Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00011 003526 22410112 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdawczość budżetowa 2015 z uwzględnieniem zmian z kwietnia 2015 roku. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy - ebook/pdf
Sprawozdawczość budżetowa 2015 z uwzględnieniem zmian z kwietnia 2015 roku. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3935-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).
 Na mocy ustawy o finansach publicznych jednostki sektora budżetowego zostały zobligowane do opracowywania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gromadzeniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych. Zaniedbania w tym zakresie mogą narazić przedstawicieli jednostek na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Poprawne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań nabiera szczególnego znaczenia po ostatniej nowelizacji rozporządzenia MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej z kwietnia 2015 roku.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B i b l i o t e k a j e d n o s t e k p u b l i c z n y c h i p o z a r z ą d o w y c h S P R A W O Z D A W C Z O Ś Ć B U D Ż E T O W A 2 0 1 5 ISBN 978-83-269-3935-8 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2015 z uwzględnieniem zmian z kwietnia 2015 roku Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy WSKAZóWKI, JAK W PRAKTYCE STOSOWAĆ I W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH cena 147 zł UOJ29 BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH UOJ 29 okladka.indd 1 29.04.2015 09:54 Barbara Jarosz Sprawozdawczość budżetowa (cid:28)(cid:27)(cid:26)(cid:25) z uwzględnieniem zmian z kwietnia 2015 roku Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa (cid:30)(cid:29)(cid:28)(cid:27) UOJ 29.indd 1 30.04.2015 11:38 2 Sprawozdawczość budżetowa 2015 Autor: Barbara Jarosz Redaktor: Karol Zawadzki Wydawca: Justyna Jóźwiak Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład: Dariusz Ziach Drukarnia: Miller Nakład: 200 egz. ISBN 978-83-269-3935-8 Prenumerata: Centrum Obsługi Klienta tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji –bez zgody wydawcy –jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z po- wołaniem się na źródło. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zapro- ponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyż szym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych wpublikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOJ 29.indd 2 30.04.2015 11:38 Spis treści Od autora ................................................................................................................................ 5 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:30)nansowych .................................................. 7 1.1. Mody(cid:21)kacja sprawozdań z operacji (cid:21)nansowych ............................................................. 7 1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania .............................................................................. 8 1.3. Forma przekazywania ........................................................................................................... 9 1.4. Terminy opracowywania formularzy .................................................................................. 9 1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji (cid:21)nansowych ...................................................................11 1.6. Sprawozdanie Rb-N ............................................................................................................12 1.7. Sprawozdanie Rb-Z .............................................................................................................17 1.8. Sprawozdanie Rb-UZ ..........................................................................................................27 1.9. Sprawozdanie Rb-UN .........................................................................................................37 1.10. Sprawozdanie Rb-ZN ..........................................................................................................37 1.11. Korekta sprawozdań ...........................................................................................................38 Rozdział II. Sprawozdawczość budżetowa – zasady ogólne ................................................ 41 2.1. Jednostki sporządzające sprawozdania budżetowe .........................................................42 2.2. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej ........................................................................45 2.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych ...................................................................................48 2.4. Korekta i przechowywanie sprawozdań ...........................................................................48 2.5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny (cid:21)nansów ..................................................49 Rozdział III. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań budżetowych .................. 51 3.1. Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych .....................................................................51 3.1.1. Wydatki strukturalne ................................................................................................52 3.1.2. Wydatki niekwali(cid:21)kowane .......................................................................................53 3.1.3. Kwali(cid:21)kowanie wydatków strukturalnych w jednostce .......................................54 3.2. Sprawozdanie Rb-34S .........................................................................................................73 3.2.1. Dochody jednostek oświatowych ............................................................................74 3.2.2. Terminy przekazywania formularzy Rb-34S .........................................................75 3.3. Sprawozdanie Rb-27ZZ ......................................................................................................81 3.4. Sprawozdanie Rb-28 ...........................................................................................................91 3.5. Sprawozdanie Rb-28S .........................................................................................................98 UOJ 29.indd 3 30.04.2015 11:38 4 Sprawozdawczość budżetowa 2015 3.6. Sprawozdanie Rb-27 ..........................................................................................................113 3.6.1. Dysponenci środków budżetu państwa ................................................................114 3.6.2. Organy podatkowe .................................................................................................117 3.6.3. Dysponent części 77 ...............................................................................................121 3.7. Sprawozdanie Rb-27S .......................................................................................................124 3.8. Sprawozdanie Rb-28NWS ................................................................................................136 3.9. Sprawozdanie Rb-NDS .....................................................................................................142 3.10. Sprawozdanie Rb-30S .......................................................................................................155 Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej ............................................... 171 Podstawa prawna ................................................................................................................ 191 Wykaz tabel i wzorów ......................................................................................................... 193 UOJ 29.indd 4 30.04.2015 11:38 Od autora Na mocy ustawy o (cid:21)nansach publicznych jednostki sektora budżetowego zostały zobligowane do opracowywania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gro- madzeniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych. Zaniedbania w tym zakresie mogą narazić przedstawicieli jednostek na zarzut naruszenia dyscypliny (cid:21)nan- sów publicznych. Poprawne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę decyzję Ministerstwa Finansów o znowe- lizowaniu wcześniej obowiązujących przepisów. Od kwietnia (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:17) roku obowiązuje zmienione rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Ostatnia nowelizacja w zakresie sprawozdań z operacji (cid:21)nansowych miała miejsce pod koniec (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16) roku. Aby ułatwić Państwu wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z obo- wiązującymi przepisami, zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Sprawozdaw- czość budżetowa (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:17). Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy”. Opracowanie to jest skierowane przede wszystkim do księgowych samorządowych oraz państwowych jednostek budżetowych, którzy w codziennej praktyce zawodowej stykają się z koniecznością opracowywania formularzy sprawozdawczych. Zaprezen- towano w nim zasady sporządzania najczęściej spotykanych sprawozdań. Praktyczne wskazówki zostały poparte licznymi tabelami oraz przykładami wypełnionych wzorów. Dzięki nim unikną Państwo niepotrzebnych kłopotów oraz stresowych sytuacji związanych z ewentualną kontrolą. UOJ 29.indd 5 30.04.2015 11:38 UOJ 29.indd 6 30.04.2015 11:38 Rozdział I Sprawozdania w zakresie operacji (cid:23)nansowych Jednostki sektora (cid:21)nansów publicznych zobowiązane są m.in. do sporządzania sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu ministra (cid:21)nansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora (cid:21)nansów publicznych w zakresie operacji (cid:21)nansowych. Należy pamię- tać, że pod koniec (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16) roku weszła w życie nowelizacja tego aktu prawnego. Zmiany wprowadzone w (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:15) roku ujednoliciły jedynie dotychczas obowiązujące rozporządzenie. 1.1. Mody(cid:23)kacja sprawozdań z operacji (cid:23)nansowych Nowelizacja z (cid:20)(cid:17) października (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16) r. zmieniła m.in. wzory sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ oraz instrukcję ich sporządzania. W formularzu Rb-Z została zmody(cid:21)kowana część C i D. Pierwsza z nich„Uzu- pełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego” została rozszerzona o dodatkowe informacje i podzielona na: • C(cid:18) „Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe narealizację programów, projektów lub zadań (cid:21)nansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. (cid:17) ust. (cid:18) pkt (cid:20) ustawy” (red. o (cid:21)nansach publicznych), • C(cid:20) „Dodatkowe dane uzupełniające”. Zmiana w części C(cid:18) wynika m.in. z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy i projekty (cid:21)nansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wol- nym Handlu) mogą emitować papiery wartościowe. Dane uzupełniające w części C(cid:20) zawierają informacje, które mają wpływ na ustalenie limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. W części tej UOJ 29.indd 7 30.04.2015 11:38 8 Sprawozdawczość budżetowa 2015 przedstawiana jest np. spłata zobowiązań przekształconych samodzielnych pub- licznych zakładów opieki zdrowotnej (przejęcie zobowiązania). Po zmianie przepisów rozporządzenia część D „Dane o krótkoterminowych zo- bowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z (cid:21)nansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych” obejmuje krótkoterminowe zobowiązania wyni- kające z umów nienazwanych. Wypełniają ją wszystkie jednostki samorządu teryto- rialnego. Nowelizacja wprowadziła także do sprawozdania Rb-Z niefunkcjonującą wcześ- niej część F „Lista jednostek sporządzających sprawozdania”. Wypełniana jest wy- łącznie przez jednostki sporządzające zbiorcze i łączne sprawozdania za IV kwartał roku budżetowego. W zakresie sprawozdania Rb-UZ zmianie uległa część B „Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej”. Została ona rozszerzona na wszyst- kie kategorie tytułów dłużnych (układ kolumn). Jednostki zostały zobowiązane do wykazywania zobowiązania w walutach obcych według średnich kursów NBP oraz średniej arytmetycznej ze średnich kursów NBP. Są one dostępne na stronach inter- netowych Ministerstwa Finansów. 1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania Sprawozdania w zakresie operacji (cid:21)nansowych sporządzają oraz składają: • organy władzy publicznej, w tym: organy administracji rządowej, kontroli pań- stwowej i ochrony prawa, sądy oraz trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, • • • • • • państwowe fundusze celowe, • ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, • Narodowy Fundusz Zdrowia, • • uczelnie publiczne, • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje (cid:21)lmowe, • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego. UOJ 29.indd 8 30.04.2015 11:38 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:26)nansowych 9 Po nowelizacji rozporządzenia jednostki nadal muszą sporządzać trzy sprawo- zdania: • Rb-N, • Rb-Z oraz • Rb-ZN niezależnie od tego, czy mają na koniec kwartału należności lub zobowiązania (tzw. sprawozdanie zerowe). Ograniczony zakres podmiotowy Jednostki sektora (cid:26)nansów publicznych sporządzają tylko te sprawozdania, w zakresie których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą posiadać należności lub zaciągać zobowiązania. Sprawozdanie z operacji (cid:21)nansowych Rb-UZ sporządzają podległe samorzą- dom jednostki sektora (cid:21)nansów publicznych, u których wystąpiły zobowiązania wy magalne. 1.3. Forma przekazywania Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła również możliwość rezygnacji ze sto- sowania przez jednostki formy papierowej. Warunkiem jest jednak opatrzenie sprawozdań kwali(cid:21)kowanym podpisem elek- tronicznym lub pro(cid:21)lem zaufanym ePUAP oraz przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przekazywania spra- wozdań wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. 1.4. Terminy opracowywania formularzy Daty końcowe złożenia sprawozdania wynikają z tabeli stanowiącej załączniki do nowego rozporządzenia. Należy pamiętać, że jeśli ostatni dzień złożenia sprawo- zdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy (sobota nie jest dniem wolnym), to termin złożenia przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Dochowanie terminów przekazywania sprawozdań jest o tyle ważne, że zanie- dbania w tym zakresie mogą skutkować zarzutem naruszenia dyscypliny (cid:21)nan- sów publicznych. Potwierdza to pismo ministra (cid:21)nansów (znak: BDF(cid:18)/(cid:19)(cid:16)(cid:16)/(cid:18)(cid:20)/ HKA/(cid:18)(cid:18)/(cid:15)(cid:16)(cid:17)(cid:20)). UOJ 29.indd 9 30.04.2015 11:38
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdawczość budżetowa 2015 z uwzględnieniem zmian z kwietnia 2015 roku. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: