Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003357 24077629 na godz. na dobę w sumie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz - ebook/pdf
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 984
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0687-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Piąte wydanie Komentarza zawiera nowelizacje Kodeksu spółek handlowych z lat 2005-2008.

Zmiany dotyczą m.in. zmniejszenia kapitału zakładowego do 5000 zł, liberalizacji przepisów o spółce jednoosobowej, skrócenia terminu dla wierzycieli przy zwrocie dopłat, nowych zasad podejmowania decyzji o podziale dywidendy oraz szeregu modyfikacji odnoszących się do spółki z o.o. w związku z nowym trybem transformacyjnym.

Komentarz uwzględnia nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, odnoszące się do spółki z o.o., a także najnowszy dorobek doktryny prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE. KOMENTARZ Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 3 Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 9 Dariusz Łubowski (tłum.) SWOBODY WSPÓLNOTOWE W TRAKTACIE USTANAWIAJĄCYM WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ. KOMENTARZ Robert Kędziora KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 2 Leszek Mazur PRAWO BANKOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Marcin Uliasz KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 2 Zbigniew Leoński, Andrzej Skoczylas, Roman Hauser POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI. KOMENTARZ, wyd. 4 www.sklep.beck.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz Prof. dr hab. Andrzej Kidyba Profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 5. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2009 Kidyba, Spółka z o.o. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2009 Propozycja cytowania: Redakcja: Aleksandra Dróżdż © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: PERFEKT S.A. Warszawa ISBN 978-83-255-0687-2 Mojej córce Kai dedykuję tę książkę Spis treści Wstęp do wydania piątego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych Rozdział 3. Organy spółki Rozdział 1. Powstanie spółki Tytuł III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151–173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników . . . . . . . . . Art. 174–200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 201–211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 212–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zgromadzenie wspólników . . . . . . . . . Art. 227–254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zmiana umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . Art. 255–265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . Art. 266–269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki . . . . . . . . Art. 270–290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . . . Art. 291–300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI 3 3 3 3 281 281 461 461 461 576 576 643 643 790 790 837 837 848 848 910 910 957 VII Wstęp do wydania piątego Kolejne, już piąte, wydanie Komentarza pojawia się po kilku nowelizacjach Kodeksu spółek handlowych. Ustawą z 3.6.2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Pań- stwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicz- nego (Dz.U. Nr 132, poz. 1108) zmieniony został art. 4 KSH. Z kolei ustawą z 18.10.2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 208, poz. 1540) dokonano zmiany art. 206 KSH. Zmiana wynika z im- plementacji Pierwszej Dyrektywy Rady z 9.3.1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Człon- kowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (68/151/EWG), zmienionej Dyrektywą 2003/58/WE Par- lamentu Europejskiego i Rady z 15.6.2003 r. Ustawą z 25.4.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek han- dlowych (Dz.U. Nr 86, poz. 524) dokonano wdrożenia dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L 310/1), co w konsekwencji wymagało szeregu zmian odnoszących się do spółki z o.o. w związku z nowym trybem trans- formacyjnym. Kolejną ustawą z 13.6.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 118, poz. 747) zmieniony został art. 15 § 2 KSH. Ustawą tą dokonano wdrożenia dyrektywy 2006/68/WE Par- lamentu Europejskiego i Rady z 6.9.2006 r. zmieniającej dyrektywę 77/91/EWG Rady w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymy- wania oraz zmian wysokości ich kapitału (Dz.Urz. UE L 264/32). IX Wstęp do wydania piątego Ostatnia nowelizacja dokonana została ustawą z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 217, poz. 1381). Zmieniono art. 4, 154, 173, 179, 193, 595 KSH, uchy- lono art. 626 i 627 KSH. Wydaje się, że nowelizacja ta jest zbędna. Proponowane zmiany dotyczące m.in. zmniejszenia kapitału zakła- dowego do 5000 zł (art. 154 KSH), liberalizacji przepisów o spółce jednoosobowej (art. 173 KSH), skrócenia terminu dla wierzycieli przy zwrocie dopłat (art. 179 KSH), nowych zasad podejmowa- nia decyzji o podziale dywidendy (art. 193 KSH), nie były szerzej dyskutowane i jeszcze przed ich uchwaleniem były krytykowane w doktrynie. Poza tym pojawiło się nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, odnoszące się do spółki z o.o., które zostało tu zaprezentowane. Dotyczy to również prezentacji najnowszego dorobku doktryny prawa. Przygotowanie nowego wydania nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc mojego współpracownika – mgr P. Bryłowskiego, za co chcę mu serdecznie podziękować. Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba Lublin, 20.4.2009 r. X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GospNierU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieru- chomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomPrywU . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i pry- (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, watyzacji poz. 1397 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Reje- strze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek han- dlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) XI Wykaz skrótów OrdPod . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PodOsFizU . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PodOsPrU . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrDzGosp . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalno- ści gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpadNapr . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PWPU . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) SamGmU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiato- wym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie wojewódz- twa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SGospU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno- ści gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) XII Wykaz skrótów RachU . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności 2. Organy i instytucje KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów SA . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) SW . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UOKiK . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Biul. SN . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EP . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza GP . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GS . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa GSP . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy M.P. OG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OJ . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich ONSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra- . . . . . . . . . . . . Monitor Polski cyjnego OSG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orze- czenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), XIII Wykaz skrótów Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w la- tach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Kar- nej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w la- tach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNAPiUS . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzę- dowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Ar- bitrażowych . . . . . . . . . . . . . Palestra OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PG . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. Pr. Sp. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo- . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . . Rejent giczny Rzeczp. Wok. . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . Rzeczpospolita XIV Zb. Orz. . . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wykaz skrótów 4. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . moim zdaniem . . . . . . . . . . . . . . następny . . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . . jak wyżej . . . . . . . . . . . . . litera art. jw. lit. m.in. m.zd. n. Nb . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy Nr orz. PKD . . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Działalności pkt por. post. poz. RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . rozporządzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . strona spółka z o.o. t. tj. t.j. uchw. ust. wg . . . . . . . . . . . . . według . . . . . . . . . . . . wyrok wyr. z. . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zarz. zd. zm. zob. . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . . zmiany . . . . . . . . . . . . zobacz . . . . . . . . . . . . . . to jest . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . zarządzenie XV Kodeks spółek handlowych1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. 2001, Nr 102, poz. 1117; 2003, Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276; 2005, Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539; 2006, Nr 133, poz. 935, Nr 208, poz. 1540; 2008, Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381, Nr 231, poz. 1547; 2009, Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341) (wyciąg) ( . . . ) 1 Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawą z dnia 23.06.2006 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 935), która weszła w życie 5.08.2006 r. Odnośnik nr 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspól- not Europejskich: 1) pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z dnia 09.03.1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równo- ważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspól- ników jak i osób trzecich (Dz.Urz. WE L 65 z 14.03.1968 r., s. 8 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 3 ze zm.); 2) drugiej dyrek- tywy Rady 77/91/EWG z dnia 13.12.1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony intere- sów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. WE L 26 z 31.01.1977 r., s. 1 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 8 ze zm.); 3) trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 09.10.1978 r. wydanej na podsta- wie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 295 z 20.10.1978 r., s. 36 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 42 ze zm.); 4) szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17.12.1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotyczącej po- działu spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 378 z 31.12.1982, s. 47 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 50 ze zm.); 5) jedenastej dy- rektywy Rady 89/666/EWG z dnia 21.12.1989 r. dotyczącej wymogów ujawniania informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w Państwie Członkowskim przez niektóre rodzaje spółek podlegających prawu innego państwa (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989 r., s. 36 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 100 ze zm.); 6) dwunastej dyrektywy Rady 89/667/EWG w sprawie prawa spółek z dnia 21.12.1989 r. dotyczącej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowie- dzialnością (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989 r., s. 40 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 104 ze zm.); 7) dyrektywy Parlamentu Europej- skiego i Rady 2001/17/WE z dnia 19.03.2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 110 z 20.04.2001 r., s. 28; Dz.Urz. UE Pol- skie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 3); 8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z dnia 04.04.2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji insty- tucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 125 z 05.05.2001 r., s. 15; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 15); 9) dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L 310 z 25.11.2005 r., s. 1); 10) dyrektywy 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 06.09.2006 r. zmieniającej dy- rektywę 77/91/EWG Rady w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału (Dz.Urz. UE L 265 z 25.09.2006 r., s. 32); 11) dy- rektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.07.2007 r. w spra- wie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku re- gulowanym (Dz.Urz. UE L 184 z 14.07.2007 r., s. 17) oraz dyrektywy 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.11.2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależ- nego biegłego w przypadku łączenia się spółek akcyjnych lub ich podziału (Dz.Urz. UE L 300 z 17.11.2007 r., s. 47). Tytuł III. Spółki kapitałowe Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział 1. Powstanie spółki Art. 151. [Cele; sytuacja wspólników] § 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utwo- rzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograni- czoną odpowiedzialnością. § 3. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określo- nych w umowie spółki. § 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spis treści Nb 1 I. Charakter prawny spółki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . 6 II. Cel gospodarczy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Ograniczenia w tworzeniu spółki z o.o. . . . . . . . . . 14 IV. Skład osobowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 V. Sytuacja wspólnika w spółce jednoosobowej . . . . . 23 VI. Spółka jednoosobowa jako założyciel . . . . . . . . . . . 24 VII. Zobowiązania wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 VIII. Odpowiedzialność wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: