakter prawny absolutorium – uwagi de lege lata i de lege ferenda (zamiast podsumowania) ........................................................... Rozdział 5. Możliwość zaskarżenia uchwały absolutoryjnej .......................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Podmioty legitymowane czynnie do wytoczenia powództwa w przedmiocie uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwały absolutoryjnej ............................................................................................. I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do wystąpienia z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały absolutoryjnej ................................................................... III. Organy spółki (zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna) ..... 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Organy działające w sposób kolegialny ................................. 3. Poszczególni członkowie organów i legitymacja byłego członka zarządu ......................................................................... 4. Wspólnik spółki ........................................................................ 5. Inne podmioty legitymowane do zaskarżenia uchwały absolutoryjnej ............................................................................. § 3. Możliwość wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały absolutoryjnej ............................................................................. § 4. Uchylenie uchwały absolutoryjnej .......................................................... § 5. Zaskarżenie negatywnej uchwały absolutoryjnej ................................. § 6. Podstawy wadliwości uchwał absolutoryjnych wskazane w orzecznictwie .......................................................................................... § 7. Zaskarżenie uchwały absolutoryjnej naruszającej dobra osobiste ..... § 8. Podsumowanie ........................................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 153 153 154 156 158 163 163 165 165 167 169 169 170 172 183 185 187 190 195 198 200 204 207 213 IX Przedmowa Przedłożona Czytelnikom monografia stanowi opracowanie rozprawy doktorskiej, którą 19.10.2017 r. obroniłem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwer- sytetu Wrocławskiego. Jako praktyk, rozwijający swoje zainteresowania naukowe pod- czas studiów doktoranckich poszukiwałem właściwej i użytecznej płaszczyzny badaw- czej. W tym zakresie, moim zdaniem, nauka nie powinna być oderwana od praktyki i odwrotnie. Szczególny wpływ na moją ścieżkę rozwoju wywarli członkowie Katedry Prawa Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim, a w szczególności mój promotor prof. R. Stefanicki, któremu dziękuję za cierpliwość, czas i trud poświęcony mi podczas kolejnych seminariów doktoranckich. To na jednym z nich, wykształciła się idea i po- mysł prowadzenia badań naukowych nad instytucją absolutorium. Co więcej, z głosów podnoszonych przez przedsiębiorców, wydawałoby się, że traktują oni komentowaną instytucję instrumentalnie, zwracając uwagę na jej czysto wewnętrzny charakter. Ana- liza konstrukcji absolutorium była nie lada wyzwaniem, po pierwsze, komentatorzy nie poświęcali jej do tej pory większej uwagi, a po drugie, Kodeks spółek handlowych w od- niesieniu do spółki z o.o. wymienia absolutorium jedynie w kilku regulacjach. Stąd też mam nadzieję, że przygotowana monografia, będzie stanowiła chociażby mały wkład w tak prężnie rozwijającą się w Polsce dziedzinę, jaką jest prawo handlowe. Z uwagi na ogrom pracy, którą włożyłem w przygotowanie rozprawy doktorskiej, oraz wydanie przedłożonej monografii, szczególnie chciałbym podziękować mojej Na- rzeczonej Marcie oraz rodzicom Marioli i Tomaszowi, za wyrozumiałość, możliwość realizowania naukowych pasji oraz wsparcie na każdym etapie rozwoju. Nie ukrywam również, że niniejsze opracowanie nie powstałoby, bez pomocy Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. z Wrocławia, gdzie stawiałem swoje pierw- sze kroki na drodze prawniczej oraz miałem zapewnioną możliwość nauki od najlep- szych w swoim fachu. Wrocław, marzec 2018 r. Marcin Śledzikowski XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AktG ................................................ Aktiengesetz z 6.9.1965 r., niemiecka ustawa FinPubU .......................................... ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. o spółce akcyjnej (BGBl. I, s. 1089) Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. KH .................................................... rozporządzenie z 2017 r. poz. 459 ze zm.) Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502) Prezydenta KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. KP ..................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) z 2018 r. poz. 108 ze zm.) KPC .................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682) KSCU ............................................... ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.) KSH .................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) OchrKonkurU ................................ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- PrSpółdz .......................................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. sumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) RachunkU ....................................... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) z 2018 r. poz. 395 ze zm.) RegIzbObrachU ............................. ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obra- SamGminU ..................................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. chunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561) Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) XIII Wykaz skrótów SamPowiatU ................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. SamWojU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1254 ze zm.) SNU ................................................. ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. 2. Publikatory i czasopisma Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ................................................ Dziennik Ustaw KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ................................................. Monitor Prawniczy MPH ................................................ Monitor Prawa Handlowego NP .................................................... Nowe Prawo OSA .................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB ............................................... Orzecznictwo Sądu Apelacji Białostockiej OSNAPiUS ...................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ............................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNC-ZD ....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Zbiór Dodatkowy OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicz- nych OSNP ............................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy OSNwSK ......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach kar- nych wych OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A OwSG ............................................... Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych PiP .................................................... Państwo i Prawo PPC .................................................. Polski Proces Cywilny PPH .................................................. Przegląd Prawa Handlowego Pal ..................................................... Palestra Pr. Gosp. ......................................... Prawo Gospodarcze Pr. Pr. .............................................. Prawo Pracy XIV Wykaz skrótów Pr. Sp. .............................................. Prawo Spółek Prok. i Pr. ........................................ Prokuratura i Prawo Prz. Sejm. ........................................ Przegląd Sejmowy PS ...................................................... Przegląd Sądowy PUC ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Cywilnego Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ............................................. Rzeczpospolita TPP .................................................. Transformacje Prawa Prywatnego Zb. O. .............................................. Zbiór Orzecznictwa 3. Organy i instytucje NSA .................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA ..................................................... Sąd Apelacyjny SN ..................................................... Sąd Najwyższy SR ..................................................... Sąd Rejonowy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny WSA ................................................. Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł KRS .................................................. Krajowy Rejestr Sądowy niepubl. ............................................ niepublikowany pkt .................................................... punkt poz. ................................................... pozycja ust. .................................................... ustęp ze zm. .............................................. ze zmianami XV Wykaz orzecznictwa 1. Trybunał Konstytucyjny Wyr. TK z 21.6.2005 r., P 25/02, Legalis. Wyr. TK z 24.10.2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 108. Wyr. TK z 2.6.2009 r., SK 31/08, Legalis. 2. Sąd Najwyższy 2.1. Uchwały Uchw. SN z 4.4.1990 r., III CZP 7/90, OSNC 1990, Nr 10–11, poz. 135. Uchw. SN z 29.12.1994 r., III CZP 162/94, OSNC 1995, Nr 4, poz. 60. Uchw. SN z 24.10.1996 r., III CZP 112/96, Legalis. Uchw. SN z 14.10.2004 r., III CZP 37/04, OSNC 2005, Nr 3, poz. 42. Uchw. SN z 9.2.2005 r., III CZP 82/04, Legalis. Uchw. SN z 20.7.2005 r., I KZP 18/05, OSNKW 2005, Nr 9, poz. 74. Uchw. SN(7) z 1.3.2007 r., III CZP 94/06, OSNC 2007, Nr 7–8, poz. 95. Uchw. SN(7) z 14.9.2007 r., III CZP 31/07, Legalis. Uchw. SN z 22.10.2009 r., III CZP 63/09, Legalis. Uchw. SN(7) z 18.9.2013 r., III CZP 13/13, Legalis. Uchw. SN z 10.3.2016 r., III CZP 1/16, Legalis. 2.2. Wyroki Wyr. SN z 19.3.1955 r., I CO 8/55, OSN 1956, Nr 1, poz. 1. Wyr. SN z 12.7.1968 r., I CR 252/68, OSN 1970, Nr 1, poz. 18. Wyr. SN z 19.9.1968 r., II CR 291/68, OSN 1969, Nr 11, poz. 200. Wyr. SN z 29.10.1971 r., II CR 455/71, OSNCP 1972, Nr 4, poz. 77. Wyr. SN z 6.5.1974 r., I CR 56/74, Legalis. Wyr. SN z 16.1.1976 r., II CR 692/75, OSN 1976, Nr 11 poz. 251. Wyr. SN z 13.3.1984 r., I PRN 23/84, OSP 1985, z. 6, poz. 120. Wyr. SN z 8.10.1987 r., II CR 269/87, Legalis. Wyr. SN z 14.4.1992 r., I CRN 38/92, Legalis. Wyr. SN z 14.7.1994 r., I CRN 75/94, Legalis. Wyr. SN z 19.10.1995 r., III CRN 40/95, OSNC 1996, Nr 3, poz. 43. Wyr. SN z 31.1.1997 r., II CKN 68/96, Legalis. Wyr. SN z 8.5.1998 r., I CKN 664/97, Legalis. Wyr. SN z 26.6.1998 r., III CKN 563/97, Legalis. XVII Wykaz orzecznictwa Wyr. SN z 17.11.1998 r., I PKN 331/98, OSNAPiUS 1999, Nr 21, poz. 690. Wyr. SN z 19.2.1999 r., I PKN 571/98, OSNAPiUS 2000, Nr 7, poz. 266. Wyr. SN z 7.4.1999 r., I PKN 645/98, OSNAPiUS 2000, Nr 11, poz. 420. Wyr. SN z 24.5.1999 r., II CKN 349/98, OSNC 1999, Nr 12, poz. 212. Wyr. SN z 25.5.1999 r., I CKN 4/98, Legalis. Wyr. SN z 13.10.1999 r., I PKN 304/99, OSNAPiUS 2001, Nr 4, poz. 118. Wyr. SN z 26.1.2000 r., I PKN 482/99, Legalis. Wyr. SN z 15.2.2000 r., I PKN 514/99, OSNAPiUS 2001, Nr 13, poz. 440. Wyr. SN z 8.5.2000 r., V CKN 29/00, Legalis. Wyr. SN z 10.5.2000 r., I PKN 641/99, OSNAPiUS 2001, Nr 20, poz. 618. Wyr. SN z 18.4.2001 r., I PKN 370/00, OSNP 2003, Nr 3, poz. 65. Wyr. SN z 19.4.2001 r., IV CKN 326/00, Legalis. Wyr. SN z 27.6.2001 r., II CKN 898/00, Legalis. Wyr. SN z 4.10.2001 r., I CKN 425/00, Legalis. Wyr. SN z 11.1.2002 r., IV CKN 1903/00, Legalis. Wyr. SN z 15.3.2002 r., II CKN 677/00, OTK-A Zb.Urz. 2005, Nr 6, poz. 65. Wyr. SN z 26.3.2002 r., III CKN 989/00, Legalis. Wyr. SN z 23.5.2002 r., IV CKN 107/00, Legalis. Wyr. SN z 28.2.2003 r., V CK 308/02, OSN 2004, Nr 5, poz. 82. Wyr. SN z 13.2.2004 r., II CK 438/02, Legalis. Wyr. SN z 1.4.2004 r., II CK 129/03, Legalis. Wyr. SN z 2.4.2004 r., IV KK 25/04, OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 668. Wyr. SN z 21.7.2004 r., V CK 21/04, OSNC 2005, Nr 7–8, poz. 137. Wyr. SN z 23.9.2004 r., I PK 501/03, Legalis. Wyr. SN z 27.10.2004 r., IV CK 116/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 190. Wyr. SN z 25.11.2004 r., III CK 592/03, Legalis. Wyr. SN z 2.12.2004 r., I PK 51/04, Legalis. Wyr. SN z 21.1.2005 r., I CK 521/2004, Legalis. Wyr. SN z 16.2.2005 r., III CK 296/04, Legalis. Wyr. SN z 18.7.2005 r., V CK 104/05, Legalis. Wyr. SN z 15.12.2005 r., II CSK 19/05, Legalis. Wyr. SN z 7.2.2006 r., IV CSK 41/05, OSP 2006, Nr 9, poz. 108. Wyr. SN z 9.2.2006 r., V CSK 128/05, Legalis. Wyr. SN z 31.3.2006 r., IV CSK 46/05, Pr. Sp. 2007, Nr 2, s. 59. Wyr. SN z 28.4.2006 r., V CSK 191/05, Legalis. Wyr. SN z 8.9.2006 r., II CSK 92/06, Legalis. Wyr. SN z 15.2.2007 r., II CSK 372/06, Legalis. Wyr. SN z 19.2.2007 r., V CSK 350/07, Legalis. Wyr. SN z 21.6.2007 r., IV CSK 88/07, Legalis. Wyr. SN z 5.7.2007 r., II CSK 163/07, OSNC 2011, Nr 3, poz. 36. Wyr. SN z 19.9.2007 r., II CSK 165/07, Legalis. Wyr. SN z 24.9.2008 r., II CSK 118/08, Legalis. XVIII Wykaz orzecznictwa Wyr. SN z 16.10.2008 r., III CSK 100/08, OSNC 2009, Nr 1, poz. 30. Wyr. SN z 12.12.2008 r., II CSK 278/08, Legalis. Wyr. SN z 30.1.2009 r., II CSK 355/08, Legalis. Wyr. SN z 3.2.2009 r., I PK 142/08, Legalis. Wyr. SN z 17.4.2009 r., II PK 273/08, Legalis. Wyr. SN z 24.6.2009 r., I CSK 510/08, Legalis. Wyr. SN z 23.7.2009 r., II PK 36/09, OSNP 2011, Nr 5–6, poz. 77. Wyr. SN z 15.10.2009 r., I CSK 94/09, Legalis. Wyr. SN z 5.11.2009 r., I CSK 158/09, OSNC 2010, Nr 4, poz. 63, s. 82. Wyr. SN z 2.2.2010 r., II PK 184/09, OSNP 2011, Nr 13–14, poz. 180. Wyr. SN z 17.6.2010 r., III CSK 290/0, Legalis. Wyr. SN z 23.6.2010 r., II PK 374/09, Legalis. Wyr. SN z 9.9.2010 r., I CSK 530/09, OSNC 2011, Nr 3, poz. 36. Wyr. SN z 2.12.2010 r., I PK 27/08, Legalis. Wyr. SN z 2.12.2010 r., II PK 134/10, Legalis. Wyr. SN z 9.2.2012 r., III CSK 181/11, Legalis. Wyr. SN z 10.2.2012 r. II CSK 350/11, Legalis. Wyr. SN z 14.3.2012 r., II CSK 252/11, Legalis. Wyr. SN z 4.7.2012 r., I CSK 635/11, Legalis. Wyr. SN z 3.8.2012 r., I PK 61/12, Legalis. Wyr. SN z 19.10.2012 r., V CSK 439/11, Legalis. Wyr. SN z 19.9.2013 r., I CSK 727/12, Legalis. Wyr. SN z 19.12.2013 r., II CSK 176/13, Legalis. Wyr. SN z 4.3.2015 r., IV CSK 340/14, Legalis. Wyr. SN z 3.6.2015 r., V CSK 592/14, Legalis. Wyr. SN z 12.6.2015 r., II CSK 518/14, Legalis. Wyr. SN z 24.6.2015 r., II CSK 554/14, Legalis. Wyr. SN z 24.11.2016 r., II CSK 126/16, Legalis. 2.3. Postanowienia Post. SN z 19.12.2003 r., III CK 319/03, Legalis. Post. SN z 13.12.2007 r., II PK 219/07, Legalis. Post. SN z 5.2.2010 r., III CZ 3/10, Legalis. 3. Sąd Apelacyjny Wyr. SA w Krakowie z 12.3.1996 r., I ACr 87/96, Legalis. Wyr. SA w Katowicach z 15.11.2000 r., I ACa 947/00, Pr. Gosp. 2001, Nr 10, s. 56. Wyr. SA w Katowicach z 5.11.2004 r., I ACa 540/04, Legalis. Wyr. SA w Białymstoku z 21.2.2006 r., I ACa 629/05, OSAB 2006, Nr 1, s. 3. Wyr. SA w Warszawie z 20.9.2006 r., VI ACa 1374/05, Legalis. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: