Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 003630 21344321 na godz. na dobę w sumie
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem - ebook/pdf
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 538
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4343-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę:

Książka obejmuje praktyczny komentarz do:

Publikację, ze względu na jej praktyczny charakter, uzupełniono o wzory omawianych w niej pism, a także propozycję kazusu odpowiadającego modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).

Celem prezentowanej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi – w oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury – praktycznych aspektów sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi w pracy środkami zaskarżenia.

Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Z uwagi na swój praktyczny charakter może być przydatna również dla sędziów i prokuratorów, a także dla pracowników administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piotr Gołaszewski Sporzàdzanie Êrodków zaskar˝enia w post´powaniu administracyjnym i sàdowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E Piotr Gołaszewski Sporzàdzanie Êrodków zaskar˝enia w post´powaniu administracyjnym i sàdowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Redaktor koordynujący: Wioleta Beczek Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4342-6 ISBN e-book 978-83-255-4343-3 Spis treści Przedmowa ........................................................................................ XI Wykaz skrótów .................................................................................. XV Podstawowa literatura ...................................................................... XXI Część I. Komentarz ......................................................................... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające ................................... 3 1. Uwagi wstępne ........................................................................... 3 2. Decyzje (postanowienia) administracyjne i orzeczenia sądowe jako przedmiot zaskarżenia ........................................................ 8 3. Pojęcie środków zaskarżenia i ich podziały (systematyka) ......... 4. Warunki (przesłanki) dopuszczalności środka zaskarżenia ........ 4.1. Warunki (przesłanki) pierwotne ......................................... 4.1.1. Istnienie przedmiotu zaskarżenia .............................. 4.1.2. Istnienie środka (aktu) zaskarżenia .......................... 4.2. Warunki (przesłanki) wtórne .............................................. 4.2.1. Dopuszczalność środka zaskarżenia z mocy ustawy .. 4.2.2. Wniesienie środka zaskarżenia przez uprawniony podmiot ..................................................................... 4.2.3. Wniesienie środka zaskarżenia w przepisanym terminie (czasie) ........................................................ 4.2.4. Pozostałe (szczególne) warunki (przesłanki) wtórne 4.3. Niedopuszczalność środka zaskarżenia oraz jej skutki ......... Rozdział 2. Wybór właściwego środka zaskarżenia ................... 1. Uwagi wstępne ........................................................................... 2. Konkurencja środków zaskarżania decyzji i postanowień administracyjnych ....................................................................... 3. Domniemanie formy decyzji administracyjnej w aspekcie problematyki środków zaskarżenia ............................................. 4. Zaskarżenie orzeczenia wydanego w niewłaściwej formie .......... 23 30 31 31 36 37 37 39 40 42 44 48 48 50 60 63 III Rozdział 3. Środki zaskarżania decyzji i postanowień administracyjnych ........................................................................... 1. Uwagi wstępne ........................................................................... 2. Środki zaskarżenia przysługujące na drodze administracyjnej .... 68 68 68 2.1. Wymogi formalne i fiskalne wspólne dla środków 70 zaskarżenia przysługujących na drodze administracyjnej .... 92 2.2. Zwyczajne środki zaskarżenia ............................................. 92 2.2.1. Odwołanie ................................................................. 92 2.2.1.1. Przedmiot zaskarżenia odwołaniem ............. 2.2.1.2. Wymogi formalne odwołania ........................ 96 2.2.1.3. Wymogi fiskalne odwołania .......................... 110 2.2.1.4. Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania ..................................................... 110 2.2.1.5. Termin do wniesienia odwołania .................. 114 2.2.1.6. Tryb wnoszenia odwołania ........................... 121 2.2.1.7. Niedopuszczalność odwołania oraz jej skutki . 125 2.2.2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy .................. 128 2.2.2.1. Przedmiot zaskarżenia wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy ................... 129 2.2.2.2. Wymogi formalne wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ..................................... 132 2.2.2.3. Wymogi fiskalne wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ..................................... 134 2.2.2.4. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy . 134 2.2.2.5. Termin do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy ................... 135 2.2.2.6. Tryb występowania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy ..................................... 136 2.2.2.7. Niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz jej skutki .............. 137 2.2.3. Zażalenie samoistne ................................................... 137 2.2.3.1. Przedmiot zaskarżenia zażaleniem samoistnym .................................................. 138 2.2.3.2. Wymogi formalne zażalenia samoistnego ..... 141 2.2.3.3. Wymogi fiskalne zażalenia samoistnego ....... 144 2.2.3.4. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia samoistnego .................................. 144 2.2.3.5. Termin do wniesienia zażalenia samoistnego .. 147 2.2.3.6. Tryb wnoszenia zażalenia samoistnego ......... 147 2.2.3.7. Niedopuszczalność zażalenia samoistnego oraz jego skutki ............................................ 148 IV Spis treści S p i s t r e ś c i 2.2.4. Zażalenie niesamoistne .............................................. 148 2.2.4.1. Przedmiot zaskarżenia zażaleniem niesamoistnym .............................................. 149 2.2.4.2. Wymogi formalne zażalenia niesamoistnego .. 150 2.2.4.3. Wymogi fiskalne zażalenia niesamoistnego .. 151 2.2.4.4. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia niesamoistnego ............................. 151 2.2.4.5. Termin do wniesienia zażalenia niesamoistnego ............................................. 152 2.2.4.6. Tryb wnoszenia zażalenia niesamoistnego .... 152 2.2.4.7. Niedopuszczalność zażalenia niesamoistnego oraz jego skutki ............................................ 153 2.3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ....................................... 154 2.3.1. Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego ...................................................... 163 2.3.1.1. Przedmiot zaskarżenia wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego ........................................ 164 2.3.1.2. Wymogi formalne wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego .................. 168 2.3.1.3. Wymogi fiskalne wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego .................. 182 2.3.1.4. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego ........................................ 183 2.3.1.5. Termin do wystąpienia z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego ........................................ 185 2.3.1.6. Tryb występowania z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego ........................................ 188 2.3.1.7. Niedopuszczalność wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego oraz jej skutki ....................................................... 193 2.3.2. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia)......................................................... 196 2.3.2.1. Przedmiot zaskarżenia wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia) ........................................... 197 2.3.2.2. Wymogi formalne wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia) ........... 200 2.3.2.3. Wymogi fiskalne wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia) ........... 215 V 2.3.2.4. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia) ............................... 216 2.3.2.5. Termin do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia) ........................................... 217 2.3.2.6. Tryb występowania z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia) ........................................... 218 2.3.2.7. Niedopuszczalność wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia) oraz jej skutki ....................................................... 220 2.3.3. Wniosek o zmianę lub uchylenie decyzji .................... 223 2.3.3.1. Przedmiot zaskarżenia wnioskiem o zmianę lub uchylenie decyzji .................................... 224 2.3.3.2. Wymogi formalne wniosku o zmianę lub uchylenie decyzji .......................................... 228 2.3.3.3. Wymogi fiskalne wniosku o zmianę lub uchylenie decyzji .......................................... 232 2.3.3.4. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o zmianę lub uchylenie decyzji ... 232 2.3.3.5. Termin do wystąpienia z wnioskiem o zmianę lub uchylenie decyzji ..................... 234 2.3.3.6. Tryb występowania z wnioskiem o zmianę lub uchylenie decyzji .................................... 234 2.3.3.7. Niedopuszczalność wniosku o zmianę lub uchylenie decyzji oraz jej skutki ................... 237 2.3.4. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji ............. 240 2.3.4.1. Przedmiot zaskarżenia wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji............... 240 2.3.4.2. Wymogi formalne wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji ...................................... 243 2.3.4.3. Wymogi fiskalne wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji ...................................... 246 2.3.4.4. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji .......................................................... 246 2.3.4.5. Termin do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji............... 247 2.3.4.6. Tryb występowania z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji............... 248 2.3.4.7. Niedopuszczalność wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji oraz jej skutki ............... 250 VI Spis treści S p i s t r e ś c i 3. Środki zaskarżenia przysługujące na drodze sądowoadministracyjnej ............................................................. 253 3.1. Uwagi wstępne .................................................................... 253 3.2. Skarga do sądu administracyjnego ...................................... 255 3.2.1. Przedmiot zaskarżenia skargą do sądu administracyjnego ...................................................... 255 3.2.2. Wymogi formalne skargi do sądu administracyjnego .. 262 3.2.3. Wymogi fiskalne skargi do sądu administracyjnego .. 272 3.2.4. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi do sądu administracyjnego ...................................................... 277 3.2.5. Termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego ...................................................... 282 3.2.6. Tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego .... 287 3.2.7. Niedopuszczalność skargi do sądu administracyjnego oraz jej skutki ............................................................ 295 4. Środki zaskarżenia przysługujące na drodze cywilnej................. 299 5. Środki zaskarżania bezczynności (przewlekłości proceduralnej) przy wydawaniu decyzji i postanowień administracyjnych ......... 302 5.1. Przedmiot zaskarżenia ........................................................ 303 5.2. Zażalenie (ponaglenie) na niezałatwienie sprawy w terminie (wezwanie do usunięcia naruszenia prawa) ...... 306 5.3. Skarga na bezczynność (przewlekłość proceduralną) do sądu administracyjnego ................................................. 311 5.4. Skarga na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego ... 316 Rozdział 4. Środki zaskarżania orzeczeń sądów administracyjnych ........................................................................... 321 1. Uwagi wstępne ........................................................................... 321 2. Wymogi formalne i fiskalne wspólne dla środków zaskarżania orzeczeń sądów administracyjnych ............................................. 330 3. Zwyczajne środki zaskarżenia ..................................................... 345 3.1. Skarga kasacyjna ................................................................. 345 3.1.1. Przedmiot zaskarżenia skargą kasacyjną .................... 345 3.1.2. Wymogi formalne skargi kasacyjnej ........................... 349 3.1.2.1. Podstawy kasacyjne ...................................... 357 3.1.3. Wymogi fiskalne skargi kasacyjnej ............................. 362 3.1.4. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej . 362 3.1.5. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej ..................... 366 3.1.6. Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej .............................. 369 3.1.7. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej oraz jej skutki .. 374 3.2. Zażalenie ............................................................................. 376 3.2.1. Przedmiot zaskarżenia zażaleniem ............................ 376 3.2.2. Wymogi formalne zażalenia ....................................... 381 VII 3.2.3. Wymogi fiskalne zażalenia ......................................... 386 3.2.4. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia ......... 386 3.2.5. Termin do wniesienia zażalenia ................................. 387 3.2.6. Tryb wnoszenia zażalenia .......................................... 388 3.2.7. Niedopuszczalność zażalenia oraz jej skutki .............. 389 3.3. Wniosek o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem ....................................................... 391 3.3.1. Przedmiot wniosku o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem ................. 392 3.3.2. Wymogi formalne wniosku o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem ................................................................. 394 3.3.3. Wymogi fiskalne wniosku o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem ................................................................. 395 3.3.4. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem ............................................. 396 3.3.5. Termin do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem ................................................................. 396 3.3.6. Tryb występowania z wnioskiem o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem ................................................................. 396 3.3.7. Niedopuszczalność wniosku o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem oraz jej skutki .......................................... 397 3.4. Sprzeciw od orzeczenia referendarza sądowego ................. 399 3.4.1. Przedmiot zaskarżenia sprzeciwem ........................... 399 3.4.2. Wymogi formalne sprzeciwu ..................................... 400 3.4.3. Wymogi fiskalne sprzeciwu ....................................... 402 3.4.4. Podmioty uprawnione do wniesienia sprzeciwu ........ 403 3.4.5. Termin do wniesienia sprzeciwu ................................ 404 3.4.6. Tryb wnoszenia sprzeciwu ......................................... 404 3.4.7. Niedopuszczalność sprzeciwu oraz jej skutki ............. 406 3.5. Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego .................... 408 3.5.1. Przedmiot zaskarżenia odwołaniem .......................... 409 3.5.2. Wymogi formalne odwołania .................................... 410 3.5.3. Wymogi fiskalne odwołania....................................... 411 3.5.4. Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania ....... 411 3.5.5. Termin do wniesienia odwołania ............................... 411 3.5.6. Tryb wnoszenia odwołania ........................................ 412 3.5.7. Niedopuszczalność odwołania oraz jej skutki ............ 413 VIII Spis treści S p i s t r e ś c i 4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ............................................... 414 4.1. Skarga o wznowienie postępowania .................................... 415 4.2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .................................................. 419 5. Skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego .. 424 Część II. Wzory pism ....................................................................... 431 1. Odwołanie od decyzji administracyjnej ..................................... 433 2. Zażalenie na postanowienie administracyjne ............................ 441 3. Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego ......... 446 4. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej . 450 5. Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej .............................. 456 6. Skarga do sądu administracyjnego ............................................ 463 7. Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu administracyjnego .......... 473 8. Zażalenie na postanowienie sądu administracyjnego ................ 485 Część III. Kazus wraz z rozwiązaniem – opinią o braku podstaw do sporządzenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (z elementem dodatkowym dotyczącym sytuacji procesowej klienta) .......................................................... 491 1. Treść zadania (opis stanu faktycznego) ..................................... 493 2. Omówienie istotnych zagadnień (problemów) ......................... 496 3. Rozwiązanie zadania ................................................................. 498 Indeks ................................................................................................. 505 IX Przedmowa Środki zaskarżenia zajmują w ramach każdej procedury miejsce szczególne. Nie ma bowiem chyba teoretyka prawa procesowego, który nie poświęcałby im – co najmniej niezbędnej – uwagi, jak też trudno o praktyka, który – podczas swojej prawniczej drogi – nie sporządzałby tych środków. Należy przy tym wspomnieć, że nie spo- sób wyobrazić sobie egzaminu z zakresu procedury, czy to w ramach studiów, czy aplikacji, który przynajmniej nie zahaczałby o proble- matykę środków zaskarżenia, jeśli nie czyni jej zagadnieniem klu- czowym, jak z kolei – obligatoryjnie – jest to przyjęte w przypadku zawodowych egzaminów prawniczych (a ściślej mówiąc, właściwych części tych egzaminów). Śmiało można więc zaryzykować tezę, że nie ma – bądź jednak lepiej powiedzieć, nie powinno być – prawnika, który środków zaskar- żenia nie zna, w tym w szczególności prawnika-praktyka (przede wszystkim procesualisty), który sztuki ich sporządzania nie posiadł i nie opanował. Tak długo zarazem, jak w działalność ludzką – w tym działal- ność orzeczniczą organów administrujących i sądów – wpisane będą ryzyko błędu oraz element subiektywizmu dokonywanych ocen, a więc, jak należy sądzić (a co najmniej przypuszczać) – zawsze, tak długo środki zaskarżenia nie tylko będą miały rację bytu, lecz także będą nadal zajmowały szczególne miejsce w ramach każdego z po- stępowań w znaczeniu prawnym. Wychodząc z tych – poniekąd oczywistych – założeń, zdecy- dowałem się przygotować dla Państwa – we współpracy z Wydaw- nictwem C.H. Beck, któremu w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za kolejny etap doskonałej współpracy – niniejszą XI publikację poświęconą środkom zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Mam nadzieję, że oddawana w Państwa ręce książka okaże się przydatna i pomocna zarówno podczas zajęć aplikacyjnych, jak też w bieżącej praktyce prawniczej. W założeniu bowiem publikacja ta skierowana jest do szerokiego kręgu Czytelników i pozostaje mi – jako Autorowi – liczyć na to, że spełni ona postawione przed nią zadania, a więc po pierwsze, przybliży Państwu problematykę środ- ków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoad- ministracyjnym w ogólności (w tym w aspekcie ich wzajemnych powiązań), a po drugie, przystępnie zobrazuje Czytelnikom sposób sporządzania tych środków. Publikacja niniejsza ma z pewnością wymiar w pierwszej ko- lejności praktyczny, jednakże – przynajmniej w moim przekonaniu – nie jest pozbawiona również waloru teoretycznego. Po raz pierwszy przyszło bowiem Autorowi omówić w jednej publikacji (temu wyłącznie poświęconej) środki zaskarżenia występujące w dwóch – wprawdzie powiązanych ze sobą, jednakże odrębnych – postępowa- niach, tj. w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyj- nym. Wymagało to przyjęcia określonych założeń metodologicznych i systematyzujących, których ocenę pozostawiam rzecz jasna Czy- telnikom. Nie byłoby tej książki, gdyby nie inspiracja i wsparcie ze strony wybitnych znawców prawa administracyjnego oraz procedury ad- ministracyjnej i sądowoadministracyjnej w osobach Pana Profesora Marka Wierzbowskiego oraz Pana Profesora Jacka Jagielskiego, których głosy towarzyszyły Autorowi nieprzerwanie w toku prac nad niniej- szą publikacją. Przy tej okazji chciałbym tradycyjnie podziękować Panom Profesorom za całokształt pracy, jaką wnieśli i niezmiennie cały czas wnoszą w mój prawniczy rozwój. Przygotowanie oddawanej właśnie w Państwa ręce książki, choćby ze względu na jej stosunkowo szeroką materię, było zadaniem wymagającym, a przede wszystkim pracochłonnym. Chcę w związku z tym podziękować żonie Małgorzacie i bliskim za udzielone wsparcie oraz dużą dozę cierpliwości i wyrozumiałości, jaką – nie bez po- święceń i wyrzeczeń – okazali w trakcie prac nad przygotowaniem tej publikacji. XII Przedmowa P r z e d m o w a Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować Panu Me- cenasowi Lechowi Żyżylewskiemu, mojemu patronowi z czasów apli- kacji radcowskiej i wieloletniemu współpracownikowi, za okazaną wiarę i wsparcie, które przyczyniły się do powodzenia zarówno tego, jak i poprzednich projektów wydawniczych. Do Czytelników mam natomiast gorącą prośbę o wszelkie uwagi dotyczące tej publikacji, bowiem zostaną one wykorzystane w toku prac nad przygotowaniem kolejnych wydań tego opracowania. Warszawa, październik 2012 Piotr Gołaszewski XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BiegRewU DostInfPubU DyscypFinPubU DziałUbezpU EgzAdmU Euro2012U FundEmU GazCieplU GazZiemŚwinU GospNierRolU ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicz- nym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- blicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- wej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) ustawa z 7.9.2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EU- RO 2012 (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 ze zm.) ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowa- niu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) ustawa z 17.7.2009 r. o systemie zarządzania emi- sjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070 ze zm.) ustawa z 24.4.2009 r. o inwestycjach w zakresie ter- minalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziem- nego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 ze zm.) ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187) XV W y k a z s k r ó t ó w GospNierU InwDrogPublU InwestLotU IzbyAptekU IzbyRolU KC KlęskŻywiołU KoncesBudU Konstytucja RP KosmetykiU KPA KRSU KSH KSSiPU NierRekompU ObrRPU ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ustawa z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) ustawa z 12.2.2009 r. o szczególnych zasadach przy- gotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. Nr 42, poz. 340 ze zm.) ustawa z 19.4.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856 ze zm.) ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 18.4.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) ustawa z 30.3.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ustawa z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownic- twa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26, poz. 157 ze zm.) ustawa z 8.7.2005 r. o realizacji prawa do rekom- pensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.) ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) XVI OchrCudzU OchrInfU OchrKonkurU OchrZwU OfertaPublU OpłSkarbU OrdPodU PlanZagospU PNU PodpElektroU PolicjaU PolRozwojuU PomSpołU Powódź10U PPSA W y k a z s k r ó t ó w ustawa z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 680) ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodo- wej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia po- lityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ustawa z 24.6.2010 r. o szczególnych rozwiąza- niach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 835 ze zm.) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) XVII W y k a z s k r ó t ó w PrAdw PrBud PrEnerg PrFarm PrGeodKart PrOchrŚrod PrPoczt PrPostSAdm PrPras PrSzkolWyż PrTelekom PrWłPrzem PrWod PrZgrom RadPrU RegWewUrzWSA RPDU RPOU XVIII ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kar- tograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- szym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145) ustawa z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.) ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- skiej z 18.9.2003 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyj- nych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646) ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) InspOchrŚrU RTVU RzeczPatentU SamArchitektU SkargaU SłużbaCelnaU SłużbaWięźU StrPożU SwobDziałGospU SysUbSpołU ŚOZŚrPubU ŚrodInfU TrKolejU UjawDokIPNU W y k a z s k r ó t ó w ustawa z 20.7.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 ze zm.) ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) ustawa z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbani- stów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przy- gotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nie- uzasadnionej zwoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) ustawa z 9.4.2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- łecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdro- wotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa- nia na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) ustawa z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: