Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02170 008140 23554964 na godz. na dobę w sumie
Split payment od 1 listopada 2019 r. - ebook/pdf
Split payment od 1 listopada 2019 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-629-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP, split payment) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Mechanizm ten obejmie branże: stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do emisji CO2, a także transakcje, których przedmiotem są:
• części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
• węgiel i produkty węglowe,
• maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.
Obowiązkowy split payment wiąże się ze zwiększonymi obowiązkami. Każdy podatnik sprzedający i nabywający towary lub usługi objęte obowiązkowym split paymentem musi posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto na każdej fakturze trzeba umieszczać informację o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Za jej brak fiskus będzie mógł ukarać 30% sankcją VAT. 
Oprócz dodatkowych obowiązków nowe przepisy wprowadzają także ułatwienia w modelu dobrowolnego i obowiązkowego stosowania split paymentu.
Polegają one na możliwości:
• opłacania z rachunku VAT – poza VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów – również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS,
• stosowania mechanizmu podzielonej płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury,
• dokonywania jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę.
Publikacja w sposób kompleksowy omawia zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności według nowych przepisów. Czytelnik dowie się:
• jakie transakcje, towary oraz usługi obejmuje obowiązkowy split payment,
• jakie są zasady działania rachunku VAT,
• jakie obowiązki oraz korzyści wynikają ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Ponadto opisano skutki zmiany rozliczeń z odwrotnego obciążenia na obligatoryjny MPP, a także szczegółowe zasady stosowania obowiązkowego split paymentu w sektorze finansów publicznych oraz w branżach takich jak: budowlana, motoryzacyjna i elektroniczna.
Całość poparta jest praktycznymi przykładami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP Split payment od 1 listopada 2019 r. Wstęp Mechanizm podzielonej płatności, określany również skrótem MPP lub angielską nazwą split payment, zo- stał wprowadzony do polskiego porządku prawnego z dniem 1 lipca 2018 r. Jest to rozwiązanie całkowicie nowe, nieznane wcześniej polskim podatnikom. Po ponad roku jego funkcjonowania w wersji dobrowolnej z dniem 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie regulacje wprowadzające obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności. Są one efektem implementacji do przepisów krajowych decyzji derogacyjnej, którą Polska uzyskała na początku 2019 r. Zgodnie z decyzją derogacyjną wydaną przez Radę UE na wniosek Komisji Europejskiej Polska może zastosować obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w okresie do końca lutego 2022 r. w stosunku do 152 grup towarowych i usługowych szczegółowo wskazanych w decyzji (ostatecznie w załącz- niku nr 15 do ustawy o VAT znalazło się 150 grup towarów i usług). W odniesieniu do przedmiotowych dostaw obowiązuje limit 15 000 zł. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności jest niezwykle skutecznym narzędziem wspierającym uszczelnianie systemu VAT. Co do zasady istota split payment sprowadza się bowiem do tego, że płatność za towar lub usługę w części odpowiadającej wartości sprzedaży netto jest wpłacana przez nabywcę na rachu- nek bankowy dostawcy, natomiast kwota VAT płacona jest na specjalne konto VAT. Zastosowanie tej metody płatności pozwala na zabezpieczenie przed nieuprawnionym wykorzystaniem VAT przez nieuczciwe podmio- ty. Prowadzi ona bowiem do „zamrożenia” kwoty VAT na specjalnym rachunku VAT, do którego podatnik ma ograniczony dostęp. Mechanizm podzielonej płatności w wersji obligatoryjnej odnosi się do listy towarów oraz usług szczególnie narażonych na wyłudzenia VAT (w szczególności roboty budowlane, złom, stal, węgiel, czę- ści samochodowe, elektronika). Jakkolwiek konstrukcyjnie zastosowanie metody podzielonej płatności wydaje się proste, jednak w praktyce stosowanie nowych regulacji może budzić wątpliwości. Widać to już było na gruncie obowiązywania mecha- nizmu podzielonej płatności w wersji dobrowolnej. Wejście w życie obligatoryjnego split payment nawarstwia istniejące problemy, a jednocześnie wywołuje nowe wątpliwości, które wynikają z brzmienia nowo uchwalo- nych regulacji (czasami, jak się wydaje, nie do końca prawidłowo sformułowanych). Co więcej, wejście w życie od listopada 2019 r. mechanizmu podzielonej płatności w wersji obligatoryjnej dotknie znacznie więcej podatników niż rok temu jego wersja dobrowolna, i to podmiotów z siedzibą zarówno w Polsce, jak i za granicą, dokonujących transakcji na terytorium kraju. W przeciwieństwie do dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności, do którego przygotowania podat- nicy mieli ponad pół roku, na przygotowanie się do wejścia w życie obligatoryjnego split payment podatnicy mają tylko około 2 miesięcy. To niedużo czasu, biorąc w szczególności pod uwagę, jak wiele sfer działalności przedsiębiorstwa może dotknąć mechanizm podzielonej płatności (od sfery finansowej przedsiębiorstwa po- przez wpływ na płynność finansową przez działy prawne, a kończąc na działach księgowych i obsługujących płatności). Wejście w życie mechanizmu podzielonej płatności w wersji obligatoryjnej stawia więc przed po- datnikami nie lada wyzwanie poukładania na nowo procesów finansowo-podatkowych, i to zarówno po stro- nie sprzedażowej, jak i zakupowej. W szczególności wdrażając split payment podatnicy powinni wziąć pod uwagę takie aspekty, jak: ■ płynność finansowa, ■ waluta transakcji, ■ przyjęta praktyka dokonywania płatności (płatność na rachunek przelewami, kartami kredytowymi, gotów- ■ brzmienie umów dotyczących dostaw towarów/usług objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej ką, kompensaty), płatności, 5 WWW.INFOR.PL ■ wewnętrzne procedury zakupów/dokonywania płatności, ■ sposób fakturowania, ■ stosowane wewnętrznie procedury należytej staranności. Na wdrożenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności należy więc patrzeć przekrojowo. To nie tylko zagadnienie dla księgowych. Bez wątpienia więc do tego procesu należy przygotować się odpowiednio, mając w szczególności na uwadze szeroki katalog sankcji i kar za niestosowanie się do nowych regulacji. Mamy nadzieję, że opracowanie, które trzymają Państwo w rękach, ułatwi ten proces. Niniejsza publikacja ma formę instrukcji, która w przejrzysty sposób przedstawia mechanizm podzielonej płatności. Z publikacji można się dowiedzieć: i usług z podziałam na poszczególne kategorie), ■ jaki jest zakres przedmiotowy mechanizmu podzielonej płatności (limit kwotowy oraz katalog towarów ■ jakie są obowiązki sprzedawcy oraz nabywcy towarów/usług objętych mechanizmem podzielonej płatności, ■ jak korzystać ze split payment, ■ jakie są sankcje i kary za niestosowanie mechanizmu podzielonej płatności, ■ jak można dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, ■ jakie zmiany wprowadzono w zakresie solidarnej odpowiedzialności w VAT, ■ jakie problemy oraz wątpliwości czekają podmioty stosujące mechanizm podzielonej płatności, ■ jak stosować nowe regulacje w okresie przejściowym. Wszystko to oraz wiele innych zagadnień, z którymi muszą się zmierzyć podatnicy w związku w wejściem w życie obligatoryjnego split payment, uzupełnione jest praktycznymi przykładami i zestawieniami. Wierzy- my, że niniejsze opracowanie będzie Państwu pomocne w codziennej pracy. 1. Split payment w Polsce – cel wprowadzenia obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności Na przestrzeni ostatnich kilku lat polski ustawodawca podjął liczne działania w celu zwalczania oszustw i wyłudzeń w VAT. W szczególności wprowadzono mechanizm od- wrotnego obciążenia oraz solidarną odpowiedzialność nabywcy towarów wrażliwych, raportowanie elektroniczne i jednolity plik kontrolny, surowsze przepisy dotyczące reje- stracji podatników VAT i ich wykreślania z rejestru oraz sankcje VAT. Na co dzień podatni- cy spotykają się natomiast ze wzmożoną aktywnością organów podatkowych weryfiku- jących prawidłowość rozliczeń VAT, w szczególności w trakcie czynności sprawdzających oraz wszczynanych kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Pomimo opisanych, bar- dzo konkretnych i intensywnych kroków okazało się, że działania te są niewystarczające, aby zapobiec oszustwom związanym z VAT. Tym samym zaistniała potrzeba wprowadze- nia w Polsce specjalnego środka, który może znacznie przyczynić się do wyeliminowania wyłudzeń VAT. Środkiem mającym przyczynić się do wyeliminowania wyłudzeń VAT jest mechanizm podzielonej płatności. W ujęciu systemowym istotą tego mechanizmu jest to, że w przypadku zapłaty przelewem bankowym za na- bywane towary lub usługi następuje podział strumienia płatności na dwie części. Jedna z nich, równa wartości VAT, trafia na specjalny rachunek VAT o ograniczonej dostępności dla podatnika. Druga, odpowiadająca war- tości netto, trafia na jego zwykły rachunek rozliczeniowy. Tylko kwotą netto podatnik – sprzedawca towarów lub usług – może dysponować swobodnie. Mechanizm podzielonej płatności jest rozwiązaniem o charakterze prewencyjnym. Uniemożliwia dokonanie oszustwa VAT na etapie zawierania transakcji. Już bowiem w momencie dokonywania płatności kwota należ- na sprzedawcy jest w części alokowana na specjalny rachunek VAT, w konsekwencji nie może on nią swobod- nie dysponować. Kwoty odpowiadające podatkowi należnemu gromadzone na specjalnym koncie (konto VAT) nie mogą być bowiem swobodnie przelewane przez podatnika. 6 SPLIT PAYMENT OD 1 LISTOPADA 2019 R.PODATKI NR 6 SPLIT PAYMENT W POLSCE – CEL WPROWADZENIA ... 7 WWW.INFOR.PLSchemat 1. Mechanizm podzielonej płatności – zasady działanianabywca kupuje towar za 123 zł brutto cena brutto = 100 zł netto + 23 zł VAT podatnik VAT– sprzedawca nabywca towarów/usług konto bankowe w ramach prowadzonej działalności konto VAT100 zł23 złpłatność w ramach MPP Zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności kwota VAT zdeponowana na odrębnym rachunku VAT do-stawcy/usługodawcy (podatnika) może być wykorzystana wyłącznie w ograniczonym celu, a mianowicie co do zasady do zapłaty zobowiązań podatkowych na rzecz organu podatkowego lub do zapłaty VAT wykazane-go na fakturach otrzymanych od dostawców/usługodawców. W związku z tym model ten w większym stopniu zapewnia bezpieczeństwo kwoty VAT, która powinna wpłynąć do budżetu Skarbu Państwa.Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje w Polsce od początku lipca 2018 r. jako dobrowolna me­toda regulowania płatności. W skali międzynarodowej jest to rozwiązanie raczej innowacyjne i unikatowe. Wprowadzona przez Polskę innowacyjność polega na oparciu tego mechanizmu na systemie bankowym, co oznacza, że środki zgromadzone na rachunku VAT pozostają (formalnie) własnością podatnika i może on ko-rzystać z tych środków, chociaż w praktyce w sposób bardzo ograniczony. Ograniczenia te polegają na wska-zaniu konkretnych celów, na jakie podatnik może przeznaczyć te środki. Mechanizm ten zapobiega więc wy-łudzeniom VAT przez tzw. znikających podatników i jednocześnie zapewnia określoną ochronę dla nabywcy towaru lub usługi.Nadal jednak, ze względu na dobrowolność tego mechanizmu, jego skuteczność w walce z wyłudzeniami nie miała w Polsce istotnego charakteru. Dlatego ustawodawca w odniesieniu do obszarów szczególnie nara-żonych na oszustwa związane z VAT sięgnął po środek bardziej skuteczny, jakim jest obligatoryjny split payment. Obszary te to takie sektory gospodarki, jak:■ stal,■ złom,■ sprzęt elektroniczny,■ złoto,■ metale nieżelazne,■ paliwa,■ tworzywa sztuczne,■ części i akcesoria do pojazdów silnikowych,■ usługi budowlane.Transakcje dokonywane w tych branżach do końca października 2019 r. były już przedmiotem szczególnych reżimów opodatkowania VAT (tj. mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej do-stawcy/usługodawcy i nabywcy). Niemniej w celu dalszego ograniczania patologii przestępczych i uszczelniania systemu podatkowego zdecydowano się odejść od tych rozwiązań i wprowadzić skuteczniejsze, systemowe roz-wiązanie rozliczania VAT, czyli obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Split payment od 1 listopada 2019 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: