Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02296 023001 23580948 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdawczość budżetowa w praktyce - ebook/pdf
Sprawozdawczość budżetowa w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 606
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-326-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest praktycznym kompendium, niezbędnym w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek.
Autorka szczegółowo omawia wszystkie sprawozdania budżetowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, począwszy od zasad ich sporządzania, przez terminy składania, podmioty odpowiedzialne, aż po zasady składania korekt.
Całość opatrzona jest ciekawymi przykładami występujących w jednostkach operacji gospodarczych wraz ze wskazaniem ich właściwego ujęcia w poszczególnych sprawozdaniach.
W związku z tym, że przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych popełnianych jest wiele nieprawidłowości – zarówno w jednostkach państwowych, jak i samorządowych – w opracowaniu przedstawiono najczęściej występujące nieprawidłowości ze szczególnym uwzględnieniem zapisów instrukcji, jak prawidłowo dane powinny być wykazane.
Ponadto w publikacji znaleźć można odpowiedzi na ponad sześćdziesiąt najczęściej zadawanych pytań o sprawozdania budżetowe w zakresie budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Autorka wyjaśnia m.in.:
● Czy powiat powinien wykazać w sprawozdaniu Rb-NDS za II kwartał 2018 r. kredyt bankowy zaciągnięty w kwietniu 2018 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a spłacony w czerwcu 2018 r.?
● Czy jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzać sprawozdania zbiorcze Rb-27S i Rb-28S w okresach miesięcznych, w których sprawozdania nie są przekazywane za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej do Ministerstwa Finansów?
● Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 10 należy wykazywać należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto oraz roszczenia sporne, które są dochodzone na drodze sądowej?
Publikacja stanowi doskonałe narzędzie do codziennej pracy kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, a przede wszystkim pracowników działów księgowości wszystkich jednostek sektora finansów publicznych sporządzających sprawozdania budżetowe. Znaleźć tutaj można szczegółowe omówienie wszystkich sprawozdań budżetowych wraz z praktycznymi przykładami oraz wypełnionymi wzorami sprawozdań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Przepisy ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenie wydane na podstawie delegacji ustawowej (obecnie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycz- nia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej) nakładają na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek sporządzania sprawozdań budżetowych. W publikacji szczegółowo omówiono zasady sporządzania sprawozdań bud żetowych zarówno budżetu państwa, jak i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W książce zawarto również komentarze dla poszczególnych rodzajów sprawozdań bu- dżetowych oraz praktyczne przykłady sporządzania tych sprawozdań, m.in. przez jed- nostki organizacyjne budżetu państwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że terminowe złożenie sprawozdania budżetowego jest bardzo istot- ne, a jego niezłożenie w terminie stanowi czyn naruszenia dyscypliny finansów pu- blicznych, w jednym z rozdziałów przedstawiono szczegółowy terminarz składania sprawozdań. Opracowanie nie zawiera uregulowań wynikających z projektowanych zmian do rozpo- rządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z 1 czerwca 2018 r. Zmiany te od- noszą się do szczegółowości prezentowanego planu w sprawozdaniu Rb-28S i jest to związane ze zmianami w innych aktach prawnych (dotyczących grupowania paragra- fów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego – art. 236 usta- wy o finansach publicznych). Publikacja skierowana jest do służb finansowo-księgowych wszystkich jednostek sek- tora finansów publicznych. Pozwoli zarówno państwowym, jak i samorządowym jed- nostkom oraz jednostkom samorządu terytorialnego zmniejszyć wątpliwości przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych. 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdawczość budżetowa w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: