Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 002929 21513628 na godz. na dobę w sumie
Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych - książka
Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2988-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> social media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak to się robi w nowych mediach?

Idź z duchem Internetu!

Media społecznościowe zmieniają zasady komunikacji między firmami a klientami. Nowoczesne firmy - takie jak Twoja - muszą nauczyć się słuchać swoich klientów i wchodzić z nimi w bezpośrednie relacje, a co za tym idzie, podejmować aktywność w miejscach, w których zadawane są pytania i toczy się dialog. Dlaczego? Ponieważ znajduje to bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe. Marketing w mediach społecznościowych to coś więcej niż modna nowinka; to ciężka praca, wymagająca przemyślanego planu i konkretnych, skutecznych strategii.

Książka ta przeznaczona jest zarówno dla doświadczonych marketerów czy właścicieli firm, jak i kompletnych nowicjuszy. Pomoże Ci zrozumieć różnice między dostępnymi serwisami społecznościowymi, podpowie, jak dowiedzieć się, co robią Twoi obecni i potencjalni klienci, oraz jak z nimi rozmawiać. Dowiesz się z niej, jak rozwiązywać problemy prawne i etyczne. Nauczysz się obserwować i sprawdzać skuteczność stosowanych technik marketingowych. Zrozumiesz, na czym polega optymalizacja w wyszukiwarkach internetowych (SEO) i reklama pay-per-click (PPC). Dzięki niej unikniesz poważnych pomyłek i niebezpiecznych błędów.

Poznaj swoich klientów i naucz się odróżniać fakty od plotek!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych Autor: Liana Evans Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-2988-6 Tytuł oryginału: Social Media Marketing: Strategies for Engaging in Facebook, Twitter Other Social Media Format: 158 × 235, stron: 312 Jak to się robi w nowych mediach? • Opracuj strategię obecności w mediach społecznościowych • Zdobywaj oraz utrzymuj zaufanie i uwagę odbiorców • Poznaj media społecznościowe od kuchni Idź z duchem Internetu! Media społecznościowe zmieniają zasady komunikacji między firmami a klientami. Nowoczesne firmy — takie jak Twoja — muszą nauczyć się słuchać swoich klientów i wchodzić z nimi w bezpośrednie relacje, a co za tym idzie, podejmować aktywność w miejscach, w których zadawane są pytania i toczy się dialog. Dlaczego? Ponieważ znajduje to bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe. Marketing w mediach społecznościowych to coś więcej niż modna nowinka; to ciężka praca, wymagająca przemyślanego planu i konkretnych, skutecznych strategii. Książka ta przeznaczona jest zarówno dla doświadczonych marketerów czy właścicieli firm, jak i kompletnych nowicjuszy. Pomoże Ci zrozumieć różnice między dostępnymi serwisami społecznościowymi, podpowie, jak dowiedzieć się, co robią Twoi obecni i potencjalni klienci, oraz jak z nimi rozmawiać. Dowiesz się z niej, jak rozwiązywać problemy prawne i etyczne. Nauczysz się obserwować i sprawdzać skuteczność stosowanych technik marketingowych. Zrozumiesz, na czym polega optymalizacja w wyszukiwarkach internetowych (SEO) i reklama pay-per-click (PPC). Dzięki niej unikniesz poważnych pomyłek i niebezpiecznych błędów. • Jak najskuteczniej wykorzystać Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr i inne serwisy? • Jak opracować politykę obecności w mediach społecznościowych dla własnych pracowników? • Jak wybrać konsultanta ds. mediów społecznościowych? • Jak wykorzystać dział obsługi klienta w mediach społecznościowych? • Jak integrować tradycyjne działania marketingowe (telewizja, radio, prasa) ze strategią obecności w mediach społecznościowych? • Jak zachować spójność działań brandingowych i przesłania marketingowego? • Jak stworzyć przyjazny pressroom i promować tam swoje eventy? Poznaj swoich klientów i naucz się odróżniać fakty od plotek! Spis treľci Wprowadzenie Czÿľí I Podstawowe informacje o mediach spoħecznoľciowych 1 Nie jest ķatwo, szybko ani tanio 2 Strategie obecnoŎci w mediach spoķecznoŎciowych 3 Koniecznie zdefiniuj swoje cele 4 Nie zwrot z inwestycji, a zwrot z dialogu 5 Poznaj swoich odbiorców i dowiedz siď, co robiû Czÿľí II NajwaŞniejszy jest dialog 6 Dialog i tak ma miejsce — z Tobû czy bez Ciebie 7 Nie zwlekaj, zapewnij sobie pomoc prawnû 8 Nie obawiaj siď ludzi nastawionych negatywnie 9 Poznaj wszystkie spoķecznoŎci 10 Nie przychodŬ z pustymi rďkoma 11 Blogerzy nie znajû granic 12 Nie ma dwóch takich samych firm 13 Nie zakochuj siď 14 ōmiaķo rezygnuj z tego, co siď nie sprawdza 15 Nie obawiaj siď nowoŎci (ale teŮ nie przesadzaj) Czÿľí III Media spoħecznoľciowe od kuchni 16 KaŮdy pracownik Twojej firmy ma swój udziaķ w realizacji strategii jej obecnoŎci w mediach spoķecznoŎciowych 17 Opracuj polityki zwiûzane z aktywnoŎciû pracowników w serwisach spoķecznoŎciowych 18 Pamiďtaj o etyce 19 Ustal, kto odpowiada za prowadzenie dialogu 20 Znakomity program obsķugi klienta jest Ŏwietnym przyczóķkiem do wejŎcia w mediasferď spoķecznoŎciowû 21 Praktykanci sû od parzenia kawy, a nie od reprezentowania firmy w mediach spoķecznoŎciowych 22 Pamiďtaj o spójnoŎci brandingu i przekazu 23 BûdŬ przejrzysty — na zaufanie i uwagď odbiorców trzeba sobie zapracowaý 24 Internauci ufajû ikonom i awatarom 7 11 13 20 26 35 42 51 53 58 65 73 79 85 91 97 104 111 117 119 125 132 137 146 151 157 164 172 4 Social Media Marketing Czÿľí IV Nie chodzi o Ciebie 25 Zrezygnuj z kontroli, zapomnij o ego 26 UwaŮnie nadstawiaj uszu 27 Twoi klienci znajû Twoje produkty lepiej od Ciebie 28 Wszystko sprowadza siď do pomysķu 29 Twoje treŎci muszû byý wartoŎciowe 30 NajwaŮniejsze to dzieliý siď z innymi 31 Chcesz odnieŎý sukces? Musisz byý towarzyski 32 Zapytaj czķonków swojej spoķecznoŎci 33 Dostajesz to, co sam dajesz Czÿľí V Media spoħecznoľciowe w perspektywie marketingu online 34 Ludzie nie chcû byý celem dziaķaĹ marketingowych 35 RóŮnica miďdzy monitorowaniem dialogu a prowadzeniem badaĹ 36 Optymalizacja w wyszukiwarkach internetowych (SEO) i reklama pay-per-click (PPC) 37 Linki i pozycja w wynikach wyszukiwania stanowiû skutek uboczny dziaķaĹ podejmowanych w mediach spoķecznoŎciowych 38 Uzgodnij dziaķania marketingowe podejmowane offline z tymi podejmowanymi w mediach spoķecznoŎciowych 39 Stwórz przyjazny mediom spoķecznoŎciowym pressroom i promuj tam swoje eventy 40 YouTube to druga co do wielkoŎci wyszukiwarka internetowa 41 W wyszukiwaniu w mediach spoķecznoŎciowych liczy siď chwila obecna 42 Przeglûdarka internetowa to dziŎ nie wszystko 43 Nowe sygnaķy dla wyszukiwarek internetowych 44 Wybór konsultanta ds. mediów spoķecznoŎciowych 45 Podsumowanie Skorowidz 177 179 187 194 200 206 212 220 226 232 237 239 244 255 261 267 272 277 282 286 291 297 303 Nie przychodŞ z pustymi rākoma 79 RozdziaĪ Nie przychodŜ z pustymi rÿkoma W wielu kulturach obowiìzuje zwyczaj, şe przychodzìc na przyjĀcie, naleşy przynieĿî podarunek dla gospodarza lub gospodyni. Jeşeli zjawisz siĀ z pu- stymi rĀkoma, inni goĿcie mogì krytycznie odnieĿî siĀ do faktu, şe zigno- rowaĨeĿ ich tradycjĀ. Moşesz spotkaî siĀ z niezwykle chĨodnym przyjĀciem ze strony niektórych osób, które uznajì Twoje zachowanie za niegrzeczne. Zastanów siĀ teraz nad dziaĨaniami marketingowymi, jakie podejmujesz w mediasferze spoĨecznoĿciowej. Nie moşesz ignorowaî zwyczajów danej wspólnoty i oczekiwaî, şe zostaniesz przyjĀty do grona uşytkowników z otwar- tymi ramionami. Nieprzychylne reakcje innych mogì mieî miejsce, gdy: 9 ZjawiĨeĿ siĀ na przyjĀciu, choî nie byĨeĿ na nie zaproszony (po prostu stanìĨeĿ w drzwiach). 9 WprosiĨeĿ siĀ (dowiedziaĨeĿ siĀ o przyjĀciu i zwyczajnie powiedziaĨeĿ wszystkim, şe jesteĿ zaproszony i şe siĀ zjawisz). 9 Nie zapytaĨeĿ, czy moşesz przyjĿî na przyjĀcie (gospodarz wspomniaĨ coĿ o jego organizacji, ale nigdy wyraŝnie CiĀ nie zaprosiĨ, a mimo to siĀ zjawiĨeĿ). 9 Nie przyniosĨeĿ ze sobì upominku (zostaĨeĿ formalnie i oficjalnie za- proszony, ale zachowaĨeĿ siĀ bezmyĿlnie). Moşna powiedzieî, şe niewiele róşnisz siĀ od bohaterów filmu Polowa- nie na druhny granych przez Vince’a Vaughna i Owena Wilsona. Jedyna róşnica polega na tym, şe nie zostaniesz zaproszony przez Ŀliczne druhny, lecz po prostu wyrzucony. Jak wspominaĨam w poprzednim rozdziale, nie- zwykle istotne jest to, abyĿ znaĨ spoĨecznoĿî, której czĨonkiem chcesz zostaî — nawet jeĿli zjawisz siĀ na przyjĀciu nieproszony, bĀdziesz dobrze przy- gotowany i zaoferujesz czĨonkom spoĨecznoĿci konkretnì wartoĿî. 80 Social Media Marketing DOWIEDZ SIþ, CO MA WARTOĽì DLA CZĦONKÓW SPOĦECZNOĽCI Analizujîc zachowanie czĪonków wspólnoty, w której aktywnoŁð chciaĪbyŁ siĂ zaangašo- wað w zwiîzku z realizacjî strategii obecnoŁci w mediach spoĪecznoŁciowych, dowiadujesz siĂ, co czĪonkowie Twojej grupy docelowej uznajî za wartoŁciowe. Kašda spoĪecznoŁð jest inna, w zwiîzku z czym dar w postaci „uniwersalnego” pakietu darmowych próbek Twoich produktów i usĪug nigdzie nie bĂdzie przedstawiaĪ sobî wiĂkszej wartoŁci. WĪaŁnie dlatego badania nad odbiorcami majî tak duše znaczenie. PoŁwiĂð kilka tygodni na obserwacje i ustal, co ma najwiĂkszî wartoŁð dla czĪonków danej spoĪecznoŁci — dziĂki temu bĂdziesz w stanie odpowiednio dopasowað swój podarunek do ich potrzeb. Zastanów siĂ nad tym przez chwilĂ: skoro czĪonkowie spoĪecznoŁci niezwykle negatyw- nie odnoszî siĂ do komunikatów marketingowych kierowanych pod ich adresem, dlaczego mieliby pozytywnie zareagowað na Twoje przybycie i Twojî ofertĂ darmowych próbek naj- nowszego produktu? Sam fakt, še podczas kampanii promocyjnej zorganizowanej w su- permarketach próbki rozeszĪy siĂ jak woda, nie oznacza jeszcze, še osiîgnî taki sam sukces wŁród czĪonków spoĪecznoŁci internetowej. Trzeba pamiĂtað, še dla czĪonków spoĪecznoŁci — czy to dla grupy blogerów, czy teš dla mam zdobywajîcych wiedzĂ na temat alergii pokarmowych swoich dzieci — róšne rzeczy mogî przedstawiað sobî konkretnî wartoŁð (czĂsto moše byð tych rzeczy kilka). Do typo- wych przykĪadów zaliczyð nalešy mošliwoŁð opowiedzenia swojej historii w popularnym serwisie spoĪecznoŁciowym. Moše teš chodzið o szansĂ publikacji wĪasnych zdjĂð za pomo- cî najnowszego narzĂdzia internetowego albo o listĂ produktów, z którymi nie nalešy Īî- czyð przyjmowanych leków. Dopóki nie zaczniesz obserwowað i przysĪuchiwað siĂ dialo- gowi prowadzonemu przez czĪonków Twojej spoĪecznoŁci, nie bĂdziesz wiedziaĪ, co ma dla nich wartoŁð. FormuĪowanie róšnych propozycji na Łlepo to na ogóĪ zwykĪa strata czasu. BezpĪatne próbki rozdawane w hipermarketach znakomicie sprawdzajî siĂ w Łwiecie offline, ponie- waš stanowiî coŁ w rodzaju natychmiastowego impulsu do zakupu — a kiedy ktoŁ wydaje na zakupy spošywcze wiĂkszî kwotĂ, bezpĪatna próbka zawsze wydaje mu siĂ atrakcyjna. Nie mošna tego jednak przekĪadað na ludzi, którzy godzinami omawiajî swoje zaintereso- wania. To zupeĪnie inna spoĪecznoŁð. SpoĪecznoŁci internetowe nie majî w sobie nic z supermarketu. Owszem, sî w stanie rozprzestrzenið informacje o Twoim produkcie po caĪym Łwiecie w ciîgu kilku sekund, nie zapominajmy jednak, še dzielî siĂ swoimi doŁwiadczeniami z Twojî markî, produktami i usĪugami, omawiajîc je przez dĪugie godziny. Dla niektórych czĪonków takich spoĪecznoŁci darmowa próbka to coŁ, co jest „dostĂpne dla kašdego”. Kiedy w drzwiach zjawia siĂ przed- stawiciel jakiejŁ firmy, czĪonek spoĪecznoŁci internetowej poŁwiĂcajîcy swój czas na dzie- lenie siĂ wrašeniami z innymi oczekuje od niego znacznie wiĂcej. Ješeli nie zjawisz siĂ z odpowiednim podarkiem, mošesz nawet nie przekroczyð progu. Nie przychodŞ z pustymi rākoma 81 DAREM JEST WARTOĽCIOWA TREĽì Gdy masz do czynienia z czĪonkiem bardzo zaangašowanej spoĪecznoŁci, najodpowiedniej- szym darem moše okazað siĂ coŁ niematerialnego. Dla tej grupy ludzi ciekawe treŁci sî czĂsto bardziej wartoŁciowe niš Twoje produkty. TreŁci mogî stað siĂ cennym towarem we wspólnotach internetowych aktywnie zainte- resowanych Twojî markî, produktami i usĪugami. Ma to zwiîzek z faktem, še czĪonkowie spoĪecznoŁci, którzy zapoznali siĂ juš z tymi treŁciami, chcî dzielið siĂ tym doŁwiadczeniem z innymi. Prawdopodobnie kupili juš najnowszî wersjĂ Twojego oprogramowania czy udali siĂ do sklepów sieci Best Buy i zainstalowali w swoim samochodzie radio z technologiî Bluetooth. Teraz chcî czegoŁ wiĂcej. TreŁð to nie tylko teksty zamieszczane na stronie internetowej, choð taka publikacja to niewîtpliwie jeden z najprostszych sposobów dostarczania treŁci potencjalnie wartoŁcio- wych dla czĪonków spoĪecznoŁci. Jej Łwietnymi noŁnikami sî takše filmy, zdjĂcia i podcasty. Istniejî specjalne serwisy pozwalajîce publikowað pokazy slajdów. Mošesz zamieŁcið tam pokaz, na którym prezentujesz, w jaki sposób mošna „oszukað” Twój produkt i dziĂki temu mieð z niego jeszcze wiĂkszy pošytek lub czerpað wiĂkszî frajdĂ — czĪonkowie Twojej spoĪecznoŁci internetowej zapewne doceniliby tego rodzaju materiaĪ. Przede wszystkim powinieneŁ zrozumieð, še liczy siĂ to, co przedstawia sobî okreŁlonî wartoŁð w oczach Twoich odbiorców, a nie to, co Ty uznajesz za wartoŁciowe. ZdajĂ sobie sprawĂ, še sporo zainwestowaĪeŁ w marketing offline, czyli w projektowanie atrakcyjnego opakowania i tworzenie ciekawych tekstów informacyjnych, jednak dla czĪon- ków spoĪecznoŁci internetowej to wszystko nie ma wiĂkszego znaczenia. Kolorowa bro- szura nie ma takiej siĪy oddziaĪywania na lojalnych miĪoŁników marki, jakie ma na klientów firmy w Łwiecie offline. Moše siĂ okazað, še najbardziej wartoŁciowî treŁciî Twojego autor- stwa bĂdzie strona internetowa z przepisami kulinarnymi wykorzystujîcymi Twój produkt; warto w tym miejscu podkreŁlið, še do jej stworzenia nie potrzebujesz profesjonalnej agencji reklamowej. Najbardziej atrakcyjne elementy marketingu offline na ogóĪ nie majî w Łwiecie online szczególnej wartoŁci. Ješeli chcesz przekazað czĪonkom swojej spoĪecznoŁci „podarunek”, którego naprawdĂ oczekujî, musisz nawiîzað z nimi relacje, zrozumieð ich, a nastĂpnie zaspokoið ich potrzeby dotyczîce odpowiedniej jakoŁci. NIE OCZEKUJ, ŝE CZĦONKOWIE SPOĦECZNOĽCI ZARZUCê CIþ SWOIMI „PODARUNKAMI” Ješeli spodziewasz siĂ, še czĪonkowie spoĪecznoŁci odwdziĂczî Ci siĂ za Twój dar, mošesz siĂ rozczarowað. CzĪonkowie wspólnot internetowych z wielkim sceptycyzmem odnoszî siĂ do marketerów i najczĂŁciej wykazujî silnî niechĂð do wszelkich prób kierowania w ich stronĂ komunikatów marketingowych. Kiedy na scenie pojawia siĂ marketer, który nie za- daĪ sobie trudu zdobycia statusu czĪonka spoĪecznoŁci, grupa zamyka siĂ przed nim albo jeszcze gorzej — eliminuje go. 82 Social Media Marketing CzĪonkowie spoĪecznoŁci internetowych nie sî gĪupi — majî ŁwiadomoŁð, še prĂdzej czy póşniej jakiŁ marketer doĪîczy do ich grupy. W zwiîzku z powyšszym taki marketer powinien bardzo uwašnie przemyŁleð wĪasne podejŁcie. Ješeli planujesz rozdawað darmowe próbki w zamian za wypeĪnienie formularza, nie spotkasz siĂ z tak pozytywnym odzewem, jakiego siĂ spodziewasz. ZaĪóšmy, še pracownicy odpowiedzialni za PR decydujî siĂ opublikowað informacjĂ, še Twoja firma wkroczyĪa w mediasferĂ spoĪecznoŁciowî i przystîpiĪa do konkretnej wspólnoty internetowej. Postanawiajî równieš rozpropagowað ten komunikat wŁród czĪonków danej spoĪecznoŁci w celu nawiîzania z nimi relacji. Takie dziaĪanie moše zakoĬczyð siĂ dwojako: x Spotkasz siĂ z caĪkowitym brakiem reakcji. x CzĪonkowie spoĪecznoŁci usunî CiĂ ze swoich szeregów, uznajîc CiĂ za twardogĪo- wego marketera. Sam fakt, še przychodzisz do ludzi z „darami”, nie oznacza jeszcze, še czĪonkowie spo- ĪecznoŁci ochoczo siĂ zrewanšujî. PamiĂtaj, še najwašniejsza jest spoĪecznoŁð, a nie Ty. CZAS CZĦONKA WSPÓLNOTY JEST RÓWNIE CENNY JAK TWÓJ Twoja firma pĪaci Ci za wchodzenie w interakcje z czĪonkami spoĪecznoŁci, powinieneŁ jed- nak pamiĂtað, še zdecydowana wiĂkszoŁð pozostaĪych czĪonków nie otrzymuje wynagro- dzenia za utrzymywanie kontaktów z Tobî. PoŁwiĂcajî swój wolny czas, by dzielið siĂ z in- nymi wszystkim tym, co uwašajî za interesujîce. Czas, który ofiarowujî spoĪecznoŁci, ma dla nich konkretnî wartoŁð, w zamian zaĬ otrzymujî jednak coŁ równie cennego. Kiedy w tym równaniu zaczyna byð coraz mniej korzyŁci i zamienia siĂ ono w nierów- noŁð, czĪonek spoĪecznoŁci zaczyna ograniczað swoje aktywne uczestnictwo i rozglîda siĂ za nowî grupî, która pozwoliĪaby mu uzyskað lepszy zwrot z zainwestowanego czasu. Zdarza siĂ, še spoĪecznoŁci przešywajî prawdziwy najazd marketerów, którzy nie znajî wartoŁci czasu poŁwiĂcanego przez poszczególnych czĪonków. W takich sytuacjach grupy te biorî sprawy w swoje rĂce i zakazujî wszelkiego rodzaju dziaĪalnoŁci marketingowej albo przestajî funkcjonowað. Ješeli dîšysz do nawiîzania relacji z czĪonkami spoĪecznoŁci internetowej — bez wzglĂdu na to, czy chodzi o grupĂ blogerów, czy o ušytkowników Facebooka — i oczeku- jesz, še zrobiî oni coŁ w zamian za udzielone przez Ciebie informacje, nie spodziewaj siĂ, še wykonajî to za darmo. Osoby zajmujîce siĂ marketingiem nie mogî zapominað, še trze- ba nagradzað czĪonków spoĪecznoŁci, z którymi nawiîzuje siĂ relacje, oraz tych, od których siĂ czegoŁ oczekuje. Niezalešnie od tego, czy wypeĪniajî kwestionariusz, czy prowadzî z Tobî rozmowĂ, czĪonkowie spoĪecznoŁci dajî Ci coŁ bardzo wartoŁciowego — swój czas. DziĂki tej ŁwiadomoŁci powinieneŁ poczynið znaczne postĂpy w mediasferze spoĪecz- noŁciowej. Musisz przyjîð do wiadomoŁci, še aktywni czĪonkowie spoĪecznoŁci interneto- wej nie stanowiî kolejnej grupy czytelników Twoich broszurek reklamowych. Musisz rów- nieš pamiĂtað, še spoĪecznoŁð internetowa to ludzie z krwi i koŁci, którzy prowadzî swoje šycie i poŁwiĂcajî wolny czas swojej pasji. Okazujîc im szacunek, zwiĂkszasz szanse na skutecznoŁð wĪasnej strategii obecnoŁci w mediach spoĪecznoŁciowych. Nie przychodŞ z pustymi rākoma 83 KUPON RABATOWY NA 50 GROSZY NIE MA ŝADNEJ WARTOĽCI Kupony rabatowe rozdajî niemal wszyscy. MogĂ wyskoczyð w niedzielĂ do pobliskiego marketu, zdjîð z póĪki najnowszy numer dziennika „Philadelphia Inquirer” i wyciîð z niego mnóstwo kuponów gwarantujîcych niewielkie rabaty na zakup konkretnych produktów. To dziŁ nic szczególnego. W kuponach rabatowych nie ma nic wyjîtkowego, dlatego bardzo rzadko skĪaniajî mnie do rezygnacji ze sprawdzonego produktu i wypróbowania czegoŁ nowego. I nie jestem w tym odosobniona. Wkraczanie w Łwiat mediów spoĪecznoŁciowych z zamiarem rozdawania tych samych kuponów rabatowych, które zamieszczasz w gazetach, trudno uznað za dobry pomysĪ. Musisz zdað sobie sprawĂ, še spoĪecznoŁð internetowa nie jest kolejnym kanaĪem ich dystrybucji. Aby program kuponów rabatowych przyniósĪ oczekiwane efekty, musi oferowað pewnî unikalnî wartoŁð. Musi spowodowað, še dana spoĪecznoŁð internetowa zyska poczucie wyjîtkowoŁci. Najwašniejsze jest to, by jej czĪonkowie stwierdzili, še ktoŁ doceniĪ ich zaan- gašowanie. Ješeli mogî znaleşð ten sam kupon gdzie indziej, nie majî šadnego szczególnego powodu, by utrzymywað z Tobî relacje — nie majî siĂ z czym identyfikowað. Oto kilka sposobów na skuteczny program marketingowy z wykorzystaniem kuponów rabatowych w mediasferze spoĪecznoŁciowej: x Promocje organizowane specjalnie z myłlï o danej wspólnocie. Mošesz nagradzað ušytkowników utrzymujîcych z Tobî relacje w Twitterze czy w serwisie MySpace, przyznajîc im kody promocyjne powiîzane z funkcjonowaniem tej grupy. Zastosuj hasĪo nawiîzujîce do nazwy spoĪecznoŁci. Jej czĪonkowie bĂdî mieli wówczas po- czucie, še budujesz z nimi szczególnego rodzaju wiĂş. x Promocje ograniczone czasowo. Nie prowadş promocji kuponowych przez czas nieograniczony lub nieokreŁlony. Z czasem wartoŁð takiego kuponu w oczach czĪon- ków spoĪecznoŁci maleje, poniewaš staje siĂ on coraz mniej wyjîtkowy. Im dĪušej pozostaje w obiegu, tym mniej unikatowy wydaje siĂ ušytkownikom serwisu. Po in- ternecie krîšy wiele kuponów i kodów rabatowych — istniejî nawet serwisy spo- ĪecznoŁciowe wyspecjalizowane w wynajdowaniu aktywnych kuponów i kodów promocyjnych. Kiedy Twoja „wyjîtkowa” promocja trafi na jedno z takich forów, na- tychmiast straci caĪy swój urok. x Ograniczone metody dystrybucji kuponów. Wyznaczenie ŁcisĪej procedury uzyski- wania kuponów przez czĪonków wspólnoty to kolejny sposób na zapewnienie im wyjîtkowego charakteru. Zamiast zamieszczað kod promocyjny na ogólnodostĂpnej stronie internetowej, mošesz rozsyĪað go za pomocî e-maili lub poczty tradycyjnej — w ten sposób kupony dĪušej zachowajî swój unikalny charakter. x Brak informacji o tym, Ţe bădziesz rozdawaī kupony. Ješeli chcesz nagrodzið czĪonków wspólnoty, organizujîc specjalnî promocjĂ, zaskocz ich „dziĂkczynnym” kodem lub kuponem promocyjnym. WyŁlij go pocztî elektronicznî lub tradycyjnî. Dowiedziesz w ten sposób gotowoŁci do poŁwiĂcania czasu i energii na dostarczanie kuponów w sposób bezpoŁredni. Utwierdzisz nagrodzonych w przekonaniu, še sî kimŁ naprawdĂ wašnym dla Ciebie i Twojej firmy. 84 Social Media Marketing x Atrakcyjny wyglïd. Nie pozwól, aby kupon oferowany czĪonkom spoĪecznoŁci inter- netowej wyglîdaĪ tak samo jak wszystkie inne rozdane do tej pory. Popracuj nad nim i nadaj mu niepowtarzalny wyglîd. Nie zapomnij podziĂkowað czĪonkom spoĪecznoŁci za udziaĪ w Twoim projekcie oraz aktywne zaangašowanie siĂ w šycie grupy. Oni z pewnoŁciî to doceniî i bĂdî o tym rozmawiað. DAWAJ WTEDY, GDY INNI NAJMNIEJ SIþ TEGO SPODZIEWAJê Nie zawsze musi byð tak, še nagradzasz czĪonków wspólnoty wtedy, gdy zrobiî dla Ciebie coŁ wartoŁciowego. OczywiŁcie w takiej sytuacji dziĂkczynny upominek z pewnoŁciî zosta- nie doceniony. Zawsze mošesz jednak sprezentowað im coŁ, kiedy siĂ tego nie spodziewajî — w ten sposób naprawdĂ zwrócisz ich uwagĂ. Niespodziewany prezent zawsze zostaje doceniony i inspiruje do rozmowy. Napisz coŁ takiego: „Hej, dziĂki za doŁwiadczenia, którymi podzieliliŁcie siĂ z nami na forum XYZ — naprawdĂ nam pomogliŁcie”, i dodaj do tego niewielki dowód swojego uznania. W ten spo- sób mošna naprawdĂ wiele zyskað. Mošesz zdziaĪað wiĂcej, ješeli upominek nie bĂdzie zwiîzany z šadnym z Twoich biešîcych projektów. Weşmy na przykĪad firmĂ Freshbooks z Toronto. Jej dyrektorem ds. marketingu jest Ray- anne Langdon, zapalona ušytkowniczka Twittera, na którym reprezentuje swojî firmĂ i ma równieš prywatne konto. SpoĪecznoŁð firmy Freshbooks jest bardzo aktywna. Pewnego dnia Rayanne zauwašyĪa wpis, w którym jedna z ušytkowniczek obserwujîcych konto jej firmy napisaĪa, še zostaĪa wystawiona na pierwszej randce. Rayanne postanowiĪa nie marnowað okazji i natychmiast odpisaĪa: „My z Freshbooks nigdy CiĂ nie wystawimy!”. Na tym jednak nie koniec. Rayanne odszukaĪa blog tej ušytkowniczki i dowiedziaĪa siĂ, gdzie pracuje, po czym zadzwoniĪa do kwiaciarni i poprosiĪa o dostarczenie tam kwiatów nastĂpnego dnia. DziaĪania Rayanne do dziŁ pozostajî tematem rozmów caĪej spoĪecznoŁci — jej czĪonkowie wiedzî, še Freshbooks to firma inna niš wszystkie, a Rayanne nie jest tylko jednym z wielu marketerów. DAWAJ I NIE OCZEKUJ Ostatni element ukĪadanki: nie oczekuj niczego w zamian. Kiedy dajesz coŁ komuŁ w rela- cjach bezpoŁrednich, zazwyczaj nie oczekujesz odwzajemnienia Twojego gestu. Dlaczego z czĪonkami spoĪecznoŁci internetowych miaĪbyŁ postĂpowað inaczej? Kiedy masz do czynienia na przykĪad z blogerami, rozpoczynasz od budowania wstĂp- nych relacji. Gdy siĂ to uda, zyskujesz mošliwoŁð wysĪania upominku lub darmowej próbki tym osobom, o których wiesz, še bĂdî nimi zainteresowane. Powiedz im, še bardzo byŁ siĂ cieszyĪ, gdyby przekazaĪy Ci swoje opinie i uwagi, ale nie uzalešniaj od tego mošliwoŁci otrzymania prezentu. Nie oczekuj, še na ich blogach pojawiî siĂ recenzje Twoich produk- tów, i nie spodziewaj siĂ informacji zwrotnej. Po prostu daj, co chcesz dað. W mediasferze spoĪecznoŁciowej najwiĂksze korzyŁci odnosi siĂ wĪaŁnie wtedy, gdy daje siĂ, nie oczekujîc niczego w zamian. Blogerzy nie znají granic 85 RozdziaĪ Blogerzy nie znajë granic Niewykluczone, şe najwiĀkszymi pasjonatami wĿród spoĨecznoĿci interne- towych sì blogerzy. W klasyfikacji autorstwa Charlene Li i Josha Bernoffa przedstawionej w ksiìşce Marketing technologii spoĩecznych zostali oni zaliczeni do grupy twórców. Blogerzy majì w sobie tyle pasji do danego zagadnienia, şe poĿwiĀcajì swój wĨasny czas na tworzenie treĿci z nim zwiìzanych. Sì aktywnymi czĨonkami spoĨecznoĿci i mogì byî Twoimi najwierniejszymi fanami lub autorami najczarniejszego PR. Blogerzy nie muszì przestrzegaî şadnych zasad — kierujì siĀ wyĨìcznie wĨasnym kompasem moralnym. Jeşeli zatem nie widzì nic zĨego w wyko- rzystaniu zdjĀî innych ludzi po uprzednim zamazaniu ich twarzy, a na- stĀpnie opisaniu ich historii na swoim blogu, niewiele moşe ich przed tym powstrzymaî. W zasadzie wĨaĿnie w ten sposób zarabia na şycie znany bloger Perez Hilton. Kolejne wpisy na blogu Hiltona daĨy poczìtek dyskusjom na temat ich zgodnoĿci z prawem, szczególnie jeĿli chodzi o materiaĨ chroniony pra- wami autorskimi, czyli na przykĨad zdjĀcia celebrytów. Wspominam o nim jednak tylko po to, aby pokazaî, şe blogerzy poruszajì siĀ w Ŀwiecie nie- co innych reguĨ i zasad moralnych — we wĨasnym Ŀwiecie. OczywiĿcie muszì stosowaî siĀ do obowiìzujìcych przepisów prawa autorskiego i nie wolno im dopuszczaî siĀ zniesĨawienia, nie muszì jednak przestrzegaî re- gulaminów ani polityk opracowywanych przez firmy i ich dziaĨy prawne. 90 procent blogów obecnych w sieci nie podlega şadnej redakcji. Blog moşna zaĨoşyî w ciìgu niecaĨego dnia i nie kosztuje to wiele. Niektóre platformy, stworzone specjalnie z myĿlì o mniej doĿwiadczonych blogerach, sì wrĀcz bezpĨatne — przykĨadem niech bĀdì tu WordPress, 86 Social Media Marketing Blogger czy LiveJournal1. KtoĿ wĿciekĨy na Ciebie moşe wykupiî wĨasnì domenĀ, opĨaciî usĨugĀ hostingowì, zainstalowaî dowolnie wybranì platformĀ tworzenia blogów i zamieszczaî kolejne wpisy o tym, jak okropnie potraktowaĨa go Twoja firma. Wystarczì mu na to niespeĨna 24 godziny, a roczne opĨaty za prowadzenie takiego bloga zamknì siĀ nawet w 100 zĨotych. JeĿli ktoĿ nie moşe sobie pozwoliî na taki wydatek, moşe skorzystaî z dar- mowych platform blogowania i juş po godzinie pisaî na Twój temat. Gdy uĿwiadomisz sobie to, jak Ĩatwo jest zaĨoşyî blog, şe blogerzy nie znajì granic i şe naleşì do grupy najaktywniejszych twórców internetowych, zrozumiesz, iş utrzymywanie z nimi relacji moşe byî broniì obosiecznì. WyĿlij blogerowi najnowszì informacjĀ prasowì na adres e-mail, a masz szansĀ natychmiast znaleŝî siĀ na blogu zatytuĨowanym „The Bad Pitch Blog”, opisujìcym niewĨaĿciwe zagrania marketerów w Ŀrodowisku online. Z pew- noĿciì nie chciaĨby tego şaden specjalista ds. marketingu czy PR. BLOGERZY TO NIE DZIENNIKARZE MiĂdzy blogerem a dziennikarzem jest ogromna róšnica. Mošna ŁmiaĪo przyjîð, še bloge- rów nie da siĂ utošsamið z dziennikarzami zarabiajîcymi pisaniem na šycie. Przedstawi- ciele tej drugiej grupy muszî przestrzegað obowiîzujîcego ich kodeksu etycznego i reguĪ narzucanych przez pracodawców i reklamodawców. Ogólnie praca dziennikarza przebiega zgodnie z okreŁlonym schematem ustalania i weryfikacji faktów. Dziennikarze podlegajî równieš pewnej hierarchii, majî swoich przeĪošonych. PĪaci im siĂ za zaspokajanie potrzeb wielu ludzi: wĪaŁciciela danego medium, jego redaktora, reklamodawców i wreszcie odbiorców. WiĂkszoŁð dziennikarzy ma ukoĬczone studia dziennikarskie lub posiada wyksztaĪcenie pokrewne. Zaczynali od stašów i praktyk, potem pisali o rzeczach, którymi nikt nie chciaĪ siĂ zajmowað, i w ten sposób powoli piĂli siĂ w górĂ, aš wreszcie mogli przystîpið do opi- sywania zagadnieĬ, które ich naprawdĂ interesowaĪy. W naturze dziennikarza lešy dîšenie do zachowania obiektywizmu i rzetelnego relacjonowania sytuacji. WiĂkszoŁð blogerów rozpoczĂĪa swojî aktywnoŁð twórczî dlatego, še coŁ ich zafascy- nowaĪo lub zdenerwowaĪo. Niekiedy opisywane zagadnienie stanowi po prostu przedmiot pasji autora bloga. PrzystĂpujîc do pracy, bloger nie ukĪada šadnej strategii. Chce jedynie podzielið siĂ swoimi doŁwiadczeniami ze Łwiatem, a blog znakomicie siĂ do tego nadaje. Blogerzy nie muszî zachowywað siĂ fair i nie muszî byð obiektywni — w kašdym razie nie majî nad sobî redaktora ani firmowego prawnika, który by tego oczekiwaĪ. Nie muszî prowadzið badaĬ, weryfikowað faktów, przedstawiað opinii drugiej strony i tĪumaczyð siĂ przed poirytowanymi reklamodawcami. Faktem jest, še wiĂkszoŁð blogerów odczuwa mo- ralne zobowiîzanie do przedstawiania prawdy i kierowania siĂ zasadami etyki, jednak koniec koĬców nikt i nic ich do tego nie zmusza. 1 BezpĪatnie mošna zaĪošyð blog równieš na polskich platformach takich jak www.eblog.pl, www.blogx.pl czy www.blog4u.pl — przyp. tĪum. Blogerzy nie znají granic 87 W przypadku bardziej kontrowersyjnych tekstów dziennikarze majî moralny obowiîzek sprawdzania faktów — takie zasady obowiîzujî w mediach informacyjnych. Poddanie w wîtpliwoŁð uczciwoŁci i rzetelnoŁci dziennikarza moše byð niezwykle szkodliwe dla jego dalszej kariery zawodowej. Ješeli dana osoba zostanie uznana za nieobiektywnî lub stron- niczî, jej przyszĪoŁð w dziennikarstwie zacznie siĂ przedstawiað w maĪo róšowych barwach. Blogerzy nie majî tego typu zmartwieĬ. Zazwyczaj nikt im nie pĪaci za ich wysiĪek — zarabiajî co najwyšej na reklamach sieciowych. Blogerom zalešy na zaangašowaniu. Chcî, by inni komentowali ich wpisy, zamieszczali linki do ich bloga itp. Chcî, by o ich doŁwiad- czeniach dowiedziaĪ siĂ caĪy Łwiat, bez wzglĂdu na to, czy przedstawiane fakty zostaĪy zweryfikowane. BLOGER WIE, JAKI POTENCJAĦ MAJê JEGO SĦOWA Ješeli sîdzisz, še wysyĪajîc blogerowi e-mail, nakĪonisz go do napisania o Tobie na jego blogu, powinieneŁ zmienið strategiĂ. Blogerzy doskonale zdajî sobie sprawĂ z potĂgi swoich sĪów. Bloger ma ŁwiadomoŁð, še jego teksty wywierajî wpĪyw na biešîcych, ale równieš na przyszĪych czytelników. Kolejne wpisy osiîgajî niezĪe pozycje w rankingach wyszukiwarek, poniewaš zawierajî nowe i Łwieše treŁci poŁwiĂcone popularnym zagadnieniom. A zatem jeŁli dany wpis zyska sobie wystarczajîce zainteresowanie autorów innych blogów i ušyt- kowników stron linkujîcych, rokuje to wszelkie nadzieje na jego trwaĪî pozycjĂ w rankin- gach wyszukiwarek — jego oddziaĪywanie na odbiorców nie ograniczy siĂ do jednego lub dwóch dni. Oprogramowanie blogerskie coraz lepiej radzi sobie z optymalizacjî pod kîtem uzyski- wania jak najlepszych pozycji w tych rankingach, przez co wpisy na blogach coraz czĂŁciej plasujî siĂ w nich wyšej niš statyczne strony internetowe. Blogerzy o tym wiedzî i bez skrupuĪów wykorzystujî tĂ siĪĂ. Zdajî sobie równieš sprawĂ z faktu, še majî wpĪyw na innych blogerów ze swojej spo- ĪecznoŁci. Post jednego blogera moše byð propagowany przez kolejnego, dziĂki czemu au- tor wpisu moše docierað ze swoimi informacjami i doŁwiadczeniami do kolejnych grup od- biorców. Ješeli dany bloger prowadzi kilka blogów lub blogów goŁcinnych — stanowiîcych element innych blogów — jego sfera oddziaĪywania dodatkowo siĂ poszerza. Blogerzy chĂtnie zajmujî siĂ pisaniem blogów goŁcinnych, poniewaš mogî dziĂki nim docierað do wiĂkszej grupy odbiorców, a wówczas ich sĪowo zyskuje jeszcze wiĂkszî siĪĂ. NIEWAŝNE, ILE OSÓB OBSERWUJE BLOG „Ten blog jest nieistotny — obserwuje go tylko piĂð osób!”. Gdybym za kašdym razem, gdy sĪyszĂ coŁ takiego, dostawaĪa dolara, miaĪabym dziŁ spory majîtek. Podana oficjalnie liczba ušytkowników obserwujîcych blog nijak nie przekĪada siĂ na siĪĂ jego oddziaĪywania. ZaĪóšmy, še wŁród piĂciu takich osób znajdujî siĂ czĪonkowie ro- dziny blogera i jeden dziennikarz „New York Timesa”, i juš pojawia siĂ potencjaĪ wyrzîdzenia firmie znacznych szkód. 88 Social Media Marketing Problem polega na tym, še nie da siĂ stwierdzið, kto obserwuje dany blog. Gdyby siĂ daĪo, byĪoby fantastycznie, ale niestety… Trzeba mieð równieš ŁwiadomoŁð, še liczba obserwujî- cych nie dostarcza informacji o tym, ile osób rzeczywiŁcie czyta blog lub zapoznaĪo siĂ z konkretnym wpisem — mógĪ on uzyskað Łwietnî pozycjĂ w rankingach wyszukiwarek al- bo zostað opublikowany w postaci skróconego linku w Twitterze. WĪaŁnie dlatego liczba obserwatorów nie moše byð jedynym kryterium przy rozstrzyganiu, czy bĂdziesz kontaktowaĪ siĂ z danym blogerem i próbowaĪ nawiîzað z nim relacje. Firmy powinny interesowað siĂ równieš wieloma innymi czynnikami: x aktywnoŁciî czytelników bloga (komentarze pod postami); x czĂstotliwoŁciî publikowania nowych treŁci; x pozycjî w rankingu Google; x pozycjî w rankingu Technorati; x pozycjami najwašniejszych sĪów kluczowych w rankingach wyszukiwarek. BLOGER NIE POTRZEBUJE TWOJEGO UWIELBIENIA Jednym z najgorszych sposobów na nawiîzanie relacji z profesjonalnym blogerem jest stwierdzenie, še bardzo podoba Ci siĂ jego blog. Zapewne nie wyobrašasz sobie nawet, ile e-maili z wyrazami zachwytu otrzymuje on co tydzieĬ od marketerów. Tego rodzaju komentarze sî przez blogerów uznawane za nieszczere i obraşliwe, szczególnie jeŁli podpis pod Twoim e-mailem informuje, še jesteŁ „Dyrektorem ds. marke- tingu” czy „Guru mediów spoĪecznoŁciowych”. Blogerzy doskonale wiedzî, še pochlebiasz im po to, aby skĪonið ich do pisania o Twoim produkcie. Zamiast zaczynað relacje z blogerem od stwierdzenia: „Bardzo podoba mi siĂ twój blog”, mošesz napisað coŁ takiego: „NaprawdĂ zaintrygowaĪ mnie jeden z twoich wpisów”, i za- mieŁcið link do odpowiedniego tekstu. W ten sposób dowiedziesz, še faktycznie zapoznaĪeŁ siĂ z treŁciî bloga. Okašesz tym samym szczere zainteresowanie, zamiast oferowað bez- wartoŁciowe pochlebstwa, których bloger w ogóle nie potrzebuje. ZANIM SKONTAKTUJESZ SIþ Z BLOGEREM, POSTARAJ SIþ GO ZROZUMIEì Blogerzy potrafiî stwierdzið, czy rzeczywiŁcie poŁwiĂciĪeŁ trochĂ czasu na to, aby ich po- znað. Ješeli pobiešnie przeczytaĪeŁ kilka wpisów i nie chciaĪo Ci siĂ zaznajomið z przebie- giem dialogu toczîcego siĂ miĂdzy blogerem a jego odbiorcami, postĂpujesz nieodpowiednio zarówno wzglĂdem samego siebie, jak i wzglĂdem blogera, z którym pragniesz nawiîzað relacjĂ. Nazwa bloga to niejedyna istotna informacja — zapoznaj siĂ z najŁwiešszymi po- stami oraz jego pozycjî w rankingach zwiîzanych z Twoimi sĪowami kluczowymi, a lepiej zrozumiesz, co motywuje blogera do publikowania kolejnych materiaĪów. Blogerzy nie znají granic 89 Spójrz na kategorie poszczególnych wpisów oraz na to, kto je najczĂŁciej komentu- je, do jakich stron bloger czĂsto zamieszcza linki i jakie inne blogi poleca swoim czy- telnikom. Nie wystarczy rzucið okiem na jeden czy dwa wpisy. Przyjrzyj siĂ blogowi nieco uwašniej, sam napisz kilka komentarzy. DziĂki temu zyskasz peĪniejszî wiedzĂ o tym, jak nalešy próbowað budowað relacje z autorem bloga. Nie ma dwóch takich samych blogerów, a zatem nie ma teš šadnych uniwersalnych zasad nawiîzywania z nimi kontaktu. ZANIM O COKOLWIEK POPROSISZ, ZBUDUJ RELACJE Z BLOGEREM Ješeli znajdziesz interesujîcy CiĂ blog i wyŁlesz jego autorowi e-mail ze stwierdzeniem: „Hej, chcielibyŁmy, šebyŁ wypróbowaĪ nasze produkty”, mošesz byð niemal pewny, še Twoja wiadomoŁð trafi do folderu Kosz. WysĪanie blogerowi informacji prasowej czy próbek produktów niesie ze sobî równie nieszczery przekaz jak wyrazy uwielbienia dla jego bloga — dowodzisz w ten sposób jedynie tego, še nie rozumiesz, iš w medias- ferze spoĪecznoŁciowej najwašniejsza jest mošliwoŁð dzielenia siĂ doŁwiadczeniami i wrašeniami. Zanim wyŁlesz blogerowi wiadomoŁð e-mailowî, mošesz spróbowað kilku sposobów na nawiîzanie relacji. Zacznij od codziennej lektury bloga. Ješeli znajdziesz szczególnie intere- sujîce lub intrygujîce starsze wpisy, skomentuj je. Nie ukrywaj swojej prawdziwej tošsamo- Łci — jeŁli pracujesz dla firmy XYZ, umieŁð tĂ informacjĂ w swoim podpisie; pozostaw rów- nieš swoje dane kontaktowe, ale pod šadnym pozorem nie wklejaj linku do strony swojej firmy. Bîdş szczery: „DziĂki za ten wpis. PrzeglîdaĪem starsze wpisy na Twoim blogu i znalazĪem wĪaŁnie ten. Do dziŁ zachowuje on swojî aktualnoŁð, szczególnie w Łwietle biešîcych wydarzeĬ w naszej branšy”. Podpisz siĂ imieniem i nazwiskiem, doĪîczajîc nazwĂ firmy, dla której pracujesz. W taki sposób rozpoczyna siĂ budowanie relacji. Kiedy bloger zobaczy, še jesteŁ powaš- nym czĪonkiem grupy jego odbiorców, zacznie odpowiadað na Twoje komentarze. Nie za- szkodzi równieš zamieŁcið link do jego bloga na Twoim blogu firmowym. PamiĂtaj, še mu- sisz byð autentyczny — zrobienie tego bez šadnego wyraşnego powodu równieš zostanie potraktowane jako przejaw nieszczeroŁci. Gdy juš uda Ci siĂ wejŁð w dialog z blogerem, mošesz zapytað go, czy byĪby zaintereso- wany udziaĪem w przyszĪych projektach Twojej firmy, których celem bĂdzie recenzowanie jej produktów i usĪug. W ten sposób dodatkowo wzmocnisz relacje z autorem bloga, które staraĪeŁ siĂ budowað mošliwie szczerze i autentycznie. Nawiîzanie tych relacji zajmuje poczîtkowo trochĂ czasu, jednak wĪaŁnie w taki sposób zyskuje siĂ prawdziwych sojuszników w dalszych wysiĪkach. Tylko szczere i przejrzyste próby podjĂcia wspóĪpracy z blogerem mogî zagwarantowað naprawdĂ wspaniaĪe owoce. 90 Social Media Marketing BLOGERZY TWORZê WĦASNê WSPÓLNOTþ, A ZJEDNOCZENI DYSPONUJê WIELKê SIĦê Blogerzy rozmawiajî ze sobî — nie tylko poprzez swoje wpisy na blogach czy za poŁred- nictwem Twittera; prowadzî równieš prywatne rozmowy wewnîtrz wĪasnej spoĪecznoŁci. Nie zliczĂ, ile razy korespondowaĪam e-mailowo lub za pomocî komunikatora z blogerami specjalizujîcymi siĂ w SEO lub w mediasferze spoĪecznoŁciowej na temat jakiejŁ nudnej informacji prasowej, którî otrzymaĪam — pytaĪam ich, czy oni równieš jî dostali. Kiedy blogerzy jednoczî siĂ w imiĂ róšnych sĪusznych spraw lub gdy jeden z nich zo- staje skrzywdzony, stanowiî oni potĂšnî spoĪecznoŁð. MiĂdzy jednym blogerem a drugim sĪowa mknî z prĂdkoŁciî ŁwiatĪa, a to oznacza, še fizyczna odlegĪoŁð nie ma tu šadnego znaczenia. Zabierajî siĂ do pracy w swoim wirtualnym Łwiecie i zaczynajî informowað swoich odbiorców, co siĂ dzieje i jaki ma to wpĪyw na nich samych. Nie ma chyba spoĪecznoŁci potĂšniejszej niš grupa Mommy Bloggers (Blogujîce Mamy). Narašenie siĂ jednej lub dwóm kobietom z tej wspólnoty moše wywoĪað wielkie kontrower- sje, o czym wiosnî 2009 roku przekonaĪa siĂ firma Motrin. Jej kampania reklamowa zostaĪa wymierzona w mamy noszîce swoje pociechy w róšnego rodzaju nosideĪkach i chustach, co uraziĪo kilka prominentnych czĪonkiĬ spoĪecznoŁci Mommy Bloggers. Firma ta musiaĪa zmierzyð siĂ z falî naprawdĂ czarnego PR. Odzew mam byĪ tak dušy, še zdecydowaĪa siĂ ona wycofað wszystkie reklamy z telewizji, serwisu YouTube i prasy. WYRAś SWOJê MIĦOĽì W LINKACH Nie zapominaj o zamieszczaniu linków do stron internetowych, do których siĂ odnosisz — nie oczekuj jednak wzajemnoŁci w tej kwestii. PamiĂtaj równieš, abyŁ robiĪ to w sposób autentyczny, gdyš inaczej bĂdziesz jawiĪ siĂ jako zwykĪy pochlebca. DoceĬ wysiĪek innych blogerów poprzez zamieszczanie odnoŁników do ich materiaĪów na wĪasnym blogu firmo- wym, w publikacjach, w newsletterach lub na stronie internetowej firmy i poprzez okreŁla- nie niektórych z nich mianem autorytetów w swoich dziedzinach, a znacznie poprawisz swoje relacje z interesujîcymi CiĂ osobami. Blogerzy doskonale orientujî siĂ w tym, kto zamieszcza linki prowadzîce do ich blo- gów. Najprawdopodobniej zajrzî na Twój blog lub stronĂ internetowî, poniewaš zapragnî siĂ przekonað, dlaczego i w jaki sposób odsyĪasz innych do ich treŁci. Ješeli odniosî wraše- nie, še jest to raczej forma „Īapówki”, która ma ich zmotywowað do wzajemnoŁci w linko- waniu, stracî do Ciebie caĪy szacunek. JeŁli jednak uznajî te odnoŁniki za przejaw szczerego dziaĪania, bĂdziesz mógĪ dalej rozwijað z nimi relacje — byð moše uda Ci siĂ nawet w przy- szĪoŁci namówið danego blogera do wspóĪpracy. Bloger zaglîdajîcy na stronĂ Twojej firmy moše zechcieð zapoznað siĂ równieš z innymi zamieszczonymi tam treŁciami — moše poszukiwað informacji, które mógĪby zintegrowað z tymi publikowanymi przez siebie. To doskonaĪy sygnaĪ Łwiadczîcy o tym, še budujesz podstawy pod trwaĪe i owocne relacje z danym blogerem. Nie ma dwóch takich samych firm 91 RozdziaĪ Nie ma dwóch takich samych firm Nie ma dwóch takich samych firm. Moşesz sprzedawaî te same produkty i usĨugi co konkurencja, ale przecieş Twoi rywale bĀdì stosowaî inne stra- tegie marketingowe, promowaî swojì ofertĀ wĿród innych grup demo- graficznych, walczyî o innych wiernych fanów marki, kierowaî siĀ innymi zasadami etyki w prowadzeniu dziaĨalnoĿci, bĀdì mieî wreszcie innych pracowników. Klienci i pracownicy firmy mogì stanowiî najpowaşniejszy czynnik odróşniajìcy jedno przedsiĀbiorstwo od drugiego. Nie wszystkie firmy muszì koniecznie zakĨadaî konto w Twitterze i ak- tywnie komunikowaî siĀ w ten sposób z klientami tylko dlatego, şe stacja CNN nazywa go najnowszym, najwspanialszym i najmodniejszym serwi- sem spoĨecznoĿciowym. Nie kaşda firma musi teş podejmowaî aktywnoĿî w serwisach takich jak Facebook, MySpace czy YouTube. Owszem, okre- Ŀlona mieszanka róşnych taktyk obecnoĿci w mediach spoĨecznoĿciowych moşe przynieĿî firmie sukces, jednak Twoi pracownicy odpowiedzialni za marketing powinni skupiî siĀ przede wszystkim na ustaleniu, gdzie naleşy szukaî Twojej grupy docelowej. Czy powinieneĿ wykazaî siĀ rozwagì i z wyprzedzeniem zaĨoşyî konta we wszystkich wiĀkszych serwisach spoĨecznoĿciowych? Jak najbardziej. Nie moşesz przecieş daî siĀ wyprzedziî konkurencji i pozwoliî na to, by zarezerwowaĨa sobie nazwĀ nawiìzujìcì do Twojej marki. Dobrym po- mysĨem jest równieş zamieszczenie w tych profilach podstawowych infor- macji o firmie. Warto mieî jednak ĿwiadomoĿî, şe czĨonkowie Twojej grupy docelowej wcale nie muszì rozmawiaî o Twojej marce, produktach i usĨu- gach w najpopularniejszych serwisach — mogì przecieş prowadziî ten dialog w znacznie mniejszych spoĨecznoĿciach niszowych. 92 Social Media Marketing NIE MA JEDNEJ UNIWERSALNEJ RECEPTY NA SUKCES Gdyby istniaĪo jedno uniwersalne podejŁcie do obecnoŁci w mediach spoĪecznoŁciowych, caĪy ten proces niczym by siĂ nie wyróšniaĪ — byĪby czymŁ równie powszechnym jak two- rzenie stron internetowych. Kašde przedsiĂbiorstwo moše opĪacið domenĂ i skorzystað z usĪug hostingowych oferowanych przez firmy takie jak GoDaddy.com2. Niewielkim wysiĪ- kiem mošna w krótkim czasie stworzyð dziaĪajîcî stronĂ. Oferta firm hostingowych spowo- dowaĪa, še ich budowanie przestaĪo byð czymŁ trudnym i tajemniczym. PrzedsiĂbiorstwa majî dziŁ do wyboru miĂdzy innymi mnóstwo gotowych szablonów stron internetowych: wystarczy wybrað szatĂ kolorystycznî, dodað trochĂ treŁci oraz logo i voilà — firma wkro- czyĪa w Łwiat online. Skuteczny marketing w mediach spoĪecznoŁciowych wymaga natomiast badaĬ, strategii, planowania i pomiarów. Wyniki badaĬ poszczególnych firm róšniî siĂ od siebie, w zwiîzku z czym pojawiajî siĂ równieš róšnice we wskazaniach najskuteczniejszych serwisów spo- ĪecznoŁciowych oraz formuĪowaniu najlepszych planów marketingowych. Owszem, w mediach wiele mówi siĂ o skutecznych i nieskutecznych strategiach obec- noŁci w mediasferze spoĪecznoŁciowej, firmy powinny jednak skoncentrowað siĂ na formu- Īowaniu wĪasnych planów tego typu. Nie warto angašowað siĂ w okreŁlone dziaĪania tylko dlatego, še tak wĪaŁnie postĂpuje konkurencja. Mošesz spotkað siĂ z ofertî firm sprzedajîcych gotowe strategie obecnoŁci w mediach spoĪecznoŁciowych w postaci swego rodzaju „pakietów”, obejmujîcych zaĪošenie konta w Twitterze, strony w Facebooku oraz bloga. Skîd jednak wiesz, še taki pakiet stanowi optymalne rozwiîzanie dla Ciebie i Twojej grupy docelowej? Ješeli takie firmy posuwajî siĂ o krok dalej i oferujî angašowanie siĂ w Twoim imieniu w funkcjonowanie wybranych spoĪecznoŁci, trzymaj siĂ od nich z daleka. Marketing w mediach spoĪecznoŁciowych wy- maga dobrego rozeznania, czasu i wysiĪku — nie ma šadnych Īatwych i gotowych rozwiî- zaĬ, które pozwalaĪyby to obejŁð. W rozdziale 45. zatytuĪowanym „Podsumowanie” wyjaŁniam, jak zastosowað w praktyce wszystkie informacje zawarte przeze mnie w tej ksiîšce. DZIAĦANIA PODEJMOWANE W MEDIASFERZE INTERNETOWEJ PRZEZ TWOICH KONKURENTÓW To, še jeden z Twoich rynkowych rywali prowadzi blog, nie oznacza wcale, še Ty musisz natychmiast iŁð w jego Łlady. Moše siĂ okazað, še naŁladowanie jego strategii nie przyniesie Ci tych samych korzyŁci (lub narazi CiĂ na inne niebezpieczeĬstwa). Nadmierna koncentracja na rywalizacji moše utrudnið Ci dostrzešenie faktu, še przedstawiciele Twojej grupy doce- lowej znajdujî siĂ zupeĪnie gdzie indziej. OczywiŁcie czĂŁð Twojego rynku bĂdzie pokrywað siĂ z rynkiem Twoich konkurentów, ješeli jednak przeprowadzisz rzetelne badania marketingowe, najprawdopodobniej dowiesz siĂ, še Twoja grupa docelowa ma swój specyficzny charakter. ZaĪóšmy, še Twoja firma sprzedaje 2 PrzykĪadem polskiej firmy oferujîcej tego rodzaju usĪugi jest home.pl — przyp. tĪum. Nie ma dwóch takich samych firm 93 narzĂdzia i kieruje swojî ofertĂ do kobiet. W takiej sytuacji z caĪî pewnoŁciî nie powinieneŁ realizowað strategii marketingowej koncentrujîcej siĂ na serwisach spoĪecznoŁciowych odwiedzanych gĪównie przez mĂšczyzn — nawet jeŁli tak wĪaŁnie postĂpujî Twoi konku- renci. ByĪaby to caĪkowita strata czasu i pieniĂdzy. ZupeĪnie niewykluczone, še nie znasz jeszcze charakterystyki demograficznej czĪonków swojej grupy docelowej oraz nie wiesz, z jakich serwisów spoĪecznoŁciowych najczĂŁciej korzystajî. W pierwszej kolejnoŁci powi- nieneŁ zatem przeprowadzið odpowiednie badania, a dopiero potem mošesz przystîpið do formuĪowania planu. Kopiowanie rozwiîzaĬ innej firmy bez uprzedniego przeprowadzenia badaĬ marketin- gowych to dziaĪanie na oŁlep, wyraz braku jakiejkolwiek sensownej strategii. PamiĂtaj zatem, še wcale nie musisz naŁladowað wszystkich poczynaĬ swojego konkurenta. Nie ma dwóch takich samych firm, nawet jeŁli rywalizujî ze sobî o niemal ten sam rynek. ĽWIETNY DZIAĦ OBSĦUGI KLIENTA STANOWI ZNAKOMITY DODATEK DO STRATEGII OBECNOĽCI W MEDIACH SPOĦECZNOĽCIOWYCH Jednym z najlepszych şródeĪ informacji na temat Twojej grupy docelowej sî pracownicy dziaĪu obsĪugi klienta, którzy majî z jej przedstawicielami codzienny kontakt. To im klienci przekazujî swoje doŁwiadczenia (te dobre i te zĪe). W zwiîzku z powyšszym osoby te majî zapewne rozeznanie w tym, jak postrzegana jest Twoja firma, a takše jej marki, produkty oraz usĪugi. Pracownicy dziaĪu obsĪugi klienta posiadajî wspaniaĪy dar uwašnego sĪuchania i okazy- wania szczerej empatii — w przeciwnym razie nie zajmowaliby siĂ zawodowo tym, czym siĂ zajmujî. Pracownicy odpowiedzialni za reprezentowanie Twojej firmy w mediach spo- ĪecznoŁciowych powinni charakteryzowað siĂ bardzo podobnymi cechami, poniewaš obo- wiîzki obu tych grup sî do siebie bardzo zblišone. DoskonaĪym przykĪadem firmy mogîcej pochwalið siĂ najwyšszej jakoŁci obsĪugî klienta sî linie lotnicze Southwest Airlines. Firma sĪynie z posiadania jednego z najlepszych odpo- wiedzialnych za to dziaĪów w caĪej branšy lotniczej. Jej pracownicy (do tego grona zaliczamy pracowników obsĪugujîcych pasašerów na lotniskach, pilotów i stewardesy) zawsze za- chowujî siĂ przyjaşnie, nieustannie siĂ uŁmiechajî i starajî siĂ zapewniað klientom najlep- szî mošliwî obsĪugĂ. Linie Southwest wkroczyĪy w mediasferĂ spoĪecznoŁciowî, zakĪada- jîc blog zatytuĪowany „Nuts About Southwest”. Ich pracownicy przedstawiajî tam swoje historie zwiîzane z pracî dla firmy, aby pasašerowie mogli spojrzeð na róšne sprawy z ich punktu widzenia. Takie dziaĪania pozwoliĪy nadað firmie ludzkie oblicze. Sukces bloga skĪoniĪ jî do podjĂcia wysiĪku zwiîzanego z tworzeniem materiaĪów wideo i publikowaniem zdjĂð oraz do aktywnego udzielania siĂ w Twitterze. Southwest Airlines osiîgnĂĪy wielki sukces w mediasferze spoĪecznoŁciowej, poniewaš u podstaw dziaĪalnoŁci firmy lešy wsĪuchiwanie siĂ w sĪowa klientów. Firma oferuje im rozmaite mošliwoŁci dzielenia siĂ doŁwiadczeniami i wchodzenia w interakcje z jej pra- cownikami. CzĪonkowie spoĪecznoŁci internetowych szukajî kontaktu z drugim czĪowie- kiem, a pracownicy Southwest Airlines doskonale to rozumiejî. 94 Social Media Marketing Strategia stosowana przez Southwest wcale nie musiaĪaby siĂ sprawdzið w przypadku innych linii lotniczych, pomimo še wszystkie one prowadzî dziaĪalnoŁð w tej samej branšy. Poszczególne linie kierujî swojî ofertĂ do nieco innych pasašerów i zapewniajî im inny po- ziom obsĪugi. SĦUCHAJ SWOICH KLIENTÓW SĪuchanie klientów pozwala zgromadzið mnóstwo bezcennych informacji przydatnych w procesie tworzenia skutecznej strategii obecnoŁci w mediach spoĪecznoŁciowych. SĪuchajîc czĪonków swojej grupy docelowej, mošesz siĂ dowiedzieð, jak bardzo róšnisz siĂ od swoich konkurentów. WsĪuchaj siĂ równieš w dialog toczîcy siĂ w serwisach spoĪecznoŁciowych, a dowiesz siĂ o swoich produktach i usĪugach tego, o czym poza internetem nigdy byŁ nie usĪyszaĪ. Mošesz skorzystað z róšnych narzĂdzi monitorujîcych, które pomogî Ci ustalið, jak wy- powiada siĂ o Tobie Twoja spoĪecznoŁð. Bez wzglĂdu na to, czy zdecydujesz siĂ na bardziej zaawansowane narzĂdzia typu Radian6 lub Alterian, czy teš postawisz jednak na te dar- mowe, na przykĪad Alerty Google, bĂdziesz mógĪ odszukað wĪaŁciwe rozmowy i zaczîð przysĪuchiwað siĂ temu, co mówiî o Tobie klienci. Kiedy odnajdziesz juš wĪaŁciwy dialog i zaczniesz sĪuchað tego, co majî do powiedzenia czĪonkowie Twojej grupy docelowej, bĂdziesz mógĪ przystîpið do formuĪowania strategii wchodzenia z nimi w interakcje. SĪuchajîc, dowiadujesz siĂ, czego klienci tak naprawdĂ chcî. Mošesz przekonað siĂ na przykĪad, še Twoje produkty sî w porzîdku, natomiast usĪu- gi pozostawiajî nieco do šyczenia — albo še jest na odwrót. Byð moše przeoczyĪeŁ coŁ tak trywialnego jak doĪîczenie do opakowania skróconej wersji instrukcji obsĪugi, a moše po- winieneŁ zbudowað prostszy formularz zgĪoszeniowy. Ješeli nie znajdziesz czasu, šeby po- sĪuchað, co ludzie mówiî, nigdy siĂ tego nie dowiesz. SĪuchanie klientów to zdecydowanie najwašniejsza sprawa, powinieneŁ jednak wsĪu- chað siĂ równieš w gĪos tych, którzy korzystajî z oferty Twoich konkurentów. Chociaš nie masz zamiaru kopiowað ich strategii, opinie i poglîdy czĪonków ich grupy docelowej mogî byð şródĪem cennej wiedzy na temat caĪej branšy. WIERNI FANI MARKI POTRAFIê ZDZIAĦAì CUDA Wiernych fanów marki, czyli jej fanatycznych miĪoŁników, którzy sami z siebie polecajî Twoje produkty i usĪugi innym, nalešy traktowað jak prawdziwî šyĪĂ zĪota. Tacy ludzie uwielbiajî Ciebie i wszystko, co siĂ z Tobî wiîše. Wejdş z nimi w relacjĂ, a doŁwiadczysz prawdziwej magii. Podobnie jak w przypadku strategii obecnoŁci w mediach spoĪecznoŁciowych powinie- neŁ pamiĂtað o tym, še nie wszyscy wierni miĪoŁnicy marki sî tacy sami. Kašdy czĪowiek jest inny, dlatego równieš w tym przypadku trudno o jednî uniwersalnî receptĂ na skuteczne budowanie relacji z Twoimi fanami. Pewne granice wyznaczajî natomiast firmowi prawnicy: oni sprecyzujî, co mošna powiedzieð i zaoferowað, a czego nie. Nie ma dwóch takich samych firm 95 Kašda firma chciaĪaby mieð wŁród czĪonków swojej spoĪecznoŁci miĪoŁników marki, poniewaš dzielî siĂ oni z innymi swoim zachwytem nad niî, swoimi doŁwiadczeniami oraz tym, w jaki sposób korzystajî z Twoich produktów i usĪug. Co jednak najwašniejsze, robiî to z czystej pasji do Twojej firmy, nie oczekujîc niczego w zamian. Wiernych fanów marki ma firma Lego. MiĪoŁnicy tej marki oraz niezwykĪych mošliwoŁci twórczych, jakie zapewnia ona swoim klientom, byli aktywnymi czĪonkami spoĪecznoŁci internetowych jeszcze na dĪugo przed tym, jak sama firma zaznaczyĪa swojî obecnoŁð w mediasferze spoĪecznoŁciowej. Jej najwierniejsi zwolennicy chĂtnie dzielî siĂ z innymi fanami wĪasnymi pomysĪami na to, jak najlepiej korzystað z klocków Lego. Wymieniajî siĂ najróšniejszymi informacjami: od tego, jakie zestawy pozwalajî stworzyð najlepsze projekty, aš po sposoby wznoszenia skomplikowanych konstrukcji. Kiedy fani marki spontanicznie podejmowali aktywnoŁð online, przedstawiciele firmy nie dostrzegali w tym niczego szczególnie fascynujîcego. Tormod Askildsen, szef Lego Community Development, komentuje: „Poczîtkowo wcale nam siĂ to nie podobaĪo. ByliŁmy wrĂcz lekko zaniepokojeni informacjami, które pojawiaĪy siĂ na róšnych stronach interne- towych. WynikaĪo to przede wszystkim z faktu, še byĪo to dla nas nowe zjawisko i nie wie- dzieliŁmy, jak na nie zareagowað. Dopiero potem uŁwiadomiliŁmy sobie, še mošemy na nim skorzystað”. Nawiîzywanie relacji z wiernymi fanami marki moše przesîdzið o powodzeniu bîdş niepowodzeniu Twojej strategii obecnoŁci w mediach spoĪecznoŁciowych. Odnalezienie tych opiniotwórczych ušytkowników i poszukiwanie sposobów budowania z nimi autentycznej wiĂzi jest kluczowe dla Twojego sukcesu. DAJ SWOIM PRACOWNIKOM NIECO WĦADZY Twoi pracownicy codziennie majî bezpoŁredni kontakt z klientami. Wiedzî, co im poprawia humor, co ich denerwuje, a co pozwala uczynið z nich klientów „na caĪe šycie”. Daj im nieco samodzielnoŁci w podejmowaniu decyzji, a Twoja firma bĂdzie skuteczniej budowað wiĂzi z klientami zarówno w Łwiecie online, jak i offline. Skoro Twoi pracownicy wiedzî, še sî w stanie podejmowað samodzielne dziaĪania na rzecz klienta i še dziĂki temu uda im siĂ zamienið go w wiernego miĪoŁnika marki, dlaczego nie miaĪbyŁ dað im odrobiny wĪadzy? Bez wzglĂdu na to, czy reprezentujî CiĂ na jakimŁ forum, czy w Twitterze, daj im mošliwoŁð nawiîzywania relacji z czĪonkami spoĪecznoŁci i budowania wiĂzi, jakich oni oczekujî. Twoi klienci szybko zacznî opowiadað o tym, jak wspaniale sî obsĪugiwani. Takše w przypadku tego podejŁcia nie mošna mówið o šadnych uniwersalnych reguĪach. Kašda firma ma innî kulturĂ, a wiĂc poszerzanie zakresu samodzielnoŁci pracowników moše polegað na stworzeniu im mošliwoŁci reprezentowania firmy w Twitterze, oferowania specjalnych promocji lub reagowania na wszelkie delikatne sytuacje pojawiajîce siĂ w me- diasferze spoĪecznoŁciowej. Szkolenie pracowników w zakresie zasad obowiîzujîcych w organizacji bĂdzie miaĪo wpĪyw na ich podejŁcie do relacji z czĪonkami spoĪecznoŁci online. Zanim dasz swoim ludziom wolnî rĂkĂ, zadbaj zatem o to, by byli oni dobrze obeznani z politykami i procedurami dotyczîcymi obecnoŁci firmy w mediach spoĪecznoŁciowych. 96 Social Media Marketing BêDś OTWARTY NA ZMIANY Swego czasu najmodniejszym serwisem spoĪecznoŁciowym byĪ Friendster, a potem jego miejsce zajmowaĪy kolejno Orkut, MySpace, Facebook oraz Twitter. W Łwiecie tego typu mediów krajobraz ulega nieustannym zmianom. SkoĬczyĪy siĂ czasy, w których czĪonkowie spoĪecznoŁci internetowej pozostawali ciîgle w tym samym miejscu. Bardzo czĂsto dochodzi do interakcji krzyšowych — internauci dzielî siĂ aktywnie swoimi doŁwiadczeniami i wra- šeniami z ušytkownikami wielu róšnych serwisów spoĪecznoŁciowych. Firmy muszî pozostawað otwarte na zmiany. Kašdy z takich serwisów jest inny, nie mošna teš zakĪadað, še czĪonkowie Twojej spoĪecznoŁci bĂdî kurczowo trzymað siĂ jedne- go konkretnego forum. Odpowiednie badania pozwolî Ci okreŁlið, jakie opcje powinieneŁ uwzglĂdnið w swojej strategii. Kluczowe znaczenie ma tu elastycznoŁð i gotowoŁð do ewentualnej zmiany zastosowanych taktyk. Niewykluczone, še jesteŁ wĪaŁnie o krok od stworzenia czegoŁ, co rozprzestrzeni siĂ w sieci w sposób wirusowy, musisz zatem pozostað otwarty na potencjalne modyfikacje, których bĂdziesz musiaĪ w zwiîzku z tym dokonað. Nie wszystkie zmiany zachodzî w taki sam sposób. Firma moše stanîð przed koniecz- noŁciî poĪîczenia konta w Twitterze ze swoim blogiem, poniewaš to on pozwala jej budo- wað trwaĪe relacje z odbiorcami. Kiedy wiĂzi te bĂdî juš mocne i solidne, a wszystkie cele zostanî osiîgniĂte, byð moše trzeba bĂdzie pomyŁleð o wykorzystaniu nowych mošliwoŁci oferowanych przez media spoĪecznoŁciowe. Nie mošna mówið tu o jakichkolwiek staĪych ramach czasowych — w przypadku kašdej firmy bĂdzie to wyglîdað inaczej. PamiĂtaj, še nie ma dwóch takich samych firm, wiĂc marketerzy muszî tworzyð strategie obecnoŁci w mediach spoĪecznoŁciowych dopasowane do konkretnych potrzeb swojej or- ganizacji. W mediasferze spoĪecznoŁciowej nie ma šadnej uniwersalnej recepty na sukces, która pozwalaĪaby siĂ go spodziewað (lub, bardziej pesymistycznie, nie oczekiwað poraški). Nie zakochuj siā 97 RozdziaĪ Nie zakochuj siÿ Jedno nie ulega wìtpliwoĿci: zmian nie da siĀ uniknìî. Internet oraz mar- keting internetowy nieustannie siĀ zmieniajì. O rzeczach, które cieszyĨy siĀ popularnoĿciì rok temu, dzisiaj juş nikt moşe nie pamiĀtaî. Strategia marketingowa, która póĨ roku temu przynosiĨa efekty, dziĿ moşe nie mieî juş takiej siĨy. Podejmujìc dziaĨania marketingowe w mediasferze spoĨecznoĿciowej, trzeba dbaî o optymalizacjĀ pod kìtem wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych. Co Ĩìczy wyszukiwanie z mediami spoĨecznoĿciowymi? To proste: moşliwoĿî „bycia znalezionym”. PowinieneĿ równieş wiedzieî, jakiego rodzaju zmianom podlegajì nieustannie wyszukiwarki i serwisy spoĨecznoĿciowe, które starajì siĀ nadìşyî za kolejnymi potrzebami i pra- gnieniami uşytkowników. Do kwestii optymalizacji w wyszukiwarkach in- ternetowych wrócĀ jeszcze w dalszej czĀĿci ksiìşki. Algorytmy wyszukiwarek czĀsto siĀ zmieniajì, co ma na celu walkĀ ze spamem i zapewnienie jak najlepszych wyników wyszukiwania. Z tego wzglĀdu musisz byî nieustannie gotowy do zmiany swojej strategii opty- malizacji w wyszukiwarkach (SEO). Mediasfera spoĨecznoĿciowa niczym siĀ pod tym wzglĀdem nie róşni. ProgramiĿci czĀsto tworzì nowe serwisy spoĨecznoĿciowe, aplikacje oraz gadşety, powinieneĿ zatem przygotowaî siĀ na wprowadzanie modyfikacji w swojej strategii marketingowej doty- czìcej mediów spoĨecznoĿciowych. WĨaĿnie dlatego nie moşesz zakochi- waî siĀ w jednym portalu. W marketingu internetowym zmiana czai siĀ za kaşdym rogiem — wystarczy sobie uĿwiadomiî, şe pierwsze przeglìdarki nie byĨy projektowane z myĿlì o wspieraniu takich technologii jak Flash czy Shockwave. 98 Social Media Marketing Osoby zajmujîce siĂ marketingiem powinny zadawað sobie nastĂpujîce pytanie: „Na jakî platformĂ przeniosî siĂ ušytkownicy prowadzîcy rozmowy na temat mojej firmy?”. Weşmy na przykĪad Google. Na poczîtku byĪa to klasyczna wyszukiwarka internetowa, podczas gdy dziŁ firma oferuje zróšnicowany wachlarz aplikacji internetowych i intensywnie zmierza w kierunku tzw. cloud computingu, zwanego równieš chmurami obliczeniowymi; chodzi o mošliwoŁð uzyskiwania dostĂpu do wspóĪdzielonych usĪug takich jak przechowywanie danych online, narzĂdzia do edytowania zdjĂð czy tekstów itp. W nadchodzîcych latach przeglîdarki internetowe stracî najprawdopodobniej na znaczeniu, poniewaš powstanî nowe aplikacje umošliwiajîce dostĂp do sieci, wspóĪpracujîce z dopiero co zapowiedzianym systemem operacyjnym Google, Chrome OS. Cóš, dla marketerów internetowych oznacza to po prostu kolejne zmiany. Uwaga W momencie pisania tego tekstu system Chrome OS byĩ ciígle w powijakach. UŠytkow- nicy z niecierpliwoŀcií na niego czekají, na razie jednak nie ogĩoszono Šadnej oficjalnej daty jego premiery (choï wiele osób uwaŠa, Še naleŠy siā go spodziewaï pod koniec 2010 roku). Wiācej informacji na temat systemu Chrome OS znajdziesz w ksiíŠce Michaela Millera Using Google Chrome OS. Kiedy Tim Berners-Lee opracowaĪ protokóĪ przesyĪania danych hipertekstowych (HTTP) — a byĪo to w pierwszym okresie istnienia internetu, gdy nikt nie marzyĪ jeszcze nawet o szerokopasmowym dostĂpie do sieci — najprawdopodobniej nie pomyŁlaĪ nawet, še jego dzieĪo umošliwi potem stosowanie takich aplikacji jak choðby Flash. Nie przypuszczam, aby wyobrašaĪ sobie odtwarzanie materiaĪów wideo w przeglîdarce internetowej. ChciaĪ jedynie dzielið siĂ informacjami z innymi fizykami. Mike Grehan (opiniotwórczy lider marketingu internetowego, szef Search Engine Watch, ClickZ oraz towarzyszîcej im serii konferencji „Search Engine Strategies”) w nastĂpujîcy sposób wypowiada siĂ o dziele Bernersa-Lee i jego dzisiejszych zastosowaniach: „To jak próba przepchniĂcia sĪonia przez dziurkĂ od klucza. To po prostu nie mogĪo siĂ wydarzyð”. Gdy spojrzymy na sprawĂ przez pryzmat róšnych sposobów uzyskiwania dostĂpu do internetu (smartfony, tradycyjne komputery, palmtopy, konsole do gier, jak choðby Wii firmy Nintendo), dojdziemy do wniosku, še nie mošemy co prawda spodziewað siĂ Łmierci prze- glîdarek internetowych, mošemy natomiast prognozowað, še nie bĂdî one juš tak domi- nujîcym narzĂdziem uzyskiwania dostĂpu do sieci. Zjawisko to opiszĂ dokĪadniej w roz- dziale 42. „Przeglîdarka internetowa to dziŁ nie wszystko”. TWÓJ UKOCHANY SERWIS SPOĦECZNOĽCIOWY NIE MUSI BYì MIEJSCEM SPOTKAĨ CZĦONKÓW TWOJEJ SPOĦECZNOĽCI Mošesz byð wielkim fanem Facebooka i uwašað, še to znakomity serwis do komunikowania siĂ z czĪonkami Twojej grupy docelowej, nie powinieneŁ siĂ jednak dziwið, jeŁli okaše siĂ, še tworzîcy jî ludzie w ogóle z tego serwisu nie korzystajî. Ješeli rozpatrujesz technologie Nie zakochuj siā 99 i serwisy spoĪecznoŁciowe z wĪasnego punktu widzenia i myŁlisz sobie: „To byĪoby Łwietne miejsce dla mojej firmy”, powinieneŁ czym prĂdzej przestað i zrobið krok do tyĪu. Przepro- wadş obiektywne badania, które pozwolî Ci stwierdzið, czy Twoi odbiorcy rzeczywiŁcie korzystajî z danej platformy. Wyniki badaĬ dotyczîcych serwisów spoĪecznoŁciowych, których ušywajî czĪonkowie Tw
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: