Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 023832 23435949 na godz. na dobę w sumie
Slackware Linux - książka
Slackware Linux - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0055-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-87%), audiobook).

Uruchom własny serwer sieciowy, korzystając z Linuksa

Coraz większe możliwości dostępu do internetu oferowane przez dostawców usług telekomunikacyjnych otwierają nowe horyzonty nie tylko przed firmami, ale również przed użytkownikami domowymi. Dziś praktycznie każdy użytkownik komputera może podłączyć swój sprzęt do internetu za pomocą łącza stałego. Posiadając takie łącze, można pokusić się o samodzielne zbudowanie sieci -- obejmującej kilka mieszkań lub tylko jedno. Do tego niezbędny będzie jednak serwer 'obsługujący' dostęp do sieci. Linux -- dostępny nieodpłatnie system operacyjny, tworzony i rozwijany przez pasjonatów z całego świata -- jest doskonałą bazą dla takiego serwera. Skromne wymagania sprzętowe pozwalają uruchomić go nawet na starym komputerze, który trudno już wykorzystać do innych celów.

Czytając książkę 'Slackware Linux', poznasz jedną z najpopularniejszych 'odmian' Linuksa, zwanych dystrybucjami: Slackware. Dowiesz się, skąd można pobrać ten system operacyjny i jak zainstalować go na komputerze. Nauczysz się konfigurować go i zarządzać jego zasobami. Poznasz metody uruchamiania usług niezbędnych do poprawnego działania sieci, zabezpieczania sieci przed atakami hakerów i wirusami, a także monitorowania obciążenia łącza. Przeczytasz także o samodzielnym kompilowaniu jądra Linuksa, pozwalającym dostosować system do potrzeb użytkownika.

Poznaj alternatywny system operacyjny
i wykorzystaj go w domowej sieci komputerowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Slackware Linux Autor: Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-246-0055-8 Format: B5, stron: 304 Uruchom w³asny serwer sieciowy, korzystaj¹c z Linuksa (cid:129) Instalacja i konfiguracja systemu (cid:129) Administrowanie Linuksem (cid:129) Uruchamianie us³ug sieciowych Coraz wiêksze mo¿liwoœci dostêpu do internetu oferowane przez dostawców us³ug telekomunikacyjnych otwieraj¹ nowe horyzonty nie tylko przed firmami, ale równie¿ przed u¿ytkownikami domowymi. Dziœ praktycznie ka¿dy u¿ytkownik komputera mo¿e pod³¹czyæ swój sprzêt do internetu za pomoc¹ ³¹cza sta³ego. Posiadaj¹c takie ³¹cze, mo¿na pokusiæ siê o samodzielne zbudowanie sieci — obejmuj¹cej kilka mieszkañ lub tylko jedno. Do tego niezbêdny bêdzie jednak serwer „obs³uguj¹cy” dostêp do sieci. Linux — dostêpny nieodp³atnie system operacyjny, tworzony i rozwijany przez pasjonatów z ca³ego œwiata — jest doskona³¹ baz¹ dla takiego serwera. Skromne wymagania sprzêtowe pozwalaj¹ uruchomiæ go nawet na starym komputerze, który trudno ju¿ wykorzystaæ do innych celów. Czytaj¹c ksi¹¿kê „Slackware Linux”, poznasz jedn¹ z najpopularniejszych „odmian” Linuksa, zwanych dystrybucjami: Slackware. Dowiesz siê, sk¹d mo¿na pobraæ ten system operacyjny i jak zainstalowaæ go na komputerze. Nauczysz siê konfigurowaæ go i zarz¹dzaæ jego zasobami. Poznasz metody uruchamiania us³ug niezbêdnych do poprawnego dzia³ania sieci, zabezpieczania sieci przed atakami hakerów i wirusami, a tak¿e monitorowania obci¹¿enia ³¹cza. Przeczytasz tak¿e o samodzielnym kompilowaniu j¹dra Linuksa, pozwalaj¹cym dostosowaæ system do potrzeb u¿ytkownika. (cid:129) Pobieranie obrazów p³yt instalacyjnych z internetu (cid:129) Instalacja Linuksa (cid:129) Uruchamianie i zatrzymywanie systemu (cid:129) Praca z pow³ok¹ tekstow¹ (cid:129) Zarz¹dzanie systemem plików i procesami (cid:129) Administrowanie kontami u¿ytkowników (cid:129) Instalowanie nowych aplikacji (cid:129) Wspó³dzielenie ³¹cza sieciowego (cid:129) Konfiguracja zapory sieciowej (cid:129) Uruchamianie serwera DHCP, DNS, FTP i HTTP (cid:129) Poczta elektroniczna (cid:129) Statystyki dzia³ania serwera Poznaj alternatywny system operacyjny i wykorzystaj go w domowej sieci komputerowej Rozdział 1. Wstęp .............................................................................................. 9 Instalacja systemu ......................................................................... 17 Przygotowanie do instalacji systemu ............................................................................... 18 Strona WWW projektu Slackware Linux .................................................................. 18 Pobieranie obrazów płyt instalacyjnych .................................................................... 18 Instalacja systemu ............................................................................................................ 21 Rozpoczynanie instalacji systemu ............................................................................. 21 Systemy plików ......................................................................................................... 22 Podział dysku twardego na partycje .......................................................................... 26 Uruchamianie instalatora ........................................................................................... 30 Wybór pakietów ........................................................................................................ 36 Dalsza instalacja systemu .......................................................................................... 39 Konfiguracja myszy .................................................................................................. 44 Konfiguracja połączenia sieciowego ......................................................................... 45 Ostateczna konfiguracja systemu .............................................................................. 45 Pierwsze uruchomienie systemu ............................................................................... 49 Rozdział 2. Zarządzanie serwerem .................................................................... 51 Logowanie i wylogowywanie się .................................................................................... 51 Zamykanie i ponowne uruchamianie systemu ................................................................. 52 Kończenie pracy systemu .......................................................................................... 53 Ponowne uruchamianie systemu ............................................................................... 53 Konsole wirtualne ............................................................................................................ 54 Wbudowana dokumentacja systemu ............................................................................... 55 Hierarchiczna struktura katalogów .................................................................................. 57 Podstawowe polecenia powłoki systemu ........................................................................ 58 Automatyczne uzupełnianie nazw poleceń, katalogów i plików .............................. 59 Obsługa klawiatury i ekranu ..................................................................................... 60 Zarządzanie katalogami ............................................................................................. 60 Zarządzanie plikami .................................................................................................. 64 Uprawnienia do plików i katalogów ......................................................................... 69 Przetwarzanie potokowe ........................................................................................... 70 Łączenie wielu poleceń ............................................................................................. 73 Tworzenie skryptów .................................................................................................. 73 4 Slackware Linux Archiwizowanie plików ................................................................................................... 76 Zarządzanie procesami .................................................................................................... 78 Wyświetlanie listy działających procesów ................................................................ 78 Awaryjne kończenie pracy procesów ........................................................................ 80 Uruchamianie programu ze zmienionym priorytetem .............................................. 82 Program top ............................................................................................................... 82 Konta użytkowników ....................................................................................................... 85 Uzyskiwanie uprawnień administratora .................................................................... 86 Wyświetlanie listy kont i grup użytkowników .......................................................... 86 Zakładanie kont użytkowników ................................................................................ 88 Zmiana hasła ............................................................................................................. 89 Usuwanie konta użytkownika ................................................................................... 90 Użytkownicy a grupy ................................................................................................ 90 Korzystanie z nośników optycznych ............................................................................... 91 Zarządzanie pakietami oprogramowania ......................................................................... 92 Instalacja pakietu ....................................................................................................... 92 Aktualizacja pakietu .................................................................................................. 93 Narzędzie pkgtool ..................................................................................................... 93 Narzędzie swaret ....................................................................................................... 94 Midnight Commander ...................................................................................................... 98 Uruchamianie programu ............................................................................................ 99 Poruszanie się po katalogach ..................................................................................... 99 Operacje .................................................................................................................. 100 Skróty klawiszowe .................................................................................................. 101 Rozdział 3. Sieci ............................................................................................ 103 TCP/IP w teorii .............................................................................................................. 103 Adresy IP ................................................................................................................. 106 Pule adresów publicznych i niepublicznych ........................................................... 107 Połączenia TCP ....................................................................................................... 108 Interfejsy sieciowe ......................................................................................................... 109 Ramki danych .......................................................................................................... 110 Adresy sprzętowe .................................................................................................... 110 Wyświetlanie listy interfejsów sieciowych ............................................................. 111 Aktywacja interfejsu sieciowego ............................................................................ 112 Konfiguracja połączenia sieciowego ............................................................................. 112 Ustalanie domyślnej konfiguracji sieci ................................................................... 113 Wprowadzanie adresu serwera DNS ....................................................................... 114 Wyświetlanie adresów IP przypisanych interfejsom .............................................. 115 Dynamiczna konfiguracja interfejsów sieciowych ................................................. 115 Diagnostyka łączy sieciowych ....................................................................................... 116 ping .......................................................................................................................... 116 traceroute ................................................................................................................. 117 netstat ...................................................................................................................... 118 iptraf ........................................................................................................................ 118 Rozdział 4. Dzielenie łącza sieciowego ........................................................... 123 Współdzielenie łącza sieciowego .................................................................................. 123 Aktywacja dzielenia łącza ....................................................................................... 124 Konfiguracja komputerów-klientów ....................................................................... 126 Testowanie działania współdzielenia łącza sieciowego .......................................... 127 Przekierowywanie portów ....................................................................................... 129 Bufor stron WWW Squid .............................................................................................. 130 Instalacja pakietu Squid .......................................................................................... 131 Konfiguracja pakietu Squid ..................................................................................... 133 Spis treści 5 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Squid ....................................................... 135 Testowanie działania serwera pośredniczącego Squid .............................................. 136 Dzienniki zdarzeń pakietu Squid ............................................................................. 137 Przezroczysty serwer pośredniczący ....................................................................... 139 Rozdział 5. Zabezpieczanie serwera ............................................................... 141 Możliwe ataki i zagrożenia ............................................................................................ 141 Aktualizacja oprogramowania ....................................................................................... 143 Tworzenie haseł ............................................................................................................. 143 Przeglądanie dziennika zdarzeń ..................................................................................... 146 Konfiguracja i zabezpieczanie zdalnego dostępu do serwera ....................................... 147 Uzyskiwanie zdalnego dostępu do serwera ............................................................. 148 Konfiguracja usługi SSH ......................................................................................... 149 Blokada możliwości „zgadywania” haseł ............................................................... 151 Zapora sieciowa iptables ............................................................................................... 152 Wprowadzenie ......................................................................................................... 152 Potrzeba stosowania zapór sieciowych ................................................................... 153 Podstawy działania zapory iptables ......................................................................... 154 Konfiguracja zapory iptables .................................................................................. 157 Opcje tworzące definicję reguły .............................................................................. 162 Przykłady konfiguracji zapory iptables ................................................................... 163 Automatyczne tworzenie kopii zapasowych ................................................................. 169 Tworzenie kopii zapasowej katalogu ...................................................................... 170 Regularne automatyczne tworzenie kopii ............................................................... 170 Odtwarzanie kopii zapasowej danych ..................................................................... 173 Rozdział 6. Serwer DHCP ............................................................................... 175 Przygotowanie serwera DHCP do pracy ....................................................................... 176 Sprawdzenie obecności oprogramowania serwera DHCP ...................................... 176 Instalacja oprogramowania serwera DHCP ............................................................ 176 Aktualizacja oprogramowania serwera DHCP ....................................................... 176 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera DHCP ...................................................... 177 Konfiguracja serwera DHCP ......................................................................................... 179 Opcje globalne ......................................................................................................... 179 Deklaracja zakresu adresów IP ............................................................................... 180 Określanie niezmiennych adresów IP ..................................................................... 181 Przykładowy plik konfiguracyjny ........................................................................... 182 Ponowne uruchamianie serwera DHCP .................................................................. 183 Testowanie działania serwera DHCP ...................................................................... 183 Monitorowanie działania serwera DHCP ................................................................ 184 Rozdział 7. Serwer DNS ................................................................................. 187 Przygotowanie serwera BIND do pracy ........................................................................ 189 Sprawdzenie obecności pakietu BIND .................................................................... 190 Instalacja pakietu BIND .......................................................................................... 190 Aktualizacja pakietu BIND ..................................................................................... 190 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera DNS ........................................................ 191 Konfiguracja serwera DNS ............................................................................................ 192 Sprawdzanie poprawności konfiguracji .................................................................. 192 Opcje konfiguracyjne .............................................................................................. 193 Przykładowa sekcja options .................................................................................... 193 Ustalanie serwera DNS jako domyślnego dla systemu ............................................. 194 Testowanie działania serwera .................................................................................. 194 6 Slackware Linux Domeny ......................................................................................................................... 195 Strefa prosta ............................................................................................................. 196 Strefa odwrotna ....................................................................................................... 200 Diagnostyka serwera DNS ............................................................................................. 202 Polecenie host ................................................................................................................ 203 Rozdział 8. Serwer HTTP ................................................................................ 205 Przygotowanie serwera Apache do pracy ...................................................................... 206 Sprawdzenie obecności pakietu Apache ................................................................. 206 Instalacja pakietu Apache ........................................................................................ 206 Aktualizacja pakietu Apache ................................................................................... 208 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera HTTP ...................................................... 209 Testowanie funkcjonowania serwera ...................................................................... 210 Uaktywnianie i testowanie funkcjonowania interpretera PHP ................................ 210 Konfiguracja serwera Apache ....................................................................................... 214 Tworzenie i zabezpieczanie własnego serwisu WWW ................................................. 218 Rozdział 9. Serwer FTP .................................................................................. 221 Przygotowywanie serwera FTP do pracy ......................................................................... 222 Sprawdzenie obecności oprogramowania vsftpd .................................................... 222 Instalacja pakietu vsftpd .......................................................................................... 222 Aktualizacja pakietu vsftpd ..................................................................................... 223 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera FTP ......................................................... 224 Konfiguracja serwera FTP ............................................................................................. 225 Opcje konfiguracyjne .............................................................................................. 226 Przykładowy plik konfiguracyjny ........................................................................... 229 Testowanie działania serwera FTP ................................................................................ 229 Monitorowanie działania serwera FTP .......................................................................... 230 Rozdział 10. Samba ......................................................................................... 233 Przygotowanie pakietu Samba do pracy .......................................................................... 234 Sprawdzenie obecności pakietu Samba ................................................................... 235 Instalacja pakietu Samba ......................................................................................... 235 Aktualizacja pakietu Samba .................................................................................... 236 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Samba ..................................................... 237 Konfiguracja udostępniania plików ............................................................................... 238 Plik konfiguracyjny ................................................................................................. 238 Budowa pliku konfiguracyjnego ............................................................................. 239 Sekcja [global] ......................................................................................................... 239 Sekcja [homes] ........................................................................................................ 240 Tworzenie własnych zasobów sieciowych .............................................................. 241 Konta użytkowników ..................................................................................................... 242 Dodawanie konta użytkownika ............................................................................... 243 Zmiana hasła użytkownika ...................................................................................... 243 Usuwanie konta użytkownika ................................................................................. 244 Korzystanie z zasobów sieciowych ............................................................................... 244 Rozdział 11. Statystyki .................................................................................... 249 Instalacja ........................................................................................................................ 250 Instalacja biblioteki GD .......................................................................................... 250 Instalacja pakietu MRTG ........................................................................................ 252 Testowanie poprawności działania pakietu ............................................................. 253 Spis treści 7 Konfiguracja .................................................................................................................. 253 Tworzenie pliku konfiguracyjnego ......................................................................... 253 Regularne uruchamianie pakietu MRTG ................................................................ 255 Definicja źródła danych .......................................................................................... 257 Tryby pomiaru danych ............................................................................................ 261 Zmiana częstotliwości próbkowania ....................................................................... 262 Skrypty pobierające dane ............................................................................................... 263 Analiza obciążenia procesora .................................................................................. 263 Analiza wykorzystania powierzchni dyskowej ....................................................... 263 Analiza wykorzystania łącza sieciowego ................................................................ 264 Analiza łączności sieciowej .................................................................................... 265 Badanie obciążenia łącza internetowego przez poszczególnych użytkowników .... 266 Testowanie i diagnostyka .............................................................................................. 269 Dodatek A Słowniczek terminów i pojęć ......................................................... 271 Dodatek B Przedrostki i jednostki miary stosowane w informatyce ................. 285 Dodatek C Numery portów TCP i UDP ............................................................ 289 Dodatek D Przeliczanie systemów liczbowych ................................................ 293 Skorowidz .................................................................................... 295 Rozdział 3. Mechanizmem, dzięki któremu prawie każde urządzenie sieciowe na świecie — nie- zależnie od zastosowanego w nim procesora czy systemu operacyjnego — może po- rozumiewać się z innymi urządzeniami podłączonymi do globalnej Sieci (w tym także z komputerami), jest protokół TCP/IP. Protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol), opracowany w latach 70. ubiegłego stulecia przez Vintona Cerfa oraz Boba Kahna, zaadaptowany został na potrzeby Internetu (wtedy jeszcze noszącego nazwę ARPAnet) w 1983 roku. Początkowo protokół ten miał być stosowany jedynie tymczasowo, trwały bowiem badania teoretyczne mające stać się podstawą opra- cowania doskonalszego protokołu. Okazało się jednak, że TCP/IP doskonale sprawdza się w realnych zastosowaniach, a jego szybkie rozpowszechnienie uniemożliwiło zastą- pienie go nowszym protokołem. Stanowi to problem również dziś. Wdrażanie nowszej wersji protokołu TCP/IP, nazwa- nej IPv6 i zapewniającej o wiele szerszą pulę dostępnych adresów i usług, jest utrud- nione przez powszechność używanej obecnie postaci TCP/IP (nazywanej IPv4). Nowatorską cechą protokołu TCP/IP było oparcie go o rozwijającą się dopiero technikę przełączania pakietów (ang. packet switching), podczas gdy w powszechnym użyciu były łącza komutowane. Przełączanie pakietów umożliwia wyeliminowanie stałego zestawiania łącza między nadawcą i odbiorcą wiadomości — to zwiększa efektyw- ność wykorzystania łączy i pozwala przesyłać dane różnymi trasami, co przydaje się w przypadku uszkodzenia jednej z linii transmisyjnych. TCP/IP w teorii Nazwa TCP/IP jest nieco myląca, gdyż opisywany nią protokół ma strukturę hierar- chiczną, na szczycie której znajduje się protokół IP (ang. Internet Protocol) dzielący się (między innymi) na następujące protokoły podrzędne: 104 Slackware Linux t TCP (ang. Transmission Control Protocol) — protokół umożliwiający zestawianie dwukierunkowego łącza wirtualnego ,,punkt-punkt” (ang. point-to- -point connection) między nadawcą i odbiorcą, a także kontrolowanie stanu tego połączenia oraz weryfikowanie poprawności przesyłania danych; t UDP (ang. User Datagram Protocol) — protokół bezpołączeniowy, umożliwiający przesyłanie pojedynczych pakietów danych (tak zwanych datagramów) bez gwarancji poprawności dostarczenia oraz zachowania kolejności odbioru zgodnej z kolejnością wysyłania; t ICMP (ang. Internet Control Message Protocol) — protokół bezpołączeniowy, pełniący rolę kontrolną i diagnostyczną (diagnozowanie stanu połączenia z wybranym węzłem sieci, zmiana tras przesyłania pakietów, śledzenie trasy przesyłania pakietu). Każdy węzeł sieci IP scharakteryzowany jest unikatowym identyfikatorem liczbowym, tak zwanym adresem IP. W obecnej wersji protokołu IP, jaką jest IPv4, adres IP jest 32-bitową liczbą całkowitą, co pozwala teoretycznie podłączyć do jednej sieci ponad cztery miliardy urządzeń sieciowych. W rzeczywistości na liczbę dostępnych adresów wpływa wiele czynników: t Fragmenty przestrzeni adresowej IP zarezerwowane są na użytek sieci lokalnych, dzięki czemu na świecie może istnieć nieograniczona liczba komputerów posiadających ten sam adres IP — pod warunkiem oczywiście, że adres ten należy do zarezerwowanej, lokalnej puli adresowej; adresy z tej lokalnej puli nie mogą pojawiać się w ogólnoświatowej sieci Internet. t Niektóre, wyposażone w kilka kart sieciowych komputery, wykorzystują kilka adresów IP ; w efekcie liczba adresów dostępnych dla innych użytkowników końcowych jest zmniejszona. t Wiele organizacji rezerwuje całkiem obszerne pule publicznych adresów IP, korzystając tylko z niektórych adresów z tej puli; pozostałe, wolne adresy są niedostępne dla innych firm i organizacji. Protokół IPv6 stosuje adresy o długości 128 bitów, co pozwala niewyobrażalnie zwiększyć liczbę możliwych węzłów sieci. Mówiąc bardziej obrazowo, protokół IPv6 pozwoli przesyłać dane między czterema miliardami planet, wśród których na każ- dej znajdują się cztery miliardy państw, w nich — cztery miliardy sieci komputero- wych, a w każdej z nich — cztery miliardy komputerów. Olbrzymia większość usług internetowych — a wśród nich te najbardziej narażone na ataki z zewnątrz — działa w oparciu o protokół połączeniowy TCP. Termin połącze- niowy określa zdolność protokołu TCP do tworzenia dwukierunkowych łączy wirtual- nych ,,punkt-punkt” między wybranymi dwoma węzłami sieci. Warstwa TCP gwaran- tuje spójność przesyłu informacji zarówno pod względem jej poprawności (weryfikacja sum kontrolnych), jak i składni (pakiety danych odbierane są zawsze w kolejności identycznej z kolejnością nadania) oraz kompletności (zagubione lub zniszczone pakiety są transmitowane ponownie). Kontroluje ona również stan łącza wirtualnego, informu- jąc oprogramowanie realizujące transmisję o ewentualnym zerwaniu łącza. Rozdział 3. ¨ Sieci 105 Protokoły bezpołączeniowe — na przykład UDP i ICMP — przesyłają zawsze poje- dyncze pakiety danych, nie troszcząc się o wcześniejsze nawiązanie połączenia, układanie przesyłanych pakietów w logiczny ciąg i sprawdzanie, czy wysłane dane zostały w ogóle odebrane. Jedynym znaczącym efektem prac teoretycznych mających na celu opracowanie do- skonalszych od TCP/IP protokołów pocztowych, który znalazł zastosowanie, był model odniesienia ISO/OSI (ang. International Standards Organization, Open Systems Inter- connection Reference Model), opracowany w 1983 roku przez międzynarodową orga- nizację standaryzacyjną ISO. Model ten przedstawia łącze komunikacyjne dowolnego typu w sposób abstrakcyjny, dzieląc je na siedem warstw, z których każda może od- woływać się wyłącznie do usług warstwy niższego rzędu (rysunek 3.1): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Warstwa fizyczna odpowiada za przesył danych za pośrednictwem wybranego medium transmisyjnego — kabla koncentrycznego, skrętki, światłowodu, fal radiowych. Warstwa połączeniowa odpowiada za jednoczesny dostęp wielu urządzeń do medium transmisyjnego obsługiwanego przez warstwę fizyczną i umożliwia warstwie wyższej odbieranie i nadawanie pojedynczych fragmentów (pakietów) danych. Warstwa sieciowa odpowiada za wybór pakietów danych przeznaczonych dla konkretnego węzła sieci oraz za ewentualne przekazywanie (tak zwane routowanie, ang. routing) pakietów między różnymi sieciami. Warstwa transportowa dzieli odbierane z warstwy wyższej dane na pakiety obsługiwane przez warstwę sieciową oraz łączy pakiety odbierane z warstwy sieciowej w jednolity strumień danych, przekazywany warstwie wyższej. Warstwa sesyjna implementuje mechanizm łączy wirtualnych, ukrywając przed warstwami wyższymi pakietowy charakter przesyłu danych. Warstwa prezentacji przekształca dane w sposób umożliwiający wymianę danych między węzłami sieci posługującymi się odmienną reprezentacją danych. Warstwa aplikacji jest warstwą najwyższą i obejmuje wszystkie możliwe aplikacje połączenia sieciowego. Rysunek 3.1. Warstwowy model ISO/OSI 106 Slackware Linux W praktyce często dwie najwyższe warstwy modelu ISO/OSI — prezentacji i aplikacji — przedstawia się jako jedną wspólną, gdyż realizowane przez nie funkcje przepla- tają się nawzajem, tworząc jedną, logiczną całość. Adresy IP Każde wirtualne łącze TCP identyfikowane jest jednoznacznie czterema parametrami: t adresem IP komputera nawiązującego połączenie, t numerem portu TCP komputera nawiązującego połączenie, t adresem IP komputera odbierającego połączenie, t numerem portu TCP komputera odbierającego połączenie. Adres IP to trzydziestodwubitowa liczba całkowita z zakresu od 0 do 4 294 967 296. Dla wygody zapisuje się ją w postaci czterech liczb 8-bitowych, które mogą przyj- mować wartości od 0 do 255. Na przykład adres 85.14.98.13 ma następującą postać binarną i liczbową: 85 01010101 14 00001110 98 01100010 13 00001101 1 427 005 965 Każdy adres IP dzieli się na dwie części. Pierwszą z nich jest adres sieci IP, do której należy komputer, a drugą identyfikator komputera, unikatowy w ramach tej sieci. Do podziału służy maska sieci, będąca również liczbą, interpretowaną jednak wyłącznie binarnie. Aby dokonać podziału, należy zapisać adres IP w formie binarnej, a zaraz pod nim — bit pod bitem — maskę sieci; tam, gdzie w masce znajduje się cyfra 1, bit adresu należy do adresu sieci, a tam, gdzie cyfra 0 — do identyfikatora komputera. Najprostsze maski mają postać 255.0.0.0, 255.255.0.0 lub 255.255.255.0 (w zapisie z podziałem na cztery liczby dziesiętne). Liczba 255 odpowiada wszystkim ośmiu bitom ustawionym w stan 1, a to oznacza, że dany fragment adresu w całości należy do adresu sieci. Na przykład: Adres IP i maska Adres sieci Identyfikator komputera 85. 14. 98. 13 255. 0. 0. 0 85. 14. 98. 13 255.255. 0. 0 85. 14. 98. 13 255.255.255. 0 85.0.0.0 0.14.98.13 85.14.0.0 0.0.98.13 85.14.98.0 0.0.0.13 Rozdział 3. ¨ Sieci 107 Trudniej jest, gdy maska składa się z innych liczb. W takim przypadku konieczne jest niestety rozpisanie adresu IP i maski w formie binarnej i dokonanie rozdziału, na przykład tak: Adres IP i maska (dziesiętnie) Adres IP i maska (binarnie) Adres sieci Identyfikator komputera 85. 14. 98. 13 01010101 00001110 01100010 00001101 85.14.96.0 0.0.2.13 255.255.224. 0 11111111 11111111 11100000 00000000 Pamiętaj, że maska sieci po rozpisaniu w formie binarnej musi być wyraźnie po- dzielona na dwie części: lewą z samymi jedynkami i prawą z samymi zerami. Jeżeli po konwersji gdzieś w masce pojawia Ci się samotna jedynka lub samotne zero ze złej strony, najprawdopodobniej pomyliłeś się w obliczeniach. Tabelę konwersji liczb dziesiętnych na binarne i szesnastkowe znajdziesz w Do- datku D. Funkcję przeliczania liczb do innych systemów posiadają też kalkulatory (w tym komputerowe, na przykład Kalkulator systemu Windows). Numer portu TCP to szesnastobitowa dodatnia liczba całkowita , identyfikująca jeden z 65 536 portów komunikacyjnych TCP. Istnienie wielu portów komunikacyjnych umożliwia nawiązanie wielu połączeń wirtualnych między tymi samymi dwoma węzłami sieci. Z każdym portem komunikacyjnym skojarzona może być dowolna liczba połączeń wchodzących (odebranych), ale tylko jedno połączenie wychodzące. Pule adresów publicznych i niepublicznych Wszystkich unikatowych adresów IP teoretycznie mogą być ponad cztery miliardy, co w czasie projektowania protokołu IP miało wystarczyć na całe dekady. Adresów IP zaczyna jednak brakować, a łatwo sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby dwie oso- by zaczęły naraz używać tego samego adresu. Poza tym względy techniczne nakazują, by cała podsieć IP (wyznaczana przez maskę sieci, o której przed chwilą czytałeś) była używana w jednym miejscu, przez jedną instytucję. Założono zatem organizacje, których zadaniem jest przydzielanie całych zbiorów (pul) adresów IP na poziomie świata i poszczególnych państw. Każda firma lub osoba po- trzebująca nowej puli adresów IP zwraca się do takiej organizacji i otrzymuje w posia- danie — za opłatą — podsieć IP zawierającą kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt adre- sów, wedle potrzeb. Najczęściej, aby uniknąć częstych formalności, pule adresowe zamawia się z naddatkiem, dzięki czemu po zakupie nowych komputerów nie trzeba kupować kolejnej puli adresowej. Trudno jednak wymagać, aby absolutnie każdy zgłaszał korzystanie z sieci jakiejś organizacji i otrzymywał pulę adresów. Oczywiście sieci nie połączone ze sobą (przede wszystkim — nie połączone z Internetem) mogą teoretycznie używać dowolnych 108 Slackware Linux adresów, gdyż w niczym to nie szkodzi i nikt tego nie sprawdzi. Problem pojawia się jednak w momencie dołączenia sieci do Internetu: adresy komputerów w sieci lokalnej nie mogą pokrywać się z adresami już używanymi na świecie. Na ratunek idą tak zwane pule niepubliczne adresów IP. Są to pule przeznaczone wyłącznie do użycia w sieciach lokalnych, unikatowe jedynie w zakresie jednej sieci. Istnieją trzy takie pule: t 10.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0) — stosowana dosyć rzadko i odpowiednia tylko w wielkich sieciach lokalnych, zawierających setki oddziałów wyposażonych w tysiące komputerów; t 172.16.0.0/12 (maska 255.240.0.0) — stosowana niezwykle rzadko i odpowiednia dla średnich sieci lokalnych, zawierających setki tysięcy komputerów; t 192.168.0.0/16 (maska 255.255.0.0) — stosowana najczęściej, może obsłużyć ponad 65 000 komputerów w jednej sieci lokalnej (z dowolnym podziałem, na przykład 256 sieci po 254 komputery lub jedna sieć zawierająca 65 534 komputery — zależy to od zastosowanej maski podsieci). Adresy należące do powyższych pul są nierozpoznawalne w Internecie. Innymi słowy, komputer z nadanym takim adresem jest niedostępny z poziomu innych komputerów podłączonych do Internetu. Również korzystanie z zasobów serwerów internetowych wymaga w przypadku komputera z niepublicznym adresem IP stosowania specjalnych środków: serwerów pośredniczących lub współdzielenia łącza internetowego techni- kami znanymi pod nazwami NAT (ang. Network Address Translation) lub, rzadziej, maskarada. Posiadacz niepublicznego adresu IP może zatem w nieco ograniczonym stopniu ko- rzystać z zasobów Internetu, nie może jednak swoich zasobów udostępniać światu. Jedynym sposobem obejścia tego ograniczenia jest przekierowywanie portów wyko- nywane na serwerze (routerze) posiadającym publiczny adres IP. O współdzieleniu łącza internetowego w systemie Slackware Linux oraz metodzie realizacji przekierowywania portów możesz przeczytać w kolejnym rozdziale. Połączenia TCP Procedura nawiązania połączenia wirtualnego TCP przedstawia się następująco: 1. Węzeł sieci usiłujący nawiązać połączenie (na polecenie jednego z wykonywanych przez niego programów) rezerwuje jeden port komunikacyjny TCP na potrzeby połączenia i wysyła do docelowego węzła sieci pakiet danych zawierający: informację o chęci nawiązania połączenia, swój adres IP, numer zarezerwowanego portu, adres IP docelowego węzła sieci oraz numer docelowego portu TCP. 2. Docelowy węzeł sieci interpretuje otrzymany pakiet danych i wysyła informację o przyjęciu lub odrzuceniu połączenia scharakteryzowanego podanymi w poprzednim punkcie danymi. Rozdział 3. ¨ Sieci 109 3. Węzeł źródłowy odbiera odpowiedź. Jeśli była ona negatywna, program usiłujący nawiązać połączenie jest powiadamiany o problemie. Jeśli była pozytywna, do nadawcy wysyłany jest pakiet danych potwierdzający przyjęcie informacji o zezwoleniu nawiązania połączenia. 4. Kolejne pakiety danych przesyłane w obu kierunkach, zaadresowane tak samo jak pakiet nawiązujący połączenie (adresy IP oraz numery portów TCP charakteryzują połączenie wirtualne) służą do przesyłania właściwych danych. Zerwanie połączenia wirtualnego może nastąpić ze strony dowolnego z dwóch węzłów, pomiędzy którymi nawiązane zostało połączenie. Strona zrywająca połączenie prze- syła przeciwległemu węzłowi pakiet zawierający informację o zakończeniu połączenia. Jeśli jest to niemożliwe (na przykład wskutek fizycznego odcięcia jednego z węzłów od sieci), każda ze stron automatycznie zerwie połączenie z powodu jego przedawnienia. Interfejsy sieciowe Urządzenie, za pomocą którego komputer podłączany jest do sieci teleinformatycznej, nosi nazwę interfejsu sieciowego. Interfejsami sieciowymi są na przykład: t karta sieciowa (na przykład karta Ethernet), t analogowy modem telefoniczny, t modem DSL, t terminal ISDN. Komputer może być wyposażony w wiele interfejsów sieciowych. Zazwyczaj zwykłe komputery użytkowników oraz serwery obsługujące tylko sieć lokalną wyposażane są w jeden interfejs sieciowy (w olbrzymiej większości przypadków: kartę sieciową Ethernet). Serwery (routery) łączące sieć lokalną z Internetem mają zazwyczaj dwa interfejsy sieciowe, z których co najmniej jeden będzie kartą sieciową (drugi może być zrealizowany w inny sposób, w zależności od typu posiadanego łącza internetowego). Komputery pełniące rolę dużych routerów łączących ze sobą wiele sieci mogą być wy- posażone w kilka kart sieciowych z kilkoma osobnymi połączeniami sieciowymi na każdej, co w sumie może dać kilkanaście lub kilkadziesiąt interfejsów sieciowych. W systemie Linux każdemu interfejsowi sieciowemu odpowiada nazwa składająca się z kodowego oznaczenia typu połączenia oraz kolejnego numeru. Na przykład karty sieciowe Ethernet mogą otrzymać oznaczenia eth0 czy eth7, a połączenia typu PPP realizowane za pomocą modemu — pppp czy ppp5. Szczególną nazwą interfejsu jest lo — odpowiada ona połączeniu zwrotnemu (ang. loop-back) nie reprezentowanemu przez żadne urządzenie. Połączenie zwrotne możesz traktować jako miniaturową sieć skła- dającą się tylko i wyłącznie z Twojego komputera i niemożliwą do rozbudowy. Interfejs sieciowy lo ma zawsze przydzielony adres IP 127.0.0.1/8. 110 Slackware Linux Ramki danych Większość interfejsów sieciowych przesyła dane w postaci bloków o konkretnym roz- miarze. Jednocześnie na rozmiar takiego bloku nakładany jest limit zapobiegający dłu- gotrwałemu wykorzystaniu łącza przez jeden blok danych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku łącz sieciowych, do których równolegle podłączonych jest wiele urządzeń, a żadnemu nie wolno zmonopolizować transmisji — przykładem jest sieć lokalna Ethernet. Maksymalny rozmiar bloku danych nosi nazwę MTU (ang. Maximum Transmission Unit) i określa się go w bajtach. Przykładowo: w sieci Ethernet rozmiar taki wynosi 1 500 bajtów, co oznacza, że w jednym bloku można przesłać co najwyżej 1 500 bajtów użytecznych danych (a jeżeli odliczy się dane „tracone” na nagłówki pakietów IP, efek- tywna użyteczna pojemność zmniejsza się o kilkadziesiąt bajtów). Wartość MTU danych wysyłanych przez komputer nie powinna być wyższa niż MTU dowolnego urządzenia retransmitującego dane napotkanego na drodze do komputera docelowego. Jeżeli ten warunek nie jest zachowany, pakiety danych będą musiały być dzielone na mniejsze części i wysyłane we fragmentach, co zwiększa obciążenie łącza sieciowego i może spowodować znaczne spowolnienie transmisji. Utrzymaniem wła- ściwej wartości MTU dla każdej transmisji zajmuje się na szczęście automatycznie system operacyjny. Adresy sprzętowe Wiele interfejsów sieciowych — na przykład urządzenia sieci Ethernet — wyposażonych jest w nadawany przez producenta adres sprzętowy, tak zwany MAC (ang. Media Access Control). W przypadku kart sieciowych Ethernet ma on postać sześciu dwucyfrowych liczb szesnastkowych, na przykład: 00:0D:10:65:A0:01. Adres sprzętowy nazywa się też często adresem fizycznym lub adresem MAC. Do zamiany adresów IP na adresy MAC służy protokół ARP (ang. Address Resolution Protocol). Jest on niezbędny, gdyż karta sieciowa Ethernet może nadać dane do dowolnej innej karty, tylko podając jej adres sprzętowy. Na szczęście takie tłuma- czenie odbywa się w pełni automatycznie i bez konieczności konfiguracji systemu operacyjnego. W zamyśle adresy sprzętowe miały być unikatowe i niezmienne, obecnie jednak prak- tycznie każde urządzenie można przeprogramować tak, aby nadać mu dowolny adres sprzętowy (fizyczny). Rozdział 3. ¨ Sieci 111 Wyświetlanie listy interfejsów sieciowych Aby wyświetlić listę interfejsów sieciowych obecnych w komputerze, wydaj — zalo- gowany jako administrator (root) — polecenie ip a (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Lista interfejsów sieciowych wyświetlona za pomocą polecenia ip a Poszczególne wiersze uzyskane w powyższym przykładzie mają następujące znaczenie: 1. Pierwszy (1:) interfejs sieciowy o nazwie lo to interfejs typu loop-back (LOOPBACK). Jest on aktywny (UP), a wartość MTU wynosi dla niego 16 436 bajtów (mtu 164p6). 2. Adres fizyczny interfejsu loop-back (link/loopback) ma wartość 00:00:00:00:00:00. Adres rozgłaszania ma również wartość 00:00:00:00:00:00, ponieważ w sieci typu loop-back publiczne rozgłaszanie pakietu danych nie ma sensu, gdyż istnieje tylko jeden komputer. Adres rozgłaszania to adres, pod który należy nadać dane, aby odebrały je wszystkie komputery w danej sieci lokalnej. Również sieci IP dysponują takim adresem: jest to adres, w którym wszystkie bity adresu komputera ustawione są na 1. W sieci 192.168.0.0/24 przykładem może być adres 192.168.0.255. 3. Adres IP i maska interfejsu (inet) to 127.0.0.1 i 255.0.0.0 (127.0.0.1/8). 4. Drugi (2:) interfejs sieciowy o nazwie eth0 może służyć do rozgłaszania informacji (BROADCAST, MULTICAST). Wartość MTU wynosi dla niego 1500 bajtów (mtu 1500). 5. Adres fizyczny interfejsu typu Ethernet (link/ether) ma wartość 00:0C:29:8B:7D:04. Adres rozgłaszania ma wartość FF:FF:FF:FF:FF:FF (jest to wartość typowa dla wszystkich sieci Ethernet). 6. Trzeci (p:) interfejs sieciowy o nazwie eth1 może służyć do rozgłaszania informacji (BROADCAST, MULTICAST). Wartość MTU wynosi dla niego 1500 bajtów (mtu 1500). 7. Adres fizyczny interfejsu typu Ethernet (link/ether) ma wartość 00:0C:29:8B:7D:0E. Adres rozgłaszania — jak poprzednio — ma wartość FF:FF:FF:FF:FF:FF. 112 Slackware Linux Aktywacja interfejsu sieciowego Interfejs sieciowy — niezależnie od tego, czy został mu nadany adres IP — może być aktywny lub nie. W czasie uruchamiania systemu Slackware Linux automatycznie aktywowane są interfejsy, dla których nadany został adres. Jeżeli w czasie pracy chcesz wyłączyć lub włączyć jeden z interfejsów, musisz wydać polecenie: ip l set interfejs up aby aktywować interfejs, lub polecenie: ip l set interfejs down aby go wyłączyć (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Po aktywowaniu interfejsu eth0 na liście pojawiło się słowo UP oznaczające jego działanie; po deaktywacji znika ono z listy Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja połączenia sieciowego polega na podaniu systemowi operacyjnemu na- stępujących parametrów dla każdego z interfejsów sieciowych: t adresu IP, t maski sieci IP. Ponadto dla całego komputera można opcjonalnie podać następujące informacje: t adres IP bramy internetowej (routera) dostawcy łącza sieciowego — niezbędne w przypadku konfigurowania połączenia internetowego; t adres IP serwera DNS, umożliwiającego przekształcanie nazw komputerów na odpowiadające im adresy IP — niezbędne w przypadku konfigurowania połączenia internetowego lub sieci lokalnej wymagającej usługi DNS. Rozdział 3. ¨ Sieci 113 Więcej informacji na temat usługi DNS i konfigurowania własnego serwera DNS znajdziesz w Rozdziale 7. Konfigurację sieci — na przykład przypisanie adresów IP — możesz ustalić na stałe w jednym z plików konfiguracyjnych lub zmieniać dynamicznie w czasie pracy syste- mu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Ustalanie domyślnej konfiguracji sieci Aby system automatycznie podczas uruchamiania konfigurował parametry interfejsów sieciowych typu Ethernet (czyli najpopularniejszych kart sieciowych), należy zmodyfi- kować plik konfiguracyjny o nazwie /etc/rc.d/rc.inet1.conf. Edycję tego pliku rozpocz- niesz, wydając polecenie mceeit /etc/rc.e/rc.inet1.conn (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Edycja pliku konfiguracyjnego odpowiedzialnego za początkową konfigurację IP interfejsów sieciowych, narzucaną podczas uruchamiania systemu Plik konfiguracyjny zawiera cztery powtarzające się sekcje czterech ustawień, odpowia- dające za konfigurację interfejsów sieciowych eth0, eth1, eth2 i ethp. Na przykład, aby interfejs eth0 otrzymywał podczas uruchamiania systemu adres 192.168.0.222 i maskę 255.255.255.0 (/24), należy wprowadzić następujące zmiany: IPADDR[0]=”192.168.0.222” NETMASK[0]=”255.255.255.0” USE_DHCP[0]=”” DHCP_HOSTNAME[0]=”” 114 Slackware Linux Z kolei aby interfejs eth2 pobierał adres IP automatycznie z serwera DHCP działają- cego w podłączonej do niego sieci (na przykład z serwera DHCP dostawcy łącza inter- netowego), należy wprowadzić następujące zmiany: IPADDR[2]=”” NETMASK[2]=”” USE_DHCP[2]=”yes” DHCP_HOSTNAME[2]=”mojserwer” Nazwa interfejsu wprowadzana w polu DHCP_HOSTNAME jest zazwyczaj dowolna i czasem zbędna. Właściwe informacje na jej temat powinieneś otrzymać od admi- nistratora sieci lokalnej, do której podłączony jest dany interfejs sieciowy. Poniżej znajduje się osobna opcja, wspólna dla całego systemu, w której powinieneś podać adres IP komputera pełniącego rolę bramy internetowej (routera). Adres ten zosta- nie Ci podany przez dostawcę łącza internetowego: GATEWAY=”192.168.0.254” Zmiany zapiszesz sekwencją klawiszy F2, Enter, a edytor mcedit opuścisz, naciskając klawisz F10. Aby wprowadzone w tym pliku zmiany odniosły skutek, konieczne jest powtórne uruchomienie serwera. Wprowadzanie adresu serwera DNS Adres serwera DNS wprowadza się w pliku konfiguracyjnym /etc/resolv.conf. Po wy- wołaniu go do edycji poleceniem mceeit /etc/resolv.conn usuń dotychczasową zawar- tość i wprowadź adres IP serwera, poprzedzając go słowem nameserver, na przykład: nameserver 192.168.0.1 Możesz wprowadzić tutaj adresy kilku serwerów — dwóch, trzech czy nawet większej liczby. W takim przypadku, jeżeli pierwszy z nich nie będzie odpowiadał na zapytania, zostanie użyty drugi i tak dalej, aż do uzyskania odpowiedzi lub wyczerpania listy: nameserver 15n.15n.3.1 nameserver 15n.158.3.2 Jeżeli po lekturze rozdziału 7. zdecydujesz się na uruchomienie własnego serwera DNS, plik /etc/resolv.conf powinien mieć zawartość: nameserver 12n.0.0.1 gdzie adres 127.0.0.1 odpowiada interfejsowi loop-back, czyli samemu serwerowi. Zmiany wprowadzone w pliku /etc/resolv.conf zaczynają obowiązywać automatycznie, po chwili od momentu zapisania nowej wersji pliku na dysku. Rozdział 3. ¨ Sieci 115 Wyświetlanie adresów IP przypisanych interfejsom Aby wyświetlić adresy IP przypisane poszczególnym interfejsom sieciowym, powinie- neś wydać polecenie ip a — to samo, które służy do wyświetlania listy interfejsów. Dla każdego interfejsu posiadającego adres pojawi się wiersz rozpoczynający się od słowa inet i prezentujący następujące informacje (rysunek 3.5): Rysunek 3.5. Adresy IP przypisane poszczególnym interfejsom sieciowym t adres IP oraz maskę (przykład: 192.168.0.222/24); t adres rozgłaszania (bre — broadcast) wyznaczony automatycznie przez system na podstawie adresu IP oraz maski (przykład: bre 192.168.0.255); t typ adresu: publiczny (scope global), obowiązujący wyłącznie w sieci lokalnej (scope link) lub obowiązujący jedynie lokalnie na jednym komputerze (scope host). Powinieneś pamiętać, że funkcjonować będą jedynie te interfejsy, które są aktywne, czyli w których pierwszym wierszu informacyjnym wyświetlanym poleceniem ip a znajduje się słowo UP. Aby wyświetlić informacje dotyczące wyłącznie jednego interfejsu sieciowego, wydaj polecenie ip a s interfejs, na przykład ip a s eth0. Dynamiczna konfiguracja interfejsów sieciowych Czasami zachodzi potrzeba zmiany adresu IP przypisanego interfejsowi sieciowemu w czasie pracy systemu. System Linux umożliwia dynamiczną realizację takich zmian, w tym przypisywanie interfejsom sieciowym dowolnej liczby adresów IP (choć w do- myślnej konfiguracji adres dodany jako pierwszy będzie preferowany). Aby dodać adres IP do interfejsu sieciowego, wprowadź polecenie: ip a a adres/maska dev interfejs gdzie adres/maska to nowy adres IP wraz z maską (przykład: 10.1.1.8/24), a interfejs — nazwa interfejsu sieciowego (rysunek 3.6). 116 Slackware Linux Rysunek 3.6. Dodawanie adresu IP Z kolei aby usunąć jeden z adresów, wydaj polecenie ip a d adres/maska dev interfejs Parametry tego polecenia są identyczne jak w przypadku dodawania adresu (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Usuwanie adresu IP Diagnostyka łączy sieciowych W czasie konfigurowania łącz sieciowych — szczególnie tych prowadzących do Inter- netu — bardzo ważne jest biegłe opanowanie narzędzi służących do diagnozowania stanu łącza i sprawdzania komunikacji między serwerem a komputerami w sieci lokal- nej lub w sieci dostawcy łącza internetowego. Poniżej znajdziesz opis kilku najważniej- szych narzędzi tego typu. ping Polecenie ping adres wysyła do komputera o adresie (lub nazwie) adres testowy pakiet danych ICMP i oczekuje odpowiedzi. Polecenie przydatne w czasie testowania sieci lokalnych lub działania połączenia internetowego. Jest to jedno z najczęściej stosowa- nych poleceń diagnostycznych. Najczęściej stosowane parametry: t t t -c n — ogranicza liczbę pakietów do n (standardowo test połączenia przebiega bez końca, aż do momentu użycia kombinacji klawiszy Ctrl+C); -i czas — modyfikuje czas (w sekundach) upływający między kolejnymi próbami nadania pakietu testowego; -n — wyłącza możliwość zamiany adresów IP na odpowiadające im nazwy komputerów (przydatne w razie kłopotów z działaniem usługi DNS);
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Slackware Linux
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: