Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00487 005222 22936081 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdawczość budżetowa 2016 - ebook/pdf
Sprawozdawczość budżetowa 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4380-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-33%), audiobook).
 Książka przedstawia sposób sporządzania oraz obowiązujące terminy i formy przekazywania poszczególnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian z października 2015 roku. Zawiera też uaktualniony tekst rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej ze zmienionymi załącznikami dotyczącymi terminów przekazywania sprawozdań w zakresie budżetu państwa i budżetów środków europejskich.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S P R A W O Z D A W C Z O Ś Ć B U D Ż E T O W A 2 0 1 6 B I B L I O T E K A J E D N O S T E K P U B L I C Z N Y C H I P O Z A R Z Ą D O W Y C H Cena 147 zł UOJ 33 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2016 NOWE WYTYCZNE, AKTUALNE PROCEDURY, PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE SPORZĄDZAĆ SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ORAZ W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH UOJ33 Sprawozdawczość budżetowa 2016 jasne.indd 1 05-11-2015 14:24:49 Barbara Jarosz Sprawozdawczość budżetowa (cid:28)(cid:27)(cid:26)(cid:25) Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa (cid:31)(cid:30)(cid:29)(cid:28) UOJ 33.indd 1 03.11.2015 08:49 2 Sprawozdawczość budżetowa 2016 Autor: Barbara Jarosz Redaktor: Dorota Strusiewicz-Kotela Wydawca: Katarzyna Bednarska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład: Dariusz Ziach Drukarnia: Miller ISBN 978-83-269-4380-5 Prenumerata: Centrum Obsługi Klienta tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji –bez zgody wydawcy –jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z po- wołaniem się na źródło. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zapro- ponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyż szym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych wpublikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOJ 33.indd 2 03.11.2015 08:49 Spis treści Od autora ................................................................................................................................ 5 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:30)nansowych .................................................. 7 1.1. Mody(cid:21)kacja sprawozdań z operacji (cid:21)nansowych ............................................................. 7 1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania .............................................................................. 8 1.3. Forma przekazywania ........................................................................................................... 9 1.4. Terminy opracowywania formularzy .................................................................................. 9 1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji (cid:21)nansowych ...................................................................11 1.6. Sprawozdanie Rb-N ............................................................................................................12 1.7. Sprawozdanie Rb-Z .............................................................................................................17 1.8. Sprawozdanie Rb-UZ ..........................................................................................................27 1.9. Sprawozdanie Rb-UN .........................................................................................................37 1.10. Sprawozdanie Rb-ZN ..........................................................................................................37 1.11. Korekta sprawozdań ...........................................................................................................38 Rozdział II. Sprawozdawczość budżetowa – zasady ogólne ................................................ 41 2.1. Jednostki sporządzające sprawozdania budżetowe .........................................................42 2.2. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej ........................................................................46 2.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych ...................................................................................48 2.4. Korekta i przechowywanie sprawozdań ...........................................................................49 2.5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny (cid:21)nansów ..................................................50 Rozdział III. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań budżetowych .................. 51 3.1. Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych .....................................................................51 3.1.1. Wydatki strukturalne ................................................................................................52 3.1.2. Wydatki niekwali(cid:21)kowane .......................................................................................53 3.1.3. Kwali(cid:21)kowanie wydatków strukturalnych w jednostce .......................................54 3.2. Sprawozdanie Rb-34S .........................................................................................................73 3.2.1. Dochody jednostek oświatowych ............................................................................74 3.2.2. Terminy przekazywania formularzy Rb-34S .........................................................75 3.3. Sprawozdanie Rb-27ZZ ......................................................................................................81 3.4. Sprawozdanie Rb-28 ...........................................................................................................91 3.5. Sprawozdanie Rb-28S .........................................................................................................98 UOJ 33.indd 3 03.11.2015 08:49 4 Sprawozdawczość budżetowa 2016 3.6. Sprawozdanie Rb-27 ..........................................................................................................113 3.6.1. Dysponenci środków budżetu państwa ................................................................114 3.6.2. Organy podatkowe .................................................................................................117 3.6.3. Dysponent części 77 ...............................................................................................121 3.7. Sprawozdanie Rb-27S .......................................................................................................124 3.8. Sprawozdanie Rb-28NWS ................................................................................................137 3.9. Sprawozdanie Rb-NDS .....................................................................................................142 3.10. Sprawozdanie Rb-30S .......................................................................................................156 Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej ............................................... 171 Podstawa prawna ................................................................................................................ 191 Wykaz tabel i wzorów ......................................................................................................... 193 UOJ 33.indd 4 03.11.2015 08:49 Od autora Na mocy ustawy o (cid:21)nansach publicznych jednostki sektora budżetowego zostały zobligowane do opracowywania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gro- madzeniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych. Zaniedbania w tym zakresie mogą narazić przedstawicieli jednostek na zarzut naruszenia dyscypliny (cid:21)nansów publicznych. Poprawne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę decyzję Ministerstwa Finansów o znowelizowaniu wcześniej obowiązujących przepisów. Od października (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:17) roku obowiązuje zmienione rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Ostatnia nowelizacja w zakresie sprawozdań z operacji (cid:21)nansowych miała miejsce pod koniec (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16) roku. Aby ułatwić Państwu wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z obo- wiązującymi przepisami, zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Sprawozdaw- czość budżetowa (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:17). Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy”. Opracowanie to jest skierowane przede wszystkim do księgowych samorządowych oraz państwowych jednostek budżetowych, którzy w codziennej praktyce zawodowej stykają się z koniecznością opracowywania formularzy sprawozdawczych. Zaprezen- towano w nim zasady sporządzania najczęściej spotykanych sprawozdań. Praktyczne wskazówki zostały poparte licznymi tabelami oraz przykładami wypełnionych wzorów. Dzięki nim unikną Państwo niepotrzebnych kłopotów oraz stresowych sytuacji związanych z ewentualną kontrolą. UOJ 33.indd 5 03.11.2015 08:49 UOJ 33.indd 6 03.11.2015 08:49 Rozdział I Sprawozdania w zakresie operacji (cid:23)nansowych Jednostki sektora (cid:21)nansów publicznych zobowiązane są m.in. do sporządzania sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu ministra (cid:21)nansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora (cid:21)nansów publicznych w zakresie operacji (cid:21)nansowych. Należy pamię- tać, że pod koniec (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16) roku weszła w życie nowelizacja tego aktu prawnego. Zmiany wprowadzone w (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:15) roku ujednoliciły jedynie dotychczas obowiązujące rozporządzenie. 1.1. Mody(cid:23)kacja sprawozdań z operacji (cid:23)nansowych Nowelizacja z (cid:20)(cid:17) października (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16) r. zmieniła m.in. wzory sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ oraz instrukcję ich sporządzania. W formularzu Rb-Z została zmody(cid:21)kowana część C i D. Pierwsza z nich„Uzu- pełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego” została rozszerzona o dodatkowe informacje i podzielona na: • C(cid:18) „Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe narealizację programów, projektów lub zadań (cid:21)nansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. (cid:17) ust. (cid:18) pkt (cid:20) ustawy” (red. o (cid:21)nansach publicznych), • C(cid:20) „Dodatkowe dane uzupełniające”. Zmiana w części C(cid:18) wynika m.in. z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy i projekty (cid:21)nansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wol- nym Handlu) mogą emitować papiery wartościowe. Dane uzupełniające w części C(cid:20) zawierają informacje, które mają wpływ na ustalenie limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. W części tej UOJ 33.indd 7 03.11.2015 08:49 8 Sprawozdawczość budżetowa 2016 przedstawiana jest np. spłata zobowiązań przekształconych samodzielnych pub- licznych zakładów opieki zdrowotnej (przejęcie zobowiązania). Po zmianie przepisów rozporządzenia część D „Dane o krótkoterminowych zo- bowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z (cid:21)nansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych” obejmuje krótkoterminowe zobowiązania wyni- kające z umów nienazwanych. Wypełniają ją wszystkie jednostki samorządu teryto- rialnego. Nowelizacja wprowadziła także do sprawozdania Rb-Z niefunkcjonującą wcześ- niej część F „Lista jednostek sporządzających sprawozdania”. Wypełniana jest wy- łącznie przez jednostki sporządzające zbiorcze i łączne sprawozdania za IV kwartał roku budżetowego. W zakresie sprawozdania Rb-UZ zmianie uległa część B „Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej”. Została ona rozszerzona na wszyst- kie kategorie tytułów dłużnych (układ kolumn). Jednostki zostały zobowiązane do wykazywania zobowiązania w walutach obcych według średnich kursów NBP oraz średniej arytmetycznej ze średnich kursów NBP. Są one dostępne na stronach inter- netowych Ministerstwa Finansów. 1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania Sprawozdania w zakresie operacji (cid:21)nansowych sporządzają oraz składają: • organy władzy publicznej, w tym: organy administracji rządowej, kontroli pań- stwowej i ochrony prawa, sądy oraz trybunały, • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, • jednostki budżetowe, • samorządowe zakłady budżetowe, • agencje wykonawcze, • instytucje gospodarki budżetowej, • państwowe fundusze celowe, • ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS, • Narodowy Fundusz Zdrowia, • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, • uczelnie publiczne, • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje (cid:21)lmowe, • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego. UOJ 33.indd 8 03.11.2015 08:49 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:26)nansowych 9 Po nowelizacji rozporządzenia jednostki nadal muszą sporządzać trzy sprawo- zdania: • Rb-N, • Rb-Z oraz • Rb-ZN niezależnie od tego, czy mają na koniec kwartału należności lub zobowiązania (tzw. sprawozdanie zerowe). Ograniczony zakres podmiotowy Jednostki sektora (cid:26)nansów publicznych sporządzają tylko te sprawozdania, w zakresie których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą posiadać należności lub zaciągać zobowiązania. Sprawozdanie z operacji (cid:21)nansowych Rb-UZ sporządzają podległe samorzą- dom jednostki sektora (cid:21)nansów publicznych, u których wystąpiły zobowiązania wy magalne. 1.3. Forma przekazywania Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła również możliwość rezygnacji ze sto- sowania przez jednostki formy papierowej. Warunkiem jest jednak opatrzenie sprawozdań kwali(cid:21)kowanym podpisem elek- tronicznym lub pro(cid:21)lem zaufanym ePUAP oraz przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przekazywania spra- wozdań wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. 1.4. Terminy opracowywania formularzy Daty końcowe złożenia sprawozdania wynikają z tabeli stanowiącej załączniki do nowego rozporządzenia. Należy pamiętać, że jeśli ostatni dzień złożenia sprawo- zdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy (sobota nie jest dniem wolnym), to termin złożenia przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Dochowanie terminów przekazywania sprawozdań jest o tyle ważne, że zanie- dbania w tym zakresie mogą skutkować zarzutem naruszenia dyscypliny (cid:21)nan- sów publicznych. Potwierdza to pismo ministra (cid:21)nansów (znak: BDF(cid:18)/(cid:19)(cid:16)(cid:16)/(cid:18)(cid:20)/ HKA/(cid:18)(cid:18)/(cid:15)(cid:16)(cid:17)(cid:20)). UOJ 33.indd 9 03.11.2015 08:49 10 Sprawozdawczość budżetowa 2016 Tabela (cid:26). Terminy sporządzania i przekazywania oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego Rodzaj sprawozdania 1 Rb-Z, Rb-N Rb-ZN Rb-Z, Rb-N Rb-ZN Rb-UZ, Rb-UN Jednostki przekazujące sprawozdania 2 Jednostki otrzymujące sprawozdanie 3 Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawo- zdawczego nie później niż1) 4 Kwartalne za I, II i III kwartał jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) jednostki bezpośrednio realizujące zadania zarządy jednostek samorządu terytorialnego Główny Urząd Statystyczny zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje Kwartalne za IV kwartał 10 dni 22 dni 30 dni 30 dni 10 dni 22 dni jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe jednostki bezpośrednio realizujące zadania zarządy jednostek samorządu terytorialnego jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe3) zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego 1 lutego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) Główny Urząd Statystyczny zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje Roczne 23 lutego 6 marca 6 marca 1 lutego 7 lutego zarządy jednostek samorządu terytorialnego 1 lutego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) 23 lutego 6 marca Główny Urząd Statystyczny 6 marca (cid:31)) W przypadku gdy ostatni dzień złożenia sprawozdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. (cid:25)) Plik bazy danych. (cid:24)) Nie dotyczy Rb-UN. UOJ 33.indd 10 03.11.2015 08:49 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:26)nansowych 11 1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji (cid:23)nansowych Ze względu na ilość prezentowanych danych przepisy rozróżniają trzy rodzaje sprawozdań w zakresie operacji (cid:21)nansowych: • jednostkowe, • łączne, • zbiorcze. Sprawozdania jednostkowe – sporządzane są na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki. Sprawozdania łączne – sporządza się na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych oraz własnego sprawozdania jednostkowego, które obej- muje organ i urząd. Sporządzane są przez jednostki nadzorujące. Sprawozdania zbiorcze – sporządza się w szczegółowości sprawozdań jednost- kowych, według rodzaju jednostki. Opracowują je jednostki będące organem za- łożycielskim lub nadzorującym dla jednostek, które posiadają osobowość prawną. Mogą być tworzone na podstawie sprawozdań zbiorczych lub łącznych. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania zbiorcze: • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, • samorządowych instytucji kultury, • samorządowych osób prawnych. O czym należy pamiętać przed sporządzeniem sprawozdania • Przed przystąpieniem do wypełniania należy zapoznać się z instrukcją. • Podstawą sporządzania sprawozdań jest poprawna ewidencja księgowa zgodna z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz dokumenty po- twierdzające imiennie należność lub zobowiązanie. • Należy uzgodnić księgi za dany okres sprawozdawczy. • Kwoty wykazane w sprawozdaniach muszą być zgodne z danymi w ewi- dencji księgowej. • Kwoty wykazuje się w złotych i groszach. • Należy je sporządzić w sposób trwały i czytelny. • Powinny być sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo pod względem merytorycznym oraz formalnorachunkowym. • Jednostki sporządzają wyłącznie te sprawozdania, do których zostały zobowiązane (obowiązek sprawozdawczy). • Sprawozdania podpisuje główny księgowy oraz kierownik jednostki. • Odbiorcy sprawozdań przeprowadzają kontrolę formalnorachunkową. Mogą również przeprowadzić kontrolę merytoryczną (np. w przypadku róż- nic danych). • Sprawozdania wykorzystywane są do danych statystycznych. • Sporządza się je według stanu na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco). UOJ 33.indd 11 03.11.2015 08:49
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdawczość budżetowa 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: