Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00316 004928 20219448 na godz. na dobę w sumie
Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce - ebook/pdf
Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2436-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> media i dziennikarstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Książka Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce odpowiada na potrzeby dzisiejszych czasów, procesu globalizacji i społeczeństwa informacyjnego. Wskazuje na umiejętności skutecznego komunikowania się z ludźmi pochodzącymi z innych kultur. Pokazuje, jak budować kompetencję międzykulturową, uczy zachowań komunikacyjnych, którym towarzyszy dialog. Inny, Obcy, Drugi są obecni w naszym świecie, a porozumiewanie ma być spotkaniem, a nie zderzeniem kultur.

Książka przeznaczona jest dla lektorów, studentów uczących się języka obcego, biznesmenów, Polaków pracujących i przebywających w innych krajach oraz zwykłych turystów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spotkanie kultur Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce NR 3289 Urszula Żydek ‑Bednarczuk Spotkanie kultur Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Studia o Kulturze Dobrosława Wężowicz ‑Ziółkowska Recenzent Jadwiga Kowalik Spis treści Wstęp Rozdział I Kultura w glottodydaktyce Rozdział II Inny, Obcy, Drugi w glottodydaktyce Rozdział III Komunikacja z Obcym, Innym, Drugim, Trzecim Rozdział IV „Jak pięknie się różnimy”, czyli o komunikacji międzykulturowej 4.1. Kultury indywidualizmu i kolektywizmu 4.2. Czas linearny, elastyczny i cykliczny 4.3. Kultury wysokiego i niskiego kontekstu 4.4. Komunikacja niewerbalna i jej w znaczenie w różnych kulturach Rozdział V Standardy kulturowe, stereotypy i autostereotypy w komunikacji między‑ kulturowej Rozdział VI Kompetencja międzykulturowa Rozdział VII Edukacja międzykulturowa 7.1. Glottodydaktyka polonistyczna i komunikacja międzykulturowa 7.2. Koncepcja edukacji międzykulturowej i kanon treści 7.3. Aplikacje dydaktyczne 7 9 17 25 35 39 40 41 47 53 67 81 87 91 97 6 Spis treści 7.3.1. Projekt zajęć na temat: Czy stereotypy pomagają, czy przeszkadzają 7.3.2. Projekt zajęć na temat: Jak pięknie się różnimy, czyli o różnicach w kul‑ w porozumiewaniu się? turze polskiej i angielskiej 7.3.3. Incydenty krytyczne i warsztaty interkulturowe Zakończenie Nota wydawnicza Bibliografia Indeks osobowy Summary Zusammenfassung 100 105 111 121 123 125 135 139 141 Wstęp „Granice mojego języka określają granice mojego świata”, powiedział au‑ striacki filozof Ludwig Wittgenstein. W dobie globalizacji, wielkiej mobilności nie wystarcza tylko znajomość języka obcego. Dzisiaj obowiązuje nas znajomość różnych kodów kulturowych. Wymaga to otwartości umysłu, akceptowania odmiennego rozumienia i inter‑ pretowania rzeczywistości, wrażliwości wobec innych wartości oraz nienasyconej ciekawości świata. Dzisiaj nie możemy pozwolić sobie na izolację od nowoczes‑ nych systemów przepływu informacji. Nie chodzi tylko o wymianę, lecz także selekcję, zrozumienie i przyswojenie informacji o tym Drugim, Innym, Obcym. Komunikacja międzykulturowa stanowi fakt. Niniejsza książka ma przybliżyć czytelnikowi to zjawisko. Pomyślana jest jako spotkanie ludzi z różnych kultur, w których za pomocą dialogu międzykultu‑ rowego dochodzi do porozumienia. Nie zawsze jest ono pomyślne. Towarzyszy mu też szok kulturowy, występują incydenty krytyczne, ale wiedza i umiejętnoś‑ ci zachowań językowych oraz kulturowych potrafią wskazać wyjście z sytuacji trudnych. Umiejętność skutecznego komunikowania się z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur stanowi obecnie warunek odniesienia sukcesu w zglobalizowa‑ nym świecie biznesu. Brak świadomości różnic kulturowych może prowadzić do nieporozumień — nie tylko w trakcie negocjacji czy podpisywania umów, lecz także w codziennej komunikacji. Publikację rozpoczynają rozważania o kulturze i języku w kontekście spotka‑ nia kultur. Kolejne rozdziały: Inny, Obcy, Drugi w glottodydaktyce i Komunikacja z Innym, Obcym, Drugim, Trzecim…, wprowadzają czytelnika w problemy wyni‑ kające ze spotkania ludzi posługujących się nie tylko innym językiem, ale także pochodzących z innej kultury. Wiedza o różnicach kulturowych, typach kultur, dyferencjacjach w pojmowaniu czasu, odmiennych od naszych zachowaniach nie‑ werbalnych zawarta jest w kolejnym rozdziale. Zastosowano tutaj, oprócz wiedzy teoretycznej, praktyczną metodę opisywania autentycznych przypadków prezen‑ tujących omawiane problemy. Aby nabyć umiejętności komunikacji międzykul‑ turowej, trzeba przede wszystkim zrozumieć zarówno polskie, jak i obce wzory 8 Wstęp oraz standardy kulturowe. Nie brakuje też w każdej kulturze stereotypów, które mogą doprowadzać do nieporozumień kulturowych czy uprzedzeń. Dla każdego człowieka najważniejsza staje się kompetencja międzykulturowa, która stanowi typ umiejętności i sprawności realizowanej w różnych zachowaniach językowych i kulturowych. Fundamentem nabycia kompetencji międzykulturowej jest eduka‑ cja, która we współczesnej glottodydaktyce powinna stać na pierwszym miejscu. Podstawę kompetencji budują wiedza, motywacja i postawa, które powinni na‑ być nie tylko uczący się języka obcego, lecz także nauczający — wykładowcy na polonistykach zagranicznych, lektorzy, nauczyciele, osoby prowadzące warsztaty i treningi interkulturowe. Książkę zamykają Aplikacje dydaktyczne zawierające projekty zajęć oraz przykład analizy incydentu krytycznego wraz z komentarzem dydaktycznym. W książce starano się zawrzeć dwa nurty cały czas przeplatające się. Nurt pierwszy dotyczy pojęcia kultury i języka w glottodydaktyce. Kulturę traktuje się podmiotowo, gdyż tylko takie rozumienie pozwala na dialog, spotkanie z inną kulturą. Pojawia się w tym miejscu pojęcie Innego, Obcego, Drugiego. Wykorzy‑ stanie poglądów filozoficznych pozwala ująć w badaniach tożsamości, ale też zilustrować relację Ja — Inny w kontekście glottodydaktycznym, przysposabiają‑ cym do obcowania z innością kulturową i jednoczesnym poznawaniem kultury własnej. Szczególne miejsce w książce zajęła relacja: komunikacja — język — kultura w spotkaniu z Innym, Obcym. Zwraca się uwagę na to, co nas Polaków różni od innych kultur, jak rozumiemy czas w kulturze, jak poruszamy się po przestrzeniach kulturowych, w jakiej kulturze żyjemy? Z nabywaniem kompetencji międzykulturowej wiąże się sam proces komu‑ nikacji z inną kulturą, w innej kulturze i poprzez inną kulturę. Wprowadza się kategorię przestrzeni międzyludzkiej zamieszkałej przez wrogów, odmieńców, są‑ siadów i przyjaciół. Aby móc się w tej przestrzeni dobrze komunikować, trzeba znać kulturę własną i obcą. Nowe zadania stoją przed glottodydaktyką, która w swoich programach ma obowiązek wprowadzać wiedzę i sprawności międzykulturowe. Nie jest to możli‑ we bez zajęć z zakresu kultury i wskazanie na inności kulturowe. Analiza zjawisk pojawiających się w nauczaniu języka polskiego jako obcego pozwala przedstawić tendencje dotyczące kontaktów z Innymi, Obcymi. Pierwsza dotyczy relacyjności w inności kulturowej słuchaczy w stosunku do kultury własnej. Aktywność i roz‑ wiązywanie incydentów krytycznych pozwala uświadomić sobie tę różnicę. Ko‑ lejne tendencje dotyczą wartościowania własnego Ja w opozycji do tego Innego, Obcego, Drugiego. Stawiamy też pytanie, czy może powstać „trzecia kultura”? Spotkanie kultur. Komunikacja międzykulturowa w glottodydaktyce to książka dla każdego, kto chce się skutecznie komunikować z ludźmi pochodzącymi z in‑ nych kultur. Indeks osobowy Achtelik Aleksandra 110 Agar Michael 83 Andersen Peter 50 Annen Kurt 12 Bachmann Lyle 69 Banach Bożena 71 Bartmiński Jerzy 27, 57 Bauman Zygmunt 10, 17, 19, 26, 29 Beavin Beavels Janet 17 Bogunia‑Borowska M. 27, 58, 60, 62 Bolten Jürgen 66, 76, 111 Borkowska Ewa 19 Boski Paweł 33, 54, 112, 113 Burszta Wojciech J. 11, 13 Burzyńska Anna 56, 86 Byram Michael 72 Cała Alina 60, 102 Canale Michael 69 Cedrońska Dorota 45 Chałasiński Józef 57 Chomicz‑Jung Krystyna 71 Chymkowski Roman 20 Coulmas Florian 82 Cudak Romuald 98 Cummins Jim 69 Dakowska Maria 87 Delors Jacques 70, 81, 82 Deka Sebastian 55 Derrida Jacques 19 Dobesz Urszula 56, 86 Dyba Krystyna 60, 102 Dyczewski Leon 15 Erll Astrid 34, 36, 111 Finkbeiner Claudia 38 Fleischer Michael 10, 11 Friedrich Paul 83 Furdal Antoni 26 Galisson Robert 86, 92 Garlacz‑Sobczyk Katarzyna 32, 112 Garncarek Piotr 56, 90 Gesteland Richard R. 38 Gębal Przemysław E. 56, 81, 86, 89, 91, 92, 96 Giddens Anthony 17 Głażewska Ewa 47, 49 Golka Marian 13, 17, 20, 32, 66, 81 Gołdys Aleksandra 59 Grucza Franciszek 71, 77, 82, 87 Gudykunst William B. 17, 35 Gymnich Marion 34, 36, 111 Hackl Wolfgang 91 Hajduk‑Gawron Wioletta 110 Hall Edward T. 33, 38, 42, 47, 73, 91 Hall Mildred R. 91 Herbert Zbigniew 9 Heringer Hans J. 21, 33, 35, 36, 54, 55, 75 136 Indeks osobowy Hofstede Geert 38, 42, 73, 91 Hołówka Teresa 26, 27 Hubig Christoph 12, 75 Hymes Dell H. 68, 83, 84, 92 Jackson Don D. 17 Jankowska Iwona 70, 92, 94, 96 Jelonkiewicz Mirosław 56, 86 Johnson Mark 28 Kammhuber Stefan 53 Kapuściński Ryszard 9, 20 Kloch Zbigniew 26 Kłoskowska Antonina 62 Knapp‑Potthoff Annelie 68, 71 Koester Jolene 35 Koplin Christine 38 Krzemiński Ireneusz 102 Kusio Urszula 47, 49 Lakoff George 28 Lalak Danuta 20 Langner Michael 91 Leathers Dale G. 47, 51 Lec Stanisław Jerzy 25 Levinas Emmanuel 19 Lewowicki Tadeusz 81 Ligara Bronisława 87 Lipińska Ewa 92 Lippman Walter 57 Lustig Myron W. 35 Lyotard Jean‑François 10 Mackiewicz Maciej 36, 71, 83 Madeja Agnieszka 110 Markowsky Richard 55 Martyniuk Waldemar 71, 97 Mikułowski‑Pomorski Jerzy 12, 36, 42 Miller George A. 17 Miodunka Władysław T. 56, 86, 91, 95 Muszyński Zbigniew 62 Myczko Kazimiera 56, 71 Nasalska Ewa 81 Nau Haino Heinrich 12 Niewdana Leszek 44, 45 Niewiara Aleksandra 58, 60, 61 Nikitorowicz Jerzy 13, 15, 19, 81 Norris Christopher 19 Oberg Kalvero 33 Obuchowski Kazimierz 10 Olszewska‑Dioniziak Barbara 10 Pfeiffer Waldemar 69 Philipsen Gerry 12 Poser Hans 12, 75 Posner Richard 10, 11 Porter Richard E. 35 Putnam Hilary 62 Quasthoff Uta M. 57, 58, 82 Rabiej Agnieszka 92 Reynolds Sana 31, 39, 41, 42 Samovar Larry A. 35 Sapir Edward 100 Saville‑Troike Muriel 31, 72, 83, 85, 92 Schroll‑Machl Sylvia 53 Schütz Alfred 27 Seretny Anna 92 Sielatycki Mirosław 67, 68 Sierocka Beata 67 Simmel Georg 14 Simon‑Peland Hans 91 Sobecki Mirosław 19 Spitzberg Brian H. 73, 74, 75 Stephan Cookie W. 20 Stephan Walter G. 20 Sunnafrank Michael 17 Swain Merrill 69, 70 Sztompka Paweł 10, 25, 26 Szulc Aleksander 87, 88 Szymczak Mieczysław 27 Świątek Magdalena 110 Tabakowska Elżbieta 11, 54, 55 Tambor Jolanta 98 Thomas Alexander 54, 55 Tischner Józef 25, 26 Tomański Rafał 49 Torenc Marta 10, 11, 13, 36, 37, 55, 68, 71, 72, 81, 82 Trompenaars Alfons 38 Turek Przemysław 92 Valentine Deborah 31, 39, 41, 42 Watzlawick Paul 17, 29 Indeks osobowy 137 Welsch Wolfgang 14, 21 Wierzbicka Anna 11, 54, 55, 98 Wilczyńska Weronika 9, 13 Wittgenstein Ludwig 7 Young Yun, Kim 75 Zachariasz Andrzej L. 10, 11 Zarzycka Grażyna 31, 32, 35, 36, 56, 72, 74, 81, 83, 84, 86, 91, 92 U. Żydek ‑Bednarczuk The Encounters of Cultures Communication and Intercultural Education in Glottodidactics Summary The present book focuses on the skills of effective communication with the Other, the Alien. It comprises two incessantly interweaving trends. The first one deals with the notion of culture and language in glottodidactics. Such culture is viewed subjectively, for only thus understood it enables the dialogue, and makes the encounter with the other culture possible. The notion relevant to this part of the book therefore is: the Other, the Alien. The applied philosophical perspectives entail the presentation of this phenomenon in terms of identity, as well as the illustration of the I — the Other relation in glottodidactics, which enables individuals to exist within cultural difference and concomitant familiarization with one’s own culture. Special focus is devoted to the relation: com‑ munication — language — culture in encountering the Other, the Alien. The book emphasizes that which makes the Polish different from other cultures, how time is understood in culture, how people traverse cultural space, or what culture they belong to. In order to acquire intercultural com‑ petence, one has to engage oneself in a process of communication with the other culture, within it and through it. Therefore, the book presents the category of the inter ‑human space occupied by foes, outsiders, neighbors, as well as by friends. What then underlies effective communication in such space is being conversant with both one’s own and foreign culture. Glottodidactics opens itself into new tasks; however, curricula tend to focus on the obligation to introduce knowledge and intercultural skills. It is not feasible though, with no classes in culture and cultural differences. The analysis of the phenomena that occur in teaching Polish as a foreign language allows for identification of the tendencies that concern encounters with the Other, the Alien. The first one deals with the relational nature of cultural difference of listeners with regards to their own culture. Activity and solving critical incidents allows for becoming aware of such dif‑ ference. Further tendencies touch upon judging the I in comparison with the Other, the Alien. The book proceeds to pose a question whether there is the “third culture”? The examples of research projects as well as the analysis of critical incidents pave the way for proper development of inter‑ cultural competence. U. Żydek ‑Bednarczuk Die Begegnung von Kulturen Interkulturelle Kommunikation und Bildung in der Glottodidaktik Zusammenfassung Das Buch handelt über die Fähigkeit der wirkungsvollen Kommunikation mit einem Anderen, Fremden. Die Verfasserin bemüht sich, die sich ständig abwechselnden Bereiche zu berücksichti‑ gen. Der erste von ihnen betrifft Kultur und Sprache in der Glottodidaktik. Die Kultur wird sub‑ jektiv behandelt, denn nur dann macht sie einen Dialog und eine Begegnung mit anderen Kulturen möglich. Hier kommt der Begriff Anderer, Fremder zum Vorschein. Philosophische Theorien lassen das Phänomen hinsichtlich der Identität zu schildern, aber auch die Relation: ich — Anderer im glottodidaktischen Kontext zu veranschaulichen, was für den Kontakt mit der Kulturandersartig‑ keit und zugleich mit Kultur seines eigenen Landes vorbereitet. Eine besondere Stelle nimmt in der Publikation die Relation: Kommunikation — Sprache — Kultur in der Begegnung mit dem Anderen, Fremden. Die Verfasserin weist auf sichtbare Unterschiede zwischen den Polen und ande‑ ren Kulturen hin: wie betrachten wir die Zeit in der Kultur, wie bewegen wir uns in den einzelnen Kulturbereichen, in was für einer Kultur wir leben. Mit der Aneignung von interkulturellen Fähig‑ keiten hängt die Kommunikation mit anderer Kultur, in anderer Kultur und mittels anderer Kultur zusammen. Eingeführt wird also die Kategorie „zwischenmenschlicher Raum“, der von Feinden, Sonderlingen, Nachbarn und Freunden besetzt ist. Will man sich in dem Raum gut verständigen, muss man sowohl fremde als auch eigene Kultur kennenlernen. Neue Aufgaben stehen vor der Glottodidaktik, die verpflichtet ist, den Lernern interkulturelle Kenntnisse und Fähigkeiten beizubringen. Um den Anforderungen gewachsen zu sein, muss sie den Unterricht aus dem Bereich der Kultur und interkulturelle Fähigkeiten einbeziehen. Die Analy‑ se der beim Unterricht des Polnischen als einer Fremdsprache auftretenden Erscheinungen erlaubt, auf die die Kontakte mit dem Anderen, Fremden angehenden Tendenzen hinzudeuten. Die erste von ihnen betrifft das Verhältnis von der Kulturandersartigkeit der Hörer zu ihrer eigenen Kultur. Über den Unterschied kann man sich dank der Aktivität und der Lösung von kritischen Zwischen‑ fällen klar werden. Andere Tendenzen hängen mit der Auswertung des Ichs in der Opposition zum Anderen, Fremden zusammen. Die Verfasserin kommt auch mit der Frage, ob eine „dritte Kultur“ möglich sei? Verschiedene Forschungsprojekte und die Analyse der kritischen Zwischenfälle erlau‑ ben interkulturelle Fähigkeiten praktisch zu entwickeln. Redaktor Magdalena Białek Projekt okładki Emilia Dajnowicz Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Jadwiga Gaździcka Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 987 ‑83 ‑8012 ‑435 ‑6 (wersja drukowana) ISBN 987 ‑83 ‑8012 ‑436 ‑3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,0. Ark. wyd. 10,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 24 zł (+VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: