Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002539 22739688 na godz. na dobę w sumie
Sprint projektowy. Tworzenie produktów cyfrowych - ebook/pdf
Sprint projektowy. Tworzenie produktów cyfrowych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2288-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> zarządzanie projektami it
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).
Innowacyjność pomaga budować pozycję rynkową firmy. Słowo to nie oznacza jedynie oferowania nowych produktów i usług, ale dotyczy również organizacji działania. Niestety, realizacja zasady ciągłego doskonalenia się najczęściej napotyka opory. Ludzie nie lubią zmian sposobu myślenia i niechętnie akceptują konieczność innego podejścia. Tymczasem dla wielu podmiotów, szczególnie tych z nowoczesnych branż, umiejętność szybkiej zmiany jest kluczem do sukcesu.

Niniejsza książka prezentuje koncepcję sprintów projektowania produktu. Jest to nowe podejście do projektowania produktów, szczególnie zalecane firmom stawiającym na innowacyjność. Dzięki tej metodzie nowe pomysły dużo szybciej i skuteczniej przeradzają się w prototyp, który z kolei staje się gotowym rozwiązaniem. Powstaje produkt o wysokiej jakości. Co istotne, realizacja zadań w sprintach przebiega szybciej i jest bardziej wydajna. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa sprint projektowania może trwać od kilku godzin do kilku dni, w wyjątkowych przypadkach — kilka tygodni.

W książce omówiono:

Sprintem do sukcesu!


Richard Banfield — prezes zarządu i współzałożyciel firmy Fresh Tilled Soil, agencji zajmującej się badaniem doświadczeń użytkownika.
C. Todd Lombardo — architekt do spraw innowacji w Small Business InnoLoft w firmie Constant Contact.
Trace Wax — dyrektor w firmie thoughtbot, w której zorganizował i poprowadził wiele sprintów projektowania produktu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa vii Do czego mogą posłużyć sprinty projektowania produktu? vii Wstęp xv Dla kogo jest ta książka? xx Dlaczego miałbyś nas słuchać? xxi Jak powstała ta książka? xxii W jaki sposób jest zorganizowana ta książka? xxii Podziękowania xxv Podstawowe informacje na temat sprintów projektowania produktów — czym są i dlaczego warto je stosować? 1 Rozdział 1. Czym jest sprint projektowania produktu? 5 Rozdział 2. Kiedy warto (a kiedy nie warto) tworzyć produkt za pomocą sprintu Rozdział 3. Jak podejść do realizacji zadań w sprincie projektowania produktu 27 projektowania produktu? 17 Jak zrealizować sprint projektowania produktu krok po kroku? 43 Zrób plan! 47 Rozdział 4. Od czego zacząć przed rozpoczęciem sprintu projektowania produktu? Rozdział 5. Etap I: Poznaj istotę problemu 73 Rozdział 6. Etap II: Generowanie pomysłów 123 Rozdział 7. Etap III: Od wielu pomysłów do jednego rozwiązania 157 Rozdział 8. Etap IV: Przygotuj prototyp 183 Rozdział 9. Etap V: Przetestuj rozwiązanie 205 Rozdział 10. Działania po zakończeniu sprintu projektowania produktu: Zbierz wszystkie Skorowidz 233 artefakty rozwiązania, wykonaj kolejne iteracje i zdecyduj, co dalej 223 v Sprint projektowyPoleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. Czym jest sprint projektowania produktu? Sprint projektowania produktu to podejście oparte na elastycznych ramach postępowania w odniesieniu do projektowania produktu. Ich zastosowanie ma na celu zwiększenie szans na realizację wymagań klienta w jak najwyższym stopniu. Realizacja tego założenia wymaga intensywnego wysiłku ze strony małego zespołu, którego praca — i jej wyniki — wyznaczy kierunek rozwoju danego produktu lub usługi. Sprint projektowania produktu składa się z pięciu etapów, z których każdy stanowi odrębną fazę procesu projektowania: 0. Przygotuj się. 1. Poznaj istotę problemu (zbadaj jego kontekst i zapoznaj się z opinią użytkow- ników). 2. Wygeneruj jak najwięcej pomysłów (zbadaj możliwe rozwiązania, stosując burzę mózgów). 3. Na podstawie wielu pomysłów wybierz jedno rozwiązanie (stwórz ranking roz- wiązań, wybierz najlepsze). 4. Przygotuj prototyp (stwórz rozwiązanie spełniające wymagania w stopniu mi- nimalnym). 5. Przetestuj rozwiązanie (sprawdź, co stanowi wartość dodaną dla użytkowników). 6. Powtórz cały proces, rozpoczynając kolejny sprint projektowania produktu, lub za- stosuj takie podejścia w ramach metodyki Lean lub Agile, jak Scrum, Continuous Delivery/Extreme Programming. SPrInt ProjEktowy 5 Poleć książkęKup książkę Sprint projektowania produktu zmniejsza ryzyko popełnienia błędów, które mogą wy- stąpić przy zastosowaniu kaskadowego podejścia do realizacji tego procesu wytwór- czego. Ponadto cele realizowane na podstawie wizji danego produktu mogą okazać się dobrym miernikiem sukcesu zespołu. Na potrzeby tej książki skupimy się na wytwarzaniu produktów cyfrowych, jako że mamy doświadczenie w tym właśnie obszarze. Należy jednak zaznaczyć, że sama koncepcja sprintu projektowania produktu wywodzi się z branży gier komputerowych i branży architektonicznej1 i obecnie wiele gałęzi przemysłu z sukcesem ko- rzysta z jej dobrodziejstw. Jak pracować w sprincie projektowania produktu Istnieje wiele sposobów korzystania ze sprintu projektowania produktu; jednym z nich jest identyfikacja etapu realizacji, na jakim znajduje się dany projekt. Czy jest to jego początek i konieczne jest zgłębienie szerokiego wachlarza niewiadomych? Czy może masz przed sobą dojrzały produkt, który od pewnego czasu jest już dostępny na rynku? Na początku projektu Możesz wykorzystać sprint projektowania produktu do wprowadzenia zmiany w procesie lub zrewolucjonizować koncepcję produktu. Uda się to wówczas, gdy celem badania róż- nych podejść jest realizacja oryginalnego pomysłu, który ostatecznie zostanie przetestowa- ny przez końcowych użytkowników — na przykład aby dowiedzieć się, w jaki sposób młodzi rodzice kupowaliby produkty zdrowotne za pośrednictwem internetu. W trakcie projektu Możesz użyć sprintu projektowania produktu, aby rozpocząć nowy proces aktualizacji istnie- jącego rozwiązania, rozszerzając bieżącą koncepcję produktu lub odnajdując nowe sposoby jego wykorzystania. Na przykład współpracowaliśmy z firmą gromadzącą dane marketingo- we, która zdała sobie sprawę z tego, że zebrane dane mogą być użyteczne w odniesieniu do innych segmentów rynku. Dzięki budowie prototypu hipoteza ta mogła zostać przez zespół potwierdzona, co z kolei spowodowało zwiększenie nakładów na inwestycje w tym segmen- cie produktów, a w konsekwencji znaczny wzrost sprzedaży. 1 http://alexbaldwin.com/qcon-2014/ [dostęp: 30 listopada 2015]. 6 SPrInt ProjEktowy Poleć książkęKup książkę W zaawansowanej fazie projektu Sprint projektowania produktu ma zastosowanie także w przypadku testów pojedynczej funkcji lub składowej produktu. Pozwala to skupić się na konkretnym aspekcie projekto- wania. Przykładowo Twój zespół być może chciałby poznać możliwości ulepszenia procesu wdrożenia produktu. Stosując sprint projektowania produktu, poznasz zalety i wady nowe- go podejścia do wyżej wspomnianego procesu, co z kolei umożliwi szczegółowe poznanie cennych opinii użytkowników o dostarczonym produkcie. Sposób, w jaki zastosujesz sprint projektowania produktu, jest bez znaczenia. Dzięki niemu Twój kompleksowy plan działania stanie się bardziej przejrzysty i umożliwi rozpoczęcie prac oraz wstępną weryfikację ich wyników w odniesieniu do prawie wszystkich nowych produk- tów wytwarzanych przy zastosowaniu procesu projektowania. Jak powstała koncepcja sprintu projektowania produktu? Idea sprintu projektowania produktu powstała na bazie wielu różnych podejść do projek- towania. Gdy coraz większą rolę zaczęły odgrywać metodyka Agile oraz podejście opar- te na projektowaniu, sprinty projektowania produktu ujęły te elementy w swego rodzaju ramy. Źródło pochodzenia — Agile Słowo sprint wywodzi się z metodyki Agile i oznacza krótki okres, zazwyczaj od jednego do czterech tygodni poświęconych na realizację określonego celu. Podejście w sprincie projek- towania produktu jest identyczne. Klasyczna koncepcja sprintu stanowi w nim bowiem pod- waliny do określenia czasu, jaki będzie przeznaczony na niezbędne przemyślenia związane z projektowaniem. Ten właśnie paradygmat ograniczenia czasowego jest kluczem do sukce- su w sprincie projektowania produktu. Koncepcja tzw. zdarzeń ograniczonych czasowo (ang. timeboxing) jest istotna w celu zainicjowania odpowiednich zachowań wśród uczestników projektu. Oprócz przyspieszenia procesu projektowania i rozwoju produktu sprint projekto- wania produktu czerpie z kluczowych elementów naszej ludzkiej natury: gospodarki ener- getycznej i współpracy międzyludzkiej. Źródło pochodzenia — warsztaty projektowania charrette W przeszłości terminu charrette używano do określenia jakiejkolwiek sesji warsztatowej nastawionej na współpracę między projektantami. Koncepcja ta wykrystalizowała się dzię- ki ramom myślenia zorientowanego na projektowanie powstałym w Szkole Projektowania w Stanford. Firmy zajmujące się projektowaniem produktów na skalę przemysłową, takie jak SPrInt ProjEktowy 7 Poleć książkęKup książkę IDEO, opracowały sesje projektowania odbywające się w krótkich cyklach, zwane dogłęb- nymi analizami (ang. deep dives), które rozbudowały koncepcję warsztatów projektowania charrette spopularyzowanych przez Szkołę Projektowania w Stanford. Najbardziej znanym przykładem dogłębnej analizy przeprowadzonej przez firmę IDEO jest Shopping Cart Concept2, projekt zaprezentowany w programie Nightline w 1999 roku3. Zespół odrzucił dotychczas stosowane podejścia do projektowania produktu i zbudował wielody- scyplinarny zespół, który brał udział w burzy mózgów, pracach badawczych, prototypowa- niu. Następnie pozyskał informację zwrotną od użytkowników na temat produktu, który ostatecznie powstał w ciągu czterech dni. Gdy czasu było coraz mniej, projektanci czuli jesz- cze większą presję do tworzenia lepszych rozwiązań w krótszym czasie. Źródło pochodzenia — projektowanie produktu cyfrowego Zaczęło się od wzornictwa przemysłowego i projektowania oprogramowania, jednak to rozwój projektowania produktu cyfrowego w największym stopniu wpłynął na utworzenie bardziej formalnych ram testowania pomysłów przez samych użytkowników. Kilka orga- nizacji zaczęło koncentrować się na podobnych procesach, których etapy mają podobne nazwy. Źródło pochodzenia — Google Ventures W ciągu ostatniej dekady to podejście było stosowane w określonym typie firm. Zmieniło się to jednak za sprawą Jake’a Knappa z Google Ventures (GV), który rozpowszechnił jego zastosowanie. GV inwestuje w startupy, oferując doradztwo w zakresie efektywnego projektowania pro- duktów przez ich zespoły. W tym celu GV przekazuje do dyspozycji tego typu firmy projek- tanta, który spędza w niej tydzień. Proces projektowania produktu składa się bowiem z pięciu etapów, z których każdy trwa jeden dzień. Taka forma pracy w połączeniu z ograniczeniem czasowym okazała się produktywna. I tak oto narodziło się pojęcie sprintu. 2 W wolnym tłumaczeniu: projekt wózka sklepowego — przyp. tłum. 3 http://www.ideo.com/work/shopping-cart-concept [dostęp: 30 listopada 2015]. 8 SPrInt ProjEktowy Poleć książkęKup książkę Stworzony dla startupów, doskonały dla dużych przedsiębiorstw Sprint projektowania produktu w służbie startupów… Powszechnie wiadomo, że startupy to przedsięwzięcia, które bardzo szybko się rozwijają i dla których szybkość wejścia na rynek ma kluczowe znaczenie. Takie podejście daje im prze- wagę, a zarazem stwarza niebezpieczeństwo pominięcia pewnych istotnych kwestii oraz ry- zyko braku czasu na przeprowadzenie stosownych testów dających pewność, że produkt znajdzie nabywców. Zbyt wiele produktów pojawia się bowiem na rynku, zanim zostanie zweryfikowana ich użyteczność dla konsumenta. Jak zatem utrzymać szybkie tempo wej- ścia na rynek, nie odsuwając jednocześnie na drugi plan niezbędnych badań i przemyśleń na etapie projektowania produktu? Wiele startupów biorących udział w programie InnoLoft firmy Constant Contact określa sprint projektowania produktu jako jeden z najistotniejszych elementów tych warsztatów. …i dużych przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa o ugruntowanych procesach biznesowych mogą wykorzystać sprint pro- jektowania produktu w celu przyspieszenia procesu projektowania i rozwoju swoich towa- rów, dzięki czemu zaczną funkcjonować jak szybko rozwijający się startup. Przyspieszony proces uczenia może dać im przewagę na rynku, a także zmniejszyć liczbę inwestycji w po- szukiwanie nowych pomysłów na produkty. Poświęcenie 3 – 5 dni na opracowanie koncepcji produktu, aby zweryfikować, czy jego dalszy rozwój ma sens, jest lepsze niż praca przez 3 – 5 miesięcy po to, aby ostatecznie przekonać się, że od początku nie warto było angażować się w te prace. Każdy produkt czy funkcjonalność produktu mogą zyskać aprobatę lub nie. Możesz sam przyznać im pozytywną ocenę lub pozwolić, aby ich użyteczność zweryfikowali konsumenci. Jak myślisz, które z tych rozwiązań okaże się tańsze? Sukces = oszczędność czasu i pieniędzy + efekt wow Sukces sprintu projektowania produktu można zmierzyć na wiele sposobów. Różne przed- siębiorstwa stosują do tego celu różne miary. Poniżej znajdziesz kilka poznanych przez nas sposobów. SPrInt ProjEktowy 9 Poleć książkęKup książkę Sukces poprzez zapobieganie porażce Jeśli nie można czegoś zmierzyć, nie można tego zmienić, prawda? Jedno z najważniejszych pytań, które usłyszeliśmy na samym początku wdrażania w przedsiębiorstwach procesu projektowania za pomocą sprintu projektowania produktu, brzmiało: Jak zmierzyć sukces sprintu projektowania produktu? Z naszych doświadczeń wynika, że miarą sukcesu często był brak czegoś, co staraliśmy się zmierzyć. Na przykład jak zmierzyć czas niepoświęcony na rozwój produktu, który nie osiągnie sukcesu? Ile pieniędzy zaoszczędzilibyśmy, nie inwe- stując w produkt, którego zwrot z inwestycji byłby niezadowalający? Pytania te wskazują na uzyskanie przyszłych korzyści w przypadku braku poświęcenia bliżej nieokreślonego czasu lub pieniędzy. Jak zatem zmierzyć czas i pieniądze, które mogłyby zostać zużyte na rozwój nieudanego produktu? „Nie ma mowy, żebyś nie zaoszczędził czasu i pieniędzy. Dzieje się tak dlatego, że zazwy- czaj, gdy pojawia się pomysł, powstaje produkt, w który inwestowane są tysiące dolarów i mnóstwo czasu, aby następnie dowiedzieć się, że nie był trafiony. Nie odbywają się żadne testy i nie są zbierane informacje zwrotne od końcowych użytkowników przed wypusz- czeniem produktu na rynek”, jak zauważa Dana Mitrof-Silvers, konsultantka zajmująca się wdrażaniem podejścia do wytwarzania produktów w drodze procesu projektowania, która współpracuje z wieloma organizacjami non profit, takimi jak Muzeum Sztuki w Indianapo- lis i Muzeum Przyrody i Nauki w Denver. Według niej sukces sprintu projektowania produk- tu należy mierzyć w odniesieniu do powstałych pomysłów na produkt. „Podczas gdy samo pojawienie się pomysłów nie stanowi zazwyczaj problemu, większość przedsiębiorstw ma do czynienia z ich nadmiarem — brakuje natomiast zweryfikowanych koncepcji i ich realizacji”. Gdy produkt otrzyma pozytywną opinię W wielu przypadkach w wyniku sprintu projektowania produktu powstanie produkt, który będzie podlegał wstępnej ocenie użytkownika. W zależności od jej wyniku zostaną podjęte stosowne kroki. Im wcześniej nastąpi taka weryfikacja, tym mniejsze będzie ryzyko niepo- wodzenia i szybciej zostaną przedsięwzięte odpowiednie działania. Firma Character Labs4 przeprowadziła sprint projektowania produktu w takiej formie z firmą thoughtbot. W ciągu tygodnia duża grupa zróżnicowanych interesariuszy z organizacji edukacyjnej o charakterze non profit otrzymała identyczną informację na temat tego, jaki produkt zostanie wytworzony, i szybko przekazała w odpowiedzi swój jednolity punkt widzenia. Nauczyciele i uczniowie 4 https://characterlab.org/character-growth-card [dostęp: 30 listopada 2015]. 10 SPrInt ProjEktowy Poleć książkęKup książkę po zapoznaniu się z prototypem wyrazili duży entuzjazm i nie mogli się doczekać momentu, gdy będą mogli go używać. Dzięki tej informacji zwrotnej nie mieliśmy wątpliwości, jaki pro- dukt powinien powstać, i mogliśmy bezzwłocznie przystąpić do dalszych prac, mając pew- ność, że idziemy w dobrym kierunku. Była to bardzo cenna wiadomość z uwagi na dużą zło- żoność aplikacji i bardzo ograniczony budżet, jakim dysponowała wspomniana organizacja. Częściowy sukces, kilka rzeczy do poprawki Czasami w trakcie weryfikacji produktu pojawiają się elementy, które ewidentnie należy po- prawić, i trzeba zaplanować dalsze prace badawcze. Na przykład firma thoughtbot przepro- wadziła sprint projektowania produktu w firmie Tile5 — celem była optymalizacja procesu projektowania aplikacji mobilnej, służącej do odnajdywania kluczy, do których przypięte jest odpowiednie urządzenie. Po sprincie miała miejsce kolejna iteracja oparta na otrzymanej informacji zwrotnej i kontynuowane były spotkania badawcze. W ciągu tych kolejnych tygo- dni okazało się, że użytkownicy znajdywali klucze trzy razy szybciej tylko dzięki zwiększeniu głośności sygnału wydawanego przez urządzenie. Gdy brak pozytywnej informacji zwrotnej Zastosowanie sprintów projektowania produktu pomoże uniknąć wytworzenia niewłaści- wego produktu nawet wówczas, gdy klienci wyrażają się o nim pozytywnie. Larissa Levine z firmy Advisory Board Company uważa, że sprint projektowania produktu powiedzie się tylko pod warunkiem, że w wyniku jego przeprowadzenia powstanie odpowiednia funkcja produktu. Jej zdaniem „dział marketingu produktu skupia się na sprzedaży tylko tej funk- cji, mówiąc: »Wytwórzmy produkt XYZ, ponieważ słyszeliśmy, że użytkownik powiedział, że chce produkt XYZ«, podczas gdy nie w tym tkwi problem. Użytkownik myśli, że oczekuje produktu XYZ, ale wcale tak nie jest. Ostatecznie zatem powstaje niewłaściwy produkt”. Czasami w trakcie sprintu projektowania produktu można wyzbyć się pierwotnie poczynio- nych założeń. Michael Webb, współzałożyciel startupu itsgr82bme biorącego udział w pro- jekcie InnoLoft, rozpoczął sprint projektowania produktu z ewidentnym przekonaniem co do konieczności wykorzystania interfejsów API (ang. application user interface) w celu połą- czenia kalendarza wydarzeń rodzinnych itsgr82bme z informacjami o wydarzeniach z innych stron. Podczas sprintu zdał sobie jednak sprawę z tego, że można to zrobić bez użycia API. Sprint zakończył z zupełnie innym przekonaniem. 5 https://thoughtbot.com/work/tile [dostęp: 30 listopada 2015]. SPrInt ProjEktowy 11 Poleć książkęKup książkę Wreszcie sprint projektowania produktu może powstrzymać Cię od wytworzenia jakiegokol- wiek produktu. Marc Guy, prezes firmy Faze1, również brał udział w sprincie projektowania produktu w InnoLoft. Dzięki temu zdał sobie sprawę, że jego firma, zamiast skupiać się wy- łącznie na wytwarzaniu produktów, musi najpierw porozmawiać z klientami. I tu zaskocze- nie, produkt nie ma racji bytu! Od tego czasu model biznesowy jest zmieniony i koncentruje się na rozwoju relacji z klientami. Właściwie to C. Todd nie widywał Marca czy jego zespołu zbyt często w InnoLoft po sprincie projektowania produktu. Wszyscy jeździli na spotkania z klientami, nawet zespół deweloperski! Wyniki tych rozmów były imponujące i przyniosły ośmiokrotnie wyższy zaksięgowany przychód w stosunku do poprzedniego roku. Każdy sprint projektowania produktu będzie inny i na swój sposób specyficzny. Na samym początku będziesz musiał określić, co jest najlepsze dla Twojego projektu. Każde dobre po- dejście do wytwarzania produktów w drodze procesu projektowania może pomóc zidenty- fikować rzeczywisty problem w każdym z wyżej opisanych przypadków. Projektowanie pro- duktów w drodze sprintów jest bardziej skuteczne dzięki zastosowaniu uporządkowanych i ograniczonych czasowo ram oraz odpowiednich ćwiczeń. Zmusi to zespół do podejmowa- nia decyzji i dokonywania oceny powstałych pomysłów szybciej niż w przypadku większości metodologii. 12 SPrInt ProjEktowy Poleć książkęKup książkę Podsumowanie y y y y Sprint projektowania produktu składa się z pięciu etapów: Poznaj istotę problemu, Wygeneruj jak najwięcej pomysłów, Na podstawie wielu pomysłów wybierz jedno rozwiązanie, Przygotuj prototyp i Przetestuj rozwiązanie. Nazwy tych etapów mogą być różne, w zależności od fi rmy, ale ogólne zasady pozostają bez zmian: ograniczony czasowo cykl projektowania jest realizowany przy zaangażowaniu całego zespołu i z realnym udziałem użytkownika. Głównym celem sprintu projektowania produktu jest uzyskanie jego pozytywnej oceny z myślą o maksymalizacji szans na stworzenie produktu, na który będzie popyt. Proces projektowania w ramach sprintu projektowania produktu jest bardzo elastyczny i może być stosowany przez różne zespoły do realizacji zróżnicowanych potrzeb. Sukces sprintów projektowania produktów można zmierzyć na różne sposoby: od liczby „dobrych” pomysłów wygenerowanych przez zespół, przez jego zaangażowanie, po odpowiednie ukierunkowanie prac, a nawet przerwanie projektu. SPrInt ProjEktowy 13 Poleć książkęKup książkę 14 SPrInt ProjEktowy Poleć książkęKup książkę SPrInt ProjEktowy 15 Poleć książkęKup książkę 16 SPrInt ProjEktowy Poleć książkęKup książkę Skorowidz A Advisory Board Company, 11 Agile, 7, 50, 228, 229 Airtime, 96 analiza dogłębna, 8 Atlassian, 53, 77 D I deep dive, Patrz: analiza dogłębna DesignIt, 50 deweloper, 54, 55, 57 Dimmick Damon, 37 Doan Kayla, 49 idea parking lot, Patrz: parking pomysłów InnoLoft, 11, 49 Intrepid Labs, 20, 33 inżynier, 54, 55, 57 B BBC, 160 Blank Steve, 21 błąd konfirmacji, 92 Bridges Matt, 20, 33 C Character Labs, 11 charrette, 7 Chavarria Larisa, 110 Cockbur Alistair, 228 Colcord Brian, 28, 161 confirmation bias, Patrz: błąd konfirmacji Constant Contact, 18, 28, 32, 37, 49, 50, 124, 185, 199 Cross Karen, 77 F Facebook Home, 97 Fanning Shawn, 96 Faze1, 12, 217 Fowler Martin, 228 Fresh Tilled Soil, 59 Frog Design, 100 G Glass Ira, 132 Godin Seth, 160 Google Ventures, 8, 163 Great Engagements, 214 Guy Marc, 12 H HiPPO, 54, 82 Hopper Keith, 55, 215 k kierownik do spraw marketingu, 55, 56 produktu, 54, 55, 58 projektu, 56, 57, 58 Klein Laura, 185 klient, 105, 110, 185 Knapp Jake, 8, 163 Kotler Steven, 19 L Levine Larissa, 11 LittleMissMatched, 100 Lloyd Justin, 133 LogMeIn, 28, 36, 161 Lombardo Todd C., 18, 28, 32, 50, 132, 188 SKOROWIDZ 233 Poleć książkęKup książkę M macierz, 168 mapa cieplna, 142 doświadczeń, Patrz: mapa podróży myśli, 134 podróży, 112, 113, 114, 133, 134, 137, 178, 179 mapa wyzwań, 100, 101, 102 metodyka zwinna, 37 minimum viable product, Patrz: MVPs Mitrof-Silvers Dana, 10, 51, 53, 110 MVPs, 20 P Parker Sean, 96 parking pomysłów, 75, 78 persona, 104, 108, 112, 185 phone stack, Patrz: stos telefonów porażka, 10, 11 prezes zarządu, 55, 56 problem, 96, 98, 100 propozycje rozwiązania, 132 produkt kierownik, Patrz: kierownik produktu konkurencyjny, 90 makieta, 149, 150, 164, 172, 178, 192 ostateczna, 179 szkic, 174, 175, 176 o minimalnej koniecznej funkcjonalności, Patrz: MVPs zarządzanie, Patrz: zarządzanie produktami projekt r Ramsden Dan, 160 Rothstein Dan, 94 ryzyko, 17, 164, 165 cele, 88 interesariusz, Patrz: klient, użytkownik, persona kierownik, Patrz: kierownik projektu kontekst, 76 prototyp, Patrz: prototyp realizacja, 27 etap, 6, 49 sponsor, 84 testowanie, 7, 185, 192, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 213 narzędzia, 208 środowisko, 208 zarządzanie, Patrz: zarządzanie projektami projektant, 54, 55 projektant interfejsu użytkownika, 57 projektowanie oprogramowania, 8 produktu, 17 cyfrowego, 8 prototyp, 183, 189, 190, 192, 193, 194 narzędzia, 195 przykłady, 196 testowanie, 207, 210, 211, 213 narzędzia, 208 środowisko, 208 S Santana Luz, 94 scenorys, 140, 164, 166, 179 Scrum, 37 Shopping Cart Concept, 8 shu ha ri, 228, 229 Spangl Jürgen, 53 sprint projektowania produktu, 5, 6, 13, 17, 28, 30 analiza pre-mortem, 64 czas trwania, 30, 31, 32, 33, 35, 35, 48, 52, 74, 75, 124, 126, 148, 158, 159, 184, 206 dokumentacja, 224, 225 etap, 5, 13, 31, 44, 73 czwarty, 183 drugi, 123 piaty, 205 pierwszy, 73 trzeci, 157 koordynator, 52 materiały dodatkowe, 66 miejsce, 59 narzędzia, 60, 62, 63 ograniczenia, 20, 21, 27 plan, 47, 48, 53, 67, 74, 75, 78, 124, 128 retrospektywa, 116, 214 234 SKOROWIDZ Poleć książkęKup książkę scrumifikacja, 37 z założenia kończący się fiaskiem, 215 zakończenie, 223, 226, 227 zakres, 49 zalety, 18, 27 zasady, 79 zdalny, 59 zespół, 19, 53, 73, 76 role, 54, 55, 56, 57 zapoznanie, 77 stan przepływu, 18, 19, 28 startup, 9, 54 Staw Jonah, 100 stos telefonów, 82 studia projektowania, 36 sukcesu miara, 10, 11, 13 T V tabela z założeniami, Patrz: Validation Board, 199 Validation Board technika formułowania pytań, 94, 95 The Advisory Board Company, 110 The Wallet Exercise, 110 thoughtbot, 10, 11, 59, 214, 217 Tile, 11 timeboxing, Patrz: zdarzenie ograniczone czasowo Trulia, 51 U użytkownik, 104, 105, 110, 133, 185 mapa podróży, Patrz: mapa podróży opis czynności, 130 Y Yamaoka Rie, 51 Z założyciel firmy, 55 zarządzanie produktami, 58 projektami, 58 zwinne, 18 zdarzenie ograniczone czasowo, 7 235 skorowidzPoleć książkęKup książkę 236 notAtkI Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprint projektowy. Tworzenie produktów cyfrowych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: