Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 003789 22426224 na godz. na dobę w sumie
Sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu karnym. Komentarz praktyczny wraz z orzecznictwem. Wzory pism procesowych - ebook/pdf
Sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu karnym. Komentarz praktyczny wraz z orzecznictwem. Wzory pism procesowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 377
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5042-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych w postępowaniu karnym i postępowaniu karnoskarbowym.

Problematyka ta została usystematyzowana w ramach dwóch części, z których:

Część I. zawiera PRAKTYCZNY KOMENTARZ dotyczący praktycznych aspektów stosowania środków odwoławczych, ich sporządzania i trybu wnoszenia z przyporządkowanym do poszczególnych rozdziałów orzecznictwem;

Część II. zawiera Wzory pism procesowych z objaśnieniami.

 

I CZĘŚĆ publikacji prezentuje szczegółowe omówienie następujących zagadnień:

1. środków odwoławczych w systemie środków zaskarżenia,

2. warunków skutecznego uruchomienia kontroli odwoławczej,

3. formalnych wymogów środków odwoławczych, których prawidłowe zachowanie warunkuje skuteczność ich wniesienia, a szczególnie:

4. zarzutów i przyczyn odwoławczych oraz ich prawidłowemu formułowaniu

5. formułowania wniosków odwoławczych oraz granic środków odwoławczych;

6. apelacji i zażalenia, a w szczególności:

7. środków odwoławczych wystepujących w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Poszczególne rozdziały publikacji zostały uzupełnione wyborem podstawowego z danego tematu orzecznictwa co ma duży walor praktyczny dla prezentowanej publikacji.

W II CZĘŚCI publikacji znalazły się wzory pism procesowych:

 1. Upoważnienie do obrony w sprawie karnej (art. 83 § 1 KPK)
 2. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie (art. 422 § 1 KPK)
 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji (art. 126 § 1 KPK)
 4. Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia apelacji (art. 429 § 2 KPK)
 5. Apelacja obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze, a także bezwzględne przyczyny odwoławcze)
 6. Apelacja pokrzywdzonego od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne (art. 444 KPK)
 7. Zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 KPK)
 8. Zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonych na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 KPK)
 9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, a także w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania
 10. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie  zarządzenia wykonania kary
 11. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia sprzeczności interesów w obronie podejrzanych (art. 85 § 2 KPK)
 12. Zażalenie prokuratora na postanowienie sądu o zwrocie sprawy do postępowania przygotowawczego (art. 345 § 3 KPK)
 13. Zażalenie na sposób przeprowadzenia przeszukania  (art. 236 w zw. z art. 219 § 2 KPK)

Prezentowana publikacja:

Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych oraz radców prawnych, a także dla sędziów i prokuratorów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Hanna Paluszkiewicz Sporzàdzanie Êrodków odwoławczych w post´powaniu karnym Komentarz praktyczny wraz z orzecznictwem Wzory pism procesowych z objaÊnieniami P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E strPaluszkiewicz 3/4/13 9:15 AM Page 1 P R A W O S Ñ D O W E Hanna Paluszkiewicz Sporzàdzanie Êrodków odwoławczych w post´powaniu karnym Komentarz praktyczny wraz z orzecznictwem Wzory pism procesowych z objaÊnieniami Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Wydawca: Joanna Ziemiecka Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5041-7 ISBN e-book 978-83-255-5042-4 Spis treści Przedmowa ........................................................................................ IX Wykaz skrótów .................................................................................. XI Literatura ........................................................................................... XIII Część I. Komentarz praktyczny ..................................................... Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia ...................................................................................... 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia ............................ 2. Model kontroli odwoławczej ....................................................... 8 3. Dwuinstancyjność postępowania karnego .................................. 4. Wybór orzecznictwa ................................................................... 4.1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia ..................... 4.2. Model kontroli odwoławczej ............................................... 4.3. Dwuinstancyjność postępowania karnego ........................... Rozdział 2. Warunki skutecznego uruchomienia kontroli odwoławczej .................................................................................... 1. Skarga odwoławcza .................................................................... 2. Warunki uruchomienia kontroli odwoławczej ............................ 3. Podmioty uprawnione do wniesienia środka odwoławczego ...... 4. Gravamen ................................................................................... 5. Wybór orzecznictwa .................................................................... 5.1. Skarga odwoławcza ............................................................. 5.2. Warunki uruchomienia kontroli odwoławczej ..................... 5.3. Podmioty uprawnione do wniesienia środka odwoławczego . 5.4. Gravamen ............................................................................ Rozdział 3. Wymogi formalne środków odwoławczych ............... 1. Wymogi pisma procesowego....................................................... 2. Wskazanie zaskarżonego rozstrzygnięcia ................................... 3. Zakres zaskarżenia .................................................................... 4. Kierunek środka odwoławczego ................................................ 5. Termin do wniesienia środków odwoławczych .......................... 1 3 3 11 14 14 16 21 25 25 26 32 37 39 39 41 46 52 56 56 63 66 70 72 III 6. Wybór orzecznictwa .................................................................... 6.1. Wymogi pisma procesowego ............................................... 6.2. Wskazanie zaskarżonego rozstrzygnięcia ............................ 6.3. Zakres zaskarżenia .............................................................. 6.4. Kierunek środka odwoławczego .......................................... 6.5. Termin do wniesienia środków odwoławczych .................... Rozdział 4. Zarzuty i przyczyny odwoławcze .............................. 1. Zarzuty odwoławcze ................................................................... 2. Formułowanie zarzutów odwoławczych ..................................... 3. Pojęcie przyczyny odwoławczej .................................................. 4. Przyczyny odwoławcze względne ............................................... 4.1. Istota względnych przyczyn odwoławczych ......................... 4.2. Związek przyczynowy pomiędzy uchybieniem a jego 81 81 82 83 83 85 88 88 91 96 99 99 wpływem na treść orzeczenia .............................................. 101 4.3. Poszczególne względne przyczyny odwoławcze .................. 103 4.3.1. Obraza przepisów prawa materialnego .................... 103 4.3.2. Obraza przepisów postępowania ............................... 107 4.3.3. Błędy w ustaleniach faktycznych ............................... 110 4.3.4. Rażąca niewspółmierność kary ................................. 112 5. Przyczyny odwoławcze bezwzględne .......................................... 114 5.1. Istota bezwzględnych przyczyn odwoławczych ................... 114 5.2. Katalog bezwzględnych przyczyn odwoławczych ................ 118 5.2.1. Udział osoby nieuprawnionej w wydaniu orzeczenia 118 5.2.2. Nienależyta obsada sądu orzekającego ...................... 119 5.2.3. Orzekanie przez niewłaściwy sąd .............................. 122 5.2.4. Orzeczenie kary nieznanej ustawie ............................ 124 5.2.5. Wydanie orzeczenia z naruszeniem zasady większości głosów lub brak podpisu pod orzeczeniem ................ 124 5.2.6. Sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie .......................................................... 126 5.2.7. Orzekanie pomimo istnienia negatywnych przesłanek procesowych .............................................................. 128 5.2.8. Oskarżony nie miał obrońcy w postępowaniu sądowym mimo wymogu obrony obligatoryjnej lub obrońca nie brał udziału w czynnościach mimo takiego obowiązku ..................................................... 138 5.2.9. Rozpoznanie sprawy podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa .. 143 6. Wybór orzecznictwa .................................................................. 149 6.1. Zarzuty odwoławcze ............................................................ 149 6.2. Formułowanie zarzutów odwoławczych .............................. 151 6.3. Przyczyny odwoławcze ........................................................ 154 IV Spis treści S p i s t r e ś c i 6.3.1. Względne przyczyny odwoławcze ............................. 154 6.3.2. Bezwzględne przyczyny odwoławcze ........................ 167 Rozdział 5. Sprecyzowanie żądania przez skarżącego – formułowanie wniosków odwoławczych ................................. 170 1. Wnioski odwoławcze .................................................................. 170 2. Wybór orzecznictwa ................................................................... 179 Rozdział 6. Granice środka odwoławczego ................................. 182 1. Określenie granic środka odwoławczego .................................... 182 2. Wybór orzecznictwa ................................................................... 185 Rozdział 7. Apelacja ........................................................................ 188 1. Tryb zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji ....................... 188 2. Dopuszczalność apelacji ............................................................. 196 3. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji ............................. 199 4. Termin do wniesienia apelacji .................................................... 203 5. Warunki formalne apelacji .......................................................... 208 5.1. Apelacja jako kwalifikowane pismo procesowe ................... 208 5.2. Zakres zaskarżenia ............................................................. 213 5.3. Termin podnoszenia zarzutów odwoławczych niewskazanych w środku odwoławczym ............................. 219 5.4. Przymus adwokacki jako wymóg formalny apelacji ............. 220 6. Skutki niezachowania wymagań formalnych apelacji ................. 221 7. Wybór orzecznictwa ................................................................... 224 7.1. Tryb zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji ............... 224 7.2. Dopuszczalność apelacji ...................................................... 225 7.3. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji ...................... 226 7.4. Termin do wniesienia apelacji ............................................. 227 7.5. Warunki formalne apelacji ................................................... 228 7.6. Skutki niezachowania wymagań formalnych apelacji .......... 229 Rozdział 8. Zażalenie ...................................................................... 231 1. Dopuszczalność zażalenia ........................................................... 231 2. Podmioty uprawnione do wnoszenia zażalenia .......................... 233 3. Termin do wnoszenia zażalenia .................................................. 235 4. Warunki formalne zażalenia ....................................................... 238 5. Dewolutywność i suspensywność zażalenia. Tryb wnoszenia zażalenia .................................................................................... 239 6. Instancje zażaleniowe ................................................................ 241 6.1. Uwagi ogólne ..................................................................... 241 6.2. Organy powołane do rozpoznawania zażaleń w postępowaniu karnym .................................................... 242 7. Wybór orzecznictwa ................................................................... 246 V 7.1. Dopuszczalność zażalenia.................................................... 246 7.2. Podmioty uprawnione do wnoszenia zażalenia ................... 248 7.3. Termin do wnoszenia zażalenia ........................................... 249 7.4. Dewolutywność i suspensywność zażalenia. Tryb wnoszenia zażalenia ............................................................................. 250 7.5. Instancje zażaleniowe ......................................................... 253 Rozdział 9. Środki odwoławcze w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe ..................................... 254 1. Uwagi ogólne .............................................................................. 254 2. Apelacja ...................................................................................... 256 3. Zażalenie .................................................................................... 259 4. Wybór orzecznictwa ................................................................... 262 Część II. Wzory pism procesowych ............................................... 263 1. Upoważnienie do obrony w sprawie karnej (art. 83 § 1 KPK) ... 265 2. Pełnomocnictwo procesowe dla pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (art. 87 KPK) ...................................................... 268 3. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie (art. 422 § 1 KPK) ................................................. 270 4. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji (art. 126 § 1 KPK) ................................................................... 274 5. Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia apelacji (art. 429 § 2 KPK) ...................................................... 277 6. Apelacja obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze – art. 438 pkt 4 KPK) .......................................... 281 7. Apelacja obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze – art. 438 pkt 1, pkt 2, pkt 3 KPK) ..................... 287 8. Apelacja obrońcy oskarżonego (bezwzględne przyczyny odwoławcze – art. 439 § 1 pkt 9 i 11 KPK) ............................. 293 9. Apelacja obrońcy oskarżonego (bezwzględne przyczyny odwoławcze – art. 439 § 1 pkt 4 KPK) .................................... 297 10. Apelacja pokrzywdzonego od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne (art. 444 KPK) ................ 301 11. Zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 KPK) ............. 305 12. Zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonych na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 KPK) ................................................................... 310 13. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odtworzenia akt postępowania (art. 165 § 2 KPK) ............................................ 315 VI Spis treści S p i s t r e ś c i 14. Zażalenie na postanowienie Sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 252 § 1 KPK) ..................... 319 15. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania (art. 252 § 1 KPK) ..................... 324 16. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary (art. 178 § 4 KKW) ........................................ 330 17. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia sprzeczności interesów w obronie podejrzanych (art. 85 § 2 KPK) ..................................................................... 335 18. Zażalenie prokuratora na postanowienie Sądu o zwrocie sprawy do postępowania przygotowawczego (art. 345 § 3 KPK) .................................................................. 340 19. Zażalenie na sposób przeprowadzenia przeszukania (art. 236 w zw. z art. 219 § 2 KPK) ......................................... 345 Indeks ................................................................................................. 349 VII Przedmowa Środki odwoławcze służą w polskim procesie karnym do kon- troli nieprawomocnych orzeczeń, zarządzeń, a także czynności procesowych. Są częścią większego systemu środków zaskarżenia i charakteryzują się określonymi cechami. Uruchomienie kontroli instancyjnej wymaga spełnienia wielu warunków, głównie o charakterze formalnym. Środki odwoławcze muszą bowiem spełniać określone przez ustawę wymagania. Ich przybliżeniu i wskazaniu praktycznych aspektów poświęcona jest niniejsza książka. W opracowaniu pominięte zostały zarówno od- niesienia historyczne, jak też rozważania o spornych w doktrynie kwestiach związanych ze sporządzaniem i rozpoznawaniem środ- ków odwoławczych. W tych kwestiach pomocna będzie Czytelnikowi literatura przedmiotu, wskazana w osobnej części opracowania. Pre- zentacja zagadnień związanych ze sporządzaniem środków odwo- ławczych jest oparta w głównej mierze na orzecznictwie sądowym, przytaczanym niekiedy w dosłownym brzmieniu dla ułatwienia Czytelnikowi poznania istoty problemu i jego rozwiązania, a także wykorzystania przy sporządzaniu pism procesowych. Opracowanie oddawane do rąk Czytelnika składa się z dwóch części. Część I poświęcona została ogólnej prezentacji środków od- woławczych, ze wskazaniem ich charakterystyki i zasad sporządza- nia oraz wnoszenia do organów odwoławczych. Omówione zostały wspólne dla wszystkich środków odwoławczych kwestie związane z modelem postępowania kontrolnego, zasadą dwuinstancyjności oraz wymagania formalne, jakie spełnić muszą środki odwoławcze, by skutecznie uruchomić kontrolę instancyjną. Osobne rozdziały przeznaczone zostały na omówienie apelacji stanowiącej środek IX P r z e d m o w a odwoławczy od nieprawomocnych wyroków, oraz zażalenia służą- cego do zaskarżania nieprawomocnych postanowień, zarządzeń, a także czynności (bezczynności). Zasygnalizowane zostały rów- nież odmienności dotyczące wnoszenia środków odwoławczych w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. W części tej zawarto również prezentację ciekawych orzeczeń Sądu Najwyż- szego i sądów apelacyjnych, które uzupełniają w sposób praktyczny rozważania zawarte w Części I i mogą być przydatne Czytelnikom przy sporządzaniu przez nich samodzielnie środków odwoławczych. W Części II zamieszczone zostały przykładowe wzory środ- ków odwoławczych, a także wniosków, które w postępowaniu od- woławczym mogą okazać się potrzebne. Zaopatrzono je w krótkie komentarze oraz tezy orzeczeń SN i sądów apelacyjnych, by ułatwić Czytelnikom zrozumienie praktycznych aspektów ich sporządzania. Opracowanie niniejsze kierowane jest nie tylko do osób, które w codziennej praktyce zajmują się sporządzaniem środków odwo- ławczych, ale także do osób pragnących dopiero tę umiejętność po- siąść. Mam więc nadzieję, iż ten praktyczny komentarz okaże się przydatny także aplikantom zawodów prawniczych, studentom oraz wszystkim, którzy stają przed zadaniem sporządzenia apelacji lub zażalenia w postępowaniu karnym. Poznań, 28.2.2013 r. Prof. UAM dr hab. Hanna Paluszkiewicz X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KK KKS KPK USP ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS SA SN TK Europejski Trybunał Sprawiedliwości Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul. SN Dz.U. KZS NP OSA OSN OSNwSK Biuletyn Sądu Najwyższego Dziennik Ustaw Krakowskie Zeszyty Sądowe Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar- nych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Palestra Państwo i Prawo Problemy Prawa Karnego OSNKW OSPiKA Pal. PiP PPK XI W y k a z s k r ó t ó w Prok. i Pr. PS RPEiS St. Prawn. WPP 4. Inne skróty art. E.N.A. m.in. n. Nr pkt post. poz. red. s. tekst jedn. tj. wyr. zd. Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawnicze Wojskowy Przegląd Prawniczy artykuł Europejski Nakaz Aresztowania między innymi następny (-a, -e) numer punkt postanowienie pozycja redakcja strona tekst jednolity to jest wyrok zdanie XII Literatura Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S. M., Stefański R. A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego – komentarz (t. III), Warszawa 2004 Błachnio-Parzych A., Kosonoga J., Standard rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, (w:) Wę- złowe problemy procesu karnego (red. P. Hofmański), Warszawa 2010 Bojańczyk A., O prawnej podstawie i procesowym zasięgu oddziaływa- nia bezwzględnych przyczyn odwoławczych w procesie karnym (art. 439 § 1 k.p.k), (w:) Węzłowe problemy procesu karnego (red. P. Hofmański), Warszawa 2010 Boratyńska K., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz (wyd. 3), Warszawa 2009 Brylak J., Orzekanie wbrew kierunkowi środka odwoławczego na nie- korzyść oskarżonego, Prok. i Pr. 2006, Nr 7–8 Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe – zagadnienia ogólne (t. I.), Bydgoszcz 2001 Daszkiewicz W., Nowak T., Stachowiak S., Proces karny – część szczególna, Poznań 1996 Doda Z., Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985 Doda Z., Gaberle A., Kontrola odwoławcza w procesie karnym, Warszawa 1997 Eichstaedt K., Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w pol- skim prawie karnym, Warszawa 2008 Ferenc A., Rewizja strony w procesie karnym, Warszawa 1979 Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007 Gaberle A., Funkcje kontroli instancyjnej w procesie karnym (zagadnie- nia podstawowe), (w:) Środki zaskarżenia w procesie karnym – księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Waltoś), Kraków 2000 XIII L i t e r a t u r a Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2012 Grajewski J., Względna dewolutywność zażalenia w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego z 1997 roku, (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności – księga ku czci prof. S. Waltosia (red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll), Warszawa 2000 Grajewski J., Paprzycki L. K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom II (art. 425–673), Kraków 2006 Grajewski J., Steinborn S., Zaskarżenie uzasadnienia, Edukacja Prawni- cza 2004, Nr 4 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym, Warszawa 2008 Grzegorczyk T., Odwołanie w systemie karno-procesowych środków za- skarżenia, (w:) Środki zaskarżenia w procesie karnym – księga pamiątkowa ku czci Prof. Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Wal- toś), Kraków 2000 Grzegorczyk T., Rozpoznawanie przez sąd zażalenia na zatrzymanie i doprowadzenie w znowelizowanej procedurze karnej, Prok. i Pr. 2003, Nr 7–9 Grzegorczyk T., Strony, ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 1998 Grzegorczyk T., Środki zaskarżenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach karnych w latach 1929–2000 (Wybrane zagadnienia), Prok. i Pr. 2000, Nr 10 Grzegorczyk T., Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym po no- welizacji k.p.k., Prok. i Pr. 2008, Nr 3 Grzegorczyk T, Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009 Grzeszczyk W., Granice orzekania w postępowaniu odwoławczym na niekorzyść oskarżonego, Prok. i Pr. 2007, Nr 10 Grzeszczyk W., Postępowanie dowodowe na rozprawie odwoławczej, Prok. i Pr. 2008, Nr 3; Grzeszczyk W., Praktyczne aspekty gravamen w procesie karnym, Prok. i Pr. 2008, Nr 11 Grzeszczyk W., Reguły ne peius w postępowaniu karnym (art. 454 k.p.k.), Prok. i Pr. 2008, Nr 2 Grzeszczyk W., Uzasadnienie wyroku odwoławczego, Prok. i Pr. 2008, Nr 6 Haber I., Dwie czy trzy instancje w procesie karnym, PiP 1957, Nr 11 XIV L i t e r a t u r a Hofmański P., Częściowa prawomocność wyroków w procesie karnym, PPK 1991, Nr 17 Hofmański P., Horyzontalna prawomocność części wyroku w procesie karnym, PS 1998, Nr 4 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego – komentarz do art. 297–467, t. II (red. P. Hofmański), Warszawa 2007; 2011 Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w spra- wach karnych, Kraków 2006 Hofmański P., Zabłocki S., Niektóre zagadnienia związane z granicami orzekania w instancji odwoławczej w procesie karnym, (w:) Pro- blemy stosowania prawa sądowego – księga ofiarowana Profeso- rowi Edwardowi Skrętowiczowi (red. I. Nowikowski), Lublin 2007 Izydorczyk J., Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej proce- durze karnej, Łódź 2010 Izydorczyk J., Granice orzekania sądu odwoławczego (na podstawie badań praktyki sądów okręgu łódzkiego), Studia Prawno-Ekonomiczne 2004, t. LXIX Izydorczyk J., Pojęcie granic orzekania sądu odwoławczego w procesie karnym, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2004, Nr 67 Izydorczyk J., Zasada dwuinstancyjności polskiego procesu karnego a euro- pejskie standardy ochrony prawa człowieka – uwagi na tle art. 426 k.p.k., (w:) Europejskie standardy ochrony praw człowieka a usta- wodawstwo polskie (red. E. Dynia i C. P. Kłak), Rzeszów 2005 Izydorczyk J., Zasada prawdy a prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym odwoławczym, (w:) Zasada prawdy materialnej (red. Z. Sobolewski, G. Artymiak), Warszawa 2006 Jasiński W., Skutki procesowe naruszenia przepisów o wyznaczeniu składu orzekającego w sprawach karnych, (w:) Węzłowe problemy procesu karnego (red. P. Hofmański), Warszawa 2010 Jaworski S., Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism pro- cesowych, Warszawa 2012 Kaftal A., O granicach i kierunku środka odwoławczego w świetle no- wego kodeksu postępowania karnego, Pal. 1970, Nr 3 Kaftal A., System środków odwoławczych w polskim procesie karnym – rozważania modelowe, Warszawa 1972 Kempisty H., Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 1986 XV L i t e r a t u r a Klejnowska M., Dowodzenie co do meritum w sprawie karnej w postę- powaniu apelacyjnym, RPEiS 2007, Nr 1 Klejnowska M., Formalne wymogi środka zaskarżenia w procesie kar- nym, (w:) Problemy stosowania prawa sądowego – księga ofiaro- wana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi (red. I. Nowikowski), Lublin 2007 Klejnowska M., Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w spra- wie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia, Rzeszów 2008 Klejnowska M., Zakaz reformationis in peius w postępowaniu zażale- niowym w sprawie karnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rze- szowskiego – Seria Prawnicza (Prawo 6) 2008, Nr 48 Klejnowska M., Trybus M., Zarzut wadliwości orzeczonej kary jako przy- czyna odwoławcza – aspekty karnomaterialne i karnoprocesowe, (w:) Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji kar- nych z 1997 roku i propozycje ich zmian, Warszawa 2009 Kmiecik R., Rażące naruszenia prawa materialnego jako „względna” przyczyna kasacyjna, (w:) Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości – księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała (red. P. Hofmański i K. Zgryzek), Katowice 2003 Kmiecik R., Trójinstancyjny system apelacyjno-kasacyjny czy dwuinstan- cyjna hybryda rewizyjno-kasacyjna? (w związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego w zakresie postępowania odwo- ławczego), (w:) Kierunki i stan reformy prawa karnego (red. T. Bo- jarski, E. Skrętowicz), Lublin 1995 Kmiecik R., Z problematyki dowodu ścisłego i swobodnego w postępo- waniu apelacyjnym i kasacyjnym, Prok. i Pr. 2003, Nr 1 Kociubiński W., Możliwości orzekania przez sąd odwoławczy surowszej kary pozbawienia wolności (art. 454 § 2 k.p.k.), Prok. i Pr. 2006, Nr 7–8 Kociubiński W., Możliwości reformacyjnego orzeczenia sądu odwoław- czego – wybrane zagadnienia, PS 2001, Nr 7–8 Kociubiński W., Orzekanie przez sąd odwoławczy w wypadku zmodyfi- kowanego środka odwoławczego, Prok. i Pr. 2003, Nr 5 Kociubiński W., Ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej in- stancji, Prok. i Pr. 2009, Nr 2 Kociubiński W., Własne ustalenia faktyczne sądu odwoławczego i ich wpływ na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym, PS 2003, Nr 7–8 XVI L i t e r a t u r a Kociubiński W., Zasady rzetelnego procesu w postępowaniu apelacyj- nym – wybrane zagadnienia, (w:) Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy (red. J. Skorupka), Warszawa 2009 Kondracki M., Rola zarzutów odwoławczych w procesie karnym, Pal. 2009, Nr 3–4 Kruszyński P., Kilka refleksji na temat art. 440 k.p.k., (w:) Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy (red. J. Sko- rupka), Warszawa 2009 Kubala W., Przyczyny odwoławcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego, WPP 1989, Nr 1 Kubala W., Rażąca niewspółmierność kary, WPP 1987, Nr 1 Kubala W., Rewizja obrońcy w sprawach karnych, Pal. 1978, Nr 10 Kubala W., Uzasadnienie rewizji, WPP 1986, Nr 4 Kwiatkowski Z., Uzasadnienie orzeczenia o oddaleniu kasacji jako oczy- wiście bezzasadnej w procesie karnym, (w:) Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy (red. J. Skorupka), War- szawa 2009 Łojewski K., Apelacja karna, Warszawa 2005 Marszał K., Instancyjność postępowania karnego w świetle artykułu 176 ustęp 1. Konstytucji Rzeczpospolitej, (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności – księga ku czci Prof. S. Waltosia, (red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll), Warszawa 2000 Marszał K., Konstytucyjna zasada zaskarżalności decyzji w procesie kar- nym, WPP 2007, Nr 3 Marszał K., Problematyka względnej dewolutywności zażalenia w pro- cesie karnym, St. Prawn. 2003, Nr 2 Marszał K., Reguły ne peius w postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych, (w:) W kręgu teorii i praktyki prawa karnego – księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, (red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda), Lublin 2005 Marszał K., Względna dewolutywność zażalenia w postępowaniu przy- gotowawczym, Prok. i Pr. 2003, Nr 9 Marszał K., Zasadnicze składniki granic środka odwoławczego w proce- sie karnym, (w:) Środki zaskarżenia w procesie karnym – księga pamiątkowa ku czci Prof. Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Wal- toś), Kraków 2000 Marszał K., Zaskarżalność decyzji wydanych w procesie karnym, PS 2007, Nr 3 XVII L i t e r a t u r a Marszał K., Znaczenie granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów w postępowaniu odwoławczym w sprawach karnych, PPK 2004, Nr 25 Marszał K., Stachowiak S., Sychta K., Zagrodnik J., Zgryzek K., Proces karny. Przebieg postępowania, Katowice 2008 Marszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2005 Muras Z, Bezwzględne przyczyny odwoławcze w polskim procesie kar- nym, Toruń 2004 Muras Z., Postępowanie odwoławcze w procesie karnym. Arty- kuły 425–467 k.p.k. – komentarz, Warszawa 2004 Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994 Nowak T., Stachowiak S., Prawo karne procesowe. Dynamika postępo- wania, Bydgoszcz 1999 Nowikowski I., Cofnięcie środka odwoławczego w procesie karnym, Prok. i Pr. 1998, Nr 5 Nowikowski I., Gravamen w procesie karnym – kwestie wybrane (uwagi na tle pojęcia interesu w procesie karnym), (w:) Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądo- wym Polski i Ukrainy (red. A. Korybski, M. W. Kostyckij, L. Lesz- czyński), Lublin 2006 Nowikowski I., Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Lublin 2001 Paprzycki L., Obraza przepisów postępowania dotyczących przeprowa- dzania dowodu z opinii biegłego – jako podstawa do wniesienia środka odwoławczego, ze szczególnym uwzględnieniem opinii psychiatryczno-psychologicznej, (w:) Środki zaskarżenia w pro- cesie karnym – księga pamiątkowa ku czci Prof. Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Waltoś), Kraków 2000 Pawełek M., Składy sądu odwoławczego, Prok. i Pr. 2008, Nr 2 Płachta M., Gravamen w procesie karnym, Nowe Pr. 1979, Nr 3 Pojnar P., Prawo sądu odwoławczego do własnych ustaleń faktycznych a zasada kontroli procesu – rozważania de lege lata i de lege ferenda, (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współcze- sności – księga ku czci Prof. S. Waltosia (red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll), Warszawa 2000 Pratkowiecki P., Kierunek środka odwoławczego wniesionego w spra- wie karnej, PS 2008, Nr 7–8 Pratkowiecki P., Uchylenie orzeczenia na podstawie art. 439 § 2 k.p.k., PS 2004, Nr 11–12 XVIII L i t e r a t u r a Pratkowiecki P., Zaskarżanie orzeczeń sądu odwoławczego w sprawach karnych, PS 2003, Nr 2 Rogacka-Rzewnicka M., Apelacyjny model kontroli odwoławczej, (w:) Nowe uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 roku (red. P. Kruszyński), Warszawa 1999 Sagan M., Zaskarżalność uzasadnień orzeczeń w postępowaniu kar- nym, PS 2008, Nr 7–8 Skrętowicz E., Istota i znaczenie uzasadnienia wyroku sądu karnego po nowelizacji z 2003 roku, (w:) W kręgu teorii i praktyki prawa karnego – księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska (red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda), Lublin 2005 Skrętowicz E., Wyrok sądu karnego pierwszej instancji – z problematyki wyrokowania, Lublin 1989 Skrętowicz E., Zażalenie na postanowienie kończące postępowanie karne, (w:) Środki zaskarżenia w procesie karnym – księga pamiątkowa ku czci Prof. Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Waltoś), Kraków 2000 Stachowiak S., Sprzeciw przeciwko wyrokowi zaocznemu w ujęciu no- wego kodeksu postępowania karnego, (w:) Nowe prawo karne procesowe – księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza (red. T. Nowak), Poznań 1999 Stefański R. A., Zaskarżalność postanowień w przedmiocie środka zapo- biegawczego, (w:) Środki zaskarżenia w procesie karnym – księga pamiątkowa ku czci Prof. Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Wal- toś), Kraków 2000 Steinborn S., Konwalidacja wadliwej rozprawy oraz częściowe uchyle- nie wyroku w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych z art. 439 § 1 k.p.k. na marginesie wyroku SN z 21 listopada 2001 roku, Pal. 2003, Nr 5–6 Steinborn S., Orzekanie przez sąd odwoławczy niezależnie od kierunku środka odwoławczego, (w:) Aktualne problemy prawa i procesu karnego – księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu (red. M. Płachta), Gdańskie Studia Prawnicze 2003, tom XI Sychta K., Funkcjonowanie zakazu reformationis in peius w związku z zaskarżeniem orzeczenia rozstrzygającego o roszczeniach cy- wilnych dochodzących w postępowaniu karnym, PPK 2008, Nr 26 Syta M., Gravamen jako przesłanka zażalenia w postępowaniu przygo- towawczym, Prok. i Pr. 2004., Nr 4 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu karnym. Komentarz praktyczny wraz z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: