Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00512 009419 21011265 na godz. na dobę w sumie
Sprawdzanie instalacji odgromowej - ebook/pdf
Sprawdzanie instalacji odgromowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7210-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W ebooku przedstawiono wskazówki, jak prawidłowo sprawdzać instalację uziemiającą. Opisano metody  kontroli instalacji odgromowej, sposoby dokumentowania pomiarów, metrykę urządzenia piorunochronnego. Zaprezentowano zmiany w normach dotyczących ochrony odgromowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sprawdzanie instalacji odgromowej eBook Pomiary instalacji odgromowej Regularne przeprowadzanie pomiarów uziemienia jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz pracy znajdujących się w nim ludzi. Sprawdzenia umożliwiają utrzymanie ochrony przeciwporażeniowej oraz odgromowej na odpowiednim poziomie. Przeprowadzenie takich badań powinno odbywać się nie rzadziej niż przewidują przepisy dotyczące danego rodzaju obiektów ����������������������������������������� 1 Zmiany w normie PN-EN 62305- -3:2011 („odgromowej”) Trzecia część normy IEC 62305 dotyczy ochrony rozpatrywanego obiektu oraz jego otoczenia od szkód fizycznych i od porażenia istot żywych napięciami dotykowymi i krokowymi, wywołanymi uderzeniem pioruna. W grudniu 2015 roku PKN opublikował polską wersję językową PN-EN 62305-3:2011 �������� 8 Wymagania dotyczące sprawdza- nia i konserwacji LPS w załączniku D normy PN-EN 62305-3:2011 W nowej edycji załącznika D do normy PN-EN 62305-3:2011 pojawił się zupełnie nowy punkt D6 dotyczący sprawdzania i konserwacji (w starej edycji normy występował jedynie odnośnik do rozdziału E7) ������������ 17 Dokumentacja ze sprawdzeń instalacji odgromowej Każde urządzenie piorunochronne LPS (ang. Lightning Protection System) powinno posiadać dokumentację. Przedstawiamy przykłady metryki urządzenia piorunochronnego i protokołu ze sprawdzania instalacji odgromowej ��������������������������������� 19 W publikacj przedstawiamy zagadnienia związane z sprawdzeniami instalacji uziemiającej, podajemy praktyczne wskazówki i opisujemy, jak dokumentować wyniki pomiarów. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYJĄTKOWE EBOOKI ZA DARMO DLA CIEBIE Jeśli: P jesteś elektrykiem pracującym w zakładzie produkcyjnym P osobą odpowiedzialną za utrzymanie ruchu P elektroinstalatorem KLIKNIJ i pobierz bezpłatnie e-poradniki! Sprawdzanie instalacji uziemiającej Jednym z najbardziej istotnych elementów instalacji elektrycznej obiektów jest uziemienie. Zabezpiecza ono ludzi i urządzenia znajdujące się w budynku m.in. przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Bardzo istotnym problemem, z którym przychodzi nam się borykać każdego roku, są pożary. Według statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w 2016 roku w Polsce miało miejsce aż 126 214 pożarów, najwięcej w województwie mazowie- ckim – 18 054. Spora część z nich była spowodowana różnego rodzaju wadami instalacji elektrycznej bądź błędami w jej montażu. Istotnym powodem bywał rów- nież brak zabezpieczeń dopasowanych do panujących warunków lub brak jakiejkolwiek ochrony odgromo- wej. Swój udział w statystyce pożarowej mają również skutki wyładowań atmosferycznych. Przy braku odpo- wiednich zabezpieczeń, takich jak instalacje odgromowe, wyładowania atmosferyczne powodują straty – pożary, uszkodzenia infrastruktury – zarówno w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, jak i przemy- słowych. z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo już podczas powsta- wania budynku. Najważniejsze przesłanie artykułu 5. Prawa budowla- nego mówi o konieczności spełnienia podczas projek- towania i budowy wielu wymagań, w tym dotyczących bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz bezpieczeń- stwa pożarowego: „Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budow- lanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób okre- ślony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących: a) nośności i stateczności konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) higieny, zdrowia i środowiska, d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, e) ochrony przed hałasem, f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, g) zrównoważonego wykorzystania zasobów natural- nych”. Tabela 1. Przyczyny pożarów związanych z instalacją elek- tryczną [www.straz.gov.pl] Przyczyna pożaru Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczegól- ności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szcze- gólności: piece, grzałki, kuchnie Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe Wady urządzeń mechanicznych Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicz- nych Wyładowania atmosferyczne Elektryczność statyczna Liczba poża- rów 5.292 450 318 153 2711 11.555 117 121 216 420 870 74 437 24 Z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo powstania pożaru w wyniku błędów w instalacji elektrycznej lub 1 Jak zatem możemy zauważyć, zapewnienie bezpieczeń- stwa pożarowego, a tym samym w pewnym stopniu użytkowania budynku, jest obowiązkiem nakładanym również przez prawo. Dlatego należy odpowiednio wcześnie zadbać o odpowiednią instalację odgromową, która w znaczącym stopniu zmniejsza ryzyko wystą- pienia pożaru. Powstaje w tym momencie pytanie: jak dobrać odpo- wiednią instalację odgromową? Czy do każdego typu budowli należy oddzielnie dobierać instalację? Czy mają na to wpływ czynniki inne niż rodzaj budowli? Jak dobierana jest instalacja odgromowa Procedurę doboru odpowiedniej ochrony odgromo- wej obiektu opisuje norma PN-EN 62305:2 – Ochrona POMIARY UZIEMIEŃ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawdzanie instalacji odgromowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: