Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 003594 21549104 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych - ebook/pdf
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 738
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6463-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-92%), audiobook).

Sprawozdawczość budżetowa 2014

wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie
sprawozdania budżetowe i sprawozdania
z operacji finansowych.
Poradnik opatrzony
został licznymi przykładami liczbowymi
i wypełnionymi formularzami sprawozdań.

Zmiany w finansach publicznych 2014

730 stron praktycznej wiedzy!

Książka jako jedyna na rynku zawiera 348 odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania w zakresie sprawozdawczości oraz wyjaśnienia do
wszystkich sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych.

 

Kalendarium

10 kwietnia – upływa termin sporządzenia kwartalnych sprawozdań
jednostkowych, które sporządza się po raz pierwszy według nowych zasad.

22 kwietnia – upływa termin dokonywania korekt do kwartalnych
sprawozdań jednostkowych.

22 kwietnia – upływa termin sporządzenia
kwartalnych sprawozdań zbiorczych, które
sporządza się po raz pierwszy według nowych zasad.

PAMIĘTAJ!

4 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w  sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
(Dz.U. z
2013 r. poz. ), a 24.1.2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie
sprawozdawczości budżetowej
(Dz.U. poz. 119)

W publikacji znajdziesz:

 • omówienie zmian w przepisach w zakresie sprawozdawczości,
 • wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny wszystkich sprawozdań,
 • aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,
 • powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
 • wyjaśnienia do nowego sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki,
  samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
 • wytyczne w zakresie kwalifikacji wydatków strukturalnych.

Najlepsi autorzy:

Aleksandra Bieniaszewska (RIO Opole), Anna Borzęcka (Ministerstwo Finansów), dr Mieczysława Cellary (biegły rewident), Lucyna Kuśnierz (RIO Rzeszów), Barbara Wołczak (pracownik państwowej jednostki budżetowej), Maurycy Michalski (były pracownik Ministerstwa Finansów), Krystyna Gąsiorek (RIO Rzeszów).

Książka porusza zagadnienia z zakresu:

 • Sprawozdań budżetowych jednostek samorządowych
 • Sprawozdań budżetowych jednostek państwowych
 • Sprawozdań ze środków europejskich
 • Sprawozdań z wydatków strukturalnych
 • Sprawozdań z zakresu operacji finansowych w podziale na jednostki samorządowe i państwowe
 • Sprawozdawczości w układzie zadaniowym

Publikacja zawiera
komplet przydatnych
narzędzi

36 wypełnionych formularzy sprawozdań
wraz z komentarzem, 348 odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania oraz
terminarz sporządzania i przekazywania
sprawozdań.

Najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej to:

 • skrócono terminy i zwiększono częstotliwości przekazywania sprawozdań,
 • wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
  które nie wygasły z upływem roku budżetowego, które będzie sporządzane tylko za I i II kwartał,
 • zrezygnowano z formy papierowej niektórych sprawozdań,
 • wprowadzono szczegółowe zmiany w zasadach sporządzania poszczególnych sprawozdań.

Najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości z operacji finansowych to:

 • zmieniono zasady sporządzania sprawozdań i ich druki,
 • wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki organizacyjne JST
  rocznego sprawozdania uzupełniającego Rb-UZ,
 • rozszerzono zakres możliwości przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
  wyłącznie w formie elektronicznej,
 • dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wprowadzono
  szczegółowe rozwiązanie w zakresie możliwości przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej,
 • dla jednostek samorządu terytorialnego i odbiorców sprawozdań przekazywanych przez te podmioty
  wprowadzono nowe dodatkowe zasady sporządzania korekt.

Książka jest adresowana przede wszystkim do:

Pracowników służb finansowych
jednostek sektora finansów publicznych.

Studentów studiów prawniczych
i administracyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Wprowadzenie 1.1. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych1 y Sprawozdawczość budżetowa Przedmiotem sprawozdawczości budżetowej jest dostarczanie danych liczbowych o wy- konaniu planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikają- cych z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przy wypełnianiu sprawozdań stosuje się różne zasady, w zależności od tego, jakich składników majątkowych dotyczą, które mają następnie wpływ na ich ostateczny kształt. Różne zestawienia liczbowe wspierają zarządzanie finansami publicznymi. Sprawozdawczość budżetowa stanowi istotny element systemu kontroli przebiegu procesów związanych z gromadzeniem i roz- dysponowaniem środków publicznych. Sprawozdania powinny służyć optymalizacji za- rządzania środkami publicznymi. Obowiązek sporządzania sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) oraz państwowe jednostki budżetowe (dalej: PJB), wynika z art. 41 ust. 2 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicz- nych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. – dalej: FinansePublU). Na tej podstawie Mini- sterstwo Finansów (dalej: MF) wydało przepisy wykonawcze do ustawy, tj. rozporządze- nie Ministra Finansów z 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z  2014  r., poz. 119.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z  4.3.2010 r. w  sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w  zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 43, poz. 247 ze zm.). 1 Autorami rozdziału 1.1. są Aleksandra Bieniaszewska i Barbara Wołczak 1 1. Wprowadzenie y Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych Dane niezbędne m.in. do obliczenia państwowego długu publicznego są gromadzone i przetwarzane przez regionalne izby obrachunkowe na podstawie aktu wykonawczego do FinansePublU wydanego na podstawie art. 41 ust. 5. Zobowiązano te jednostki do prze- kazywania sprawozdań zbiorczych do Prezesa GUS, a sprawozdań łącznych do MF. Prezes GUS na podstawie otrzymanych sprawozdań sporządza i przekazuje do MF sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek, w terminie 56 dni od końca pierwszego, dru- giego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał w terminie 84 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F – lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporzą- dzane i przekazywane w terminie 105. dnia od dnia zakończenia roku budżetowego. Z kolei dotyczące operacji finansowych Skarbu Państwa w terminie 40 dni od końca pierw- szego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego. Sprawozdania za czwarty kwartał – w terminie 55 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F – lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporzą- dzane i przekazywane w terminie 76 dni od dnia zakończenia roku budżetowego. 1.2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań2 Wszystkie sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały, natomiast podpisy na formularzu papierowym składa się odręcznie na każdym formularzu, w przeznaczonym do tego miejscu. Ponadto umieszcza się pieczątki imienne osób podpisujących sprawoz- dania. Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, do których mają być złożone, powiększonej o jeden egzemplarz, który ma być pozostawiony w aktach jednostki. Oryginał sprawozdania przekazywany jest jednostce uprawnionej do jego otrzymywania. Powyższe dotyczy sporządzania sprawozdań w formie papierowej. y Sprawozdawczość budżetowa Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej określa wzory, terminy oraz zasady sporządzania sprawozdań budżetowych. Sporządzane są one za okres miesiąca, kwartału, półrocza i roku. JST oraz ich jednostki organizacyjne sporządzają następujące sprawozdania: Miesięczne/roczne: – Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej – Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego; 2 Autorami rozdziału 1.2. są Aleksandra Bieniaszewska i Barbara Wołczak 2 1.2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, dań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, Kwartalne: – Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST, – Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją za- – Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań – Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów – Rb-34S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków na rachunku, o których mowa – Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; budżetowych, w art. 223 ust. 1 FinansePublU, Roczne: – Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samo- – Rb-PDP – sprawozdanie z  wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na rządu terytorialnego, prawach powiatu. Ponadto JST składają sprawozdania: – Rb-Z-PPP – sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego, przekazywane w terminie miesiąca po zakończeniu kwartału na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów oraz do GUS; sprawoz- danie Rb-Z-PPP sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/, w zakładce działalność → Finanse Publiczne → budżet państwa → sprawozdawczość budżetowa; – Rb-WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sa- morządu terytorialnego, które wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane obejmujące również wydatki przedstawione w sprawozdaniach jednostkowych przez: a) kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez JST (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych za- kładów opieki zdrowotnej, jak również kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) – jednostkowe; b) przewodniczących zarządów JST  – na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez kierowników jednostek wymienionych w lit. a i własnego sprawozdania jednostkowego − skonsolidowane zbiorcze; 3 1. Wprowadzenie do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa w MF w formie pisemnej oraz w for- mie elektronicznej na adres rbws@mofnet.gov.pl do 30 kwietnia po upływie roku spra- wozdawczego. – Rb-WSb – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (re- gionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek, których sprawozdanie sporządzają: a) kierownicy: państwowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek orga- nizacyjnych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jak również samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, uczelni publicznych i innych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, dysponenci pań- stwowych funduszy celowych − jednostkowe, b) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenci części budżetowych – na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz łącznych obejmu- jących wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i przez nie nadzorowanych i własnego sprawozdania jednostkowego − skonsoli- dowane łączne. jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych, Sprawozdanie Rb-WSb powinno być sporządzone na obowiązującym formularzu za- mieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl), w zakładce: Działalność → Finanse Publiczne → Budżet Państwa → Klasyfikacja wydat- ków strukturalnych. W zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich sporządza się na- stępujące rodzaje sprawozdań z uwzględnieniem okresu sprawozdawczego, za który są składane: Miesięczne/roczne: – Rb-23 – sprawozdanie o  stanie środków na rachunkach bankowych państwowych – Rb-23A – sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, – Rb-23B – sprawozdanie o  stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcy- zowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, – Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbo- – Rb-27 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, – Rb-27UE – prawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europej- – Rb-28 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, wych do gromadzenia dochodów budżetowych, skich, 4 1.2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań skich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, – Rb-28 Programy – sprawozdanie z  wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkow- skie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, – Rb-28 Programy WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu pań- stwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, – Rb-28UE – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europej- – Rb-28UE WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków eu- – Rb-28NW – sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upły- – Rb-28NW Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowa- nych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środ- ków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, – Rb-FUS – sprawozdanie z  wykonania wybranych elementów planu finansowego – Rb-FER – sprawozdanie z  wykonania wybranych elementów planu finansowego ropejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wem roku budżetowego, Funduszu Emerytalno-Rentowego; wego, mowa w art. 163 FinansePublU, Kwartalne: – Rb-23PL – sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki, – Rb-27PL – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki, – Rb-28PL – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki, – Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celo- – Rb-34PL – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym – Rb-35 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonaw- – Rb-40 – sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonaw- czej/instytucji gospodarki budżetowej, – Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorzą- du terytorialnego ustawami, czej, – Rb-70 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 5 1. Wprowadzenie y Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych z zakresu operacji finansowych określa wzory, terminy oraz zasady sporządzania spra- wozdań z  zakresu zobowiązań i  należności, w  szczególności państwowego długu pu- blicznego, m.in. przez jednostki budżetu centralnego oraz JST. Sprawozdania sporządza- ne są według stanu na koniec każdego kwartału lub roku budżetowego (w przypadku sprawozdań rocznych). Przewidziano jeden wspólny wzór formularzy dla poszczególnych sprawozdań, niezależ- nie od formy organizacyjno-prawnej jednostek sektora finansów publicznych. Każda jednostka sektora finansów publicznych wypełnia tylko i wyłącznie te formularze i to w takim zakresie, w jakim może posiadać określone tytuły dłużne, należności lub aktywa finansowe. Jednostki budżetu centralnego oraz JST i im podległe jednostki organizacyjne spo- rządzają następujące sprawozdania: Kwartalne: – Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz – Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finan- poręczeń i gwarancji, sowych. Ponadto JST bezpośrednio realizujące zadania z  zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wy- pełniają oraz przekazują do podmiotu przekazującego dotację i zlecającego zadanie: – Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Roczne: – Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów – Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów dłużnych, wartościowych według wartości księgowej. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN oraz Rb-ZN są sprawozdaniami wykorzysty- wanymi do celów statystycznych. Podstawą sporządzenia sprawozdań są: – ewidencja księgowa jednostki, – sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zo- bowiązania lub należności. W przypadku należności z tytułu posiadanych przez jednostkę papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa, wykazywanych w sprawozdaniu Rb-N, należy za- pewnić w urządzeniu księgowym możliwość ustalenia wartości nominalnej. Dane doty- 6 1.3. Przekazywanie sprawozdań w formie elektronicznej czące tych aktywów finansowych w ewidencji księgowej figurują wg wyceny księgowej, ewentualnie rynkowej, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należy podać wartość nominal- ną posiadanych dłużnych papierów wartościowych. Pamiętajmy że sprawozdania staty- styczne muszą mieć swoje źródło w ewidencji rachunkowej jednostki, w innym przy- padku kierownik jednostki i główny księgowy, jeśli ma powierzenie obowiązków, mogą ponieść skutki odpowiedzialności karnej, o której mowa w ustawie o statystyce publicz- nej z 29.6.1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.). Wynika to z art. 30 tej ustawy, nakłada- jącego na podmioty stosowanie w prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachun- kowości standardów klasyfikacyjnych określonych w ustawie. 1.3. Przekazywanie sprawozdań w formie elektronicznej3 y Sprawozdawczość budżetowa Zarządy JST przekazują do właściwych RIO w formie dokumentu elektronicznego spra- wozdania Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-ST. Regionalne izby obrachunkowe przekazują dane z ww. sprawozdań, z wy- łączeniem sprawozdań Rb-27ZZ i  Rb-50, do Ministerstwa Finansów w  formie doku- mentu elektronicznego. Kierownicy jednostek przekazują do zarządu JST sprawozdania w  formie określonej przez zarząd JST (może to być wyłącznie forma elektroniczna lub papierowa, lub też pa- pierowa i elektroniczna). Sprawozdania podpisują główny księgowy (Skarbnik) i kierownik jednostki (przewodni- czący zarządu JST). Sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpi- sem elektronicznym, w  rozumieniu ustawy z  18.9.2001  r. o  podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certy- fikatu. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 sporządzane przez zarządy JST dla dysponentów prze- kazujących dotacje, przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmio- tów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 235). Sprawozdania przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą mogą być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie o in- formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 3 Autorami rozdziału 1.3. są Aleksandra Bieniaszewska i Barbara Wołczak 7 1. Wprowadzenie Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczo- ści budżetowej dysponenci środków budżetu państwa są zobowiązani do przekazywania da- nych ze sprawozdań Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łączne Rb-34PL w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa. Sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-35, Rb-70, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER i sprawozdania Rb-27 urzę- dów skarbowych, jako organów podatkowych, w zakresie wykonania dochodów gmin i udziałów JST w dochodach budżetu państwa przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie o informatyzacji działalno- ści podmiotów realizujących zadania publiczne. Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie o in- formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27UE, Rb-28PL, Rb-34PL, Rb-WSa, Rb-WSb spo- rządza się w formie pisemnej. Dane ze sprawozdań Rb-27PL i Rb-28PL właściwy dyspo- nent części budżetowej wprowadza do Informatycznego Sytemu Obsługi Budżetu Państwa. W przypadku sprawozdania przekazywanego w Informatycznym Systemie Obsługi Bu- dżetu Państwa dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego z zastosowaniem cer- tyfikatów wydanych przez NBP, z  wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Bank w ramach świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych. y Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych Sprawozdania z zakresu operacji finansowych Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN oraz Rb-ZN są sporządzane w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej. Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej do jednostek nadrzędnych powinny być zgod- ne z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu. Formularze sprawozdań w formie elektronicznej są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl, w zakładce Finanse Publiczne → Dług Publiczny → Sprawozdawczość. Zarządy JST korzystają z systemu informatycznego BESTI@. JST mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej, tylko wtedy gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bez- piecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dysponenci główni środków budżetu państwa przekazują sprawozdania zbiorcze do GUS w terminach: – 30 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego (I, II i III kw. – Rb-Z i Rb-N), – 14 lutego (IV kw. Rb-Z i Rb-N oraz roczne Rb-UZ i Rb-UN). 8 1.4. Sporządzanie sprawozdań w systemie TREZOR JST), RIO przekazują sprawozdania zbiorcze do Głównego Urzędu Statystycznego oraz do wiadomości Ministerstwa Finansów w terminach: – 30 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego (I, II i III kw. – Rb-Z i Rb-N budżety – 42 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego (I, II i III kw. – Rb-Z i Rb-N jed- – 6 marca (IV kw. Rb-Z i Rb-N oraz roczne Rb-UZ i Rb-UN budżety JST), – 70 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego (IV kw. Rb-Z i Rb-N oraz roczne nostki z osobowością prawną), Rb-UZ i Rb-UN jednostki z osobowością prawną). 1.4. Sporządzanie sprawozdań w systemie TREZOR4 Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdaw- czości budżetowej, dysponenci środków budżetu państwa przekazują sprawozdania Rb- 23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łączne Rb-34PL w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. Natomiast sprawozda- nia Rb-27ZZ i Rb-50 sporządzane przez zarządy JST dla dysponentów przekazujących dotacje, sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-35, Rb-40, Rb-70, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER i sprawoz- dania Rb-27 urzędów skarbowych, jako organów podatkowych, w zakresie wykonania dochodów gmin i udziałów JST w dochodach budżetu państwa, przekazuje się odbior- com sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o  której mowa w  ustawie z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 235). Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łączne Rb-34PL należy przekazać w systemie TREZOR zgodnie z instrukcjami ogłoszo- nymi na stronie internetowej MF http://www.mf.gov.pl/, w zakładce: Ministerstwo Fi- nansów → Działalność → Finanse publiczne → Budżet państwa → TREZOR → Materiały szkoleniowe i dokumentacja. y Wprowadzanie danych do sprawozdań jednostkowych W celu wprowadzenia danych do dowolnego sprawozdania, należy w systemie TREZOR przygotować szablon sprawozdania. Do tego celu służy funkcja „Generuj nagłówki” na stronie „Lista sprawozdań” (moduł „Sprawozdawczość”, link „Lista sprawozdań”, zakład- ka „Jednostkowe”). W oknie do generowania nagłówków sprawozdań, otwieranym po naciśnięciu przycisku „Generuj nagłówki”, należy wybrać sprawozdanie i  potwierdzić chęć wygenerowania nagłówka dla sprawozdania poprzez naciśnięcie przycisku „Gene- ruj nagłówki”. Sprawozdanie zostanie wyświetlone na liście sprawozdań dysponenta w wybranym okresie sprawozdawczym. 4 Autorem rozdziału 1.4 jest Andrzej Binias 9 1. Wprowadzenie Należy pamiętać, że możliwość wygenerowania nagłówka sprawozdania jest zapewniona przez administratora wyznaczonego przez dysponenta nadrzędnego, dzięki właściwej konfiguracji w zakresie funkcji „Podpinanie dysponentów do sprawozdań”. W przypad- ku braku możliwości wygenerowania nagłówka dla sprawozdania, możliwą przyczyną może być niepodpięcie dysponenta do danego sprawozdania przez osobę wyznaczoną do pełnienia roli administratora. W celu rozpoczęcia wprowadzania danych do sprawozdania należy kliknąć w link pro- wadzący do szczegółów wybranego sprawozdania, oznaczony literą „S”. Możliwe są dwa sposoby wprowadzania danych do sprawozdania: − wypełnianie każdej pozycji sprawozdania oddzielnie poprzez kliknięcie w symbol „…”, służący do edycji istniejącej pozycji sprawozdania bądź wprowadzenia nowej, lub − poprzez import danych z pliku w formacie XML. W przypadku sprawozdań zawierających więcej niż kilkanaście pozycji (np. sprawozdań Rb-27, Rb-28) zalecany jest import danych do sprawozdania z pliku. Plik w formacie XML tworzy się za pomocą specjalnie przygotowanego pliku aplikacji Excel, który jest dostępny na stronie internetowej MF, zakładka poświęcona systemowi TREZOR. Po- nadto niektóre systemy finansowo-księgowe oferują możliwość wygenerowania spra- wozdań budżetowych w formacie XML, który następnie można zaimportować do syste- mu TREZOR. Szczegółowy opis sposobu importu sprawozdań do systemu znajduje się w instrukcji użytkownika. Użytkownik może edytować dane w sprawozdaniu zarówno w poziomie (pozycje spra- wozdania), jak i w pionie (dane w poszczególnych kolumnach). W wypełnionym sprawozdaniu należy sprawdzić, czy dane w nim zawarte spełniają re- guły poprawności zdefiniowane dla sprawozdania (przycisk „Sprawdź reguły”). W przy- padku gdy reguły nie zostały spełnione, wyświetlony zostanie komunikat „Sprawozdanie zawiera błędy”. Błędy wykryte w sprawozdaniu można przeglądać po naciśnięciu przyci- sku „Pokaż błędy”. Błędy możemy podzielić na takie, które uniemożliwiają przekazanie sprawozdania, oraz błędy, które pozwalają na przekazanie sprawozdania, ale których wystąpienie należy wyjaśnić w specjalnym polu „Wyjaśnienie”. y Przekazanie i weryfikacja sprawozdania Wypełnione poprawnie sprawozdanie należy skompletować (przycisk „Kompletuj”). Spra- wozdanie o statusie „Kompletne” oznacza, że jest ono gotowe do zatwierdzenia i przekaza- nia jednostce nadrzędnej. Naciśnięcie przycisku „Sprawdź” powoduje, że sprawozdanie otrzymuje status „Sprawdzone przez Gł. Księgowego”. Ostatni status „Przekazany”, nada- wany sprawozdaniu poprzez naciśnięcie przycisku „Przekaż”, oznacza zatwierdzony i prze- kazany przez kierownika jednostki. W przypadku sprawozdań przekazywanych w Infor- matycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, Główny Księgowy oraz Kierownik Jednostki zobowiązany jest do podpisania sprawozdania podpisem elektronicz- 10 1.4. Sporządzanie sprawozdań w systemie TREZOR nym, z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzysta- niem urządzeń wskazanych przez Bank w ramach świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych. Sprawozdanie przekazane dysponentowi nadrzędnemu (drugiego stopnia lub dysponen- towi głównemu) podlega zatwierdzeniu przez dysponenta nadrzędnego. Dopiero po za- twierdzeniu sprawozdania możliwe jest włączenie danych sprawozdawczych dysponenta podległego do agregatu dysponenta nadrzędnego. Sprawozdania dysponentów podle- głych znajdują się zarówno w zakładce „Jednostkowe” (sprawozdania dysponentów nie- posiadających jednostek podległych), jak i „Agregaty” (sprawozdania dysponentów po- siadających jednostki podległe). Należy pamiętać, że sprawozdanie dysponenta nadrzędnego znajduje się zawsze w zakładce „Agregaty”, na formatce „Lista sprawozdań” dysponenta. y Wprowadzanie danych do sprawozdań łącznych Po zatwierdzeniu sprawozdań dysponentów podległych, tworzenie sprawozdania łącz- nego (agregatu) polega na agregacji sprawozdań zatwierdzonych. W celu agregacji spra- wozdań dysponentów podległych należy nacisnąć przycisk „Agreguj” na formularzu sprawozdania dysponenta nadrzędnego. Proces postępowania w  celu zatwierdzenia sprawozdania dysponenta nadrzędnego (sprawdzenie reguł, podpisanie przez głównego księgowego i zatwierdzenie przez kierownika jednostki) jest taki sam jak w przypadku sprawozdań jednostkowych. y Przeglądanie sprawozdań W  systemie TREZOR istnieje możliwość wyświetlania sprawozdań wg następujących parametrów: „Aktualne”, „Okres sprawozdawczy”, „Status” oraz „Dysponent” (podległy). Ponadto system TREZOR umożliwia przeglądanie sprawozdań odrzuconych przez dys- ponenta nadrzędnego lub Ministerstwo Finansów (parametr „Stan sprawozdania” zmie- nia się wówczas na „Nieaktualne”). y Szczególne zasady sporządzania sprawozdań Spośród powyższych sprawozdań szczególną uwagę należy zwrócić na wprowadzanie danych do sprawozdania Rb-28. Zakres danych wprowadzanych do tego sprawozdania w systemie TREZOR zawiera informację dotyczącą grupy ekonomicznej paragrafu wy- datkowego. Sprawozdanie Rb-28 jest sprawozdaniem z wykonania wydatków określo- nych w załączniku 2 do ustawy budżetowej i w celu ich rozliczenia niezbędne jest wska- zanie przez dysponenta grupy ekonomicznej poszczególnych pozycji wydatkowych. Ponadto w przypadku tego sprawozdania, podobnie jak w sprawozdaniu Rb-27, do ko- lumny „Plan po zmianach” zostaje automatycznie zaczytany plan finansowy jednostki z modułu „Obsługa dysponentów”. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na aktualiza- cję planu jednostki w systemie. Domyślnie edycja danych w tej kolumnie sprawozdania 11 1. Wprowadzenie została zablokowana, dlatego w celu ich poprawy należy zwrócić się do dysponenta nad- rzędnego z prośbą o odblokowanie danych w zakresie planu jednostki w sprawozdaniu. W systemie TREZOR w przypadku sprawozdań Rb-27 i Rb-28 nie wykazuje się liczb kontrolnych. 1.5. Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań5 y Zmiany w sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów w  16.1.2014  r. podpisał nowe rozporządzenie w  sprawie sprawoz- dawczości budżetowej, które ukazało się w dzienniku ustaw pod pozycją 119. Rozporzą- dzenie to weszło w życie 24.1.2014 r. Zmiany wprowadzone w sprawozdawczości budże- towej wynikają z  potrzeby monitorowania sektora finansów publicznych, poprawy jakości sprawozdawczości i planowania w zakresie sektora finansów publicznych oraz dostosowania do wymogów unijnych, wiążących się z  obowiązkiem opracowywania i przekazywania prognoz sektora instytucji rządowych i samorządowych. Generalnie przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze w roku 2014 z wyjątkiem: – sprawozdań za IV kwartał 2013 r., do których zastosowanie mają nowe, krótsze ter- miny ich sporządzania. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozda- nia do RIO do 20.2.2014 r., sprawozdania Ministra Finansów za 2013 r., w zakresie udziałów JST we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymywanych z centralnego rachun- ku bieżącego budżetu państwa, które nie będzie już sporządzane, a informacje w tym zakresie będą zamieszczone do 15 lutego roku następnego po roku budżetowym, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl, w zakładce dzia- łalność → Finanse publiczne → Budżet państwa → Informacje budżetowe. – Do sprawozdań za IV kwartał 2013 r., za rok 2013 oraz za grudzień tegoż roku zastoso- wanie mają dotychczasowe zasady zawarte w  rozporządzeniu Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie Rb-27 urzędów skarbowych, jako organów podatkowych, w zakresie wy- konania dochodów gmin i udziałów JST w dochodach budżetu państwa przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą. Najważniejsze zmiany wynikające z nowych przepisów: – skrócono terminy przekazywania sprawozdań za IV kwartał i rocznych przez JST do RIO do 20 lutego roku następnego oraz z RIO do Ministerstwa Finansów do 1 marca, 5 Autorami rozdziału 1.5. są Aleksandra Bieniaszewska i Barbara Wołczak 12 1.5. Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań – zwiększono częstotliwość przekazywania sprawozdań do Ministerstwa Finansów o dwa okresy sprawozdawcze, tj. styczeń i listopad, – zmieniono wyłącznie na formę elektroniczną sposób przekazywania sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP i Rb-ST z JST do RIO, które opatrzone mają być bezpiecznym podpisem elektronicznym, – zarząd JST określi formę przekazywania sprawozdań dla kierowników swoich jedno- stek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżeto- wych, – wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-28NWS z  wykonania planu wydatków JST, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, które będzie sporządzane tylko za I i II kwartał, – zwiększono częstotliwość sporządzania sprawozdania Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych i Rb-34S z wykonania docho- dów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 FinansePublU, – zrezygnowano z formy papierowej sprawozdania Rb-PDP, – uregulowano w sposób systemowy obieg przekazywania korekt sprawozdań, – doprecyzowano instrukcję do sporządzania poszczególnych sprawozdań budżeto- wych. dania, Najważniejsze zmiany dotyczące poszczególnych sprawozdań: – w  sprawozdaniu Rb-27S dokonano licznych zmian doprecyzowujących instrukcję do sporządzania tego sprawozdania, między innymi: poprzez ujmowanie w docho- dach wykonanych wpływów do kasy i zapłaconych kartą płatniczą, jak również mo- mentu wykazywania skutków finansowych obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy w wyni- ku złożenia przez podatników korekty deklaracji podatkowej, które należy wykazać za okresy sprawozdawcze w roku złożenia tych korekt deklaracji, – w sprawozdaniu Rb-27ZZ doprecyzowano sposób powiązań wykazywania danych pomiędzy tym sprawozdaniem a sprawozdaniem Rb-27S, – w sprawozdaniu Rb-PDP dodano część uzasadniającą dokonanie korekty sprawoz- – w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków doprecyzowano definicję za- angażowania oraz sposoby wykazywania danych w kolumnie „Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego”, – w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego dodano pozycje dotyczące wolnych środków zdefiniowanych w FinansePublU oraz część dotyczącą danych uzupełniających w zakresie finansowania deficytu i danych do wyliczeń relacji, o których mowa w art. 242 i 243 FinansePublU, – w sprawozdaniu Rb-30S dostosowano wykazywanie odpisów amortyzacyjnych do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budże- tów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 13 1. Wprowadzenie zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jedno- stek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 ze zm.; dalej: SzczegZasRachR) oraz sposób wyka- zywania danych w części C sprawozdania, w tym wyodrębniono wiersze dotyczące należności i zobowiązań wymagalnych, – w sprawozdaniu Rb-34S określono sposób sporządzania sprawozdań jednostkowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oraz sposób wykazywania danych w czę- ści C sprawozdania, – w sprawozdaniu Rb-ST wprowadzono zmiany w zakresie stanu środków na rachun- kach wydatków niewygasających, dostosowując wykazywanie danych, do przepisów SzczegZasRachR oraz wykreślono wiersz dotyczący informacji ośrodkach na ra- chunkach bankowych JST w zakresie funduszy pomocowych. Zmiany w przepisach dotyczących sprawozdań z operacji finansowych: – w sprawozdaniu Rb-Z zmianie uległy części: C – uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach JST, D – dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwa- nych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych; – wprowadzona została nowa cześć F – lista jednostek sporządzających sprawozdanie; wypełnia się ją tylko za IV kwartał danego roku w zakresie regonu jednostek; – – – – w sprawozdaniu Rb-UZ zmianie uległa część B dotycząca struktury walutowej zobo- wiązań, poprzez dodanie kolumn: „Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP” i „Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej”; rozszerzenie części B o nowe wiersze: przyjęte depozyty, wymagalne zobowiązania; JST będą przekazywać sprawozdania tylko w formie elektronicznej opatrzone bez- piecznym podpisem elektronicznym (BeSTi@); jednostki organizacyjne podległe JST mogą przekazywać sprawozdania jednostkowe wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; jednostki mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany jest przy pomocy ważnego kwalifi- – – kowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym; jednostki nie sporządzają sprawozdania Rb-UN Rb-UZ w przypadku nieposiadania zobowiązań i należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach; – korekty sprawozdań dotyczą również części F sprawozdania Rb-Z dotyczącej rego- nów  – wpisanie  złego regonu powoduje konieczność sporządzenia korekty do 6 miesięcy od sporządzenia sprawozdania; 14 1.5. Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań – Ważne!!! Należy uzupełnić w module administracyjnym listę jednostek i dane o niej, w tym regonie; – korekta danych w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał roku budżetowego, gdy nie do- tyczy części F (regony) – jednostki sporządzające sprawozdanie zbiorcze lub łączne przekazują korekty tych sprawozdań bez wypełniania części F. – zobowiązania wymagalne – spłata zrestrukturyzowanego zobowiązania wykraczają- cego poza rok, licząc od pierwotnego terminu płatności, może spełniać przesłanki umowy nienazwanej kwalifikowanej do kategorii kredyty i pożyczki, – część B poręczenia i gwarancje w wierszu F3 – wartość poręczeń i gwarancji udzielo- na w okresie sprawozdawczym − określono okres sprawozdawczy od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego Instrukcja do Rb-N − zmianie ulegnie sposób prezentowania danych dotyczących depozytów. – Na 31 grudnia nie wykazuje się środków znajdujących się na rachunku bankowym, otrzymanych od innej jednostki lub na rzecz innej jednostki, które będzie zobowią- zana zwrócić w wyniku rozliczenia w następnym kwartale, z uwzględnieniem okresu przejściowego, np.  dotacje. Takie środki wykazuje jednostka, której zostały one zwrócone w pierwszym kwartale następnego roku budżetowego i zaliczone przez nią do środków poprzedniego okresu sprawozdawczego, czyli IV kwartału. – Wymagalne należności – w sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy wie- rzycielem a dłużnikiem i należność uprzednio wymagalna zostanie zrestrukturyzo- wana – to przestaje ona być wymagalna. W przypadku gdy termin spłaty zrestruktu- ryzowanej należności wykracza poza jeden rok, licząc od pierwotnego terminu spłaty, taka należność może spełniać przesłanki umowy nienazwanej, podobnej w skutkach ekonomicznych do umowy pożyczki lub kredytu i być zakwalifikowana do kategorii pożyczki. y Sprawozdawczość budżetowa Do sporządzania i przekazywania sprawozdań składanych przez jednostki samorzą- dowe w imieniu jednostki obowiązani są: – przewodniczący zarządów JST (wójt, burmistrz, prezydent, przewodniczący zarządu powiatu, województwa, związku komunalnego) – Rb-ST, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-NDS, – kierownicy jednostek organizacyjnych podległych JST (np. kierownicy szkół, przed- szkoli, ośrodków opieki społecznej, domów pomocy społecznej) – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50, – kierownicy samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S, – kierownicy samorządowych jednostek budżetowych dysponujący wyodrębnionym rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 FinansePublU – Rb-34S, 15 1. Wprowadzenie – naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe, w  zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów JST i udziałów JST w dochodach budżetu państwa – Rb-27, – kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS. ków placówek w zakresie sprawozdań: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-70, wem roku budżetowego w zakresie sprawozdań: Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich zobowiązani są: – dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowni- – dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowni- ków placówek, realizujący wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez pań- stwa członkowskie EFTA oraz na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  – Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR, – kierownicy placówek w zakresie sprawozdań: Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, w tym kierownicy placówek nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicz- nych również w zakresie sprawozdania Rb-34PL, – dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upły- – dysponenci państwowych funduszy celowych w zakresie sprawozdań: Rb-33, Rb-40, – właściwy organ agencji wykonawczej w zakresie sprawozdań: Rb-35, Rb-40, – dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej w zakresie sprawozdania Rb-40, – dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje na realizację zadań z za- kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w zakresie sprawozdania Rb-50, – naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych, jako organy podatko- – dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe, w  zakresie sprawozdań: Rb-23A, – przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jed- nostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w zakresie sprawozdań: Rb-27ZZ, Rb-50, – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sprawozdań: Rb-33, Rb-40, Rb- – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie sprawozdań: Rb-33, – dysponent części 87 (dot. środków europejskich) w zakresie sprawozdań: Rb-27UE, – dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, wykonujący budżet środ- FUS, Rb-40, Rb-FER, we, w zakresie sprawozdań: Rb-24, Rb-27, Rb-23B, Rb-27, ków europejskich w zakresie sprawozdań: Rb-28UE, Rb-28UE WPR. 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: