Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 012905 23471945 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy - ebook/pdf
Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3006-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Począwszy od sprawozdań za 2014 rok, podmioty należące do sektora publicznego powinny opracowywać je, stosując regulacje nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowelizacja przekazana pod koniec stycznia 2014 roku do podpisu ministra finansów  wprowadziła wiele modyfikacji. Jednostki oświatowe oraz zakłady budżetowe muszą częściej sporządzać odpowiednio formularze Rb-34S oraz Rb-30S. Należy także pamiętać o dodatkowym obowiązku sprawozdawczym jednostek, które wykazują wydatki niewygasające.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B i b l i o t e k a j e d n o s t e k p u b l i c z n y c h i p o z a r z ą d o w y c h S P R A W O Z D A W C Z O Ś Ć B U D Ż E T O W A 2 0 1 4 ISBN 978-83-269-3006-5 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy WSKAZóWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH I W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH cena 147 zł UOJ19 BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH UOJ19_Okladka.indd 1 14-03-12 10:02 Barbara Jarosz Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 BROSZURA dobra2.indd 1 14-03-11 20:07 2 Autor: Barbara Jarosz Redaktor: Karol Zawadzki Wydawca: Emilia Leśniewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład: Dariusz Ziach Drukarnia: Miller Nakład: 300 ISBN 978-83-269-3006-5 Prenumerata: Centrum Obsługi Klienta tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z po- wołaniem się na źródło. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zapro- ponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyż szym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. BROSZURA dobra2.indd 2 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Spis treści Od autora ................................................................................................................................ 5 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych .................................................. 7 1.1. Modyfikacja sprawozdań z operacji finansowych ............................................................. 7 1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania .............................................................................. 8 1.3. Forma przekazywania ........................................................................................................... 9 1.4. Terminy opracowywania formularzy .................................................................................. 9 1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji finansowych ...................................................................11 1.6. Sprawozdanie Rb-N ............................................................................................................12 1.7. Sprawozdanie Rb-Z .............................................................................................................17 1.8. Sprawozdanie Rb-UZ ..........................................................................................................27 1.9. Sprawozdanie Rb-UN .........................................................................................................37 1.10. Sprawozdanie Rb-ZN ..........................................................................................................37 1.11. Korekta sprawozdań ...........................................................................................................38 Rozdział II. Sprawozdawczość budżetowa – zasady ogólne ................................................ 41 2.1. Jednostki sporządzające sprawozdania budżetowe .........................................................42 2.2. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej ........................................................................45 2.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych ...................................................................................48 2.4. Korekta i przechowywanie sprawozdań ...........................................................................48 2.5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów ..................................................49 Rozdział III. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań budżetowych .................. 51 3.1. Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych .....................................................................51 3.1.1. Wydatki strukturalne ................................................................................................52 3.1.2. Wydatki niekwalifikowane .......................................................................................53 3.1.3. Kwalifikowanie wydatków strukturalnych w jednostce .......................................54 3.2. Sprawozdanie Rb-34S .........................................................................................................73 3.2.1. Dochody jednostek oświatowych ............................................................................74 3.2.2. Terminy przekazywania formularzy Rb-34S .........................................................75 3.3. Sprawozdanie Rb-27ZZ ......................................................................................................81 3.4. Sprawozdanie Rb-28 ...........................................................................................................91 3.5. Sprawozdanie Rb-28S .........................................................................................................98 BROSZURA dobra2.indd 3 14-03-11 20:07 4 3.6. Sprawozdanie Rb-27 ..........................................................................................................113 3.6.1. Dysponenci środków budżetu państwa ................................................................114 3.6.2. Organy podatkowe .................................................................................................117 3.6.3. Dysponent części 77 ...............................................................................................121 3.7. Sprawozdanie Rb-27S .......................................................................................................124 3.8. Sprawozdanie Rb-28NWS ................................................................................................136 3.9. Sprawozdanie Rb-NDS .....................................................................................................142 3.10. Sprawozdanie Rb-30S .......................................................................................................155 Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej ............................................... 171 Podstawa prawna ................................................................................................................ 191 Wykaz tabel i wzorów ......................................................................................................... 193 BROSZURA dobra2.indd 4 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Od autora Na mocy ustawy o finansach publicznych jednostki sektora budżetowego zostały zobligowane do opracowywania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gro- madzeniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych. Zaniedbania w tym zakresie mogą narazić przedstawicieli jednostek na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Poprawne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę decyzję Ministerstwa Finansów o znowelizowaniu dotychczas obowiązujących przepisów. Począwszy od sprawozdań za 2014 rok, obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dodatkowo nowe zasady należy stosować w przypadku opracowywania sprawozdań z operacji finansowych. Aby ułatwić Państwu wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z obo- wiązującymi przepisami, zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Sprawozdaw- czość budżetowa 2014. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy”. Opracowanie to jest skierowane przede wszystkim do księgowych samorządo- wych oraz państwowych jednostek budżetowych, którzy w codziennej praktyce za- wodowej stykają się z koniecznością opracowywania formularzy sprawozdawczych. Zaprezentowano w nim zasady sporządzania najczęściej spotykanych sprawozdań, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowymi rozporządzeniami ministra finansów. Praktyczne wskazówki zostały poparte licznymi tabelami oraz przykładami wypełnionych wzorów. Dzięki praktycznym wskazówkom unikną Państwo niepotrzebnych kłopotów oraz stresowych sytuacji związanych z ewentualną kontrolą. BROSZURA dobra2.indd 5 14-03-11 20:07 BROSZURA dobra2.indd 6 14-03-11 20:07 Rozdział I Sprawozdania w zakresie operacji finansowych Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są m.in. do sporządzania sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie spra- wozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Należy pamiętać, że pod koniec 2013 roku weszła w życie nowelizacja tego aktu prawnego. 1.1. Modyfikacja sprawozdań z operacji finansowych Nowelizacja z 25 października 2013 r. zmieniła m.in. wzory sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ oraz instrukcję ich sporządzania. W formularzu Rb-Z została zmodyfikowana część C i D. Pierwsza z nich „Uzu- pełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego” została rozszerzona o dodatkowe informacje i podzielona na: • C1 „Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” (red. o finansach publicznych), • C2 „Dodatkowe dane uzupełniające”. Zmiana w części C1 wynika m.in. z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wol- nym Handlu) mogą emitować papiery wartościowe. Dane uzupełniające w części C2 zawierają informacje, które mają wpływ na ustalenie limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. W części tej BROSZURA dobra2.indd 7 14-03-11 20:07 8 przedstawiana jest np. spłata zobowiązań przekształconych samodzielnych pub- licznych zakładów opieki zdrowotnej (przejęcie zobowiązania). Po zmianie przepisów rozporządzenia część D „Dane o krótkoterminowych zo- bowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych” obejmuje krótkoterminowe zobowiązania wyni- kające z umów nienazwanych. Wypełniają ją wszystkie jednostki samorządu teryto- rialnego. Nowelizacja wprowadziła także do sprawozdania Rb-Z niefunkcjonującą wcześ- niej część F „Lista jednostek sporządzających sprawozdania”. Wypełniana jest wy- łącznie przez jednostki sporządzające zbiorcze i łączne sprawozdania za IV kwartał roku budżetowego. W zakresie sprawozdania Rb-UZ zmianie uległa część B „Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej”. Została ona rozszerzona na wszyst- kie kategorie tytułów dłużnych (układ kolumn). Jednostki zostały zobowiązane do wykazywania zobowiązania w walutach obcych według średnich kursów NBP oraz średniej arytmetycznej ze średnich kursów NBP. Są one dostępne na stronach inter- netowych Ministerstwa Finansów. 1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania Sprawozdania w zakresie operacji finansowych sporządzają oraz składają: • organy władzy publicznej, w tym: organy administracji rządowej, kontroli pań- stwowej i ochrony prawa, sądy oraz trybunały, • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, • jednostki budżetowe, • samorządowe zakłady budżetowe, • agencje wykonawcze, • instytucje gospodarki budżetowej, • państwowe fundusze celowe, • ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS, • Narodowy Fundusz Zdrowia, • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, • uczelnie publiczne, • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe, • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przed- siębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlo- wego. BROSZURA dobra2.indd 8 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych 9 Po nowelizacji rozporządzenia jednostki nadal muszą sporządzać trzy sprawo- zdania: • Rb-N, • Rb-Z oraz • Rb-ZN niezależnie od tego, czy mają na koniec kwartału należności lub zobowiązania (tzw. sprawozdanie zerowe). Ograniczony zakres podmiotowy Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają tylko te sprawozdania, w zakresie których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą posiadać należności lub zaciągać zobowiązania. Sprawozdanie z operacji finansowych Rb-UZ sporządzają podległe samorzą- dom jednostki sektora finansów publicznych, u których wystąpiły zobowiązania wy magalne. 1.3. Forma przekazywania Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła również możliwość rezygnacji ze sto- sowania przez jednostki formy papierowej. Warunkiem jest jednak opatrzenie sprawozdań kwalifikowanym podpisem elek- tronicznym lub profilem zaufanym ePUAP oraz przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przekazywania spra- wozdań wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. 1.4. Terminy opracowywania formularzy Daty końcowe złożenia sprawozdania wynikają z tabeli stanowiącej załączniki do nowego rozporządzenia. Należy pamiętać, że jeśli ostatni dzień złożenia sprawo- zdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy (sobota nie jest dniem wolnym), to termin złożenia przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Dochowanie terminów przekazywania sprawozdań jest o tyle ważne, że zanie- dbania w tym zakresie mogą skutkować zarzutem naruszenia dyscypliny finan- sów publicznych. Potwierdza to pismo ministra finansów (znak: BDF1/033/12/ HKA/11/4352). BROSZURA dobra2.indd 9 14-03-11 20:07 10 Tabela 1. Terminy sporządzania i przekazywania oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego Rodzaj sprawozdania 1 Rb-Z, Rb-N Rb-ZN Rb-Z, Rb-N Rb-ZN Rb-UZ, Rb-UN Jednostki przekazujące sprawozdania 2 Jednostki otrzymujące sprawozdanie 3 Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawo- zdawczego nie później niż1) 4 Kwartalne za I, II i III kwartał jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) jednostki bezpośrednio realizujące zadania zarządy jednostek samorządu terytorialnego Główny Urząd Statystyczny zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje Kwartalne za IV kwartał 10 dni 22 dni 30 dni 30 dni 10 dni 22 dni jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe jednostki bezpośrednio realizujące zadania zarządy jednostek samorządu terytorialnego jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe3) zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego 1 lutego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) Główny Urząd Statystyczny zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje Roczne 23 lutego 6 marca 6 marca 1 lutego 7 lutego zarządy jednostek samorządu terytorialnego 1 lutego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) 23 lutego 6 marca Główny Urząd Statystyczny 6 marca 1) W przypadku gdy ostatni dzień złożenia sprawozdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. 2) Plik bazy danych. 3) Nie dotyczy Rb-UN. BROSZURA dobra2.indd 10 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: