Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00143 006449 22981890 na godz. na dobę w sumie
Spokój z każdym oddechem. Codzienne medytacje uzdrawiające życie - książka
Spokój z każdym oddechem. Codzienne medytacje uzdrawiające życie - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3298-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Thich Nhat Hanh to święty człowiek, ponieważ jest skromny i pobożny. To uczony o wielkich zdolnościach intelektualnych. Gdyby jego pomysły w zakresie pokoju zostały wprowadzone w życie, stanowiłyby pomnik ekumenizmu, braterstwa, człowieczeństwa.
Martin Luther King Junior,
podczas nominowania Thich Nhat Hanha do Pokojowej Nagrody Nobla

Pokazuje nam związek pomiędzy osobistym pokojem wewnętrznym a pokojem na Ziemi.
Jego Świątobliwość Dalajlama

Prawdziwy poeta.
Robert Lowell

Przemawia głosem Buddy.
Sogyal Rinpoche

Co rano, kiedy się budzimy, czekają na nas dwadzieścia cztery nowiutkie, jeszcze nienapoczęte godziny. To bardzo cenny dar! Mamy szansę przeżyć je w taki sposób, by przyniosły nam i naszym bliźnim pokój, szczęście i radość.

Coraz częściej mamy wrażenie, że współczesny świat kręci się szybciej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Bez względu na to, czy mieszkasz w Krakowie, Sydney, Nowym Jorku czy Tokio, szalone tempo każdego dnia niekorzystnie wpływa na Twoje zdrowie i życie. W dodatku Ty sam poddajesz się temu wariactwu i pozwalasz, by Tobą zawładnęło.

'Łatwo powiedzieć - pomyślisz. - Ciekawe, czy komuś udało się zatrzymać codzienność?!' Ta książka nie sugeruje jednak, abyś szukał ucieczki od rzeczywistości. Czcigodny Thich Nhat Hanh pokazuje natomiast, jak pokonać pęd swoich dni oraz jak odkryć wrodzoną umiejętność doświadczania wewnętrznego pokoju i szczęścia.

Nie możesz po prostu stwierdzić, że jesteś zbyt zajęty i nie masz czasu na medytację. Nie. Zacznij iść uważnie, niezależnie od tego, czy pokonujesz drogę z jednego budynku do drugiego, czy z parkingu do biura. Ciesz się każdym kolejnym, uważnym krokiem, który pomoże Ci pozbyć się napięcia w ciele i uczuciach oraz przyniesie uzdrawiającą radość i przemianę.


Patron medialny:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Spokój z każdym oddechem. Codzienne medytacje uzdrawiające życie Autor: Thich Nhat Hanh Tłumaczenie: Katarzyna Sapeta ISBN: 978-83-246-3298-5 Tytuł oryginału: Peace Is Every Breath: A Practice for Our Busy Lives Format: 140 × 208, stron: 144 Thich Nhat Hanh to święty człowiek, ponieważ jest skromny i pobożny. To uczony o wielkich zdolnościach intelektualnych. Gdyby jego pomysły w zakresie pokoju zostały wprowadzone w życie, stanowiłyby pomnik ekumenizmu, braterstwa, człowieczeństwa. Martin Luther King Junior, podczas nominowania Thich Nhat Hanha do Pokojowej Nagrody Nobla Co rano, kiedy się budzimy, czekają na nas dwadzieścia cztery nowiutkie, jeszcze nienapoczęte godziny. To bardzo cenny dar! Mamy szansę przeżyć je w taki sposób, by przyniosły nam i naszym bliźnim pokój, szczęście i radość. Coraz częściej mamy wrażenie, że współczesny świat kręci się szybciej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Bez względu na to, czy mieszkasz w Krakowie, Sydney, Nowym Jorku czy Tokio, szalone tempo każdego dnia niekorzystnie wpływa na Twoje zdrowie i życie. W dodatku Ty sam poddajesz się temu wariactwu i pozwalasz, by Tobą zawładnęło. „Łatwo powiedzieć – pomyślisz. – Ciekawe, czy komuś udało się zatrzymać codzienność?!” Ta książka nie sugeruje jednak, abyś szukał ucieczki od rzeczywistości. Czcigodny Thich Nhat Hanh pokazuje natomiast, jak pokonać pęd swoich dni oraz jak odkryć wrodzoną umiejętność doświadczania wewnętrznego pokoju i szczęścia. Nie możesz po prostu stwierdzić, że jesteś zbyt zajęty i nie masz czasu na medytację. Nie. Zacznij iść uważnie, niezależnie od tego, czy pokonujesz drogę z jednego budynku do drugiego, czy z parkingu do biura. Ciesz się każdym kolejnym, uważnym krokiem, który pomoże Ci pozbyć się napięcia w ciele i uczuciach oraz przyniesie uzdrawiającą radość i przemianę. • Robiąc wdech, czuję, jak powietrze wypełnia mój brzuch i klatkę piersiową. • Robiąc wydech, czuję, jak powietrze wypływa z mojego brzucha i klatki piersiowej. • Wdech, jestem świadomy swojego całego ciała. • Wydech, uśmiecham się do swojego całego ciała. • Wdech, jestem świadomy, gdzie w moim ciele czają się ból i napięcie. • Wydech, uwalniam się od całego bólu i napięcia w moim ciele. • Wdech, czuję się dobrze. • Wydech, czuję się swobodnie. SPIS TREļCI Od autora [7] WstÚp [11] Gathy do codziennej medytacji [113] ¥cieĝka Buddy [133] 16 SPOKÓJ Z KA¿DYM ODDECHEM Kaĝda chwila to dar od ĝycia. THICH NHAT HANH 17 BUDZENIE SI£ KAřDEGO RANKA Zaraz po przebudzeniu uĂmiechnij siÚ. To uĂmiech oĂwiecenia. UĂwiadomiïeĂ sobie, ĝe zaczyna siÚ kolejny dzieñ, dostajesz od ĝycia zupeïnie nowe dwadzieĂcia cztery godziny, a to najcen- niejszy ze wszystkich darów. Moĝesz na gïos lub w myĂlach wypowiedzieÊ poniĝszy wiersz: BudzÚ siÚ dziĂ rano i uĂmiecham: Przede mnÈ zupeïnie nowe dwadzieĂcia cztery godziny. ¥lubujÚ w peïni przeĝyÊ kaĝdy moment i na wszystkie istoty spoglÈdaÊ wzrokiem peïnym zrozumienia. Moĝesz wypowiadaÊ te sïowa, leĝÈc w ïóĝku z rÚkami i no- gami uïoĝonymi w luěnej pozycji. BiorÈc wdech, wyrecytuj pierwszy wers; wydychajÈc powietrze, wypowiedz drugi wers. I dalej: wdech — trzeci wers, wydech — czwarty. NastÚpnie z uĂmiechem na twarzy podnieĂ siÚ i usiÈdě na ïóĝku. Wsuñ stopy w pantofle i skieruj swoje kroki w stronÚ ïazienki. 18 SPOKÓJ Z KA¿DYM ODDECHEM PRZEMYWANIE TWARZY Moĝesz doĂwiadczaÊ wielkiej radoĂci podczas mycia twarzy, szczotkowania zÚbów, czesania wïosów, golenia siÚ czy kÈpieli pod prysznicem, jeĂli potrafisz skierowaÊ Ăwiatïo uwaĝnoĂci na kaĝdÈ wykonywanÈ czynnoĂÊ. Na przykïad po odkrÚceniu kranu moĝesz czerpaÊ radoĂÊ z kontaktu z wodÈ oraz ze Ăwia- domoĂci, skÈd ta woda pochodzi. Spróbuj wygïosiÊ przy tym nastÚpujÈcy wiersz: Woda wypïywa z górskich ěródeï. Woda pïynie gïÚboko w ziemi. W cudowny sposób trafia do nas. Przepeïnia mnie wdziÚcznoĂÊ. Powyĝszy wiersz pomaga Ci uĂwiadomiÊ sobie, jakÈ drogÚ przemierza woda. Od ěródïa aĝ do kranu w ïazience. To jest wïa- Ănie medytacja. Zauwaĝasz równieĝ, jak duĝe masz szczÚĂcie: wystarczy jedno przekrÚcenie gaïki, abyĂ uzyskaï dostÚp do wo- dy. Ta ĂwiadomoĂÊ przynosi Ci szczÚĂcie. To wïaĂnie uwaĝnoĂÊ. UwaĝnoĂÊ to umiejÚtnoĂÊ dostrzegania tego, co siÚ w danej chwili dzieje. WïaĂnie teraz odkrÚcasz kran i wypïywa z niego woda — dla Ciebie. Od czasu do czasu zdarza siÚ, ĝe w naszym centrum Plum Village we Francji zostaje odciÚty dopïyw wody. THICH NHAT HANH 19 Za kaĝdym razem, gdy taka sytuacja ma miejsce, przypomina- my sobie, jak trudno ĝyÊ bez wody i jakim szczÚĂciem jest, gdy jÈ mamy. Zdajemy sobie sprawÚ ze szczÚĂcia tylko wtedy, gdy pamiÚtamy chwile cierpienia! Za kaĝdym razem lubiÚ powoli odkrÚcaÊ kran, zbieraÊ Ăwie- ĝÈ i chïodnÈ wodÚ w zïÈczonych dïoniach, a nastÚpnie obmy- waÊ niÈ oczy. Tutaj, we Francji, zimÈ woda ma naprawdÚ niskÈ temperaturÚ. Gdy zmoczÚ niÈ palce, oczy i policzki, odczuwam orzeěwienie. ProszÚ, bÈdě obecny w tej chwili, aby prawdziwie doĂwiadczyÊ tego uczucia. Pozwól, aby CiÚ ono obudziïo. Ciesz siÚ nim. JesteĂ szczÚĂliwy, poniewaĝ umiesz doceniÊ dar, jakim jest woda, oraz potrafisz wzbudzaÊ w sobie wdziÚcznoĂÊ. Podobnie jest, kiedy nalewasz wodÚ do umywalki, aby umyÊ niÈ twarz. ¥wiadomie przeĝywaj kaĝdÈ chwilÚ, nie pozwól, aby w Twojej gïowie pojawiïy siÚ jakieĂ inne myĂli. W tej chwili naj- waĝniejszÈ rzeczÈ dla Ciebie jest doĂwiadczanie radoĂci z kaĝ- dego wykonywanego ruchu. Nie staraj siÚ skoñczyÊ mycia jak najszybciej, aby móc przystÈpiÊ do kolejnych czynnoĂci. To medytacja! Medytacja oznacza prawdziwÈ obecnoĂÊ w kaĝdym momencie. WiÈĝe siÚ ona z umiejÚtnoĂciÈ jasnego dostrzegania, ĝe kaĝda chwila to dar od ĝycia, dar od Nieba i Ziemi. W szko- le zen nazywa siÚ to „radoĂciÈ medytacji”. 20 SPOKÓJ Z KA¿DYM ODDECHEM SZCZOTKOWANIE Z£BÓW Oto wyzwanie dla Ciebie. Przez minutÚ lub dwie bÚdziesz szczot- kowaÊ zÚby. Co zrobisz, aby w tym krótkim czasie odczuwaÊ prawdziwe szczÚĂcie? Nie Ăpiesz siÚ. Nie staraj siÚ umyÊ zÚbów najszybciej, jak potrafisz, aby mieÊ to z gïowy. Skup caïÈ uwa- gÚ na szczotkowaniu. Masz czas, aby umyÊ swoje zÚby. Masz szczoteczkÚ, pastÚ i zÚby do wyczyszczenia. Ja mam osiemdziesiÈt cztery lata i za kaĝdym razem, kiedy myjÚ zÚby, czujÚ siÚ szczÚĂliwy — w moim wieku posiadanie uzÚbienia, które moĝna wyszczotkowaÊ, to wspaniaïa sprawa! Wyzwanie polega wiÚc na tym, aby przez caïÈ minutÚ czy dwie oddaÊ siÚ temu zajÚciu z peïnÈ swobodÈ i odczuwanym szczÚĂciem. JeĂli Ci siÚ to udaïo, odniosïeĂ suk- ces — to byïa medytacja. Oto wiersz, który moĝe Ci uprzyjemniÊ szczotkowanie zÚbów: SzczotkujÈc zÚby i pïuczÈc usta, Przyrzekam wypowiadaÊ siÚ jasno i z miïoĂciÈ. Gdy z moich ust pïynie dobra mowa, W ogrodzie mego serca zakwita kwiat. THICH NHAT HANH 21 Wiersze pomagajÈ skupiÊ naszÈ ĂwiadomoĂÊ na tym, co dzie- je siÚ teraz, w tej chwili. Nie sÈ one jednak niezbÚdne. JeĂli juĝ jesteĂmy uwaĝni oraz skoncentrowani i wiemy, jak ze spokojem byÊ obecnym w danym momencie, nie potrzebujemy ich.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spokój z każdym oddechem. Codzienne medytacje uzdrawiające życie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: