Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00422 004590 20466897 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych - ebook/pdf
Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 342
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5751-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W 2013 r. miały miejsce zmiany w ustawie o rachunkowości, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdawczości finansowej za 2013 r.

Niniejsze wydanie publikacji jest znacznie rozszerzone, w stosunku do poprzednich wydań publikacji, w szczególności o zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych.

W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

 1. zamykania ksiąg rachunkowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych;
 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności  ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
 3. podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
 4. udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
 5. przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
 6. odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 7. korygowania błędnych zapisów księgowych;
 8. księgowania na przełomie roku budżetowego;
 9. przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
 10. księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
  • wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
  • ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
  • dokonywanie odpisów aktualizujących,
  • sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
 11. zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

Dzięki naszej publikacji będzie można:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sprawozdania finansowe za 2013 r. w jednostkach finansów publicznych Książka stanowi piąte, zaktualizowane wydanie publikacji dotyczącej proble ma - tyki sprawozdań finansowych. W stosunku do poprzednich wydań została zna - cząco rozszerzona, w szczególności o zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad: 1) zamykania ksiąg rachunkowych w budżecie JST, państwowych i samorządo wych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych; 2) prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kom- pletności ksiąg i etapy ich zamykania, uzgodnienie ksiąg, zapisy we wstępnie zamkniętych księgach, ostateczne zamknięcie ksiąg, przechowywanie oraz ochrona ksiąg); 3) kor ygowania błędnych zapisów księgowych; 4) księgowań na przełomie roku budżetowego; 5) przeprowadzania inwentar yzacji rocznej i jej rozliczania oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych; 6) księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych: − wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy, − ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających, − dokonywanie odpisów aktualizujących, 7) sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak rów - nież sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samo rządu ter ytorialnego; 8) zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu ter y- torialnego. Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do por talu www.ekspertbeck.pl na jeden miesiąc gratis. Mieczysława Cellary – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Współpracuje jako wykładowca ze Stowa rzy szeniem Księ- gowych w Polsce Oddział w Poznaniu i z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Autorka znana jest z licznych opracowań w zakresie podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i budże towej, ra chun ku kosztów, rachunkowości menedżerskiej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. ISBN 978-83-255-5750-8 cena 159 zł h c y n z c i l b u p w ó s n a n i f h c a k t s o n d e j w . r 3 1 0 2 a z e w o s n a n i f a n a d z o w a r p S i y r a l l ł e C a w a s y z c e M i Mieczysława Cellary k w w. e w l p . k c spertbe k s pertbe c k . p l w ww.e Sprawozdania finansowe za 2013 r. w jednostkach finansów publicznych Bilans, rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w funduszu Inwentaryzacja Zamknięcie ksiąg rachunkowych Księgowania na przełomie roku Łączne sprawozdanie finansowe Sprawozdania skonsolidowane Skorzystaj z bezpłatnego dostępu do portalu Dziękujemy za zakup książki „Sprawozdania finansowe za 2013 r. w jednostkach finansów publicznych”. Do książki dołączyliśmy kod rabatowy, który umożliwi bezpłatne korzystanie z serwisu EkspertBeck.pl – Księgowość budżetowa. Zasady korzystania z kodu rabatowego: 1. Otwórz stronę www.EkspertBeck.pl/ksiazki 2. Wpisz swój kod ze zdrapki załączonej do książki i kliknij „Dalej” 3. W kolejnym kroku uzupełnij swoje dane i kliknij „Zapisz” W razie problemów skontaktuj się z Centrum.Klienta@beck.pl lub zadzwoń pod numer 22 311 22 22 Twój bezpłatny dostęp obejmuje pełną bazę wiedzy w module Księgowość budżetowa. Będziesz miał dostęp do serwisu przez miesiąc od daty akty­ wowania konta. EkspertBeck/moduł księgowość budżetowa to doskonałe narzędzie w pracy każdego działu księgowości: • Szybki dostęp do wiedzy – obszerna baza wiedzy zawierająca porady, aktualności oraz narzędzia. • Wysoka jakość i praktyczny charakter tekstów – rzetelne i sprawdzone rozwiązania, którym można zaufać. 2 strona okladki.indd 2 13-10-31 13:04 Mieczysława Cellar y Sprawozdania finansowe za 2013 r. w jednostkach finansów publicznych Sprawozdania finansowe za 2013 r. w jednostkach finansów publicznych 1. wydanie Stan prawny: październik 2013 Redaktor prowadzący: Mirosław Typek Projekt graficzny okładki: Dariusz Ziach Korekta: Monika Mielczarek Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H. Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel.: 22 33 77 600, faks: 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: PanDawer Druk: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-5750-8 ISBN e-book: 978-83-255-5751-5 Spis treści Wstęp ................................................................................................................................................................................. Wykaz skrótów ............................................................................................................................................................. 1. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych .................................. 1.1. Podstawy prawne ........................................................................................................................................ 1.2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2013 r. ........................................... 1.3. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego ................................................................... 1.4. Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego .......................................................................... 1.5. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego .............................................................. 1.6. Odpowiedzialność za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ..................................... 2. Księgi rachunkowe ................................................................................................................................................ 2.1. Wymagania dla spełnienia poprawności ksiąg rachunkowych .................................................. 2.2. Nadrzędne zasady rachunkowości ........................................................................................................ 2.3. Zapisy w urządzeniach księgowych ...................................................................................................... 2.4. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych ................................................................................................ 2.5. Kompletność ksiąg rachunkowych ....................................................................................................... 2.6. Wymogi w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wewnętrznych uzgodnień ksiąg rachunkowych ............................................................................................................ 2.7. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zapisy we wstępnie zamkniętych księgach rachunkowych ................................................................................................. 2.8. Przechowywanie oraz ochrona ksiąg rachunkowych, dokumentów i dowodów księgowych .................................................................................................................................................... 2.9. Korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ........................................................................................ 2.9.1. Ogólne zasady dokonywania korekt, korekty dokonywane w ciągu roku budżetowego ..................................................................................................................................... 2.9.2. Korygowanie błędów wykrytych po zakończeniu roku, w którym powstały ............. 3. Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego ............................................................................ 3.1. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości przy ujmowaniu kosztów i przychodów na przełomie roku ............................................................................................................................................. 3.2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne ................................................................................... 3.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ....................................................................................... 4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych ..................................................................................................................................... 4.1. Wpływ zasad rachunkowości na wycenę składników majątkowych ........................................ 4.2. Utrata wartości aktywów .......................................................................................................................... VII IX 1 1 3 5 6 6 6 9 9 10 13 14 15 16 18 24 27 27 33 37 37 38 44 47 47 49 III Spis treści 4.3. Rezerwy ........................................................................................................................................................... 4.4. Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy ............................................................ 5. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych ................................................................................................... 5.1. Procedura absolutoryjna ........................................................................................................................... 5.2. Moment przyjęcia sprawozdań finansowych .................................................................................... 5.3. Dokumentowanie przyjęcia sprawozdań finansowych ................................................................. 6. Badanie przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego .......................................................................................................................................................... 6.1. Podstawy badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego i zakres badania sprawozdania finansowego .................................................................................... 6.2. Cel badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego ..................... 6.3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego ....................................................................................................................... 6.4. Dokumentacja z badania sprawozdania finansowego .................................................................. 6.5. Korzystanie przez biegłych rewidentów z ustaleń audytorów wewnętrznych ..................... 7. Środki unijne w sprawozdaniach finansowych za 2013 r. .................................................................. 8. Zasady ustalania wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego ................................................................................................... 8.1. Zasady ogólne ustalania wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego .......................................................................... 8.2. Zasady ustalania wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa ............... 8.3. Zasady ustalania wydatków niewygasających w jednostkach samorządu terytorialnego ............................................................................................................................................... 8.4. Środki pomocowe jako wydatki niewygasające .............................................................................. 8.5. Schematy księgowe z wyjaśnieniami w zakresie wydatków niewygasających jednostek samorządu terytorialnego ................................................................................................... 9. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących za 2013 r. ................................................................ 9.1. Ogólne zasady dokonywania odpisów aktualizujących ................................................................ 9.2. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących rzeczowych składników majątku obrotowego ................................................................................................................................................... 9.3. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności ......................................................... 9.4. Zasady ewidencji odpisów aktualizujących należności ................................................................. 39.5. Wykazywanie odpisów aktualizujących należności w sprawozdawczości finansowej ...... 10. Inwentaryzacja za 2013 r. ................................................................................................................................ 10.1. Zasady ogólne ............................................................................................................................................... Załącznik nr 1. Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej ........................................... Załącznik nr 2. Arkusz spisu z natury ..................................................................................................... Załącznik nr 3. Przykład zestawienia różnic inwentaryzacyjnych ............................................... Załącznik nr 4. Potwierdzenie salda należności ................................................................................ Załącznik nr 5. Protokół weryfikacji aktywów i pasywów .............................................................. Załącznik nr 6. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych ................................................. 10.2. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych ............................................................................. 10.3. Kompensata nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych – przykład liczbowy ................ 10.4. Ewidencja rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych – przykład liczbowy ............................ 11. Zasady sporządzania bilansu z wykonania budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego .............................................................................................................................. 11.1. Zasady ogólne ............................................................................................................................................... 11.2. Operacje księgowe dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych ............................................... IV 51 53 57 57 60 62 63 63 65 67 70 72 75 77 77 78 80 80 81 91 91 92 95 98 102 103 103 110 112 113 114 117 120 128 137 139 143 143 145 Spis treści 11.3. Charakterystyka poszczególnych wierszy sprawozdania z wykonania budżetu .................. 11.4. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – przykład liczbowy .................................................................................................................................... 12. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego ............................ 12.1. Zagadnienia ogólne .................................................................................................................................... 12.2. Ewidencja księgowa .................................................................................................................................... 12.3. Charakterystyka poszczególnych wierszy bilansu jednostek organizacyjnych .................... 12.4. Przykład sporządzania bilansu jednostki budżetowej za 2013 r. urzędu JST ........................ 13. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ........................................................... 13.1. Zagadnienia ogólne .................................................................................................................................... 13.2. Charakterystyka poszczególnych wierszy rachunku zysków i strat .......................................... 13.3. Przykład sporządzania rachunku zysków i strat w urzędzie JST za 2013 r. ............................. 14. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego ......................................................................................................................................................... 14.1. Zagadnienia ogólne .................................................................................................................................... 14.2. Funkcjonowanie konta 800 „Fundusz jednostki” .............................................................................. 14.3. Charakterystyka poszczególnych wierszy zestawienia zmian z funduszu jednostki .......... 14.4. Przykład sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2013 r. w urzędach JST ............................................................................................................................................. 15. Łączne sprawozdanie finansowe .................................................................................................................. 15.1. Zagadnienia ogólne .................................................................................................................................... 15.2. Przykład sporządzania łącznych sprawozdań finansowych za 2013 r. ..................................... 16. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego ....................................................... 16.1. Zasady ogólne oraz podstawy prawne konsolidacji w sektorze finansów publicznych .... 16.2. Istota, pojęcia i zakres konsolidacji sprawozdań finansowych .................................................... 16.2.1. Zasady wynikające z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ........................................................................ 16.2.2. Zwolnienia z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych ................................. 16.2.3. Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego ............................................................................................................. 16.2.4. Zasady wypełniania wzoru skonsolidowanego bilansu JST ........................................... 16.3. Metody konsolidacji .................................................................................................................................... 16.3.1. Metoda konsolidacji pełnej ........................................................................................................ 16.3.2. Metoda konsolidacji proporcjonalnej ..................................................................................... 16.3.3. Metoda praw własności .............................................................................................................. 16.4. Konsolidacja w następnych okresach sprawozdawczych po pierwszym roku obowiązkowego sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................ 16.5. Wyłączenie dywidendy .............................................................................................................................. 16.6. Przykład sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2013 r. ....................................................................................... Załącznik nr 7. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na 31.12.2013 r. ....................................................................................................... Załącznik nr 8. Bilans samorządowej jednostki budżetowej A na 31.12.2013 r. .................... Załącznik nr 9. Bilans samorządowej jednostki budżetowej B na 31.12.2013 r. .................... Załącznik nr 10. Bilans samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2013 r. ................ Załącznik nr 11. Bilans samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 31.12.2013 r. ................................................................................................................................. 146 151 155 155 157 167 179 187 187 190 208 217 217 218 223 228 233 233 239 247 247 249 249 253 254 256 257 257 263 264 266 267 268 270 271 273 276 278 V Spis treści Załącznik nr 12. Bilans samorządowej instytucji kultury na 31.12.2013 r. ............................... Załącznik nr 13. Arkusz konsolidacyjny bilansów jednostek sektora finansów publicznych ........................................................................................................................................ Załącznik nr 14. Arkusz konsolidacyjny na 31.12.2013 r. bilansów jednostek sektora finansów publicznych – metoda konsolidacji pełnej ......................................................... Załącznik nr 15. Bilans spółki „A” na 31.12.2013 r. ............................................................................. Załącznik nr 16. Bilans spółki „B” na 31.12.2013 r. ............................................................................. Załącznik nr 17. Arkusz konsolidacji metodą pełną na 31.12.2013 r. – skorygowane bilanse jednostek sektora finansów publicznych i bilanse spółek zależnych ............ Załącznik nr 18. Arkusz konsolidacji metodą pełną na 31.12.2013 r. – jednostki sektora finansów publicznych i spółki zależne ..................................................................................... Załącznik nr 19. Bilans związku jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na 31.12.2013 r. ....................................................................................................................................... Załącznik nr 20. Arkusz konsolidacji – jednostki sektora finansów publicznych i spółki zależne obejmowane metodą konsolidacji pełnej oraz związek JST konsolidowany metodą konsolidacji proporcjonalnej, sporządzony na 31.12.2013 r. ................................................................................................................................. Załącznik nr 21. Bilans spółki C sporządzony na 31.12.2013 r. .................................................... Załącznik nr 22. Arkusz konsolidacyjny na 31.12.2013 r., obejmujący wszystkie jednostki ujmowane w skonsolidowanym bilansie ............................................................ 283 287 292 296 300 304 309 313 318 321 326 VI 3 1 . 2 . O g (cid:243) l n e z a s a d y s p o r z (cid:30) d z a n i a s p r a w o z d a (cid:29) (cid:28) n a n s o w y c h z a 2 0 1 3 (cid:31) r . Z d a r z e n i a d o t y c z ą c e p a ń s t w o w e g o f u n d u s z u c e l o w e g o u j m u j e s i ę w   k s i ę g a c h r a c h u n - k o w y c h i   w y k a z u j e w   s p r a w o z d a n i u fi n a n s o w y m j e d n o s t k i o b s ł u g u j ą c e j d y s p o n e n t a t e g o f u n d u s z u . W   o b e c n i e o b o w i ą z u j ą c y m S z c z e g Z a s R a c h R z o s t a ł o r ó w n i e ż z d e fi n i o w a n e p o j ę c i e s p r a w o z d a n i a fi n a n s o w e g o J S T , k t ó r e s k ł a d a s i ę z : (cid:150) b i l a n s u z (cid:30) w y k o n a n i a b u d (cid:25) e t u J S T , (cid:150) (cid:23) (cid:29) c z n e g o b i l a n s u o b e j m u j (cid:29) c e g o d a n e w y n i k a j (cid:29) c e z (cid:30) b i l a n s (cid:243) w s a m o r z (cid:29) d o w y c h j e d n o - s t e k b u d (cid:25) e t o w y c h i (cid:30) s a m o r z (cid:29) d o w y c h z a k (cid:23) a d (cid:243) w b u d (cid:25) e t o w y c h , (cid:150) (cid:23) (cid:29) c z n e g o r a c h u n k u z y s k (cid:243) w i (cid:30) s t r a t o b e j m u j (cid:29) c e g o d a n e w y n i k a j (cid:29) c e z (cid:30) r a c h u n k (cid:243) w z y - s k (cid:243) w i (cid:30) s t r a t s a m o r z (cid:29) d o w y c h j e d n o s t e k b u d (cid:25) e t o w y c h i (cid:30) s a m o r z (cid:29) d o w y c h z a k (cid:23) a d (cid:243) w b u d (cid:25) e t o w y c h , (cid:150) (cid:23) (cid:29) c z n e g o z e s t a w i e n i a z m i a n w (cid:30) f u n d u s z u o b e j m u j (cid:29) c e g o d a n e w y n i k a j (cid:29) c e z (cid:30) z e s t a w i e (cid:24) z m i a n w (cid:30) f u n d u s z u s a m o r z (cid:29) d o w y c h j e d n o s t e k b u d (cid:25) e t o w y c h i (cid:30) s a m o r z (cid:29) d o w y c h z a k (cid:23) a - d (cid:243) w b u d (cid:25) e t o w y c h . 1 . 2 . O g (cid:243) l n e z a s a d y s p o r z (cid:30) d z a n i a s p r a w o z d a (cid:29) (cid:28) n a n s o w y c h z a 2 0 1 3 (cid:31) r . S p o r z ą d z a j ą c s p r a w o z d a n i e fi n a n s o w e J S T , n a l e ż y d o k o n a ć o d p o w i e d n i c h w y ł ą c z e ń w z a j e m n y c h r o z l i c z e ń m i ę d z y j e d n o s t k a m i . Z (cid:30) § (cid:30) 2 0 (cid:30) u s t . (cid:30) 3 S z c z e g Z a s R a c h R w y n i k a , (cid:25) e w y (cid:23) (cid:29) c z e n i a w z a j e m n y c h r o z l i c z e (cid:24) w (cid:30) (cid:23) (cid:29) c z n y c h s p r a w o z d a n i a c h (cid:31) n a n s o w y c h J S T w (cid:30) s z c z e - g (cid:243) l n o (cid:28) c i p o l e g a j (cid:29) n a w y (cid:23) (cid:29) c z e n i u : (cid:150) w z a j e m n y c h n a l e (cid:25) n o (cid:28) c i i (cid:30) z o b o w i (cid:29) z a (cid:24) o r a z i n n y c h r o z r a c h u n k (cid:243) w o (cid:30) p o d o b n y m c h a - r a k t e r z e , (cid:150) w y n i k u (cid:31) n a n s o w e g o u s t a l o n e g o n a o p e r a c j a c h d o k o n y w a n y c h p o m i (cid:26) d z y j e d n o s t k a - m i u j m o w a n y m i w (cid:30) s p r a w o z d a n i u (cid:31) n a n s o w y m J S T . Z d e (cid:31) n i o w a n i e s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e g o J S T r o z w i a (cid:23) o w (cid:29) t p l i w o (cid:28) c i , j a k i e s p r a w o z d a n i e (cid:31) n a n s o w e j e s t p r z e d m i o t e m b a d a n i a p r z e z b i e g (cid:23) y c h r e w i d e n t (cid:243) w . (cid:21) (cid:29) c z n e s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e s p o r z (cid:29) d z a n e s (cid:29) t e (cid:25) p r z e z s e k t o r r z (cid:29) d o w y . N a p o d s t a w i e § (cid:30) 1 9 u s t . (cid:30) 1 S z c z e g Z a s R a c h R (cid:30) j e d n o s t k i b u d (cid:25) e t o w e o b s (cid:23) u g u j (cid:29) c e d y s p o n e n t a g (cid:23) (cid:243) w n e g o i (cid:30) d y s p o n e n t (cid:243) w (cid:28) r o d k (cid:243) w b u d (cid:25) e t u p a (cid:24) s t w a d r u g i e g o s t o p n i a s p o r z (cid:29) d z a j (cid:29) (cid:23) (cid:29) c z n e s p r a - w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e , k t (cid:243) r e s (cid:29) s u m (cid:29) s p r a w o z d a (cid:24) (cid:31) n a n s o w y c h j e d n o s t e k i (cid:30) p l a c (cid:243) w e k p o d l e g (cid:23) y c h d y s p o n e n t o m g (cid:23) (cid:243) w n y m c z (cid:26) (cid:28) c i b u d (cid:25) e t o w e j i (cid:30) d y s p o n e n t o m (cid:28) r o d k (cid:243) w b u d (cid:25) e t u p a (cid:24) s t w a d r u g i e g o s t o p n i a o r a z w (cid:23) a s n e g o s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e g o , z (cid:30) o d p o w i e d n i m w y - (cid:23) (cid:29) c z e n i e m w z a j e m n y c h r o z l i c z e (cid:24) d o k o n y w a n y c h m i (cid:26) d z y t y m i j e d n o s t k a m i . N a t o m i a s t w (cid:30) § 1 9 u s t . (cid:30) 2 S z c z e g Z a s R a c h R u s t a l o n o , n a c z y m w (cid:30) s z c z e g (cid:243) l n o (cid:28) c i p o l e g a j (cid:29) w y (cid:23) (cid:29) c z e n i a 4 1 . (cid:31) P o d s t a w y p r a w n e i o g (cid:243) l n e z a s a d y p r o w a d z e n i a k s i (cid:30) g r a c h u n k o w y c h o r a z s p o r z (cid:30) d z a n i a . . . w z a j e m n y c h r o z l i c z e (cid:24) w (cid:30) (cid:23) (cid:29) c z n y c h s p r a w o z d a n i a c h (cid:31) n a n s o w y c h d y s p o n e n t (cid:243) w b u d (cid:25) e t u p a (cid:24) s t w a , a (cid:30) m i a n o w i c i e d o t y c z (cid:29) o n e : (cid:150) w z a j e m n y c h n a l e (cid:25) n o (cid:28) c i i (cid:30) z o b o w i (cid:29) z a (cid:24) o r a z i n n y c h r o z r a c h u n k (cid:243) w o (cid:30) p o d o b n y m c h a - r a k t e r z e , (cid:150) w y n i k u (cid:31) n a n s o w e g o u s t a l o n e g o n a o p e r a c j a c h d o k o n y w a n y c h p o m i (cid:26) d z y j e d n o s t k a - m i i (cid:30) p l a c (cid:243) w k a m i p o d l e g (cid:23) y m i d y s p o n e n t o m c z (cid:26) (cid:28) c i b u d (cid:25) e t o w e j i (cid:30) d y s p o n e n t o m (cid:28) r o d - k (cid:243) w b u d (cid:25) e t u p a (cid:24) s t w a d r u g i e g o s t o p n i a o r a z w (cid:23) a s n e g o s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e g o o d p o w i e d n i e g o d y s p o n e n t a (cid:28) r o d k (cid:243) w b u d (cid:25) e t u p a (cid:24) s t w a . P o j (cid:26) c i e r o k u o b r o t o w e g o i (cid:30) o k r e s u s p r a w o z d a w c z e g o z o s t a (cid:23) o o k r e (cid:28) l o n e w (cid:30) S z c z e g Z a s R a c h R . M i a n o w i c i e , z g o d n i e z (cid:30) § (cid:30) 1 8 t e g o r o z p o r z (cid:29) d z e n i a r o k i e m o b r o t o w y m j e s t r o k b u d ż e t o w y , a   o k r e s e m s p r a w o z d a w c z y m j e s t m i e s i ą c . W e d (cid:23) u g r e g u l a c j i § (cid:30) 1 8 u s t . 3 S z c z e g Z a s R a c h R o s t a t e c z n e z a m k n i ę c i e i   o t w a r c i e k s i ą g r a c h u n k o w y c h j e d n o s t k i i   p l a c ó w k i k o n t y n u u j ą c e j d z i a ł a l n o ś ć p o w i n n o n a s t ą p i ć d o 3 0   k w i e t n i a r o k u n a s t ę p n e g o , a   w   j e d n o s t k a c h , k t ó r y c h s p r a w o z d a n i e fi n a n s o w e p o d l e g a z a t w i e r d z e n i u , w   c i ą g u 1 5 d n i o d d n i a z a t w i e r d z e n i a s p r a w o z d a n i a fi n a n s o - w e g o z a r o k o b r o t o w y . D l a b u d (cid:25) e t (cid:243) w J S T n a d z i e (cid:24) z a m k n i (cid:26) c i a k s i (cid:29) g r a c h u n k o w y c h ( d z i e (cid:24) b i l a n s o w y ) , t o j e s t n a 3 1 g r u d n i a , s p o r z (cid:29) d z a s i (cid:26) b i l a n s z (cid:30) w y k o n a n i a b u d (cid:25) e t u J S T . O b o w i (cid:29) z e k s p o r z (cid:29) d z a n i a s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e g o s k (cid:23) a d a j (cid:29) c e g o s i (cid:26) z (cid:30) b i l a n s u , r a c h u n - k u z y s k (cid:243) w i (cid:30) s t r a t j e d n o s t k i ( w a r i a n t p o r (cid:243) w n a w c z y ) o r a z z e s t a w i e n i a z m i a n w (cid:30) f u n d u - s z u j e d n o s t k i n a d z i e (cid:24) z a m k n i (cid:26) c i a k s i (cid:29) g r a c h u n k o w y c h ( d z i e (cid:24) b i l a n s o w y ) , t o j e s t n a 3 1 (cid:30) g r u d n i a , m a j (cid:29) j e d n o s t k i k o n t y n u u j (cid:29) c e d z i a (cid:23) a l n o (cid:28) (cid:27) , t a k i e j a k : j e d n o s t k i b u d (cid:25) e t o w e i (cid:30) s a m o r z (cid:29) d o w e z a k (cid:23) a d y b u d (cid:25) e t o w e . P l a c (cid:243) w k i s p o r z (cid:29) d z a j (cid:29) s p r a w o z d a n i e (cid:31) n a n s o w e o b e j m u j (cid:29) c e b i l a n s n a d z i e (cid:24) z a m k n i (cid:26) c i a k s i (cid:29) g r a c h u n k o w y c h ( d z i e (cid:24) b i l a n s o w y ) , t o j e s t n a 3 1 g r u d n i a . S p r a w o z d a w c z o (cid:28) (cid:27) (cid:31) n a n s o w a d z i e l i s i (cid:26) n a : (cid:150) s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e j e d n o s t k o w e , (cid:150) s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e (cid:23) (cid:29) c z n e . P o n a d t o z a r z (cid:29) d J S T s p o r z (cid:29) d z a s k o n s o l i d o w a n y b i l a n s . P r z y s p o r z a d z a n i u s k o n s o l i d o w a - n e g o b i l a n s u J S T s t o s u j e p r z e p i s y r o z d z i a (cid:23) u 6 R a c h U . J e d n o s t k (cid:29) d o m i n u j (cid:29) c (cid:29) n a p o d s t a - w i e S z c z e g Z a s R a c h R j e s t J S T . S p r a w o z d a n i a fi n a n s o w e j e d n o s t k o w e s p o r z ą d z a n e s ą n a p o d s t a w i e w ł a s n y c h k s i ą g r a c h u n k o w y c h j e d n o s t k i . S p r a w o z d a n i a (cid:23) (cid:29) c z n e s (cid:29) s p o r z (cid:29) d z a n e n a p o d s t a w i e s p r a w o z d a (cid:24) (cid:31) n a n s o w y c h j e d n o s t - k o w y c h , z (cid:30) o d p o w i e d n i m w y (cid:23) (cid:29) c z e n i e m w z a j e m n y c h r o z l i c z e (cid:24) d o k o n y w a n y c h m i (cid:26) d z y j e d n o s t k a m i o b j (cid:26) t y m i t y m i s p r a w o z d a n i a m i . 5 1 . 3 . U d o s t (cid:27) p n i a n i e r o c z n e g o s p r a w o z d a n i a (cid:28) n a n s o w e g o S p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e j e d n o s t k o w e j e d n o s t e k b u d (cid:25) e t o w y c h o r a z s a m o r z (cid:29) d o w y c h z a k (cid:23) a d (cid:243) w b u d (cid:25) e t o w y c h , b i l a n s p l a c (cid:243) w k i , (cid:23) (cid:29) c z n e s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e s p o r z (cid:29) d z a n e p r z e z j e d n o s t k i b u d (cid:25) e t o w e o b s (cid:23) u g u j (cid:29) c e d y s p o n e n t a g (cid:23) (cid:243) w n e g o i (cid:30) d y s p o n e n t (cid:243) w (cid:28) r o d k (cid:243) w b u d (cid:25) e t u p a (cid:24) s t w a d r u g i e g o s t o p n i a o r a z s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e J S T , a (cid:30) t a k (cid:25) e b i l a n s z (cid:30) w y k o n a n i a b u d (cid:25) e t u J S T o r a z s k o n s o l i d o w a n y b i l a n s s p o r z (cid:29) d z a n y p r z e z z a r z (cid:29) d J S T s p o r z (cid:29) d z a s i (cid:26) w (cid:30) z (cid:23) o t y c h i (cid:30) g r o s z a c h . S p r a w o z d a n i a t e s p o r z (cid:29) d z a s i (cid:26) w (cid:30) j (cid:26) z y k u p o l s k i m i (cid:30) w (cid:30) w a l u c i e p o l s k i e j . S p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e j e d n o s t k o w e j e d n o s t e k b u d (cid:25) e t o w y c h o r a z s a m o r z (cid:29) d o w y c h z a k (cid:23) a d (cid:243) w b u d (cid:25) e t o w y c h , b i l a n s p l a c (cid:243) w k i o r a z b i l a n s z (cid:30) w y k o n a n i a b u d (cid:25) e t u J S T s p o r z (cid:29) d z a s i (cid:26) w (cid:30) t e r m i n i e 3 m i e s i (cid:26) c y o d d n i a , n a k t (cid:243) r y z a m y k a s i (cid:26) k s i (cid:26) g i r a c h u n k o w e . 1 . 3 . U d o s t (cid:27) p n i a n i e r o c z n e g o s p r a w o z d a n i a (cid:28) n a n s o w e g o K i e r o w n i c y j e d n o s t e k b u d (cid:25) e t o w y c h s k (cid:23) a d a j (cid:29) s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e o d p o w i e d n i o d y s p o n e n t o m (cid:28) r o d k (cid:243) w b u d (cid:25) e t u w y (cid:25) s z e g o s t o p n i a ( w (cid:30) p r z y p a d k u p a (cid:24) s t w o w y c h j e d n o - s t e k b u d (cid:25) e t o w y c h ) l u b z a r z (cid:29) d o m J S T ( w (cid:30) p r z y p a d k u s a m o r z (cid:29) d o w y c h j e d n o s t e k b u d (cid:25) e - t o w y c h ) . K i e r o w n i c y s a m o r z (cid:29) d o w y c h z a k (cid:23) a d (cid:243) w b u d (cid:25) e t o w y c h s k (cid:23) a d a j (cid:29) s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e z a r z (cid:29) d o m J S T . T e r m i n z (cid:23) o (cid:25) e n i a s p r a w o z d a n i a u p (cid:23) y w a z (cid:30) d n i e m 3 1 m a r c a r o k u n a s t (cid:26) p n e g o . D y s p o n e n c i (cid:28) r o d k (cid:243) w b u d (cid:25) e t u d r u g i e g o s t o p n i a p r z e k a z u j (cid:29) (cid:23) (cid:29) c z n e s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n - s o w e d y s p o n e n t o m c z (cid:26) (cid:28) c i b u d (cid:25) e t o w e j d o 1 5 k w i e t n i a r o k u n a s t (cid:26) p n e g o . N a t o m i a s t d y s - p o n e n c i c z (cid:26) (cid:28) c i b u d (cid:25) e t o w e j p r z e k a z u j (cid:29) (cid:23) (cid:29) c z n e s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e d o M i n i s t e r s t w a F i n a n s (cid:243) w , d o 3 0 k w i e t n i a r o k u n a s t (cid:26) p n e g o . Z a r z (cid:29) d y J S T p r z e k a z u j (cid:29) s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e J S T d o w (cid:23) a (cid:28) c i w y c h r e g i o n a l n y c h i z b o b r a c h u n k o w y c h w (cid:30) t e r m i n i e d o 3 0 k w i e t n i a r o k u n a s t (cid:26) p n e g o . N a t o m i a s t s k o n s o l i d o - w a n e b i l a n s e w (cid:30) f o r m i e p i s e m n e j i (cid:30) w (cid:30) f o r m i e d o k u m e n t u e l e k t r o n i c z n e g o , w (cid:30) r o z u m i e n i u p r z e p i s (cid:243) w u s t a w y z (cid:30) 1 7 . 2 . 2 0 0 5 r . o (cid:30) i n f o r m a t y z a c j i d z i a (cid:23) a l n o (cid:28) c i p o d m i o t (cid:243) w r e a l i z u j (cid:29) c y c h z a d a n i a p u b l i c z n e ( t . j . D z . U . z (cid:30) 2 0 1 3 (cid:30) r . p o z . 2 3 5 ) , z a r z (cid:29) d y J S T p r z e k a z u j (cid:29) d o w (cid:23) a (cid:28) c i w y c h r e g i o n a l n y c h i z b o b r a c h u n k o w y c h w (cid:30) t e r m i n i e d o 3 0 c z e r w c a r o k u n a s t (cid:26) p n e g o . N a l e (cid:25) y j e d n a k m i e (cid:27) u w a d z e , (cid:25) e z a r z (cid:29) d y J S T m o g (cid:29) p r z e k a z y w a (cid:27) s k o n s o l i d o w a n e b i l a n s e w y - (cid:23) (cid:29) c z n i e w (cid:30) f o r m i e d o k u m e n t u e l e k t r o n i c z n e g o , t y l k o w t e d y g d y a u t e n t y c z n o (cid:28) (cid:27) i c h p o - c h o d z e n i a i (cid:30) i n t e g r a l n o (cid:28) (cid:27) i c h t r e (cid:28) c i b (cid:26) d (cid:29) z a g w a r a n t o w a n e b e z p i e c z n y m p o d p i s e m e l e k - t r o n i c z n y m , w (cid:30) r o z u m i e n i u u s t a w y z (cid:30) 1 8 . 9 . 2 0 0 1 r . o (cid:30) p o d p i s i e e l e k t r o n i c z n y m ( t . j . (cid:30) D z . U . z (cid:30) 2 0 1 3 (cid:30) r . p o z . (cid:30) 2 6 2 z e z m . ; d a l e j : E l e k t r P o d p i s U ) , w e r y (cid:31) k o w a n y m z a p o m o c (cid:29) w a (cid:25) n e g o k w a l i (cid:31) k o w a n e g o c e r t y (cid:31) k a t u . R e g i o n a l n e i z b y o b r a c h u n k o w e p r z e k a z u j (cid:29) d o M i n i s t e r s t w a F i n a n s (cid:243) w s k o n s o l i d o w a n e b i l a n s e J S T w (cid:30) f o r m i e d o k u m e n t u e l e k t r o n i c z n e g o d o 1 4 (cid:30) l i p c a r o k u n a s t (cid:26) p n e g o . 6 1 . (cid:31) P o d s t a w y p r a w n e i o g (cid:243) l n e z a s a d y p r o w a d z e n i a k s i (cid:30) g r a c h u n k o w y c h o r a z s p o r z (cid:30) d z a n i a . . . S p o s (cid:243) b i (cid:30) t e r m i n p r z e k a z a n i a s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e g o p l a c (cid:243) w k i o k r e (cid:28) l a d y s p o n e n t c z (cid:26) (cid:28) c i b u d (cid:25) e t o w e j . 1 . 4 . P o d p i s a n i e r o c z n e g o s p r a w o z d a n i a (cid:28) n a n s o w e g o S p r a w o z d a n i e (cid:31) n a n s o w e j e d n o s t e k b u d (cid:25) e t o w y c h o r a z s a m o r z (cid:29) d o w y c h z a k (cid:23) a d (cid:243) w b u d (cid:25) e - t o w y c h i (cid:30) p l a c (cid:243) w k i p o d p i s u j (cid:29) o d p o w i e d n i o k i e r o w n i k j e d n o s t k i b u d (cid:25) e t o w e j o r a z s a m o - r z (cid:29) d o w e g o z a k (cid:23) a d u b u d (cid:25) e t o w e g o i (cid:30) g (cid:23) (cid:243) w n y k s i (cid:26) g o w y a l b o k i e r o w n i k p l a c (cid:243) w k i i (cid:30) k s i (cid:26) g o w y p l a c (cid:243) w k i . B i l a n s z (cid:30) w y k o n a n i a b u d (cid:25) e t u J S T p o d p i s u j (cid:29) z a r z (cid:29) d i (cid:30) s k a r b n i k . S p r a w o z d a n i e (cid:31) n a n s o w e J S T i (cid:30) s k o n s o l i d o w a n y b i l a n s J S T p o d p i s u j e z a r z (cid:29) d i (cid:30) s k a r b n i k . 1 . 5 . P r z e c h o w y w a n i e r o c z n e g o s p r a w o z d a n i a (cid:28) n a n s o w e g o S p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e p o d o b n i e j a k p o l i t y k (cid:26) r a c h u n k o w o (cid:28) c i , k s i (cid:26) g i r a c h u n k o w e ( d z i e n n i k , k s i (cid:26) g (cid:26) g (cid:23) (cid:243) w n (cid:29) , k s i (cid:26) g i p o m o c n i c z e , z e s t a w i e n i a o b r o t (cid:243) w i (cid:30) s a l d k o n t k s i (cid:26) g i g (cid:23) (cid:243) w n e j o r a z s a l d k o n t k s i (cid:29) g p o m o c n i c z y c h , w y k a z s k (cid:23) a d n i k (cid:243) w a k t y w (cid:243) w i (cid:30) p a s y w (cid:243) w ( i n w e n t a r z ) , d o w o d y k s i (cid:26) g o w e , d o k u m e n t y i n w e n t a r y z a c y j n e , n a l e (cid:25) y p r z e c h o w y w a (cid:27) w (cid:30) o d p o w i e d n i s p o s (cid:243) b i (cid:30) c h r o n i (cid:27) p r z e d n i e d o z w o l o n y m i z m i a n a m i , n i e u p o w a (cid:25) n i o n y m r o z p o w s z e c h n i a n i e m , u s z k o d z e n i e m l u b z n i s z c z e n i e m , c o w y n i k a z (cid:30) a r t . (cid:30) 7 1 R a c h U . N a p o d s t a w i e a r t . (cid:30) 7 4 u s t . 1 R a c h U z a t w i e r d z o n e r o c z n e s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e p o d l e - g a j (cid:29) t r w a (cid:23) e m u p r z e c h o w y w a n i u . 1 . 6 . O d p o w i e d z i a l n o (cid:26) (cid:25) z a r o c z n e j e d n o s t k o w e s p r a w o z d a n i e (cid:28) n a n s o w e Z a c a (cid:23) o (cid:28) (cid:27) g o s p o d a r k i (cid:31) n a n s o w e j j e d n o s t k i s e k t o r a (cid:31) n a n s (cid:243) w p u b l i c z n y c h o d p o w i a d a k i e r o w n i k j e d n o s t k i , c o w y n i k a z (cid:30) a r t . (cid:30) 5 3 u s t a w y z (cid:30) 2 7 . 8 . 2 0 0 9 (cid:30) r . o (cid:30) (cid:31) n a n s a c h p u b l i c z n y c h ( t . j . (cid:30) D z . U . z (cid:30) 2 0 1 3 (cid:30) r . p o z . (cid:30) 8 8 5 z e z m . ) (cid:150) d a l e j : F i n P u b l U . M o (cid:25) e o n j e d n a k p o w i e r z y (cid:27) o k r e - (cid:28) l o n e o b o w i (cid:29) z k i w (cid:30) z a k r e s i e g o s p o d a r k i (cid:31) n a n s o w e j p r a c o w n i k o m j e d n o s t k i . P r z y j (cid:26) c i e o b o w i (cid:29) z k (cid:243) w p r z e z t e o s o b y p o w i n n o b y (cid:27) p o t w i e r d z o n e d o k u m e n t e m w (cid:30) f o r m i e o d r (cid:26) b - n e g o i m i e n n e g o u p o w a (cid:25) n i e n i a a l b o w s k a z a n i a w (cid:30) r e g u l a m i n i e o r g a n i z a c y j n y m j e d n o s t k i . P o d o b n e r e g u l a c j e z a w i e r a R a c h U . M i a n o w i c i e z g o d n i e z (cid:30) a r t . (cid:30) 4 u s t . (cid:30) 5 R a c h U o d p o w i e - d z i a l n o (cid:28) (cid:27) z a w y k o n y w a n i e o b o w i (cid:29) z k (cid:243) w w (cid:30) z a k r e s i e r a c h u n k o w o (cid:28) c i p o n o s i k i e r o w n i k j e d n o s t k i , w (cid:30) t y m z (cid:30) t y t u (cid:23) u n a d z o r u , r (cid:243) w n i e (cid:25) w (cid:30) p r z y p a d k u , g d y o k r e (cid:28) l o n e o b o w i (cid:29) z k i w (cid:30) z a k r e s i e r a c h u n k o w o (cid:28) c i (cid:22) z (cid:30) w y (cid:23) (cid:29) c z e n i e m o d p o w i e d z i a l n o (cid:28) c i z a p r z e p r o w a d z e n i e 7 1 . 6 . O d p o w i e d z i a l n o (cid:26) (cid:25) z a r o c z n e j e d n o s t k o w e s p r a w o z d a n i e (cid:28) n a n s o w e i n w e n t a r y z a c j i w (cid:30) f o r m i e s p i s u z (cid:30) n a t u r y (cid:22) z o s t a n (cid:29) p o w i e r z o n e i n n e j o s o b i e z a j e j z g o d (cid:29) . P r z y j (cid:26) c i e p r z e z o s o b (cid:26) i n n (cid:29) n i (cid:25) k i e r o w n i k j e d n o s t k i o d p o w i e d z i a l n o (cid:28) c i z a w y k o n y w a n i e o b o w i (cid:29) z k (cid:243) w w (cid:30) z a k r e s i e r a c h u n k o w o (cid:28) c i p o w i n n o b y (cid:27) s t w i e r d z o n e w (cid:30) f o r m i e p i s e m n e j . W (cid:30) j e d n o s t k a c h s e k t o r a (cid:31) n a n s (cid:243) w p u b l i c z n y c h p r a c o w n i k i e m , k t (cid:243) r e m u k i e r o w n i k j e d - n o s t k i p o w i e r z a o b o w i (cid:29) z k i i (cid:30) o d p o w i e d z i a l n o (cid:28) (cid:27) w (cid:30) z a k r e s i e p r o w a d z e n i a r a c h u n k o w o (cid:28) c i j e d n o s t k i j e s t g (cid:23) (cid:243) w n y k s i (cid:26) g o w y , c o s t a n o w i a r t . (cid:30) 5 4 F i n P u b l U . Z a k r e s r a c h u n k o w o (cid:28) c i j e d n o s t k i w y n i k a z (cid:30) a r t . (cid:30) 4 u s t . (cid:30) 3 R a c h U i (cid:30) o b e j m u j e o n m i (cid:26) d z y i n n y m i s p o r z (cid:29) d z a n i e s p r a w o z d a (cid:24) (cid:31) n a n s o w y c h . P o w i e r z e n i e p r z e z k i e r o w n i k a j e d n o s t k i o b o w i (cid:29) z k (cid:243) w w (cid:30) z a k r e s i e r a c h u n k o w o (cid:28) c i , w (cid:30) t y m s p o r z (cid:29) d z a n i a s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e g o , g (cid:23) (cid:243) w n e m u k s i (cid:26) g o w e m u l u b i n n e j o s o b i e n i e o z n a c z a , (cid:25) e k i e r o w n i k n i e p o n o s i j u (cid:25) o d p o - w i e d z i a l n o (cid:28) c i z a t e o b o w i (cid:29) z k i . O d p o w i a d a o n n a d a l z (cid:30) t y t u (cid:23) u n a d z o r u z a w y k o n a n i e t y c h o b o w i (cid:29) z k (cid:243) w . Z a t e m g (cid:23) (cid:243) w n y k s i (cid:26) g o w y c z y i n n a o s o b a , k t (cid:243) r e j p o w i e r z o n o t e o b o w i (cid:29) z k i p o n o s i o d p o w i e d z i a l n o (cid:28) (cid:27) s o l i d a r n (cid:29) z (cid:30) k i e r o w n i k i e m j e d n o s t k i . P o d p i s a n i e s p r a w o z d a n i a (cid:31) n a n s o w e g o p r z e z u p o w a (cid:25) n i o n e o s o b y o z n a c z a , (cid:25) e t o s p r a w o z - d a n i e (cid:31) n a n s o w e j e s t k o m p l e t n e , a (cid:30) t a k (cid:25) e p r z e d s t a w i a p r a w d z i w y i (cid:30) r z e t e l n y s t a n s y t u a c j i (cid:31) n a n s o w e j i (cid:30) m a j (cid:29) t k o w e j j e d n o s t k i . Z (cid:23) o (cid:25) e n i e p o d p i s u p o d s p r a w o z d a n i e m (cid:31) n a n s o w y m w i (cid:29) (cid:25) e s i (cid:26) z (cid:30) p r z y j (cid:26) c i e m p r z e z t e o s o b y o d p o w i e d z i a l n o (cid:28) c i z a r z e t e l n o (cid:28) (cid:27) i (cid:30) p r a w i d (cid:23) o w o (cid:28) (cid:27) t e g o s p r a w o z d a n i a .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: