Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00142 002684 20672722 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdanie finansowe w firmie - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe w firmie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-448-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Roczne sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Publikacja „Sprawozdanie finansowe w firmie” omawia podatkowe i bilansowe aspekty związane z zamknięciem roku 2018.
Ten niezbędnik każdego księgowego w bardzo przystępny sposób opisuje zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz z wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Praktyczne przykłady przeprowadzą Czytelnika przez poszczególne etapy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego wraz z załącznikami i wyjaśnieniami (bilans wraz z wyjaśnieniami do niektórych jego pozycji, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym) a także pokażą jak sporządzić roczne zeznanie podatkowe (CIT-8).


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć Sprawozdanie finansowe 2018 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje na dzień kończący dany rok obrotowy. Jednak zanim to nastąpi, jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy. Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych można podzielić na cztery etapy. Etap I – Sprawdzenie kompletności i poprawności ewidencji księgowej Na początku jednostka powinna sprawdzić, czy prowadzona przez nią ewidencja księgowa jest kompletna i poprawna pod względem formalnym. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Następnie należy przeanalizować, czy zostały ujęte wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami, dotyczące da- nego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zapewnienie kompletności i poprawności ksiąg rachunkowych wiąże się m.in. z koniecznością wprowadzenia do nich wszystkich operacji dotyczących danego roku. Etap II – Inwentaryzacja W kolejnym etapie jednostka powinna sprawdzić, czy figurujące w księgach rachunkowych stany aktywów i pasywów pokrywają się ze stanem rzeczywistym. W tym celu jednostka dokonuje inwentaryzacji, która powinna zostać przeprowa- dzona na ostatni dzień każdego roku obrotowego. W zależności od rodzaju aktywów czy pasywów inwentaryzację przeprowadza się poprzez: ■ spis z natury – w przypadku np. towarów, materiałów, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, ■ potwierdzenie salda – w przypadku np. należności od kontrahentów, aktywów finansowych zgromadzonych na rachun- kach bankowych, ■ porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację wartości składników – w przy- padku np. środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych. Etap III – Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy Na tym etapie dokonywana jest weryfikacja oraz aktualizacja aktywów i pasywów poprzez ich wycenę na dzień bilanso- wy. Powinna zostać zapewniona kompletność i współmierność przychodów oraz związanych z nimi kosztów. Etap IV – Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych Wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych należy dokonać na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok. W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wstępne zamknięcie ksiąg za 2018 r. powinno nastąpić 31 grudnia 2018 r., nie później niż do 1 kwietnia 2019 r. (31 marca 2019 r. przypada w niedzielę). Na podstawie wstępnie zamkniętych ksiąg sporządzane jest roczne sprawozdanie finansowe. Jednostki mają na to 3 miesiące, licząc od dnia bilansowego. Oznacza to, że jednostka, której rok obrotowy pokrywa się z ro- kiem kalendarzowym, sporządza sprawozdanie finansowe za rok 2018 nie później niż do końca marca 2019 r. W publikacji omówimy etap III i IV, skupiając się na weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów (wycena) oraz na wstępnym zamknięciu ksiąg rachunkowych. 1.1. Wybrane składniki bilansu – charakterystyka i wycena Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada ostrożnej wyceny (art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości; dalej: uor). Nakazuje ona wyceniać aktywa ostrożnie, a jednocześnie obiektywnie. Oznacza to konieczność uwzględniania przy wycenie bilansowej aktywów także zmniejszeń wartości użytkowej lub wartości handlowej składników aktywów (należ- ności, zapasów, środków trwałych). Utworzone w ten sposób odpisy aktualizujące zmniejszają wynik finansowy jednostki. W niektórych przypadkach mogą także zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Z kolei ich rozwiązanie może powodo- wać powstanie przychodu podatkowego. Dokonywanie aktualizacji wymienionych aktywów, na potrzeby związane z ich grudzień 2018 Poradnik Gazety Prawnej nr 12 (910) 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdanie finansowe w firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: