Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00233 004231 21313701 na godz. na dobę w sumie
Słownik wyrazów obcych - ebook/pdf
Słownik wyrazów obcych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 332
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-532-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Przedstawiamy nowy Słownik wyrazów obcych. Intensywna i bogata w zmiany rzeczywistość sprawia, że w naszym życiu nieustannie pojawiają się słowa nowe i obce; słowa, których nie rozumiemy. Dlatego koniecznością stało się stworzenie nowej publikacji zawierającej wyrazy i zwroty przejęte przez nasz język nie tylko w ostatnich latach, lecz nawet miesiącach. Dotyczy to szczególnie takich dziedzin, jak informatyka, media, ekonomia, gdzie przemiany są tak szybkie, że człowiekowi, który nie jest z tymi dziedzinami związany zawodowo, trudno jest za nimi nadążyć. Właśnie dla tych osób napisany został nasz słownik. Znajdą tu Państwo terminy pojawiające się w mediach audiowizualnych oraz pozycjach książkowych i prasie. Ich zrozumienie przyczyni się do lepszej orientacji w życiu współczesnym. Nie znaczy to, że zabraknie tu słów dawnych. Jeżeli są nadal używane, zostały uwzględnione i opisane. Odnajdą tu Państwo wiele terminów społecznych, medycznych, filozoficznych i religijnych, lecz również chemicznych czy fizycznych. W słowniku pojawiają się także zwroty i niektóre z sentencji łacińskich, niezbędne do pełnego odbioru wielu książek i artykułów.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

umbra umbra (Ubbria – nazwa regionu we Wło- szech) 1. barwnik stosowany do wyrobu farb, może mieć barwę: żółtą, brunatnozie- loną lub brunatnoczerwoną 2. pot. farba brunatnoczerwona umlaut (niem. Umlaut – przegłos) przegłos występujący w językach germańskich, polegający na wymowie samogłosek tylnych (a, o, u) tak, jakby były przed- nimi: ä, ö, ü uMtS (skrót od: Universal mobile Tele- commu ni cation System) (ang.) system telefonii komórkowej, nowszy, szybszy i oferujący więcej możliwości niż gSM unanimizm (fr. unanimisme) lit. kierunek literacki powstały na początku XX wieku jako sprzeciw wobec symbolizmu, głoszący odejście od indywidualizmu, postulujący zainteresowanie gromadą, tłumem, zbiorowością uNC (skrót od: Universal Naming Conven- tion) (ang.) infor. jedna z metod zapisu ścieżek dźwiękowych uncja (łac. uncia – jedna dwunasta) 1. angielska jednostka masy: 1/16 fun- ta – 28,35 g 27 g 2. staroż. rzymska jednostka masy – ok. 3. aptekarska jednostka masy – ok. 31 g underground [czyt. andergrałnd] (ang.) działalność artystyczna o charakterze nieoficjalnym, niekomercyjnym, awan- gardowym uNeSCO [czyt. junesko] (skrót od: United Nations Edu ca tional Sci en tific and Cultural organization) (ang.) Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, założona w 1945 r., dążąca do pogłębiania więzi między różnymi na- rodami, przede wszystkim przy pomocy 312 działalności edukacyjnej i kulturowej unia (łac. unio – zjednoczenie) zjednocze- nie, połączenie państw, obszarów uNICef (skrót od: United Nations In ter- na tional Children’s Emergency Fund) (ang.) Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom – or- ganizacja założona w 1946 r., w celu pomocy dzieciom ze wszystkich krajów, szczególnie z państw słabo rozwiniętych lub dotkniętych klęskami żywiołowymi unici (łac. uniti – zjednoczeni) 1. rel. inne niż katolickie obrządki reli- gijne, uznające dogmaty kościelne, ale charakteryzujące się odrębną liturgią 2. wyznawcy grekokatolicyzmu, wyod- rębnieni z Kościoła prawosławnego w XVI wieku, na mocy unii brzeskiej zawartej między Kościołem prawo- sławnym i katolickim unicode (ang.) infor. rozbudowana tablica znaków, zawierająca większość liter używanych we wszystkich językach świata unifikacja (łac. unificatio – zjednoczenie) ujednolicenie, sprowadzenie do jednej postaci, uczynienie z różnorodnych ele- mentów spójnej całości uniform (fr. uniforme) strój noszony przez grupę ludzi, dla każdego identycz- ny, ujednolicony uniformizacja (fr. uniformisation) nadanie różnym elementom, rzeczom itp. identycznego wyglądu unikat (łac. unicus – wyjątkowy) rzecz rzadko spotykana, wyjątkowa unilateralny (fr. unilatéral) jednostronny unipolarny (łac. unus – jeden, polaris – biegun) posiadający tylko jeden biegun; jednobiegunowy u uniseks (ang.) towar lub rzecz prze- znaczona zarówno dla kobiet, jak i męż- czyzn, niezależna od płci unitarny (ang. unitary) dotyczący jedno- stek, najczęściej monetarnych uniwersalia (łac. universalis – po- wszechny, ogólny) rzeczy i pojęcia ogólne, powszechne uniwersalny (łac. universalis – po- wszechny, ogólny) 1. ogólny, całościowy 2. ponadczasowy, wszechstronny, nada- jący się zawsze i wszędzie uniwersytet (łac. universitas) szkoła wyższa, kształcąca studentów różnych dziedzin (oprócz inżynieryjnych), po- siadająca prawo nadawania stopni na- ukowych uNIX (ang.) infor. system opera- cyjny, którego darmową odmianą jest linux unizm (łac. unus – jeden) szt. nurt sztuki abstrakcyjnej, ograniczający dzieło pla- styczne do planu przestrzennego, rezy- gnujący z głębi oraz dynamiki unplugged [czyt. anplagd] (ang. dosł. nie- podłączony do prądu) muz. akompaniament akustyczny, bez użycia instrumentów zasilanych prądem update [czyt. apdejt] (ang.) infor. aktuali- zacja aplikacji komputerowej uPS (skrót od: Uninterruptible Power Supply) (ang.) infor. rodzaj akumulatora zapewniającego komputerowi zasilanie na wypadek przerwania dostawy prądu uran (Uran – nazwa planety) 1. u. – siódma planeta Układu Słonecz- nego 2. chem. promieniotwórczy pierwiastek urbanistyka (łac. urbanus – miejski) utopia nauka o organizacji zabudowy miast i osiedli urbanizacja (łac. urbanus – miejski) wzrost liczby oraz rozwój miast na danym obszarze urdu (hindi) język literacki Pakistanu, należący do języków indyjskich ureus (gr. ouraíos – wąż) staroż. em- blemat władzy faraona egipskiego, noszony w postaci przepaski na czoło, przedstawiającej przygotowującego się do ataku węża urgens (łac. urgens – cisnąć, pilić) pisem- ne upomnienie, ponaglenie do wykonania jakiegoś działania urna (łac.) 1. naczynie przeznaczone do przechowy- wana prochu pochodzącego z kremacji zwłok 2. pudełko zawierające nieduży otwór, przeznaczone do wrzucania głosów podczas wyborów lub głosowania urologia (gr. oúron – mocz, lógos – nauka) 1. med. dział medycyny zajmujący się zagadnieniami związanymi z badaniem i leczeniem schorzeń układu moczo- wego 2. nauka zajmująca się chorobami męskich narządów płciowych uryna (łac. urina) mocz uSB (skrót od: Universal Serial Bus) (ang.) infor. standard połączenia komputera z urządzeniami zewnętrznymi utopia (Utopia – nazwa fikcyjnej krainy, opisanej w dziele T. Morusa) 1. coś wzniosłego, pięknego, imponujące- go, lecz nierealnego, niewykonalnego 2. wizja idealnego państwa lub ustroju społecznego, która jest niemożliwa do realizacji 313 u utylitarny utylitarny (fr. utilitaire) praktyczny, użyteczny utylitaryzm (łac. utilitas – korzyść, wy- goda, fr. utilitarisme) 1. nurt filozoficzny z XVIII I XIX wieku, uznający za podstawę oceny jakiegoś poglądu lub idei ich praktyczność oraz użyteczność względem społeczeństwa, dopuszczający kierowanie się przez jednostkę interesem własnym tylko, gdy nie stoi on w sprzeczności z inte- resami ogółu, lecz służy pomnażaniu ogólnospołecznego dobra i szczęścia 2. postawa, zachowanie ludzkie cechują- ce się silnym praktycyzmem utylizacja (łac. utilis – pożyteczny, fr. utilisation – użycie) wykorzystywanie od- padów przemysłowych jako surowców wtórnych służących produkcji nowych rzeczy w różnych gałęziach przemysłu; dzięki innowacyjności w przetwarzaniu odpadów osiąga się znaczące oszczęd- ności i korzyści ekonomiczne; praktyka popularna w krajach o wysokim poziomie kultury ekonomicznej uwertura (fr. overture) 1. muz. utwór instrumentalny stanowiący wstęp do opery 2. samodzielny utwór instrumentalny przeznaczony do wykonania przez orkiestrę symfoniczną uzans (niem. Usance) ekon. zwyczaj handlowy związany z terminem płatności rachunków uzurpacja (łac. usurpatio – zagarnięcie) bezprawne zagarnięcie, przywłaszczenie sobie władzy, stanowiska uzus (łac. usus – używanie) norma, prak- tyka powszechna 314 V va banque [czyt. wa bank] (fr.) iść na ca- łość, postawić wszystko na jedną kartę vae victis! (łac.) biada zwyciężonym! vale (łac.) bądź zdrów van (ang.) duży samochód osobowy varia (łac.) różne rzeczy, rozmaitości variétés [czyt. wariete] (fr.) teatr wysta- wiający widowiska składające się z popi- sów akrobatycznych, tańców, śpiewów VAt (skrót od: Value added Tax) (ang.) ekon. podatek dodawany do cen towarów i usług vaticinium (łac. proroctwo) lit. utwór po- etycki mający postać przepowiedni, pro- roctwa związanego z przyszłością świata lub jakiegoś narodu, charakteryzujący się podniosłym, patetycznym stylem oraz tajemniczym, wieloznacznym sposobem obrazowania VBA (skrót od: Visual Basic For applica- tions) (ang.) infor. język makrodefinicji umożliwiający rozbudowę aplikacji VBScript (ang.) infor. uproszczona wer- sja języka Visual Basic, przeznaczona do pisania skryptów vel (łac.) albo, czyli veni, vidi, deus vicit (łac.) Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył – słowa wy- powiedziane przez cesarza Karola V veni, vidi, vici (łac.) Przybyłem, zoba- czyłem, zwyciężyłem – słowa wypowie- dziane przez Juliusza Cezara u verba visibilia (łac. dosł. widzialne sło- wa) litery, fragmenty napisów, tekstów występujące w obrazach malarskich, umieszczane na ramach, banderolach lub bezpośrednio na tle dzieła plastycznego verbum (łac.) językozn. czasownik verbum nobile (łac.) słowo honoru (słowo szlachcica) verso (łac. verso folio – odwróciwszy kartkę) odwrotna strona zapisanej karty, posiadająca parzysty numer VeSA (skrót od: Video Electronic Stan dards association) (ang.) infor. standardy kart graficznych oraz monitorów, usta- lane przez producentów VgA (skrót od: Video graphics array) (ang.) infor. standardowy sterownik do kart graficznych VHS (skrót od: Video Home Sys tem) (ang.) sposób produkcji kaset z zapisem audio- wizualnym viagra (ang.) lekarstwo przeciwko im- potencji vibrato (wł.) muz. falowanie dźwięku pojawiające się w głosie śpiewaka lub w instrumencie vice versa (łac.) na odwrót, odwrotnie Vietcong (wiet. Việt Nam Cộng Sản – Wiet- namski Komunista) partyzanci wietnamscy należący do komunistycznego Narodowe- go Frontu Wyzwolenia Wietnamu vilanella (fr. villanelle) lit. wierszowa- ny gatunek literacki obecny w poezji francuskiej, posiadający cechy sielanki, popularny przede wszystkim od XV do XVII wieku VIP (skrót od: Very Important Per son) ważna, znana i ceniona osoba, ciesząca się autorytetem VSOP virelai (fr.) lit. starofrancuska pieśń liryczna o charakterze tanecznym, za- wierająca różnorodne układy rymów i zmienny rytm, szczególnie popularna w czasach od XIII do XV wieku Virtuti Militari (łac.) „za męstwo wo- jenne” – odznaczenie wojenne w postaci orderu, ustanowione przez Stanisława Au gusta Poniatowskiego w 1792 r., bę- dące najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym vis-à-vis [czyt. wizawi] (fr.) naprzeciw vivat! (łac.) niech żyje! vivente rege (łac. dosł. za życia króla) wybór nowego króla jeszcze za życia jego poprzednika Volapük (niem.) sztuczny język między- narodowy, utworzony przez niemieckiego księdza J. M. Scheyera w drugiej połowie XIX wieku, zawierający elementy łaciny oraz języków: niemieckiego, francuskie- go i angielskiego, nie zyskał jednak dużej popularności z powodu znacznego stop- nia trudności i licznych zawiłości Voodoo (ang.) infor. nazwa handlowa popularnego akceleratora 3D voucher (ang.) dowód księgowy, doku- ment, kwit będący dowodem dokonania określonych operacji księgowych vox populi (łac.) głos ludu VRMl (skrót od: Virtual Reality mod eling Language) (ang.) infor. język modelowania rzeczywistości wirtualnej, umożliwiający opisywanie obiektów i animacji VSOP (skrót od: Very Superior old Pale) (ang.) napis umieszczany na etykietkach brandy, oznaczający wysoką jakość za- wartości butelki 315 V wachmistrzW wachmistrz (niem. Wachtmeister) pod- oficer kawalerii od XVIII wieku do czasów II wojny światowej wachta (niem. Wachta) 1. część załogi pełniąca w określonym czasie służbę na statku 2. czas, w którym część załogi pełni służbę na statku wademekum (łac. vade me cum – chodź ze mną) poradnik, przewodnik, książka zawierająca podstawowe informacje z jakiejś dziedziny wadera (białorus. wadyra – wilczyca) samica wilka, wilczyca wadium (łac. vadium) kaucja wpłacana jako poręczenie spełnienia warunków umowy wagabunda (łac. vagabundus – wędrow- ny) podróżnik, włóczęga, obieżyświat wagant (łac. vagans, vagantis – wędrują- cy) aktor należący do wędrownej grupy średniowiecznej wagary (łac. vagari – włóczyć się) 1. ucieczka ucznia z zajęć lekcyjnych 2. samowolna i nieuzasadniona nieobec- ność w szkole waginalny (łac. vagina – pochwa) doty- czący pochwy wajdelota (niem. Waidler – określenie wróżbity pruskiego) śpiewak litewski, peł- niący też niskie funkcje kapłańskie wakat (łac. vacat – jest wolne, puste) 1. wolny, nieobsadzony etat w jakimś miejscu pracy 316 W 2. niezadrukowana strona książki wakuometr (łac. vacus – próżny, gr. metreín – mierzyć) urządzenie wykorzysty- wane do mierzenia ciśnienia niższego niż ciśnienie atmosferyczne; próżniomierz wakuum (łac. vacuum) fiz. próżnia walc (niem. Waltz) 1. taniec towarzyski w umiarkowanym tempie 2. muzyka do tego tańca waleta (od łac. vale – bądź zdrów) lit. wierszowany utwór występujący przede wszystkim w literaturze staropolskiej, poruszający temat emocji i refleksji związanych z pożegnaniem, rozstaniem z bliską osobą walkie-talkie [czyt. łoki-toki] (ang. walk – chodzić, talk – mówić) rodzaj krótko- falówki, przyrząd służący do komunikacji na odległość walkmen [czyt. łokmen] (ang.) mały ma- gnetofon wyposażony w słuchawki walkower (ang. walk – chodzić, over – po- nad) sport. zwycięstwo zawodnika lub drużyny spowodowane niestawieniem się przeciwnika na miejsce zawodów walonki (ros. walenki) duże, ciepłe buty, popularne na terenach Rosji walor (łac. valor) 1. wartość, zaleta 2. ekon. akcja, papier wartościowy waloryzacja (fr. valorisation) 1. dopasowanie wysokości pensji, rent i emerytur związane ze zmianą syste- mu pieniężnego 2. przywrócenie wartości akcjom, pienią- dzom, kredytom itp., które straciły ją w wyniku inflacji waltornia (niem. Waldhorn) muz. dęty, blaszany instrument muzyczny waluta (wł. valuta) 1. ekon. jednostka pieniężna danego państwa 2. zagraniczne środki płatnicze 3. system pieniężny związany z będą- cymi aktualnie w obiegu środkami finansowymi wałach (ukr.) zool. wykastrowany ogier wamp (ang. vamp) kobieta demoniczna, prowokująca, wyzywająca, uwodząca i niszcząca mężczyzn wampir (serb.-chorw. vampir) 1. duch zmarłej osoby, powracający po śmierci na ziemię, wrażliwy na światło słoneczne, wysysający krew ludzką – występujący w dawnych podaniach i legendach 2. zool. wampiry – rodzaj nietoperzy, któ- re żywią się krwią ptaków i ssaków 3. przen. człowiek wykorzystujący in- nych, krwiopijca 4. przen., pot. seryjny morderca WAN (skrót od: Wide area Network) (ang.) infor. rozbudowana sieć komputerowa, obejmująca obszar większy niż lokalna sieć lAN wandal (łac. Vandali – Wandale – nazwa plemienia germańskiego) człowiek niszczą- cy z premedytacją powszechny dobytek kulturalny i społeczny WAP (skrót od: Wireless appli cation Pro- tocol) (ang.) infor. standard aplikacji i protokołów umożliwiający użytkowni- kom telefonów komórkowych korzysta- nie z Internetu wapory (łac. vapor – para wodna) daw. opary, wyziewy wariabilizm (łac. variabilis – zmienny) filoz. nurt głoszący zmienność i relatyw- ność; heraklityzm waterproof wariacja (łac. variatio – odmiana) 1. przeróbka, przekształcenie 2. pot. obłęd, szaleństwo 3. wariacje muzyczne – modyfikacje te- matu muzycznego w obrębie jednego utworu wariant (łac. varians, variantis – zmie- niający się) 1. inna wersja, odmiana 2. inne, nowe opracowanie motywu, tematu warrant (ang. pełnomocnictwo) ekon. dowód wydany przez skład towarowy, potwierdzający złożenie w tym miejscu towaru wasal (fr. vassal) hist. poddany zobowią- zany do wierności seniorowi, od którego otrzymał lenno; lennik wataha (ukr.) 1. daw. uzbrojony oddział lub banda przestępców 2. stado wilków lub dzików watażka (ukr.) 1. przywódca uzbrojonej bandy 2. hist. przywódca Kozaków ukraiń- skich watergate [czyt. łotergejt] (ang.) 1. afera W. – skandal polityczny, ma- jący miejsce w Stanach Zjednoczo- nych Ameryki w 1972 r., związany z założeniem podsłuchu w siedzibie partii demokratycznej 2. przen. wielki skandal polityczny, afera waterpolo [czyt. łoterpolo] (ang.) sport. piłka wodna, której mecz rozgrywa się w basenie waterproof [czyt. łoterpruf] (ang. wa- ter – woda, proof – próba) 1. nieprzemakalny 317 W
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik wyrazów obcych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: