Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 008854 21038902 na godz. na dobę w sumie
Spring w Akcji. Wydanie III - książka
Spring w Akcji. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4888-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> j2ee - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompletne źródło informacji o Spring Framework!

Spring Framework odmienił sposób konstruowania aplikacji w języku Java. Prawdopodobnie jest on najczęściej wybieranym narzędziem do tworzenia aplikacji, niezależnie od tego, czy są one internetowe, czy biurkowe. Czym zasłużył sobie na taką popularność? Niezwykle wygodna konfiguracja, ogromna ilość różnego rodzaju bibliotek, przemyślana architektura to tylko niektóre z jego atutów. Jeżeli do tego dodać ogromną społeczność, chętną do udzielania wszelkich porad, otrzymujemy wyjątkowe narzędzie do zadań specjalnych.

Kolejne wydanie książki uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w trzeciej wersji Spring Framework. A jest ich sporo. Dzięki nim praca z tym narzędziem stała się jeszcze prostsza. W trakcie lektury dowiesz się, jak zminimalizować użycie XML do konfiguracji, wstrzykiwać zależności oraz korzystać z potencjału programowania aspektowego. Ponadto znajdziesz tu komplet informacji na temat współpracy z bazami danych, a pojęcia takie, jak transakcje, JPA, JDBC przestaną być Ci obce. Twoją ciekawość powinien wzbudzić rozdział poświęcony bezpieczeństwu - dzięki Spring Security implementacja tego kluczowego elementu aplikacji staje się o niebo przyjaźniejsza. Książka ta jest skarbnicą informacji o Spring Framework, którą powinien zainteresować się każdy programista języka Java!

Dzięki Spring Framework:

Sprawdź, jak Spring Framework ułatwia życie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Spring in Action, 3rd edition Tłumaczenie: Jacek Kowolik (wstęp, rozdz. 1 – 4); Krzysztof Wołowski (rozdz. 5 – 14) Projekt okładki: Anna Mitka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-246-4888-7 Original edition copyright © 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved. Polish edition copyright © 2013 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/sprwa3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/sprwa3.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Przedmowa ............................................................................................................................................... 11 PodziÚkowania .......................................................................................................................................... 13 O ksiÈĝce ................................................................................................................................................... 15 CZ}¥m 1. PODSTAWY FRAMEWORKA SPRING Rozdziaï 1. Zrywamy siÚ do dziaïania Rozdziaï 2. Tworzymy powiÈzania miÚdzy komponentami 1.2.1. 1.2.2. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 21 1.1. Upraszczamy programowanie w Javie ....................................................................................... 22 1.1.1. Uwalniamy moc zawartÈ w POJO ................................................................................ 23 1.1.2. Wstrzykujemy zaleĝnoĂci .............................................................................................. 25 1.1.3. Stosujemy aspekty ......................................................................................................... 29 1.1.4. Ograniczamy stosowanie kodu szablonowego dziÚki wzorcom .................................. 33 1.2. Kontener dla naszych komponentów ......................................................................................... 36 Pracujemy z kontekstem aplikacji ................................................................................ 37 Cykl ĝycia komponentu ................................................................................................. 37 1.3. Podziwiamy krajobraz Springa ................................................................................................... 39 1.3.1. Moduïy Springa ............................................................................................................. 39 1.3.2. Rodzina projektów wokóï Springa ............................................................................... 42 1.4. Co nowego w Springu .................................................................................................................. 46 Co nowego w Springu 2.5? ........................................................................................... 46 Co nowego w Springu 3.0? ........................................................................................... 47 Co nowego w rodzinie projektów otaczajÈcych Springa? ........................................... 47 1.5. Podsumowanie .............................................................................................................................. 48 49 2.1. Deklarujemy komponenty ........................................................................................................... 50 2.1.1. Tworzymy konfiguracjÚ Springa .................................................................................. 51 2.1.2. Deklarujemy prosty komponent ................................................................................... 51 2.1.3. Wstrzykujemy przez konstruktory ............................................................................... 53 2.1.4. Ustalamy zakres komponentów .................................................................................... 58 2.1.5. Inicjalizujemy i likwidujemy komponenty .................................................................. 59 2.2. Wstrzykujemy wartoĂci do wïaĂciwoĂci komponentu .............................................................. 61 2.2.1. Wstrzykujemy proste wartoĂci ..................................................................................... 62 2.2.2. Wstrzykujemy referencje do innych beanów .............................................................. 63 2.2.3. WiÈĝemy wïaĂciwoĂci w przestrzeni nazw p Springa ................................................. 66 2.2.4. WiÈĝemy kolekcje ......................................................................................................... 67 2.2.5. WiÈĝemy nic (null) ........................................................................................................ 72 2.3. WiÈĝemy za pomocÈ wyraĝeñ ..................................................................................................... 72 2.3.1. Podstawy wyraĝeñ w SpEL .......................................................................................... 73 2.3.2. Wykonujemy operacje na wartoĂciach w jÚzyku SpEL .............................................. 76 2.3.3. Przesiewamy kolekcje za pomocÈ SpEL ...................................................................... 80 2.4. Podsumowanie .............................................................................................................................. 83 6 Spis treĂci 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Rozdziaï 4. Aspektowy Spring Rozdziaï 3. Ograniczamy uĝycie jÚzyka XML w konfiguracji Springa 85 3.1. Automatycznie wiÈĝemy wïaĂciwoĂci komponentów ................................................................ 86 3.1.1. Cztery rodzaje automatycznego wiÈzania .................................................................... 86 3.1.2. DomyĂlny styl automatycznego wiÈzania .................................................................... 90 3.1.3. Mieszamy wiÈzanie automatyczne i jawne .................................................................. 91 3.2. WiÈĝemy za pomocÈ adnotacji ................................................................................................... 92 Korzystamy z adnotacji @Autowired ........................................................................... 92 Stosujemy automatyczne wiÈzanie zgodne ze standardami, korzystajÈc z adnotacji @Inject .................................................................................... 97 Posïugujemy siÚ wyraĝeniami podczas wstrzykiwania przez adnotacje .................... 99 3.3. Automatyczne wykrywanie komponentów .............................................................................. 100 3.3.1. Oznaczamy komponenty adnotacjami dla automatycznego wykrywania ................. 100 3.3.2. Dodajemy filtry do skanera komponentów ................................................................ 102 3.4. Uĝywamy w Springu konfiguracji opartej na Javie ................................................................ 103 3.4.1. Przygotowujemy siÚ do stosowania konfiguracji opartej na Javie ............................ 103 3.4.2. Definiujemy klasÚ konfiguracyjnÈ .............................................................................. 104 3.4.3. Deklarujemy prosty komponent ................................................................................. 104 3.4.4. Wstrzykujemy w Springu za pomocÈ konfiguracji opartej na Javie ......................... 105 3.5. Podsumowanie ............................................................................................................................ 106 107 4.1. Czym jest programowanie aspektowe ...................................................................................... 108 4.1.1. Definiujemy terminologiÚ dotyczÈcÈ AOP ................................................................ 109 4.1.2. Obsïuga programowania aspektowego w Springu .................................................... 112 4.2. Wybieramy punkty zïÈczenia za pomocÈ punktów przeciÚcia .............................................. 115 Piszemy definicje punktów przeciÚcia ....................................................................... 116 Korzystamy z desygnatora bean() w Springu ............................................................. 117 4.3. Deklarujemy aspekty w jÚzyku XML ....................................................................................... 117 4.3.1. Deklarujemy porady before i after ............................................................................. 119 4.3.2. Deklarujemy poradÚ around ....................................................................................... 121 4.3.3. Przekazujemy parametry do porady ........................................................................... 123 4.3.4. Wprowadzamy nowÈ funkcjonalnoĂÊ przez aspekty ................................................. 125 4.4. Uĝywamy adnotacji dla aspektów ............................................................................................. 127 Tworzymy poradÚ around za pomocÈ adnotacji ........................................................ 129 Przekazujemy argumenty do porad konfigurowanych przez adnotacje ................... 130 Tworzymy wprowadzenie za pomocÈ adnotacji ........................................................ 131 4.5. Wstrzykujemy aspekty z AspectJ .............................................................................................. 132 4.6. Podsumowanie ............................................................................................................................ 135 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.2.1. 4.2.2. CZ}¥m 2. PODSTAWY APLIKACJI SPRINGA Rozdziaï 5. Korzystanie z bazy danych 139 5.1. Filozofia dostÚpu do danych Springa ....................................................................................... 140 5.1.1. Hierarchia wyjÈtków zwiÈzanych z dostÚpem do danych w Springu ...................... 141 5.1.2. Szablony dostÚpu do danych ...................................................................................... 143 Klasy bazowe DAO ..................................................................................................... 145 5.1.3. 5.2. Konfiguracja ěródïa danych ...................................................................................................... 147 ½ródïa danych JNDI ................................................................................................... 147 ½ródïa danych z pulÈ ................................................................................................... 147 ½ródïo danych oparte na sterowniku JDBC .............................................................. 149 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. Spis treĂci 7 5.4. 5.5.1. 5.5.2. 6.1.1. 6.1.2. Rozdziaï 6. ZarzÈdzanie transakcjami 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 5.3. Uĝywanie JDBC w Springu ....................................................................................................... 149 Kod JDBC a obsïuga wyjÈtków .................................................................................. 150 5.3.1. 5.3.2. Praca z szablonami JDBC ........................................................................................... 153 Integracja Hibernate ze Springiem ......................................................................................... 158 5.4.1. PrzeglÈd Hibernate ..................................................................................................... 159 5.4.2. Deklarowanie fabryki sesji Hibernate ....................................................................... 160 5.4.3. Hibernate bez Springa ................................................................................................ 162 5.5. Spring i Java Persistence API ................................................................................................... 163 Konfiguracja fabryki menedĝerów encji .................................................................... 164 Klasa DAO na bazie JPA ............................................................................................. 168 5.6. Podsumowanie ............................................................................................................................ 169 171 6.1. Zrozumienie transakcji .............................................................................................................. 172 Cztery sïowa kluczowe do zrozumienia transakcji .................................................... 173 Zrozumienie obsïugi zarzÈdzania transakcjami w Springu ....................................... 174 6.2. Wybór menedĝera transakcji .................................................................................................... 175 Transakcje JDBC ........................................................................................................ 175 Transakcje Hibernate .................................................................................................. 176 Transakcje Java Persistence API ................................................................................ 177 Transakcje Java Transaction API ................................................................................ 178 6.3. Programowanie transakcji w Springu ...................................................................................... 178 6.4. Deklarowanie transakcji ........................................................................................................... 180 6.4.1. Definiowanie atrybutów transakcji ............................................................................ 180 6.4.2. Deklarowanie transakcji w XML ................................................................................ 184 6.4.3. Definiowanie transakcji sterowanych adnotacjami ................................................... 186 6.5. Podsumowanie ............................................................................................................................ 187 189 7.1. Wprowadzenie do Spring MVC ............................................................................................... 190 Cykl ĝycia ĝÈdania w Spring MVC ............................................................................. 190 Konfiguracja Spring MVC .......................................................................................... 192 7.2. Budowa podstawowego kontrolera .......................................................................................... 193 7.2.1. Konfiguracja Spring MVC sterowanego adnotacjami ............................................... 194 7.2.2. Definiowanie kontrolera strony gïównej ................................................................... 195 7.2.3. Produkowanie widoków .............................................................................................. 198 7.2.4. Definiowanie widoku strony gïównej ........................................................................ 202 7.2.5. Dopracowanie kontekstu aplikacji Springa ............................................................... 203 7.3. Kontroler obsïugujÈcy dane wprowadzane przez uĝytkownika ............................................ 205 7.3.1. Budowa kontrolera przetwarzajÈcego dane wprowadzane przez uĝytkownika ....... 205 7.3.2. WyĂwietlenie widoku .................................................................................................. 207 7.4. Przetwarzanie formularzy ......................................................................................................... 208 7.4.1. WyĂwietlenie formularza rejestracyjnego .................................................................. 209 7.4.2. Przetwarzanie formularza ........................................................................................... 211 7.4.3. Walidacja przesyïanych danych ................................................................................. 213 7.5. Obsïuga plików wysyïanych na serwer .................................................................................... 217 7.5.1. Dodanie pola selektora plików do formularza ........................................................... 217 7.5.2. Odbieranie plików wysyïanych na serwer ................................................................. 218 7.5.3. Konfiguracja Springa do przesyïania plików na serwer ............................................ 221 7.6. Podsumowanie ............................................................................................................................ 221 7.1.1. 7.1.2. Rozdziaï 7. Budowanie aplikacji sieciowych za pomocÈ Spring MVC 8 Spis treĂci Rozdziaï 8. Praca ze Spring Web Flow 8.1. Rozdziaï 9. Zabezpieczanie Springa 223 Instalacja Spring Web Flow ..................................................................................................... 224 8.1.1. Konfiguracja Spring Web Flow .................................................................................. 224 8.2. Skïadowe przepïywu .................................................................................................................. 227 Stany ............................................................................................................................ 227 8.2.1. 8.2.2. PrzejĂcia ....................................................................................................................... 230 8.2.3. Dane przepïywu .......................................................................................................... 231 8.3. ’Èczymy wszystko w caïoĂÊ: zamówienie pizzy ...................................................................... 233 8.3.1. Definiowanie bazowego przepïywu ........................................................................... 233 Zbieranie informacji o kliencie ................................................................................... 237 8.3.2. Budowa zamówienia ................................................................................................... 242 8.3.3. 8.3.4. Przyjmowanie pïatnoĂci .............................................................................................. 245 8.4. Zabezpieczanie przepïywu ........................................................................................................ 247 8.5. Podsumowanie ............................................................................................................................ 247 249 9.1. Wprowadzenie do Spring Security .......................................................................................... 250 Rozpoczynamy pracÚ ze Spring Security ................................................................... 250 Konfiguracyjna przestrzeñ nazw Spring Security ..................................................... 251 9.2. Zabezpieczanie ĝÈdañ sieciowych ............................................................................................ 252 9.2.1. PoĂredniczenie w dostÚpie do filtrów serwletów ...................................................... 252 9.2.2. Minimalna konfiguracja bezpieczeñstwa sieciowego ................................................ 253 9.2.3. Przechwytywanie ĝÈdañ .............................................................................................. 257 9.3. Zabezpieczanie elementów na poziomie widoku .................................................................... 259 9.3.1. DostÚp do informacji uwierzytelniajÈcych ................................................................ 260 9.3.2. WyĂwietlanie z uprawnieniami .................................................................................. 261 9.4. Uwierzytelnianie uĝytkowników ............................................................................................... 263 9.4.1. Konfiguracja repozytorium w pamiÚci operacyjnej .................................................. 263 9.4.2. Uwierzytelnianie za pomocÈ bazy danych ................................................................. 264 9.4.3. Uwierzytelnianie za pomocÈ LDAP ........................................................................... 266 9.4.4. WïÈczenie funkcji „pamiÚtaj mnie” ............................................................................ 269 9.5. Zabezpieczanie metod ............................................................................................................... 270 Zabezpieczanie metod z adnotacjÈ @Secured .......................................................... 270 9.5.1. Adnotacja @RolesAllowed ze specyfikacji JSR-250 ................................................. 271 9.5.2. 9.5.3. Zabezpieczenia przed wykonaniem metody ze SpEL i po jej wykonaniu .............. 271 9.5.4. Deklaracja przeciÚÊ bezpieczeñstwa na poziomie metody ....................................... 276 9.6. Podsumowanie ............................................................................................................................ 276 9.1.1. 9.1.2. CZ}¥m 3. INTEGRACJA W SPRINGU Rozdziaï 10. Praca ze zdalnymi usïugami 279 10.1. Zdalny dostÚp w Springu ........................................................................................................... 280 10.2. Praca z RMI ................................................................................................................................ 282 10.2.1. Eksportowanie usïugi RMI ........................................................................................ 283 10.2.2. DowiÈzanie usïugi RMI .............................................................................................. 285 10.3. UdostÚpnianie zdalnych usïug za pomocÈ Hessian i Burlap ................................................. 287 10.3.1. UdostÚpnianie funkcjonalnoĂci komponentu za pomocÈ Hessian/Burlap ............... 288 10.3.2. DostÚp do usïug Hessian/Burlap ................................................................................ 290 Rozdziaï 11. Spring i model REST Rozdziaï 12. Obsïuga komunikatów w Springu Spis treĂci 9 10.4. Obiekt HttpInvoker ................................................................................................................... 292 10.4.1. UdostÚpnianie komponentów jako usïug HTTP ....................................................... 292 10.4.2. DostÚp do usïug przez HTTP ..................................................................................... 293 10.5. Publikacja i konsumpcja usïug sieciowych .............................................................................. 294 10.5.1. Tworzenie punktów koñcowych JAX-WS w Springu ............................................... 295 10.5.2. PoĂrednik usïug JAX-WS po stronie klienta .............................................................. 299 10.6. Podsumowanie ............................................................................................................................ 300 301 11.1. Zrozumienie REST .................................................................................................................... 302 11.1.1. Fundamenty REST ..................................................................................................... 302 11.1.2. Obsïuga REST w Springu .......................................................................................... 303 11.2. Tworzenie kontrolerów korzystajÈcych z zasobów ................................................................. 303 11.2.1. Kontroler niezgodny z konwencjÈ REST pod lupÈ ................................................... 304 11.2.2. Obsïuga adresów URL typu RESTful ........................................................................ 305 11.2.3. Czasowniki REST ....................................................................................................... 308 11.3. Reprezentacja zasobów ............................................................................................................. 311 11.3.1. Negocjowanie reprezentacji zasobu ........................................................................... 311 11.3.2. Praca z konwerterami komunikatów HTTP .............................................................. 314 11.4. Tworzenie klientów REST ........................................................................................................ 317 11.4.1. Operacje szablonu RestTemplate ............................................................................... 319 11.4.2. Pobieranie zasobów za pomocÈ GET ......................................................................... 320 11.4.3. Umieszczanie zasobów na serwerze za pomocÈ PUT ............................................... 322 11.4.4. Usuwanie zasobów za pomocÈ DELETE .................................................................. 324 11.4.5. Wysyïanie danych zasobu za pomocÈ POST ............................................................. 325 11.4.6. Wymiana zasobów ....................................................................................................... 327 11.5. Wysyïanie formularzy typu RESTful ....................................................................................... 329 11.5.1. Umieszczanie ukrytych pól metod w kodzie za pomocÈ JSP ................................... 330 11.5.2. Demaskowanie rzeczywistego ĝÈdania ...................................................................... 330 11.6. Podsumowanie ............................................................................................................................ 332 333 12.1. Krótki wstÚp do JMS .................................................................................................................. 334 12.1.1. Architektura JMS ........................................................................................................ 335 12.1.2. Szacowanie korzyĂci zwiÈzanych z uĝyciem JMS ..................................................... 337 12.2. Konfiguracja brokera komunikatów w Springu ..................................................................... 338 12.2.1. Tworzenie fabryki poïÈczeñ ........................................................................................ 339 12.2.2. Deklaracja miejsca docelowego komunikatów ActiveMQ ........................................ 340 12.3. Szablon JMS Springa ................................................................................................................. 340 12.3.1. Kod JMS a obsïuga wyjÈtków ..................................................................................... 341 12.3.2. Praca z szablonami JMS .............................................................................................. 342 12.4. Tworzenie obiektów POJO sterowanych komunikatami ....................................................... 347 12.4.1. Tworzenie odbiorcy komunikatów ............................................................................. 348 12.4.2. Konfiguracja odbiorców komunikatów ...................................................................... 349 12.5. Uĝywanie RPC opartego na komunikatach ............................................................................. 350 12.5.1. Praca z RPC opartym na komunikatach w Springu .................................................. 350 12.5.2. Asynchroniczne RPC z Lingo ..................................................................................... 352 12.6. Podsumowanie ............................................................................................................................ 354 10 Spis treĂci Rozdziaï 14. Pozostaïe zagadnienia Rozdziaï 13. ZarzÈdzanie komponentami Springa za pomocÈ JMX 357 13.1. Eksportowanie komponentów Springa w formie MBean ...................................................... 358 13.1.1. UdostÚpnianie metod na podstawie nazwy ............................................................... 361 13.1.2. Uĝycie interfejsów do definicji operacji i atrybutów komponentu zarzÈdzanego ...... 363 13.1.3. Praca z komponentami MBean sterowanymi adnotacjami ....................................... 364 13.1.4. PostÚpowanie przy konfliktach nazw komponentów zarzÈdzanych ......................... 365 13.2. Zdalny dostÚp do komponentów zarzÈdzanych ...................................................................... 366 13.2.1. UdostÚpnianie zdalnych komponentów MBean ........................................................ 367 13.2.2. DostÚp do zdalnego komponentu MBean ................................................................. 367 13.2.3. Obiekty poĂredniczÈce komponentów zarzÈdzanych ................................................ 369 13.3. Obsïuga powiadomieñ ............................................................................................................... 370 13.3.1. Odbieranie powiadomieñ ........................................................................................... 371 13.4. Podsumowanie ............................................................................................................................ 372 373 14.1. WyodrÚbnianie konfiguracji ..................................................................................................... 374 14.1.1. ZastÚpowanie symboli zastÚpczych we wïaĂciwoĂciach ............................................ 374 14.1.2. Nadpisywanie wïaĂciwoĂci ......................................................................................... 377 14.1.3. Szyfrowanie zewnÚtrznych wïaĂciwoĂci .................................................................... 378 14.2. WiÈzanie obiektów JNDI .......................................................................................................... 380 14.2.1. Praca z tradycyjnym JNDI ......................................................................................... 380 14.2.2. Wstrzykiwanie obiektów JNDI .................................................................................. 382 14.2.3. WiÈzanie komponentów EJB w Springu ................................................................... 385 14.3. Wysyïanie wiadomoĂci e-mail ................................................................................................... 386 14.3.1. Konfiguracja komponentu wysyïajÈcego pocztÚ ........................................................ 386 14.3.2. Budowa wiadomoĂci e-mail ........................................................................................ 388 14.4. Planowanie zadañ wykonywanych w tle .................................................................................. 392 14.4.1. Deklaracja zaplanowanych metod .............................................................................. 393 14.4.2. Deklaracja metod asynchronicznych ......................................................................... 395 14.5. Podsumowanie ............................................................................................................................ 396 14.6. Koniec…? .................................................................................................................................... 396 Skorowidz 399 Aspektowy Spring W tym rozdziale omówimy: Q Podstawy programowania aspektowego Q Tworzenie aspektów z POJO Q Stosowanie adnotacji @AspectJ Q Wstrzykiwanie zaleĪnoĞci do aspektów AspectJ Gdy piszÚ ten rozdziaï, w Teksasie (gdzie mieszkam) mamy od kilku dni rekordowo wysokie temperatury. Jest strasznie gorÈco. Podczas takiej pogody klimatyzacja jest koniecznoĂciÈ. Jednak wadÈ klimatyzacji jest zuĝycie energii elektrycznej, a za energiÚ elektrycznÈ trzeba zapïaciÊ. Niewiele moĝemy zrobiÊ w celu unikniÚcia wydatków na to, by mieszkaÊ w chïodnych i komfortowych warunkach. To dlatego w kaĝdym domu jest zamontowany licznik energii elektrycznej, który rejestruje wszystkie zuĝyte kilo- waty, i raz w miesiÈcu ktoĂ przychodzi odczytaÊ ten licznik, aby zakïad energetyczny dokïadnie wiedziaï, jaki wystawiÊ nam rachunek. Teraz wyobraěmy sobie, co by siÚ staïo, gdyby taki licznik zniknÈï i nikt nie przy- chodziï, by sprawdziÊ nasze zuĝycie energii elektrycznej. Zaïóĝmy, ĝe do kaĝdego wïaĂciciela domu naleĝaïoby skontaktowanie siÚ z zakïadem energetycznym i zgïosze- nie swojego zuĝycia energii. ChoÊ jest moĝliwe, ĝe jakiĂ obsesyjny wïaĂciciel domu uwaĝnie rejestrowaïby kaĝde uĝycie Ăwiatïa, telewizji czy klimatyzacji, wiÚkszoĂÊ by siÚ tym nie przejmowaïa. WiÚkszoĂÊ podaïaby swoje przybliĝone zuĝycie, a niektórzy nie zgïosiliby zuĝycia w ogóle. Sprawdzanie zuĝycia energii byïoby kïopotliwe, a pokusa, by nie zapïaciÊ, mogïaby okazaÊ siÚ zbyt silna. 108 ROZDZIAà 4. Aspektowy Spring Ta forma systemu pïatnoĂci za energiÚ elektrycznÈ mógïaby byÊ Ăwietna dla klientów, lecz byïaby daleka od ideaïu z punktu widzenia zakïadów energetycznych. To dlatego wszyscy mamy w domu liczniki energii i dlatego raz w miesiÈcu ktoĂ zaglÈda, by odczytaÊ licznik i poinformowaÊ zakïad energetyczny o zuĝyciu. Niektóre funkcje systemów oprogramowania sÈ podobne do liczników energii elek- trycznej w naszych domach. Funkcje te muszÈ byÊ stosowane w wielu miejscach w naszej aplikacji, lecz byïoby niewygodne, gdybyĂmy musieli wywoïywaÊ je w kaĝdym miejscu. Kontrola zuĝycia energii elektrycznej jest waĝnÈ funkcjÈ, lecz nie zajmuje najwyĝ- szej pozycji w ĂwiadomoĂci wiÚkszoĂci wïaĂcicieli domów. Koszenie trawników, odku- rzanie dywanów czy sprzÈtanie ïazienki to czynnoĂci, w które posiadacz domu jest aktywnie zaangaĝowany. Natomiast kontrola zuĝycia elektrycznoĂci w domu jest z punktu widzenia wïaĂciciela domu czynnoĂciÈ pasywnÈ (choÊ byïoby cudownie, gdyby kosze- nie trawników teĝ byïo czynnoĂciÈ pasywnÈ — zwïaszcza w takie gorÈce dni). W oprogramowaniu niektóre czynnoĂci sÈ powszechne w wiÚkszoĂci aplikacji. Reje- strowanie transakcji, ich bezpieczeñstwo i zarzÈdzanie nimi sÈ waĝne, lecz czy powinny byÊ czynnoĂciami, w których aktywnie uczestniczÈ obiekty naszej aplikacji? Czy moĝe lepiej by byïo, aby obiekty naszej aplikacji pozostaïy skoncentrowane na problemach z dziedziny biznesowej, do jakich zostaïy zaprojektowane, i pozostawiïy pewne aspekty do obsïugi przez kogoĂ innego? Funkcje, które przenikajÈ wiele miejsc w aplikacji, noszÈ w branĝy programistycznej nazwÚ zagadnieñ przecinajÈcych. W typowej sytuacji takie zagadnienia przecinajÈce sÈ koncepcyjnie rozdzielone od biznesowej logiki aplikacji (choÊ czÚsto bezpoĂrednio w niÈ wbudowane). Oddzielenie zagadnieñ przecinajÈcych od logiki biznesowej jest miejscem, gdzie do pracy wïÈcza siÚ programowanie aspektowe (AOP). W rozdziale 2. nauczyliĂmy siÚ, jak uĝywaÊ wstrzykiwania zaleĝnoĂci do zarzÈdza- nia obiektami naszej aplikacji i ich konfigurowania. Podobnie jak DI pozwala rozdzieliÊ od siebie poszczególne obiekty aplikacji, AOP pozwala oddzieliÊ zagadnienia przecinajÈce od obiektów, których one dotyczÈ. Logowanie jest popularnym przykïadem zastosowania aspektów. Jednak nie jest to jedyne zastosowanie, w którym korzystne bÚdzie uĝycie aspektów. Podczas lektury tej ksiÈĝki zobaczymy kilka praktycznych zastosowañ aspektów, w tym transakcje deklara- cyjne, bezpieczeñstwo oraz pamiÚÊ podrÚcznÈ. W tym rozdziale zostanie omówiona obsïuga aspektów w Springu, w tym sposób deklarowania zwykïych klas, aby staïy siÚ aspektami, oraz moĝliwoĂÊ zastosowania adno- tacji podczas tworzenia aspektów. Dodatkowo dowiemy siÚ, w jaki sposób przy uĝyciu AspectJ — innej popularnej implementacji AOP — moĝemy uzupeïniÊ dziaïanie Ăro- dowiska AOP Springa. Lecz najpierw, zanim siÚ zajmiemy transakcjami, bezpieczeñ- stwem i pamiÚciÈ podrÚcznÈ, dowiedzmy siÚ, w jaki sposób aspekty sÈ implementowane w Springu, zaczynajÈc od paru zupeïnych podstaw AOP. 4.1. Czym jest programowanie aspektowe Jak wczeĂniej wspomnieliĂmy, aspekty pomagajÈ zamykaÊ w moduïach zagadnienia przecinajÈce. W skrócie, zagadnienie przecinajÈce moĝna opisaÊ jako dowolny mecha- nizm, którego wpïyw jest uĝywany na wielu miejscach w aplikacji. Bezpieczeñstwo na 4.1. Czym jest programowanie aspektowe 109 przykïad jest zagadnieniem przecinajÈcym, w tym sensie, ĝe wiele metod w aplikacji moĝe podlegaÊ stosowaniu reguï bezpieczeñstwa. Na rysunku 4.1 pokazano obrazowÈ ilustracjÚ zagadnieñ przecinajÈcych. Rysunek 4.1. Aspekty zamykają w moduáach zagadnienia przecinające, które dotyczą logiki zawartej w wielu spoĞród obiektów aplikacji Na rysunku 4.1 pokazano typowÈ aplikacjÚ, która jest podzielona na moduïy. Gïównym zadaniem kaĝdego z moduïów jest realizowanie usïug ze swojej szczególnej dziedziny. Lecz kaĝdy moduï potrzebuje takĝe podobnych mechanizmów pomocniczych, takich jak bezpieczeñstwo czy zarzÈdzanie transakcjami. PopularnÈ obiektowÈ technikÈ ponownego uĝycia tej samej funkcjonalnoĂci jest stosowanie dziedziczenia albo delegacji. Ale dziedziczenie moĝe prowadziÊ do zbu- rzenia hierarchii obiektów, jeĂli ta sama klasa bazowa jest stosowana w caïej aplikacji. Z kolei stosowanie delegacji bywa uciÈĝliwe, poniewaĝ moĝe byÊ potrzebne skompli- kowane wywoïanie delegacji. Aspekty stanowiÈ alternatywÚ dla dziedziczenia i delegacji, która w wielu sytuacjach moĝe byÊ bardziej eleganckim rozwiÈzaniem. KorzystajÈc z techniki AOP, nadal defi- niujemy popularne mechanizmy w jednym miejscu, lecz za pomocÈ deklaracji definiu- jemy, gdzie i jak mechanizmy te zostanÈ zastosowane, bez koniecznoĂci modyfikowania klasy, do której majÈ zastosowanie nowe mechanizmy. OdtÈd zagadnienia przekrojowe moĝemy zamknÈÊ w moduïach w postaci specjalnych klas zwanych aspektami. WynikajÈ z tego dwie korzyĂci. Po pierwsze, logika dla kaĝdego zagadnienia znajduje siÚ teraz w jednym miejscu, zamiast byÊ rozrzuconÈ po caïym kodzie. Po drugie, nasze moduïy usïugowe bÚdÈ teraz bardziej uporzÈdkowane, poniewaĝ zawierajÈ jedynie kod dotyczÈcy ich gïównego zadania (albo podstawowych funkcji), zaĂ zagadnienia drugorzÚdne zostaïy przeniesione do aspektów. 4.1.1. Definiujemy terminologiĊ dotyczącą AOP Podobnie jak w przypadku innych technologii, wraz z rozwojem AOP powstaï specyficzny ĝargon opisujÈcy tÚ technikÚ programistycznÈ. Aspekty sÈ czÚsto opisywane za pomocÈ pojÚÊ takich jak „porada”, „punkt przeciÚcia” czy „punkt zïÈczenia”. Na rysunku 4.2 pokazano, jak sÈ ze sobÈ powiÈzane te zagadnienia. Niestety, wiele spoĂród pojÚÊ uĝywanych do opisywania AOP jest dalekie od intuicyjnoĂci. SÈ one jednak obecnie czÚĂciÈ pojÚcia „programowanie aspektowe” i musimy siÚ z nimi zapoznaÊ w celu zrozumienia tej nowej techniki programistycznej. Zanim przejdziemy do praktyki, nauczmy siÚ jÚzyka, w którym bÚdziemy rozmawiaÊ. 110 ROZDZIAà 4. Aspektowy Spring PORADA Gdy osoba odczytujÈca licznik pokaĝe siÚ w naszym domu, jej zadaniem jest po- informowanie zakïadu energetycznego o wskazywanej liczbie kilowatogodzin. Z pewnoĂciÈ osoba ta ma listÚ domów, które musi odwiedziÊ, zaĂ informacje, które dostarcza zakïadowi energetyczne- mu, sÈ waĝne. Lecz gïównym zadaniem osoby odczytujÈcej liczniki jest sama czynnoĂÊ notowania zuĝycia energii. Podobnie, aspekty majÈ gïówne zada- nie — czynnoĂÊ, której wykonanie jest celem ich istnienia. W terminologii pro- gramowania aspektowego zadanie aspektu jest nazywane poradÈ. Rysunek 4.2. FunkcjonalnoĞü aspektu (porada) jest wplatana do wykonania programu w jednym lub wiĊcej punktach záączenia Porada jest dla aspektu definicjÈ zarówno czynnoĂci, która ma zostaÊ wykonana, jak i wïaĂciwego momentu jej wykonania. Czy aspekt powinien byÊ wykonany przed wywo- ïaniem metody? Po jej wykonaniu? Zarówno przed wywoïaniem metody, jak i po niej? A moĝe tylko wtedy, gdy metoda zgïosi wyjÈtek? Aspekty w Springu mogÈ dziaïaÊ z piÚ- cioma rodzajami porad: Q Before — FunkcjonalnoĂÊ porady jest wykonywana przed wywoïaniem metody z poradÈ. Q After — FunkcjonalnoĂÊ porady jest wykonywana po zakoñczeniu dziaïania metody z poradÈ, niezaleĝnie od wyniku jej dziaïania. Q After-returning — FunkcjonalnoĂÊ porady jest wykonywana po prawidïowym Q After-throwing — FunkcjonalnoĂÊ porady jest wykonywana po zgïoszeniu zakoñczeniu metody z poradÈ. wyjÈtku przez metodÚ z poradÈ. Q Around — Porada realizuje tÚ samÈ funkcjonalnoĂÊ zarówno przed wywoïaniem, jak i po zakoñczeniu metody z poradÈ. PUNKTY ZàĄCZENIA Zakïad energetyczny obsïuguje wiele domów, prawdopodobnie wrÚcz caïe miasto. W kaĝdym domu zamontowany jest licznik energii elektrycznej, zatem kaĝdy dom jest potencjalnym celem dla osoby odczytujÈcej liczniki. Potencjalnie osoba taka mogïaby odczytywaÊ wiele róĝnych przyrzÈdów pomiarowych, lecz w ramach swoich obowiÈzków sïuĝbowych powinna przyjÈÊ za cel wïaĂnie liczniki energii zamontowane w domach. W podobny sposób w naszej aplikacji mogÈ byÊ tysiÈce miejsc, w których moglibyĂmy zastosowaÊ poradÚ. Miejsca te sÈ nazywane punktami zïÈczenia. Punkt zïÈczenia jest takÈ pozycjÈ w przebiegu wykonania programu, w której moĝe zostaÊ wpiÚty aspekt. Takim punktem moĝe byÊ wywoïanie metody, zgïoszenie wyjÈtku czy nawet modyfi- kacja zawartoĂci pola. SÈ to pozycje, w których kod aspektu moĝe zostaÊ wïÈczony w normalny przebieg dziaïania naszej aplikacji, wzbogacajÈc tym jej dziaïanie. 4.1. Czym jest programowanie aspektowe 111 PUNKTY PRZECIĉCIA Nie jest moĝliwe, by jedna osoba odczytujÈca liczniki zdoïaïa odwiedziÊ wszystkie domy, którym elektrycznoĂÊ dostarcza ten sam zakïad energetyczny. Pojedynczej osobie jest przypisany jedynie pewien podzbiór wszystkich domów. Podobnie porada nie musi koniecznie doïÈczaÊ aspektu do kaĝdego punktu zïÈczenia w aplikacji. Punkty przeciÚcia pozwalajÈ zawÚziÊ listÚ punktów zïÈczenia, do których zastosowany bÚdzie aspekt. JeĂli porada definiowaïa czynnoĂÊ i moment jej wykonania przez aspekt, to punkty przeciÚcia definiujÈ miejsce, w którym czynnoĂÊ ta zostanie wykonana. Definicja punktu przeciÚcia dopasowuje jeden lub wiÚcej punktów zïÈczenia, w których naleĝy wpleĂÊ poradÚ. CzÚsto okreĂlamy takie punkty przeciÚcia za pomocÈ jawnego wskazania nazw metod i klas albo za pomocÈ wyraĝeñ regularnych, które dopasowujÈ do wzorców nazwy klas i metod. Niektóre frameworki aspektowe pozwalajÈ na tworzenie dynamicznych punktów przeciÚcia, w których decyzja, czy zastosowaÊ poradÚ, jest podejmowana w trak- cie dziaïania, na przykïad na podstawie wartoĂci parametrów metod. ASPEKTY Gdy osoba odczytujÈca liczniki rozpoczyna dzieñ pracy, wie zarówno, co naleĝy do jej obowiÈzków (kontrola zuĝycia energii elektrycznej), jak równieĝ z których domów powinna zbieraÊ tÚ informacjÚ. Zatem wie ona wszystko, co potrzeba, by wywiÈzaÊ siÚ ze swoich obowiÈzków. Aspekt jest sumÈ porady i punktów przeciÚcia. WziÚte razem porada i punkty przeciÚ- cia definiujÈ wszystko, co moĝna powiedzieÊ o aspekcie — jakÈ czynnoĂÊ wykonuje, gdzie i kiedy. WPROWADZENIA Wprowadzenie pozwala nam dodawaÊ nowe metody lub atrybuty do istniejÈcych klas. Na przykïad moĝemy skonstruowaÊ klasÚ z poradÈ, o nazwie Auditable. BÚdzie ona przechowywaïa informacjÚ o momencie ostatniej modyfikacji obiektu. Moĝe to byÊ klasa tak prosta, ĝe bÚdzie posiadaïa tylko jednÈ metodÚ, nazwanÈ setLastModified(Date) i zmiennÈ o zasiÚgu instancji, która bÚdzie przechowywaïa stan tej klasy. TakÈ nowÈ metodÚ i zmiennÈ moĝemy wprowadziÊ do istniejÈcych klas bez koniecznoĂci ich mody- fikowania, wzbogacajÈc je o nowe dziaïanie i zmiennÈ stanu. WPLATANIE Wplatanie jest procesem zastosowania aspektu do obiektu docelowego w celu utwo- rzenia nowego obiektu z poĂrednikiem. Aspekty sÈ wplatane do docelowych obiektów we wskazanych punktach zïÈczenia. Wplatanie moĝe mieÊ miejsce w róĝnych momen- tach cyklu ĝycia docelowego obiektu: Q W czasie kompilacji — Aspekty zostajÈ wplecione, gdy klasa docelowa jest kompilowana. W tym celu potrzebny jest specjalny kompilator. WplatajÈcy kompilator w AspectJ wplata aspekty w ten sposób. Q W czasie ïadowania klasy — Aspekty zostajÈ wplecione, gdy klasa docelowa jest ïadowana do maszyny wirtualnej Javy (JVM). W tym celu potrzebny jest specjalny ClassLoader, który rozszerza kod bajtowy docelowej klasy, zanim 112 ROZDZIAà 4. Aspektowy Spring zostanie ona wprowadzona do aplikacji. Opcja wplatania w czasie ïadowania (ang. load-time weaving, LTW) wprowadzona w wersji 5 AspectJ realizuje wplatanie aspektów w ten sposób. Q W czasie dziaïania — Aspekty zostajÈ wplecione w jakimĂ momencie podczas dziaïania aplikacji. W typowej sytuacji kontener aspektowy bÚdzie dynamicznie generowaï obiekt poĂredniczÈcy, który zostanie poïÈczony z obiektem docelowym za pomocÈ delegacji podczas wplatania aspektów. Z tego sposobu korzysta Spring AOP podczas wplatania aspektów. To wiele nowych pojÚÊ, z którymi trzeba siÚ zapoznaÊ. WracajÈc do rysunku 4.2, zoba- czymy, ĝe porada zawiera zachowanie zagadnienia przecinajÈcego, które ma byÊ wïÈczone do obiektów aplikacji. Punktami zïÈczenia sÈ wszystkie punkty w przebiegu dziaïania aplikacji, które sÈ potencjalnymi miejscami zastosowania porady. Najwaĝniejszym, co naleĝy tu sobie uĂwiadomiÊ, jest fakt, ĝe punkty przeciÚcia definiujÈ, które punkty zïÈ- czenia bÚdÈ brane pod uwagÚ. Gdy juĝ siÚ troszkÚ oswoiliĂmy z najbardziej podstawowÈ czÚĂciÈ terminologii doty- czÈcej programowania aspektowego, przekonajmy siÚ, jak te podstawowe koncepcje AOP zostaïy zaimplementowane w Springu. 4.1.2. Obsáuga programowania aspektowego w Springu Nie wszystkie aspektowe frameworki sÈ skonstruowane tak samo. MogÈ siÚ róĝniÊ tym, jak bogaty model punktów zïÈczeñ posiadajÈ. Niektóre pozwalajÈ stosowaÊ porady na poziomie modyfikacji pól, podczas gdy inne udostÚpniajÈ jedynie punkty zïÈczeñ zwiÈzane z wywoïaniem metod. MogÈ siÚ takĝe róĝniÊ sposobem i momentem wplatania aspektów. Niezaleĝnie od konkretnego przypadku, moĝliwoĂÊ tworzenia punktów przeciÚcia, defi- niujÈcych punkty zïÈczenia, w których powinny zostaÊ wplecione aspekty, jest tym, co stanowi aspektowy framework. Wiele siÚ zmieniïo w branĝy frameworków aspektowych przez ostatnie kilka lat. Zostaïy poczynione porzÈdki, w wyniku których niektóre spoĂród frameworków zostaïy poïÈczone ze sobÈ, z kolei inne zaczynajÈ zanikaÊ. W roku 2005 projekt AspectWerkz zostaï poïÈczony z AspectJ, co byïo ostatniÈ istotnÈ zmianÈ w Ăwiecie AOP, pozosta- wiajÈc nam do wyboru trzy dominujÈce frameworki aspektowe: Q AspectJ (http://eclipse.org/aspectj), Q Q Spring AOP (http://www.springframework.org). JBoss AOP (http://www.jboss.org/jbossaop), Poniewaĝ ksiÈĝka ta jest poĂwiÚcona frameworkowi Spring, skupimy siÚ na Spring AOP. Mimo to wystÚpuje wiele podobieñstw miÚdzy projektami Spring i AspectJ, zaĂ obsïuga AOP w Springu zawiera wiele zapoĝyczeñ z projektu AspectJ. Obsïuga AOP w Springu ma cztery odmiany: Q Klasyczna obsïuga AOP w Springu na bazie obiektów poĂredniczÈcych. Q Aspekty sterowane adnotacjÈ @AspectJ. Q Aspekty zbudowane z „czystych” POJO. Q Wstrzykiwane aspekty z AspektJ (dostÚpne we wszystkich wersjach Springa). 4.1. Czym jest programowanie aspektowe 113 Pierwsze trzy pozycje sÈ wïaĂciwie odmianami obsïugi AOP przez Springa na bazie obiektów poĂredniczÈcych. W efekcie obsïuga AOP w Springu jest ograniczona do prze- chwytywania metod. JeĂli potrzebujemy w Springu rozszerzonego przechwytywania prostych metod (na przykïad przechwytywania konstruktora albo wïaĂciwoĂci), bÚdziemy musieli rozwaĝyÊ implementacjÚ aspektów w AspectJ, byÊ moĝe korzystajÈc ze wstrzyki- wania zaleĝnoĂci w Springu, by wstrzyknÈÊ komponenty Springa do aspektów w AspectJ. Co takiego? Nie bĊdzie omówienia klasycznego AOP w Springu? Sáowo klasyczne zwykle budzi pozytywne skojarzenia. Klasyczne samochody, klasyczny turniej golfowy czy teĪ klasyczna Coca-Cola — wszystkie są czymĞ dobrym. Lecz klasyczny model programowania aspektowego w Springu wcale nie jest zbyt dobry. OczywiĞcie, byá czymĞ Ğwietnym jak na swoje czasy. Lecz obecnie istnieją w Springu znacznie bardziej uporządkowane i áatwiejsze sposoby pracy z aspektami. W porównaniu do prostego deklaracyjnego modelu AOP i AOP opartego na adnota- cjach klasyczny model AOP w Springu robi wraĪenie ociĊĪaáego i nadmiernie skom- plikowanego. BezpoĞrednie wykorzystanie ProxyFactoryBean moĪe byü mĊczące. Zatem zdecydowaáem, Īe do bieĪącego wydania tej ksiąĪki nie wáączĊ w ogóle omó- wienia klasycznego AOP w Springu. JeĞli naprawdĊ ciekawi ciĊ, Czytelniku, jak dziaáa ten model AOP, moĪesz sprawdziü w pierwszych dwóch wydaniach. Lecz sądzĊ, Īe prze- konasz siĊ, iĪ praca z nowymi modelami AOP w Springu jest znacznie áatwiejsza. W tym rozdziale dowiemy siÚ wiÚcej o powyĝszych technikach aspektowych w Springu. Jednak zanim rozpoczniemy, waĝne, byĂmy zrozumieli kilka kluczowych zagadnieñ w aspektowym frameworku Spring. PORADA SPRINGA JEST ZAPISANA W JAVIE Wszystkie porady, jakie utworzymy w Springu, sÈ zapisane w standardowych klasach Javy. W ten sposób czerpiemy korzyĂÊ z moĝliwoĂci konstruowania naszych aspektów w tym samym zintegrowanym Ărodowisku programistycznym (IDE), którego na co dzieñ uĝywamy do pisania programów w Javie. Co wiÚcej, punkty przeciÚcia, które definiujÈ miejsca, gdzie porady powinny zostaÊ zastosowane, zwykle zapisujemy w jÚzyku XML, jako czÚĂÊ naszego pliku konfiguracji Springa. To oznacza, ĝe zarówno kod aspektów, jak i skïadnia konfiguracji bÚdÈ naturalne dla programistów Javy. Inaczej jest w AspectJ. ChoÊ obecnie AspectJ obsïuguje juĝ aspekty oparte na ad- notacjach, AspectJ pojawiï siÚ takĝe jako rozszerzenie jÚzyka Java. Takie podejĂcie ma zarówno zalety, jak i wady. Posiadanie specjalizowanego jÚzyka do obsïugi aspektów zwiÚksza moĝliwoĂci takiego jÚzyka i pozwala na precyzyjniejszÈ kontrolÚ jego zacho- wania, a takĝe bogatszy zestaw narzÚdzi aspektowych. Lecz osiÈgamy to kosztem ko- niecznoĂci nauki nowego narzÚdzia i nowej skïadni. SPRING DOàĄCZA PORADY DO OBIEKTÓW W TRAKCIE PRACY Spring wplata aspekty do zarzÈdzanych przez niego komponentów w trakcie pracy, opakowujÈc je w klasy poĂredniczÈce. Jak pokazano na rysunku 4.3, klasa poĂredniczÈca zawiera docelowy komponent, przechwytuje wywoïania metod z poradÈ i przekiero- wuje wywoïania tych metod do komponentu docelowego. 114 ROZDZIAà 4. Aspektowy Spring Rysunek 4.3. Aspekty w Springu zostaáy zaimplementowane jako obiekty poĞredniczące, które opakowują obiekt docelowy. Obiekt poĞredniczący przechwytuje wywoáania metod, wykonuje dodatkową logikĊ aspektu, a nastĊpnie wywoáuje metodĊ docelową W czasie pomiÚdzy przechwyceniem przez obiekt poĂredniczÈcy wywoïania metody a momentem wywoïania metody komponentu docelowego obiekt poĂredniczÈcy reali- zuje logikÚ aspektu. Spring nie tworzy obiektu z poĂrednikiem, dopóki aplikacja nie bÚdzie potrzebowaïa okreĂlonego komponentu. JeĂli korzystamy z ApplicationContext, obiekt z poĂredni- kiem zostanie utworzony, gdy kontekst bÚdzie ïadowaï wszystkie naleĝÈce do niego komponenty z BeanFactory. Poniewaĝ Spring tworzy obiekty poĂredniczÈce w czasie dziaïania, korzystanie z AOP w Springu nie zmusza nas do stosowania specjalnego kom- pilatora, który umoĝliwiaïby wplatanie aspektów. SPRING OBSàUGUJE JEDYNIE PUNKTY ZàĄCZENIA ZWIĄZANE Z METODAMI Jak wspomnieliĂmy wczeĂniej, w poszczególnych implementacjach AOP stosowane sÈ róĝne modele punktów zïÈczenia. Poniewaĝ Spring bazuje na dynamicznych obiektach poĂredniczÈcych, obsïuguje tylko punkty zïÈczenia zwiÈzane z metodami. W tym róĝ- ni siÚ od niektórych innych frameworków aspektowych, takich jak AspectJ czy JBoss, które poza punktami zïÈczenia zwiÈzanymi z metodami oferujÈ takĝe obsïugÚ punktów zïÈczenia zwiÈzanych z polami oraz z konstruktorami. NieobecnoĂÊ w Springu punktów przeciÚcia zwiÈzanych z polami uniemoĝliwia nam tworzenie porad o bardzo duĝej precyzji, takich jak przejÚcie aktualizacji pola w obiekcie. ZaĂ bez punktów przeciÚcia zwiÈzanych z konstruktorami nie dysponujemy sposobem, by zastosowaÊ poradÚ pod- czas tworzenia instancji beana. Przechwytywanie wywoïañ metod powinno zaspokoiÊ wiÚkszoĂÊ, jeĂli nie wszystkie, z naszych potrzeb. JeĂli okaĝe siÚ, ĝe potrzebujemy czegoĂ wiÚcej niĝ tylko przechwyty- wanie wywoïañ metod, bÚdziemy mogli uzupeïniÊ funkcjonalnoĂÊ AOP w Springu za pomocÈ AspectJ. Teraz mamy juĝ ogólne pojÚcie, do czego sïuĝy programowanie aspektowe i w jaki sposób jest obsïugiwane przez Springa. Nadszedï czas, by zakasaÊ rÚkawy i wziÈÊ siÚ za tworzenie aspektów w Springu. Zacznijmy od deklaracyjnego modelu AOP w Springu. 4.2. Wybieramy punkty zïÈczenia za pomocÈ punktów przeciÚcia 115 4.2. Wybieramy punkty záączenia za pomocą punktów przeciĊcia Jak wczeĂniej wspominaliĂmy, punktów przeciÚcia uĝywamy do wskazania miejsca, w którym powinna zostaÊ zastosowana porada aspektu. Obok porady, punkty przeciÚcia stanowiÈ najbardziej podstawowe skïadniki aspektu. Jest zatem waĝne, byĂmy wiedzieli, w jaki sposób wiÈzaÊ punkty przeciÚcia. ProgramujÈc aspektowo w Springu, definiujemy punkty przeciÚcia za pomocÈ pochodzÈcego z frameworka AspectJ jÚzyka wyraĝeñ punktów przeciÚcia. JeĂli jesteĂmy juĝ zaznajomieni ze Ărodowiskiem AspectJ, wówczas definiowanie punktów przeciÚcia w Springu wyda siÚ nam naturalne. Lecz w razie gdyby AspectJ byï dla nas framewor- kiem nowym, ten podrozdziaï moĝe sïuĝyÊ jako szybki samouczek pisania punktów przeciÚcia w stylu AspectJ. PoszukujÈcym bardziej szczegóïowego omówienia frame- worka AspectJ oraz pochodzÈcego z tego frameworka jÚzyka wyraĝeñ punktów prze- ciÚcia z caïego serca polecam drugie wydanie ksiÈĝki AspectJ in Action, którÈ napisaï Ramnivas Laddad. Najwaĝniejszym, co powinniĂmy wiedzieÊ na temat punktów przeciÚcia w stylu AspectJ w zastosowaniu do programowania aspektowego w Springu, jest fakt obsïugi- wania przez Springa jedynie podzbioru desygnatorów punktów przeciÚcia dostÚpnych w AspectJ. Przypomnijmy sobie, ĝe Spring AOP bazuje na obiektach poĂredniczÈcych i niektóre wyraĝenia opisujÈce punkty przeciÚcia niczego nie wnoszÈ dla programowania aspektowego bazujÈcego na obiektach poĂredniczÈcych. W tabeli 4.1 zawarto zestawienie desygnatorów punktów przeciÚcia pochodzÈcych z AspectJ, które sÈ obsïugiwane przez Spring AOP. Tabela 4.1. Spring do definiowania aspektów wykorzystuje jĊzyk wyraĪeĔ punktów przeciĊcia pochodzący z AspectJ Desygnator w stylu AspectJ Opis args() @args() execution() this() target() @target() within() @within() @annotation Ogranicza dopasowanie punktów záączenia do wywoáaĔ metod, których argumenty są instancjami okreĞlonych typów. Ogranicza dopasowanie punktów záączenia do wywoáaĔ metod, których argumenty są opatrzone adnotacjami okreĞlonych typów. Dopasowuje punkty záączenia, które są wywoáaniami metod. Ogranicza dopasowanie punktów záączenia do takich, które posiadają w obiekcie poĞredniczącym AOP referencjĊ do beana okreĞlonego typu. Ogranicza dopasowanie punktów záączenia do takich, w których obiekt docelowy jest instancją okreĞlonego typu. Ogranicza dopasowanie do punktów záączenia, w których klasa wywoáywanego obiektu jest opatrzona adnotacją okreĞlonego typu. Ogranicza dopasowanie do punktów záączenia bĊdących instancjami okreĞlonych typów. Ogranicza dopasowanie do punktów záączenia bĊdących instancjami typów, które są opatrzone okreĞloną adnotacją (w zastosowaniu dla Spring AOP wywoáania metod zadeklarowanych w typach opatrzonych okreĞloną adnotacją). Ogranicza dopasowanie punktów záączenia do takich, w których obiekt bĊdący przedmiotem dziaáania punktów záączenia jest opatrzony okreĞloną adnotacją. 116 ROZDZIAà 4. Aspektowy Spring Próba uĝycia któregoĂ z desygnatorów pochodzÈcych z AspectJ, niewymienionego w powyĝszej tabeli, bÚdzie skutkowaïa zgïoszeniem wyjÈtku IllegalArgumentException. PrzeglÈdajÈc listÚ obsïugiwanych desygnatorów, zwróÊmy uwagÚ, ĝe execution jest jedynym desygnatorem, który faktycznie realizuje dopasowanie. Wszystkich pozostaïych uĝywamy do ograniczania takich dopasowañ. To znaczy, ĝe podstawowy jest desygnator execution, którego uĝyjemy w kaĝdej definicji punktu przeciÚcia, jakÈ napiszemy. Pozo- staïych bÚdziemy uĝywaÊ do ograniczania zasiÚgu punktu przeciÚcia. 4.2.1. Piszemy definicje punktów przeciĊcia Przykïadowo moĝemy uĝyÊ wyraĝenia pokazanego na rysunku 4.4, by zastosowaÊ poradÚ za kaĝdym wywoïaniem metody play(), naleĝÈcej do klasy Instrument. Rysunek 4.4. Wybieramy metodĊ play(), zdefiniowaną w klasie Instrument, za pomocą wyraĪenia punktu przeciĊcia w stylu AspectJ UĝyliĂmy desygnatora execution(), by wybraÊ metodÚ play(), naleĝÈcÈ do klasy Instru ´ment. Specyfikacja metody rozpoczyna siÚ od gwiazdki, która oznacza, ĝe nie ma dla nas znaczenia, jaki bÚdzie typ wartoĂci zwróconej przez metodÚ. NastÚpnie podajemy peïnÈ, kwalifikowanÈ nazwÚ klasy oraz nazwÚ metody, którÈ chcemy wybraÊ. Dla listy parametrów metody uĝyliĂmy podwójnej kropki (..), co oznacza, ĝe punkt przeciÚcia moĝe wybraÊ dowolnÈ spoĂród metod play(), niezaleĝnie od tego, jakie parametry przyjmujÈ poszczególne z nich. Teraz zaïóĝmy, ĝe chcemy zawÚziÊ zasiÚg tego punktu przeciÚcia jedynie do pakietu com.springinaction.springidol. W takiej sytuacji moĝemy ograniczyÊ dopasowanie, dodajÈc do wyraĝenia desygnator within(), jak pokazano na rysunku 4.5. Rysunek 4.5. Ograniczamy zasiĊg punktu przeciĊcia za pomocą desygnatora within() Zauwaĝmy, ĝe uĝyliĂmy operatora , by poïÈczyÊ desygnatory execution() oraz within() za pomocÈ relacji koniunkcji (w której warunkiem dopasowania punktu przeciÚcia jest dopasowanie obydwu desygnatorów). Podobnie, mogliĂmy uĝyÊ operatora ||, by utworzyÊ relacjÚ alternatywy. Z kolei operator ! pozwala zanegowaÊ wynik dziaïania desygnatora. 4.3. Deklarujemy aspekty w jÚzyku XML 117 Poniewaĝ znak jest symbolem specjalnym w jÚzyku XML, moĝemy swobodnie zastÈpiÊ notacjÚ operatorem and, gdy zapisujemy specyfikacjÚ punktów przeciÚcia w pliku konfiguracyjnym XML Springa. Podobnie, moĝemy uĝyÊ operatorów or oraz not, zastÚpujÈc nimi, odpowiednio, notacjÚ || i !. 4.2.2. Korzystamy z desygnatora bean() w Springu W wersji 2.5 Springa wprowadzono nowy desygnator bean(), rozszerzajÈcy listÚ zawartÈ w tabeli 4.1. Pozwala on wskazywaÊ komponenty za pomocÈ ich nazw w wyraĝeniu punktu przeciÚcia. Desygnator bean() przyjmuje jako argument nazwÚ komponentu i ogranicza dziaïanie punktu przeciÚcia do tego konkretnego komponentu. Przykïadowo, rozwaĝmy poniĝszy punkt przeciÚcia: execution(* com.springinaction.springidol.Instrument.play()) and bean(eddie) Informujemy tu Springa, ĝe chcemy zastosowaÊ poradÚ aspektu do wykonania metody play() klasy Instrument, lecz ograniczajÈc siÚ do wywoïañ z komponentu o nazwie eddie. MoĝliwoĂÊ zawÚĝenia punktu przeciÚcia do okreĂlonego komponentu moĝe byÊ cenna w niektórych sytuacjach, lecz moĝemy takĝe uĝyÊ negacji, by zastosowaÊ aspekt do wszystkich komponentów, z wyjÈtkiem posiadajÈcego okreĂlonÈ nazwÚ: execution(* com.springinaction.springidol.Instrument.play()) and !bean(eddie) W tym wypadku porada aspektu zostanie wpleciona do wszystkich komponentów, które majÈ nazwÚ róĝnÈ od eddie. Teraz, gdy omówiliĂmy podstawy pisania punktów przeciÚcia, zmierzmy siÚ z pisa- niem porad i deklarowaniem aspektów, które bÚdÈ z tych punktów przeciÚcia korzystaïy. 4.3. Deklarujemy aspekty w jĊzyku XML JeĂli jesteĂ obeznany z klasycznym modelem programowania aspektowego w Springu, wiesz, ĝe praca z ProxyFactoryBean jest bardzo niewygodna. Twórcy Springa zauwa- ĝyli ten problem i postanowili udostÚpniÊ lepszy sposób na deklarowanie aspektów w tym frameworku. Rezultat tych starañ znalazï siÚ w przestrzeni nazw aop Springa. Zestawienie elementów konfiguracyjnych AOP umieszczono w tabeli 4.2. W rozdziale 2., pokazujÈc przykïad wstrzykiwania zaleĝnoĂci, zorganizowaliĂmy turniej talentów o nazwie Idol Springa. W przykïadzie tym utworzyliĂmy powiÈzania dla kilku wykonawców, jako elementów bean , umoĝliwiajÈc im zademonstrowanie ich uzdolnieñ. To wszystko byïo wspaniaïÈ rozrywkÈ. Lecz tego rodzaju przedsiÚwziÚcie potrzebuje widowni albo bÚdzie bezcelowe. Zatem, aby zilustrowaÊ dziaïanie Spring AOP, utwórzmy klasÚ Audience dla nasze- go turnieju talentów. Funkcje widowni definiuje klasa z listingu 4.1. Jak widzimy, klasa Audience niczym szczególnym siÚ nie wyróĝnia. Jest to podsta- wowa klasa Javy, zawierajÈca kilka metod. Moĝemy takĝe zarejestrowaÊ tÚ klasÚ jako beana w kontekĂcie aplikacji Springa: bean id= audience class= com.springinaction.springidol.Audience / 118 ROZDZIAà 4. Aspektowy Spring Tabela 4.2. Elementy konfiguracyjne Spring AOP upraszczają deklaracjĊ aspektów bazujących na POJO Element konfiguracji AOP Zastosowanie aop:advisor aop:after aop:after-returning aop:after-throwing aop:around aop:aspect aop:aspect-autoproxy aop:before aop:config aop:declare-parents aop:pointcut Definiuje doradcĊ aspektowego. Definiuje aspektową poradĊ after (niezaleĪną od wyniku dziaáania metody zaopatrzonej w poradĊ). Definiuje aspektową poradĊ after-returning (po pomyĞlnym zakoĔczeniu dziaáania metody). Definiuje aspektową poradĊ after-throwing (po zgáoszeniu wyjątku przez metodĊ). Definiuje aspektową poradĊ around (zarówno przed wykonaniem metody, jak i po zakoĔczeniu jej dziaáania). Definiuje aspekt. Przeáącza w tryb aspektów sterowanych adnotacjami z uĪyciem @AspectJ. Definiuje aspektową poradĊ before (przed wykonaniem metody). Element nadrzĊdnego poziomu w konfiguracji aspektowej. WiĊkszoĞü elementów aop:* powinna znajdowaü siĊ wewnątrz elementu aop:config . Wprowadza do obiektów z poradą dodatkowe interfejsy, implementowane w przezroczysty sposób. Definiuje punkt przeciĊcia. Listing 4.1. Klasa Audience dla naszego turnieju talentów package com.springinaction.springidol; public class Audience { public void takeSeats() { Przed wystĊpem System.out.println( Widzowie zajmujæ miejsca. ); } p
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spring w Akcji. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: