Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00719 005881 22571012 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdania finansowe jednostek mikro – po zmianach - ebook/pdf
Sprawozdania finansowe jednostek mikro – po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374407465 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Lata 2014 – 2015 to okres zmian w prawie bilansowym, których istotą było wprowadzenie ułatwień w sprawozdawczości finansowej dla najmniejszych jednostek, tj. jednostek mikro. Niniejsze opracowanie kompleksowo przedstawia warunki pozwalające uznać dany podmiot za taką jednostkę, omawia uproszczenia i zwolnienia z których mogą one korzystać a także wskazuje w jaki sposób powinny one sporządzić roczne sprawozdanie finansowe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AnetA Szwęch Sprawozdania finanSowe jednoStek mikro – PO ZMIANACH isbn 9978-83-7440-746-5 2 Sprawozdania finanSowe jednoStek mikro po zmianach 1.   Które jednostki mogą stosować uproszczenia i zwolnienia   przewidziane dla jednostek mikro?  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 1�1� Kiedy spółki handlowe są uznawane za jednostki mikro? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 1�2� Kiedy osoby fizyczne i spółki osób fizycznych są uznawane za jednostki mikro? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 2.   Które jednostki nie mogą stosować uproszczeń i zwolnień   przewidzianych dla jednostek mikro?  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 3.  Z jakich uproszczeń i zwolnień może korzystać jednostka mikro?  � � � � � � � � � � � � � � � 10 4.   Jak w praktyce sporządzić sprawozdanie finansowe   jednostki mikro?  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 4�1� Informacje ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 4�2� Zakres informacji w bilansie sporządzanym przez jednostkę mikro � � � � � � � � � � � � � � � 13 4�3� Zakres informacji uzupełniających do bilansu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17 4�4� Zakres informacji w rachunku zysków i strat sporządzanym przez jednostkę mikro � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20 5.   Zwolnienie z obowiązku sporządzenia informacji dodatkowej,   zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,   rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania   z działalności jednostki  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25 6.   Jak zapewnić porównywalność danych w sprawozdaniu    finansowym  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 28 styczeń 2016 IFK Sprawozdania finanSowe jednoStek mikro po zmianach 3 Sprawozdania finansowe jednostek mikro – po zmianach Lata 2014–2015 to okres zmian w prawie bilansowym, których istotą było wprowadzenie ułatwień w sprawozdawczości finansowej dla najmniejszych jednostek, tj. jednostek mikro. opracowanie to kompleksowo przedstawia wa- runki pozwalające uznać dany podmiot za taką jednostkę, omawia uproszcze- nia i zwolnienia, z których mogą one korzystać, a także wskazuje, w jaki sposób powinny one sporządzić roczne sprawozdanie finansowe. n n Specjalne zasady rachunkowości dla jednostek mikro zostały wprowadzone: w 2014 r� ustawą z 11 lipca 2014 r� o zmianie ustawy o rachunkowości – Dz�U� z 2014 r�, poz� 1100 (zwaną dalej: ustawą zmieniającą z 11 lipca 2014 r�), które weszły w życie 5 września 2014 r�, w 2015 r� ustawą z 23 lipca 2015 r� o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – Dz�U� z 2015 r�, poz� 1333 (zwaną dalej: ustawą zmieniającą z 23 lipca 2015 r�), które weszły w życie 23 września 2015 r� 1. Które jednostki mogą stosować uproszczenia i zwolnienia przewidziane dla jednostek mikro? W ustawie o rachunkowości definicja jednostek mikro została określona w art� 3 ust� 1a, zgodnie z którym są nimi: 1) 2) 3) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), inne osoby prawne, a tak- że oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finanso- we, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obro- 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, towy, 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, c) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działal- ności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodo- wego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komuni- kacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki part- nerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji fi- nansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej IFK styczeń 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdania finansowe jednostek mikro – po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: