Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 003695 20994859 na godz. na dobę w sumie
Słowo, doświadczenie, tajemnica - ebook/pdf
Słowo, doświadczenie, tajemnica - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 392
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2512-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-16%), audiobook).

Monografia Słowo, doświadczenie, tajemnica jest owocem ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Słowo wobec doświadczenia T(t)ajemnicy, która odbyła się w dniach 17‒18 października 2013 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Celem spotkania był wspólny namysł przedstawicieli różnych dziedzin humanistyki nad problemem języka w jego relacji do doświadczenia i rzeczywistości. Zastanawiano się nad kwestiami granic wyrażalności w filozofii i teologii, możliwością użycia języka w próbach opisu rzeczywistości nadnaturalnej czy językiem jako takim – jako narzędziem i środkiem wypowiedzi artystycznej. Problemy te prezentowane są z kilku odmiennych perspektyw – filozoficznej, filologicznej i teologicznej. W tomie znajdziemy teksty Autorów takich jak: Zofia Zarębianka, Aleksander Nawarecki, ks. Andrzej Wierciński, ks. Jerzy Szymik, ks. Robert Woźniak, ks. Jacek Kempa i wielu innych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Słowo, doświadczenie, tajemnica NR 3361 Słowo, doświadczenie, tajemnica pod redakcją Jacka Kempy Marty Giglok Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Prace Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego Józef Budniak Recenzenci Michał Januszkiewicz Andrzej Napiórkowski Spis treści Wstęp (Jacek Kempa, Marta Giglok) Część I Wokół problemów teoretycznych Andrzej Wierciński Niewyczerpalność rozumienia: od verbum interius do verbum entis Beata Drabik -Frączek Metafora w służbie T(t)ajemnicy Aleksander Gomola Konceptualizacja zmysłów duchowych w ujęciu językoznawstwa kogni- tywnego Joanna Nowińska Dźwięk ujęty w słowo — próba opisu przestrzeni między Bogiem a czło- wiekiem w Apokalipsie św. Jana Zbigniew Łagosz Język magiczny — próba ujęcia Magdalena Grabowska Językowa analiza obrazu Boga w perspektywie wartości i potrzeb czło- wieka na podstawie wywiadów bezpośrednich 9 15 29 43 55 63 71 6 Spis treści Część II Wokół odniesień literackich Aleksander Nawarecki Tajemnica, poezja, anagramy Zofia Zarębianka Duchowa droga w Świecie poemach naiwnych Czesława Miłosza Kamila Czaja Lekcje (nie tylko) religii. Język szkolny a T(t)ajemnica w poezji księdza Jana Twardowskiego Ewelina Suszek Ślady na piasku. Słowo poetyckie wobec tajemnicy nieobecności Katarzyna Szkaradnik Wysnuwać z mrocznej mgły pasma istnienia. Unamuno — hermeneutyka — głód nieśmiertelności Stefan Radziszewski Bóg jest Poetą… W poszukiwaniu sacrum w królestwie poezji Krzysztof Furmanek Problemy w opisie Boga i zdarzeń nadnaturalnych u bł. Anny Katarzyny Emmerich Agnieszka Urbańska Język jako narzędzie w służbie Boga — w oparciu o analizę Dzienniczka świętej siostry M. Faustyny Kowalskiej Justyna Pacukiewicz Skazani na język — kryzys religijny w poezji wiktoriańskiej Magdalena Piotrowska-Grot Słowo poetyckie wobec Tajemnicy na przykładzie wybranych wierszy Wojciecha Wencla Paulina Hornik Symbol wobec T(t)ajemnicy w pismach św. Jana od Krzyża. Rola, znacze- nie, interpretacja Maria Midura Śmierć a granice dyskursu filozoficznego według Vladimira Jankélévitcha Beata Jerzakowska Niewidomi bohaterowie literaccy i problem języka. Jakim językiem mówi się o tajemnicy utraty wzroku i cudzie jego odzyskania? Izabela Skrobak Gustawa Herlinga-Grudzińskiego doświadczenie „religijnego” 87 103 115 135 147 159 179 189 199 211 227 237 249 259 Spis treści Część III Wokół zagadnień teologicznych Jerzy Szymik Zadania teologii wobec Tajemnicy Boga Robert J. Woźniak Wiedza w przestrzeni tajemnicy. Uwagi o paradoksalnej naturze teolo- gicznej episteme Jacek Kempa Wiedza i tajemnica w teologicznym dyskursie o zbawieniu człowieka przez Chrystusa Józef Kozyra Formy lingwistyczne wyrażające doświadczenie mistyczne św. Pawła pod Damaszkiem Tomasz Kusz Perfectum greckie w służbie teologii Przemysław Sawa Język nowej ewangelizacji drogą doświadczenia Tajemnicy Andrzej Pawlik „A przecież jest światło pośród ciemności naszych czasów”. Doświadcze- nie religijne w filozofii Abrahama Joshuy Heschela Emilia Dudkiewicz Kompozytorzy muzyki sakralnej w poszukiwaniu Tajemnicy (w kontekś- cie wybranych biografii) Noty o Autorach 7 279 291 303 321 335 347 365 373 385 Wstęp Refleksja nad odniesieniami między słowem, doświadczeniem a rzeczy- wistością ma długą historię. Czasy nowożytne i współczesność przyniosły jej szczególny rozkwit. Świadczy o tym chociażby fakt, że z filozofii prze- niknęła ona do dyskursu prowadzonego na terenie innych nauk, zarówno humanistycznych, jak i szczegółowych. Stała się w pewnym sensie ich obo- wiązkiem. Oczywiście to nadal filozofia dostarcza innym naukom sugestii rozwiązań podstawowych w zakresie hermeneutyki, ale fakt ten zachęca tylko do własnego namysłu w obrębie różnych dyscyplin. Co więcej, od- krycia i teorie naukowe przynoszą nowy wgląd w relacje między słowem, doświadczeniem i rzeczywistością, wskazując w ten sposób nowe drogi dla filozofii. Nierzadko jednak zdaje się, że osiągnięcia te pozostają znane jedy- nie wąskiemu gronu fachowców. Tymczasem mogą one przynieść sporo in- spiracji także w innych obszarach nauki. Wymiana myśli wykraczająca poza obręb jednej dyscypliny wydaje się w tym obszarze możliwa i pożądana. Właśnie z takiego założenia wyszli organizatorzy konferencji „Słowo wo- bec doświadczenia T(t)ajemnicy” (Katowice, 17—18 października 2013 roku). Zależało im przede wszystkim na stworzeniu okazji do spotkania i wymia- ny myśli, które przekroczyłyby ramy zdefiniowanych dyscyplin naukowych. Chodziło więc najpierw o wzajemne uwrażliwienie siebie i innych na wagę zagadnień leżących u podstaw rozumienia rzeczywistości. Otwarta pozosta- ła kwestia siły wzajemnej inspiracji, choć ożywiona dyskusja na sali i w ku- luarach świadczyła o powodzeniu tego projektu. Efektem przygotowanych wystąpień, wymiany myśli, a w końcu własnej refleksji autorów jest niniej- sza książka. Ponieważ inicjatywę spotkania podjęli teolodzy, to w ich zaintereso- waniach problematyka związana z triadą „słowo — doświadczenie — rze- czywistość” zyskała nachylenie specyficzne dla tej dziedziny: w domenie „rzeczywistości” najciekawsze (a może najdonioślejsze) wydało się podję- 10 Wstęp cie odniesienia do rzeczywistości najwyższej, do tego, co pierwsze i osta- teczne, co niedosięgnione, a równocześnie poszukiwane. Dla teologa ta rzeczywistość jest terenem „własnym” namysłu — ze względu na wiarę w jej samoobjawienie, a wraz z nią ze względu na potrzebę racjonalnego uwiarygodnienia tego, co w ten sposób dochodzi do głosu. Jest to zatem rzeczywistość, którą zamknięto w krótkim słowie „Bóg”. Mamy pełną świa- domość, że owo pojęciowe „zamknięcie” jest zupełnie pozorne. Oswojone brzmienie tego słowa niebezpiecznie sugeruje jasną znajomość przedmio- tu, a nawet zawłaszczenie misterium. Dlatego zrezygnowaliśmy z tego ter- minu. Zaproponowaliśmy w tej triadzie określenie „Tajemnica”. Wówczas wyraźniej ujawnia się napięcie, z jakim teologia ma do czynienia na co dzień: ma o tajemnicy Boga mówić, nie tracąc ani na chwilę świadomości jej niewyczerpalności. Musi też wciąż na nowo pytać o reguły docierania tej rzeczywistości do świata naszych doświadczeń i określania językowego kształtu jej przedstawienia. Skoro naprzeciwko doświadczenia i słowa zostaje postawiona „Tajem- nica”, to pojawia się cały szereg nowych przestrzeni namysłu, nie od razu kojarzonych z teologią, bo niezwiązanych wprost z „mową o Bogu”. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że pojęcie tajemnicy straciło wstydliwy charakter z czasów dominacji naiwnego pozytywizmu: nie jest ona już „ob- szarem jeszcze nie rozpoznanym”, który czeka na ostateczne wyjaśnienie. Jej akceptacja pojawia się więc nie tylko w teologicznej mowie o Bogu. Roz- ciąga się na rejony „tego świata” i na nauki, które się nimi zajmują. Nie gasi poznawczych dążeń intelektu, ale pozwala uniknąć postawy braku szacunku wobec rzeczywistości. Ów przyrost szacunku zapewne najła- twiej jest dostrzec w powściąganiu tendencji do sprowadzania rzeczywi- stości do wymiarów już dobrze rozpoznanych. Taka pokusa (odkrywana jako redukcjonizm) przenosi się zresztą łatwo na poziom międzyludzkich relacji: mój sposób postrzegania i rozumienia jest właściwy, wystarczający; twój zaś, skoro niezupełnie zgadza się z moim, jest wybrakowany albo po prostu błędny. Akceptacja tajemnicy pomaga więc w otwarciu się na nowe perspektywy ujmowania prawdy świata, jak i na wartość spotkania drugiej osoby i jej wewnętrznej prawdy. Równocześnie chroni przed zagubieniem w sceptycyzmie: prawda bowiem istnieje, choć zawsze o krok przed nami, zawsze większa. Zaś w niejednej postaci współczesnego sceptycyzmu nie- trudno dostrzec tendencję do odbierania rzeczywistości przymiotu prawdy. Przystaje się na pozbawioną sensu koegzystencję niepowiązanych ze sobą perspektyw poznawczych. Paradoksalnie, uznanie bezsensu i braku prawdy jest wyrazem niezgody na tajemnicę leżącą u fundamentu rzeczywistości. Stwierdziliśmy, że problem „doświadczenia Tajemnicy” nie przynależy jedynie do obszaru teologii. Tam, gdzie punktem odniesienia jest człowiek i jego doświadczenie, tam musi pojawić się literatura. Zgłębiana przez nią Wstęp 11 Tajemnica nie nosi już piętna fundamentalnej pewności, jaka ma miejsce w teologii. Jest o wiele bardziej nieuchwytna i migotliwa, zależna od kon- kretnego autora. Użyte słowo może więc stanąć zarówno wobec chrześci- jańskich misteriów, jak i bliżej niesprecyzowanego odczucia sacrum, Boga, o którym mówią jedynie Jego niezatarte jeszcze ślady, lub wszechogarnia- jącej i przenikającej świat boskiej siły. Słowo poetyckie (literackie) — nie- skrępowane ramą ortodoksji — próbując dotknąć Tajemnicy Boga, ukazuje tajemnicę tego, który stara się wypowiedzieć — tajemnicę człowieka. Opis niedającej się uchwycić rzeczywistości staje się okazją do namysłu nad głębią i bogactwem ludzkiego wnętrza. Słowo pozostaje rozpięte pomiędzy tymi dwiema nieskończonościami. Jednak przynależąc do sfery naszego wnętrza, także nosi w sobie piętno tajemnicy, jest narzędziem, którego używamy, nie znając dokładnie rządzących nim prawideł. Oczywiście mnożącym się w tak rozszerzonym obszarze pytaniom moż- na byłoby postawić pewną tamę w postaci precyzacji pojęcia tajemnicy. Nie zrobiliśmy tego jednak. Pozostawiliśmy otwarty ten obszar refleksji, zapra- szając do wymiany myśli przychodzących z różnych dyscyplin i zachowując otwartość na umiejscowienie sprawy „tajemnicy”. Tym usprawiedliwia się widomy w tytule konferencji zabieg: „T(t)ajemnica” została zapisana równo- cześnie z wielkiej i małej litery. Na treść książki składają się artykuły autorów reprezentujących różne dziedziny. Prace obejmują filologię, filozofię, teologię. Z punktu widzenia teologa wszystkie opisane zagadnienia są cenne i ważne dla jego warsztatu. Odsłaniają nie tylko sprawy dobrze mu znane, ale też takie, które skłaniają do uważności i namysłu nad ścieżkami komunikacji Tajemnicy Boga w hi- storii i w świecie międzyludzkich relacji. Mamy nadzieję, że także filolog i filozof znajdą tutaj inspiracje dla swoich poszukiwań. To zwłaszcza z myślą o nieteologach wydzieliliśmy trzecią część pracy, która zajmuje się kwestiami niejako „z wnętrza teologii”. Dają one wyraźne świadectwo nieusuwalności dyskursu o tajemnicy w tym obszarze i powiązania go z poszukiwaniami o charakterze hermeneutyczno-filozoficznym, a także filologicznym. W tle pojawiają się kolejne dziedziny, które zapewne należałoby wymienić. Wy- daje się, że wszystkie prace, chociaż różne w swoim przedmiocie szczegó- łowym, dają świadectwo wrażliwości na tajemnicę i na perypetie związane z tekstem i ze słowem, jakie ona wnosi. Zebrany materiał podzieliliśmy na trzy części. Pierwsza zawiera teksty poruszające problemy teoretyczne. Znajdują się w niej rozważania dotyczą- ce możliwości wyrażania oraz wagi i użycia słowa. Część druga obejmuje teksty związane przede wszystkim z literaturą, choć nie tylko. Czytelnik odnajdzie tam rozdziały poświęcone filozofii, a także językowi używanemu w opisach przeżyć mistycznych. Na część trzecią tomu — o której wspo- mniano już wcześniej — składają się teksty poświęcone teologii. Zastosowa- 12 Wstęp ny podział odzwierciedla główne ścieżki, którymi podążała refleksja w cza- sie konferencji. Przekazujemy tę pracę do rąk Czytelników w nadziei, że wzbudzi ona zainteresowanie. Prawdopodobnie podzielamy wspólnie takie oto doświad- czenie: rzeczywistość odsłania przed nami swój wymiar tajemnicy i dlatego fascynuje, zaprasza do jej zgłębiania, chociaż daje trudną gwarancję, że nasz wysiłek poznawczy nigdy nie osiągnie stanu pełni. Jacek Kempa Marta Giglok Noty o Autorach Kamila Czaja — doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytu- tu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii polskiej i psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Stu- diów Humanistycznych UŚ. Zajmuje się głównie polską poezją współczesną, piosenką poetycką i komparatystyką literacką. Przygotowuje rozprawę dok- torską Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej. Beata Drabik-Frączek — doktor, pracuje na stanowisku adiunkta w Zakła- dzie Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskie- go. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych w Szkole Retoryki UJ, w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Mię- dzykulturową na Wydziale Filologicznym UJ, a także autorski wykład Język w liturgii na studiach doktoranckich w Instytucie Liturgicznym Uniwersy- tetu Papieskiego Jana Pawła II. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. językoznawstwa kognitywnego, pragmalingwistyki, komunikacji interper- sonalnej — werbalnej i niewerbalnej, języka religijnego, a także grzeczności językowej oraz rytuałów i gier językowych. Autorka dwóch monografii na- ukowych: Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna stra- tegia (Kraków 2004) oraz Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej (Kra- ków 2010), współautorka serii podręczników do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych: Klucz do świata (Warszawa 2007), redaktor Wielkiego słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Koła Współpracowników Komisji Języ- ka Religijnego PAN. Emilia Dudkiewicz — absolwentka muzykologii i teologii na Uniwersy- tecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pracownik Uniwersytetu Muzycz- nego Fryderyka Chopina w Warszawie. Autorka haseł encyklopedycznych, 386 Noty o Autorach artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zajmuje się popularyzacją szeroko pojętej muzyki sakralnej, również od strony praktycznej, współ- pracując i koncertując z takimi zespołami jak Warszawski Chór Kameralny, Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, Chopin Vocal Consort. Od 2009 roku współpracuje z Radiem Warszawa. Krzysztof Furmanek — w 2012 roku obronił pracę magisterską z teologii Święty Józef w wizjach bł. Anny Katarzyny Emmerich. Promotorem był ks. prof. dr hab. Jan Słomka. Obecnie jest doktorantem Zakładu Teologii Dogmatycz- nej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Marta Giglok — absolwentka kulturoznawstwa i teologii, doktorantka w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się tematami związanymi z relacją teologii i szeroko rozumianej kultury, metodologią teologii oraz teologią ikony. Bada sposób wykorzystania kategorii przestrzennych dla wyrażenia chrześcijańskich prawd wiary. Aleksander Gomola — językoznawca i teolog. Adiunkt w Katedrze UNE- SCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwer- sytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się analizą języka religijnego. Opublikował m.in. monografię poświęconą konceptualizacjom Boga w teologii femini- stycznej Bóg kobiet (Tarnów 2010). Magdalena Grabowska — doktor, jest adiunktem w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka filologii angielskiej UG. W 2006 roku obroniła pracę doktorską na temat metafory pojęciowej i amalgamatu w reklamie prasowej. W tym samym roku rozpo- częła pracę w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych UG. Ak- tualnie jest zatrudniona w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki UG. Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje takie zagadnienia jak: językowy obraz wiary w Boga, obraz religii w reklamie współczesnej, pro- ces tworzenia znaczeń w reklamie, aksjologia w języku, potoczność w języ- ku, metafora pojęciowa, komunikacja werbalna i niewerbalna w reklamie statycznej. Obecnie prowadzi rozważania nad specyfiką języka wspólnot ewangelikalnych w Polsce. Paulina Hornik — magister-licencjat, absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, obecnie doktorantka w Zakładzie Teologii Dogma- tycznej UŚ. Jej zainteresowania naukowe: teologia dogmatyczna, teologia du- chowości (zwłaszcza karmelitańskiej), dialog teologii z innymi naukami (szcze- gólnie z psychologią, a także z naukami matematyczno-przyrodniczymi). Noty o Autorach 387 Beata Jerzakowska — doktorantka w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jej zaintereso- wań językoznawczych znajduje się audiodeskrypcja, onomastyka i epistolo- grafia. Jest inicjatorką Naukowego Koła Audiodeskryberów. ks. Jacek Kempa — doktor habilitowany na Wydziale Teologicznym Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista z zakresu teologii dogmatycz- nej. Zainteresowania naukowe: soteriologia średniowieczna i współczesna, hermeneutyka teologiczna. Redaktor naczelny „Śląskich Studiów Histo- ryczno-Teologicznych”, wiceprezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków, prodziekan ds. nauki (2012—). Wybrane publikacje: monografia Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury (Katowice 2009); Soteriologiczne znaczenie kategorii „Chrystus Nauczyciel”. Szkic historyczno- -dogmatyczny, SSHT 43,2 (2010); W stronę metafory. Glossa do sporu o status po- znawczy soteriologicznego języka ofiary, „Studia Teologiczne i Humanistyczne” 2,1 (2012); Biskup w nauce soboru trydenckiego. Ujęcie teologiczno-dogmatyczne (w: „Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova”, T. 15: Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia administracji apostolskiej na Górnym Śląsku, wyb. i red. W. Myszor, 2014); Zentrale Anliegen der christli- chen Soteriologie im Denken Anselms von Canterbury, SSHT 47,1 (2014); Święty Anzelm z Canterbury: Sztuka dyskursu w czasach konfrontacji (w: O bogactwach Kościoła, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski, Kraków 2014). ks. Józef Kozyra — wyświęcony na prezbitera w 1972 roku w Katowicach. Od 2009 roku profesor Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2001—2012 kierow- nik w Zakładzie Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor licznych artykułów naukowych i recenzji, wielokrotny recenzent doktoratów i habilitacji. Pracował jako wykładowca m.in. w: Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach (1986— 2001), Diecezjalnym Studium Katechetycznym (1980—2000), Eksternistycz- nym Studium Teologicznym Wydziału Teologicznego KUL w Katowicach (1986—2002), Eksternistycznym Studium Wydziału Społecznej Nauki Ko- ścioła KUL w Katowicach (1996—1998), Studium Pastoralnym Wydziału Teologicznego ATK w Katowicach (1980—1986), Papieskim Instytucie Teo- logicznym w Bielsku-Białej (1992—2001). Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie (1965—1972), licencjat kanoniczny z teologii biblijnej w 1972 roku na podstawie pracy: Aspekty teologiczne paruzji Chrystusa w 1 Kor 15 (Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie). Doktorat z teologii nauk biblijnych w 1977 roku na podstawie dysertacji Kainotes. Idea nowości w Nowym Testamencie (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Studia podoktoranckie: Papieski Instytut Biblijny „Biblicum” w Rzymie 388 Noty o Autorach (1977—1978); Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie (Diploma nel- le Science Biblico-Orientali: 1978—1979). Przewód habilitacyjny w roku 2001 na Wydziale Teologii KUL na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej: Jezus Chrystus jako APXH. Protologia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostolskiej Nowego Testamentu w interpretacji rdzenia arch- i nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie biblistyki. ks. Tomasz Kusz — doktor, starszy wykładowca w Zakładzie Teologii Biblij- nej Starego i Nowego Testamentu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zbigniew Łagosz — doktor nauk humanistycznych w zakresie religio- znawstwa. Swoje badania ukierunkowuje na ezoterykę, magię i okultyzm, w ujęciu zarówno indywidualnym (zwłaszcza poprzez pryzmat Czesława Czyńskiego), jak i grupowym — Zakony Magiczne (Ordo Templi Orientis, Argentum Astrum, Zakon Martynistów). Nie omija również płaszczyzny nowych technik i technologii służących uzyskiwaniu odmiennych stanów świadomości. Maria Midura — doktorantka w Katedrze Filozofii Religii Wydziału Fi- lozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i absolwentka reli- gioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się tematyką ba- dawczą związaną z tanatologią, filozofią religii i antropologią. Publikowała w serii Problemy współczesnej tanatologii: medycyna — antropologia kultury — humanistyka. Aleksander Nawarecki — profesor doktor habilitowany, kierownik Zakła- du Teorii Literatury na Uniwersytecie Śląskim; badacz osobliwości, edytor i komentator poezji ks. Józefa Baki (Czarny karnawał, Wrocław 1991), autor prac o roślinach i zwierzętach w literaturze (Pokrzywa, Chorzów—Sosnowiec 1996), o przedmiotach (Parafernalia, Katowice 2014), esejów mickiewiczow- skich (Mały Mickiewicz, Katowice 2003) i silezjologicznych (Lajerman, Gdańsk 2011). Współautor podręcznika Przeszłość to dziś (Warszawa 2003), redaktor serii Miniatura i mikrologia literacka (Katowice 2000—2003) oraz Historycznego słownika terminów literackich (w przygotowaniu). s. Joanna Nowińska SM — wykładowca w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W 2006 obroniła rozprawę doktorską Motyw wojny dobra ze złem w Apokalipsie św. Jana (RSB 27, Warszawa). Ostatnie artykuły: Bóg przychodzący w ujęciu Apokalipsy św. Jana w Misterium Słowa. Modlitwa (e-book; red. D. Czaicki, Kraków 2014), Głos z nieba w J 12,28, jego percepcja i wymowa teologiczna w świetle Biblii (RBL 2014). Noty o Autorach 389 Justyna Pacukiewicz — anglistka; doktor nauk humanistycznych w zakre- sie literaturoznawstwa. Zajmowała się badaniem sposobów konceptuali- zowania pojęcia świętości w poezji George’a Herberta i Christiny Rossetti, pisząc pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Kalagi na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Pracę badawczą prowa- dziła na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Gibińskiej, zajmując się analizą tekstów powstałych w okresie wiktoriań- skim — w szczególności tekstów poetyckich — w kontekście poszukiwań śladów kryzysu religijnego. Autorka książki Poezja wiktoriańska a wielki kryzys religijny (Kraków 2013). Andrzej Pawlik — doktorant na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwer- sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się filozofią i mistyką żydowską. Magdalena Piotrowska-Grot — doktorantka w Zakładzie Literatury Współ- czesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, absol- wentka filologii polskiej UŚ. Zajmuje się obrazami zaświatów, zagadnieniem nicości i (nie)wyrażalnością sfery eschatologicznej w polskiej poezji współ- czesnej. ks. Stefan Radziszewski — doktor teologii, doktor nauk humanistycz- nych, prefekt kieleckiego Nazaretu, kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach. Autor książek: Katechizm sercem pisany (Kielce 2006), Kamieńska ostiumiczna (Kielce 2011), Kot czarny. Literatura dla odważnych (Kielce 2011), Kot biały. Literatura dla samutnych (Kielce 2012), Kot zielony. Literatura dla wrozpa- czych (Kielce 2014), Siedem twarzy Judasza (Kraków 2012), Siedmiu zbuntowa- nych (Kraków 2014), antologii Poezja w sutannie (Kielce 2011) oraz audiobooka Rekolekcje dla młodzieży (Katowice 2012). Prowadzi zajęcia z literatury w Wyż- szym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz teatr seminaryjny. ks. Przemysław Sawa — prezbiter diecezji bielsko-żywieckiej; doktor teolo- gii dogmatycznej; adiunkt w Zakładzie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; założyciel i dyrektor Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Bielsku-Białej; rekolekcjonista. Izabela Skrobak — absolwentka filologii polskiej (Wydział Filologiczny UŚ), teologii (Wydział Teologiczny UŚ) oraz Studiów Podyplomowych w zakre- sie wiedzy o kulturze (Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny UŚ). Katechetka oraz nauczycielka wiedzy o kulturze w I Liceum Ogólnokształ- cącym im. 14. Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Autorka interdyscyplinarnych artykułów, uczestniczka licznych konferencji poświę- 390 Noty o Autorach conych językowi religijnemu. Członkini Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Przygoto- wuje rozprawę doktorską w zakresie językoznawstwa w oparciu o pisma Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Ewelina Suszek — doktorantka w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii polskiej oraz filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Laureatka drugiej nagrody w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. Autorka monografii Szybkość, pośpiech, kompresja. „Poetyka przyśpieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej (Katowice 2014) oraz współre- daktorka książki Przygody nierozumu: szaleństwo — myśl — kultura (Katowice 2012). Katarzyna Szkaradnik — doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwer- sytetu Śląskiego, absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa. Regu- larnie współpracuje z czasopismem kulturalnym „artPAPIER”, zajmuje się redakcją i adiustacją wydawnictw (m.in. współredagowała Dzienniki z lat 1935—1945 Jana Szczepańskiego, Ustroń 2009). W polu jej zainteresowań znajdują się zwłaszcza: antropologia literatury, problematyka tożsamości, historia idei oraz filozofia hermeneutyczna i egzystencjalna. ks. Jerzy Szymik — kapłan Archidiecezji Katowickiej, teolog i poeta. Jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną. W latach 1986—2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (1997—2005). Od 2005 roku pra- cownik Zakładu Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersy- tetu Śląskiego w Katowicach, od 2014 roku — Katedry Teologii Dogmatycz- nej i Duchowości WTL UŚ; od 2007 roku jako profesor zwyczajny. W latach 2004—2014 członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 1991 roku stały współpracownik „Gościa Niedzielnego”. Autor ponad 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych (ostatnio m.in.: Teologia na usługach wiary, bliższa życiu... w 30 lat później, Lublin 2011; Chodzi o Boga, Katowice 2012; Theologia benedicta, t. I—II, Katowice 2010—2012; Poezja i teo- logia, t. I—II, Katowice 2009—2013; Hilasterion, Katowice 2014; Teologia i my, Katowice 2014). Promotor 20 doktoratów, 181 magisteriów. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii Josepha Rat- zingera/Benedykta XVI. Agnieszka Urbańska — magister filologii włoskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej projekt badawczy to rozprawa doktorska z dziedziny literaturoznawstwa komparatystycznego — przedmiotem badań jest próba opisu teorii Formy Noty o Autorach 391 Witolda Gombrowicza i Luigiego Pirandella [planowany termin obrony: 2016]. Zainteresowania naukowe: intertekstowość i wzajemne przenikanie się filozofii, religii i kultury w literaturze oraz języki obce i techniki tłuma- czeń [w szczególności tłumaczenia literackie i techniczne]. ks. Andrzej Wierciński — profesor doktor habilitowany, filozof i teolog. Profesor extra numerum Katedry Filozofii Religii w Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu Bryzgowijskim. Prezydent-założyciel International Institute for Hermeneutics. ks. Robert J. Woźniak — prezbiter archidiecezji krakowskiej, doktor habi- litowany teologii dogmatycznej, adiunkt Katedry Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się szczególnie teologią trynitarną, relacjami teologii i filozofii oraz teologicznymi wątkami postmodernizmu. W roku 2008 otrzymał Nagrodę Ergo Hestii i Znaku im. ks. J. Tischnera za książkę Przyszłość, teologia, społeczeństwo (Kraków 2007). Inne publikacje: Primitas et plenitudo. Dios Padre en la teología trinitaria de San Buenaventura (Pamplona 2007), Desafíos de la vida eclesial en el umbral del nuevo siglo (Lima 2008), Metafizyka i teologia. Debata u podstaw (redakcja, Kraków 2008), Rethinking Trinitarian Theology (wspólnie z G. Maspero, London—New York 2012), Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości (Poznań 2012), Sekret Credo (Kraków 2014). Zofia Zarębianka — profesor zwyczajny w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku), krytyk literacki, poetka i eseistka, członek Polskiego Pen Clubu, Stowarzy- szenia Pisarzy Polskich (członek zarządu oddziału krakowskiego 1996—2010), Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Polskiego Towarzystwa Mertonowskiego, Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Historycznolite- rackiej PAN o. Kraków, Międzynarodowego Towarzystwa Polonistyki Za- granicznej, Polskiego Towarzystwa Etycznego. Główny obszar badań: po- granicze literatury i teologii, poezja dwudziestolecia międzywojennego, polska i europejska poezja dwudziestego wieku. Wybrane publikacje: Poezja wymiaru sanctum (Lublin 1992); Dwanaście Bożych słów (współaut., Kraków 1992); Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej (Kraków 1993); Zakorzenienia Anny Kamieńskiej (Kraków 1996); Tropy sacrum w literaturze XX wieku (Bydgoszcz 2001), O książkach, które pomagają być (Kraków 2004); Czy- tanie sacrum (Kraków—Rzym 2008); Wtajemniczenia (w)Miłosza. Pamięć — du- ch(owość) — wtajemniczenia (Kraków 2014); oraz tomy wierszy: Człowiek rośnie w Ciszy (Kraków 1992); Wyrwane z przestrzeni (Kraków 1996); Niebo w czerni (Bydgoszcz 2000). Jerozolima została zburzona (Kraków 2004); Wiersze: Pierwsze (Poznań 2008); Tylko na chwilę (Kraków 2012). Na okładce i stronach działowych wykorzystano zdjęcia ks. Grzegorza Strzelczyka Redaktor: Joanna Szewczyk Projektant okładki: Małgorzata Pleśniar Redaktor techniczny: Barbara Arenhövel Korektor: Urszula Bańcerek Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-511-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-512-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 24,5. Ark. wyd. 28,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 36 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słowo, doświadczenie, tajemnica
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: