Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 006610 20291551 na godz. na dobę w sumie
Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 7 (Pri-R) - ebook/pdf
Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 7 (Pri-R) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8102-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Kolejny tom publikacji, której t. 1 ukazał się w 2000 r.
Zawiera szczegółowe informacje bibliograficzne o poszczególnych wyrazach zaczerpniętych z tekstów języka polskiego końca XVIII - pocz. XXI w. w przedziale literowym Pri - R. Dotyczą one cech gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych tych wyrazów i - po części - ich związków (z innymi wyrazami). Materiały cenne nie tylko dla językoznawców, ale też badaczy literatury i kultury polskiej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

4 PODSTAWOWA LITERATURA ŹRÓDŁOWA (Wykaz nie obejmuje prac przywołanych w części hasłowej SBJP tylko jednokrotnie.) Abramow-Newerly, Jarosław 1990. Alianci, Białystok : Versus BiałowieŜa Abramowicz, Maciej, Bartmiński, Jerzy (red.) 1989. Tekst ustny – Texte oral. Struktura i pragmatyka – problemy systematyki – ustność w literaturze, Wrocław : Wiedza o Kulturze Abramowicz, Zofia (red.) 2003. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Białystok : Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku Adamczyk, Władysław 1938. Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku, Lwów : Z zasiłku Zarządu Miejskiego m. stoł. Warszawy Adamek, Zbigniew, Koziara, Stanisław (red.) 1999. Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka, Tarnów : Biblos Adamiak, ElŜbieta 2003. Mariologia, Poznań : Wydział Teologiczny UAM Adamiecki, Karol 1938.O istocie naukowej organizacji. Zbiór prac z zakresu nauki organizacji i kierownictwa, Warszawa : Nakł. Koła Naukowej Organizacji Studentów Politechniki Warszawskiej Adamska, ElŜbieta (zebr.) 2004. Nalewki, Warszawa : De Facto Adamski, Walerian 1928. Zarys socjologii stosowanej. T. I, Poznań : Nakł. Zjednoczenia MłodzieŜy Polskiej Adamus, Marian 1989. Eskimosi. Kultura, język, folklor, Warszawa : PWN Adamus, Marian et al. (red.) 1966. Studia językoznawcze poświęcone profesorowi doktorowi Stanisławowi Rospondowi, Wrocław : ZNiO Adwent, Filip 2003. Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski, wyd. 2, Komorów : Wyd. Antyk − Marcin Dybowski Ajdukiewicz, Kazimierz 1928. Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej. Skrypt autoryzowany, Warszawa d’Alembert, J. Le Rond [1813]. PostrzeŜenia i uwagi nad sztuką tłumaczeń w przekładzie Stanisława Kłokockiego. Do druku przygotował i wstępem poprzedził Jacek Wójcicki, Warszawa : Biblioteka Narodowa, b.r.w. [reprint] Ampel, Teresa (red.) 1997. Z polszczyzny historycznej i współczesnej, Rzeszów : WSP Ampel-Rudolf, Mirosława 1994. Kolory. Z badań leksykalnych i składniowo-semantycznych języka polskiego, Rzeszów : WSP Amszejewicz, Michał 1859. Dykcjonarz zawierający wyrazy i wyraŜenia z obcych języków polskiemu przyswojone /.../, Warszawa : Druk. A. Gins Anderson, J. M. 1982. On case grammar. Prolegomena to a theory of grammatical relations, reprint from 1977, London : Croom Helm Anderson, S. R., Kiparsky, P. (eds.) 1973. A festschrift for Morris Halle, New York etc. : Holt, Rinehart and Winston Andrejčin, Ljubomir et al. (red.) 1962. Slavjanska lingvistična terminologija. Sbornik statii. I, Sofija : Izdatelstvo na B lgarskata akademija na naukite Andrejew, Igor, Sawicki, Jerzy 1949. Istota przestępstwa w Polsce Ludowej, Warszawa : Wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości Andrzejewski, Jerzy 1951. O człowieku radzieckim, Warszawa : KiW Andrzejewski, Jerzy 1956. Noc. Opowiadania, wyd. 2, Warszawa : PIW Andrzejowski, Antoni 1825. Nauka wyrazów botanicznych /.../, Krzemieniec ; Warszawa : N. Glücksberg Antoniewicz, Władysław et al. (oprac.) 1927. Polska, jej dzieje i kultura. T. 1. Od pradziejów do roku 1572, Warszawa : Nakł. Księgarni TEiM Anusiewicz, Janusz 1994. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław : UWr Anusiewicz, Janusz, Skawiński, Jacek 1996. Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa ; Wrocław : Wyd. Nauk. PWN Arct, Karol 1925. Przepisy o polskiej państwowej słuŜbie cywilnej, Warszawa : Księgarnia F. Hoesicka Arct, Michał 1921. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : Wyd. M. Arcta Arct, Michał 1927. Słownik ortograficzny języka polskiego, wyd. 3, przejrz. i popraw. przez S. Szobera, Warszawa : Wyd. M. Arcta Arct, Michał 1928. Słownik wyrazów obcych, wyd. 8, Warszawa : Wyd. M. Arcta Arct, Michał 1935. Słownik wyrazów obcych, wyd. 14 uzup., Warszawa : Wyd. M. Arcta Arct, Michał 1936. Słownik ortograficzny języka polskiego. Wydanie szóste. Nowa pisownia, uchwalona przez Komitet Ortograficzny Polskiej Akademii Umiejętności w roku 1936, Warszawa : Wyd. M. Arcta Arct, Michał 1936a. Mały słownik wyrazów obcych, wyd. nowe /.../, Warszawa : Wyd. M. Arcta Arendt, Hannah 2000. Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa : Fundacja Aletheia Armstrong, D. M. 1982. Materialistyczna teoria umysłu, tłum. H. Krahelska, Warszawa : PWN Arnekker, Edward 1933. Chałupnictwo sitarskie w Biłgorajskiem, Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego Arystoteles 1990. Dzieła wszystkie. T. 1, Warszawa : PWN Attali, Jacques 2002. Słownik XXI wieku, przeł. B. Panek, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie Auderska, Halina 1935. Poczwarki Wielkiej Parady. Pamiętnik maturzystki, Warszawa : Dom KsiąŜki Polskiej Auderska, Halina 1980. Miecz Syreny. T. 1-2, Warszawa : PIW Auderska, Halina 1984. Ptasi gościniec. Babie lato, wyd. 5, Warszawa : KsiąŜka i Wiedza Auderska, Halina 1989. Ptasi gościniec, wyd. 4, Warszawa : KsiąŜka i Wiedza św. Augustyn 2003. O Państwie BoŜym. T. 1-2, przeł. W. Kornatowski, Warszawa : De Agostini Polska Altaya Polska Augustyniak, Alicja et al. (wyb.) 2007. Dwa brzegi. Pokonać uzaleŜnienia. Świadectwa słuchaczy Radia Maryja, Warszawa : Wyd. Sióstr Loretanek Austin, John Langshaw 1993. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN Aveni, Anthony F. 2001. Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury, przekł. P. Machnikowski, Poznań : Zysk i S-ka Awdiejew, Aleksy 1987. Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków : UJ van Baak, J. J. (ed.) 1984. Signs of friendship: to honour A. G. F. van Holk, slavist, linguist, semiotician, Amsterdam : Rodopi Babor, Thomas et al. (wyb. i oprac.) 1997. Leksykon terminów: alkohol i narkotyki, tłum. A. Bidziński, Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii Baczko, Bronisław 2001. Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, przeł. J. Niecikowski, M. Kowalska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN Baczyński, Krzysztof Kamil 1964. Utwory wybrane, Kraków : Wyd. Literackie Badecki, Karol 1925. Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku. Monografia bibliograficzna, Lwów ; Warszawa ; Kraków : ZNiO Badecki, Karol (oprac.) 1931. Polska komedia rybałtowska. Pierwsze zbiorowe i krytyczne wydanie, Lwów : ZNiO Bagiński, Władysław 1935. Nowy ustrój pracy w Niemczech, Warszawa : Instytut Spraw Społecznych Bagniewski, B. (red.) 1929. Słownik morski polsko-angielsko-francusko-niemiecki. Z. 1. Statki i teoria statku, Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy Bagniewski, B. (red.) 1930. Słownik morski polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski. Z. 2. Statek Ŝelazny (stalowy), Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo- Wydawniczy Bajerowa, Irena 1994. Galicyjskie osobliwości leksykalne w listach z końca XIX wieku //ZN UG. FP. PJ 17-18 (1994): 29-36 Bajerowa, Irena (red.) 1996. Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945), Warszawa : Energeia Bajoński, Ryszard 1981. Intensyfikacja doświadczeń semantycznych w języku obcym. Teoria kontrastywnego słownika tematycznych wypowiedzeń, Katowice : UŚ Balcerzan, Edward 1971. Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie, Warszawa : PIW Balcerzan, Edward (red.) 1984. Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, Wrocław etc. : ZNiO Baley, Stefan 1936. Osobowość twórcza śeromskiego (Studium z zakresu psychologii twórczości), Warszawa : Nasza Księgarnia Balowski, Mieczysław, Chlebda, Wojciech (red.) 2005. Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, Opole : UO ZESTAWIENIE TYTUŁÓW CZASOPISM, NAZW SERII WYDAWNICZYCH I WYDAWCÓW WEDŁUG ICH SKRÓTÓW ABS - Acta Baltico-Slavica (Wrocław / Bia- łystok) AHiFM - Archiwum Historii i Filozofii Me- dycyny (Poznań) AkP - Akademik Polski (Warszawa) AKapł - Ateneum Kapłańskie (Włocławek) APhil - Acta Philologica (Warszawa) APR - Acta Polono-Ruthenica (Olsztyn) Arcana - Arcana (Kraków) Archś - Archeologia śywa (Wrocław) Aromaterapia - Aromaterapia (Warszawa) As - As (Kraków) ASEES - Australian Slavonic and East Euro- pean Studies (Parkville) ATK - Akademia Teologii Katolickiej AU - Akademia Umiejętności AUL - Acta Universitatis Lodziensis AUNC - Acta Universitatis Nicolai Copernici Auto - Auto (Warszawa) AUWr - Acta Universitatis Wratislaviensis Babel - Babel (Amsterdam) Baczność - Baczność (Warszawa) BartW - Bartnik Wielkopolski (Poznań) BFon - Biuletyn Fonograficzny (Poznań) BIPN - Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (Warszawa) BJL - Belgian Journal of Linguistics (Bruxelles) Bluszcz - Bluszcz (Warszawa) Bohemistyka - Bohemistyka (Wałbrzych BPKres - Białostocki Przegląd Kresowy (Bia- łystok) BPol - Biuletyn Polonistyczny (Wrocław etc. / Warszawa) BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję- zykoznawczego (Kraków / Wrocław / War- szawa) BSLP - Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (Paris) BTN - Bydgoskie Towarzystwo Naukowe BTT - Brama Trzeciego Tysiąclecia (Lublin) CINTE - Centrum Informacji, Naukowej, Tech- nicznej i Ekonomicznej CNRS - Centre National de la Recherche Scien- tifique ČsAV - Československá akademie věd CSP - Canadian Slavonic Papers (Ottawa) CUP - Cambridge University Press CyrW - Cyrulik Warszawski (Warszawa) CzasW - Czas Warszawski (Warszawa) CzGeogr - Czasopismo Geograficzne (Lwów ; Łódź ; Warszawa) CzSkarb - Czasopismo Skarbowe (Warszawa) CzWZS - Człowiek Wolny – Zew Su-mienia (Łódź) DrukP - Drukarz Polski (Poznań) DzienŁ - Dziennik Łódzki (Łódź) DzieńD - Dzień dobry. Warszawska gazeta nie- zaleŜna (Warszawa) Eleuteria - Eleuteria (Krościenko nad Dunaj- cem) Elle - Elle (Warszawa) Eos - Eos (Lwów) Etnolingwistyka - Etnolingwistyka (Lublin) Etyka - Etyka (Warszawa) Eurostudent - Eurostudent. Magazyn akade- micki (Kraków) FAk - Forum Akademickie (Lublin) Fakt - Fakt (Warszawa) FilatP - Filatelista Polski (Kraków) Filipinka - Filipinka (Warszawa) FL - Folia Linguistica FP - Filologia Polska FR - Filologia Rosyjska GAPP - Gazeta Administracji i Policji Państwo- wej (Warszawa) GenL - General Linguistics (University Park) Gimnazjum - Gimnazjum (Warszawa) GKomp - Gazeta Komputer. Dodatek do Gazety Wyborczej (Warszawa) Głos - Głos. Tygodnik Katolicko-Narodowy (Warszawa) GŁódz - Gazeta Łódzka. Dodatek do Gazety Wyborczej (Łódź) GPol - Gazeta Polska (Warszawa) GRob - Głos Robotniczy (Łódź) GRolnP - Gromada – Rolnik Polski (Warszawa) GSJ - Gdańskie Studia Językoznawcze GStoł - Gazeta Stołeczna. Dodatek do Gazety Wyborczej (Warszawa) GTN - Gdańskie Towarzystwo Naukowe GWyb - Gazeta Wyborcza (Warszawa) HUB - Humboldt-Universität zu Berlin. Ge- sellschafts- und sprachwissenschaftliche Rei- he IBL - Instytut Badań Literackich IFiS - Instytut Filozofii i Socjologii IFP - Instytut Filologii Polskiej IJP - Instytut Języka Polskiego IJSLP - International Journal of Slavic Lin- guistics and Poetics (’s-Graven-hage / The Hague / Lisse / Columbus, Ohio) IKC - Ilustrowany Kurier Codzienny (Kraków) ILing - Investigationes Linguisticae (Poznań) Ilustracja - Ilustracja (Warszawa) IndSS - Indiana Slavic Studies (Bloomington) IRSL - International Review of Slavic Lin- guistics (Edmonton) IS - Instytut Slawistyki Iskry - Iskry (Warszawa) IWZZ - Instytut Wydawniczy Związków Za- wodowych JaK - Język a Kultura (Wrocław) JArt - Język Artystyczny Językoznawca - Językoznawca (Lublin) JKI - Język. Komunikacja. Informacja (Poznań) JPol - Język Polski (Kraków) JRos - Język Rosyjski (Warszawa) JSL - Journal of Slavic Linguistics (Bloo- mington) Jutro - Jutro (Warszawa) JutrP - Jutro Pracy (Warszawa) KAW - Krajowa Agencja Wydawnicza KiB - Kultura i Biznes (Łódź) Kino - Kino (Warszawa) KiW - KsiąŜka i Wiedza KiWych - Kultura i Wychowanie (Warszawa) Kiś - Kobieta i śycie (Warszawa) KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Warsza- wa) KobW - Kobieta Współczesna (Warszawa) KolZ - Kolejarz Związkowiec (Warszawa) Kosmos - Kosmos (Lwów) KPW - Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (Warszawa) KRob - Kultura Robotnicza (Warszawa) KronW - Kronika Warszawy (Warsza-wa) Krytyka - Krytyka (Kraków) KsiąŜka - KsiąŜka (Warszawa) KSIS - Kratkie soobščenija Instituta slavja- novedenija AN SSSR (Moskva) KSpaw - Kalendarz Spawalniczy (Warszawa) KŚD - Kobieta w Świecie i w Domu (War- szawa) KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Kultura - Kultura (ParyŜ) KWarsz - Kurier Warszawski (Warszawa) Language - Language (Baltimore) LasP - Las Polski (Warszawa) LBidg - Linguistica Bidgostiana (Bydgoszcz) LCop - Linguistica Copernicana (Toruń) LingVaria - LingVaria (Kraków) LLud - Literatura Ludowa (Wrocław) LnaŚw - Literatura na Świecie (Warszawa) LotP - Lot Polski (Warszawa) LPosn - Lingua Posnaniensis (Poznań) LSil - Linguistica Silesiana (Katowice) LSW - Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Lud - Lud (Lwów) ŁTN - Łódzkie Towarzystwo Naukowe Marchołt - Marchołt (Warszawa) MAW - MłodzieŜowa Agencja Wydawnicza Metropol - Metropol. Dziennik niezaleŜny (Warszawa) MiP - Medycyna i Przyroda (Warszawa) MiPKJ - Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności (Kraków) MIT - Massachusetts Institute of Technology MLit - Miesięcznik Literacki (Warszawa) MOb - Magazyn Obywatel (Łódź) MON - Ministerstwo Obrony Narodowej Morze - Morze (Warszawa) MRodz - Moja Rodzina. Katolicki Magazyn Społeczny (Warszawa) MSS - Melbourne Slavonic Studies (Melbour- ne) MTechn - Młody Technik (Poznań) Mucha - Mucha (Warszawa) Myśl - Myśl (Warszawa) Naj - Naj (Warszawa) NaP - Na posterunku (Warszawa) NArk - Nasza Arka. Miesięcznik Rodzin Kato- lickich (Kraków) NaszT - Nasz Tygodnik (Warszawa) NauczP - Nauczyciel Polski (Warszawa) NaukP - Nauka Polska (Warszawa) NCzas - NajwyŜszy czas! Tygodnik konserwa- tywno-liberalny (Józefów) NDrog - Nasza Droga (Kraków) NDVŠ. FN - Naučnye doklady vysšej školy. Filologičeskie nauki (Moskva) NDzien - Nasz Dziennik (Warszawa) Neofilolog - Neofilolog (Warszawa) NGPol - NiezaleŜna Gazeta Polska (Warszawa) NHS - Nauki Humanistyczno-Społeczne Niedziela - Niedziela (Częstochowa) Niwa - Niwa (Warszawa) NPLiS - Nowy Przegląd Literatury i Sztuki (Warszawa) NPol - Nasza Polska (Warszawa) NŚwiata - Naokoło świata (Warszawa) NT - Naučnye trudy NZSJ - New Zealand Slavonic Journal (Wel- lington) OBP - Ośrodek Badań Prasoznawczych Odgłosy - Odgłosy (Łódź) Ogrodnik - Ogrodnik (Warszawa) OgrP - Ogrodnik Polski (Warszawa) OIN - Ośrodek Informacji Naukowej Olivia - Olivia (Warszawa) Onomastica - Onomastica (Wrocław) OnP - Opcja na Prawo (Wrocław) Priam Podobiński S. 2001 priamel KrzyŜanowski J. (red.) 1965: 340 • M. Lipińska, Les priamels polonais //BPTJ 57 (2001): 185-191 priamowy Podobiński S. 2001 Priamowy Podobiński S. 2001 Priap Podobiński S. 2001 priapiczny (cid:1) priapiczna ulica Przybyszew- ski S. 1922: 77 priapizm Podobiński S. 2001 priapulidy Podobiński S. 2001 Pribałtika (cid:1) Pribałtika na celowniku NPol 2008, 30: 14 pribautka Lissa Z. 1955: 22 Prichard Helsztyński S. (red.) 1971 priczot Lissa Z. 1955: 19 Priestley Podobiński S. 2001 prim Zaleski J. 1975: 155 prima D+ (cid:1) „Jesteś człowiek, więc mogę ci powiedzieć, Ŝe poznałem w Esplana- dzie dziewczynkę prima” – słyszała Ada codziennie. Samozwaniec M. 1930: 74 prima aprilis D+ primaaprilisowy Ds+ primabalerina D+ Jakowicka W. 1981 primabaleron Jakowicka W. 1981 primadonna D+ prima facie Sutor J. 2005 prima sort Podobiński S. 2001 Primaticcio Podobiński S. 2001 prima veris Zaleski J. 1975: 155 primer Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 primo Podobiński S. 2001 primogenitura D+ primo loco Podobiński S. 2001 primordialny (cid:1) synteza primordialna Smoli- kowski S. 1883: 96 primo voto Podobiński S. 2001 Primrose Podobiński S. 2001 princeps Podobiński S. 2001 princesa JPol 50 (1970): 107 princeska JPol 50 (1970): 107 • JPol 67 (1987): 314 Princeton Podobiński S. 2001 principaliter Podobiński S. 2001 principium D+ printed Podobiński S. 2001 prion Smółkowa T. (red.) 2005 prionowy SLex 15 (2003) prioprializacja Strutyński J. 1996: 97 prioprialny Strutyński J. 1996: 23 [funkcja prioprialna] prior D+ priorytet D+ JPol 50 (1970): 10, 14 • Bartol- Jarosińska D. 1986: 224 priorytetowo Zagrodnikowa A. 1982: 323 (cid:1) Wspomniane ministerstwa – 21 spośród ogółem około 60 – będą traktowane priorytetowo pod wzglę- dem alokacji dewiz /.../. Polityka 1986, 49: 20 priorytetowy D+ Smółkowa T., Tekiel D. 1977 • Buttler D. 1978a: 62 priorytetyzować Wawrzyńczyk J. 2010: 11 (cid:1) Bardzo istotna jest praca z do- stawcami usług internetowych, któ- rzy są w stanie priorytetyzować ruch w swoich sieciach i umoŜliwić nam dostęp do odbiorcy na lepszych zasadach. „Computerworld” (War- szawa) 2008, 5: 10 priorytetyzowanie SLex 15 (2003) prisutstwije Яворская Ю. Л. 1983 PRiTV Podobiński S. 2001 privat-docent (cid:1) Putrament J. 1956a: 567 privatim Arct M. 1936 priwatdocent (cid:1) EP Orgelbrand 16 (1864): 170 PRL Nowakowski M. 2002 • Smółkowa T. (red.) 2005 • W. Reszczyński, Przywracanie PRL //NDzien 2009, 101: 32 (cid:1) Historia PRL-u – to nieustająca reorganizacja. Kuroń J. 1991: 41 (cid:1) Określił siebie jako zwolennika Lewicy, ostro potępił działania Pra- wicy w Polsce, która niszczy doro- bek PRL. „Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców” (Warszawa) 2005, 3: 55 (cid:1) I nie miał racji premier Kaczyń- ski, nazywając PRL ustrojem zbudo- wanym przez hołotę dla hołoty, gdyŜ największą fascynację ówczesnymi przemianami wykazywała spora część inteligencji. NPol 2007, 23: 3 PRL-bis Smółkowa T. (red.) 2005 (cid:1) Głos 2000, 39: 13 (cid:1) /.../ zasada „wolnoć Tomku” wywodzi się w prostej linii od ow- siakowego „róbta, co chceta”, nie- podwaŜalnej reguły PRL-bis. NPol 2007, 7: 9 PRL-owski Podobiński S. 2001 pro Podobiński S. 2001 pro- D+ Doroszewski W. 1964: 442 • Doro- szewski W. 1968: 339 • Smółkowa T. (red.) 2005 proaborcjonistka Smółkowa T. (red.) 2005 proaborcyjny OPR 6 (1999): 79-93 (cid:1) lobby proaborcyjne NDzien 2005, 251: 2 proactinomycyna \\\ proadwerbialny (cid:1) A. Weinsberg, Przyimki prze- strzenne w języku polskim, niemiec- kim i rumuńskim, Wrocław etc. : ZNiO, 1973: 27 proairesis H. Arendt, Wola, przeł. R. Piłat, Warszawa : Czytelnik, 1996: 88 proakcesyjny (cid:1) Pluta M. (red.) 2004: 155 proakowski (cid:1) „/.../ występowali przeciw stwo- rzonemu porządkowi, obok NSZ takŜe AK i formacje proakowskie, Kościół, inteligencji”. NDzien 2006, 228: 11 proaliancki Ds+ Smółkowa T., Tekiel D. 1977 (cid:1) /.../ Rada Zjednoczenia Między- partyjnego, które było ekspozyturą część 44 Komitetu Narodowego w ParyŜu i które reprezentowało kierunek pro- aliancki /.../. Wasilewski Z. 1924: 254 proalkoholowy Tekiel D. (red.) 1989 Proamed (cid:1) Pająk H. 2006: 214 proamerykański Ds+ (z 1 cyt.: 1967) Smółkowa T., Tekiel D. 1977 • Kaliszan J. 1980 (cid:1) Proamerykańska, antynarodowa polityka prowadzi do szybkiego ob- niŜenia stopy Ŝyciowej mas pracu- jących. Kalendarz 1953: 433 (cid:1) Nie wyobraŜam sobie, by Fran- cja mogła być sojusznikiem pro- amerykańskich Niemiec /.../. Kul- tura 1960, 4: 70 proamerykańskość Podobiński S. 2001 proanestezjologiczny SLex 15 (2003) proangielski (cid:1) D: s.v. pro- (cid:1) Braun A. 1990: 262 proanielski (cid:1) ruch „proanielski” Boruń K. 1999: 108 pro anno Podobiński S. 2001 proapokaliptyczny Zwoliński A. 2009: 286 proarabski Tekiel D. (red.) 1989 (cid:1) /.../ sympatie proarabskie Syryj- czyków były dobrze znane... Mort- kowicz H. 1936: 120 (cid:1) /.../ utrzymywanie mocnej po- zycji Francji w proarabskim obozie. Rzeczpospolita 2007, 23: A10 pro arte Podobiński S. 2001 proatlantycki Podobiński S. 2001 • Iwanowski M. (oprac.) 2010 (cid:1) Kisielewski S. 1989: 638 proaustriacki (cid:1) A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz (oprac.), Wielki słow- nik frazeologiczny PWN z przysło- wiami, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 2005: 533 prob. Podobiński S. 2001 proba D+ probabiliorysta (cid:1) Woroniecki J. 1922: 29 probabilioryzm Woroniecki J. 1922: 20 (cid:1) Woroniecki J. 1922: 45 probabilista Ds+ (z 1 cyt.: 1966) Smółkowa T. 1976 (cid:1) Woroniecki J. 1922: 29 probabilistyczny D+ Smółkowa T., Tekiel D. 1977 probabilistyczna struktura tek- stu - EJO 1993 probabilistyczny model języka - EJO 1993 probabilistyka D+ Smółkowa T. 1976 • W. Sobczak, Podstawy probabilistyki, Koszalin : Wyd. Uczelniane Politechniki Ko- szalińskiej, 2001 probabilizm D+ Woroniecki J. 1922: 19-20 • P. Va- ladier, Pochwała sumienia, przekł. M. śerańska, Warszawa : Volumen, 1997 probacja D+ probacyjny D+ probalnia Bartoszewicz D. 1843 • Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 probanderowski J. Bieńko, Probanderowska para- noja //„Myśl Polska” (Warszawa) 2008, 29-30: 18-19 probant D+ probantka D+ Bartoszewicz D. 1843 probata Bartoszewicz D. 1843 probelwederski SLex 15 (2003) • Smółkowa T. (red.) 2005: 75 probenecyd D. Llewellyn-Jones, Ja, kobieta, Warszawa : Sanmedica, 1996: 319 probepompa Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 probiarka Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 probier D+ probierca Podobiński S. 2001 probierczy D+ probierka Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 • Kwaśniewska-MŜyk K. 1979: 38 [‘kamień probierczy’] probiernia D+ probiernictwo D+ probierny Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 probierski D+ Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 probierstwo D+ probierz D+ probiotyki Buttler D. 1974: 167 probirhan Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 probismarckowski (cid:1) probismarckowski Ferdinand Lasalle „Nowe KsiąŜki” (War- szawa) 2005, 9: 16 probitowy Iwanowski M. (oprac.) 2010 problem D+ JPol 12 (1927): 186-187 • JPol 13 (1928): 18, 21-22 • JPol 28 (1948): 160 • Pepłowski F. 1961: 352 • JPol 43 (1963): 149 • Doroszewski W. 1964: 19 • Doroszewski W. 1968: 115 • Doroszewski W. 1979: 83-84 • Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1982: 143 • Wawrzyńczyk J. 1987 (cid:1) – To jest ich problem – powie- działa. Czasem uŜywała takich obiegowych powiedzeń. Hen J. 1995: 344 problemacik D+ problemat D+ JPol 12 (1927): 186-187 • JPol 13 (1928): 18, 21-22 • JPol 28 (1948): 160 • Pepłowski F. 1961: 352 problematologia Wawrzyńczyk J. 1999a problematycznie D+ (cid:1) Amszejewicz M. 1859 problematyczność (cid:1) „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” (Warszawa) 2 (1954), 4: 655 problematyczny D+ problematyka D+ PorJ 1967: 205-206 • Doroszewski W. 1968: 256, 591 problematyzacja Ds+ Miodek J. 1976: 66 • Smółkowa T. 1976 (cid:1) Poznanie w ogóle nie moŜe /.../ być przedmiotem Ŝadnej teorii opar- tej na /.../. Wiegner A. 1925: 9 problematyzować Ds+ problematyzowanie Ds+ Staniszkis J. 2004: 207 problemik Ds+ problemista D+ Smółkowa T. 1976 (cid:1) Zawiązało się w Warszawie Koło Problemistów liczące około 20 członków. KWarsz 1932, 10: 24 problemistyka dok.) Ds- Smółkowa T. 1976 (cid:1) europejska problemistyka sza- chowa Wróbel M. 1956: 105 problemowo-ćwiczeniowy (cid:1) Z. Grzegorski, Homiletyka kon- tekstualna, Poznań : Wydział Teolo- giczny UAM, 1999: 203 jego problematyzacji D+ (bez Ŝadnej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 7 (Pri-R)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: