Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00420 007299 20253697 na godz. na dobę w sumie
Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej - ebook/pdf
Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 317
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9558-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka przedstawia interesujące zagadnienie promocji współczesnej prasy drukowanej. Autorka wyodrębniła i scharakteryzowała metody badań rynku polskiej prasy drukowanej (badania sondażowe, jakościowe, niereaktywne, historyczno-porównawcze, ewaluacyjne) oraz instytucje zajmujące się takimi badaniami. Omówiła: kanały i metody dystrybucji prasy (konsumentów prasy i ich zachowania, dystrybucję tradycyjną i cyfrową); zewnętrzne i wewnętrzne nośniki wykorzystywane w reklamowaniu tytułów prasowych; fokusowanie wzroku czytelników prasy (poprzez rozwiązania graficzne, układ kompozycyjny, fotografie); niestandardową reklamę prasową jako element promocyjny pisma (reklamy w postaci okładek, przykrywające tekst, ingerujące w strukturę pisma lub jego leyout, wykorzystujące w swej kompozycji różne gatunki papieru lub inne materiały, samoistnie dołączane do pisma); zawartość prasy jako sposób zdobycia czytelników (różne aspekty opiniotwórczości, publikowanie skrajnych, bulwersujących poglądów przedstawicieli różnych środowisk, opinie autorytetów, komentarze specjalistów, cytowalność danego pisma w innych tytułach i mediach, zamieszczanie przedruków z innych pism); przedsięwzięcia promocyjne redakcji prasowych (akcje społeczne, eventy, konkursy, działania podnoszące prestiż redakcji, działania poza redakcją prasową, promocję w innych mediach). 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joanna Mikosz – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173 tel.: (48-42) 665 57 73; e-mail: mikoszj@uni.lodz.pl. RECENZENT Irena Kamińska-Szmaj REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat SKŁAD I ŁAMANIE Oficyna Wydawnicza Edytor.org Lidia Ciecierska PROJEKT OKŁADKI czartart.com: Magdalena Muszyńska, Izabela Surdykowska-Jurek Zdjęcie wykorzystane na okładce: © vasabii – Fotolia.com © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06741.14.0.M Ark. wyd. 20,0; ark. druk. 19,875 ISBN 978-83-7969-403-7 (wersja papierowa) ISBN 978-83-7969-558-4 (wersja online) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1 – Metody badań rynku polskiej prasy drukowanej 1.1. Istota badań marketingowych 1.1.1. Badania sondażowe 1.1.2. Badania jakościowe gazet i czasopism 1.1.3. Badania jakościowe przy testowaniu nowego produktu 1.1.4. Analiza jakościowa treści przekazu w gazecie lub czasopiśmie 1.1.5. Badania ilościowe na rynku prasowym 1.1.6. Badania niereaktywne 1.1.7. Badania historyczno-porównawcze 1.1.8. Badania ewaluacyjne 1.2. Instytucje zajmujące się badaniem rynku prasy Rozdział 2 – Kanały i metody dystrybucji prasy 2.1. Charakterystyka konsumentów prasy oraz ich zachowań 2.2. Sposoby dystrybucji prasy 2.2.1. Dystrybucja tradycyjna 2.2.2. Dystrybucja cyfrowa Rozdział 3 – Zewnętrzne i wewnętrzne nośniki wykorzystywane w reklamowaniu tytu- łów prasowych 3.1. Nośniki zewnętrzne 3.2. Nośniki wewnętrzne Rozdział 4 – Fokusowanie wzroku czytelników prasy 4.1. Rozwiązania graficzne przyciągające uwagę odbiorców 4.2. Układ kompozycyjny stron pisma wpływający na jakość odbioru zamieszczonych treści 4.3. Fotografia w prasie 4.3.1. Fotograficzne gatunki dziennikarskie 128 139 140 7 21 22 27 29 30 31 32 34 35 36 37 49 52 53 53 72 87 88 98 109 110 157 160 163 167 172 177 Rozdział 5 – Niestandardowa reklama prasowa jako element promocyjny pisma 5.1. Rozwiązania niestandardowe stosowane w prasie 5.1.1. Reklamy w postaci okładek 5.1.2. Reklamy przykrywające tekst dziennikarski 5.1.3. Reklamy ingerujące w strukturę pisma 5.1.4. Reklamy ingerujące w layout gazety 5.1.5. Reklamy, które wykorzystują w swojej kompozycji różne gatunki papieru lub inne materiały 5.1.6. Reklamy samoistne dołączane do pisma 178 181 6 Rozdział 6 – Zawartość prasy – sposobem na zdobycie czytelników 6.1. Różne aspekty opiniotwórczości w prasie 6.2. Publikowanie skrajnych, bulwersujących poglądów przedstawicieli różnych środo- wisk 6.3. Opinie autorytetów o danym tytule prasowym 6.4. Komentarze specjalistów, fachowców będących autorytetami w danej dziedzinie 185 187 209 211 213 217 218 221 231 234 238 242 247 262 268 275 287 295 299 301 317 wiedzy 6.5. Cytowalność danego pisma w innych tytułach prasowych lub mediach 6.6. Zamieszczanie przedruków tekstów z innych pism 6.7. Inne sposoby uatrakcyjniania zawartości treściowej pism Rozdział 7 – Przedsięwzięcia promocyjne redakcji prasowych 7.1. Akcje społeczne 7.2. Eventy 7.3. Konkursy 7.4. Działania promocyjne mające na celu podnieść prestiż redakcji prasowej 7.5. Działania promocyjne poza redakcją prasową 7.6. Inne metody promocji tytułów 7.7. Promocja tytułu prasowego w innych mediach Zakończenie Wykaz fotografii Wykaz tabel Bibliografia Od Redakcji WSTĘP Wydawanie gazet i czasopism w dzisiejszych czasach wymaga od przedsię- biorców prasowych funkcjonowania na dwóch rynkach – czytelniczym i reklamo- wym. Muszą oni łączyć w praktyce interdyscyplinarną wiedzę z różnych dziedzin, m.in. nauk społecznych i marketingu. Nie ma dotąd publikacji, która analizowałaby sposoby promocji prasy dru- kowanej w podjętym w pracy kontekście struktury, elementów składowych i systematyki. Zagadnienie to dotąd nie doczekało się dogłębnej analizy, która uporządkowałaby i usystematyzowała tę tematykę oraz stworzyła jej ramy defini- cyjne. W literaturze przedmiotu problematykę rynku prasowego na ogół prezentu- je się w ujęciu historycznym, socjologicznym, socjopsychologicznym i etycznym. Badacze poruszają także zagadnienia związane z technologią, relacjami mediów i polityki oraz ekonomiką mediów. Inspiracją do ogólnych rozważań stała się książka Anny Jupowicz-Ginalskiej pt. Marketing medialny1, w której autorka, m.in., opisuje i klasyfikuje sposoby promocji prasy. Podobny krąg rozważań za- proponowano też w publikacjach: Zarządzanie redakcją prasową Michała Kacz- marczyka i Dagmary Szastak-Zięby2, Marketing na rynku prasowym Ryszarda Żabińskiego3 oraz Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe Bogusława Nieren- berga4. Inne opracowania naukowe bądź popularnonaukowe traktują ten problem marginalnie, wskazując jedynie na ogólne tendencje w tym zakresie. Poniższa rozprawa dotyczy sposobów promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej (pism codziennych i magazynów), które funkcjonują na rynku po roku 1989, czyli po transformacji ustrojowej. Celem autorki jest ich nazwanie, opisanie oraz wykazanie ich skuteczności. Zasięg geograficzny badań dotyczy terytorium Polski (przytaczane są przykłady rozwiązań sublokalnych, lokalnych, regional- nych i ogólnopolskich, a także stosowanych w prasie tematycznej). Należy jednak podkreślić, że w pracy nie pojawiają się rozważania na temat aspektu werbalnego (kombinacje słów, środki leksykalne, figury stylistyczne i gramatyczne) w prze- kazach reklamowych, które wykorzystywane są do promocji tytułów prasowych. Transformacja ustrojowa była istotnym wydarzeniem nie tylko o charakterze politycznym, ale przyniosła wiele zmian w różnych aspektach życia społecznego, 1 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010. 2 M. Kaczmarczyk, D. Szastak-Zięba, Zarządzanie redakcją prasową, Sosnowiec 2009. 3 R. Żabiński, Marketing na rynku prasowym, Warszawa 2010. 4 B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków 2011. 8 ekonomicznego, a także medialnego. Zaowocowała też wieloma przeobrażeniami na rynku prasy polskiej. Wśród zalet dotyczących zmian ustrojowych możemy wyróżnić: łagodzenie barier rozwojowych wynikających z braku kapitału, napływ nowych technologii, dostęp do wiedzy związanej z zarządzaniem i organizacją pracy, rozwój infrastruktury informacyjnej, komunikacyjnej i finansowej, wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, wzrost płac, promocja pozytywnych wzorców kulturowych i konsumpcyjnych, zmiany w przepisach prawnych, szeroki dostęp do technicznych środków – Internetu (który znacznie ułatwił prace dziennikarzom i uatrakcyjnił sposób redagowania gazety), umacnianie pieniądza krajowego, uła- twienie dostępu do kredytów zagranicznych, presję na stabilność oraz przejrzy- stość polityki gospodarczej, zwłaszcza fiskalnej, a także poprawę wizerunku kraju i jego pozycji w międzynarodowych rankingach. Po roku 1989 możemy mówić także o nowych regułach, które zaczęły rzą- dzić rynkiem prasowym. Przyjęto, że ze strony przedsiębiorców prasowych naj- ważniejsze jest podejście marketingowe, które zapewnia zwiększenie satysfakcji odbiorców. Aktualna stała się koncepcja marketingu transakcji5, marketingu agre- sywnego6 oraz marketingu strategicznego7. Mieliśmy też do czynienia z wojnami cenowymi. Istotne zmiany nastąpiły również w finansowaniu wydawnictw praso- wych – ich głównym źródłem dochodów stały się płatne ogłoszenia reklamowe. Charakteryzując przekształcenia zachodzące po roku 1989, nie można też zapomnieć o negatywnych ich aspektach. Wśród nich możemy wyróżnić: mar- ginalizowanie polskiego udziału, a co za tym idzie utratę suwerenności i indywi- dualności gazet. Widoczne było także nastawienie obcych inwestorów tylko na zysk i uzależnianie prasy od reklam, co miało wpływ na zmianę zawartości ga- zet. W roku 1989 materiały niedziennikarskie (ogłoszenia, nekrologi) zajmowały w gazetach 5–25 , po roku 1994 już od 20 do 50 . Zdarzały się też przypadki 5 Podstawą jest tworzenie długoterminowych związków, relacji między uczestnikami rynku, za pomocą sieci marketingowej obejmującej przedsiębiorstwo, jego dostawców i uczestników kana- łów dystrybucji oraz końcowych nabywców, w formie trwałych więzi transakcyjnych: Encyklopedia marketingu, pod red. T. Sztuckiego, Warszawa 1998, s. 178. 6 Wzrost popytu i powstawanie nowych przedsiębiorstw przyczyniają się do coraz ostrzejszej rywalizacji na rynku. Firmy coraz częściej starają się wzbudzać zainteresowanie nie tylko swoimi produktami, ale również budowanym wizerunkiem. Nierzadko formy ich promocji rażąco przekra- czają granice dobrego smaku, a nawet moralności. To także działanie przedsiębiorstwa polegające na eliminowaniu konkurencji poprzez agresywne ustalanie cen: Marketing, pod red. K. Przybyłow- skiego, S. W. Hartley, R. A. Kerin, Warszawa 1998, s. 666. 7 Organizacja zarządzania marketingiem oparta na ogólnych założeniach zarządzania strate- gicznego, polegająca na systematycznym śledzeniu i przewidywaniu zmian zachodzących w przed- siębiorstwie i w jego otoczeniu, przygotowywaniu odpowiednich scenariuszy i marketingowych planów działania oraz ich realizowaniu w taki sposób, aby w optymalnym stopniu wykorzystać pojawiające się na rynku okazje do podjęcia korzystnych przedsięwzięć gospodarczych i osłabić negatywne oddziaływanie ewentualnych zagrożeń na przedsiębiorstwo: Leksykon marketingu, pod red. J. Altorna, T. Kramera, Warszawa 1998, s. 148. 9 wstrzymywania tekstów dziennikarskich w zamian za reklamę. Komercjalizacja dotyczyła również treści prasy. Wzrosło „oglądactwo” pism a obniżeniu uległa jakość „wartości intelektualnej” gazet – zaczęły pojawiać się w nich sensacje, plotki. Stanowiło to niewątpliwie problem – nie tylko w kontekście funkcji infor- macyjnej prasy – ale także jej funkcji edukacyjnej i opiniotwórczej. W prasie mie- liśmy też do czynienia z ekspansją potoczności języka. Niektórzy dziennikarze spotykali się także z przypadkami ingerencji przedsiębiorców w teksty prasowe. Widoczne było także zmienianie profilu niektórych dzienników na sensacyj- no-rozrywkowy. Przykładem może być tu opiniotwórczy „Dziennik Bałtycki”, który z czasem zaczął „gonić” za sensacją. Na tej podstawie można wysnuć wnio- sek, że prasa codzienna zaczęła upodabniać się do dawnych popołudniówek, które z założenia żywiły się sensacjami, opisywaniem skandali obyczajowych itp. Wraz z upływem czasu coraz bardziej dostrzegalne zaczęły być kolejne aspekty zmian. Wśród dziennikarzy zaczął rodzic się dylemat – czy realizować zadania konsumpcyjne dla dobra audytorium lub społeczeństwa, czy też zaspoka- jać popyt audytorium na produkty konsumpcyjne? Przedstawiciele tego zawodu dostrzegli bowiem, że tworzenie prasy to nie tylko misja społeczna, ale i biznes, którego celem jest realizacja interesu właściciela. Zaczęto poddawać więc dzien- nikarzy nieustannym naciskom, a ci, którzy chcieli utrzymać posadę, nie mogli wykraczać poza granice wyznaczone politycznie lub biznesowo przez koncern. Trzeba jednak podkreślić, że zjawisko promocji polskiej prasy drukowanej nie narodziło się po transformacji ustrojowej. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że jego zalążki istniały od momentu pojawienia się tego środka masowego przeka- zu. Początkowo promocja prasy miała charakter ograniczony. Gazety, czasopisma reklamowane były na plakatach oraz dzięki marketingowi szeptanemu8. Elemen- tami promocyjnymi pism były także krzyżówki i horoskopy. Od wieku XIX sta- nowiły one ważną część prasy codziennej i czasopism9. Ponadto należały do nich konkursy dla odbiorców z nagrodami oraz akcje społeczne. Jako przykład posłu- żyć tu może „Dziennik Łódzki”. Redakcja dążyła do aktywizowania „publicz- ności łódzkiej” poprzez organizowanie różnorakich przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i sportowych. Zachęcała m.in. do nadsyłania „głosów z miasta”, któ- re umieszczane były na łamach gazety. Utworzono też „Kronikę Łódzką”, w któ- rej publikowano „Skargi i zażalenia”10. Publicystyka cieszyła się powszechnym 8 Reklama szeptana jest potężnym medium marketingowym. Ludzie dzielą się swoimi do- świadczeniami, chętnie opowiadają o nich w różnych miejscach, np. kawiarni. Gdy opinie są pozy- tywne, fama wokół produktu rośnie i przyczynia się do jego sukcesu rynkowego. Badania udowod- niły, że marketing szeptany jest dziesięciokrotnie skuteczniejszy niż reklama w telewizji czy prasie: Mark Hughes, Marketing szeptany, Buzzmarketing. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, Warszawa 2005, s. 12. 9 Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2006, s. 108. 10 Więcej na ten temat: J. Mikosz, „Dziennik Łódzki” – tradycja i współczesność, Kalisz 2006, s. 12. 10 zainteresowaniem czytelników. Mechanizmem promocyjnym, stosowanym przez ówczesnych wydawców, była też współpraca z wybitnymi osobistościami tamte- go okresu. Sposoby promocji prasy uległy znacznemu rozwinięciu po I wojnie świa- towej. Mieliśmy wówczas do czynienia z nowymi tendencjami w procesie kształtowania prasy. Polskie dziennikarstwo, oderwane przez 120 lat od własnej państwowości, zaczęło poszukiwać w niepodległym kraju własnych dróg reali- zacji. Przedsiębiorcy wykorzystywali wzory zachodnioeuropejskiej prasy wyso- konakładowej, adresowanej do masowego odbiorcy. Elementem promocyjnym pisma była też jego zawartość treściowa. Zaczęły pojawiać się pisma (tygodniki, miesięczniki, kwartalniki) omawiające na swoich łamach problematykę związaną z życiem społecznym, która we wcześniejszym okresie była mało znana. Jako przykład może posłużyć tu prasa sportowa („Sport”), radiowa („Radio”) lub fil- mowa („Ekran”)11. Odzyskanie niepodległości wpłynęło też np. na rozwój prasy politycznej. Największe ugrupowania polityczne (Narodowa Demokracja – „Ga- zeta Warszawska”, Stronnictwo Narodowo-Chrześcijańskie – „Rzeczpospolita”, piłsudczycy – „Głos Prawdy” lub Polskie Stronnictwo Ludowe – „Piast”) zaczęły budować systemy prasowe i tworzyć własne tytuły gazet, które miały przedsta- wiać ich poglądy12. Czytelnicy mogli więc swobodnie śledzić kwestie polityczne i oddawać się lekturze pism partii, których program był im bliski. Warto też do- dać, że w omawianym okresie upowszechniły się także gatunki dziennikarskie, np. felieton, wywiad czy reportaż. Szczególnie ceniona pod tym względem była twórczość Ksawerego Pruszyńskiego i Melchiora Wańkowicza. Reportaż ujmo- wał przede wszystkim czytelników ironicznym i żartobliwym widzeniem rze- czywistości przez ich autorów. Czytelnicy z wielkim zainteresowaniem śledzili cykle reportażowe po Polsce lub innych krajach. Pojawiały się one np. na łamach „Dziennika Poznańskiego” lub „Tęczy”. Czytelnicy – dzięki korespondentom zagranicznym – mogli też śledzić wy- darzenia na świecie. Na przykład koncern Republika zatrudniał korespondentów z Berlina, Paryża i Londynu. To podnosiło rangę, wiarygodność i popularność pisma „Republika”. Korespondencja dotyczyła wydarzeń politycznych, ekono- micznych, kulturalnych, ale także plotek i doniesień na temat prywatnego życia znanych osób. Redakcje w tamtym okresie zabiegały też – jak w całym minionym czasie – o współpracę z wybitnymi ludźmi świata kultury i nauki13. Przywoływa- nie opinii autorytetów stanowiło stały element promocyjny prasy. Atrakcyjna szata graficzna pism była jednocześnie mechanizmem wykorzy- stywanym w procesie promocji prasy. Pisma ilustrowane zdobyły w dwudzie- 11 J. Łojek, Dzieje prasy polskiej XX wieku, Wrocław 1992, s. 494. 12 Tamże, s. 108. 13 A. Ochocki, Reporter przed konfesjonałem, czyli o tym jak się robiło prasę przed wojną, Łódź 1980, s. 26. 11 stoleciu międzywojennym szczególne uznanie. Przyciągały one czytelników barwnymi i ciekawymi rozwiązaniami. Jako przykład może posłużyć tu wyda- wany od roku 1924 miesięcznik „Morze”14. Pismo zawierało kolorowe zdjęcia, mapy, ryciny i wykresy. Trzeba podkreślić, że w tym okresie fotografie nie pełniły tylko funkcji estetycznej. W celu zdobycia większej rzeszy czytelników publiko- wano w prasie również krwawe, szokujące zdjęcia (uzupełniane brutalnymi opi- sami zbrodni), które przykuwały uwagę wielu odbiorców. Mowa tu np. o „Tajnym Detektywie” wydawanym przez koncern Pałac Prasy15. Sposobem promocji prasy było też dołączanie dodatków tematycznych. Do- datki takie mają długą tradycję wydawniczą. Ich historia sięga wieku XIX, choć początkowo było to zjawisko sporadyczne16. Jak pisał Walery Pisarek: „Dodatki traktowane były głównie jako rodzaj swoistej premii dla prenumeratorów. Miały one formę oddzielnej wkładki w postaci pojedynczych arkuszy drukarskich”17. Prawdziwy przełom w dziejach dodatków do prasy nastąpił po I wojnie świato- wej18. Wówczas odnotowano po raz pierwszy w historii Polski „eksplozję” prasy i znaczne upowszechnienie się dodatków tematycznych. Wydawcy prasowi do- strzegli, że były one „rodzajem finansowego napędzacza”19. Dlatego też prześcigali się w pomysłach, zaskakując swoich czytelników nowatorstwem i oryginalnością poruszanej przez siebie tematyki. Prawdziwym monopolistą w tej dziedzinie był ukazujący się w Krakowie „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Liczba wspomnia- nych dodatków, jak ujął to Andrzej Paczkowski, była tak duża, że: „tworzyły one z macierzystym wydaniem – wydanie o charakterze rodzinnym”20. Wśród dodat- ków możemy wskazać m.in. „Kurier Filmowy”, „Kurier Lekarski”, „Kurier Me- tafizyczny – Dziwy Życia” czy „Kurier Techniczny”21. Dodatki tamtego okresu zawierały liczne fotografie (niejednokrotnie wielo- barwne). Potwierdzeniem tej tezy są np. dodatki: ukazująca się w latach 1924– 1932 „Łódź w Ilustracjach. Dodatek Niedzielny do Kuriera Łódzkiego” lub wydawana w latach 1924–1939 „Panorama. Ilustrowany Dodatek Tygodniowy Republiki”. W ostatnim z wymienionych dodatków ilustracje były tak cenione 14 Tamże, s. 116. 15 W. Władyka, Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczpospolitej, 16 Więcej na ten temat: J. Mikosz, Dodatki kulturalne do prasy dwudziestolecia międzywojen- Warszawa 1982, s. 46. nego, Kalisz 2007. 17 Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2006, s. 205. 18 Dodatki do prasy miały charakter samoistny wydawniczo (miały własną numerację, okład- kę i często odmienną szatę graficzną) bądź niesamoistny wydawniczo (stanowiły integralną część pisma, tzw. teksty w tekście). 19 J. Maślanka, Encyklopedia wiedzy o prasie, Warszawa 1988, s. 63. 20 A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980, s. 308. 21 Typologia dodatków do prasy międzywojnia znajduje się w: J. Mikosz, Dodatki kulturalne do prasy dwudziestolecia…, s. 43–68. 12 i atrakcyjne dla odbiorców, że od sierpnia roku 1925 zdominowały one zawartość treściową suplementu22. Reklamy pism pojawiały się również w przestrzeni miejskiej omawianego okresu. Redakcje prasowe korzystały z tej formy w celach promocyjnych. Nośni- kiem popularyzującym prasę były plakaty. Dwudziestolecie międzywojenne to okres rozwoju tej formy przekazu. Powstały w tym czasie nowe formy obrazowe, które miały nie tylko wartość informacyjną, ale stanowiły rodzaj sztuki ulicznej23. W poniższej rozprawie autorka zamierza pokazać, jakie sposoby promocji prasy drukowanej stosują dziś polscy wydawcy prasowi, korzystając z rodzimego i międzynarodowego doświadczenia. Intensywnie testują oni nowe kanały promo- cji, komunikacji z odbiorcami, zmieniają struktury zespołu redakcyjnego, ofertę reklamowo-promocyjną, wykorzystują wszelkie dostępne możliwości technicz- ne dla zwiększania atrakcyjności swojego pisma, a także współpracują z innymi mediami. Autorka wśród sposobów promocji prasy wyróżniła rozmaite kanały dystrybucji prasy, wewnętrzne i zewnętrzne nośniki stosowane w reklamie tytu- łów prasowych. Wskazała też na wykorzystanie instrumentu cenowego na rynku prasowym i jego wpływ na jakość przekazu. W książce podkreślono również, że kluczowe znaczenie ma układ kompozycyjny stron gazet. Powinien on być płaszczyzną, na której umiejętnie trzeba połączyć tekst, fotografie, infografikę oraz przekazy reklamowe (także niestandardowe). Do sposobów promocji prasy zalicza się też rozwiązania mające na celu uatrakcyjnienie zawartości treściowej gazet i czasopism. Jest ich wiele, ulegają one zmianom i rozwijają się. Redak- cje, bez względu na profil pisma, chcąc sprostać oczekiwaniom i dostosować się do wciąż rosnących potrzeb odbiorców, nie mogą tylko i wyłącznie wykorzy- stywać sprawdzonych metod, które spotkały się z aprobatą czytelników. Muszą ciągle szukać nowych rozwiązań, zaskakiwać, próbować nowych dróg i elimi- nować te przynoszące straty. Sukces tytułowi prasowemu mogą zapewnić także rozmaite przedsięwzięcia promocyjne stosowane przez wydawców prasowych, którzy przyjmują orientację marketingową. Ogromne znaczenie ma tu kreatyw- ność redakcji prasowej, jest ona kwestią kluczową i jest zarazem dowodem na wszechstronność przedsiębiorcy. Istotna jest też przemyślana strategia promocyj- na oraz umiejętne wprowadzanie innowacji. Połączenie tych wszystkich elemen- tów wzmacnia siłę promocji i jej efektywność. Rozprawa jest próbą opisania i usystematyzowania wszystkich wyżej wy- mienionych czynników, które mają wpływ na promocję pisma. Są one ze sobą nierozerwalnie związane. Wydawcy w swoich działaniach nie mogą wykluczyć żadnego z nich. Badania mają więc charakter interdyscyplinarny. Charakterystykę 22 Więcej na ten temat – tamże, s. 95. 23 E. Matyaszewska, Komunikacja graficzna, czyli plakat polski w dwudziestoleciu międzywo- jennym, [w:] Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. K. Stęp- nika i M. Rajewskiego, Lublin 2010, s. 219–239. 13 tego zjawiska powinno jednak poprzedzić zdefiniowanie zjawisk, które związa- ne są z procesem promocji prasy. Pierwszym terminem jest „promocja”. Są to wszelkie planowe działania mające zwiększyć atrakcyjność, autorytet, poparcie społeczne, popularność jakiejś instytucji (w tym przypadku redakcji prasowej), działalności, zachowania się, a także produktu lub jego producenta24. Kolejnym terminem jest „marketing”. Jak informuje Słownik terminologii medialnej, jest to: zespół działań polegających na planowaniu oraz wprowadzaniu na rynek produktu lub usługi w taki sposób, by optymalnie zaspokoić indywidualne i zbiorowe potrzeby klientów (w tym przypadku czytelników prasy) oraz zapewnić maksymalnie możliwy zysk producentowi – dzięki umiejętnie zaplanowanemu konceptowi produktu lub usługi, jego ceny, promocji i dystrybucji25. Koncept marketingowy polega na: zidentyfikowaniu istniejących albo po- tencjalnych potrzeb klienta; opracowaniu produktu lub usługi, które te potrzeby mogą zaspokoić; zakomunikowaniu klientom istnienia tego produktu bądź usługi; dostosowaniu ceny produktu lub usługi do kosztów produkcji konkurencji na ryn- ku oraz możliwości i chęci płacowych klienta, a także zaoferowaniu usług zapew- niających zadowolenie klienta po zakupie. Przytoczenia wymaga także definicja „reklamy”. Jest to: perswadowanie, zachęcanie, nakłanianie do zakupu towarów, korzystania z usług, popiera- nia idei i postaw, dokonywane przez zidentyfikowanego nadawcę, płatnie, nieosobiście (za pośrednictwem mediów masowych) lub za pomocą innych sposobów masowej dystrybucji26. Trzeba dodać, że reklama jest narzędziem komunikacji pomiędzy producen- tami, sprzedawcami i konsumentami dóbr i usług. Reklama nie występuje sa- moistnie, stanowi element tzw. mieszanki promocyjnej, w skład której wchodzą także sprzedaż osobista, promocja sprzedaży oraz public relations. Autorka w swoich rozważaniach wykorzystuje metodologię prasoznawczą. Za podstawowy cel analizy zawartości prasy przyjęła poznanie zasadniczych elementów struktury danego pisma. Badanie przekazów otwiera bowiem drogę do poznania rzeczywistych intencji nadawców, zgodności między intencjami nadawcy a ich realizacją, a także możliwych zachowań odbiorców27. Pomocna w tych staraniach jest analiza zawartości prasy. Punktem wyjścia rozważań była podana w roku 1983 przez Walerego Pisarka definicja, która: chociaż od strony zwięzłości nie spełnia stawianych wymagań, to jednak posiada kilka istot- nych zalet: szerokie pojmowanie przekazu, obiektywność, systematyczność, ilość, dostrzeganie 24 Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2006, s. 164. 25 Tamże, s. 116. 26 Tamże, s. 183. 27 Tamże, s. 158. 14 formalnego aspektu wypowiedzi i w końcu analizowanie przekazu wraz z jego zewnętrznymi uwarunkowaniami28. Bardzo przydatne były także rozważania Tomasza Gobana-Klasa nt. zawarto- ści przekazu ujęte w publikacji pt. Media i komunikowanie masowe. Teorie i ana- lizy prasy, telewizji i Internetu29. Autorka starała się ustalić motywy, intencje, cele, zamierzenia, światopogląd, w tym upodobania polityczne dziennikarzy, a także stosowane w publikacjach dziennikarskich figury retoryczne i tropy oraz środki perswazyjne. Narzędziem badawczym zawartości prasy stała się więc analiza jej treści zarówno werbal- nych, jak i niewerbalnych (szata graficzna, kolorystyka, sposób prezentacji ma- teriałów prasowych, ilustracyjność prasy, elementy ozdobne, a także krój pisma) oraz określenie proporcji między nimi. Kolejną podbudowę metodologiczną stanowi nauka o komunikowaniu. Ma ona charakter interdyscyplinarny i można ją łączyć z innymi naukami. Komuni- kowanie w aspekcie promocji prasy odnosi się do kontaktów między partnerami za pośrednictwem mediów, intencji nadawcy, która wyróżnia reklamę, marke- ting, propagandę, public relations oraz dziennikarstwo. Ponadto analizie zostały poddane różne elementy procesu komunikowania, a w szczególności nadawca, zawartość pism i skutki oddziaływania prasy. Autorka wskazała na społeczne i psychiczne źródła potrzeb, które rodzą oczekiwania wobec prasy, prowadzące do różnych sposobów korzystania z tego środka masowego przekazu odpowia- dającego na potrzeby odbiorcy. Podkreśliła też, że może się to dokonywać na różnych poziomach. W tym fragmencie rozważań istotne było nakreślenie rela- cji między prasą drukowaną i elektroniczną. Sieć cechuje bowiem wzrastająca szybkość przetwarzania i transmisji informacji oraz interaktywność. Wzajemne powiązania różnych środków komunikowania prowadzą do zacierania się róż- nic między komunikowaniem interpersonalnym i masowym, a także publicznym i prywatnym. W swoich rozważaniach autorka nawiązała też do komunikacji wi- zualnej, czyli komunikacji poprzez obraz. W prasie bazuje ona na takich elemen- tach wyrazu, jak ilustracja, fotografia, typografia i infografika. W pracy pojawiają się też nawiązania do teorii związanych z psychologią odbioru treści prasowych30. 28 W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 45. 29 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, telewizji i Internetu, Warszawa 2009. 30 Główny krąg zagadnień omawianych w pracy stanowi problematyka projektowania graficz- nego publikacji w kontekście podstawowych zagadnień z zakresu psychologii odbioru oraz estetyki. Poszczególne kwestie istotne w projektowaniu graficznym (pisma czy jego reklamy) – takie jak rola formatu, kształtu, rodzaju papieru, techniki druku, rodzaju ilustracji, projektu oprawy – omówione zostały w perspektywie psychologii odbioru (percepcja wzrokowa, odczytywanie obrazów, rola ko- loru w teorii widzenia, złudzenia wzrokowe). 15 Bardzo istotne miejsce w refleksji badawczej dotyczącej sposobów promo- cji prasy zajmuje również metodologia marketingowa. Badania marketingowe pomagają ustalić informacje odnoszące się do rynku, konsumpcji, potrzeb i me- chanizmów kierujących postępowaniem czytelników prasy, działań konkurencji oraz efektów podjętych postanowień. Ponadto zastępują one i uzupełniają do- tychczasowe doświadczenia i ograniczają ryzyko przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorców prasowych. Korzyścią płynącą z badań marketingowych jest więc zmniejszenie ryzyka, które jest nieodłącznym elementem działalności go- spodarczej. Podmiotem badań marketingowych mogą być: cechy danej gazety, tytułów konkurencyjnych – np. cena, kanały dystrybucji, opinie i motywy postępowania nabywców konkretnego pisma. Autorka pokazała też, jakie przedsięwzięcia po- dejmują wydawcy, by kompensować sobie spadek czytelnictwa, podjęła również próbę oceny tych działań. W swoich rozważaniach odnosi się również do kon- wergencji mediów. Dyskusja nad tym zjawiskiem oraz badania jego fenomenu uzmysławiają złożoność konwergencji, którą definiuje się jako: fazę rozwoju me- diów, w tym przypadku prasy i Internetu. Dla autorki szczególne znaczenie miał proces, w którym obserwować możemy zmieniające się i wzajemnie przenikające zależności pomiędzy treściami prasowymi, kulturowymi i komercyjnymi oraz ich twórcami i odbiorcami31. 31 Dyskusja nad konwergencją oraz badania jej fenomenu uzmysławiają złożoność zjawiska, które definiuje się jako fazę rozwoju mediów, zjawisko składające się na proces mediamorfozy („konwergencja – nowe formy komunikowania są następstwem przenikania się dotychczas dostęp- nych technologii na pewnej wspólnej platformie, przy czym w kontekście końca XX w. chodzi tu o technologię cyfrową”), kompleks zjawisk („wieloaspektowego upodabniania się urządzeń medial- nych i komunikacyjnych, które zaczynają pełnić podobne funkcje, choć pierwotnie nie były ze sobą spokrewnione”), zdolność („do przenikania się mediów wraz z rozwojem technik komunikacyj- nych”), połączenie („tradycyjnych cech takich urządzeń, jak komputer, telefon i faks oraz internet z jego informacyjno-rozrywkowym charakterem”), przenikanie i łączenie („poszczególnych cech i elementów charakterystycznych dla tradycyjnych środków przekazu oraz ich wzajemne oddzia- ływanie”), proces („Kultura konwergencji to zjawisko lub pewien proces, w którym obserwować możemy zmieniające się i wzajemnie przenikające zależności pomiędzy treściami medialnymi, kulturowymi i komercyjnymi oraz ich twórcami i odbiorcami”) lub ideę („Konwergencja cyfrowa jest zjawiskiem, pewną ideą projektowania, dzięki której urządzenia, które istnieją od lat, zostają wyposażane w nowe funkcje i nabierają nowego znaczenia dla człowieka”). Ostatecznie należałoby przyjąć, że konwergencja jest zasadą funkcjonowania środowiska medialnego, opierającą się na upodabnianiu się lub zbliżaniu takich jednostek mediów jak urządzenia, sieci, rynki i zawartość oraz że jej egzemplifikację stanowią strategie komunikacyjne projektowane przez nadawców i od- biorców. Konwergencja ma swój wymiar ekonomiczny, organizacyjny, technologiczny i społeczno- -kulturowy, w tym stricte medialny (w zakresie zawartości). Analiza konkretnych przypadków odsłania kolejne oblicza konwergencji, które stanowią wypadkową połączenia wielu elementów, przynależnych do różnych porządków, niedających się jednak w sposób sztuczny wyodrębnić. Ba- danie konwergencji to zatem badanie środowiska medialnego, w którym obowiązują nowe zasady. K. Kopecka-Piech, Koncepcja konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3, s. 8. 16 Uzupełnieniem rozważań są też przykłady rozwiązań promocyjnych stosowa- nych przez wydawców zagranicznych. W książce autorka wykorzystała również wyniki swoich wcześniejszych badań dotyczących rynku prasy w Polsce, a także mechanizmów promocyjnych. Bardzo pomocne były też badania statystyczne, na które autorka powołuje się w pracy. Odegrały one kluczową rolę w potwierdzaniu postawionych hipotez. Ponadto umożliwiły dokładniejszy opis omawianego zja- wiska, dostarczyły narzędzi do prowadzenia analizy przyczyn kształtujących ana- lizowane zjawiska i procesy oraz były bardzo przydatne w budowaniu prognoz. W rozprawie można znaleźć odwołania do badań nad rynkiem prasy polskiej prowadzonych przez Instytut Millward Brown SMG/KRC, których wyniki pu- blikowane są w miesięczniku „Press” lub na portalu „wirtualnemedia”. Autorka odnosi się także do badań Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) – zrzesza- jącego wydawców, agencje reklamowe i ogłoszeniodawców, który zbiera i wery- fikuje dane o dystrybucji i sprzedaży prasy oraz do opracowań spółki Demoskop – instytucji badającej metodami statystycznymi opinie i nastroje społeczne w celu ustalenia istniejącego stanu oraz przygotowywania prognoz. Bardzo istotne dla rozważań były też dane pochodzące z projektu CASE (Consumer Attitudes and Social Enquiry) zrealizowanego w Polsce w roku 1996, którego zadaniem była identyfikacja profilu konsumentów polskich32. Ponadto wykorzystano – raport Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy drukowanej i cy- frowej stworzony na zlecenie Izby Wydawców Prasy opracowany przez Millward Brown w roku 2013, raport Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej prezentu- jący dane dotyczące wielkości sprzedaży branży out of Home w trzecim kwarta- le roku 2013, w którego zestawieniu znalazły się dane o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku out of Home, a także wyniki Diagnozy Społecznej poka- zujące obraz polskiego społeczeństwa, ale pozwalające także śledzić jego zmiany w okresie ostatnich dziesięciu lat. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z nich jest prezentacją badań polskiego rynku prasowego oraz metodologii. Rozważania mają charakter teo- retyczny, a ich celem jest pokazanie, jakie mechanizmy pomagają w uzyskaniu przez przedsiębiorstwo prasowe pozycji konkurencyjnej na rynku i jednocześnie przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności tytułu dla potencjalnych reklamo- dawców. Badania marketingowe mają ogromne znaczenie, gdyż wykorzystuje się je do konstruowania strategii marketingowych. Odpowiednio zaplanowana stra- tegia nie tylko buduje silną pozycję tytułu, ale także otwiera wydawcy perspekty- wę odniesienia sukcesu w przyszłości. W rozdziale przedstawiono badania, które wydawcy wykorzystują do przygotowania i realizacji działań strategicznych oraz operacyjnych. Wśród nich wyróżniono: badania jakościowe gazet i czasopism, badania jakościowe przy testowaniu nowego produktu, analizę jakościową tre- 32 Pisała o tym A. Murdoch w pracy Kreatywność w reklamie, Warszawa 2004. 17 ści przekazu w gazecie lub czasopiśmie, badania ilościowe na rynku prasowym, badania niereaktywne, badania historyczno-porównawcze, a także badania ewa- luacyjne33. Istotne jest podkreślenie, że badania marketingowe składają się z kilku eta- pów, wymagają ogromnej wiedzy, doświadczenia i użycia wielu technik oraz narzędzi. Dlatego też ich przeprowadzaniem zajmują się wyspecjalizowane insty- tucje (Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP), SMG/KRC Millward Brown Company, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Biuro Badań Społecznych) zatrudniające ekspertów z tej dziedziny. Po- magają one w określeniu kierunków działania i wskazują odpowiedni program marketingowy. Z efektów ich pracy czerpią wydawcy, reklamodawcy i analitycy rynku prasowego. Drugi rozdział przedstawia kanały i metody dystrybucji prasy. Ich zaplano- wanie nie może być kwestią przypadku. Wydawca prasowy musi zdecydować o liczbie kanałów dystrybucji, powinien też określić skalę intensywności dystry- bucji, czyli rozstrzygać, czy ma być ona natężona, selektywna, czy prowadzona na zasadzie wyłączności. Ponadto musi mieć na uwadze wygodę i komfort czy- telnika. Odbiorca powinien mieć zagwarantowany szeroki wachlarz możliwości, pozwalający mu nabywać dany tytuł prasowy w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Autorka dokonała podziału na dwa typy dystrybucji prasy. Do pierwsze- go z nich zaliczyła dystrybucję tradycyjną, na którą składają się kanał podstawo- wy i kanał uzupełniający, do drugiego zaś dystrybucję cyfrową, możliwą dzięki użyciu nowoczesnych technologii. Założenia metodologiczne badania mają na celu określenie, w jakim zakresie sposób organizacji dystrybucji prasy w Polsce odpowiada na potrzeby odbiorców. Czy podejmowane przez wydawców działania pozwalają im osiągać oczekiwane wskaźniki sprzedaży tytułów prasowych i w ja- kim stopniu przyczyniają się one do sukcesu danego przedsiębiorstwa? Celem rozdziału jest także wskazanie, które z kanałów dystrybucji prasy są najbardziej popularne, a które pełnią jedynie funkcję towarzyszącą w procesie sprzedaży da- nego pisma. W trzecim rozdziale zaprezentowano nośniki zewnętrzne i wewnętrzne służą- ce reklamowaniu pisma. W ich obszarze dokonano też podziału na różne rodzaje reklamy. Wybór środków ma ogromne znaczenie i wpływa na rozpoznawalność, a także popularność danego tytułu prasowego w przestrzeni publicznej. Dlatego też wydawcy korzystają z licznych rozwiązań, by skutecznie wyróżnić się na tle konkurencji i przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Ten typ reklamy sku- tecznie kształtuje wizerunek marki, gdyż posługuje się prostymi komunikatami, nośnymi symbolami, które łatwo zapisują się w pamięci odbiorcy. Zadaniem ba- dania jest też określenie, które z nośników są najczęściej wykorzystywane przez 33 R. Żabiński, Marketing na rynku prasowym, Warszawa 2010, s. 89–99. 18 przedsiębiorców prasowych, by reklamować tytuły prasowe. Podjęto również próbę ustalenia, które z form są najbardziej zauważalne i atrakcyjne dla odbior- ców oraz skutecznie przyczyniają się do popularyzacji danego tytułu prasowego. Kluczowe znaczenie miały tu wyniki badań przeprowadzone przez Demoskop34. Rozważania teoretyczne w tej części pracy zostały zilustrowane zdjęciami prezentującymi środki służące reklamowaniu tytułów prasowych. Wiele fotografii pochodzi z przedsiębiorstwa Budotechnika, które specjalizuje się w projektowa- niu i produkcji obiektów małej architektury oraz nośników służących reklamo- waniu danego tytułu prasowego. Cenne – dla powyższych analiz – są też opinie architekta Wojciecha Moszanta, dotyczące skuteczności nośników reklamowych w przestrzeni miejskiej. W rozdziale czwartym poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, co wpływa na fokusowanie uwagi czytelników prasy. Forma, w jakiej prezentuje się pismo, odgrywa jedną z kluczowych ról w procesie pozyskiwania czytelników, przyczy- nia się do promocji danego tytułu prasowego i ma znaczący wpływ na jego popu- larność. Dla odbiorców znaczenie ma nie tylko treść, ale wygląd nośnika, który tę informację przekazuje. Autorka dokonała analizy elementów składających się na oprawę graficzną pisma. Wskazała, że nie można stworzyć wspólnych reguł dla wszystkich tytułów prasowych. Różne kategorie pism kierują się odmiennymi wytycznymi, które zależą od charakteru gazety, częstotliwości jej ukazywania się, formatu czy papieru. Pismo powinna więc charakteryzować spójność i czynić go zbiorem dobrze dopasowanych elementów. Nadmierne odchodzenie od ogólnie przyjętych reguł kompozycyjnych, znamiennych dla danego typu gazety, dale- ko idące eksperymentowanie z grafiką pisma, a także z rozwiązaniami mającymi przykuć uwagę czytelników, może zniechęcać do lektury. Dlatego uzasadnione było zamieszczenie przykładów graficznych ilustrujących powyższą tezę. Przedmiotem rozważań stała się też infografika traktowana jako połączenie tradycyjnej ilustracji z tekstem liniowym. W pracy wyszczególniono elementy wyróżniające dobrą infografikę i wskazano na brak jej nacechowania emocjo- nalnego – w przeciwieństwie do grafiki użytkowej, np. reklam prasowych, które odnoszą się do uczuć lub przeżyć odbiorców. Do elementów przyciągających uwagę czytelników zaliczono też fotografie prasowe. Są one bardzo istotnym elementem prasy, gdyż współczesny człowiek myśli głównie obrazami. Dlatego też redakcje prasowe od dawna wykorzystują je w procesie zjednywania sobie odbiorców. Badaniu poddano fotograficzne ga- tunki dziennikarskie, czyli gatunki informacyjne i publicystyczne. Wybrane przy- 34 Demoskop – instytucja badająca metodami statystycznymi opinie i nastroje społeczne w celu ustalenia istniejącego stanu i opracowania prognoz. Dane dotyczące wyników badań nad reklamą zewnętrzną dostępne są na stronie i odnoszą się do początków tej dekady: http://www.in- stalertmedia.pl/index.php?option=com_content view=article id=9:badania catid=1:latest-news [dostęp: 27.05.2014]. 19 kłady pochodzą z prasy codziennej i czasopism o różnym zasięgu geograficznym. Celem autorki było ustalenie, jakiego typu fotografie najczęściej przyciągają uwa- gę odbiorców oraz w jakim stopniu przyczyniają się do promocji danego pisma. Rozdział piąty prezentuje niestandardowe reklamy prasowe. Celem autorki było tu pokazanie, że nie są one jedynie atrakcyjną formą informowania o pro- duktach czy usługach. Poprzez swoją niepowtarzalną, przykuwającą wzrok od- biorców postać, mogą stanowić element promocyjny pisma. Gazeta zawierająca nietypowe (niejednokrotnie bardzo ciekawe) rozwiązania może liczyć na większe zainteresowanie czytelników, którzy początkowo skuszeni formą wizualną pisma lub korzyściami, jakie wiążą się z jego zakupem (np. otrzymanie zestawu pró- bek), a także z zapoznaniem się z jego zawartością, mogą stać się w przyszłości regularnymi nabywcami. W rozdziale dokonano podziału reklam niestandardo- wych na rozmaite kategorie: reklamy w postaci okładek, reklamy przykrywające tekst dziennikarski, reklamy ingerujące w strukturę pisma, reklamy ingerujące w layout gazety, reklamy, które wykorzystują w swojej kompozycji różne gatunki papieru lub inne materiały oraz reklamy samoistne dołączane do pisma. Założenia metodologiczne poniższych rozważań mają na celu zdefiniowanie pojęcia „prasowa reklama niestandardowa”, ustalenie, na czym polegają niestan- dardowe rozwiązania i jak oddziałują one na odbiorców. Bardzo przydatna w toku ustaleń jest psychologia odbioru35, która pomocna jest w analizowaniu zachowań ludzkich i ich przyczyn, a także w określeniu, jak konsument reaguje na dany przekaz reklamowy. W analizie niestandardowych przekazów reklamowych wy- korzystano także psychologię koloru. Istotna jest ona w określeniu, w jaki sposób barwy wpływają na człowieka oraz jak odpowiednio zaplanowana kolorystyka może nie tylko wpływać korzystnie na nastrój, ale także znacznie zwiększyć przy- ciąganie uwagi odbiorców. Celem autorki było też ustalenie, czy i w jakim stop- niu niestandardowe reklamy prasowe mogą przyczyniać się do promocji danego tytułu prasowego. Zadaniem szóstego rozdziału było natomiast określenie, w jaki sposób publi- kacje prasowe przyczyniają się do promocji danego tytułu. W tej części rozważań wskazano, jakie elementy sprzyjają uatrakcyjnieniu zawartości dzienników bądź magazynów i przyczyniają się tym samym do ich sukcesu czytelniczego. Wśród nich wyróżniono: różne aspekty opiniotwórczości w prasie – opiniotwórczość prasy codziennej, gazet regionalnych, tabloidów i magazynów, publikowanie skrajnych, bulwersujących poglądów przedstawicieli rozmaitych środowisk, opi- nie autorytetów o danym tytule prasowym, komentarze specjalistów, fachowców będących autorytetami w danej dziedzinie wiedzy, cytowalność danego pisma w innych tytułach prasowych lub mediach, zamieszczanie przedruków tekstów z innych pism oraz inne sposoby uatrakcyjniania zawartości treściowej pism. 35 Termin został wyjaśniony we wstępie pracy. 20 Kryterium wziętym pod uwagę był też zasięg geograficzny. Wyróżniono tu: prasę ogólnopolską, regionalną i prasę lokalną. Analizie poddano pisma reali- zujące zadania informacji ogólnej – o wydarzeniach aktualnych, interesujących możliwie najszerszy krąg publiczności oraz te adresowane do wybranego grona odbiorców. Autorka zaprezentowała też wyniki badań (pochodzące głównie z Instytutu Millward Brown SMG/KRC) dotyczące poczytności prasy polskiej w roku 2013. Ponadto w swoich rozważaniach odniosła się do lat wcześniejszych, np. w przy- padku „Dziennika Łódzkiego”, by pokazać zmienną popularność tej gazety, wy- nikającą z głębokich przeobrażeń jej formuły w roku 2007. W ostatnim rozdziale chodzi o zaprezentowanie przedsięwzięć promocyj- nych stosowanych przez wydawców prasowych. Oryginalna strategia jest do- wodem wszechstronności przedsiębiorcy prasowego. Świadczy też o rozmachu w funkcjonowaniu na rynku prasowym, pozwala wyróżnić się dzięki nowator- skim pomysłom na tle konkurencji. Autorka dokonała podziału form promocji stosowanych przez redakcje prasowe. Wśród nich wyróżniła: akcje społeczne, eventy, konkursy, działania promocyjne mające podnieść prestiż redakcji praso- wej, działania promocyjne poza redakcją prasową, pozostałe metody promocji tytułów oraz sposoby promocji tytułów prasowych w innych mediach. Celem roz- działu było nie tylko pokazanie przedsięwzięć promocyjnych polskich redakcji prasowych, zadaniem badawczym było też dokonanie kategoryzacji tych przed- sięwzięć, a zarazem określenie ich skuteczności w budowaniu pozytywnego wi- zerunku danego przedsiębiorstwa prasowego w oczach nie tylko potencjalnych odbiorców, ale też współpracowników i partnerów biznesowych. Dodatkowym zadaniem badawczym było określenie poziomu trudności w prowadzeniu działań komunikacyjnych dla produktu medialnego, jakim jest dany tytuł prasowy. Autor- ka starała się wykazać, że bardzo ważnym etapem w działaniach zmierzających do oceny skuteczności marketingu jest właściwe sformułowanie celów, do któ- rych osiągnięcia przedsiębiorstwo będzie dążyło. Rozważania na temat sposobów promocji współczesnej prasy drukowanej zamykają: wykaz fotografii i tabel zawartych w pracy, a także spis bibliograficzny obejmujący wydawnictwa zwarte, ciągłe oraz strony internetowe. ROZDZIAŁ 1 METODY BADAŃ RYNKU POLSKIEJ PRASY DRUKOWANEJ Zbadanie polskiego rynku prasowego jest niezbędne do skonstruowania stra- tegii marketingowych oraz – w przypadku badań ewaluacyjnych – podejmowania interwencji społecznych. Badania marketingowe służą do celów strategicznych i operacyjnych. To zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach, procesach, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach roz- wojowych. Ich celem jest polepszenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jednocześnie atrakcyjności tytułu dla potencjalnych reklamodawców1. Marketing w działalności organizacji prasowo-wydawniczej: „dąży do kształ- towania oferty medialnej, by produkt możliwie najlepiej zaspokajał potrzeby jego odbiorców, zarówno w zakresie informacji, jak i rozrywki”2. Należy podkreślić, że są to niezwykle ważne działania, ponieważ w ostatnich latach zachwianiu ule- gła pozycja prasy. Jej głównym konkurentem stał się Internet, który ją osłabił w wielu aspektach3. Znaczenie badań marketingowych systematycznie rośnie wraz z nasilaniem się konkurencji (zwłaszcza po roku 1989) na rynku prasowym i zmian w zacho- waniu konsumentów. Pozostają one przedmiotem analizy badaczy, którzy są w stanie precyzyjnie określić, jakie strategie powinni stosować wydawcy w za- leżności od sytuacji marketingowej. W rozdziale tym zamierzam zaprezentować badania marketingowe wykorzy- stywane na polskim rynku prasowym do konstruowania strategii, które przyczy- niają się do sukcesu danego tytułu prasowego. W ich ramach wyróżniamy: 1 Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2006, s. 191. 2 M. Kaczmarczyk, D. Szastak-Zięba, Zarządzanie redakcją prasową, Sosnowiec 2009, s. 175. 3 W roku 2012 liczba osób korzystających z Sieci wzrosła zaledwie o 1 , natomiast w paź- dzierniku 2013 r. zainteresowanie wzrosło do 5 . Duże znaczenie ma również stopniowy wzrost po- pularności mobilnego Internetu – z 3,2 pod koniec roku 2012 do 8 w październiku 2013 r. 68,2 Polaków zadeklarowało wówczas, że z cyberprzestrzeni korzysta codziennie lub prawie codziennie, 21,8 zaś, że kilka razy w tygodniu. Wśród użytkowników odpowiedź „raz na tydzień” zadekla- rowało 6,1 respondentów, http://poradnik.wfirma.pl/-popularnosc-internetu-w-polsce-wzrasta [do- stęp: 15.06.2014].
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: