Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00373 022284 23592893 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdania budżetowe po zmianach - ebook/pdf
Sprawozdania budżetowe po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65789-89-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Z dniem 29 marca 2017 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. E-book „Sprawozdania budżetowe po zmianach” zawiera zestawienie najważniejszych zmian, które weszły w życie 1 kwietnia 2017 r. Omówiono w nim również wybrane zagadnienia i problemy w zakresie sprawozdawczości budżetowej.

W publikacji zamieszczono także pełną i aktualną treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wraz ze wszystkimi załącznikami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE PO ZMIANACH stan prawny czerwiec 2017 r. n Kompleksowe omówienie zmian n Odpowiedzi na trudne pytania n Aktualna, pełna treść rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej - - 1 9 8 9 8 7 5 6 3 8 8 7 9 - - SPIS TREŚCI Sprawozdania budżetowe po zmianach I. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej .......................................................................................... 5 II. Wybrane zagadnienia i problemy w zakresie sprawozdawczości budżetowej ......................... 9 1. Dotacja przedmiotowa w Rb-30S – kwota netto czy brutto ............................................................. 9 2. Zasady korygowania sprawozdania Rb-WSa ..................................................................................... 10 3. Metodyka ustalania przeciętnego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania Rb-70 ........................ 11 III. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ......................................................................................... 13 Rozdział 1 – Przepisy ogólne ....................................................................................................................... 13 Rozdział 2 – Rodzaje sprawozdań ............................................................................................................... 14 Rozdział 3 – Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań .............................. 15 Rozdział 4 – Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań .......................................................... 16 Rozdział 5 – Okresy sprawozdawcze .......................................................................................................... 19 Rozdział 6 – Przepisy przejściowe i końcowe ............................................................................................ 19 Załączniki do rozporządzenia Załącznik nr 1 – Rb-23 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych ......................................................................... 21 Załącznik nr 2 – Rb-23A – sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 222-4 ............................................................................................................. 22 Załącznik nr 3 – uchylony ............................................................................................................................. 23 Załącznik nr 4 – Rb-23PL – sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki ................... 23 Załącznik nr 5 – Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych ....................................................................................................... 24 Załącznik nr 6 – Rb-27 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ....................... 25 Załącznik nr 7 – Rb-27PL – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki ............................................................................................................................. 26 Załącznik nr 8 – Rb-27UE – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich ..................................................................................................................... 27 Załącznik nr 9 – Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego ............. 28 Załącznik nr 10 – Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami .................................... 29 Załącznik nr 11 Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu .............................................................................. 31 Załącznik nr 12 – Rb-28 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa ............... 32 2 SPIS TREŚCI ZMIANY Sprawozdania budżetowe po zmianach w sprawozdawczości budżetowej Załącznik nr 13 – Rb-28PL – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki ............................................................................................................................. 33 Załącznik nr 14 – Rb-28 Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ........................................................................... 34 Załącznik nr 15 – Rb-28 Programy WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ........................ 38 Załącznik nr 16 – Rb-28UE – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków ne realizację Wspólnej Polityki Rolnej ................................................................................................. 39 Załącznik nr 17 – Rb-28UE WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ................................................................................................. 41 Załącznik nr 18 – Rb-28NW – sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ...................................................... 42 Załącznik nr 19 – Rb-28NW Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA ............................................................ 43 Załącznik nr 20 – Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego ............ 46 Załącznik nr 21 – RRb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ...................................................... 47 Załącznik nr 22 – Rb-28NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego ................................................................................................................... 48 Załącznik nr 23 – Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych .................................................................................................. 50 Załącznik nr 24 – Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego .......................................................................................................... 52 Załącznik nr 25 – Rb-34PL – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych ................................... 55 Załącznik nr 26 – Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ....................... 56 Załącznik nr 27 – Rb-35 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej ..................................................................................................................... 57 Załącznik nr 28 – Rb-40 – sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na ..... rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ..................................................................................................................... 58 Załącznik nr 29 – Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ........................ 59 Załącznik nr 30 – RB-70 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ....................................... 61 I 3 I 4 SPIS TREŚCI ZMIANY Sprawozdania budżetowe po zmianach w sprawozdawczości budżetowej Załącznik nr 31 – Rb-WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ................................................................... 62 Załącznik nr 32 – Rb-WS-b – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek ......................................... 67 Załącznik nr 33 – Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego ............................................................................. 76 Załącznik nr 34 – Rb-Z-PPP – sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego ............................................................................... 77 Załącznik nr 35 – Rb-FUS – sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych .................................................... 78 Załącznik nr 36 – Rb-FER – sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego ......................................................... 80 Załącznik nr 37 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa .............................................................................................................. 81 Załącznik nr 38 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich ...................................................................................... 99 Załącznik nr 39 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego .......................................................... 102 Załącznik nr 40 – Instrukcja sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych .................................................................................................................. 113 Załącznik nr 41 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego .................................................... 115 Załącznik nr 42 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa ......................................................................................... 117 Załącznik nr 43 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich .................................................................. 121 Załącznik nr 44 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego ...................................... 123 www.inforlex.pl 22 761 30 30 doradca@inforlex.pl ZMIANY w sprawozdawczości budżetowej I MAGDA GROTKIEWICZ – prawnik specjalizujący się w tematyce finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej Zmiany w sprawozdawczości budżetowej Z dniem 29 marca 2017 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmie- niające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Niniejszy rozdział zawiera ze- stawienie najważniejszych zmian, które weszły w życie 1 kwietnia 2017 r. J ak wskazano w uzasadnieniu do projektu zmian rozporządzenia, zmiany wprowadzone w roz- porządzeniu Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie o sprawozdawczości budże- towej) mają na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do wdrożonej z dniem 1 marca 2017 r. konsolidacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej wynikającej z: ●● ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Admini- stracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS), ●● ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowa- dzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbo- wej (dalej: przepisy wprowadzające KAS). Ponadto ustawodawca doprecyzował przepisy do- tyczące: ●● przekazywania sprawozdań w sytuacji awarii sy- stemów informatycznych, ●● sprawozdawczości państwowych funduszy celo- wych, agencji wykonawczych i instytucji gospo- darki budżetowej, ●● przekazywania sprawozdań, gdy dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią budżetową przypada na inny dzień niż koniec okresu sprawo- zdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy. Uwzględniono także konieczność dostosowania przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europej- skiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufa- nia w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, tzw. eIDAS. skarbowej. Tak szerokie zmiany w zakresie administra- cji skarbowej znalazły także odzwierciedlenie w obo- wiązkach sprawozdawczych tych jednostek. W związku ze zmianami dotyczącymi izb cel- nych jako: ●● państwowych jednostek budżetowych – zniesio- no odrębne uregulowania w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych jako jednostki budżeto- wej (likwidacja sprawozdania Rb-23B), ●● organów podatkowych i przejęcia ich zadań spra- wozdawczych przez urzędy skarbowe, to urząd skarbowy będzie sporządzał Rb-23A na dotych- czasowych zasadach. Zgodnie z art. 160 ustawy wprowadzającej KAS: izbę administracji skarbowej łączy się z mającymi siedzibę w tym samym województwie: ●● izbą celną, ●● urzędem kontroli skarbowej. Izba administracji skarbowej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki łączonych jednostek, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają. W związku z tym dyrektorzy izb skarbowych mają obowiązek sporządzić dodatko- we sprawozdania za marzec 2017 r.: Rb-23A, Rb-23B, Rb-27, Rb-28 i Rb-70, a w zakresie urzędów kontroli skarbowej: Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb-70. Sprawo- zdania te, z wyjątkiem Rb-70, byłyby do końca roku budżetowego 2017 włączane w systemie Trezor do sprawozdań miesięcznych i rocznych sporządzanych przez dysponentów części 19 i 77. Zmiany wynikające z powołania Krajowej Administracji Skarbowej Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS) została powołana w miejsce dotychczas obowiązującej admini- stracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Powstała na bazie funkcjonujących izb i urzędów skar- bowych, izb i urzędów celnych oraz urzędów kontroli Zmiany przy sporządzaniu sprawozdań w zakresie budżetu państwa Rb-23A W załączniku nr 37 do rozporządzenia o sprawozdaw- czości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawo- zdań budżetowych w zakresie budżetu państwa (dalej: 5 I I ZMIANY ZMIANY w sprawozdawczości budżetowej w sprawozdawczości budżetowej Instrukcja) doprecyzowano, że podatek od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw sil- nikowych wykazywany jest w sprawozdaniu Rb-23A w pozycji 15 „Pozostałe wpływy”. Rb-23B W związku z likwidacją sprawozdania Rb-23B o sta- nie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, uchy- lono rozdział 3 (§ 5 i § 6) Instrukcji. Rb-27 W związku z ustawą o KAS uchylono zapis obligu- jący dyrektorów izb celnych, jako organów podatko- wych, do składania sprawozdań jednostkowych mie- sięcznych i rocznych. Analogicznie uchylono także § 11 Instrukcji, który opisywał zasady sporządzania sprawozdań Rb-27 przez dyrektorów izb celnych. Rb-33 Na mocy art. 117 ustawy z 16 grudnia 2016 r. – Prze- pisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z dniem 1 stycznia 2017 r. li- kwidacji uległ: ●● Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, ●● Fundusz Skarbu Państwa, ●● Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. W związku z tym, w sprawozdaniu Rb-33 z wy- konania planu finansowego państwowego funduszu celowego uchylono symbole identyfikujące fundusze: (…) 15) 331 – Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców; 16) 332 – Fundusz Skarbu Państwa; 17) 333 – Fundusz Nauki i Technologii Polskiej; zmieniono symbol (…) 30) 347 – Fundusz Zapasów Interwencyjnych; zmiana wynika z art. 10 pkt 19 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz nie- których innych ustaw. Rb-70 W § 19 i § 20 Instrukcji opisujących zasady sporządza- nia sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodze- niach dodano nową grupę pracowniczą: funkcjonariu- sze Służby Celno-Skarbowej. Zasady przekazywania sprawozdań Ustawodawca uregulował sposób przekazywa- nia sprawozdań, gdy dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią budżetową przypada na inny dzień niż koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy. Zgodnie z do- danym do § 31 ust. 5 rozporządzenia o sprawozdaw- czości bud żetowej: W przypadku zmiany organu dysponującego częścią budżetu państwa, w termi- nie innym niż dzień kończący okres sprawozdaw- czy lub dzień kończący rok sprawozdawczy, spra- wozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się, nie później niż 3 dni przed terminem sporządzenia tych sprawozdań za kolejny okres sprawozdawczy, na elektroniczną skrzynkę podawczą organu przej- mującego uprawnienia do dysponowania częścią budżetową. Zmiany przy sporządzaniu sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich Rozporządzeniem zmieniającym znowelizowano za- sady przekazywania sprawozdań Rb-28UE oraz Rb- -28UE WPR. Zgodnie z § 6 ust. 2 i § 12 ust. 2 załącz- nika nr 38 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, w przypadku zmiany organu dysponują- cego częścią budżetu państwa, w terminie innym niż dzień kończący okres sprawozdawczy lub dzień koń- czący rok sprawozdawczy, sprawozdania Rb-28UE oraz Rb-28UE WPR przekazuje się, nie później niż 3 dni przed terminem sporządzenia tych sprawozdań za kolejny okres sprawozdawczy, na elektroniczną skrzynkę podawczą organu przejmującego upraw- nienia do dysponowania częścią budżetową. Zmiany w zakresie podpisu elektronicznego oraz w przypadku awarii systemów informatycznych W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie zmieniające) uwzględniono roz- porządzenie w sprawie identyfikacji elektronicz- nej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej uchyliła ustawę z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, która definiowała pojęcie bezpiecznego podpisu elektronicznego. W związku z tym, od 1 kwietnia 2017 r. § 14 ust. 2 rozporządzenia o sprawozdawczo- ści budżetowej otrzymał brzmienie: Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zmia- nie uległ także § 14 ust. 4 rozporządzenia o spra- 6 ZMIANY ZMIANY w sprawozdawczości budżetowej w sprawozdawczości budżetowej I I wozdawczości budżetowej. Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu: W przypadku sprawo- zdania przekazywanego w Informatycznym Syste- mie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza się sto- sowanie podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Pol- ski z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Narodowy Bank Polski w ramach świadczenia: 1) usługi obsługi rachunków bankowych; 2) usługi certyfikacyjnej dla Informatycznego Syste- mu Obsługi Budżetu Państwa. W rozporządzeniu zmieniającym ustawodawca odniósł się także do sytuacji, kiedy bez winy jedno- stki brak jest możliwości terminowego przekazania sprawozdań w systemie Trezor z innych przyczyn technicznych niż awaria systemu Trezor opisana w innych przepisach prawa (zestawienie zmian patrz: tabela). Zmiany we wzorach sprawozdań Załącznik nr 2 Sprawozdanie Rb-23A o stanie środ- ków na rachunku bankowym o symbolu 222-4 otrzy- muje nowe brzmienie (patrz: wzór sprawozdania Rb-23A na str. 8) Zmiany w terminach przekazywania sprawozdań Sprawozdania kwartalne: ●● Rb-33 z wykonania planu finansowego państwo- wego funduszu celowego, ●● Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej, ●● Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie bud- żetowej na dany rok budżetowy, planu finanso- wego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej przekazywane przez kierowników agencji wyko- nawczych, dyrektorów instytucji gospodarki bud- żetowej, Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyj- nych i Prezesa Zarządu PFRON – nie później niż 23 dni po upływie okresu sprawo- zdawczego, a nie tak jak dotychczas po upływie 25 dni. Skrócenie terminu wydłuży czas do przeprowa- dzenia analizy tych sprawozdań przez ich odbiorców. Czasowy zakres obowiązywania wprowadzanych zmian Przepisy rozporządzenia zmieniającego weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za marzec 2017 r. i kwartalnych za I kwartał 2017 r. Tabela. Zmiana w § 11 ust. 3 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej Było Jest W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 2, spowodowane- go nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań: 1) w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa spowodowanych: a) awarią systemu – przepisy wydane na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych stosuje się od- powiednio, b) innymi przyczynami technicznymi systemu doty- czącymi pojedynczych przypadków – sprawozdania przekazuje się w arkuszu kalkulacyjnym za pośred- nictwem elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w ust. 2; sprawozdania przekazuje się w Infor- matycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa naj- później pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia przyczyny technicznej; 2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowa- nego nieprawidłowym działaniem systemu informatycz- nego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierw- szego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia nieprawidłowości. 7 I I ZMIANY ZMIANY w sprawozdawczości budżetowej w sprawozdawczości budżetowej Wzór. Sprawozdanie Rb-23A Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Numer identyfikacyjny REGON: symbol 2 część 1 Kod pozycji 3 Adresat: Rb-23A sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym okres sprawozdawczy: o symbolu 222-4 Wyszczególnienie 4 DOCHODY Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Kwota 5 x 11 12 13 14 14a 14b 15 62 Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27 Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa STAN ŚRODKÓW NA RUCHUNKU BIEŻĄCYM DOCHODÓW W NBP z tego: Dochody z tytułu podatku akcyzowego Dochody z tytułu podatku od gier Dochody z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin Pozostałe wpływy Informacja o środkach w drodze Kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości*) data Naczelnik urzędu skarbowego**) data *) w izbie administracji skarbowej podpisuje główny księgowy **) w izbie administracji skarbowej podpisuje dyrektor izby administracji skarbowej PODSTAWY PRAWNE ●● ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379) ●● art. 160 ustawy z 6 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379) ●● rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1015; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 699) ●● rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 699) 8 WYBRANE ZAGADNIENIA I PROBLEMY w zakresie sprawozdawczości budżetowej II JAROSŁAW JURGA – ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych, wspartą studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp Dotacja przedmiotowa w Rb-30S – kwota netto czy brutto Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym (zakład gospodarki komunalnej). Od jednostki samorządu terytorialnego (gminy) otrzymaliśmy dotację przedmiotową do cen wody. Czy wykazu- jąc dane w sprawozdaniu Rb-30S, do ustalania wartości należności netto powinniśmy doliczyć do przychodów związanych z prowadzoną działalnością otrzymaną dotację, pomniejszoną o VAT? P rawidłowe sporządzenie sprawozdania bud- żetowego Rb-30S wymaga zwrócenia uwagi na zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie o sprawozdaw- czości budżetowej). Podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) w zakładach budżetowych są opodatko- wane dotacje przedmiotowe według obowiązujących stawek stosowanych przy opodatkowaniu dotowa- nych usług. Dane, jakie należy ujmować w sprawozdaniu Rb-30S z wykonania planów finansowych samorzą- dowych zakładów budżetowych, zostały wskazane w § 17 ust. 2 rozdział 7 załącznika nr 39 do rozpo- rządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W dziale A. „Przychody”: w kolumnach: „Plan”, „Wykonanie” wykazuje się według paragrafów: ●● przychody, ●● dotacje (bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty- cji). Dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwo- tach netto (bez VAT). Rozliczenie VAT z urzędem skarbowym wykazuje się w informacji 2 części D. sprawozdania. ZAPAMIĘTAJ! Należności netto, które należy wykazać w wierszu W 020 sprawozdania, stanowią kwotę „netto należności, tj. kwotę należności po pomniejszeniu o odpis aktualizu- jący należności. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ewidencji księgowej (§ 6 ust. 1 rozporządzenia o spra- wozdawczości budżetowej), co implikuje konieczność ujęcia w sprawozdaniu Rb-30S kwot należności w wiel- kości tożsamej z wartością wynikającą z sald kont: ●● 221 „Należności z tytułu dochodów budżeto- wych”, ●● 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządze- nia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek sa- morządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwo- wych funduszy celowych oraz państwowych jedno- stek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, konta te służą do ewiden- cji należności jednostek z tytułu dochodów budże- towych oraz krajowych i zagranicznych należności i roszczeń, pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności fun- duszy celowych. W celu ujęcia należności w kwocie netto, salda opisanych kont należy pomniejszyć o saldo konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”, na którym ujmuje się odpisy aktualizujące należności. Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o od- powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, niesporządzenie lub nieprzekazanie sprawozdania albo wykazanie danych niezgodnych wynikających z ewidencji księgowej w sprawozda- niach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finan- sów publicznych. n 9 II WYBRANE ZAGADNIENIA I PROBLEMY w zakresie sprawozdawczości budżetowej Zasady korygowania sprawozdania Rb-WSa Czy sama decyzja o zwrocie, bez wpływu środków pieniężnych, wcześniej wykazanego wydat- ku strukturalnego za 2015 r. jest argumentem, aby dokonać korekty sprawozdania Rb-WSa za 2015 r.? Czy należy zaczekać do wpływu środków na rachunek bankowy, żeby sporządzić korektę za 2015 r.? Czy umorzenie należności, która w 2015 r. stanowiła wydatek strukturalny, stanowi podstawę do sporządzenia korekty Rb-WSa za 2015 r.? Sprawozdanie Rb-WSa jest dokumentem agregują- cym wydatki: ●● stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków fun- duszy strukturalnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, ●● poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych. Zasady sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa i Rb-WSb zostały określone w § 2 ust. 2 za- łącznika nr 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. (dalej: rozporządzenie o sprawo- zdawczości budżetowej). Do obliczenia wydatków strukturalnych jed- nostka powinna przyjąć wydatki faktycznie po- niesione w okresie sprawozdawczym, udokumen- towane opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym. Nie uwzględnia się wszel- kiego rodzaju: ●● kar, ●● grzywien, ●● odsetek od zaległości, ●● wydatków, które mogą zostać odzyskane (zwróco- ne jednostce zgodnie z obowiązującymi uregulo- waniami prawnymi), np. VAT. Rozstrzygnięcie, czy sama decyzja o zwrocie ponie- sionego wydatku, wskazanego jako wydatek struktural- ny, bez wpływu środków pieniężnych jest argumentem, aby dokonać korekty sprawozdania Rb-WSa, sprowadza się do celowościowej interpretacji zapisów rozporządze- nia o sprawozdawczości budżetowej. Biorąc pod uwagę § 9 ust. 2 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z którym kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgo- wej przy jednoczesnym zachowaniu metody kaso- wej w ewidencjonowaniu operacji gospodarczych, przyjąć należy, że w momencie wydania decyzji dotyczącej zwrotu poniesionych wydatków nie na- stępuje zmiana w dodatkowej ewidencji wydatków strukturalnych. Prowadzenie dodatkowej ewidencji, na podstawie której sporządza się sprawozdanie Rb-WSa o wydatkach strukturalnych w celu wy- odrębnienia wydatków strukturalnych z wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym, wynika z § 3 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Co do zasady, nie ujmuje się w spra- wozdaniu Rb-WSa wydatków, które mogą zostać w sposób bezsporny odzyskane na podstawie od- rębnych przepisów prawa. Przedmiotowy charakter operacji gospodarczych determinujących dokonanie korekty sprawozdania Rb-WSa Chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące ko- rygowania sprawozdania Rb-WSa o wydatkach struk- turalnych w aspekcie umarzania należności stanowią- cej wcześniej wydatek strukturalny, należy przyjąć, że w momencie umorzenia należności nie dojdzie do sytuacji, w której zostaną umniejszone wydatko- wane środki. Tym samym nie będzie możliwe ich od- zyskanie, które stanowiłoby podstawę do skorygowa- nia sprawozdania Rb-WSa. Istotny jest fakt, że jeśli jednostka realizuje za- dania finansowane z udziałem środków Unii Euro- pejskiej, nie powinna wykazywać wydatków, które podlegają refundacji, niezależnie od tego, kiedy ta refundacja nastąpi. Ma natomiast obowiązek wyka- zać wydatki poniesione w części stanowiącej wkład publiczny krajowy (współfinansowanie krajowe). Nadmienić należy, że zgodnie z § 6 ust. 1 rozpo- rządzenia o sprawozdawczości budżetowej, w przy- padku konieczności złożenia korekty jednostka wpi- suje na sprawozdaniu pod tabelą teleadresową słowa „korekta nr ... z dnia ...” drukowanymi literami. 10 WYBRANE ZAGADNIENIA I PROBLEMY w sprawozdawczości budżetowej w zakresie sprawozdawczości budżetowej ZMIANY I II Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o od- powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, niesporządzenie lub nieprzekazanie sprawozdania albo wykazanie danych niezgodnych wynikających z ewidencji księgowej w sprawozda- niach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finan- sów publicznych. n Metodyka ustalania przeciętnego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania Rb-70 Jak prawidłowo wyliczyć dla księgowej przeciętne zatrudnienie do sprawozdania Rb-70? Czy na- leży odejmować zwolnienia lekarskie? Jeżeli tak, to po ilu dniach? D ane do sprawozdania budżetowego Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy przygotować zgodnie z objaśnieniami zawarty- mi w § 20 ust. 9 załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej), zgodnie z którym w kolumnie 10 – „Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym” wykazuje się przeciętną liczbę zatrudnionych, w przeliczeniu na pełnozatrudnio- nych w okresie sprawozdawczym. Dokładność podawania danych została określona dla dysponentów części budżetowych agregujących dane – do jednej osoby, natomiast dla pozostałych dysponentów oraz kierowników uczelni publicznych – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Sposób ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych określa § 20 ust. 9 lit. a–d załącznika nr 37 do roz- porządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Dane należy przygotować za okres sprawozdawczy, czyli narastająco kwartalnie oraz w ujęciu rocznym. Przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym oblicza się, dodając przeciętne liczby zatrudnionych, w tym także na zastępstwo, w poszczególnych miesiącach roku, które upłynęły od początku roku do końca okresu sprawozdawczego, i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę tych miesięcy. Przeciętną liczbę zatrudnionych w danym mie- siącu oblicza się, dodając połowę stanu zatrudnio- nych na początku miesiąca, stan zatrudnionych w 15 dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca, otrzymaną sumę dzieli się przez 2. Do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób, które nie otrzymu- ją za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy, np. osób będących na: ●● urlopach bezpłatnych, ●● urlopach wychowawczych i macierzyńskich, ●● zasiłkach chorobowych, ●● zasiłkach opiekuńczych. Zgodnie z metodyką przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny, dla ujmowania osób nieotrzymujących wynagrodzenia za dany okres przy wykorzystaniu metody chronologicznej odpowiadającej sposobo- wi obliczania przeciętnego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania Rb-70 należy przyjąć sposoby oblicza- nia przeciętnego zatrudnienia opisane w przykła- dach 1 i 2. Przykład 1 Osoba zatrudniona na pełnym etacie, która nie otrzy- mała wynagrodzenia za mniej niż 14 dni nieprzerwa- nie – od 1 do 13 danego miesiąca Przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu okresu sprawozdawczego Dzień miesiąca 1 Część etatu 0,5 15 1 ostatni dzień miesiąca 0,5 Wyliczamy: ●● w 1 dniu = 0,5 etatu, ●● w 15 dniu = 1 etat, ●● w ostatnim dniu = 0,5 etatu – otrzymaną wartość dzielimy przez 2. W tym wypadku wykazujemy wynagrodzenie wy- płacane tylko przez zakład pracy, osoba będzie w przeciętnym zatrudnieniu w wymiarze 1 etat. 11 II WYBRANE ZAGADNIENIA I PROBLEMY w zakresie sprawozdawczości budżetowej Przykład 2 Osoba zatrudniona w wymiarze 1 etatu, która nie otrzymała wynagrodzenia powyżej 14 dni nieprze- rwanie – od 1 do 16 danego miesiąca Przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu okresu sprawozdawczego Dzień miesiąca Część etatu 1 0 15 0 ostatni dzień miesiąca 0,5 Wyliczamy: ●● w 1 dniu = 0, ●● w 15 dniu = 0, ●● w ostatnim dniu = 0,5 – otrzymaną wartość dzielimy przez 2. W tym wypadku wykazujemy wynagrodzenie wy- płacane przez zakład, osoba będzie w przeciętnym zatrudnieniu w wymiarze 0,25 etatu. Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa określa także sposób ob- liczania przeciętnego zatrudnienia w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy przekształceniu lub likwidacji. Podaje się wtedy w wykonaniu prze- ciętną liczbę zatrudnionych za okres, w którym te jed- nostki funkcjonowały w państwowej sferze budżetowej. Oznacza to, że jeżeli jednostka np. funkcjonowała przez 4 miesiące i zatrudniała 15 osób, to średniorocznie wy- kazuje 5 osób (15 osób × 4 miesiące : 12 miesięcy). Zgodnie z § 20 ust. 9 załącznika nr 37 do rozpo- rządzenia o sprawozdawczości budżetowej, osoby nie- pełnosprawne należy ujmować tylko z tych miesięcy, w których wynagrodzenia tych osób były finansowane z wynagrodzeń danej jednostki, w przeliczeniu na prze- ciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym. Oznacza to, że jeżeli w ciągu roku były zatrudnione 4 osoby niepełnosprawne, których wynagrodzenia co drugi miesiąc były finansowane z Państwowego Fundu- szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to średnio- rocznie wykazuje się 2 osoby. Technicznie przystępując do obliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych, najlepiej użyć formularza Excel lub skorzystać z wydruku programu kadrowego. Jeśli jest prowadzona ewidencja czasu pracy z wykorzysta- niem programu kadrowego, powinien mieć możliwość generowania wydruku zgodnie z metodyką przyjętą na potrzeby sprawozdania Rb-70. n PODSTAWY PRAWNE ●● art. 18 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 168; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 933) ●● § 3, § 6 ust. 1, § 9 ust. 2, § 20 ust. 9 załącznika nr 37, § 17 ust. 2 rozdział 7 załącznika nr 39, § 2 ust. 2 załącznika nr 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1015; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 699) ●● załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 760) 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie sprawozdawczości budżetowej III ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 699) (Od redakcji: W tekście boldem zaznaczono zmiany wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finan­ sów z 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej; Dz.U. z 2017 r. poz. 699, które należy stosować po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2017 r. i kwartalnych za I kwartał 2017 r.) Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. [Zakres przedmiotowy]  Rozporządzenie określa: 1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania spra­ wozdań: a) z wykonania budżetów jednostek samorządu te­ rytorialnego, b) z wykonania planów finansowych jednostek bud­ żetowych, c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o któ­ rych mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwa­ nej dalej „ustawą o finansach publicznych”, d) z wykonania planów finansowych samorządo­ wych zakładów budżetowych, e) z wykonania planów finansowych agencji wyko­ f) nawczych, z wykonania planów finansowych instytucji go­ spodarki budżetowej, g) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, i) h) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, z wykonania planów finansowych Zakładu Ubez­ pieczeń Społecznych, z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych; j) 2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczegól­ nych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań; 3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakre­ sie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno­prywatnym zawieranych na podstawie od­ rębnych ustaw przez podmioty sektora finansów pub­ licznych. § 2. [Definicje]    Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) placówka – jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 2) samorządowa jednostka budżetowa – odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę bud­ żetową; 3) zarząd jednostki samorządu terytorialnego – odpo­ wiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa lub zarząd związku; 4) przewodniczący zarządu jednostki samorządu teryto­ rialnego – odpowiednio wójta, burmistrza, prezyden­ ta miasta, starostę, marszałka lub przewodniczącego zarządu związku; 5) dysponenci środków budżetu państwa – dysponen­ tów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych; 6) klasyfikacja budżetowa – klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; 7) klasyfikacja wydatków strukturalnych – klasyfika­ cję, o której mowa w przepisach wydanych na pod­ stawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach pub­ licznych; 8) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy – ostatni dzień okresu sprawo­ 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdania budżetowe po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: