Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00422 006558 20286856 na godz. na dobę w sumie
Spotkania z Innymi - ebook/pdf
Spotkania z Innymi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 114
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7587-888-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Spotkania z Innymi to bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o osobach wyróżniających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących tematem plotek i stereotypowych opinii – często niesprawiedliwych i krzywdzących. Główna bohaterka czytanek, Kamila, poznaje osoby niepełnosprawne, chore, starsze, wywodzące się z obcych narodów i kultur, praktykujące odmienne religie oraz charakteryzujące się różnymi stylami życia i możliwościami. Ich sytuacja jest zwykle wynikiem wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały ich charakter, poglądy na świat i wpłynęły na zachowanie. Kamila dowiaduje się, że nie wszyscy ludzie są tacy sami, lecz są w równym stopniu ważni i tak samo zasługują na szacunek, przyjaźń i miłość.

Podstawowe treści wychowania leżące u podstaw Spotkań z Innymi to tolerancja, szacunek dla odmienności, przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka, zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego zachowanie. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół czytamy: „W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji”. Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi Spotkania  z Innymi mogą służyć przy realizacji tego założenia jako książka pomocnicza.

To pierwsza w Polsce pomoc naukowa dla najmłodszych zawierająca tak bogaty wybór tematów w tej dziedzinie. Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6–10 lat. Może służyć rodzinie w domowym zaciszu lub na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów w klasach 0–III. Z pewnością zainteresuje nauczycieli, studentów nauk społecznych i humanistycznych, animatorów świetlic i kół zainteresowań, członków organizacji pozarządowych, wolontariuszy itp. Oprócz czytanek zawiera poradnik metodyczny, listy lektur uzupełniających dla dzieci i dorosłych oraz wykaz stron internetowych z materiałami do edukacji międzykulturowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P. P. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7587-888-2, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011; © by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011, © by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 © Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011 © Copyright by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011 © Copyright by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 Recenzenci: dr hab. Alina Szczurek-Boruta, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji dr Bassam Aouil, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii Redakcja wydawnicza: Beata Bednarz Opracowanie typograficzne i projekt okładki: Andrzej Augustyński Na okładce wykorzystano ilustrację Lucyny Fic Ilustracje: Lucyna Fic Publikacja dofinansowana przez Editora Comenius Av. Marcos Vinicius Valle 640, 12-916-420 Bragança Paulista SP, Brazylia http://loja.editoracomenius.com.br ISBN 978-83-7587-888-2 Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2011 P. P. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7587-888-2, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011; © by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011, © by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 Spis treści Jak korzystać z tej książeczki, czyli uwagi metodyczne dla rodziców i nauczycieli ......................................................................................... 7 Spotkanie pierwsze – Poznajemy Kamilę ........................................ 13 W świecie dorosłych ............................................................................... 19 Spotkanie drugie – Pan Jacek ............................................................ 19 Spotkanie trzecie – Ciocia Marta ...................................................... 25 Spotkanie czwarte – Dawidek ........................................................... 31 Spotkanie piąte – Babcia Marysia ..................................................... 37 Spotkanie szóste – Fatima ................................................................. 43 Spotkanie siódme – Pan Pawlak i Katarynka .................................. 49 Spotkanie ósme – Pan Krzyś ............................................................. 55 Spotkanie dziewiąte – Panie Olga i Teresa ...................................... 61 W świecie dzieci i młodzieży ................................................................. 67 Spotkanie dziesiąte – Rysiek .............................................................. 67 Spotkanie jedenaste – Daria .............................................................. 73 Spotkanie dwunaste – Marko i Gabriela ......................................... 79 Spotkanie trzynaste – Edyta .............................................................. 85 Spotkanie czternaste – Robert ........................................................... 91 Spotkanie piętnaste – Marek, Laura i paczki .................................. 97 Spotkanie szesnaste – Rodzina Cioci Herty .................................... 103 Spotkanie siedemnaste – Kim, Alex i Elina ..................................... 109 Posłowie autora ....................................................................................... 115 Nowe spotkania, czyli co jeszcze warto przeczytać i obejrzeć ........ 117 Lektury dla dorosłych ......................................................................... 117 Lektury dla dzieci ................................................................................ 120 Strony internetowe ............................................................................. 122 P. P. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7587-888-2, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011; © by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011, © by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 Jak korzystać z tej książeczki, czyli uwagi metodyczne dla rodziców i nauczycieli Zamieszczone w Spotkaniach z Innymi teksty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Mogą służyć rodzinie jako czytanki w domowym zaciszu lub nauczycielom w charakterze pomocy naukowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów „zerówki” oraz klas I–III szkół podstawowych. Mają postać krótkich czytanek zakończo- nych podsumowaniem zawierającym morał. W czytankach został ukazany pozytywny, wyidealizowany obraz rze- czywistości opisywanej przez Kamilę – małą dziewczynkę, która pod opieką najbliższych (rodziców i dziadka) spotyka różnych ludzi, by w dialogu z nimi odkrywać szeroki świat. Poznawani przez Kamilę Inni to osoby pod pewnymi względami wyróż- niające się z otoczenia, zwykle postrzegane w środowisku jako dziwne, niety- powe i dlatego często będące przedmiotem zainteresowania, tematem plotek bądź nieprawdziwych i krzywdzących opinii stereotypowo powielanych w co- dziennych rozmowach, programach telewizyjnych, artykułach prasowych itp. Każde dziecko prędzej czy później spotyka Innych. Jego naturalnymi reakcja- mi są wówczas zdziwienie i stawianie pytań o zaobserwowane fakty. W kolejnych czytankach Kamila (a wraz z nią czytelnicy) poznaje osoby niepełnosprawne, chore, w zaawansowanym wieku, wywodzące się z obcych narodów i kultur, praktykujące odmienne religie oraz charakteryzujące się różnymi stylami życia i możliwościami rozwoju. Ich sytuacja jest zwykle wynikiem wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały ich charakter, poglądy na świat i wpłynęły na zachowanie. Kamila orientuje się, że nie wszyscy ludzie są tacy sami. Z powodu swej odmienności bywają lubiani lub nie, postrzegani jako pozytywni bohaterowie lub „czarne charaktery”. Ich obecność wywołuje przyjemne zaciekawienie albo budzi niepewność, obawy bądź strach. Kamila szuka odpowiedzi na pytania pojawiające się w momencie spot- kania Innych i w trakcie nawiązywania kolejnych relacji z nimi. Stopniowo poznaje warunki, w jakich może kształtować się odmienność, dzięki czemu łatwiej jest jej zrozumieć poznawanych Innych. Zawsze dochodzi do wniosku, że odmienność wyglądu, zachowania czy perspektyw życiowych poszczegól- 7 P. P. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7587-888-2, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011; © by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011, © by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 nych znajomych, choćby nawet była źle widziana przez niektóre osoby, tak naprawdę jest zwyczajną cechą człowieczeństwa, z którą trzeba sobie radzić każdego dnia. Kluczowe treści wychowania leżące u podstaw każdej z czytanek to: tole- rancja, szacunek dla odmienności oraz przekonanie o konieczności pozna- nia drugiego człowieka, zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego zachowanie. Dzięki opisom spotkań z Innymi oraz zawartym w nich morałom czytanki te uczą, że jeśli nawet jakaś osoba wydaje się pod pewnym względem dziwna, to nie należy jej dyskryminować oraz wykluczać z kręgu znajomych, przyjaciół i krewnych. Trzeba ją dobrze poznać, a zorientowawszy się w jej problemach i potrzebach, podać pomocną dłoń oraz wesprzeć obecnością, rozmową i uśmiechem. Obecność, rozmowa i uśmiech to bowiem wartości, którymi każdy – nawet dziecko – może dzielić się z drugim człowiekiem, zwłaszcza potrzebującym. Tematyka czytanek może zainteresować także dzieci młodsze. Decyzja o tym, czy są już na tyle rozwinięte, by móc głębiej zapoznać je z przedsta- wionymi w nich problemami, powinna należeć do rodziców i nauczycieli, którzy obserwując dziecko, analizując jego ciekawość świata i zakres dostę- pu do informacji dotyczących codzienności osób starszych (np. możliwość oglądania telewizji bez kontroli dorosłych, przysłuchiwania się rozmowom starszego rodzeństwa i rodziców), będą w stanie określić, czy zna już odpo- wiednie wyrażenia i zagadnienia, interesuje się nimi, pyta o nie, próbuje lepiej zrozumieć itp. Jeśli tak, wówczas można rozpocząć z nim dyskusję, posiłkując się wybraną czytanką. Spotkania z Innymi mogą stanowić w szkole pomoc naukową w realizacji autorskiego programu wychowania w zakresie edukacji międzykulturowej i obywatelskiej, historycznej i regionalnej. Z każdą czytanką można pracować w odniesieniu do środowiska szkoły – zarówno w skali makro (miejscowości, regionu i kraju), jak i mikro (rodziny, kręgu przyjaciół i znajomych uczniów). W podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształce- nia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 roku (opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 4 z 15 stycznia 2009 roku, poz. 17) czytamy: W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji [podkr. – P.P.G]. Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi książka może służyć przy realiza- cji tego założenia jako pomocnicza. 8 P. P. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7587-888-2, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011; © by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011, © by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 Przed oddaniem książki w ręce dziecka rodzice i nauczyciele powinni też zdecydować, czy potraktować jej treści wybiórczo i stopniowo zapoznawać młodego czytelnika z kolejnymi tematami w odpowiednich odstępach czasu. Można też pozwolić na czytanie jej „jednym tchem”, pod warunkiem że lek- turze każdej czytanki towarzyszyć będą refleksja i dyskusja o jej bohaterach. Po wspólnej lekturze z dzieckiem wypadałoby je zapytać, czy rozumie treść czytanki i w razie wątpliwości uzupełnić lub wyjaśnić kłopotliwe zagadnienia. W przeciwnym wypadku dziecko może potraktować bohaterów czytanek nie jako przykłady rzeczywiście istniejących osób, lecz jak fantastyczne postacie, porównywalne z mitologicznymi stworami czy wymyślnymi istotami z kreskó- wek, których problemy społeczne są równie wydumane. Podczas dyskusji należy zwracać uwagę dziecka na fakt, że w jego śro- dowisku żyją ludzie bardzo podobni do tych opisanych w czytankach, że prędzej czy później spotka się z nimi i może mieć podobne refleksje jak Ka- mila. Chodzi o przygotowanie go do kontaktu z odmiennością – także własną, o wsparcie w kształtowaniu postawy pozytywnego zainteresowania sytuacją Innych w różnych okolicznościach i poszukiwania możliwych sposobów na- wiązania dialogu, którego efektami będą wzajemne poznanie i tolerancja. Inni intrygują, często budząc skrajne emocje, uprzedzenia i niechęć. O niektórych z nich wręcz nie wspomina się przy dzieciach, zaliczając ich życie do sfery tabu zarezerwowanej wyłącznie dla dorosłych. Cóż jednak zro- bić, gdy dziecko zaczyna pytać o nich, co jest dowodem, że zauważyło ich istnienie i wzbudziło to jego zainteresowanie? Co zrobić, gdy okazuje się, że w jego oczach Innym jest ktoś spośród jego bliskich? Może też ono samo jest postrzegane jako Inny w swoim środowisku albo uważa się za takiego? Lektura każdej czytanki oraz przeprowadzona po niej spokojna i rze- czowa dyskusja pozwolą na udzielenie dziecku poważnych i wyczerpujących odpowiedzi na jego pytania o sprawy czasem krępujące nawet dla dorosłych. Warto podjąć ten wysiłek, by nie zaprzepaścić okazji do rozmowy pod pre- tekstem czytanki, zanim dowie się ono o czymś w sposób wulgarny, powierz- chowny czy ideologiczny na przykład od starszych kolegów, z telewizji, Inter- netu lub od osób, którym świadomie nie powierzyłoby się trudu wychowania swego dziecka. Niniejsza książeczka może w tym pomóc. Ideą edukacji międzykulturowej, na której zostały oparte poszczególne czytanki, jest spotkanie Innego – wejście z nim w dialog, zapoznanie się z jego światem, osobiste doświadczenie jego odmienności i zrozumienie, dlaczego jest właśnie taki. Tylko na tej zasadzie niechęć i strach mogą ustąpić miejsca życzliwemu zainteresowaniu i przyjaźni. Tylko dzięki stopniowemu pozna- waniu i dążeniu do zrozumienia można odkryć Innego jako człowieka i go pokochać. 9 P. P. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7587-888-2, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011; © by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011, © by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 Oto zestaw obszarów problemowych, treści wychowania i kategorii poję- ciowych powiązanych z czytankami w Spotkaniach z Innymi: • Spotkanie pierwsze – Poznajemy Kamilę: bogactwo imion, niecodzien- ne zachowanie, choroba, plotka. • Spotkanie drugie – Pan Jacek: zróżnicowanie wieku i płci, starość, choroba psychiczna, niecodzienne wygląd i zachowanie, samotność, wojna, obóz koncentracyjny, śmierć, cierpienie pod wpływem wspo- mnień. • Spotkanie trzecie – Ciocia Marta: nietypowe wygląd i zachowanie, wykluczenie, samotność, śmierć, choroba psychiczna, depresja, cier- pienie pod wpływem wspomnień. • Spotkanie czwarte – Dawidek: negatywne stereotypy, ksenofobia, dys- kryminacja, antysemityzm, wojna, śmierć, Holokaust, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Marsz Żywych. • Spotkanie piąte – Babcia Marysia: starość, niecodzienne zachowanie, utrata pamięci, choroba, nietrzymanie moczu, proteza dentystyczna, śmierć, cierpienie pod wpływem wspomnień. • Spotkanie szóste – Fatima: ksenofobia, różne religie, terroryzm, wy- kluczenie, dyskryminacja, negatywne stereotypy, manipulacja opinią publiczną, plotka. • Spotkanie siódme – Pan Pawlak i Katarynka: dom opieki, starość, niepełnosprawność, niecodzienne zachowanie, ubóstwo, samotność, cierpienie pod wpływem wspomnień, choroba psychiczna, paraliż. • Spotkanie ósme – Pan Krzyś: bezdomność, uzależnienie, alkoholizm, przemoc domowa, niecodzienne zachowanie i wygląd, wykluczenie, negatywne stereotypy, nieprzewidywalność zachowania, samotność. • Spotkanie dziewiąte – Panie Olga i Teresa: zróżnicowanie płci i stylów życia, związki partnerskie, homofobia, negatywne stereotypy, dyskry- minacja kobiet, poniżanie, ucisk, porwania, organizacje pozarządowe, feminizm. • Spotkanie dziesiąte – Rysiek: nietypowe wygląd i zachowanie, otyłość, rude włosy, okulary, dyskryminacja, wykluczenie, choroba, samot- ność. • Spotkanie jedenaste – Daria: niecodzienne wygląd i zachowanie, Cy- ganie, ubóstwo, głód, kradzież, negatywne stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, dzieci ulicy. • Spotkanie dwunaste – Marko i Gabriela: rodzina zastępcza, choroba, głód, krew, HIV/AIDS, negatywne stereotypy, uprzedzenia, dyskry- minacja. • Spotkanie trzynaste – Edyta: bogactwo, samotne rodzicielstwo, roz- wód, manipulowanie znajomymi, plotka, samotność. 10 P. P. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7587-888-2, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011; © by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011, © by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 • Spotkanie czternaste – Robert: niecodzienne wygląd i zachowanie, cho- roba nowotworowa, śmierć, negatywne stereotypy. • Spotkanie piętnaste – Marek, Laura i paczki: subkultury młodzieżowe, niecodzienne wygląd i zachowanie, konflikt pokoleń, negatywne ste- reotypy, przemoc. • Spotkanie szesnaste – Rodzina Cioci Herty: śmierć, wojna, różne języki i religie, pamięć o przodkach, negatywne stereotypy i uprzedzenia. • Spotkanie siedemnaste – Kim, Alex i Elina: uchodźcy, wojna, klęska żywiołowa, katastrofa, ubóstwo, rasizm, dyskryminacja, wykluczenie, organizacje pozarządowe, niepełnosprawność, śmierć, cierpienie pod wpływem wspomnień. Celem zainspirowania rodziców, nauczycieli i najmłodszych czytelników do kolejnych spotkań z Innymi i poszukiwań nowych doświadczeń w dzie- dzinie edukacji międzykulturowej na końcu książeczki zostały zamieszczone listy lektur i stron internetowych, które umożliwiają zdobycie szerszej wiedzy o zagadnieniach w niej zasygnalizowanych. Mam nadzieję, że taka forma lektury spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem. Przemysław Paweł Grzybowski Bydgoszcz, listopad 2011 r. P. P. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7587-888-2, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011; © by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011, © by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 Spotkanie pierwsze Poznajemy Kamilę P. P. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7587-888-2, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011; © by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011, © by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 P. P. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7587-888-2, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011; © by Przemysław P. Grzybowski (tekst), 2011, © by Lucyna Fic (ilustracje), 2011 Dzień dobry! Mam na imię Kamila. Moi Rodzice i Dziadek mówią na mnie Mila – ale tylko wtedy, gdy jestem grzeczna. Kiedy coś spsocę albo za dużo marudzę, zwracają się do mnie Kamilo. Moim zdaniem brzmi to zdecydowanie za poważnie. Prawda? Chociaż po- dobno jest na świecie jakaś księżniczka Kamila i może byłoby dobrze, abym i ja była kiedyś tak nazywana. Jeszcze się nad tym zastanowię. Najbardziej podoba mi się imię Kama. Mamusia mówi, że tak samo jak Mila jest to zdrobnienie i mogę używać obu, a i tak wszyscy będą wiedzieć, że chodzi o mnie. Jestem więc Kamą dla przyjaciół, koleżanek ze szkoły, nawet dla pani wychowawczyni. To wyjątkowe imię! Pewnie Twoje też jest niezwykłe, a jeśli nawet nie, to możesz sobie wymyśleć jakie tylko chcesz i gdy się spotkamy, będę Cię nazywać tak jak wolisz. Obiecuję. Mimo oryginalnego imienia jestem chyba zwyczajną dziew- czynką, taką najzwyczajniejszą na świecie. Lubię czytać książki z obrazkami, jeździć na rolkach i oglądać w telewizji progra- my o zwierzętach. Gdy będę starsza, Rodzice kupią mi psa albo kota... Albo świnkę morską! Teraz nie wiem, jakim zwie- rzątkiem będę się opiekować, bo co chwilę interesuje mnie coś nowego i trudno mi się zdecydować. Uczę się w szkole podstawowej, a po odrobieniu lekcji, ba- wię się z koleżankami na skwerku przy domu. Przepadam za zupą pomidorową i mizerią. Lubię też mój sweter w kolorowe ciapki, który kiedyś zrobiła mi na drutach Babcia. Moja Bab- cia umarła, bo była już stara i zmęczona. Dlatego też często 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spotkania z Innymi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: