Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003282 24074293 na godz. na dobę w sumie
Słownik rachunkowości, audytu i podatków. Angielsko-polski, polsko-angielski Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms. English-Polish, Polish-English - ebook/pdf
Słownik rachunkowości, audytu i podatków. Angielsko-polski, polsko-angielski Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms. English-Polish, Polish-English - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 526
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2924-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> słowniki i leksykony
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Drugie, zmienione i uzupełnione wydanie zawiera ponad 22 000 haseł. Wybrane terminy są  używane w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Opracowując niniejszy słownik, autor korzystał z obszernej dokumentacji Unii Europejskiej, zwłaszcza dotyczącej problematyki podatkowej i nowych standardów rachunkowości (MSSF i MSR) oraz instrukcji prowadzenia audytu wewnętrznego.


The second , revised and enlarged edition of the Dictionary of accounting, Audit and Tax Terms, covers more than 22 000 entries extensively used in running business by domestic and foreign entities. To make this dictionary as useful as possible, the author drew widely on the European Union documentation, mainly relating to tax issues and new accounting standards (IFSR and IAS), as well as manuals for internal audit.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków Roman Kozierkiewicz 2. wydanie rozszerzone angielsko-polski polsko-angielski Wydawnictwo C.H. Beck S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms English-Polish Polish-English S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków angielsko-polski polsko-angielski Roman Kozierkiewicz Wydanie drugie rozszerzone Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms English-Polish Polish-English Roman Kozierkiewicz Second Enlarged Edition Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków 2. wydanie Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms nd 2 edition Aleksandra Kalinowska Wydawca/Publisher: Editing/Redakcja: Cover by/Projekt ok³adki: Natalia Wojciechowska Robert Rogiñski © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Typesetting/Sk³ad i ³amanie: Printing and binding/Druk i oprawa: Wydawnictwo C.H. Beck Drukarnia Narodowa, Kraków ISBN 978-83-255-0291-1 ISBN e-book 978-83-255-2924-6 Spis treści Contents Przedmowa do drugiego wydania ............................................................................. Preface to Second Edition ......................................................................................... II IX Cz(cid:266)(cid:286)ć I angielsko-polska Part I English-Polish ................................................................................................. Cz(cid:266)(cid:286)ć II polsko-angielska Part II Polish-English ................................................................................................ Zał(cid:261)czniki Annexes ..................................................................................................................... Zał(cid:261)cznik 1 Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu inansowym Annex 1 Information provided in the inancial statement ................................. Zał(cid:261)cznik 2 Układ bilansu według Czwartej Dyrektywy Rady EWG Annex 2 Layout of the balance sweet based on the Fourth Council Directive ... Zał(cid:261)cznik 3 Przykłady opinii niezale(cid:298)nego biegłego rewidenta na temat skonsolidowanego sprawozdania inansowego Annex 3 Examples of independent auditor’s opinion on consolidated statement .. Zał(cid:261)cznik 4 Przykład opinii z audytu Annex 4 Example of an audit opinion ............................................................... Zał(cid:261)cznik 5 Przykładowe zwroty stosowane w korespondencji podatkowej Annex 5 Examples of expressions used in tax correspondence ........................ Zał(cid:261)cznik 6 Wykaz skrótów i akronimów Annex 6 List of abbreviations and acronyms .................................................... 1 235 449 450 470 490 496 497 499  Przedmowa do drugiego wydania Wej(cid:286)cie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe mo(cid:298)liwo(cid:286)ci i nowe wyzwania dla polskich podmiotów gospodarczych. Jednym z zada(cid:276) dla nowych członków Unii jest do- stosowanie si(cid:266) do wymogów i standardów okre(cid:286)laj(cid:261)cych sposób funkcjonowaniu w wielu dziedzinach (cid:298)ycia gospodarczego. Procesy te dotycz(cid:261) m.in. szeroko pojmowanej sfery i- nansów, a w szczególno(cid:286)ci rozwi(cid:261)za(cid:276) podatkowych, standardów rachunkowo(cid:286)ci i sprawo- zdawczo(cid:286)ci inansowej oraz standardów rewizji inansowej, czyli audytu. Prezentowany Słownik rachunkowo(cid:286)ci, audytu i podatków zawiera podstawow(cid:261) angiel- sko-polsk(cid:261) i polsko-angielsk(cid:261) terminologi(cid:266) z zakresu audytu, podatków i rachunkowo(cid:286)ci, przy czym autor starał si(cid:266) dobierać hasła na podstawie obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych aktów prawnych Unii Europejskiej, mi(cid:266)dzynarodowych standardów rachunkowo(cid:286)ci (IAS), mi(cid:266)dzynarodo- wych standardów sprawozdawczo(cid:286)ci inansowej (IFRS) oraz ró(cid:298)nych materiałów publiko- wanych m.in. przez International Federation of Accountants. W zakresie podatków Autor korzystał zarówno z przekładów unijnych dokumentów po- datkowych dokonanych przez irm(cid:266) Ernst Young, jak równie(cid:298) z tekstów tłumacze(cid:276) za- mieszczonych na stronie internetowej UKIE czy polskiej wersji Dziennika Urz(cid:266)dowego Wspólnot Europejskich (Eur-lex). Polska wersja mi(cid:266)dzynarodowych standardów rachun- kowo(cid:286)ci oraz najnowszych mi(cid:266)dzynarodowych standardów sprawozdawczo(cid:286)ci inansowej ukazała si(cid:266) na wspomnianych wy(cid:298)ej stronach internetowych. Z Fundacji Mi(cid:266)dzynarodowych Standardów Rachunkowo(cid:286)ci w Londynie Autor uzyskał wyja(cid:286)nienie, i(cid:298) wykorzystanie terminów zawartych w polskiej i angielskiej wersji mi(cid:266)- dzynarodowych standardów rachunkowo(cid:286)ci wydanych przez Stowarzyszenie Ksi(cid:266)gowych w Polsce nie stanowi naruszenia praw autorskich, jakie posiada wymieniona Fundacja. Nie jest tajemnic(cid:261), (cid:298)e terminologia inansowa, a (cid:286)ci(cid:286)lej bankowa, rachunkowa, podat- kowa czy zwi(cid:261)zana z audytem w wersji obcoj(cid:266)zycznej, sprawia niekiedy wiele trudno(cid:286)ci i kłopotów. Po cz(cid:266)(cid:286)ci jest to spowodowane brakiem odpowiednich słowników, odpowied- niego szkolenia, jak równie(cid:298) tłumacze(cid:276) na j(cid:266)zyk polski sprawdzonych, wysokiej klasy podr(cid:266)czników i opracowa(cid:276) na ten temat. Dla wzbogacenia skromnego dorobku leksykograicznego w tej dziedzinie, w szczegól- no(cid:286)ci w zakresie audytu, autor opracował niniejszy słownik, którego ponad 22 000 haseł w obu wersjach j(cid:266)zykowych umo(cid:298)liwia zrozumienie dokumentów i tekstów w zakresie au- dytu, podatków i rachunkowo(cid:286)ci. Jest to tym bardziej potrzebne dla polskich podmiotów gospodarczych, poniewa(cid:298) w wielu przypadkach istnieje konieczno(cid:286)ć sporz(cid:261)dzania doku- mentów inansowych w wersji obcoj(cid:266)zycznej. II Przedmowa do drugiego wydania Z tego te(cid:298) wzgl(cid:266)du niniejsze opracowanie zawiera – poza cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261) słownikow(cid:261) – zał(cid:261)cz- niki, które mog(cid:261) okazać si(cid:266) przydatne dla przyszłych u(cid:298)ytkowników. Zał(cid:261)czniki te przed- stawiaj(cid:261) m.in.: • angielsko-polsk(cid:261) wersj(cid:266) układu bilansu według ustawy o rachunkowo(cid:286)ci z dnia 29 wrze(cid:286)- nia 1994 r. ze zmianami do ustawy z dnia 18 marca 2008 r.; • układ rocznego sprawozdania inansowego według IV Dyrektywy EWG; • przykłady opinii biegłego rewidenta w wersji polskiej z tłumaczeniem na j(cid:266)zyk angiel- ski oraz dwa warianty opinii audytora stosowane w USA; • ostatni zał(cid:261)cznik zawiera ponad 700 skrótów i akronimów tematycznie zwi(cid:261)zanych z za- kresem niniejszego słownika. Zarówno Autor, jak i Wydawnictwo, maj(cid:261) nadziej(cid:266), (cid:298)e niniejszy słownik spotka si(cid:266) z przychylnym przyj(cid:266)ciem ze strony tych, którzy z racji swoich zainteresowa(cid:276) lub obo- wi(cid:261)zków musz(cid:261) korzystać z nielicznych słowników dost(cid:266)pnych na rynku w tej dziedzinie. Warszawa, listopad 2008 r. Roman Kozierkiewicz Preface to Second Edition Poland’s accession to the European Union opened new opportunities and new challenges facing the Polish economic entities. Adaptation to requirements and standards regulating the way of functioning in many ields of economic life has become one of the main tasks for the new Union members. These processes include, among others, widely conceived sphere of inance and particularly accounting standards and inancial reporting, tax solu- tions as well as standards of inancial control i.e. audit. This Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms covers the fundamental English- -Polish and Polish-English terminology on accounting, audit and taxes based on selection of entries from legal documents of the European Union, regulations on International Ac- counting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards and reports and ar- ticles published, among others, by the International Federation of Accountants. As far as tax terms are concerned, the author used extensively translation of the Union documents by Ernst Young, as well as translations published on the web side of the Com- mittee for the European Integration and the Oficial Journal of European Communities (the Eur-lex). The Polish version of the International Accounting Standards (IAS) and Interna- tional Financial Reporting Standards (IFRS) has been published one the above-mentioned Internet pages. The Author gives special thanks to Ms. Tzivani, Project Translation Manager, Interna- tional Accounting Standard Foundation in London who gave a consent to use accounting terms both of the Polish and English version of International Accounting Standards (IAS) published already by the Association of Accountants in Poland. It is quite obvious that inancial terminology, particularly that of banking, accounting or re- lated to audit procedures in foreign languages may be dificult and hard to understand. Partly it can be explained by unavailability of professional dictionaries and translations of proven, high class academic manuals and books, partly by inadequate education and training. To enrich the modest contribution of lexicography in this ield, the Author made an effort to present this Dictionary with more that 22 000 entries in two language versions which al- lows to understand documents, source materials and texts on audit, accounting and taxes. This is absolutely necessary in view of the fact that many documents of the Polish econom- ic entities have to be prepared in the English version for their foreign partners. Also for this reason the author decided to supplement this Dictionary with several an- nexes which may appear to be very useful for potential readers and users, among others: • the English-Polish version of the balance sheet based on the Accounting Act of Septem- ber 29th, 1994 with amendments as of March 18th, 2008; IX Preface to Second Edition • the layout of annual balance sheet according to the Fourth Council Directive 78/660/ EEC; • auditor’s opinion in the Polish and English version as well as two variants of the audi- • tor’s opinion used in the United States; the Readers will ind more than 700 abbreviations and acronyms used widely in the ield of accounting, audit and taxes. Both, the Author and the Publisher, do hope that this Dictionary will be favorably re- ceived by the Readers and those who, by their position and duties, are obliged to have good command of English language, particularly in the ield of inance. Warsaw, November 2008 Roman Kozierkiewicz Cz(cid:266)(cid:286)ć I angielsko-polska Part I English-Polish A abandonment costs koszty likwidacji (np. irmy) abandonment to State Treasury zrzeczenie na rzecz Skarbu Pa(cid:276)stwa abate a tax obni(cid:298)yć podatek abatement obni(cid:298)ka podatku abbreviated form forma skrócona (np. ra- abbreviated tax return skrócona deklaracja portu z audytu) podatkowa abridged accounts skrócone sprawozdanie inansowe abridged note informacja skrócona abridged statement sprawozdanie skrócone absolute number liczba bezwzgl(cid:266)dna absolute risk ryzyko absolutne absolute suretyship agreement umowa po- r(cid:266)czenia solidarnego absolute value warto(cid:286)ć bezwzgl(cid:266)dna absorbency of the market chłonno(cid:286)ć rynku absorbing capacity zdolno(cid:286)ć absorpcyjna absorption costs koszty pełne abstract of register wypis z rejestru abstract of title wyci(cid:261)g z ksi(cid:261)g wieczystych abundance of money nadmiar pieni(cid:261)dza abuse nadu(cid:298)ycie (np. prawa) abuse of dominant position nadu(cid:298)ycie pozy- cji dominuj(cid:261)cej abuse of law nadu(cid:298)ycie prawa accelerated amortization przyspieszona amor- accelerated cost recovery system system przyspieszonej windykacji kosztów accelerated depreciation przyspieszona amor- tyzacja tyzacja accelerated depreciation method metoda amortyzacji przyspieszonej accept a check przyj(cid:261)ć czek accept a speciic variant of account przyj(cid:261)ć okre(cid:286)lony wariant rachunku acceptable error bł(cid:261)d dopuszczalny acceptable level of audit risk dopuszczalny poziom ryzyka audytu acceptable level of detection risk dopusz- czalny poziom ryzyka przeoczenia acceptance akcept; przyj(cid:266)cie (np. zlecenia) acceptance account rachunek akceptów acceptance bill trata akceptowana acceptance commission prowizja akcepta- cyjna 3 ability of state to collect the taxes zdolno(cid:286)ć pa(cid:276)stwa do pobierania podatków ability to pay zdolno(cid:286)ć płatnicza ability to pay a tax zdolno(cid:286)ć do płacenia po- ability to pay dividends zdolno(cid:286)ć do wypła- datku ty dywidend ability to work zdolno(cid:286)ć do pracy abnormal amount wielko(cid:286)ć nietypowa abnormal burden nadzwyczajne obci(cid:261)(cid:298)enie abnormal expense nadzwyczajne obci(cid:261)(cid:298)enie abnormal gain zysk nietypowy abnormal loss strata nietypowa abolish a tax znie(cid:286)ć podatek abolished taxes podatki zniesione abolishing the imposition of tax zniesienie nakładania podatku abolishing the imposition of tax on the im- portation zniesienie nakładania podatku importowego abolition of double taxation zniesienie po- dwójnego opodatkowania abolition of iscal control zniesienie kontro- abolition of iscal frontiers zniesienie barier li podatkowej iskalnych above par powy(cid:298)ej warto(cid:286)ci netto; powy(cid:298)ej warto(cid:286)ci nominalnej above the line nad kresk(cid:261) (ksi(cid:266)g.) acceptance credit accountancy acceptance credit kredyt akceptacyjny acceptance guaranty gwarancja bankowa acceptance into storage facility przyj(cid:266)cie do ków acceptance of a payment order przyj(cid:266)cie likwidacji transakcji account rachunek; konto account acquisition cost koszt pozyskania kontami magazynu zlecenia płatniczego dów pieni(cid:266)(cid:298)nych acceptance of deposits przyjmowanie wkła- accepted export letter of credit akredytywa eksportowa potwierdzona accepting commission prowizja akceptacyjna access control kontrola dost(cid:266)pu access method metoda dost(cid:266)pu access path (cid:286)cie(cid:298)ka dost(cid:266)pu access to credit dost(cid:266)p do kredytu access to information dost(cid:266)p do informacji accessibility dost(cid:266)pno(cid:286)ć accessory cost koszt dodatkowy accessory expense koszt dodatkowy accommodation bill weksel grzeczno(cid:286)ciowy accommodation maker wystawca weksla accommodation party wystawca weksla grzeczno(cid:286)ciowego grzeczno(cid:286)ciowego accompanying administrative document administracyjny dokument towarzysz(cid:261)cy accompanying document dokument towa- according to tax law zgodnie z przepisami rzysz(cid:261)cy podatkowymi nowego klienta account administration charge opłata za prowadzenie rachunku account administrator administrator kont account agreed upon rachunek uzgodniony account analysis method metoda analizy ra- chunków account assignment dekretowanie account audit weryikacja rachunku account balance saldo rachunku; saldo konta account balancing order zlecenie zbilanso- wania konta account book ksi(cid:266)ga rachunkowa account card karta konta account category rodzaj konta; rodzaj ra- chunku account class kategoria klientów 4 account classiication klasyikacja rachun- account code symbol konta; numer konta account day dzie(cid:276) płatno(cid:286)ci (giełd.); termin account divisibility podzielno(cid:286)ć kont account document dokument rozliczeniowy account due rachunek do zapłaty account error bł(cid:261)d ksi(cid:266)gowy; bł(cid:261)d rachun- account executive osoba ds. kontaktu z klien- kowy tami account iles dokumentacja konta account gap deicyt obrotów bie(cid:298)(cid:261)cych account holder posiadacz rachunku account ID identyikator konta account identiier identyikator rachunku account in arrears rachunek przeterminowa- ny; rachunek zaległo(cid:286)ci płatniczych account in the red rachunek przekroczony (pot.) account in trust konto powiernicze account ledger rejestr ksi(cid:266)gowy account limit limit rachunku account maintenance charge opłata za pro- wadzenie rachunku account management prowadzenie rachun- ków nie rachunkami account management fee opłata za zarz(cid:261)dza- account movement przesuni(cid:266)cie mi(cid:266)dzy account movements zmiany na kontach account name nazwa konta account note nota ksi(cid:266)gowa; polecenie ksi(cid:266)- account number numer konta; numer ra- gowania chunku account of expenses rachunek wydatków account of results rachunek wyników account of settlement konto rozlicze(cid:276) account owner posiadacz rachunku account reconciliation uzgadnianie kont account report raport inansowy; raport ksi(cid:266)- gowy account segmentation segmentacja klientów account servicing obsługa rachunków account status status konta account turnover obroty na koncie accountancy rachunkowo(cid:286)ć; ksi(cid:266)gowo(cid:286)ć accountancy body accounting par value accounting equation równanie ksi(cid:266)gowe accounting error bł(cid:261)d ksi(cid:266)gowy accounting estimate szacunek ksi(cid:266)gowy; sza- cunek rachunkowy; warto(cid:286)ć szacunkowa accounting event zdarzenie ksi(cid:266)gowe accounting evidence dowód ksi(cid:266)gowy accounting igures dane ksi(cid:266)gowe accounting ile ewidencja ksi(cid:266)gowa accounting irm biuro rachunkowo(cid:286)ci accounting for acquisitions ksi(cid:266)gowanie prze- j(cid:266)ć (np. irm) accounting for deferred taxes uwzgl(cid:266)dnie- nie odroczonych podatków accounting for fair value stosowanie warto- (cid:286)ci godziwej accounting for inlation uwzgl(cid:266)dnienie in- lacji okres accounting for the period rozliczenie za accounting identity równanie ksi(cid:266)gowe accounting income zysk ksi(cid:266)gowy accounting income dochód ksi(cid:266)gowy; wy- accounting change zmiana zasad rachunko- accounting information system system in- accountancy body instytucja (organizacja) ksi(cid:266)gowa accountancy data dane rachunkowe accountancy management analiza bie(cid:298)(cid:261)cej działalno(cid:286)ci gospodarczej accountancy profession bran(cid:298)a ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci accountant ksi(cid:266)gowy accountants’ report sprawozdanie ksi(cid:266)go- wych jako zał(cid:261)cznik do prospektu emisyj- nego (br.) accountant’s lien zastaw ksi(cid:266)gowy accountant’s rate of return ksi(cid:266)gowa stopa zwrotu accountant’s report sprawozdanie ksi(cid:266)go- wego accounting rachunkowo(cid:286)ć; ksi(cid:266)gowo(cid:286)ć Accounting Act ustawa o rachunkowo(cid:286)ci accounting adjustment korekta ksi(cid:266)gowa accounting base podstawowe zasady i meto- dy rachunkowo(cid:286)ci accounting basis podstawa wymiaru accounting book ksi(cid:266)ga rachunkowa accounting center centrum rozliczeniowe; centrum rozrachunkowe wo(cid:286)ci accounting check kontrola danych ksi(cid:266)gowych accounting concept koncepcja rachunkowo- (cid:286)ci; poj(cid:266)cie rachunkowo(cid:286)ci accounting consultant doradca ksi(cid:266)gowy; konsultant ds. ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci accounting control kontrola ksi(cid:266)gowa accounting control system system kontroli rachunkowej accounting cost koszt prowadzenia rachunku accounting currency waluta rozliczeniowa accounting cycle cykl ksi(cid:266)gowy accounting data dokumentacja ksi(cid:266)gowa (dzienniki, ksi(cid:266)gi główne i inne rejestry, jak np. arkusze kalkulacyjne); dane rachun- kowe accounting date termin rozliczenia accounting day dzie(cid:276) rozliczeniowy accounting department departament ksi(cid:266)go- wo(cid:286)ci; dział ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci accounting directive dyrektywa ksi(cid:266)gowa accounting document dokument ksi(cid:266)gowy; dowód ksi(cid:266)gowy; dokument rachunkowy accounting entity podmiot rachunkowy accounting entry zapis ksi(cid:266)gowy nik inansowy brutto formacji ksi(cid:266)gowej Accounting Law ustawa o rachunkowo(cid:286)ci accounting links powi(cid:261)zani rachunkowe accounting loss strata rachunkowa accounting machine maszyna do ksi(cid:266)gowa- accounting management zarz(cid:261)dzanie ra- nia chunkowo(cid:286)ci(cid:261) accounting manual podr(cid:266)cznik ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci accounting measurement kwantyikacja war- to(cid:286)ci ksi(cid:266)gowych metoda rozlicze(cid:276) gowe accounting method metoda rachunkowo(cid:286)ci; accounting mismatch niedopasowanie ksi(cid:266)- accounting model model rachunkowo(cid:286)ci accounting note nota ksi(cid:266)gowa accounting ofice biuro rachunkowe accounting oficer ksi(cid:266)gowy accounting on accrual basis rachunkowo(cid:286)ć memoriałowa accounting operation operacja ksi(cid:266)gowa accounting par value ksi(cid:266)gowa warto(cid:286)ć no- minalna 5 accounting period accounts receivable insurance accounting period okres obj(cid:266)ty deklaracj(cid:261) podatkow(cid:261); okres rozliczeniowy; okres ob- rachunkowy; okres sprawozdawczy accounting plan plan ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci; szczegó- łowe wytyczne dla ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci; system ra- chunkowo(cid:286)ci accounting policy zasady (polityka) rachun- kowo(cid:286)ci accounting practice praktyka rachunkowo- (cid:286)ci; metoda rachunkowo(cid:286)ci accounting price cena rozliczeniowa; cena rozrachunkowa accounting principle zasada rachunkowo(cid:286)ci accounting procedure procedura ksi(cid:266)gowo- (cid:286)ci; procedura rachunkowo(cid:286)ci accounting process proces ksi(cid:266)gowania accounting profession (cid:286)rodowisko ksi(cid:266)go- wych accounting proit wynik inansowy; zysk ksi(cid:266)gowy; zysk rachunkowy accounting program program ksi(cid:266)gowy accounting provision rezerwa ksi(cid:266)gowa accounting provision for depreciation re- zerwa ksi(cid:266)gowa na amortyzacj(cid:266) accounting rate kurs walutowy dla celów ewidencji rachunkowej accounting rate of return ksi(cid:266)gowa stopa zwrotu accounting ratio wska(cid:296)nik rachunkowo(cid:286)ci accounting records dokumenty ksi(cid:266)gowe; zapisy ksi(cid:266)gowe accounting reference date data ksi(cid:266)gowania accounting regulations and standards prze- pisy i normy reguluj(cid:261)ce rachunkowo(cid:286)ć Accounting Regulatory Committee Komitet Regulacyjny ds. Rachunkowo(cid:286)ci accounting report sprawozdanie ksi(cid:266)gowe accounting result dochód ksi(cid:266)gowy accounting risk ryzyko ksi(cid:266)gowe accounting rule zasada rachunkowo(cid:286)ci accounting scheme plan kont accounting services usługi ksi(cid:266)gowe accounting sheet arkusz rozliczeniowy accounting software oprogramowanie ksi(cid:266)- gowe (metody, procedury, standardy) accounting staff personel działu rachunko- wo(cid:286)ci rachunkowo(cid:286)ci 6 accounting standardization standaryzacja accounts receivable insurance ubezpiecze- accounting standards standardy rachunko- wo(cid:286)ci accounting surplus nadwy(cid:298)ka ksi(cid:266)gowa accounting system system rachunkowo(cid:286)ci accounting trail (cid:286)cie(cid:298)ka ksi(cid:266)gowa; (cid:286)cie(cid:298)ka ksi(cid:266)gowania accounting transaction operacja ksi(cid:266)gowa accounting treatment uj(cid:266)cie ksi(cid:266)gowe; uj(cid:266)- cie rachunkowe accounting treatment of portfolio hedge uj(cid:266)cie rachunkowe zabezpieczenia portfe- lowego accounting unbundling rozł(cid:261)czno(cid:286)ć ksi(cid:266)gowa accounting unit jednostka rozrachunkowa accounting unit of pension funds jednostka rozrachunkowa funduszy emerytalnych accounting unit value warto(cid:286)ć jednostki roz- rachunkowej aktywów) accounting valuation wycena ksi(cid:266)gowa (np. accounting value warto(cid:286)ć ksi(cid:266)gowa accounting year rok obrachunkowy account-only check czek wył(cid:261)cznie dla rozli- cze(cid:276) bezgotówkowych accounts sprawozdanie inansowe accounts analysis analiza pozycji bilansu; analiza sprawozdania inansowego accounts division dział ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci accounts of general government rachunki instytucji rz(cid:261)dowych i samorz(cid:261)dowych accounts of other institutional sectors ra- chunki pozostałych sektorów instytucjo- nalnych accounts payable zobowi(cid:261)zania accounts payable balance saldo zobowi(cid:261)za(cid:276) accounts payable cycle cykl zobowi(cid:261)za(cid:276) accounts payable ledger konto ksi(cid:266)gi zobo- wi(cid:261)za(cid:276); rejestr rachunku zobowi(cid:261)za(cid:276) accounts receivable nale(cid:298)no(cid:286)ci accounts receivable ageing chronologiczny wykaz nale(cid:298)no(cid:286)ci accounts receivable balance saldo nale(cid:298)no- accounts receivable cycle cykl nale(cid:298)no(cid:286)ci accounts receivable factoring faktoring na- accounts receivable inancing inansowanie (cid:286)ci le(cid:298)no(cid:286)ci nale(cid:298)no(cid:286)ci nie nale(cid:298)no(cid:286)ci accounts receivable ledger acquired unit accounts receivable ledger konto ksi(cid:266)gi na- le(cid:298)no(cid:286)ci; rejestr rachunku nale(cid:298)no(cid:286)ci accounts receivable turnover rotacja nale(cid:298)- no(cid:286)ci nych nale(cid:298)no(cid:286)ci accrued interest payable narosłe odsetki do accrued interest receivable odsetki memo- riałowe do otrzymania zapłaty we bierne accounts uncollectible rachunki nie(cid:286)ci(cid:261)gal- accrued liabilities rozliczenia mi(cid:266)dzyokreso- accounts with depositors konta deponentów accreditation akredytacja (formalne, oicjal- ne zatwierdzenie osoby lub systemu) accretion przyrost warto(cid:286)ci ksi(cid:266)gowej w cza- accrued revenue kwota naliczonych przy- chodów; przychody memoriałowe accrued tax zadłu(cid:298)enie z tytułu podatków accumulated capital kapitał zakumulowany; accretion of capital przyrost warto(cid:286)ci kapi- kapitał zgromadzony accumulated debt dług nagromadzony accumulated deicit skumulowany deicyt accumulated depreciation skumulowana accretion of demand wzrost popytu accrual account konto rozlicze(cid:276) mi(cid:266)dzyokre- amortyzacja sowych biernych accumulated dividend skumulowana dywi- accrual accounting rachunkowo(cid:286)ć memoria- denda accrual basis metoda memoriałowa; metoda wane dochody i zyski naliczania; podstawa naliczania accumulated earnings tax podatek od zaku- accrual basis of accounting zasada memo- mulowanego zysku accumulated earnings and proits skumulo- sie tału łowa riału accrual concept zasada naliczania accrual method of accounting metoda ra- chunkowo(cid:286)ci memoriałowej (rejestrowanie dochodu w momencie dokonania sprzeda- (cid:298)y, a niekoniecznie w momencie otrzyma- nia płatno(cid:286)ci) accrual of interest przyrost odsetek accrual-basis income statement rachunek wyników oparty na zasadzie memoriało- wej accruals przychody przyszłych okresów; roz- liczenia mi(cid:266)dzyokresowe bierne accruals and deferred income rozliczenia mi(cid:266)dzyokresowe kosztów; koszty i przy- chody rozliczane w czasie accruals concept koncepcja memoriałowa accruals on dividend rozliczenia mi(cid:266)dzy- okresowe dywidendy accrue narastać accrued depreciation zakumulowany odpis amortyzacyjny accrued expense rozliczenie mi(cid:266)dzyokreso- we bierne; kwota naliczonych kosztów accrued income przychód do otrzymania accrued interest odsetki naliczone; odsetki accrued interest on bonds narosłe odsetki od zarobione obligacji accumulated income skumulowany dochód accumulated loss skumulowana strata accumulated proit skumulowany zysk accumulated proits tax podatek od zysków nierozdzielonych accumulated translation difference skumu- lowana ró(cid:298)nica kursowa accumulation account rachunek akumulacji accumulation fund fundusz akumulacji accumulation of capital akumulacja kapitału accuracy poprawno(cid:286)ć; dokładno(cid:286)ć; prawid- łowo(cid:286)ć accuracy of tax accounting prawidłowo(cid:286)ć rozliczenia podatku achievable level of audit risk mo(cid:298)liwy do osi(cid:261)gni(cid:266)cia poziom ryzyka audytu achievable level of detection risk osi(cid:261)galny poziom ryzyka przeoczenia acid-test ratio wska(cid:296)nik bie(cid:298)(cid:261)cej płynno(cid:286)ci; wska(cid:296)nik bie(cid:298)(cid:261)cej wypłacalno(cid:286)ci acquire a holding in the capital of another company nabywać udziały w kapitale in- nej irmy acquire fully paid shares nabywać opłacone acquired assets held for resale przej(cid:266)te ak- w cało(cid:286)ci akcje tywa do zbycia acquired company spółka nabywana acquired unit jednostka przejmowana 7 acquiree activity-based accounting acquiree irma przej(cid:266)ta; jednostka nabywana acquirer irma nabywaj(cid:261)ca; nabywca; jed- nostka przejmuj(cid:261)ca acquiring company spółka nabywaj(cid:261)ca acquiring unit jednostka przejmuj(cid:261)ca acquisition nabycie; przej(cid:266)cie (np. przedsi(cid:266)- biorstwa); uzyskanie; zakup acquisition accounting rozliczanie transakcji nabycia; rachunkowo(cid:286)ć zakupów acquisition and disposal nabycie i sprzeda(cid:298) acquisition commission prowizja od umowy ubezpieczenia; prowizja po(cid:286)rednika od za- warcia umowy ubezpieczenia acquisition contract umowa nabycia (np. spółki) acquisition cost koszt nabycia; koszt akwi- zycji; koszt pozyskania (cid:286)rodków inanso- wych; koszt pozyskiwania nowych klien- tów lub odnowienia istniej(cid:261)cych umów ubezpieczeniowych acquisition date dzie(cid:276) nabycia; dzie(cid:276) prze- j(cid:266)cia acquisition for consideration nabycie za wy- nagrodzeniem acquisition method metoda nabycia acquisition of an entity for sale of its assets nabycie jednostki w celu sprzeda(cid:298)y jej ak- tywów acquisition of assets nabycie aktywów (np. w drodze fuzji lub konsolidacji) acquisition of controlling interest nabycie kontrolnego pakietu akcji acquisition of controlling share nabycie kontrolnego pakietu akcji acquisition of holdings nabycie udziałów acquisition of movables nabycie rzeczy ru- acquisition of shares nabycie udziałów acquisition of state-owned assets under pri- vatization process nabycie maj(cid:261)tku pa(cid:276)- stwowego w procesie prywatyzacji acquisition of stock nabycie akcji acquisition of subsidiary przej(cid:266)cie jednost- ki zale(cid:298)nej 8 acquisition of property nabywanie własno- acquisition of property right nabycie prawa chomych (cid:286)ci maj(cid:261)tkowego acquisition of the right to dispose as own- er nabycie uprawnienia do rozporz(cid:261)dzania jako wła(cid:286)ciciel acquisition price cena nabycia acquisition value warto(cid:286)ć nabycia acquisitions and disposals of subsidiaries nabycie i sprzeda(cid:298) jednostek zale(cid:298)nych act of protest protest wekslowy Act on the Goods and Services Tax ustawa o podatku od towarów i usług acting capital kapitał obrotowy action działanie; powództwo; roszczenie action plan plan działania active account konto aktywne active assets (cid:286)rodki w obrocie active balance of payments aktywny bilans płatniczy active capital kapitał pracuj(cid:261)cy active claim roszczenie aktywne active debt dług niespłacony active income dochód aktywny (płace, wyna- grodzenia, prowizje) active market aktywny rynek active money pieni(cid:261)dz w obiegu active participation udział aktywny active VAT taxable person podatnik VAT activity accounting rachunkowo(cid:286)ć funkcjo- czynny nalna activity charge koszty obsługi rachunków z tytułu dokonywanych operacji activity code kod operacji activity level poziom wykorzystania zdolno- (cid:286)ci produkcyjnych activity limit limit autoryzacyjny activity of free professions działalno(cid:286)ć osób wykonuj(cid:261)cych wolne zawody activity performed personally działalno(cid:286)ć wykonywana osobi(cid:286)cie activity ratio wska(cid:296)nik aktywno(cid:286)ci; wska(cid:296)- nik operacyjno(cid:286)ci; wska(cid:296)nik szybko(cid:286)ci ob- rotu activity report sprawozdanie z działalno(cid:286)ci activity resulting from managing of trust funds czynno(cid:286)ci wynikaj(cid:261)ce z zarz(cid:261)dzania funduszami powierniczymi activity subject to penalty czynno(cid:286)ć zagro- activity-based accounting rachunek kosztów (cid:298)ona kar(cid:261) działalno(cid:286)ci activity-based costing adjusted data activity-based costing kalkulacja kosztów według rodzajów działalno(cid:286)ci; rachunek kosztów działa(cid:276) actual acquisition cost faktyczny koszt na- actual balance saldo bie(cid:298)(cid:261)ce; saldo faktyczne actual cost koszt faktyczny; koszt rzeczywi- actual costing rachunek kosztów rzeczywi- bycia sty stych actual data dane faktyczne actual economic situation bie(cid:298)(cid:261)ca sytuacja nie gospodarcza actual income rzeczywisty dochód actual interest faktyczne odsetki actual loss faktyczna strata actual price cena rzeczywista actual tax load faktyczne obci(cid:261)(cid:298)enie podat- actual tax payment faktyczne płatno(cid:286)ci po- kowe datkowe z VAT rialna i straty actual value warto(cid:286)ć rzeczywista actual VAT receipts rzeczywiste wpływy actual wage rzeczywisty zarobek actuals warto(cid:286)ci rzeczywiste actuarial accounting rachunkowo(cid:286)ć aktua- actuarial assumption zało(cid:298)enie aktuarialne actuarial gains and losses aktuarialne zyski actuarial valuation wycena aktuarialna actuarial valuation method metoda wyceny aktuarialnej zja inansowa ad hoc audit audyt dora(cid:296)ny; dora(cid:296)na rewi- ad valorem od warto(cid:286)ci ad valorem property tax podatek katastralny ad valorem tax podatek ad valorem; podatek od warto(cid:286)ci add-back costs and losses not allowable for tax purposes koszty i straty nieuznane przez przepisy podatkowe za koszty uzy- skania przychodu added value warto(cid:286)ć dodana addition zwi(cid:266)kszenie stanu additional appropriations in the budget do- datkowe (cid:286)rodki w bud(cid:298)ecie additional assessment dodatkowa podstawa opodatkowania; dodatkowa wycena additional consideration dodatkowe wyna- grodzenie additional contribution składka dodatkowa additional cost koszt dodatkowy additional deduction odliczenie dodatkowe additional equity contribution dopłata do kapitału własnego additional expense koszt dodatkowy additional inancial resources dodatkowe (cid:286)rodki pieni(cid:266)(cid:298)ne additional inancing dodatkowe inansowa- additional mark-up mar(cid:298)a dodatkowa additional paid-in capital to a company do- płata do kapitału spółki additional payment to share capital dopłata do kapitału akcyjnego additional provision rezerwa dodatkowa additional reserve rezerwa dodatkowa additional tax domiar podatku; podatek do- additional tax allowance dodatkowa premia additionally paid-in capital dodatkowo wpła- add-on sales sprzeda(cid:298) dodatkowa adequacy of control adekwatno(cid:286)ć kontroli adequacy of evidence adekwatno(cid:286)ć dowodu adequate internal control system wła(cid:286)ciwy system kontroli wewn(cid:266)trznej adjunct account rachunek pomocniczy adjust downward skorygować w dół adjust to a common basis sprowadzić do wspólnej podstawy adjust upward skorygować w gór(cid:266) adjustable rate zmienna stopa adjusted account rachunek skorygowany adjusted balance skorygowane saldo adjusted book value skorygowana warto(cid:286)ć adjusted business income skorygowany do- chód przedsi(cid:266)biorstwa adjusted cost amount skorygowana wielko(cid:286)ć datkowy podatkowa cony kapitał adjusted cost base skorygowana baza kosz- adjusted current earnings skorygowane do- chody bie(cid:298)(cid:261)ce adjusted data dane skorygowane 9 ksi(cid:266)gowa kosztów tów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik rachunkowości, audytu i podatków. Angielsko-polski, polsko-angielski Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms. English-Polish, Polish-English
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: