Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 031928 24168356 na godz. na dobę w sumie
Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym - ebook/pdf
Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 108
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-370-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jest to pierwsza dostępna na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 22 sierpnia 2018 r.
Szczególnym walorem książki jest przejrzysta prezentacja poszczególnych zagadnień. Książka zawiera wyjaśnienia rządowe do poszczególnych przepisów. Każdy artykuł ustawy jest poprzedzony hasłem w klamrach opisującym jego treść. Dla Państwa wygody na końcu publikacji zamieszczono indeks rzeczowy ułatwiający odnalezienie konkretnych przepisów w nowej ustawie.
Dodatkowo publikacja została wzbogacona praktycznym komentarzem eksperckim, w którym omówione są przewidywane skutki wprowadzenia regulacji. Wyjaśniane są również wątpliwości związane z wdrożeniem nowych procedur.
Omawiana regulacja – tzw. specustawa mieszkaniowa – upraszcza i usprawnia procedury administracyjne związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wprowadza szczególne zasady lokalizacji inwestycji. Uzasadnienie dokładnie wyjaśnia, jakie obciążenia administracyjne zostały zredukowane. Stosowanie nowej, uproszczonej procedury pozwoli inwestorom na ograniczenie istotnych ryzyk inwestycyjnych, a tym samym zwiększy możliwość przygotowania takich inwestycji oraz ich przeprowadzenia w sposób sprawny i efektywny.
Specustawa mieszkaniowa ma fundamentalny wpływ na działalność:
1) przedsiębiorców specjalizujących się w projektach deweloperskich, ponieważ będą mogli korzystać z uproszczonej ścieżki realizacji inwestycji mieszkaniowych w zamian za zachowanie odpowiednich standardów urbanizacyjnych;
2) przedsiębiorców działających w branży budowlano-montażowej, którzy będą mogli pełnić rolę wykonawców lub podwykonawców inwestycji mieszkaniowych realizowanych przy wykorzystaniu uproszczonego trybu ubiegania się o pozwolenie na budowę.
Publikacja jest również źródłem wiedzy dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, gdyż nowa regulacja prawna zwiększa zakres i liczbę obowiązków gmin, a także wprowadza sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie terminów określonych w przepisach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres stosowania ustawy]* Wyjaśnienie rządowe 1. Ustawa określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji miesz- kaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji. 2. Ustawa nie wyłącza możliwości przygotowania lub realizacji całości lub części inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących na zasadach ogólnych, określonych w szczególności w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano- waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566). 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 i 1276). Ułatwienia przewidziane w ustawie można zastosować w przypadku, jeżeli inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o których mowa w ustawie, przy czym nie wy- klucza to realizacji inwestycji mieszkaniowych na dotychczasowych zasadach. Przepis art. 1 ust. 3 nakazuje stosowanie ustawy – Prawo budowlane w zakresie nieuregulowa- nym w niniejszej ustawie, w tym w zakresie właściwości organów orzekających w spra- wach pozwolenia na budowę. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) inwestor – podmiot lub osobę zamierzającą realizować lub realizującą inwesty- cję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą; 2) inwestycja mieszkaniowa – przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę spo- sobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie * Hasła w klamrach pochodzą od redakcji Art. 2. [Definicje określeń użytych w ustawie] 19 Rozdział 1. Przepisy ogólne mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, dro- gami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz pra- widłowego wykonania tych prac; inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową; 3) inwestycja towarzysząca – inwestycję w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy: sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650), dróg publicznych, obiektów infra- struktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kultural- nej, obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, dziennych domów pomocy, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, tere- nów zieleni urządzonej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową, o ile służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej; 4) kataster nieruchomości – ewidencję gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 5) nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym – nieruchomość, o której mowa w art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru- chomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089); 6) powierzchnia użytkowa mieszkań – sumę powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych objętych in- westycją mieszkaniową, obliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podsta- wie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W art. 2 zdefiniowano pojęcia, którymi posługuje się ustawa. W szczególności wskaza- no, iż inwestycja mieszkaniowa oznacza przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstanie budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac. Inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działal- ność handlową lub usługową. Inwestycja towarzysząca oznacza natomiast inwestycję w zakresie budowy, zmiany spo- sobu użytkowania lub przebudowy: ■■ sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.), ■■ drogi publicznej, ■■ obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, Wyjaśnienie rządowe 20 Rozdział 1. Przepisy ogólne ■■ obiektów działalności kulturalnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 paź- dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.), ■■ obiektu opieki nad dziećmi do lat 3, ■■ przedszkola, ■■ szkoły, ■■ placówki wsparcia dziennego, ■■ placówki opieki zdrowotnej, ■■ dziennego domu pomocy, ■■ obiektów służących działalności pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), ■■ obiektów sportu i rekreacji, ■■ terenów zieleni urządzonej o ile inwestycje te służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwe- stycji mieszkaniowej. Inwestycję towarzyszącą mogą stanowić również obiekty budow- lane przeznaczone na działalność handlową lub usługową, jednak ich realizacja musi być ściśle powiązana z inwestycją mieszkaniową (por. art. 3). Art. 3. [Warunki realizowania działalności  handlowej i usługowej] Działalność handlową i usługową można realizować w ramach: 1) wyodrębnionej części inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej, 2) samodzielnego obiektu budowlanego o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2 – pod warunkiem że powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność handlo- wą lub usługową nie przekroczy 20 powierzchni użytkowej mieszkań. W przepisie art. 3 wskazano, że w ramach wyodrębnionej części inwestycji mieszkanio- wej oraz inwestycji towarzyszącej lub jako samodzielny obiekt budowlany można reali- zować działalność handlową lub usługową pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa przeznaczona na tę działalność nie przekroczy 20 powierzchni użytkowej mieszkań. Jednocześnie realizowany w ramach inwestycji mieszkaniowej samodzielny obiekt bu- dowlany przeznaczony na działalność handlową lub usługową nie będzie mógł posiadać większej niż 2000 m2 powierzchni sprzedaży, co koresponduje z przepisami ustawy o pla- nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 10 ust. 3a tej ustawy dot. lokalizowania Wyjaśnienie rządowe 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne tzw. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych). Oznacza to, że na podstawie ustawy nie będzie można realizować wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Art. 4. [Pierwszeństwo prowadzenia inwestycji  w ramach regulacji wynikających z innych ustaw] W przypadku gdy inwestycje mieszkaniowe lub inwestycje towarzyszące mają być prowadzone na tym samym obszarze co inwestycje, o których mowa w: ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017 r. 1) poz. 1933), w zakresie inwestycji dotyczących infrastruktury portowej oraz infra- struktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich, 2) ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474), 3) ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927 i 1338), ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania 4) i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380), 5) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu re- gazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2017 r. poz. 2302), 6) ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomuni- kacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118), ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do re- 7) alizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 433), 8) ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2017 r. poz. 552 i 1566), 9) ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych in- westycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 404), 10) ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz.U. poz. 820 oraz z 2018 r. poz. 1402), 11) ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra (Dz.U. poz. 990), 12) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. poz. 1089) – inwestycje, o których mowa w pkt 1–12, mają pierwszeństwo przed inwestycjami mieszkaniowymi lub inwestycjami towarzyszącymi. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: