Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 004023 21765374 na godz. na dobę w sumie
Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy - ebook/pdf
Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 767
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5258-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> wzory pism
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książka niniejsza składa się z: CZĘŚCI I. poświęconej skargom sądowym w sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych) oraz CZĘŚCI II. poświęconej skargom kasacyjnym w sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych).

CZĘŚĆ I. składa się z 4 rozdziałów:

Rozdział 1. PRAKTYCZNY KOMENTARZ do skarg sądowych przed WSA w sprawach administracyjnych, zwłaszcza w sprawach podatkowych, poświęcony omówieniu procesowej instytucji skargi sądowoadministracyjnej

Rozdział 2. DWA WZORY SKARGI (in abstracto) PRZED WSA w sprawach administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych:

Rozdział 3. ORZECZNICTWO WSA W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH (w tym w sprawach podatkowych), z podziałem na:

Rozdział 4. KAZUSY ZE WZORAMI SKARG PRZED WSA w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych) wraz z objaśnieniami; zawierają one porównania czyli opinie co do podobieństw lub odmienności zarzutów oraz argumentacji stosowanych w danych skargach w sprawach podatkowych wobec zarzutów oraz argumentacji stosowanych w danych skargach w sprawach administracyjnych.

 

CZĘŚĆ II. składa się z następujących czterech rozdziałów:

Rozdział 1. PRAKTYCZNY KOMENTARZ do skargi kasacyjnej przed NSA w sprawach administracyjnych (z uwzględnieniem spraw podatkowych),

Rozdział 2. DWA WZORY SĄDOWEJ SKARGI KASACYJNEJ (in abstracto) PRZED NSA w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych), jeden zawiera obszerne zarzuty materialne strony, a drugi zarzuty proceduralne strony,

Rozdział 3. ORZECZNICTWO NSA i TK w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych),

Rozdział 4. KAZUSY wraz ze wzorami skarg kasacyjnych przed NSA w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych).

Każda ze skarg sądowych w sprawach administracyjnych (z uwzględnieniem spraw podatkowych) zawiera wiele przykładów zróżnicowanych pod wieloma względami zarzutów procesowych. Jednak owo istotne novum w niniejszej publikacji w stosunku do niezbyt bogatej współczesnej literatury procesowej polega właśnie na tym, że kazusy podzielono według typowych grup zarzutów.

Do każdego wzoru skargi dołączone będą objaśnienia, co do m.in.:

Formuła książki koncentrować się będzie na sprawach podatkowych, najbardziej zawiłych i trudnych do zrozumienia dla prawnika, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta czy księgowego, niespecjalizującego się w proceduralnym prawie podatkowym.

Ze względu na swój praktyczny charakter publikacja adresowana jest przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, doradców podatkowych oraz osób, które przystępują do egzaminu na doradcę podatkowego,  biegłych rewidentów, księgowych a także przedsiębiorców, czy też do pracowników administracji podatkowej. Książka z pewnością okaże się również pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów, którzy przegotowując się do konkretnego zawodu pragną pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krzysztof Majczyk Sporzàdzanie skargi i skargi kasacyjnej w post´powaniu sàdowoadministracyjnym z uwzgl´dnieniem spraw podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazusy P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E strMajczyk 8/29/13 11:30 AM Page 3 P R A W O S Ñ D O W E Krzysztof Majczyk Sporzàdzanie skargi i skargi kasacyjnej w post´powaniu sàdowoadministracyjnym z uwzgl´dnieniem spraw podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazusy Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Wydawca: Wioleta Beczek Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5257-2 ISBN e-book 978-83-255-5258-9 Spis treści Wprowadzenie ............................................................................. XV Wykaz skrótów ............................................................................ XXI Część I. Skargi przed WSA w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych) ............................. Rozdział 1. Komentarz do skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych) .................................................................................. 1. Pojęcia ogólne ............................................................................. 1.1. Istota kasacyjnego sądownictwa administracyjnego w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych) .................................................. 1.1.1. Przynależność spraw administracyjnych i spraw podatkowych do prawnych relacji człowieka wobec państwa ..................................................................... 1.1.2. Istota tzw. kasacyjnego sądownictwa administracyjnego w sprawach administracyjnych, w szczególności w sprawach podatkowych ............... 1.2. Zasady dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego w sprawach administracyjnych (w tym w sprawach podatkowych) ..................................................................... 9 1.3. Sprawa administracyjna i podatkowa – pojęcia .................. 1.3.1. Pojęcie sprawy administracyjnej jako pierwotnego węzła administracyjnego ........................................... 1.3.2. Pojęcie sprawy podatkowej jako pierwotnego węzła podatkowego ............................................................. 1.3.3. Pojęcie sprawy administracyjnej jako sprawy podobnej do sprawy podatkowej ............................... 1.4. Procedury sądowoadmnistracyjne w sprawach administracyjnych i podatkowych z zakresu kontroli działalności administracji publicznej, w tym administracji podatkowej ......................................................................... 1 3 3 3 3 4 10 10 10 11 17 III 1.5. Cele i funkcje skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (w tym w sprawach podatkowych) ....... 1.5.1. Cele skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (w tym w sprawach podatkowych) ........................................................... 1.5.2. Funkcje skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ... 1.6. Charakter prawny skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ........... 1.6.1. Charakter prawny skarg przed WSA w sprawach administracyjnych ...................................................... 1.7. Przesłanki dopuszczalności skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ............ 1.7.1. Formalne i materialne przesłanki dopuszczalności skarg przed WSA w sprawach administracyjnych ..... 1.7.2. Materialne przyczyny niedopuszczalności skarg do sądów administracyjnych oraz ich skutki ............. 1.8. Sądy właściwe do przyjęcia skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (w tym w sprawach podatkowych) ........ 1.8.1. Pośredni tryb wnoszenia skarg do sądów administracyjnych ...................................................... 1.9. Legitymacje procesowe do złożenia skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ..................................................................... 1.10. Pełnomocnictwa procesowe do reprezentacji stron w postępowaniach skargowych przed WSA w sprawach administracyjnych (w tym w sprawach podatkowych) ........ 1.10.1. Pojęcie i rodzaje pełnomocnictw procesowych przed sądami administracyjnymi ............................ 1.10.2. Opłaty sądowe od skarg sądowych ......................... 1.10.3. Pełnomocnictwa procesowe do reprezentacji stron w postępowaniach skargowych przed WSA w sprawach podatkowych ........................................... 1.11. Pełnomocnictwa procesowe do reprezentacji stron dla doradców podatkowych przed WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ............ 1.12. Skargi przed WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) jako ogólne pisma sądowe ................................................................................ 1.12.1. Ogólne wymogi formalne skarg składanych do sądów administracyjnych ................................... 1.12.2. Szczególne wymogi formalne skarg składanych do sądów administracyjnych ................................... 18 18 19 20 20 23 23 27 29 29 32 35 35 38 38 39 43 43 47 IV Spis treści S p i s t r e ś c i 1.12.3. Skargi przed WSA w sprawach podatkowych jako szczególne pisma sądowe (jako skargi sądowe). Wymogi fiskalne skarg do sądów administracyjnych .. 1.13. Doręczenia pism w postępowaniach ze skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ..................................................................... 1.14. Terminy wnoszenia skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ........... 1.15. Podstawy formalne skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ........... 1.15.1. Podstawy formalne skarg przed WSA w sprawach administracyjnych .................................................. 1.16. Instytucja rozpoznawania skarg pierwszoinstancyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny ................................... 1.16.1. Instytucja bezpośredniego rozpatrzenia sprawy sądowej przez administracyjny sąd odwoławczy ..... 1.16.2. Formalizm administracyjnych sądów odwoławczych odmawiających bezpośredniego rozpoznawania spraw sądowych ..................................................... 1.16.3. Bezpośrednie rozpoznawanie spraw sądowych przez administracyjny sąd odwoławczy według stanu sprawy przyjętego w wyroku pierwszoinstancyjnym ............................................ 1.16.4. Prawo strony do zwrotu kosztów postępowania za obie instancje sądowe ........................................ 2. Bezprawie judykacyjne; normy bezprawia jako normy naruszenia prawa przez organy państwa ................................... 2.1. Pojęcie bezprawia jako naruszeń relacji prawnych drugiego typu przez państwo ............................................................. 2.1.1. Pojęcie prawa, w tym prawa administracyjnego, w szczególności prawa podatkowego ......................... 2.1.2. Ogólne pojęcie normy prawnej w relacjach prawnych ................................................................... 2.1.3. Definicja bezprawia judykacyjnego jako naruszenie relacji prawnych państwa do ludzi skutkujące powstaniem relacji prawnych ludzi do państwa ........ 2.1.4. Pojęcie naruszeń normatywnych zachowań organów administracyjnych wobec osób obciążonych ciężarami administracyjnymi ..................................... 2.1.5. Pojęcie relacji prawnych drugiego typu czyli normatywnych zachowań organów administracyjnych wobec osób obciążonych ciężarami administracyjnymi ..................................... 52 56 57 61 61 63 64 65 65 66 67 67 67 69 71 72 72 V 2.2. Stronniczość hierarchiczna organów podatkowych i ich zawisłość od ministra ds. budżetu państwa przyczynami stosowania zasady in dubio pro fisco ................................... 2.2.1. Złożona, pozioma stronniczość naczelników urzędów skarbowych jako stron i jednocześnie organów postępowań w sprawach podatkowych ..................... 2.2.2. Pojęcie instytucjonalne (opisowe) i normatywne (dyrektywalne) bezprawia judykacyjnego w prawie administracyjnym oraz pojęcie instytucjonalne (opisowe) i normatywne (dyrektywalne) bezprawia judykacyjnego w prawie podatkowym ...................... 2.2.3. Pojęcie urzędniczego podatkowego bezprawia judykacyjnego ............................................................ 2.2.4. Pojęcie sądowego podatkowego bezprawia judykacyjnego ............................................................ 3. Pojęcie bezprawia judykacyjnego; pojęcie normy bezprawia; pojęcie normy naruszenia prawa przez organy państwa ............ 3.1. Urzędnicze podatkowe bezprawie judykacyjne. Struktura wewnętrzna norm prawa podatkowego w relacjach prawnych drugiego typu (relacjach organów podatkowych do stron) ............................................................................ 3.2. Naruszenia norm materialnego prawa cywilnego (norm relacji prawnych drugiego typu) przez organy podatkowe .......................................................................... 3.3. Naruszenia norm materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe w sprawach podatkowych w ogólności ... 3.4. Naruszenia norm materialnego prawa cywilnego przez 75 75 79 82 85 88 88 92 96 organy podatkowe w sprawach podatkowych w szczególności ................................................................... 101 3.4.1. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub nieskuteczne usiłowania ustalenia przez organy podatkowe braków przedmiotowych elementów (części składowych) czynności cywilnoprawnych ...... 101 3.4.2. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) ustaleń istnienia (lub nieistnienia) przez organy podatkowe oświadczeń (zamiarów) woli stron czynności cywilnoprawnych polegających na brakach podmiotowych elementów (części składowych) czynności cywilnoprawnych ...................................... 105 VI Spis treści S p i s t r e ś c i 3.4.3. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe istnienia (lub nieistnienia) wad oświadczeń woli stron czynności cywilnoprawnych polegających na brakach swobód czynności prawnych (swobód umów) .......... 108 3.4.4. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe wad oświadczeń woli stron czynności prawnych .............. 116 3.4.5. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe wad oświadczeń woli stron czynności prawnych polegające albo na braku woli wewnętrznej, albo na woli wewnętrznej niewywoływania skutków prawnych lub wywoływania innych skutków prawnych niż wyrażone w oświadczeniu woli ................................. 123 3.4.6. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe wad skutecznych prawnie oświadczeń woli stron czynności prawnych ........................................................................ 127 3.4.7. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe wad oświadczeń woli stron czynności prawnych polegających na sprzeczności woli zewnętrznej (oświadczenia woli) z wolą wewnętrzną ................... 131 3.4.8. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe wad oświadczeń woli stron czynności prawnych polegających na sprzeczności woli zewnętrznej (oświadczenia woli) z wolą wewnętrzną, czyli na brakach świadomości lub swobody ...................... 134 VII 3.4.9. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe wad oświadczeń woli stron czynności prawnych polegających na sprzeczności woli zewnętrznej (oświadczenia woli) z wolą wewnętrzną, czyli na błędach ................................................................. 135 3.4.10. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe wad oświadczeń woli stron czynności prawnych polegających na sprzeczności woli zewnętrznej (oświadczenia woli) z wolą wewnętrzną, czyli na groźbach ............................................................... 138 3.4.11. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe wad oświadczeń woli stron czynności prawnych polegających na sprzeczności woli zewnętrznej (oświadczenia woli) z wolą wewnętrzną, czyli na pozornościach ....................................................... 140 3.4.12. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub nieskuteczne usiłowania udowodnienia przez organy podatkowe przesłanek wadliwości czynności cywilnoprawnych ...................................................... 141 3.4.13. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe skutków nieważności czynności prawnych .............................. 145 3.4.14. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub zaniedbania (nieskuteczne usiłowania) udowodnienia przez organy podatkowe wzruszalności czynności cywilnoprawnych (zaczepialności, nieważności względnej) ................... 148 3.4.15. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub nieskuteczne usiłowania udowodnienia przez VIII Spis treści S p i s t r e ś c i organy podatkowe wad oświadczeń woli stron czynności prawnych polegających na bezskutecznościach zawieszonych czynności prawnych .................................................................. 150 3.4.16. Normy naruszeń materialnego prawa cywilnego przez organy podatkowe ze względu na zaniechania lub nieskuteczne usiłowania udowodnienia przez organy podatkowe wad oświadczeń woli stron czynności prawnych polegających na bezskutecznościach względnych czynności prawnych ... 154 4. Bezprawie judykacyjne; norma bezprawia; norma naruszenia prawa przez organy państwa ...................................................... 157 4.1. Struktura wewnętrzna norm prawa podatkowego w relacjach prawnych drugiego typu (relacjach organów podatkowych do stron) ....................................................... 157 4.1.1. Naruszenia przez organy podatkowe norm procesów cywilnych zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego .................................................................. 157 4.1.2. Naruszenia przez organy podatkowe norm odrębnych postępowań cywilnych zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego ........................................... 158 4.1.3. Naruszenia przez organy podatkowe norm nieprocesowych postępowań cywilnych .................... 159 4.1.4. Naruszenia przez organy podatkowe norm cywilnego postępowania pomocniczego .................... 162 4.2. Naruszenia przez organy podatkowe norm zawierających pojęcie dróg sądowych w postępowaniach cywilnych ......... 163 4.3. Naruszenia przez organy podatkowe praw stron do powództw przed sądami powszechnymi......................... 166 4.4. Naruszenia przez organy podatkowe norm powództw z żądaniami ustaleń istnień lub nieistnień stosunków prawnych............................................................................. 168 4.5. Naruszenia przez organy podatkowe norm powództw o ukształtowanie praw lub stosunków prawnych ................ 170 4.6. Naruszenia przez organy podatkowe skutków doręczeń wyroków cywilnych z uzasadnieniami ................................ 171 4.7. Naruszenia przez organy podatkowe norm nakazów zapłat w cywilnych postępowaniach nakazowych ......................... 171 4.8. Naruszenia przez organy podatkowe norm cywilnych postanowień sądowych ....................................................... 172 4.9. Naruszenia przez organy podatkowe prawomocności cywilnych orzeczeń sądowych ............................................ 174 IX 4.10. Naruszenia przez organy podatkowe norm cywilnych postępowań nieprocesowych ............................................ 180 4.11. Naruszenia przez organy podatkowe wykonalności i skuteczności cywilnych orzeczeń sądowych ................... 180 5. Naruszenia przez organy podatkowe złożonych strukturalnie elementów norm podatkowoprawnych, w tym proceduralnych norm cywilnych stanowiących hipotezy materialnych norm podatkowych (norm relacji prawnych drugiego typu) ................ 183 6. Nieuzasadnione prawnie stanowiska organów podatkowych co do ustaleń dat uprawomacniania się orzeczeń sądów powszechnych o stwierdzenie nabycia spadków ........................ 187 7. Dowody podatkowe w postępowaniach podatkowych ............... 198 7.1. Dokumenty prywatne jako dowody podatkowe w postępowaniach podatkowych ........................................ 198 7.1.1. Dowody księgowe (dowody podatkowe) jako dowody w podatkowych postępowaniach dowodowych ......... 198 7.1.2. Zgodność z prawem, rzetelność i niewadliwość dokumentów prywatnych .......................................... 224 7.1.3. Zakazy stosowania szacowania przez organy podatkowe ................................................................ 242 7.1.4. Księgi podatkowe jako dowody w postępowaniach podatkowych ............................................................. 246 7.2. Pozostałe środki dowodowe, w tym podatkowe dokumenty urzędowe jako dowody podatkowe w postępowaniach podatkowych ...................................................................... 248 7.2.1. Dokumenty urzędowe ............................................... 248 7.2.2. Osobowe środki dowodowe ....................................... 252 7.2.3. Informacje w postępowaniach dowodowych ............. 266 7.2.4. Kasy rejestrujące ........................................................ 276 Rozdział 2. Orzecznictwo ............................................................... 282 1. Orzecznictwo WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ................................................ 282 1.1. Zasada zaufania do organów podatkowych ........................ 282 1.2. Zasada prawdy obiektywnej ................................................ 283 1.3. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu ................ 284 1.4. Zasada in dubio pro tributario ............................................ 286 1.5. Zasada protokolarności postępowania dowodowego .......... 286 1.6. Zasada jedności materialnej sprawy podatkowej przy wielości postępowań podatkowych ............................. 287 1.7. Zasada przywracalności terminów procesowych ................. 288 1.8. Zasada szybkości postępowania sądowego (ekonomiki procesowej) ......................................................................... 288 X Spis treści S p i s t r e ś c i 1.9. Zasada badania z urzędu interesu prawnego i interesu publicznego stron skarżących ............................................. 288 1.10. Zasada szerokiego rozumienia organizacji społecznych reprezentujących interesy publiczne w sprawach administracyjnych i podatkowych w sądach administracyjnych ............................................................... 289 1.11. Zasada zakazująca nadawania zdolności sądowych organom administracyjnym pierwszej instancji .................. 289 1.12. Zasada zakazująca formalistycznego zawężania stronom prawa do reprezentacji przez pełnomocników ................... 290 1.13. Zasada uprawnienia stron do ustanawiania pełnomocnictw w toczących się i przyszłych postępowaniach administracyjnych (podatkowych) oraz postępowaniach sądowoadministracyjnych ................................................... 291 2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego .................................. 291 Rozdział 3. Wzory skarg administracyjnych przed WSA w sprawach podatkowych ............................................................. 299 1. Skarga przed WSA w sprawach podatkowych (podstawa materialna) – wzór skargi in abstracto ....................................... 299 2. Skarga przed WSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) (podstawa proceduralna) – wzór skargi in abstracto ........................................................... 309 Rozdział 4. Kazusy ze wzorami skarg przed WSA w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych) .. 321 1. Naruszenia elementów przedmiotowo istotnych czynności materialnego prawa cywilnego .................................................. 321 2. Naruszenia elementów podmiotowo istotnych czynności materialnego prawa cywilnego .................................................. 336 3. Naruszenia zasady swobody umów materialnego prawa cywilnego ................................................................................... 344 4. Naruszenia zasady swobody umów materialnego prawa cywilnego ................................................................................... 355 5. Naruszenia zasady zgodności woli czynności materialnego prawa cywilnego ........................................................................ 366 6. Naruszenia zasady jasności woli czynności materialnego prawa cywilnego ........................................................................ 376 7. Naruszenia zasad zgodności woli wewnętrznej z wolą zewnętrzną materialnego prawa cywilnego ............................... 388 8. Naruszenia zasad świadomości lub zasad swobody woli w materialnym prawie cywilnym ............................................... 400 9. Naruszenia zasad niewadliwości czynności materialnego prawa cywilnego polegających na bezbłędności ................................... 412 XI 10. Naruszenia zasad niewadliwości czynności materialnego prawa cywilnego polegających na braku podejmowania działań pod wpływem groźby ........................................................................ 424 11. Naruszenia zasad niewadliwości materialnego prawa cywilnego polegających na podejmowaniu czynności nie dla pozoru ......... 437 12. Naruszenia zasad niewadliwości czynności materialnego prawa cywilnego ........................................................................ 445 13. Naruszenia zasad braków nieważności czynności materialnego prawa cywilnego ........................................................................ 455 14. Naruszenia zasad braku wzruszalności czynności materialnego prawa cywilnego ........................................................................ 464 15. Naruszenia zasad braku niezupełności czynności materialnego prawa cywilnego ........................................................................ 475 Część II. Skarga kasacyjna przed NSA w sprawach administracyjnych oraz w sprawach podatkowych .................. 485 Rozdział 1. Komentarz do tzw. kasacyjnej skargi sądowej przed NSA w sprawach administracyjnych oraz w sprawach podatkowych ................................................................................... 487 1. Sądowa skarga kasacyjna przed NSA w sprawach administracyjnych oraz w sprawach podatkowych ..................... 487 1.1. Przedmiot skarg kasacyjnych przed NSA ............................ 487 1.2. Sąd właściwy do przyjęcia skargi kasacyjnej przed NSA w sprawach administracyjnych oraz w sprawach podatkowych ...................................................................... 492 1.3. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej przed NSA w sprawach podatkowych ................................. 494 1.4. Przymus radcowsko-adwokacki w postępowaniu ze skargi kasacyjnej przed NSA w sprawach administracyjnych oraz w sprawach podatkowych ................................................... 498 1.5. Skargi kasacyjne przed NSA w sprawach administracyjnych jako ogólne pismo sądowe .................................................. 499 1.6. Skarga kasacyjna przed NSA w sprawach administracyjnych oraz w sprawach podatkowych jako szczególne pismo sądowe ................................................................................ 500 1.7. Doręczenia w postępowaniach ze skarg kasacyjnych przed NSA w sprawach administracyjnych oraz w sprawach podatkowych ............................................................................. 505 1.8. Podstawy kasacyjne skarg kasacyjnych ............................... 507 1.9. Wymogi fiskalne skarg kasacyjnych .................................... 512 1.10. Rozpoznania skarg kasacyjnych przed NSA w sprawach administracyjnych i w sprawach podatkowych w granicach zaskarżenia i w granicach podstaw ..................................... 514 XII Spis treści S p i s t r e ś c i 2. Wiążąca wykładnia prawa podatkowego dokonywana przez NSA w roli sądu kasacyjnego (sądu prawa) ............................... 517 3. Wykładnia konkretna prawa w danej sprawie sądowoadministracyjnej ............................................................. 523 4. Wykładnicze uchwały NSA (7) .................................................. 526 Rozdział 2. Orzecznictwo NSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ................................................. 541 1. Zasada wzbudzania zaufania do organów podatkowych ........... 541 2. Zasada prawdy obiektywnej ....................................................... 546 3. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym ....................................................................... 549 4. Zasada pisemności postępowania podatkowego ........................ 551 5. Zasada in dubio pro tributario .................................................... 552 6. Zasada pomocy .......................................................................... 553 7. Zasada ekonomiki procesowej .................................................... 554 8. Zasada jawności (art. 10 PrPostSAdm) ...................................... 554 9. Zasada ochrony prawa przedmiotowego (art. 8 PrPostSAdm) ... 555 10. Zasada samodzielnego rozstrzygania zagadnień wstępnych (art. 11 PrPostSAdm) .................................................................. 555 Rozdział 3. Wzory skarg kasacyjnych przed NSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) ................ 557 1. Skarga kasacyjna przed NSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) (podstawa materialna) – wzór skargi in abstracto ........................................................... 557 2. Skarga kasacyjna przed NSA w sprawach administracyjnych (oraz w sprawach podatkowych) (podstawa proceduralna) – wzór skargi in abstracto ............................................................ 569 Rozdział 4. Kazusy .......................................................................... 583 1. Przywrócenie terminu przez organ podatkowy do złożenia odwołania ................................................................................... 583 2. Skarga o stwierdzenie przedawnienia decyzji podatkowej ......... 612 3. Skarga o uznanie pełnomocnictwa procesowego ........................ 645 4. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu administracyjnego (podatkowego) ........................................................................... 667 5. Wykonywanie pełnomocnictwa w sprawie podatkowej ............. 694 6. Skarga na bezprawie judykacyjne sądowe w zakresie obowiązków dowodowych sądu ................................................. 722 XIII Wprowadzenie Książka składa się z dwóch części, z części pierwszej poświęconej skargom sądowym w sprawach podatkowych oraz z części drugiej poświęconej sądowym środkom odwoławczym, czyli tzw. sądowym skargom kasacyjnym w sprawach podatkowych. Pierwsza część poświęcona skargom sądowym w sprawach podatkowych składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest komentarzem do skarg sądowych przed WSA w sprawach podatkowych, poświęconym omówieniu proceso- wej instytucji skargi sądowoadministracyjnej, przede wszystkim zaś norm naruszeń złożonych norm podatkowych. Przed częścią dogma- tyczną dokonano niezbędnej rekonstrukcji pojęcia bezprawia judy- kacyjnego organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w sprawach podatkowych. Rekonstrukcja pojęcia bezprawia judykacyjnego umożliwiła rekonstrukcję typów norm naruszeń prawa podatkowego od orga- nów podatkowych oraz od sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, począwszy od uznania materialnych i procesowych norm prawa cywilnego za niezbędne i pierwsze elementy material- nych norm podatkowych, zwłaszcza przez stanowiące ich dyspozycje normy podatkowe sensu stricto (normy podatkowego prawa mate- rialnego i procesowego), aż do sankcji normatywnych uprawnia- jących ofiary, czyli pokrzywdzonych wskutek naruszeń, do roszczeń procesowych o wyeliminowanie naruszeń i z obiegów prawnopo- datkowych oraz do pociągania do odpowiedzialności przedstawicieli organów podatkowych oraz sędziów sądów administracyjnych jako funkcjonariuszy publicznych nadużywających władzy publicznej ze szkodą dla interesów prywatnych na podstawie art. 231 KK. XV Rozdział drugi to orzecznictwo WSA w sprawach podatkowych oraz orzecznictwo TK w sprawach administracyjnych (oraz w spra- wach podatkowych). Rozdział trzeci składa się z dwóch wzorów skargi (in abstracto) przed WSA w sprawach podatkowych. Pierwszy wzór dotyczy skargi sądowoadministracyjnej przed WSA z zarzutami materialnymi stron (z zarzutami naruszeń przez organy podatkowe materialnego prawa podatkowego) oraz z ich rozwinięciami w postaci uzasadnienia zarzutów materialnych; drugi wzór dotyczy skargi sądowoadministra- cyjnej przed WSA z zarzutami proceduralnymi stron, w szczególności z zarzutami naruszania przez organy podatkowe proceduralnego prawa podatkowego, oraz z ich rozwinięciami w postaci uzasadnie- nia zarzutów proceduralnych. Rozdział czwarty stanowi najważniejsze elementy wszystkich tomów książki, mianowicie kazusy wraz ze wzorami skarg przed WSA w sprawach podatkowych. Kazusy sądowoadministracyjne w sprawach podatkowych składają się z czterech części. Pierwszymi elementami kazusów są stany faktycznopodatkowe, które są wspólne dla każdego z kazusów, czyli wspólne dla wszystkich pism stron w sprawach podatkowych i sądowych oraz pism stron w sprawach podatkowych zawartych w danym kazusie. Istotnymi elementami kazusów są wzory pism odwołań stron w sprawach podatkowych i skarg przed WSA w sprawach podatkowych oraz szczegółowe objaś- nienia do poszczególnych wzorów skarg w sprawach podatkowych. Najważniejszymi wzorami w kazusach są wzory skarg przed WSA w sprawach podatkowych wraz z objaśnieniami. Część druga książki poświęcona sądowym środkom odwoław- czym, czyli tzw. kasacyjnym skargom sądowym w sprawach podat- kowych, składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest komentarzem do sądowych środków odwoławczych, czyli tzw. ka- sacyjnych skarg sądowych w sprawach podatkowych przed NSA, poświęconym omówieniu nie tylko procesowej instytucji tzw. kasacyj- nej skargi sądowoadministracyjnej w sprawach podatkowych, ale przede wszystkim normom naruszeń złożonych norm podatkowych przez wojewódzkie sądy administracyjne. Rozdział drugi składa się z dwóch wzorów sądowej skargi ka- sacyjnej (in abstracto) przed NSA w sprawach podatkowych. Pierwszy XVI Wprowadzenie wzór dotyczy skargi kasacyjnej przed NSA z zarzutami materialnymi stron (z zarzutami naruszeń przez sądy administracyjne materialnego prawa podatkowego) oraz z ich rozwinięciami w postaci uzasad- nienia zarzutów materialnych. Drugi wzór dotyczy skargi kasacyjnej przed NSA z zarzutami proceduralnymi stron dwojakiego rodzaju, z zarzutami naruszeń przez wojewódzkie sądy administracyjne pro- ceduralnego prawa podatkowego, jak i z zarzutami naruszeń przez wojewódzkie sądy administracyjne prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz z ich rozwinięciami w postaci uza- sadnień zarzutów proceduralnych. Rozdział trzeci to orzecznictwo sądowe i trybunalskie w spra- wach podatkowych z podziałem na orzecznictwo odwoławczego sądu administracyjnego, czyli NSA, w sprawach podatkowych oraz na orzecznictwo TK w sprawach podatkowych. Rozdział czwarty stanowią najważniejsze elementy wszystkich części książki, mianowicie kazusy wraz ze wzorami tzw. skarg kasa- cyjnych przed NSA w sprawach podatkowych. Kazusy sądowoadmi- nistracyjne w sprawach podatkowych składają się z czterech części. Pierwszymi elementami kazusów sądowych są stany faktycznopo- datkowe (właściwie sytuacje faktyczne określone przez normy ma- terialnego bądź proceduralnego prawa cywilnego), które są wspólne dla każdego z kazusów, czyli wspólne dla wszystkich pism podatko- wych oraz sądowych pism stron w sprawach podatkowych zawartych w danym kazusie. Istotnymi elementami kazusów są wzory odwo- łań w sprawach podatkowych, wzory skarg przed WSA w sprawach podatkowych, wzory tzw. skarg kasacyjnych przed NSA w sprawach podatkowych oraz objaśnienia do poszczególnych skarg w sprawach podatkowych. Najważniejszymi wzorami w kazusach sądowych są wzory skarg przed WSA w sprawach podatkowych wraz objaśnie- niami, a przede wszystkim, wzory tzw. sądowych skarg kasacyjnych przed NSA w sprawach podatkowych. Wyżej wymienione kazusy podzielono według typowych grup zarzutów naruszeń cywilnego prawa materialnego lub naruszeń cywilnego prawa procesowego, we wszystkich typach zarzutów procesowych przeprowadzono konkretną sprawę podatkową, po- cząwszy od krótkiego podatkowoprawnego stanu faktycznego (wła- ściwie począwszy od opisu sytuacji faktycznej opartej na normach XVII Wprowadzenie materialnego lub proceduralnego prawa cywilnego), w którym opisano istotę sporu administracyjno-podatkowego między stroną a państwem (podatkowym organem jurysdykcyjnym), następnie na wszystkich szczeblach (instancjach), zarówno podatkowych (zwłaszcza przed naczelnikiem i dyrektorem izby skarbowej), jak i na wszystkich szczeblach sądowych (przed WSA, jak i przed NSA), oraz uwzględnia- jąc wszelkie zwyczajne procedury podatkowe i zwyczajne procedury sądowoadministracyjne w sprawach podatkowych; od odwołania podatkowego przez skargę do WSA w sprawie podatkowej, aż do skargi kasacyjnej przed NSA w danej konkretnej sprawie podatkowej. Wszystkie pisma procesowe (czy to pisma podatkowe stron, czy to sądowe pisma stron) zawarte w danej grupie zarzutów doty- czą jednego konkretnego sporu podatkowego w konkretnej sprawie podatkowej, co oznacza, że wiąże je jeden i ten sam tzw. podatkowy stan faktyczny (jeden i ten sam podmiot – występujący najpierw jako strona czynności cywilnoprawnej, najczęściej strona umowy cywilnoprawnej, potem jako podatnik czy płatnik, następnie jako strona podczas podatkowego postępowania kontrolnego, jurysdyk- cyjnego postępowania podatkowego, strona odwołująca się podczas postępowania podatkowego i odwoławczego, wreszcie jako skarżący przed wojewódzkim sądem administracyjnym, następnie jako strona skarżąca przed NSA; w/w problematyka, z racji rozmiarów pozycji, być może będzie uwzględniona w innej publikacji autora. Struktura książki umożliwia dokonanie znacznej ilości skró- tów w treści kolejnych pism podatkowych i pism sądowych stron oraz pozwala na znaczną ilość odesłań w objaśnieniach zawartych przy każdej konkretnej sprawie podatkowej, opisanej w danym ty- pie zarzutów procesowych. W każdej skardze sądowej znajdują się złożone konstrukcje normatywne zarzutów procesowych wobec naruszeń prawa doko- nanych przez organy podatkowe w decyzjach i postanowieniach podatkowych. Każda skarga sądowa, bez względu na instancję sądową, za- wiera zarzuty dwojakiego rodzaju: przede wszystkim podatkowe zarzuty materialne, jak i podatkowe zarzuty proceduralne. Po pierw- sze, każda skarga sądowa, bez względu na instancję, zawiera zarzuty XVIII Wprowadzenie naruszeń materialnego prawa cywilnego w sprawach podatkowych przez organy podatkowe, które mogą być wykorzystane nie tylko w sprawach podatkowych, lecz także w sprawach administracyjnych z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego, prawa rejestra- cyjno-koncesyjnego, prawa inwestycyjnego, prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa leśnego itp.; gros skarg sądowych stanowią jednak zarzuty naruszeń materialnego prawa cywilnego w sprawach podatkowych przez organy podatkowe w podatku PIT, CIT, VAT lub PCC, zwłaszcza w zakresie wad wykładni woli stron czynności cy- wilnoprawnych przez organy podatkowe. Każda skarga sądowa, bez względu na instancję, zawiera zarzuty procesowe naruszeń proceduralnego prawa podatkowego przez or- gany podatkowe; gros skarg sądowych stanowią zarzuty procesowe wobec naruszeń proceduralnego prawa podatkowego przez organy podatkowe nadające się do uniwersalizacji, właśnie ze względu na naruszenia materialnego i procesowego prawa cywilnego, także w sprawach administracyjnych. Konkretna tzw. skarga kasacyjna jest wewnętrznie spójna, tj. zawiera zestaw dwóch typów zarzutów. Zawiera zarówno zarzuty stron przeciw organom podatkowym co do naruszeń materialnego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów stron przeciw organom podatkowym co do naruszeń cywilnego prawa mate- rialnego, jak i zarzuty przeciw sądom administracyjnym co do naruszeń materialnego prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów naruszeń cywilnego prawa materialnego. Oraz drugiego rodzaju zarzuty, mianowicie zarzuty naruszeń przez sądy podatko- wego prawa procesowego (proceduralnego) w materialnych spra- wach podatkowych (jako sporów powstałych głównie z powodu naruszenia przez organy podatkowe norm materialnego lub procedu- ralnego prawa cywilnego) z możliwością uniwersalizacji zarzutów przeciw sądom administracyjnym naruszeń podatkowego prawa procesowego (proceduralnego) w sprawach podatkowych na naru- szenia przez sądy administracyjne naruszeń administracyjnego prawa procesowego w materialnych sprawach administracyjnych (jako sporów powstałych głównie z powodu naruszenia materialnego lub procesowego prawa cywilnego). XIX Wprowadzenie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: