Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00872 011046 24121069 na godz. na dobę w sumie
Spółka akcyjna. Komentarz - ebook/pdf
Spółka akcyjna. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 559
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-664-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prezentowany komentarz zawiera szczegółowe omówienie regulacji dotyczących bytu spółki akcyjnej, zawartych w art. 301-490 KSH. Niniejsze opracowanie skierowane jest w szczególności do praktyków- adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów sądów gospodarczych, którzy często mają do czynienia z przepisami dotyczącymi spółki akcyjnej. Autorzy wiele uwagi poświęcili również zagadnieniom kontrowersyjnym lub rzadko opisywanym w doktrynie prawa handlowego, przez co pozycja ta zainteresuje też teoretyków prawa oraz studentów. Przedstawione w Komentarzu opinie Autorów mogą być szczególnie istotne w przypadku przygotowania statutów spółek akcyjnych oraz prowadzenia i rozstrzygania sporów powstałych na tle ich działalności.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spó³ka akcyjna Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. I–IV Du¿e Komentarze Becka J. Szwaja, A. Helin, J. W. Giezek, P. Kardas, M. Tarska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. V Du¿e Komentarze Becka Marta Litwiñska-Werner KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka, wyd. 2 Monika Tarska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka, wyd. 2 Andrzej Kidyba SPÓ£KA Z O.O. KOMENTARZ Z SUPLEMENTEM Komentarze Becka, wyd. 3 Robert Pabis SPÓ£KA Z O.O., KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka, wyd. 2 Ewa Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH KodeksSystem, wyd. 2 KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH, KRAJOWY REJESTR S¥DOWY, MONITOR S¥DOWY I GOSPODARCZY, PRAWO UPAD£OŒCIOWE I NAPRAWCZE Edycja S¹dowa Andrzej Szajkowski KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH Teksty ustaw Becka, wyd. 11 www.sklep.beck.pl Spó³ka akcyjna Komentarz Jacek Bieniak, Micha³ Bieniak Spó³ka akcyjna Stan prawny: 1 lutego 2005 r. Poszczególne czêœci opracowali: Jacek Bieniak – art. 328–367, 381–392, 393–421, 430–441 Micha³ Bieniak – art. 301–327, 368–380, 442–429, 442–490 Redakcja: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 00-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: W.DG. Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 83-7387-664-2 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI A. Tekst ustawy Kodeks spó³ek handlowych – wyci¹g . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B. Komentarz Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ II. Spó³ka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Powstanie spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 301. Za³o¿yciele; statut; odpowiedzialnoœæ . . . . . . . Art. 302. Akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 303. Spó³ka jednoosobowa . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 304. Treœæ statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 305. Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 306. Wymogi powstania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 307. Spó³ki zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 308. Wysokoœæ kapita³u; akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 309. Zasady objêcia akcji . . . . . . . . . . . . . . Art. 310. Chwila zawi¹zania spó³ki Art. 311. Aporty; sprawozdanie za³o¿ycieli . . . . . . . . . Art. 312. Opinia bieg³ego rewidenta . . . . . . . . . . . . . Art. 313. Za³o¿enie ³¹czne; treœæ aktu . . . . . . . . . . . . Art. 314. Oœwiadczenie przy podpisaniu . . . . . . . . . . . Art. 315. Wp³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 316. Zg³oszenie do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 317. Braki w zg³oszeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 318. Treœæ zg³oszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 319. Jedyny akcjonariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 320. Za³¹czniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 321. Zg³oszenie zmian; wzory podpisów . . . . . . . Art. 322. Wydawanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . Art. 323. Spó³ka w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 324. Zg³oszenie w urzêdzie skarbowym . . . . . . . . Art. 325. Og³oszenie o niezarejestrowaniu . . . . . . . . . Art. 326. Likwidacja spó³ki w organizacji . . . . . . . . . . Art. 327. Braki we wpisach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 73 73 73 81 84 86 95 96 100 101 102 106 109 115 118 122 124 126 128 132 134 136 138 140 141 144 145 149 152 V Spis treœci Rozdzia³ 2. Prawa i obowi¹zki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . Art. 328. Treœæ dokumentu; obowi¹zek wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 329. Wp³aty na akcje Art. 330. Dokonywanie wp³at . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 331. OpóŸnienie; uniewa¿nienie dokumentów akcji . Art. 332. Roszczenia do nastêpcy . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3321. Ograniczenie akcjonariatu do jednego wspó³ma³¿onka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 333. Niepodzielnoœæ akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 334. Rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 335. Wydawanie dokumentów akcji . . . . . . . . . . . Art. 336. Akcje za aporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 337. Zbywalnoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 338. Ograniczenie rozporz¹dzania . . . . . . . . . . . . Art. 339. Przeniesienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 340. Prawo g³osu zastawnika i u¿ytkownika . . . . . Art. 341. Ksiêga akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 342. Prowadzenie ksiêgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 343. Legitymacja akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . Art. 344. Zwrot wp³at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 345. Zakaz finansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 346. Odsetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 347. Podzia³ zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 348. Zysk przeznaczony do podzia³u . . . . . . . . . . Art. 349. Zaliczka na poczet dywidendy. . . . . . . . . . . . Art. 350. Zwrot œwiadczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 351. Akcje uprzywilejowane . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 352. Przywileje g³osowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 353. Przywileje dywidendowe . . . . . . . . . . . . . . . Art. 354. Uprawnienia osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 355. Œwiadectwa za³o¿ycielskie . . . . . . . . . . . . . . Art. 356. Powtarzaj¹ce siê œwiadczenia niepieniê¿ne . . . . Art. 357. Nowe dokumenty; duplikaty . . . . . . . . . . . . Art. 358. Zmiana treœci; wymiana, uniewa¿nienie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 359. Umorzenie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 360. Tryb umorzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 361. Œwiadectwa u¿ytkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 362. Akcje w³asne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 363. Kontrola nabycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 364. Prawa udzia³owe z w³asnych akcji . . . . . . . . Art. 365. Udzia³ akcji w kapitale zak³adowym . . . . . . . VI 153 153 157 159 161 166 167 167 169 171 173 176 178 181 182 185 190 192 195 198 201 202 205 208 213 215 218 220 223 225 228 231 234 236 241 244 245 251 254 255 Spis treœci Art. 366. Zakaz objêcia w³asnych akcji . . . . . . . . . . . Art. 367. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Organy spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 1. Zarz¹d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 368. Kompetencje; sk³ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 369. Kadencja; wygaœniêcie mandatu . . . . . . . . . . Art. 370. Odwo³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 371. Zarz¹d wieloosobowy . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 372. Zakres reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 373. Sposób reprezentowania . . . . . . . . . . . . . . . Art. 374. Oznaczanie pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 375. Ograniczenia wobec spó³ki . . . . . . . . . . . . . Art. 3751. Ograniczenia prowadzenia spraw spó³ki . . . . Art. 376. Protoko³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 377. Sprzecznoœæ interesów . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 378. Wynagrodzenie cz³onków zarz¹du . . . . . . . . Art. 379. Umowy z cz³onkiem zarz¹du . . . . . . . . . . . Art. 380. Zakaz konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 381. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 382. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 383. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 384. Rozszerzenie uprawnieñ . . . . . . . . . . . . . . . Art. 385. Sk³ad; wybór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 386. Kadencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 387. Zakaz ³¹czenia stanowisk . . . . . . . . . . . . . . Art. 388. Uchwa³y rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . Art. 389. Zwo³anie posiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 390. Zasada kolegialnego dzia³ania . . . . . . . . . . . Art. 391. G³osowanie; protokó³ . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 392. Wynagrodzenie; zwrot kosztów . . . . . . . . . . Oddzia³ 3. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 393. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 394. Nabycie znacznego mienia. . . . . . . . . . . . . . Art. 395. Zgromadzenie zwyczajne . . . . . . . . . . . . . . Art. 396. Kapita³ zapasowy i rezerwowy . . . . . . . . . . Art. 397. Obowi¹zek zwo³ania . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 398. Zgromadzenie nadzwyczajne . . . . . . . . . . . . Art. 399. Prawo zwo³ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 400. ¯¹danie akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 401. S¹dowe upowa¿nienie do zwo³ania . . . . . . . . 256 257 258 258 258 263 268 272 277 279 283 285 288 290 291 293 296 300 304 304 306 308 309 310 314 315 316 319 320 322 323 324 324 327 329 334 336 338 339 340 341 VII Spis treœci Art. 402. Sposób zwo³ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 403. Miejsce zgromadzeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 404. Porz¹dek obrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 405. Nieformalne zwo³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 406. Prawo uczestniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 407. Lista akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 408. Wa¿noœæ zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 409. Otwarcie; wybór przewodnicz¹cego . . . . . . . . Art. 410. Lista obecnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 411. Prawo g³osu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 412. Pe³nomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 413. Wy³¹czenie od g³osowania . . . . . . . . . . . . . . Art. 414. Bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów . . . . . . . . . . Art. 415. Kwalifikowana wiêkszoœæ . . . . . . . . . . . . . . . Art. 416. Zmiana przedmiotu dzia³alnoœci . . . . . . . . . . . Art. 417. Rozwiniêcie; wykup akcji . . . . . . . . . . . . . . Art. 418. Przymusowy wykup . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 419. Zmiana akcji uprzywilejowanych . . . . . . . . . Art. 420. G³osowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 421. Protoko³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 422. Powództwo o uchylenie uchwa³y . . . . . . . . . Art. 423. Skutki zaskar¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 424. Termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 425. Powództwo o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 426. Reprezentacja spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 427. Skutecznoœæ wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 428. Informacja na walnym zgromadzeniu . . . . . . . Art. 429. Ochrona prawa do informacji . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Zmiana statutu i zwyk³e podwy¿szenie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 430. Tryb; wpis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 431. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego . . . . . . . Art. 432. Treœæ uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 433. Prawo poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 2. Subskrypcja akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 434. Og³oszenie o prawie poboru . . . . . . . . . . . . Art. 435. Drugi termin poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 436. Akcje spó³ki publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 437. Zapisy na akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 346 348 349 351 352 354 356 358 359 361 363 364 366 367 368 370 372 375 376 377 379 388 392 393 396 397 399 401 403 403 403 405 408 410 412 412 414 415 416 Spis treœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 438. Termin subskrypcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 439. Przydzia³ akcji Art. 440. Subskrypcja otwarta . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 441. Zg³oszenie podwy¿szenia kapita³u do rejestru . Oddzia³ 3. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego ze œrodków spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 442. Przes³anki Art. 443. Przydzia³ akcji Rozdzia³ 5. Kapita³ docelowy. Warunkowe podwy¿szenie ka- pita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 444. Podwy¿szenie w granicach kapita³u docelowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 445. Upowa¿nienie zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 446. Tryb podwy¿szenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 447. Pozbawienie prawa poboru . . . . . . . . . . . . . Art. 448. Warunkowe podwy¿szenie . . . . . . . . . . . . . Art. 449. Treœæ uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 450. Zg³oszenie podwy¿szenia do rejestru . . . . . . Art. 451. Wykonanie prawa objêcia akcji . . . . . . . . . . Art. 452. Zg³oszenie objêtych akcji do rejestru . . . . . . Art. 453. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 454. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Obni¿enie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . Art. 455. Tryb i sposób obni¿enia . . . . . . . . . . . . . . . Art. 456. Og³oszenie; wezwanie wierzycieli . . . . . . . . Art. 457. Wy³¹czenie og³oszeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 458. Zg³oszenie obni¿enia do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 459. Przyczyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 460. Uchwa³a zapobiegaj¹ca rozwi¹zaniu . . . . . . . Art. 461. Okres likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 462. Okres likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 463. Likwidatorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 464. Zg³oszenie likwidacji do rejestru . . . . . . . . . Art. 465. Og³oszenie o likwidacji; wezwanie wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 466. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 467. Bilans likwidacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 468. Czynnoœci likwidacyjne . . . . . . . . . . . . . . . Art. 469. Kompetencje likwidatorów . . . . . . . . . . . . . Art. 470. Prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki 418 420 421 422 423 423 426 428 428 432 433 435 438 442 445 447 450 452 454 455 455 458 461 463 465 465 468 470 472 473 476 478 479 481 482 485 487 IX Spis treœci Art. 471. Uzupe³nienie kapita³u . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 472. Uzupe³nienie kapita³u . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 473. Depozyt s¹dowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 474. Podzia³ maj¹tku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 475. SpóŸnieni wierzyciele . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 476. Sprawozdanie likwidacyjne . . . . . . . . . . . . . Art. 477. Upad³oœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 478. Chwila rozwi¹zania spó³ki . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 8. Odpowiedzialnoœæ cywilnoprawna . . . . . . . . . . . Art. 479. Zg³oszenie fa³szywych danych . . . . . . . . . . . Art. 480. Naruszenie zasad tworzenia . . . . . . . . . . . . . Art. 481. Uzyskanie nadmiernych korzyœci . . . . . . . . . Art. 482. Wina rewidenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 483. Zawinione czyny cz³onków w³adz . . . . . . . . . Art. 484. Rozpowszechnianie fa³szywych danych . . . . . Art. 485. Odpowiedzialnoœæ solidarna . . . . . . . . . . . . . Art. 486. Powództwo akcjonariusza; ochrona pozwanego Art. 487. Nieskutecznoœæ zwolnienia z odpowiedzialnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 488. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 489. W³aœciwoœæ s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 490. Odpowiedzialnoœæ na zasadach ogólnych . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 490 491 492 494 496 499 503 505 505 508 512 514 515 519 521 521 524 525 527 528 531 X Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów BRewU . . . . . . . . ustawa z 13.10.1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich sa- morz¹dzie (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.) DepS¹dR . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 24.9.1965 r. o zasadach i trybie postêpowania w sprawach o z³o¿enie przedmiotu œwiadczenia do depozytu s¹dowego (Dz.U. Nr 42, poz. 261) DzUbU . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.); utra- ci³o moc obowi¹zuj¹c¹ KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomPU . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) KP. . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilne- go (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) NIPU. . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi- kacji podatników i p³atników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) Op³CzAdwR . . . . . rozporz¹dzenie z 28.9.2002 r. w sprawie op³at za czynno- œci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej z urzê- du (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) Op³CzRPrR. . . . . . rozporz¹dzenie MS z 28.10.2002 r. w sprawie op³at za czynnoœci radców prawnych oraz ponoszenia przez XI Wykaz skrótów Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) OrdPodU. . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PKDR . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 20.1.2004 r. w spra- wie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD) (Dz.U. Nr 33, poz. 289 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodar- czej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.); czêœciowo utra- ci³a moc obowi¹zuj¹c¹ PrNot . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie pa- pierami wartoœciowymi (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne miêdzynaro- dowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrUpadNapr . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i napraw- cze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) RachU . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. – o rachunkowoœci (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) SGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. – o swobodzie dzia³alnoœci gospo- darczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) WzUrzFR . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 21.12.2000 r. w sprawie okreœlenia wzorów urzêdowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego oraz sposobu i miejsca ich udostêpniania (Dz.U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.) ZKSH . . . . . . . . . ustawa z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276) XII ZNKU. . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Wykaz skrótów 2. Organy orzekaj¹ce SA . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SW . . . . . . . . . . . . S¹d Wojewódzki 3. Czasopisma Apel. W-wa. . . . . . Apelacja. Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego w War- szawie BiulSN . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacji Bia³ostockiej OSN, OSN(C), OSNC . . . . . . . . . zeszyty Orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, obejmuj¹ce orzecznictwo z zakresu prawa cywilnego OSNKW . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna i Izba Wojskowa PPH . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego Pr.Gosp. . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr.Sp. . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek R.Pr. . . . . . . . . . . . Radca Prawny Wok. . . . . . . . . . . . Wokanda 4. Piœmiennictwo Allerhand, Komen- tarz . . . . . . . . . . . . M. Allerhand, Kodeks handlowy z komentarzem, Biel- sko-Bia³a 2000 Ciulkin, Jakubecki, Kowal, KRS i postê- powanie rejestrowe. Komentarz . . . . . . L. Ciulkin, A. Jakubecki, N. Kowal, Krajowy Rejestr S¹dowy i postêpowanie rejestrowe. Praktyczny komen- tarz, Warszawa 2002 XIII Wykaz skrótów Czerniawski, Komentarz. Przepisy o SA . . . R. Czerniawski, Kodeks spó³ek handlowych. Przepisy o spó³ce akcyjnej, Komentarz, Warszawa 2004 Domañski, Instytu- cje. Czêœæ ogólna . L. Domañski, Instytucje kodeksu zobowi¹zañ. Komen- tarz teoretyczno-praktyczny. Czêœæ ogólna, Warszawa 1936 Dmowski, Rudnicki, Komen- tarz. KC. Czêœæ ogólna . . . . S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywil- nego. Ksiêga pierwsza. Czêœæ ogólna, Warszawa 2002 Dziurzyñski, Feni- chel, Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz . . . . . . T. Dziurzyñski, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks han- dlowy. Komentarz, £ódŸ 1992 Fr¹ckowiak, Kidyba, Kruczalak, Opalski, Popio³ek, Pyzio³, KSH. Komentarz . . . . . . J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popio³ek, W. Pyzio³, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001 Kappes, Spó³ka ko- mandytowa . . . . . A. Kappes, Spó³ka komandytowa. Tworzenie. Funkcjo- nowanie. Wzory umów, Warszawa 1999 Kidyba, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz . . . . . . A. Kidyba, Kodeks spó³ek handlowych, t. I i II, Warsza- wa 2002 Kidyba, KSH. Objaœnienia . . . . . A. Kidyba, Kodeks spó³ek handlowych. Objaœnienia, Kraków 2001 Kidyba, Spó³ka z o.o. Komentarz . A. Kidyba, Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Komentarz, Warszawa 2002 XIV Wykaz skrótów Kidyba, Status prawny . . . . . . . . . A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Warszawa 1998 Litwiñska, KSH. Komentarz . . . . . . M. Litwiñska, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2002 Marsza³kowska- -Krzeœ, KRSU. Komentarz . . . . . . E. Marsza³kowska-Krzeœ, Ustawa o Krajowym Reje- strze S¹dowym. Komentarz, Warszawa 2001 Naworski, Strzel- czyk, Siemi¹tkowski, Potrzeszcz, Komen- tarz, Spó³ka z o.o. J. P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemi¹tkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do kodeksu spó³ek handlowych. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, Warsza- wa 2001 Naworski, Strzel- czyk, Raglewski, Siemi¹tkowski, Potrzeszcz, Komentarz. SA . . J. P. Naworski, K. Strzelczyk, J. Raglewski, T. Siemi¹t- kowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do kodeksu spó³ek handlowych. Spó³ka akcyjna i przepisy karne, tom 1, Warszawa 2003 Piasecki, KPC. Komentarz . . . . . . K. Piasecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1999 Pyzio³, Szumañski, Weiss, Prawo spó³ek . . . . . . . . . W. Pyzio³, A. Szumañski, I. Weiss, Prawo spó³ek, Byd- goszcz 1998 Radwañski, System. Prawo cywilne – czêœæ ogólna . . . . Z. Radwañski (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, t. 2, Warszawa 2002 Radwañski, Zobo- wi¹zania – czêœæ ogólna . . . . . . . . . Z. Radwañski, Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, Warszawa 1997 XV Wykaz skrótów Romanowski, Wa- runkowe podwy¿- szenie . . . . . . . . . . M. Romanowski, Warunkowe podwy¿szenie kapita³u zak³adowego, Warszawa 2004 So³tysiñski, Szaj- kowski, Szumañski, Szwaja, KSH. Ko- mentarz . . . . . . . . S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2001, t. II, Warszawa 2002, t. III, Warszawa 2003, t. IV, Warszawa 2004 So³tysiñski, Szajkow- ski, Szwaja, KH. Komentarz . . . . . . S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlo- wy. Komentarz, t. I, Warszawa 1997 Strzêpka, Zieliñska, Popio³ek, Pinior, Urbañczyk, KSH. Komentarz. Orzecz- nictwo . . . . . . . . . J. A. Strzêpka, E. Zieliñska, W. Popio³ek, P. Pinior, H. Urbañczyk, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2003 Uzasadnienie – KSH . . . . . . . . . Uzasadnienie projektu ustawy – Kodeks spó³ek handlo- wych, druk sejmowy Nr 1687 z 4.2.2000 r. Uzasadnienie – ZKSH . . . . . . . . Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko- deks spó³ek handlowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy Nr 1666 z 5.6.2003 r. W³odyka, Kodeksowe spó³ki atypowe . . . . . . . . S. W³odyka, Kodeksowe spó³ki atypowe, Warszawa 2004 W³odyka, Prawo papierów wartoœ- ciowych . . . . . . . . S. W³odyka (red.), Prawo papierów wartoœciowych, Kraków 1992 5. ród³a prawa obcego AktG . . . . . . . . . . Aktiengesetz Vom 6.9.1965 (Ustawa o spó³ce akcyjnej z 6 wrzeœnia 1965 r.) – Republika Federalna Niemiec XVI Codice Civile . . . . Codice Civile – Regio Decreto 16.3.1942 (Kodeks cy- wilny – Dekret Królewski z 16.3.1942 r.) Wykaz skrótów 6. Inne . . . . . . . . niepublikowane . . . . . . . . . . . . artyku³ art. nast. . . . . . . . . . . . nastêpny niepubl. Nr . . . . . . . . . . . . . numer pkt. . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . porównaj s. t. . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. uw. . . . . . . . . . . . . uwaga w zw. zd. ze zm. . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . w zwi¹zku . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . zdanie XVII A. Tekst ustawy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spółka akcyjna. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: