Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00257 003673 21344151 na godz. na dobę w sumie
Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Gramatyka języka rosyjskiego. 2 w 1 - ebook/pdf
Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Gramatyka języka rosyjskiego. 2 w 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 452
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-492-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Aktualny i nowoczesny słownik łączący bogaty zasób leksykalny i gramatykę. Kompleksowa pomoc w nauce języka rosyjskiego – współczesne, powszechnie używane wyrażenia i zwroty, najważniejsze zagadnienia gramatyczne z praktycznymi przykładami. Przy wszystkich wyrazach rosyjskich znajduje się akcent.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO IV NIEKTórE ZASADY PISOwNI I INTErPuNKcJI rOSYJSKIEJ PISOwNIA SAmOGŁOSEK pisoWnia „o” nieakcentoWanego ● Aby prawidłowo napisać w wyrazie o nieakcentowane, należy zmienić formę wyrazu tak, aby sylaba nieakcentowana znalazła się pod akcentem. Również porównać można z odpowiednim wyrazem polskim, w którym występuje lite- ra o, np.: коси́ть – он ко́сит, боле́ть – он бо́лен, смотре́ть – он смо́трит; вода́ – во́ды (lm.), поля́ – по́ле (lp.), дожди́ – дождь (lp.); большо́й – бо́льше (st. wyższy), морско́й – мо́ре (rzeczownik, lp.); дома́шний – дом (rzeczownik, lp.), после́дний – по́сле (przyimek). ● Jeśli podstawowy wyraz posiada samogłoskę o, to we wszystkich wyrazach pokrewnych pisze się również o, np.: дождь – дождли́вый, молоко́ – моло́чный; спо́соб – спосо́бности (rzeczownik, lm.) – спосо́бный (przymiotnik); дом – дома́шний (przymiotnik) – домо́й (dokąd? – do domu) Przy zmianie formy wyrazu w niektórych przypadkach występuje również rucho- ma samogłoska o. Samogłoska ta wymienia się z tzw. zerowym dźwiękiem, np.: рот – рта, сон – сна; ребёнок (kto? co?) – ребёнка (kogo? czego?), мышо́нок – мышонка; карти́нок (kogo? czego?) – карти́нка (kto? co?), маши́нок – маши́нка. ● Polskim wyrazom kończącym się na -ek w języku rosyjskim odpowiadają wyrazy kończące się na -ок, np.: ма́ска (kto? co?) – ма́сок (kogo? czego?) – maska – masek; желу́док (kto? co?) – желу́дка (kogo? czego?) – żołądek – żołądka; са́нки (kto? co?) – са́нок (kogo? czego?) – sanki – sanek. ● W następujących rdzeniach rosyjskich wyrazów pisze się dwa o: во́лосы – włosy; го́лос – głos; ко́лос – kłos; хо́лод – chłód, холо́дный – chłodny; мо́локо – mleko, моло́чный – mleczny; молодо́й – młody, моло́же – młodziej, молодёжь – młodzież; молото́к – młotek; го́лод – głód, голо́дный – głodny; боло́то – błoto; 412 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO борода́ – broda, борода́тый – brodaty; моро́з – mróz, моро́зный – mroźny; здоро́вье – zdrowie, здоро́вый – zdrowy; до́рого – drogo, дорого́й – drogi; коро́на (waluta) – korona; коро́ва – krowa, коро́вье – krowie; воро́та – wrota. ● W niektórych wyrazach o pisze się wyłącznie ze względu na tradycję. Najbar- dziej znane wyrazy to: бога́то – бога́тый – бога́ч, когда́ – не́когда – когда́-- нибу́дь, мона́х – монасты́рь, хозя́ин – хозя́йство, хорошо́ – хоро́ший. ● Rzeczowniki twardotematowe liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nija- kiego w narzędniku mają końcówkę z samogłoską o. Odpowiadają im podob- ne rzeczowniki w narzędniku z końcówką -em; np.: дом (kto? co?) – до́мом (kim? czym?) – dom – domem; сосе́д – сосе́дом – sąsiad – sąsiadem; парк – па́рком – park – parkiem; вино́ – вино́м – wino – winem; глаз – гла́зом – oko – okiem. ● Przymiotniki twardotematowe rodzaju męskiego i nijakiego liczby pojedyn- czej w dopełniaczu i celowniku mają końcówkę z samogłoską o. Ta samogło- ska występuje niezależnie od tego, czy jest akcentowana czy nie, np.: слепо́й (kto? co?) – слепо́го (kogo? czego?) – ślepy – ślepego; ма́ленький – ма́ленького – mały – małego; смешно́й – смешно́му – śmieszny – śmiesznemu. Gdy temat przymiotnika kończy się na ж, ш, щ lub ч, wówczas występuje koń- cówka -его, np.: похо́жий – похо́жего – podobny – podobnego; хоро́ший – хоро́шего – dobry – dobrego; блестя́щий – блестя́щего – błyszczący – błyszczącego; колю́чий – колю́чего – kolczasty – kolczastego. W przymiotnikach rodzaju żeńskiego, których temat kończy się na spółgłoskę twardą (oprócz ж i ш), w dopełniaczu, celowniku i narzędniku pisze się o (w ję- zyku polskim e lub ą), np.: слепа́я – слепо́й – ślepa – ślepej; ма́ленькая – ма́ленькой – mała – małej; смешна́я – смешно́й – śmieszna – śmiesznej. Po spółgłoskach ж i ш pisze się samogłoskę o tylko wtedy, gdy na nią pada ak- cent, np.: больша́я – большо́й (kogo? czego?) – duża – dużej; све́жая – све́жей – świeża – świeżej. 413 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO ● Przymiotniki twardotematowe rodzaju męskiego i nijakiego w miejscowniku mają końcówkę -ом (w języku polskim -ym), np.: о молодо́м челове́ке – o młodym człowieku; о краси́вом па́рке – o ładnym parku; о со́лнечном у́тре – o słonecznym poranku. pisoWnia samogłosek W pRzedRostkach ● W przedrostkach раз-, роз- (/з/ występuje, gdy podstawowy wyraz rozpo- czyna się spółgłoską dźwięczną, np. говорить – разговор, lub samogłoską) i рас-, рос- (/с/ występuje, gdy podstawowy wyraz rozpoczyna się spółgło- ską bezdźwięczną, np. писать – расписание) pisze się o zawsze pod akcen- tem, zaś w pozycji nieakcentowanej zawsze a. W języku polskim tym przed- rostkom odpowiada tylko jeden: roz-. przedrostek przykłady раз- рас- роз- рос- разви́ть (rozwinąć), разба́вленный (rozcieńczony), разбо́й (rozbój), разде́ться (rozebrać się), разгово́р (rozmowa), разда́ть (rozdać), разъе́зд (rozjazd), разде́л (podział, dział), разбе́г (rozbieg) расписа́ние (rozkład), раска́яние (skrucha), раскладно́й (rozkładany), раскра́сть (rozkraść), расцве́т (rozkwit), расста́ться (rozstać się), расска́з (opowieść) ро́зыгрыш (rozegranie), ро́зданный (rozdany), ро́зыск (poszukiwanie) ро́спашь (uprawa, rola), ро́спись (podpis), ро́ссыпь (rozsypanie), ро́ссказни (bajanie) ● Rosyjskiemu przedrostkowi пре- odpowiada polski przedrostek prze-, np.: пребыва́ть – przebywać, пребыва́ние – przebywanie; превзойти́ – prześcignąć, превосхо́дство – przewaga; превы́сить – przewyższyć/przekroczyć, превыше́ние – przekroczenie; предвы́борный – przedwyborczy; предпринима́тель – przedsiębiorca; zaś przedrostkowi при- odpowiada -przy, np.: прилага́тельное – przymiotnik; прили́чный – przyzwoity; приме́рить – przymierzyć; при́нято – przyjęto; присмотре́ться – przyjrzeć się, 414 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO a także inne przedrostki, np.: прице́литься – wycelować; присло́вие – powiedzenie. ● Samogłoskę o zawsze piszemy w pozycji nieakcentowanej w przedrostkach przedstawionych w poniższej tabeli. przedrostek przykłady о- об- от- во- по- со- про- под- ограни́чить (ograniczyć), одича́вший (zdziczały), оки́слить (utlenić), окамене́лость (skamieniałość) обду́манный (obmyślony), обкла́дывать (obkładać), обло́мок (odłamek), облысе́ть (wyłysieć) о́тблеск (odblask), отви́слый (obwisły), отдыха́ть (wypoczywać) вовле́чь (wciągnąć), вообрази́ть (wyobrazić), вооруже́ние (uzbrojenie), воо́чию (naocznie) побежа́ть (pobiec), побледне́ть (zblednąć), побо́чный (uboczny), погру́зка (załadunek) соедине́ние (połączenie), сообщи́ть (powiadomić), соскочи́ть (zeskoczyć) пробежа́ть (przebiec), прове́дать (odwiedzić), прое́зд (przejazd) подбежа́ть (podbiec), подгоре́лый (przypalony), подме́н (zamiana), подрабо́тать (dorobić) ● Przedrostkom за-, на-, над- odpowiadają polskie przedrostki za-, na-, nad-, np.: закры́ть – zamknąć, назва́ть – nazwać, надзо́рный – nadzorczy. pisoWnia samogłosek W Rdzeniach WyRazóW ● W niektórych rdzeniach rosyjskich wyrazów następuje wymiana samogłosek. Samogłoskę a lub samogłoskę o pisze się w zależności od znaczenia i miejsca akcentu. rdzeń гар - гор - зага́р (opalenizna), загoре́ть (opalić się), и́згарь (zgorzelina), нага́р (kopeć) горе́ть (palić się), нагоре́ть (pokryć się spalenizną), горя́чий (gorący), горя́щий (palący się) przykłady 415
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Gramatyka języka rosyjskiego. 2 w 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: