Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00260 003824 22405323 na godz. na dobę w sumie
Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 7 (11) - ebook/pdf
Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 7 (11) - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 300
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-9720 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> historia, militaria, wojskowość >> historia powszechna
Porównaj ceny (książka, ebook (-31%), audiobook).
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju oraz z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), a także doktoranci, których świeże spojrzenie na poszczególne problemy pozwala niejednokrotnie ukazać je w całkiem innym świetle. Dzięki temu wszystkiemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki, a każdy mediewista znajdzie tu coś dla siebie.
W niniejszym tomie pomieszczono teksty związane m.in. z: dziejami i funkcjonowaniem miast małopolskich, korespondencją w średniowiecznej Polsce czy wykształceniem księcia opolskiego Bolka V. Zainteresowani toczącą się od pewnego czasu dyskusją o tumbie grobowej króla Władysława Jagiełły znajdą tu kolejną część tej polemiki. W tomie, jak i poprzednio, jest dział polemik i recenzji, poświęcony ostatnim publikacjom polskim i zagranicznym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Œ R E D N I O W I E C Z E P o l s k i e i P o w s z e c h n e . T o m 7 ( 1 1 ) ŒREDNIOWIECZE Polskie i Powszechne Tom 7 (11) KATOWICE 2015 Wiêcej o ksi¹¿ce CENA 20 Z£ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISSN 2353-9720 ŚREDNIOWIECZE Polskie i Powszechne Tom 7 (11) NR 3371 ŚREDNIOWIECZE ŚREDNIOWIECZE Polskie i Powszechne Polskie i Powszechne Tom 7 (11) pod redakcją Jerzego Sperki i Bożeny Czwojdrak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2015 Redaktor serii: Historia Sylwester Fertacz Recenzenci dr hab. Robert Bubczyk, prof. UMCS (IH UMCS) dr Andrzej Marzec (IH UJ) prof. dr hab. Zdzisław Noga (IH UP w Krakowie) dr hab. Marek Smoliński, prof. UG (IH UG) dr Marcin Starzyński (IH UJ) dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (IH UG) dr hab. Marek Walczak (IHS UJ) dr hab. Piotr Węcowski (IH UW) dr Marek Wójcik (IH UWr.) Rada Naukowa Jerzy Sperka Idzi Panic Bożena Czwojdrak Jakub Morawiec Sobiesław Szybkowski Stanisław Sroka Leontij Wojtowycz Sekretarz Redakcji Jakub Morawiec Publikacja jest dostępna w wersji internetowej: Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych www.bazhum.pl Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com Treść Treść Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wy- dawnictw źródłowych stosowanych przez autorów w niniejszym tomie Artykuły Marek Otisk: Descriptions and Images of the Early Medieval Latin Abacus Maciej Woźny: Problem studiów praskich księcia opolskiego Bolka V Jerzy Rajman: Rajcy krakowscy i członkowie ich rodzin w księdze zmarłych bractwa Najświętszej Marii Panny w Krakowie (połowa XIV—koniec XVI wieku) Rafał Simiński: Traktat przymierza króla Eryka Pomorskiego i książąt Pomorza Zachodniego z zakonem krzyżackim w Prusach i Inflantach z 15 września 1423 roku Marek A. Janicki: Polityczny program ideowy tumby Władysława Jagiełły a czas jej powstania Zuzanna Kulpa: Korespondencja prywatna w późnośredniowiecznej Pol- sce — próba charakterystyki na podstawie wybranych przykładów źród- łowych Karol Nabiałek: Średniowieczne dzieje miasta Mrzygłód. Przyczynek do kolo- nizacji północnej Małopolski w późnym średniowieczu Witold Brzeziński: Przypadki życia Doroty z Wrześni, żony wojewody poznań- skiego Jana Ostroroga. Przyczynek do historii kobiet w późnośredniowiecz- nej Polsce Dorota Lisowicz ‑Żurek: Kancelaria małego miasta — organizacja, funkcje, zna- czenie na przykładzie Chrzanowa w XV—XVI wieku 7 13 36 45 69 95 160 187 204 228 6 Treść Polemiki i recenzje Błażej Śliwiński: Biskup krakowski Prandota wobec króla Przemysła Ottokara II w latach 50. XIII wieku Katarzyna Gołąbek, Marek A. Janicki: Rachunki dworskie Jagiellonów. Uwagi na marginesie edycji: Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500—1507. Kritická edice pramene, k vydání připravil Petr Kozák. Opa- va, Slezské zemské muzeum, Scriptorium, 2014, ss. 742; Jagelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504—1507)./The Court Account Book of Sigismund Jagiellon (1504—1507). Szerző/Ed. Krisztina Rábai. Szeged, Quintus Kiadó, 2014, ss. 460 Zdzisław Pentek: Bizancjum. W: Vademecum historyka mediewisty. Red. Jarosław Nikodem, Dariusz A. Sikorski. Warszawa, Wydawnictwo PWN, 2012, s. 440—444 (Michał J. Baranowski) Jagelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504—1507)./The Court Account Book of Sigismund Jagiellon (1504—1507). Szerző/Ed. Krisztina Rábai. Szeged, Quintus Kiadó, 2014, ss. 460 (Petr Kozák) Daniela Dvořáková: Barbora Celjská. Čierna kráľovná. Životný pribeh uhor- skej, rímsko ‑nemeckej a českej kráľovnej (1392—1451). Budemerice—Bratis- lava, Vydavatelstvo Rak, 2013, ss. 303 (Bożena Czwojdrak) Adrian Jusupović: Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (ok. 1205—1269). Kraków, Avalon, 2013, ss. 352 (Myrosław Wołoszczuk) 245 267 282 286 292 294 Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publika- cji, serii wydawniczych i wydawnictw… Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji,  serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych  stosowanych przez autorów w niniejszym tomie AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie AGZ — Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Ar- chiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 1—25. Wyd. O. Pietr uski, X. Liske, A. Prochaska. Lwów 1868—1935 Akta unji — Akta unji Polski z Litwą 1385—1791. Wyd. S. Kutrzeba, W. Sem kowicz. Kraków 1932 AMetrKra — Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie ANKr — Archiwum Narodowe w Krakowie Annales — Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Lib. 1—11. Ed. S. Gawęda. Warszawa 1997; lib. 11—12. Ed. J. Wyro- z umski. Warszawa 2000—2008 AOfKr — Acta Officialatus Cracoviensis w AMetrKra AP — Archiwum Państwowe BJ — Biblioteka Jagiellońska w Krakowie BP — Bullarium Poloniae. T. 1—6. Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kura- siowa. Romae—Lublin 1982—1998 CDSil — Codex diplomaticus Silesiae. T. 1—36. Breslau 1856—1936 CE — Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 1—3. Wyd. A. Sokołow- ski, J. Sz ujski, A. Lewicki. Kraków 1876—1894 CP-H — „Czasopismo Prawno-Historyczne” CV — Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376—1430. Wyd. A. Prochaska. Kraków 1882 KDKK — Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława. T. 1—2. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1874—1883 8 Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw… KDKW — Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. T. 1. Z. 1. Wyd. J. Fijałek, W. Sem kowicz. Kraków 1932 KDM — Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 1—4. Wyd. F. Piekosiński. KDmK — Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa. Cz. 1—4. Wyd. F. Pieko- Kraków 1876—1905 siński. Kraków 1879—1882 KDP — Codex diplomaticus Poloniae. T. 1—3. Wyd. L. R zyszczewski, A. Muczkowski. Warszawa 1847—1858; T. 4. Wyd. M. Bobowski. Warszawa 1887 KHKM — „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” KTyn — Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego. Wyd. W. Kętrzy ński, S. Smolka. Lwów 1875 Kw. Hist. — „Kwartalnik Historyczny” LB — (Dł ugosz Jan) Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. T. 1—3. Wyd. A. Przezdziecki. W: Opera omnia. T. 7—9. Kraków 1883— 1884 LBS — Lehns‑ und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Für- stenthümer im Mittelalter. Hrsg. C. Gr ünhagen, H. Markgraf. T. 1—2. Leipzig 1881—1883 Lites — Lites ac res gestae inter Polonos Oridemque Cruciferorum. Wyd. 1. T. 1—3. Wyd. T. Dział y ński. Poznań 1855—1856; Supplementum. Oprac. Z. Celichowski. Poznań 1880; Wyd. 2. T. 1—2. Wyd. I. Zak rzewski; T. 3. Wyd. J. Kar wasińska. Poznań 1890—Warszawa 1935; Wyd. 3. T. 1. Wyd. H. Chłopocka. Wrocław—Warszawa 1970 MK — Metryka Koronna MPH — Monumenta Poloniae Historica. T. 1—6. Lwów 1864—Kraków 1893 MPHn — Monumenta Poloniae Historica. Nova series. T. 1—14. Warszawa 1946—2008 MPV — Monumenta Poloniae Vaticana. T. 1—6. Wyd. J. Ptaśnik; T. 8. Wyd. E. Dł ugopolski; T. 9. Wyd. S. Szcz ur; T. 10. Wyd. M.D. Kowalski. Kraków 1913—2002 NKRK — Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa 1300—1400. Wyd. F. Piekosiński, J. Sz ujski. Kraków 1878 NKSN — Najstarsza księga sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim. Wyd. A. K łodziński. Kraków 1936 PAU — Polska Akademia Umiejętności PSB — Polski słownik biograficzny RHer — „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” Rocz. Hist. — „Roczniki Historyczne” Rocz. TNT — „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” Roczniki — Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Pol- skiego. Ks. 1—12. Tłum. J. Mr ukówna. Warszawa 1981—2006 Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw… 9 SHGKr — Słownik historyczno‑geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz. 1—4. Oprac. W. Bukowski, J. Kur tyka, J. La- berschek, A. Marzec, Z. Leszczy ńska-Sk rętowa, F. Sikora, J. Wiśniewski, M. Wilamowski, M. Wolski, M. Zdanek. Wroc- ław—Kraków 1980—2009 SPPP II — Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 2: Z ksiąg rękopiśmien- nych dotąd nie użytych, głównie zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej. Wyd. A.Z. Helcel. Kraków 1870 SPPP VII/1 — Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 7. Cz. 1: Acta expe- ditionum bellicalium palatinatus calissiensis et posnaniensis in Valachos et in Turcos a. 1497—1498 in archivo regio posnaniensis asservata. Wyd. M. Bobrzy ński. Kraków 1887 SPPP X — Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 10: Libri formularum saeculi XVmi. Wyd. B. Ulanowski. Kraków 1888 SRS — Scriptores rerum Silesiacarum. T. 1—37. Breslau 1864—1893 St. Hist. — „Studia Historyczne” St. Źr. — „Studia Źródłoznawcze” UrzCentr — Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV—XVIII wieku. Spisy. Red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1992 UrzŁęcz — Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII—XV wieku. Spisy. Oprac. J. Bieniak, A. Szymczakowa. Wrocław 1985 UrzMp — Urzędnicy małopolscy XII—XV wieku. Spisy. Oprac. J. Kur tyka, T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P.K. Wojciechowski, B. Wyroz umska. Wrocław 1990 UrzWp — Urzędnicy wielkopolscy XII—XV wieku. Spisy. Oprac. M. Bieliń- ska, A. Gąsiorowski, J. Łojko. Wrocław 1985 Zap. Hist. — „Zapiski Historyczne” ZDKK — Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej. Cz. 1—2. Wyd. S. Kuraś. Lublin 1965—1973 ZDM — Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1—8. Wyd. S. Kuraś, I. Suł- kowska-Kurasiowa. Kraków—Wrocław 1962—1975 ZDMog — Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie. Wyd. E. Janota. Kraków 1865 ZfO — „Zeitschrift für Ostforschung“ ZNUJ — „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” Na okładce: zamek w Lublinie Fot. Jerzy Sperka Redaktorzy Martina Bořilová Agnieszka Plutecka Agnieszka Podruczna Korektor Agata Sowińska Łamanie Marek Zagniński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISSN 2080 ‑492X (wersja drukowana) ISSN 2353 ‑9720 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawnictwo@us.edu.pl Wydanie I. Nakład: 100 + 50 egz. Ark. druk. 18,75 + 1 wkl. Ark. wyd. 26,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek Œ R E D N I O W I E C Z E P o l s k i e i P o w s z e c h n e . T o m 7 ( 1 1 ) ŒREDNIOWIECZE Polskie i Powszechne Tom 7 (11) KATOWICE 2015 Wiêcej o ksi¹¿ce CENA 20 Z£ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISSN 2353-9720
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 7 (11)
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: