Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00191 006355 21531742 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5522-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

130 stron praktycznej wiedzy, komentarzy, wzorów, przykładów i wskazówek. Już dziś sięgnij po wyjątkową lekturę - prawdziwe kompendium wiedzy na temat sprawozdania finansowego. Sprawdź, co się zmieniło w przepisach i o czym musisz pamiętać sporządzając sprawozdanie za 2016 rok.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sprawozdanie finansowe 2016 – krok po kroku Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersy- tetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Od kilkunastu lat współpracuje z Wydawnic- twem Wiedza i Praktyka. Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor prowadzący: Katarzyna Brzozowska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Anna Marecka ISBN 978-83-269-5522-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Publikacja „Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niej – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi- cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawar- tych w publikacji „Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Spis treści Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku .................................5 Obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego ..........5 Jaki wariant sprawozdania wybrać .............................................................6 Dodatkowy element do sprawozdania finansowego – sprawozdanie z działalności ...................................................................14 Terminy sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ...............16 Podpisanie sprawozdania finansowego ...................................................16 Prezentacja sprawozdania przed zatwierdzeniem .................................17 Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym ...............................18 Informacja dodatkowa ...............................................................................19 Poddanie sprawozdania finansowego badaniu .......................................20 Wybór biegłego rewidenta .........................................................................23 Publikacja sprawozdania finansowego ....................................................24 Jak należy wycenić i zaprezentować dane w bilansie ...................................25 Grupa A: Aktywa trwałe ................................................................................ 25 Grupa A.I. Wartości niematerialne i prawne ..........................................26 Grupa A.II. Rzeczowe aktywa trwałe ......................................................28 Grupa A.III. Należności długoterminowe ..............................................33 Grupa A.IV. Inwestycje długoterminowe .............................................. 37 Grupa A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ..................40 Grupa B: Aktywa obrotowe ........................................................................... 44 Grupa B.I. Zapasy .......................................................................................44 Grupa B.II. Należności krótkoterminowe ..............................................47 Grupa B.III. Inwestycje krótkoterminowe ..............................................53 Grupa B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ...............57 C i D, Dodatkowe pozycje aktywów od 2016 roku – C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy i D. Należne wpłaty na kapitał podstawowy .........................................................60 3 A. Kapitały (fundusze) własne ........................................................................65 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ................................................70 Rezerwy na zobowiązania ..........................................................................70 Zobowiązania warunkowe .........................................................................76 Zobowiązania długoterminowe ................................................................76 Zobowiązania krótkoterminowe ...............................................................80 Fundusze specjalne .....................................................................................83 Rozliczenia międzyokresowe ...................................................................83 Rachunek zysków i strat ..................................................................................88 Wynik finansowy i jego ustalanie ............................................................89 Podział przychodów i kosztów ..................................................................90 Dwa warianty RZiS .....................................................................................91 Wariant kalkulacyjny – część dotycząca działalności podatkowej operacyjnej ............................................................................96 Wariant porównawczy – część dotycząca działalności podatkowej operacyjnej ............................................................................97 Pozostałe elementy RZiZ ........................................................................ 101 Zdarzenia finansowe .............................................................................. 105 Obciążenia wyniku finansowego .......................................................... 110 Rachunek przepływów pieniężnych ............................................................ 112 Rola rachunku przepływów pieniężnych .............................................. 115 Metody sporządzania cash flow .............................................................117 Zestawienie zmian w kapitale własnym .................................................... 120 Informacja dodatkowa .................................................................................. 122 Podstawa prawna:  ......................................................................................... 131 4 Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku Roczne sprawozdanie finansowe jednostek zgodnie z najważniej- szą zasadą rachunkowości zapisaną w art. 4 ust. 1 uor powinno rze- telnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Wszystkie inne zasady, przepisy oraz stosowane metody powinny być podporządkowane tej zasadzie. Za wiernie i rzetelnie odzwierciedlające obraz jednostki zgodnie z art. 49a uor uważa się także sprawozdanie sporządzone zgodnie z uproszczeniami przewi- dzianymi dla jednostek mikro. Zgodnie z art. 45 ust. 5 uor sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Ustawa o rachunkowości przewi- duje możliwość uproszczeń w zakresie prezentacji danych liczbowych, które można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych – oczywiście pod warunkiem że nie zniekształca to obrazu jednostki. Obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości. Na obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, do których obligują przepisy ustawy o rachunkowości, składają się: 1) sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 uor), 2) podpisanie sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 2 uor), 3) badanie sprawozdania finansowego (art. 64 uor), 4) zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwier- dzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 uor), 5 5) złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego (art. 69 ust. 1 uor), 6) złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwier- dzenia (art. 70 ust. 1 uor). Jaki wariant sprawozdania wybrać Dostępne są następujące możliwości wyboru wariantu prezentacyjnego wg załącznika: • Załącznik nr 1 w wersji 2016 dla wszystkich jednostek, • Załącznik nr 4 w wersji 2016 – dla jednostek spełniających kryteria uznania ich za jednostki mikro, • Załącznik nr 5 w wersji 2016 – dla jednostek spełniających kryteria uznania ich za małe. Ważne Niektóre jednostki mogą sporządzać sprawozdanie jeszcze według wersji ustawy o rachunkowości obowiązującej do końca 2015 roku. Dotyczy to tych podmiotów, które rozpoczęły swój rok obrotowy jeszcze w 2015 roku. Nowelizacja ustawy o rachunkowości obowią- zuje przy sporządzaniu sprawozdań za rok obrotowy rozpoczyna- jący się 1 stycznia 2016 r., ale można było na podstawie art. 6 ust 2 ustawy nowelizującej jej przepisy zastosować przy sporządzaniu sprawozdania za 2015 rok. Uproszczenia dla małych podmiotów można stosować niezależnie od faktu, iż jednostka na podstawie art. 64 ust. 1 uor będzie poddawała swoje sprawozdanie finansowe badaniu. Będą one miały jednak najwięk- sze znaczenie dla spółek akcyjnych, których sprawozdania finansowe są bez względu na wielkość jednostki poddawane badaniu przez biegłego rewidenta. Możliwość skorzystania z uproszczeń ma także znaczenie dla 6 Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku Obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego tzw. pozostałych jednostek, m.in.: spółek z o.o., spółdzielni czy przed- siębiorstw państwowych, jeśli są jednostkami przekraczającymi progi wielkościowe powodujące powstanie obowiązku poddania sprawozda- nia finansowego badaniu przez audytora. PRZYKŁAD Spółka ABC ma rok obrotowy rozpoczynający się 1 października. Spra- wozdanie za okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. bę- dzie mogło być sporządzone albo według przepisów ustawy sprzed nowelizacji, albo już z uwzględnieniem nowo wprowadzonych zmian. Jednostka mikro Przepisy dotyczące jednostek mikro obowiązują od 5 września 2014 r. i mogły być stosowane od dwóch lat, czyli już przy sporządzaniu spra- wozdań za 2014 rok. Jednostkami mikro, po podjęciu stosownej decyzji przez organ zatwier- dzający, mogą być zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 uor: • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne z wyjątkiem tych spółek osobowych i cywilnych, w których wyłącznymi udziałowcami są osoby fizyczne, • inne osoby prawne, • oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Aby móc jednak zaliczyć te jednostki do kręgu mikro, jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek roz- poczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie mogą przekroczyć co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 1.500.000 zł –  w  przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 7 b) 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży to- warów i produktów za rok obrotowy, c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeli- czeniu na pełne etaty. Uwaga Z uproszczeń dla jednostek mikro nie mogą jednak skorzystać jed- nostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 uor, czyli jednostki or- ganizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwe- stycyjnych, przepisów o  działalności ubezpieczeniowej i  reaseku- racyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre- dytowych lub przepisów o  organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Wyłączono także jednostki zamierzające ubiegać się lub ubiegające się o  zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie tych przepisów. Ponadto do jednostek mikro nie mogą być zaliczone jednostki należące do sektora finansów publicznych, które posiadają osobowość prawną. Do jednostek mikro na podstawie art. 3 ust. 1a pkt 3 uor mogą być zali- czone, też oczywiście po podjęciu stosownej decyzji przez organ upraw- niony do zatwierdzania sprawozdania finansowego, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki part- nerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. Powyżsi przedsiębiorcy mogą skorzystać ze statusu jednostek mikro także wów- czas, gdy księgi rachunkowe są prowadzone przez nich dobrowolnie na podstawie art. 2 ust. 2 uor. 8 Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku Obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Kolejnymi jednostkami mikro mogą być podmioty wskazane w art. 3 ust. 1b uor, czyli te osoby prawne, oddziały zagraniczne i przedstawi- cielstwa osób zagranicznych, które są wymienione w art. 3 ust. 1a pkt 1 uor, jeśli za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finan- sowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 uor oraz w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1a pkt 1 wielkości. Ten przepis wprowadza możliwość sporządza- nia w bieżącym roku obrotowym uproszczonego sprawozdania finan- sowego spółkom prawa handlowego, innym osobom prawnym, a także oddziałom przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, dając możliwość utrzymania statusu jednostki mikro na potrzeby sprawozdawczości finansowej, jeśli w jednym z dwóch lat (bieżącym lub obrotowym) przekroczone zostały progi wartościowe. Jednostka mała Na postawie ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowo- ści i innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) małymi jednostkami mogą być, po podjęciu stosownej decyzji przez organ zatwierdzający, zgodnie z art. 3 ust. 1c uor: 1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 uor, inne osoby praw- ne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 uor, oraz od- działy przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jed- nostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg ra- chunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w  którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg ra- chunkowych w  sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 9 a) 17.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na ko- niec roku obrotowego, b) 34.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w prze- liczeniu na pełne etaty; 2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady ra- chunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 uor, czyli dobrowolnie prowadzące księgi rachunkowe. Ponadto jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1c, które: 1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 uor oraz 2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finanso- we, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 wielkości. PRZYKŁAD Spółka AWA sp. z o.o. wykazała w swoich sprawozdaniach następu- jące dane:   2015 r. 2016 r. 3.290.000,00 1.400.000,00 A. Przychody netto ze sprzedaży produk- tów, towarów i materiałów Suma aktywów Średnioroczne zatrudnienie w przelicze- niu na pełne etaty Walne zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o sporzą- dzaniu przez spółkę sprawozdań według kryteriów mikro, ponieważ spółka nie przekroczyła w 2015 i 2016 roku progu dotyczącego przy- chodów i zatrudnienia. 3.300.000,00 1.200.000,00 9,00 8,50 10 Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku Obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego PRZYKŁAD Spółka YXC SA zaprezentuje w swoich sprawozdaniach następujące dane:   2015 r. 2016 r. A. Przychody netto ze sprzedaży pro- duktów, towarów i materiałów Suma aktywów Średnioroczne zatrudnienie w przeli- czeniu na pełne etaty 32.000.000,00 17.800.000,00 39.000.000,00 16.500.000,00 39,20 38,90 Zgromadzenie akcjonariuszy może w  przypadku tej spółki podjąć uchwałę upoważniającą zarząd do przygotowania sprawozdania według załącznika nr 5, ponieważ w 2015 roku spółka nie przekro- czyła progu przychodów i zatrudnienia, a za 2016 rok zatrudnienia i sumy bilansowej. Podjęcie takiej uchwały będzie oznaczało dobro- wolne zastosowanie przepisów nowelizacji ustawy o rachunkowo- ści. Niektóre jednostki będą więc miały wybór wariantu prezentacyjnego spośród aż trzech załączników. PRZYKŁAD Przychody spółki z o.o. za rok obrotowy, który rozpoczął się 1 paź- dziernika 2015 r., a zakończy 30 września 2016 r., wyniosły 3 mln zł, a za poprzedni rok – 2,5 mln zł. Suma bilansowa na koniec września 2016 i  2015 roku nie przekroczyła 1,2 mln zł. Wspólnicy tej spółki z o.o. mogą zdecydować o sporządzeniu sprawozdania: • Według kryteriów mikrojednostek – będzie obejmowało tylko bi- lans oraz rachunek zysków i strat (wersja załącznika na 2015 rok), • Według kryteriów mikrojednostek – będzie obejmowało tylko bi- lans oraz rachunek zysków i strat (wersja załącznika na 2016 rok), 11 • Według kryteriów małych jednostek – będzie obejmowało uprosz- czony zgodnie z załącznikiem 5 bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, • Według kryteriów ogólnych – załącznik nr 1, wersja 2015 rok, ale z uproszczeniami prezentacyjnymi przewidzianymi w art. 50 ust. 2 uor – będzie obejmowało bilans, rachunek zysków i strat oraz infor- mację dodatkową, • Według kryteriów ogólnych – załącznik nr 1, wersja 2015 r., ale bez uproszczeń –  będzie obejmowało bilans rachunek zysków i  strat oraz informację dodatkową, • Według kryteriów ogólnych – załącznik nr 1, wersja 2016 rok, ale bez uproszczeń prezentacyjnych – będzie obejmowało bilans ra- chunek zysków i strat oraz informację dodatkową. PRZYKŁAD Przychody spółki z o.o. za rok obrotowy, który rozpoczął się 1 stycz- nia 2016 r., a zakończy 31 grudnia 2016 r., wyniosły 3 mln zł, a za po- przedni rok – 2,5 mln zł. Suma bilansowa na koniec 2016 i 2015 roku nie przekroczyła 1,2 mln zł. Wspólnicy tej spółki z o.o. mogą zdecy- dować o sporządzeniu sprawozdania: • Według kryteriów mikrojednostek – będzie obejmowało tylko bi- lans oraz rachunek zysków i strat (wersja załącznika na 2016 rok), • Według kryteriów małych jednostek – będzie obejmowało uprosz- czony zgodnie z załącznikiem 5 bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, • Według kryteriów ogólnych – załącznik nr 1, bez uproszczeń – bę- dzie obejmowało bilans rachunek zysków i  strat oraz informację dodatkową, • Według kryteriów ogólnych – załącznik nr 1, wersja 2016 rok, bez uproszczeń prezentacyjnych –  będzie obejmowało bilans, rachu- nek zysków i strat oraz informację dodatkową. 12 Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku Obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Uwaga We wprowadzeniu do sprawozdania musi być zawarta informacja o przyjętych uproszczeniach zastosowanych przez jednostkę małą. W przeszłości (za 2015 rok po raz ostatni) można było skorzystać z moż- liwości uproszczonego sprawozdania finansowego według załącznika nr, 1 ale z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych w art. 50 ust. 2 uor polegających na prezentacji danych wyłącznie oznaczonych dużymi literami i rzymskimi cyframi. Warto zaznaczyć, iż w porównaniu do doskonale znanego uproszczonego sprawozdania, zgodnie z art. 50 ust. 2 uor, mała jednostka przygotowująca sprawozdanie zgodnie z załącznikiem 5 dodatkowo ujawni w ramach: • rzeczowych aktywów trwałych – wartość środków trwałych i środ- ków trwałych w budowie, • inwestycji długoterminowych – wartość inwestycji w nieruchomości i odrębnie długoterminowe aktywa finansowe, • należności krótkoterminowych – podział na należności z tytułu dostaw i usług, w tym do i powyżej 12 miesięcy, • inwestycji krótkoterminowych – podział na krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach, • kapitału (funduszu) zapasowego – nadwyżkę wartości sprzedaży (war- tości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji), • kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny – wartość z tytułu aktuali- zacji wartości godziwej, talne i podobne, • rezerwy na zobowiązania – wartość rezerwy na świadczenia emery- • zobowiązań długoterminowych – wartość z tytułu kredytów i pożyczek, • zobowiązań krótkoterminowych – wartość kredytów i pożyczek, zobo- wiązań z tytułu dostaw i usług, w tym do i powyżej 12 miesięcy oraz funduszy specjalnych. Odrębną pozycją aktywów będą też „Należne wpłaty na kapitał (fun- dusz) podstawowy” i „Udziały (akcje) własne”. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: