Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 005934 22759412 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326960208 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-62%), audiobook).

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzne jednostki, które muszą sporządzać sprawozdanie finansowe nie tylko w oparciu o ustawę o rachunkowości, ale szereg innych ustaw. Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia cały proces sporządzenia sprawozdania finansowego od ustalenia sald na koniec roku po sporządzenie raportu ekonomiczno-finansowego (nowy obowiązek w 2017 r.). Publikacja stanowi praktyczne narzędzie dla głównego księgowego, które pozwoli sprawdzić czy sprawozdanie finansowe jego jednostki spełnia wszystkie wymagania i jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zuzanna Świerc – ekonomista z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach: główny księgowy oraz dyrektor finansowy w SPZOZ, autor wielu artykułów z dziedziny finansów, wykła- dowca SGH, aktywny trener m.in. Centrum Edukacji Menedżer- skiej, konsultant i audytor podmiotów leczniczych. Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 1 5 J O U Cena brutto 79,00 zł Zuzanna Świerc SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK Praktyczne wskazówki eksperta B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A UOJ51 Sprawozdanie finansowe spzoz G5MM.indd 1 07.02.2017 17:18:54 Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2016 rok Praktyczne wskazówki eksperta UOJ51.indd 1 02.02.2017 12:20 Autor: Zuzanna Świerc Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Marek Kwiatkowski Koordynator produkcji: Magdalena Huta Korekta: Bożena Hałuszczyńska Skład, łamanie: Dariusz Ziach Druk: MillerDruk, ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa ISBN 978-83-269-6020-8 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Publikacja „Sprawozdanie finansowe SPZoZ za 2016 rok. Praktyczne wskazówki eksperta” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej pub- likacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powo łaniem się na źródło. Publikacja „Sprawozdanie finansowe SPZoZ za 2016 rok. Praktyczne wskazówki eksperta” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w pub- likacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w kon- kretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów pań- stwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do kon- kretnych przykładów. UOJ51.indd 2 02.02.2017 12:20 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................................... 4 Wprowadzenie ................................................................................................ 5 Rozdział 1. Podstawy prawne gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ....................................................... 7 Rozdział 2. Harmonogram prac związanych z rocznym sprawozdaniem finansowym .................................................................................................... Rozdział 3. Inwentaryzacja ............................................................................ Rozdział 4. Roczne sprawozdanie finansowe ............................................... pomocniczych oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych ........................... 4.1. Sporządzenie zestawień obrotów i sald księgi głównej i ksiąg 4.2. Błędy stwierdzone w sprawozdaniu finansowym roku poprzedniego .......................................................................................... 4.3. Elementy składowe rocznego sprawozdania finansowego .................... 4.3.1. Bilans ............................................................................................. 4.3.2. Rachunek zysków i strat ................................................................ 4.3.3. Informacja dodatkowa ................................................................... 4.3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ....................................... 4.3.5. Rachunek przepływów pieniężnych ............................................. Rozdział 5. Badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta ..................... Rozdział 6. Procedura zatwierdzenia sprawozdania, obowiązki w zakresie zgłoszenia, publikacji sprawozdania i przechowywania dokumentów ................................................................................................... Rozdział 7. Raport ekonomiczno-finansowy ................................................ Rozdział 8. Powiązania planu kont z pozycjami sprawozdania finansowego .................................................................................................... Wykaz aktów prawnych ................................................................................. Wykaz tabel ..................................................................................................... 15 17 23 23 24 27 28 55 61 66 69 77 81 84 86 96 97 3 UOJ51.indd 3 02.02.2017 12:20 – bilans otwarcia – bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – bilans zamknięcia – krajowy standard rachunkowości – Klasyfikacja Środków Trwałych – międzynarodowy standard rachunkowości – Narodowy Bank Polski – Narodowy Fundusz Zdrowia – rachunek zysków i strat – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – ustawa o działalności leczniczej – ustawa o finansach publicznych Wykaz skrótów Bo BRMK BZ KSR KŚT MSR NBP NFZ RZiS SPZoZ u.dz.l. u.f.p. u.p.d.o.p. – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych uor WNiP ZFŚS – ustawa o rachunkowości – wartości niematerialne i prawne – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 UOJ51.indd 4 02.02.2017 12:20 Wprowadzenie Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzna forma prawna prowadzenia działalności leczniczej, o statusie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres regulacji prawnych odnoszących się do gos- podarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej: SPZoZ) obejmuje kilka ustaw, przy czym nie wszystkie ich zapisy dotyczą właśnie tego typu jednostki. Przysparza to wiele trudności i wąt- pliwości nie tylko przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, lecz także przy jego czytaniu, ocenie czy kontroli. Niniejsza publikacja została przygotowana głównie z myślą o pracowni- kach służb finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro- wotnej, w tym głównych księgowych, jako praktyczny przewodnik, który ma ułatwić prace związane z zamknięciem roku i prawidłowym przygoto- waniem sprawozdania finansowego za 2016 rok. Może być także pomocna dla pracowników podmiotów tworzących, odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę podległych jednostek, członków rad społecznych i innych osób zainteresowanych specyfiką SPZoZ. Zuzanna Świerc 5 UOJ51.indd 5 02.02.2017 12:20 UOJ51.indd 6 02.02.2017 12:20 Rozdział 1. Podstawy prawne gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.; dalej: uor). Wśród podmiotów zobowiązanych do jej stosowania w art. 2 ust. 1 pkt 1 uor wskazano m.in. „inne osoby prawne”. W zakresie gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ustawa określa najważniejsze jej elementy, tj. sposób pro- wadzenia ksiąg rachunkowych, zasady przeprowadzania inwentaryzacji, zasady wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, spo- rządzania sprawozdania finansowego i jego badania. W pewnych kwestiach ustawa pozostawia wszystkim jednostkom wybór i dokładne ukształtowa- nie zasad prowadzenia ewidencji czy wyceny pozycji sprawozdawczych w sposób oddający specyfikę jednostki, przystosowany do prowadzonej przez nie działalności. Każdy podmiot zobowiązany do stosowania uor po- winien więc posiadać swoją wewnętrzną dokumentację opisującą przyję- te zasady rachunkowości, zwane także polityką rachunkowości, dotyczące w szczególności (art. 10 uor): 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów spra- wozdawczych; 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunko- wych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z okreś- leniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w orga- nizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informa- tycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, 7 UOJ51.indd 7 02.02.2017 12:20 w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algo- rytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogra- mowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji; 4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. Kierownik SPZo Z ustala te zasady w formie pisemnej i w razie potrze- by aktualizuje. Powinny być one stosowane w sposób ciągły, tak by spra- wozdania finansowe za kolejne lata obrotowe zapewniały porównywalność danych i stanowiły rzetelną informację na temat sytuacji majątkowej i finan- sowej jednostki. W zakresie uregulowań dotyczących sporządzania rocznego sprawo- zdania finansowego w ramach ustalonej polityki rachunkowości należy wykorzystać prawo wyboru przewidziane w ustawie, dotyczące: 1) materialnej polityki bilansowej – wybór metod wyceny składników majątkowych, rozliczania kosztów w czasie, tworzenia rezerw; 2) formalnej polityki bilansowej – wybór metody prezentacji danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym, wariantu rachunku zysków i strat, metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Bilans W odniesieniu do poszczególnych pozycji bilansowych będą to następu- jące zagadnienia: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: a) określenie zasad naliczania odpisów amortyzacyjnych (umorzenio- wych) od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w zależności od ich wartości, okresu użytkowania, z uwzględnieniem utraty ich wartości wskutek używania lub upływu czasu, b) opis przyjętych metod ustalania odpisów amortyzacyjnych (liniowa, degresywna, indywidualna dla środków używanych, ulepszonych), c) ustalenie metod uproszczonych (jednorazowych) odpisów amorty- zacyjnych dla przedmiotów o niskiej jednostkowej wartości; 2) inwestycje długo- i krótkoterminowe: a) zasady wyceny, b) skutki przeszacowania i trwałej utraty wartości, c) sposób przekwalifikowania inwestycji stanowiących aktywa trwałe do aktywów obrotowych i odwrotnie; 8 UOJ51.indd 8 02.02.2017 12:20 Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2016 rok
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: