Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 003968 24093636 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy - ebook/pdf
Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 198
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3006-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Począwszy od sprawozdań za 2014 rok, podmioty należące do sektora publicznego powinny opracowywać je, stosując regulacje nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowelizacja przekazana pod koniec stycznia 2014 roku do podpisu ministra finansów  wprowadziła wiele modyfikacji. Jednostki oświatowe oraz zakłady budżetowe muszą częściej sporządzać odpowiednio formularze Rb-34S oraz Rb-30S. Należy także pamiętać o dodatkowym obowiązku sprawozdawczym jednostek, które wykazują wydatki niewygasające.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B i b l i o t e k a j e d n o s t e k p u b l i c z n y c h i p o z a r z ą d o w y c h S P R A W O Z D A W C Z O Ś Ć B U D Ż E T O W A 2 0 1 4 ISBN 978-83-269-3006-5 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy WSKAZóWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH I W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH cena 147 zł UOJ19 BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH UOJ19_Okladka.indd 1 14-03-12 10:02 Barbara Jarosz Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 BROSZURA dobra2.indd 1 14-03-11 20:07 2 Autor: Barbara Jarosz Redaktor: Karol Zawadzki Wydawca: Emilia Leśniewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład: Dariusz Ziach Drukarnia: Miller Nakład: 300 ISBN 978-83-269-3006-5 Prenumerata: Centrum Obsługi Klienta tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z po- wołaniem się na źródło. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zapro- ponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyż szym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. BROSZURA dobra2.indd 2 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Spis treści Od autora ................................................................................................................................ 5 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych .................................................. 7 1.1. Modyfikacja sprawozdań z operacji finansowych ............................................................. 7 1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania .............................................................................. 8 1.3. Forma przekazywania ........................................................................................................... 9 1.4. Terminy opracowywania formularzy .................................................................................. 9 1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji finansowych ...................................................................11 1.6. Sprawozdanie Rb-N ............................................................................................................12 1.7. Sprawozdanie Rb-Z .............................................................................................................17 1.8. Sprawozdanie Rb-UZ ..........................................................................................................27 1.9. Sprawozdanie Rb-UN .........................................................................................................37 1.10. Sprawozdanie Rb-ZN ..........................................................................................................37 1.11. Korekta sprawozdań ...........................................................................................................38 Rozdział II. Sprawozdawczość budżetowa – zasady ogólne ................................................ 41 2.1. Jednostki sporządzające sprawozdania budżetowe .........................................................42 2.2. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej ........................................................................45 2.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych ...................................................................................48 2.4. Korekta i przechowywanie sprawozdań ...........................................................................48 2.5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów ..................................................49 Rozdział III. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań budżetowych .................. 51 3.1. Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych .....................................................................51 3.1.1. Wydatki strukturalne ................................................................................................52 3.1.2. Wydatki niekwalifikowane .......................................................................................53 3.1.3. Kwalifikowanie wydatków strukturalnych w jednostce .......................................54 3.2. Sprawozdanie Rb-34S .........................................................................................................73 3.2.1. Dochody jednostek oświatowych ............................................................................74 3.2.2. Terminy przekazywania formularzy Rb-34S .........................................................75 3.3. Sprawozdanie Rb-27ZZ ......................................................................................................81 3.4. Sprawozdanie Rb-28 ...........................................................................................................91 3.5. Sprawozdanie Rb-28S .........................................................................................................98 BROSZURA dobra2.indd 3 14-03-11 20:07 4 3.6. Sprawozdanie Rb-27 ..........................................................................................................113 3.6.1. Dysponenci środków budżetu państwa ................................................................114 3.6.2. Organy podatkowe .................................................................................................117 3.6.3. Dysponent części 77 ...............................................................................................121 3.7. Sprawozdanie Rb-27S .......................................................................................................124 3.8. Sprawozdanie Rb-28NWS ................................................................................................136 3.9. Sprawozdanie Rb-NDS .....................................................................................................142 3.10. Sprawozdanie Rb-30S .......................................................................................................155 Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej ............................................... 171 Podstawa prawna ................................................................................................................ 191 Wykaz tabel i wzorów ......................................................................................................... 193 BROSZURA dobra2.indd 4 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Od autora Na mocy ustawy o finansach publicznych jednostki sektora budżetowego zostały zobligowane do opracowywania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gro- madzeniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych. Zaniedbania w tym zakresie mogą narazić przedstawicieli jednostek na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Poprawne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę decyzję Ministerstwa Finansów o znowelizowaniu dotychczas obowiązujących przepisów. Począwszy od sprawozdań za 2014 rok, obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dodatkowo nowe zasady należy stosować w przypadku opracowywania sprawozdań z operacji finansowych. Aby ułatwić Państwu wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z obo- wiązującymi przepisami, zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Sprawozdaw- czość budżetowa 2014. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy”. Opracowanie to jest skierowane przede wszystkim do księgowych samorządo- wych oraz państwowych jednostek budżetowych, którzy w codziennej praktyce za- wodowej stykają się z koniecznością opracowywania formularzy sprawozdawczych. Zaprezentowano w nim zasady sporządzania najczęściej spotykanych sprawozdań, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowymi rozporządzeniami ministra finansów. Praktyczne wskazówki zostały poparte licznymi tabelami oraz przykładami wypełnionych wzorów. Dzięki praktycznym wskazówkom unikną Państwo niepotrzebnych kłopotów oraz stresowych sytuacji związanych z ewentualną kontrolą. BROSZURA dobra2.indd 5 14-03-11 20:07 BROSZURA dobra2.indd 6 14-03-11 20:07 Rozdział I Sprawozdania w zakresie operacji finansowych Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są m.in. do sporządzania sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie spra- wozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Należy pamiętać, że pod koniec 2013 roku weszła w życie nowelizacja tego aktu prawnego. 1.1. Modyfikacja sprawozdań z operacji finansowych Nowelizacja z 25 października 2013 r. zmieniła m.in. wzory sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ oraz instrukcję ich sporządzania. W formularzu Rb-Z została zmodyfikowana część C i D. Pierwsza z nich „Uzu- pełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego” została rozszerzona o dodatkowe informacje i podzielona na: • C1 „Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” (red. o finansach publicznych), • C2 „Dodatkowe dane uzupełniające”. Zmiana w części C1 wynika m.in. z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wol- nym Handlu) mogą emitować papiery wartościowe. Dane uzupełniające w części C2 zawierają informacje, które mają wpływ na ustalenie limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. W części tej BROSZURA dobra2.indd 7 14-03-11 20:07 8 przedstawiana jest np. spłata zobowiązań przekształconych samodzielnych pub- licznych zakładów opieki zdrowotnej (przejęcie zobowiązania). Po zmianie przepisów rozporządzenia część D „Dane o krótkoterminowych zo- bowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych” obejmuje krótkoterminowe zobowiązania wyni- kające z umów nienazwanych. Wypełniają ją wszystkie jednostki samorządu teryto- rialnego. Nowelizacja wprowadziła także do sprawozdania Rb-Z niefunkcjonującą wcześ- niej część F „Lista jednostek sporządzających sprawozdania”. Wypełniana jest wy- łącznie przez jednostki sporządzające zbiorcze i łączne sprawozdania za IV kwartał roku budżetowego. W zakresie sprawozdania Rb-UZ zmianie uległa część B „Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej”. Została ona rozszerzona na wszyst- kie kategorie tytułów dłużnych (układ kolumn). Jednostki zostały zobowiązane do wykazywania zobowiązania w walutach obcych według średnich kursów NBP oraz średniej arytmetycznej ze średnich kursów NBP. Są one dostępne na stronach inter- netowych Ministerstwa Finansów. 1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania Sprawozdania w zakresie operacji finansowych sporządzają oraz składają: • organy władzy publicznej, w tym: organy administracji rządowej, kontroli pań- stwowej i ochrony prawa, sądy oraz trybunały, • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, • jednostki budżetowe, • samorządowe zakłady budżetowe, • agencje wykonawcze, • instytucje gospodarki budżetowej, • państwowe fundusze celowe, • ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS, • Narodowy Fundusz Zdrowia, • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, • uczelnie publiczne, • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe, • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przed- siębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlo- wego. BROSZURA dobra2.indd 8 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych 9 Po nowelizacji rozporządzenia jednostki nadal muszą sporządzać trzy sprawo- zdania: • Rb-N, • Rb-Z oraz • Rb-ZN niezależnie od tego, czy mają na koniec kwartału należności lub zobowiązania (tzw. sprawozdanie zerowe). Ograniczony zakres podmiotowy Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają tylko te sprawozdania, w zakresie których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą posiadać należności lub zaciągać zobowiązania. Sprawozdanie z operacji finansowych Rb-UZ sporządzają podległe samorzą- dom jednostki sektora finansów publicznych, u których wystąpiły zobowiązania wy magalne. 1.3. Forma przekazywania Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła również możliwość rezygnacji ze sto- sowania przez jednostki formy papierowej. Warunkiem jest jednak opatrzenie sprawozdań kwalifikowanym podpisem elek- tronicznym lub profilem zaufanym ePUAP oraz przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przekazywania spra- wozdań wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. 1.4. Terminy opracowywania formularzy Daty końcowe złożenia sprawozdania wynikają z tabeli stanowiącej załączniki do nowego rozporządzenia. Należy pamiętać, że jeśli ostatni dzień złożenia sprawo- zdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy (sobota nie jest dniem wolnym), to termin złożenia przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Dochowanie terminów przekazywania sprawozdań jest o tyle ważne, że zanie- dbania w tym zakresie mogą skutkować zarzutem naruszenia dyscypliny finan- sów publicznych. Potwierdza to pismo ministra finansów (znak: BDF1/033/12/ HKA/11/4352). BROSZURA dobra2.indd 9 14-03-11 20:07 10 Tabela 1. Terminy sporządzania i przekazywania oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego Rodzaj sprawozdania 1 Rb-Z, Rb-N Rb-ZN Rb-Z, Rb-N Rb-ZN Rb-UZ, Rb-UN Jednostki przekazujące sprawozdania 2 Jednostki otrzymujące sprawozdanie 3 Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawo- zdawczego nie później niż1) 4 Kwartalne za I, II i III kwartał jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) jednostki bezpośrednio realizujące zadania zarządy jednostek samorządu terytorialnego Główny Urząd Statystyczny zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje Kwartalne za IV kwartał 10 dni 22 dni 30 dni 30 dni 10 dni 22 dni jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe jednostki bezpośrednio realizujące zadania zarządy jednostek samorządu terytorialnego jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe3) zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego 1 lutego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) Główny Urząd Statystyczny zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje Roczne 23 lutego 6 marca 6 marca 1 lutego 7 lutego zarządy jednostek samorządu terytorialnego 1 lutego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) 23 lutego 6 marca Główny Urząd Statystyczny 6 marca 1) W przypadku gdy ostatni dzień złożenia sprawozdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. 2) Plik bazy danych. 3) Nie dotyczy Rb-UN. BROSZURA dobra2.indd 10 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych 11 1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji finansowych Ze względu na ilość prezentowanych danych przepisy rozróżniają trzy rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych: • jednostkowe, • łączne, • zbiorcze. Sprawozdania jednostkowe – sporządzane są na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki. Sprawozdania łączne – sporządza się na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych oraz własnego sprawozdania jednostkowego, które obej- muje organ i urząd. Sporządzane są przez jednostki nadzorujące. Sprawozdania zbiorcze – sporządza się w szczegółowości sprawozdań jednost- kowych, według rodzaju jednostki. Opracowują je jednostki będące organem za- łożycielskim lub nadzorującym dla jednostek, które posiadają osobowość prawną. Mogą być tworzone na podstawie sprawozdań zbiorczych lub łącznych. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania zbiorcze: • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, • samorządowych instytucji kultury, • samorządowych osób prawnych. O czym należy pamiętać przed sporządzeniem sprawozdania Przed przystąpieniem do wypełniania należy zapoznać się z instrukcją. • Podstawą sporządzania sprawozdań jest poprawna ewidencja księgowa zgodna z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz dokumenty po- twierdzające imiennie należność lub zobowiązanie. • Należy uzgodnić księgi za dany okres sprawozdawczy. • Kwoty wykazane w sprawozdaniach muszą być zgodne z danymi w ewi- dencji księgowej. • Kwoty wykazuje się w złotych i groszach. • Należy je sporządzić w sposób trwały i czytelny. • Powinny być sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo pod względem merytorycznym oraz formalnorachunkowym. • Jednostki sporządzają wyłącznie te sprawozdania, do których zostały zobowiązane (obowiązek sprawozdawczy). • Sprawozdania podpisuje główny księgowy oraz kierownik jednostki. • Odbiorcy sprawozdań przeprowadzają kontrolę formalnorachunkową. Mogą również przeprowadzić kontrolę merytoryczną (np. w przypadku róż- nic danych). • Sprawozdania wykorzystywane są do danych statystycznych. • Sporządza się je według stanu na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco). BROSZURA dobra2.indd 11 14-03-11 20:07 12 • Wzory sprawozdań muszą być zgodne ze wzorami określonymi w rozpo- rządzeniu zmieniającym. • Należność lub zobowiązanie wymagalne powstaje następnego dnia po terminie płatności. Faktury, rachunki z terminem płatności 31 grudnia roku nie są wymagalne, stają się nimi dopiero 1 stycznia. 1.6. Sprawozdanie Rb-N Jest sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Składa się z 2 części: • A „Należności oraz wybrane aktywa finansowe”, • B „Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji”. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco na koniec okresu sprawozdaw- czego w układzie: • przedmiotowym – tytułami, • podmiotowym – z podziałem na grupy dłużników. Część A sporządza się w wartości nominalnej. Wartość należności wykazuje się w wartości brutto (z pominięciem odpisów aktualizujących). Począwszy od sprawozdań za IV kwartał 2013 roku, w kategorii „depozyty” nie należy wykazywać środków otrzymanych od innych jednostek lub na rzecz innej jednostki, które trzeba zwrócić w następnym okresie (np. dotacja). Środki, które znajdują się na rachunku bankowym, ale dotyczą zobowiązania przyszłego okre- su sprawozdawczego, również nie podlegają ujęciu w sprawozdaniu (np. środki na realizację zadań zleconych w przypadku komend powiatowych straży pożarnej). W sprawozdaniu tym nie ujmujemy również środków zgromadzonych na rachunkach: • ZFŚS, • sum depozytowych otrzymanych, wpłaconych do jednostki tytułem np. zabez- pieczenia należytego wykonania umów. Jedno konto bankowe Jeśli jednostka posiada jeden rachunek bankowy, w sprawozdaniu należy wykazać saldo konta 130 (również dochody). Układ przedmiotowy sprawozdania przedstawia należności powstałe z następu- jących tytułów: • papiery wartościowe – jednostka wykazuje tu wartość należności wynikającą z nabytych papierów wartościowych, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, bony, listy zastawne bez akcji (dla których istnieje rynek wtórny, płynny), BROSZURA dobra2.indd 12 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych 13 • pożyczki – obejmują wartość należności wynikające z udzielonych kredytów, pożyczek oraz umów leasingu finansowego, • gotówka i depozyty – należy tu wykazać środki jednostki zgromadzone w kasie oraz na rachunku bieżącym, jak też złożone przez jednostkę depozyty, np. kaucja, • należności wymagalne – wykazujemy tu wszystkie bezsporne należności (nie- przedawnione oraz nieumorzone – bez odsetek), przeważnie są to należności z tytułu niezapłaconych dostaw usług, • pozostałe należności – w tej części wykazujemy bezsporne należności niewy- magalne. Jednostka jako płatnik podatku czy składek ZUS powstałe podczas rozliczenia należności ujmuje w wierszu N5.3. „z tytułu innego niż wymienione”. Układ podmiotowy przedstawia należności oraz wybrane aktywa finansowe z podziałem na dłużników krajowych i zagranicznych. Podmioty należące do sek- tora finansów publicznych zostały przydzielone do grup I–IV. Dłużnicy zagraniczni zostali podzielni na dwie grupy: • podmioty należące do strefy EURO, • pozostałe podmioty zagraniczne. Liczbę pracowników można szacować Stan osób zatrudnionych w danej jednostce w celu ustalenia określonej gru- py podmiotowej uwzględnia się na koniec okresu sprawozdawczego. W przy- padku braku wiarygodnej informacji, na podstawie której można przydzielić podmiot do określonej grupy, dopuszcza się szacunek. Powinno to być jed- nak zapisane w polityce rachunkowości jednostki. W części B sprawozdania jednostki wykazują należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, które powstały w wyniku uruchomienia poręczenia (rea- lizacja umowy poręczenia). Odsetki oraz inne opłaty (świadczenia uboczne po- ręczenia), jeśli zostały objęte poręczeniem (gwarancją), również wykazuje się w wierszu B1. Przykład sporządzenia sprawozdania Rb-N Na koniec IV kwartału w samorządowej jednostce budżetowej wystąpiły należ- ności niewymagalne i wymagalne na kwotę 2.430 zł. 1) Należności wymagalne z tytułu: • nierozliczonej przez pracownika zaliczki (termin minął), udzielonej w związku z podróżą służbową – 100 zł. 2) Należności niewymagalne dotyczą czynszu za pomieszczenie od: • osoby fizycznej (zatrudnia 2 osoby) – 580 zł, • stowarzyszenia – 1.200 zł, • spółki – 200 zł, BROSZURA dobra2.indd 13 14-03-11 20:07 14 • wpłat za wyżywienie od rodziców – 250 zł, • zaliczki na podróż służbową pracownika – 100 zł. Jednostka budżetowa posiada 3 rachunki bankowe: • rachunek bieżący jednostki (wydatki i dochody) – 112.250 zł, • rachunek ZFŚS – 5.800 zł, • rachunek sum depozytowych (otrzymane wadium) – 1.000 zł, • gotówka w kasie – 250 zł. Wzór 1. Sprawozdanie Rb-N. Część A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe BROSZURA dobra2.indd 14 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych 15 Jednostka w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał wykaże w części A w wierszu: • N3.1. „gotówka” kolumna 2 – 250 zł, • N3.2. „depozyty na żądanie” kolumna 10 – 112.250 zł, • N4.2. „pozostałe” kolumna 13 – 100 zł, • N5.3. „z tytułu innych niż wymienione powyżej” kolumna 12 – 200 zł, kolumna 13 – 930 zł, kolumna 14 – 1.200 zł. Należności należy wykazać bez odsetek za opóźnienie. BROSZURA dobra2.indd 15 14-03-11 20:07 16 BROSZURA dobra2.indd 16 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych 17 1.7. Sprawozdanie Rb-Z Jest kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. Przedstawia się w nim również zobowiązania długoter- minowe (spłata po 12 miesiącach). Składa się z następujących części: • A „Zobowiązania według tytułów dłużnych”. • B „Poręczenia i gwarancje”. • C „Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu tery- torialnego”. • D „Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niena- zwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych”. • E „Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego”. • F „Lista jednostek sporządzających sprawozdania”. W części A wykazuje się zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w układzie podmiotowym według grup wierzycieli oraz w układzie przedmioto- wym według tytułów dłużnych. Jeśli nie ma informacji dotyczącej obrotu papierów wartościowych na rynku wtórnym, należy wykazać pierwotnego nabywcę. Wartość nominalną zobowiązań według tytułów dłużnych określa się na podstawie rozpo- rządzenia ministra finansów z 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wydanego na podstawie art. 73 ustawy o finansach publicznych. W części B sprawozdania należy wykazać zobowiązania dotyczące udzielonych poręczeń i gwarancji. W części tej wykazujemy również zobowiązania wymagalne, które należy spłacać za dłużnika (realizacja umowy poręczenia), wyłączając wzajemne zobowiązania jednostek z tego tytułu. Do ustalenia wartości nominalnej niewymagalnego zobowiązania objętego po- ręczeniem lub gwarancją, które podlega oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, stosuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego. Wartość nominalnego zobowiązania jednostki objętego poręczeniem lub gwarancją, wyrażonego w walucie obcej wylicza się, stosując średni kurs tej waluty ogłaszany przez NBP, który obowiązuje w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego. W części C dotyczącej uzupełniających danych o niektórych zobowiązaniach JST wykazuje się kwoty wyłączeń z ograniczeń długu i spłaty zobowiązań. Część ta składa się z zestawień: • C1 „Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” – wykazuje się tu otrzymane z budżetu BROSZURA dobra2.indd 17 14-03-11 20:07 18 państwa lub innych źródeł oraz zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych jako zobowiązania z innych źródeł, w tym na współfinansowanie (własny udział). • C2 „Dodatkowe dane uzupełniające” – zawiera informacje, które mają wpływ na ustalenie limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. W części tej przedstawiana jest np. spłata zobowiązań przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (przejęcie zobowiązania). Zobowiązania te powinny zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w części A. Zgodność z planem finansowym Dane wykazane przez samorząd w wierszach 1 i 3 zestawienia C2 dotyczące planu powinny być zgodne z planem uchwalonym przez organ stanowiący na koniec okresu sprawozdawczego. Dane po stronie wykonania powinny być zgodne z wykonanymi rozchodami wynikającymi z ewidencji księgowej za dany okres sprawozdawczy. Po nowelizacji rozporządzenia część D obejmuje krótkoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych. Nie są one wykazywane w części A. Wypełniają ją wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Część E przedstawia zobowiązania z tytułu odsetek, naliczonych na koniec okresu sprawozdawczego, z wyłączeniem samorządów. Wartość odsetek należy podać w po- dziale na odsetki od zobowiązań niewymagalnych (kredyty, pożyczki, przyjęte depo- zyty, wyemitowane dłużne papiery wartościowe) oraz od zobowiązań wymagalnych. Odsetki naliczone obejmują cały okres sprawozdawczy (od początku roku do dnia sprawozdawczego). Odsetki wymagalne należy wykazać od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne – do dnia sporządzenia włącznie. Nowo wprowadzona część F jest wypełniana wyłącznie przez jednostki sporzą- dzające zbiorcze i łączne sprawozdania tylko za IV kwartał roku budżetowego. Wy- kazuje się tam numer REGON jednostek sporządzających sprawozdania. Pod liczbą początkową 1 podaje się REGON jednostki sporządzającej, a numery jednostek, których sprawozdania obejmuje – pod numerami 1.1, 1.2, 1.3. Dowolność numeracji Numeracja jednostek, za które składane jest sprawozdanie, może zaczynać się od 2 lub 3, w zależności od rodzaju sprawozdania. Zgodnie z wyjaśnieniami ministra finansów (znak RF2/657/1/AKK/2014/RD- -226/2014 i RF2/657/1/AKK/2013/132963) gminy w sprawozdaniach łącznych za IV kwartał w części F powinny wykazać pod pozycją 1 numer REGON gminy, a pod pozycją 1.1 – numer REGON urzędu gminy. BROSZURA dobra2.indd 18 14-03-11 20:07 Sprawozdawczość budżetowa 2014 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych 19 Przykład sporządzenia sprawozdania Rb-Z Na koniec 2014 roku w jednostce sektora finansów publicznych (gmina) wystąpiły zobowiązania w złotych z następujących tytułów: 1) Kredyt zaciągnięty 25 marca 2014 r. w banku komercyjnym na kwotę 1.200.000 zł 2) Kredyt zaciągnięty 25 lipca 2013 r. w banku komercyjnym na kwotę 2.100.000 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2021 r.: • 2015 r. – 0 zł, • 2016 r. – 200.000 zł, • 2017 r. – 200.000 zł, • 2018 r. – 200.000 zł, • 2019 r. – 200.000 zł, • 2020 r. – 200.000 zł, • 2021 r. – 200.000 zł. – pozostało do spłaty: • 2015 r. – 300.000 zł, • 2016 r. – 300.000 zł, • 2017 r. – 300.000 zł, • 2018 r. – 300.000 zł, • 2019 r. – 300.000 zł, • 2020 r. – 300 000 zł, • 2021 r. – 300.000 zł. 200.000 zł do 30 kwietnia 2016 r.: • 2015 r. – 100.000 zł, • 2016 r. – 100.000 zł. 3) Kredyt zaciągnięty 30 maja 2011 r. w banku komercyjnym – pozostało do spłaty 4) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta 15 listopada 2014 r. w BGŻ na sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300.000 zł (na pokrycie udziału UE) ze spłatą do 31 marca 2015 r. (według harmonogramu) – Grupa I. 5) Pożyczka zaciągnięta 10 czerwca 2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pozostało do spłaty 600.000 zł do 31 listopada 2016 r. – Grupa III: • 2015 r. – 200.000 zł, • 2016 r. – 400 000 zł. 6) Pożyczka zaciągnięta 19 grudnia 2013 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środo- wiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 800.000 zł (z tego na wkład unijny 500.000 zł, wkład własny 300.000 zł) – pozostało do spłaty 300.000 zł (wkład własny) do 30 czerwca 2016 r. – Grupa II: • 2015 r. – 150.000 zł, • 2016 r. – 150.000 zł. BROSZURA dobra2.indd 19 14-03-11 20:07
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdawczość budżetowa 2014 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: