Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 002708 22446081 na godz. na dobę w sumie
Słowa i słówka. Podręcznik do nauki języka polskiego. Słownictwo i gramatyka dla początkujacych (A1, A2) - ebook/pdf
Słowa i słówka. Podręcznik do nauki języka polskiego. Słownictwo i gramatyka dla początkujacych (A1, A2) - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 174
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-242-1109-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ten podręcznik łączy minimum słów, niezbędnych do codziennej komunikacjim z podstawowymi regułami gramatycznymi języka polskiego. Zestawy tablic z rysunkami ilustrującymi słowa i zasady gramatyki to sposób prezentacji nowych pojęć oraz objaśniania ich związków paradygmatycznych, syntagmatycznych i syntaktycznych. Ćwiczenia, których zadaniem jest zilustrowanie, poszerzenie i uporządkowanie wprowadzanego słownictwa, kształcą wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie ze zrozumieniem. Podręcznik może być pierwszym podręcznikiem kursowym do nauczania języka polskiego jako obcego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-242-1109-8 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Część I Ćw. do planszy 1: Mapa Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ćw. do planszy 2: Przepraszam, gdzie jest...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ćw. do planszy 3: Ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ćw. do planszy 4: Ile to kosztuje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ćw. do planszy 5: Kiosk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ćw. do planszy 6 i 7: Rodzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ćw. do planszy 8: Posiłki w domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ćw. do planszy 9: W kawiarni i w restauracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ćw. do planszy 10: Sklepy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Ćw. do planszy 11: Na poczcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Ćw. do planszy 12: Która godzina? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ćw. do planszy 13: Na dworcu kolejowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ćw. do planszy 14 i 15: Ubranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Ćw. do planszy 16: Pogoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Ćw. do planszy 17: Pory roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Ćw. do planszy 18 i 19: Meble i meblowanie mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . 83 Ćw. do planszy 20: Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Ćw. do planszy 21 i 22: Postaci z bajek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Spis plansz (części I, II i III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 5 6 WSTĘP I. Podręcznik Zestaw plansz i ćwiczeń pt. Słowa i słówka nie jest w zasadzie typowym podręcznikiem, ale pomocą naukową do nauczania słownictwa i pod− staw gramatyki na kursach języka polskiego dla początkujących. Pierwsza grupa plansz służy do nauczania słownictwa tematyczne− go, druga ma na celu ułatwienie zapamiętywania osobliwości gramaty− ki polskiej, natomiast ćwiczenia praktyczne mają za zadanie aktywizo− wanie słownictwa tematycznego, występującego w pierwszej grupie plansz. Tak opracowana pomoc naukowa powstała jako efekt konkretne− go zapotrzebowania, wynikającego z niedostatecznej liczby ilustracji w podręcznikach dla początkujących. II. Dobór materiału Selekcji materiału słownikowego dokonano na podstawie podręczni− ków dla początkujących i Listy Słów do Słownika−Minimum języka pol− skiego. Wykorzystano też własne doświadczenia autorek, które są lek− torkami. Pierwszy zestaw plansz (22) ilustruje te podstawowe tematy spoty− kane w podręcznikach dla początkujących, które nie zostały wystarcza− jąco opracowane. Wśród przygotowanych plansz nie ma na przykład tematu „Człowiek – części ciała”, ponieważ to zagadnienie zostało wy− czerpująco przedstawione w co najmniej trzech podręcznikach (np. B. Bartnicka, Uczymy się polskiego, B. Rudzka, Z. Goczołowa, Wśród Pola− ków czy W. Miodunka, J. Wróbel, Polska po polsku). Znalazły się za to w zestawie plansze, które ilustrują słownictwo nie pojawiające się w żad− nym z podręczników, np. „Postaci z bajek”. Druga część plansz ma za zadanie przybliżyć problemy tzw. „małej gramatyki” języka polskiego, ilustrując zagadnienia takie, jak np. „Rze− czowniki rodzaju męskiego zakończone na −a”. Starano się wykorzystać słownictwo z Listy Słów do Słownika−Minimum H. Zgółkowej i ze Słow− nictwa tematycznego języka polskiego, Z. Cygal−Krupowej. Do zestawów plansz dołączone są ćwiczenia praktyczne, odnoszące się tylko do grupy rysunków obejmujących słownictwo tematyczne. Uzna− no bowiem, że liczba ćwiczeń gramatycznych zamieszczonych w pod− 7 ręcznikach jest wystarczająca, podczas gdy ćwiczeń słownikowych jest nieproporcjonalnie mniej. Część ćwiczeń ma charakter tzw. „cywilizacyjno−kulturowy”, czyli są to ćwiczenia przybliżające studentom realia polskie. III. Przeznaczenie podręcznika Skrypt Słowa i słówka jest przeznaczony zasadniczo dla studentów roz− poczynających naukę języka polskiego. Materiał językowy w nim zawar− ty poszerza i utrwala słownictwo występujące w podręcznikach dla po− czątkujących. Autorki sądzą, że omawiana pomoc naukowa może być także użyteczna w czasie zajęć, które mają zachęcać do mówienia po polsku. Z podręcznika mogą także korzystać studenci średnio zaawanso− wani, ponieważ znajdują się w nim specjalnie dla nich opracowane i oznaczone (gwiazdką) zestawy ćwiczeń. Stąd też słownictwo prezen− towane w części ćwiczeniowej wykracza poza tzw. „słownictwo elemen− tarne” i obejmuje część słownictwa podstawowego. Chciano w ten spo− sób powiększyć skalę użyteczności podręcznika i uczynić go pomocnym w aktywizowaniu słownictwa studentów bardziej zaawansowanych. Plansze i ćwiczenia mogą być także używane jako tzw. „przerywni− ki”, czyli krótkie zadania urozmaicające normalny tok zajęć. IV. Układ podręcznika i jego funkcje W pierwotnym założeniu Słowa i słówka miały stanowić tylko pomoc naukową uzupełniającą inne podręczniki. Jednak w czasie pracy nad skryptem rozszerzony został znacznie zakres materiału i wzrosła liczba ćwiczeń, toteż autorki sądzą, że w obecnym kształcie Słowa i słówka mogą funkcjonować jako samodzielny podręcznik służący do ilustracji no− wych struktur gramatycznych i leksykalnych. Ponieważ w omawianej pozycji znajduje się słownictwo elementar− ne i podstawowe, może ona być używana komplementarnie z podręcz− nikami kursowymi (np. Wśród Polaków czy W Polsce po polsku M. Grali i W. Przywarskiej) oraz z podręcznikiem specjalistycznym do naucza− nia słownictwa Brak mi słów autorstwa M. Chłopickiej i P. Fornelskiego. Podręcznik Słowa i słówka składa się z dwóch części: ćwiczeń do słownictwa tematycznego oraz 70 plansz rysunkowych. Dwadzieścia dwie plansze służą do nauczania słownictwa tematycznego, występującego w podręcznikach dla początkujących. Zadaniem tych plansz jest zilu− strować, poszerzyć i uporządkować potrzebne słownictwo. Druga gru− pa plansz (48) służy do nauczania gramatyki i została przygotowana 8 dla tych studentów, których zniechęcają i przerażają widoki tabel gra− matycznych. Autorki mają nadzieję, że studenci korzystający z tych plansz, przyswajając sobie nowe słowa, zechcą również zapamiętać od− powiednie reguły gramatyczne. Plansze zawierające słownictwo ilustrujące różne problemy grama− tyczne opisano przy użyciu polskiej terminologii gramatycznej, ponie− waż w większości dostępnych podręczników występuje terminologia łacińska. Ćwiczenia przygotowane do plansz tematycznych wykorzystują wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Ich zadaniem jest poszerzanie, porządkowanie oraz aktywizowanie na− bywanego słownictwa. Każda grupa tematyczna obejmuje: 1) listę słów (uporządkowanych według części mowy), 2) krótki tekst do przeczytania i omówienia, oraz 3) różnorodne ćwiczenia leksykalne i gramatyczne. W kolejnych jednostkach nie wraca się do tematów już przerobio− nych, nie ma też ćwiczeń powtórkowych ani testów. V. Metody pracy dydaktycznej z podręcznikiem Używając plansz rysunkowych, studenci mogą głośno nazywać naryso− wane przedmioty, podpisywać je, kolorować, wycinać, porządkować, a nawet krytykować. Plansze powinny zawierać notatki studentów. Wszystkie ćwiczenia umieszczone bezpośrednio na planszach rysunko− wych powinny być wykonane w klasie lub przynajmniej zaczęte. W przypadku ćwiczeń praktycznych odnoszących się do plansz te− matycznych ważne jest dokonanie przez lektora wyboru słów potrzeb− nych na zajęciach. Zestaw słów jest podany na początku każdej jednost− ki tematycznej, przed tekstem i ćwiczeniami. Nie zawiera on jednak wszystkich wyrazów występujących w ćwiczeniach. W zależności od po− ziomu językowego i potrzeb grupy nauczyciel zadecyduje, czy i które słowa należy wprowadzić. Dobrze byłoby, gdyby nauczyciel przeczytał głośno tekst, który znaj− duje się przed ćwiczeniami zwłaszcza w grupach początkujących. Waż− ne jest także sprawdzenie zadanych ćwiczeń, a omówienie niektórych z nich (krzyżówek, łamigłówek, itp.) – wręcz wskazane. Podręcznik, cho− ciaż może być wykorzystany do samodzielnej pracy studenta ze słowni− kiem (np. Część III, „Słownictwo i ortografia”), nie jest samouczkiem i przeznaczony jest do pracy z lektorem. Materiały zebrane w Słowach i słówkach były używane na zajęciach z tzw. kursu podstawowego i słownictwa w Instytucie Studiów Polonij− 9 nych i Etnicznych i w czasie Szkoły Letniej. Studenci i lektorzy chętnie z nich korzystali. Autorki mają więc nadzieję, że przygotowana w ten sposób pomoc naukowa okaże się przydatna w praktycznym nauczaniu języka polskiego jako obcego. Autorki pragną podziękować Panu dr. Przemysławowi Turkowi – jego pomysły były inspiracją do powstania plansz z ćwiczeniami do miej− scownika. 10 Plansza 1 MAPA POLSKI Słowa: mapa, państwo, granica, kraj, miasto, wieś, jezioro, rzeka, mo− rze, góry, północ, południe, wschód, zachód, centrum, stolica, Polska, Warszawa, Kraków, Wisła, Odra, Bałtyk, Tatry, Ukraina, Czechy, Słowacja, Niemcy, duży, mały, długi, krótki, być, znajdować się, leżeć, to, też, bardzo, na, nad, koło, z. Ćwiczenie 1 Przeczytaj: To jest mapa. To jest mapa Polski. Polska to państwo. Warszawa to stolica Polski. Kraków to duże miasto. Lublin i Poznań to też duże miasta. Wisła to rzeka. Bałtyk to morze. Tatry to góry. Polska to mały kraj. Niemcy to duży kraj. Ćwiczenie 2 Uzupełnij według wzoru, wpisując odpowiedni rzeczownik. Wzór: Odra to rzeka. Polska to __________________ Czechy to ____________________ Niemcy to _________________ Warszawa to __________________ Wisła to ___________________ Tatry to ______________________ Bałtyk to __________________ Ukraina to ___________________ Toruń to __________________ Kraków to ____________________ Ćwiczenie 3 Dopisz odpowiedni przymiotnik: atrakcyjny, długi, duży, interesujący, mały, nowy, piękny, stary, zabytkowy, znany, itd. Wzór: Kraków jest duży. Polska jest ____________________ Wisła jest _________________ Ukraina jest ______________________ Bałtyk jest ________________ Niemcy są ____________________ Toruń jest ________________ Tatry są ______________________ Odra jest _________________ Granica z Ukrainą jest__________ Wieś jest _________________ 11 Ćwiczenie 4 Zaznacz cztery strony świata. Ćwiczenie 5 Odpowiedz na pytania. Wzór: Gdzie jest granica z Ukrainą? Na wschodzie. Gdzie jest granica z Czechami? ____________________________ Gdzie jest Bałtyk? ________________________________________ Gdzie są Tatry? __________________________________________ Gdzie jest granica z Niemcami? ____________________________ Gdzie jest Olsztyn? _______________________________________ Ćwiczenie 6 Podpisz rysunki według wzoru. Gdańsk RP U K R A I N A To są góry.____ Morskie Oko Warszawa 12 Ćwiczenie 7 To jest polska flaga narodowa. Kolor biały i czerwony to polskie barwy narodowe. biały kolor czerwony kolor Narysuj flagę swojego kraju. Ćwiczenie 8 Odpowiedz na pytania. 1. Co ci się kojarzy ze słowem: Polska? ______________________ 2. Co jest godłem Polski? _________________________________ 3. Tak wygląda herb jednego z polskich miast: Jest to stary średniowieczny herb. Na błękitnej tarczy znajduje się czerwony mur obronny z trzema wieżami i otwartą w środku bra− mą. W bramie jest biały orzeł z koroną na głowie. Zgadnij, jak nazywa się to miasto. Ćwiczenie 9 Na tej mapie są herby różnych miast polskich. Uzupełnij mapę, wpisu− jąc nazwy miast. Miasta: Białystok Katowice Rzeszów Warszawa Wrocław Bydgoszcz Kraków Gdańsk Lublin Słupsk Szczecin 13 Ćwiczenie 10 Gdzie leży to miasto? Wzór: Kraków leży nad Wisłą. Gdańsk leży nad ____________________ Warszawa leży nad __________________ Poznań leży nad ____________________ Wrocław leży nad ___________________ Toruń leży nad _____________________ Ćwiczenie 11 Połącz odpowiednie fragmenty zdań. W Gdańsku i Szczecinie są Koło Katowic są W Krakowie jest W Łodzi są Niedaleko Warszawy jest kopalnie i huty. fabryki, w których produkuje się materiały na ubranie. piękny barokowy pałac w Wilanowie. porty i stocznie. Zamek Królewski na Wawelu. Ćwiczenie 12 Narysuj mapę swojego kraju. Zaznacz na mapie: stolicę kraju, główne miasta, rzeki, góry etc. 14 Plansza 2 PRZEPRASZAM, GDZIE JEST...? (plan Krakowa – pytanie o drogę) Słowa: ulica, sklep, kino, park, teatr, rynek, kawiarnia, restauracja, bar, dworzec, zabytek, szpital, ratusz, muzeum, kościół, hotel, bank, stadion, szkoła, most, plac, wieża, konsulat, pomnik, galeria, przepraszać/przeprosić, prosić/poprosić, skręcać/skręcić, do− chodzić/dojść, przechodzić/przejść, iść, być, można, tu, tutaj, tam, w prawo, w lewo, potem, daleko, blisko, prosto, bardzo, dość. Ćwiczenie 1 Odszukaj te miejsca na planszy 2. 1. Brama Floriańska (należy do najstarszych budowli w mieście). 2. Kawiarnia „Jama Michalika” (wnętrze kawiarni typowe dla sztuki Młodej Polski). 3. Muzeum Czartoryskich (galeria malarstwa obcego; są tam ob− razy Leonarda da Vinci oraz Rembrandta). 4. Hotel Francuski. 5. Kościół Mariacki (z wieży co godzinę grany jest na trąbce śred− niowieczny hejnał; w kościele znajduje się olbrzymi gotycki ołtarz Wita Stwosza). 6. Pomnik Adama Mickiewicza. 7. Sukiennice (w środku są sklepy z pamiątkami, a na piętrze znaj− duje się galeria malarstwa polskiego). 8. Wieża Ratuszowa. 9. Stary Teatr (jeden z najciekawszych teatrów w Polsce). 10. Kościół św. Anny (kolegiata uniwersytecka). 11. Collegium Maius (dawna siedziba, a obecnie muzeum Uniwer− sytetu Jagiellońskiego). 12. Restauracja „Wierzynek”. 13. Konsulat Generalny USA. 14. Wawel (Zamek Królewski). 15 Ćwiczenie 2 Przeczytaj: To jest plan Krakowa. Miasto Kraków to dawna stolica Polski. W Kra− kowie jest dużo zabytków. Jest tu Wawel – zamek królów polskich, kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Barbakan i Brama Flo− riańska. W Krakowie są też interesujące muzea. W jednym z nich jest obraz Leonarda da Vinci „Dama z łasiczką”. W centrum miasta znajdują się kawiarnie i restauracje, kina i teatry, hotele, banki, konsulaty i różne sklepy. Ćwiczenie 3 Opowiedz o swoim rodzinnym mieście. Ćwiczenie 4 Popatrz na planszę 2. Jesteś teraz w punkcie numer 1, przy Bramie Flo− riańskiej. Uzupełnij te zdania według wzoru i odpowiedz na pytania. Wzór: Jama Michalika jest blisko. Collegium Maius jest daleko. Wawel jest ____________________________________ Konsulat amerykański jest ______________________ Rynek jest ____________________________________ Co jest blisko? ________________________________ Co jest bardzo blisko? __________________________ Co jest daleko? ________________________________ Co jest bardzo daleko? _________________________ Ćwiczenie 5 Uzupełnij zdania przysłówkami: blisko, daleko, bardzo blisko, bardzo daleko, dość blisko, dość daleko. 100 km blisko 1000 km daleko Z Krakowa do Tarnowa jest blisko (70 km) Z Krakowa do Gdowa jest ______________________ (20 km) Z Krakowa do Zakopanego jest _________________ (110 km) Z Krakowa do Warszawy jest ____________________ (380 km) Z Krakowa do Gdańska jest ____________________ (600 km) Z Krakowa do Wrocławia jest ___________________ (258 km) 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słowa i słówka. Podręcznik do nauki języka polskiego. Słownictwo i gramatyka dla początkujacych (A1, A2)
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: