Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003986 21521824 na godz. na dobę w sumie
Środki karne przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym - ebook/pdf
Środki karne przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , Liczba stron: 500
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9191-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przepisy normujące środki karne są jedną z częściej, o ile nie najczęściej, modyfikowaną grupą przepisów Kodeksu karnego. Można wręcz stwierdzić, że ustawa ta w zakresie regulacji dotyczących środków karnych jest nowelizowana niemal permanentnie. W wyniku tych nowelizacji pojawiły się nowe, nieznane pierwotnej wersji Kodeksu karnego, środki karne, jak również doszło do poszerzenia zakresu stosowania istniejących środków karnych, w tym w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym lub temporalnym. Na szczególną uwagę zasługuje, dokonane ustawą z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), wyeliminowanie z katalogu środków karnych przepadku, obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązki i uczynienie z nich odrębnych kategorii środków reakcji karnoprawnej w postaci przepadku i środków kompensacyjnych.

Intensywnie zachodzące zmiany w obszarze przepisów normujących środki karne generują wciąż nowe problemy interpretacyjne, mające istotne znaczenie w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. I właśnie taki stan rzeczy legł u podstaw pomysłu napisania niniejszej książki. Jej celem jest dogmatyczna analiza aktualnego kształtu normatywnego poszczególnych środków karnych, przepadku i środków kompensacyjnych w Kodeksie karnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Środki karne, przepadek i Środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym PaWeł Daniluk (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ DANILUK (red.) • ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK I ŚRODKI KOMPENSACYJNE W ZNOWELIZOWANYM KODEKSIE KARNYM Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: prof. dr hab. Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH (zapowiedź) red. dr Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE KARNE A INNE POSTĘPOWANIA REPRESYJNE prof. UZ dr hab. Hanna Paluszkiewicz STUDIA Z ZAKRESU PROBLEMATYKI INTERTEMPORALNEJ W PRAWIE KARNYM PROCESOWYM dr Iwona Sepioło-Jankowska OPTYMALNY MODEL ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA CZYNY KARNE SKARBOWE prof. dr hab. Teresa Gardocka, dr Dariusz Jagiełło, Piotr Herbowski ZAMĘT W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI KARNEJ www.ksiegarnia.beck.pl ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK I ŚRODKI KOMPENSACYJNE W ZNOWELIZOWANYM KODEKSIE KARNYM Redaktor dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN Autorzy: dr hab. Magdalena Budyn-Kulik; dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN; dr Piotr Gensikowski; dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG; dr hab. Marek Kulik; dr Michał Leciak; dr Katarzyna Łucarz; dr Joanna Mierzwińska-Lorencka WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Redakcja: Emilia Rucińska-Sech Recenzja naukowa: dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN dr hab. Janusz Bojarski © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9190-8 ISBN e-book 978-83-255-9191-5 Spis treści IX Autorzy ........................................................................................................................ XI Wykaz skrótów .......................................................................................................... XV Bibliografia ................................................................................................................ Wstęp ........................................................................................................................... XXXVII Część I. Środki karne Rozdział I. Pozbawienie praw publicznych (dr hab. Magdalena Budyn-Kulik) ......................................................................................................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział II. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (dr Piotr Gensikowski) ................................................................ § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział III. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi (dr Joanna Mierzwińska-Lorencka) ........................................................................................ § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... 3 3 5 10 31 31 31 45 49 53 53 54 57 63 63 64 71 73 75 75 78 V Spis treści § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział IV. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (dr hab. Marek Kulik) .................................................................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział V. Zakaz wstępu na imprezę masową (dr hab. Marek Kulik) ........... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział VI. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (dr hab. Magdalena Budyn-Kulik) ............................................ § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział VII. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN) ....... VI 82 92 92 94 100 102 105 105 107 109 129 129 129 136 137 139 139 140 142 153 153 154 169 170 173 173 175 177 186 186 188 200 201 205 Spis treści § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział VIII. Zakaz prowadzenia pojazdów (dr Katarzyna Łucarz) ............. § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział IX. Świadczenie pieniężne (dr Michał Leciak) .................................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział X. Podanie wyroku do publicznej wiadomości (dr Michał Leciak) . § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Część II. Przepadek i środki kompensacyjne Rozdział I. Przepadek (dr Piotr Gensikowski) ...................................................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 205 207 218 234 234 235 240 244 247 247 249 261 284 284 284 292 300 307 307 310 315 324 324 324 327 328 331 331 335 338 342 342 342 350 351 359 359 VII Spis treści § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział II. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG) .................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... Rozdział III. Nawiązka (dr Piotr Gensikowski) .................................................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Charakter prawny i funkcje ..................................................................... § 3. Przesłanki orzekania ................................................................................. § 4. Zakres .......................................................................................................... I. Podmiotowy ...................................................................................... II. Przedmiotowy ................................................................................... III. Temporalny ....................................................................................... § 5. Pozostałe zagadnienia ............................................................................... 360 363 376 376 378 387 389 391 391 393 406 417 417 419 423 424 427 427 428 435 447 447 448 451 453 VIII Autorzy dr hab. Magdalena Budyn-Kulik – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Krymino- logii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; w zakres jej naukowych zain- teresowań wchodzi prawo karne (szczególnie zagadnienia związane ze stroną podmio- tową), wiktymologia, kryminologia oraz psychologia sądowa; współautorka komenta- rzy do Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, autorka dwóch monografii, licznych artykułów i glos. dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN – profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; autor około 150 publikacji, w tym książki „Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym” (Warszawa 2013), wyróżnionej w 50. konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych w ka- tegorii rozpraw habilitacyjnych. dr Piotr Gensikowski – sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu; wykładowca Kra- jowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w listopadzie 2008 r. pod kierun- kiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Marka obronił pracę doktorską pt. „Odstą- pienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym”; autor kilkudziesięciu opraco- wań z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, procesu karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia. dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; rzecznik dyscyplinarny i członek Konwentu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2015−2018; specjalista w zakresie prawa karnego, administracyjnego i dyscyplinarnego; autor około 70 publikacji, w tym 4 książek (m.in. „Kara ograniczenia wolności w pol- skim prawie karnym”, Warszawa 2007 i „Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim”, Gdańsk 2013). dr hab. Marek Kulik – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwer- sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; zajmuje się prawem karnym materialnym, postępowaniem karnym, prawem wykroczeń i prawem karnym porównawczym; autor około 100 publikacji naukowych, w tym 2 monografii, artykułów i glos, współautor komentarzy do Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń. IX Autorzy dr Michał Leciak – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wy- działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; autor około 90 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, prawa wykroczeń, a także prawa sportowego (m.in. współautor Komentarza do Kodeksu karnego pod red. R.A. Stefańskiego oraz Komentarza do Kodeksu wykroczeń pod red. P. Daniluka); w 2008 r. zdał egzamin sędziowski, obecnie radca prawny. dr Katarzyna Łucarz – adiunkt w Katedrze Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skar- bowego i Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego; autorka prac z zakresu prawa karnego materialnego oraz polityki kryminalnej; specjalizuje się m.in. w problematyce środków karnych oraz prawnokarnej i kryminologicznej problematyce narkomanii. dr Joanna Mierzwińska-Lorencka – adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Naj- wyższego; prowadziła zajęcia z prawa karnego materialnego dla studentów oraz wy- kłady szkoleniowe dla aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; au- torka monografii, współautorka dwóch zbiorów kazusów dla aplikantów i kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego; główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa karnego porównawczego, prawa karnego nieletnich oraz praw dziecka. X Wykaz skrótów Źródła prawa BezpImpMasU ............................... ustawa z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez ma- sowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm.) EKPCz ............................................. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) HazardU ......................................... ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KierujPojU ..................................... ustawa z 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.) KK z 1932 r. ................................... rozporządzenie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) poz. 94 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KK z 1969 r. ................................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, KKS .................................................. ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) KPW ................................................ ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych czy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) XI Wykaz skrótów KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń NarkU ............................................. ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma- (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) nii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) PPrzemRodzU ............................... ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) PrPras .............................................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrRuchDrog ................................... ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) PrUSP .............................................. ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- SportU ............................................. ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016 r. wszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) poz. 176 ze zm.) Publikatory i czasopisma Biul. PK ........................................... Biuletyn Prawa Karnego CzPKiNP ......................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw GSP–PO .......................................... Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic- IN ..................................................... KKSSiP ............................................ Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Proku- twa Ius Novum ratury KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ................................................. Monitor Prawniczy NKPK .............................................. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego NP .................................................... Nowe Prawo OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna OSNPG ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Wydawnictwo OSNwSK ......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar- i Izba Wojskowa Prokuratury Generalnej nych OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich (Orzecznictwo Są- dów Polskich i Komisji Arbitrażowych) Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo PnD .................................................. Paragraf na Drodze PP ..................................................... Problemy Praworządności XII Wykaz skrótów Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. – wkł. ........................... Prokuratura i Prawo – wkładka PS ..................................................... Przegląd Sądowy RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny WPP ................................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy Inne skróty post. ................................................. postanowienie SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SO .................................................... Sąd Okręgowy t.j. ..................................................... tekst jednolity TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny uchw. ............................................... uchwała wyr. .................................................. wyrok Piśmiennictwo T. Bojarski, Kodeks karny, 2016 .. T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, War- M. Filar, Kodeks karny, 2012, 2014, 2016 ...................................... M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, War- szawa 2012, 2014, 2016 szawa 2016 J. Giezek, Kodeks karny, 2007, 2012 ................................................. J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Ko- mentarz, Warszawa 2007, 2012 O. Górniok i in., Kodeks karny, 2002/2003, 2005 ............................. O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wą- sek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002/2003, 2005 A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny, 2012, 2015, 2016 (Legalis) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Ko- mentarz, Warszawa 2012, 2015, 2016 (Legalis) T. Kaczmarek, System prawa kar- nego, t. 5, 2015 ............................... T. Kaczmarek (red.), System prawa karnego, t. 5 (Nauka o karze. Sądowy wymiar kary), Warszawa 2015 V. Konarska-Wrzosek, Kodeks karny, 2016 ..................................... V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Ko- mentarz, Warszawa 2016 XIII Wykaz skrótów M. Królikowski, R. Zawłocki, Ko- deks karny, t. II, 2010, 2011, 2015 ........................................................... M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. II, Warszawa 2010, 2011, 2015 A. Marek, Kodeks karny, 2004, 2006, 2010 ...................................... A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, 2006, 2010 M. Melezini, System prawa kar- nego, t. 6, 2010, 2016 .................... M. Melezini (red.), System prawa karnego, t. 6 (Kary i inne środki reakcji prawnokarnej), War- szawa 2010, 2016 M. Mozgawa, Kodeks karny, 2007, 2009, 2014, 2015 .................. M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, 2009, 2014, 2015 L.K. Paprzycki, System prawa karnego, t. 7, 2012, 2015 ............... L.K. Paprzycki (red.), System prawa karnego, t. 7 (Środki zabezpieczające), Warszawa 2012, 2015 G. Rejman, Kodeks karny, 1999 .. G. Rejman (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Ko- mentarz, Warszawa 1999 R.A. Stefański, Kodeks karny, 2015, wyd. 2 ................................... R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015 (wyd. 2 z tego roku) A. Zoll, Kodeks karny, 2007, 2012, 2016 ...................................... A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komen- tarz, t. I, Warszawa 2007, 2012, 2016 (od ostatniego wydania we współredakcji z W. Wróblem) XIV Bibliografia Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, War- szawa 1978 Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1983, 1986 Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973 Artymiak G., Domniemania wprowadzone nowelą antykorupcyjną jako odstępstwo od podstawowych zasad prawa karnego – zagadnienia wybrane, [w:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, K. Szwarczyk (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Lublin 2006 Bafia J., Ochrona bezpieczeństwa ruchu lądowego, wodnego i powietrznego w projekcie kodeksu karnego i w projekcie kodeksu wykroczeń, NP 1969, Nr 2 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1987 Banasik K., Podanie wyroku do publicznej wiadomości, PiP 2010, z. 8 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996 Bielasiński J., Kara dodatkowa zakazu wstępu na imprezy masowe, PS 2001, Nr 3 Bieńkowska E., Deklaracja ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, PiP 1987, z. 6 Bieńkowska E., Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia w prawie karnym (kontrowersje i wątpliwości), PiP 2012, z. 8 Bieńkowska E., W kierunku lepszej realizacji funkcji kompensacyjnej przez polskie prawo karne – propozycja zmian, [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karno- materialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, Warszawa 2010 Blaim J., Kilka uwag na tle orzecznictwa sądów I instancji w sprawach przestępstw dro- gowych, PP 1973, z. 4 Błachnio-Parzych A., Samoistny środek karny jako instrument polityki karnej, [w:] J. Ja- kubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009 Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2006 Bojarski T., Nowe środki karne i formy załatwiania spraw karnych. Uwagi na tle no- wego prawa karnego, [w:] T. Nowak (red.), Nowe prawo procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga pamiątkowa ku czci Profesora W. Daszkiewicza, Poznań 1999 Browne K., Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999 XV Bibliografia Bryk J., Nawiązka – środek karny o charakterze kompensacyjnym, [w:] S. Waltoś, B. Nita, P. Trzaska, M. Żurek (red.), Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, CzPKiNP 2002, Nr 2 Bubik A., Cebulski S., Opinia publiczna – instrument profilaktyki, Prawo i Życie 1971, Nr 2 Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1983 Buchała K., Dyrektywy sądowego wymiaru kary, Warszawa 1964 Buchała K., Glosa do uchw. SN z 24.8.1972 r., VI KZP 19/72, NP 1973, Nr 4 Buchała K., Glosa do wyr. SN z 3.2.1969 r., V KRN 9/69, PiP 1970, z. 5 Buchała K., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji dro- gowej. Komentarz, Bydgoszcz 1997 Buchała K., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, War- Buchała K., Wolter W., Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu z 1969 r. Część I. Część ogólna, z. 2, Kraków 1972 Buchała K., Z zagadnień sądowego wymiaru kary za przestępstwa drogowe, NP 1968, szawa 1973 Nr 5 Buchała K., Zbiegnięcie z miejsca wypadku drogowego, Prok. i Pr. 1996, Nr 1 Buchała K., System kar, środków karnych i zabezpieczających w projekcie kodeksu kar- nego z 1990 r., PiP 1991, z. 6 Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Kraków 1998 Budyn M., Motywacja zasługująca na szczególne potępienie. Próba analizy, Prok. i Pr. Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, 2000, Nr 9 Warszawa 2015 Budyn-Kulik M., Środek karny pozbawienia praw publicznych. Analiza dogmatyczna i praktyka orzecznicza (raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości), Prawo w Działaniu 2015, Nr 23 Budyn-Kulik M., Rodzaje „przemocy partnerskiej” wobec kobiety w świetle polskiego kodeksu karnego, Annales UMCS 2009/2010, Sectio G, vol. LVI/LVII Budyn-Kulik M., [w:] P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016 Budyn-Kulik M., Środek karny z art. 41 § 1a KK. Uwagi na marginesie wyroku SN z 1 października 2014 r., II KK 129/14, Annales UMCS 2015, Sectio G, Nr 1 Budyn-Kulik M., Kulik M., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. I, Warszawa 2013 Bułat A., „Klubowy zakaz stadionowy” – sankcja administracyjna czy środek penalny? Prok. i Pr. 2014, Nr 9 Bunikowski D., Przepadek korzyści majątkowych pochodzących z popełnienia przestęp- stwa jako środek karny, Prok. i Pr. 2008, Nr 5 Chlebowicz P., Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009 XVI Bibliografia Chlebowicz P., Międzynarodowe uregulowania tzw. przestępczości stadionowej, PiP 2009, z. 8 Choduń A., Zieliński M., Aspekty językowych granic wykładni, [w:] W. Miemiec (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ry- szarda Mastalskiego, Wrocław 2009 Cieślak W., Wymuszenie rozbójnicze, Kraków 2000 Cieślak W., Nawiązka w polskim prawie karnym, Gdańsk 2006 Cieślak W., Ustawowy podział i propozycja klasyfikacji sankcji karnych określonych w kodeksie karnym, [w:] J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka (red.), Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikul- skiego, Szczytno 2015 Cieślak W., Kanty T., Wybrane problemy stosowania i wykonywania nawiązki oraz świadczenia pieniężnego na cele społeczne (w świetle danych statystycznych i ba- dań aktowych), Gdańskie Studia Prawnicze 2008, Nr 19 Coffer C.N., Appley M.H., Motywacja. Teoria i badanie, Warszawa 1982 Cyprian T., Odpowiedzialność karna za wypadki drogowe, RPEiS 1961, z. 3 Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999 Czeszejko Z., Kilka uwag na temat faktycznego wspólnego pożycia w prawie karnym, Pal. 1972, Nr 3 Nr 6 Czichy K., Nawiązka orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody, Prok. i Pr. 2012, Czyżak M., Odpowiedzialność za nielegalne urządzanie gier hazardowych w polskim systemie prawnym, WPP 2010, Nr 2 Dadak W., Rola środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w za- pobieganiu przestępczości, Prok. i Pr. 2010, Nr 4 Dadak W., Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jako reakcja na przestępstwo, PiP 2009, z. 11 Daniluk P., Glosa do wyr. SN z 1.8.2007 r., IV KK 119/07, Pal. 2008, Nr 1–2 Daniluk P., Środek karny podania wyroku do publicznej wiadomości w kodeksie kar- nym, [w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński (red.), Reforma prawa kar- nego – propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunic- kiej-Michalskiej, Warszawa 2008 Daniluk P., [w:] P. Daniluk (red.), Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 pod- stawowych pojęć, Warszawa 2011 Daniluk P., Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym, Warszawa 2013 Daniluk P., Pojęcie korzyści majątkowej w prawie karnym, WPP 2014, Nr 1 Daszkiewicz K., Groźba w polskim prawie karnym, Warszawa 1958 Daszkiewicz K., Recenzja książki T. Hanauska: Przemoc jako forma działania przestęp- czego, Kraków 1966, PiP 1967, z. 1 Daszkiewicz K., Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym, Warszawa 1982 Daszkiewicz K., Przestępstwo z premedytacją, Warszawa 1968 XVII Bibliografia Daszkiewicz K., Przestępstwa popełnione z tych samych pobudek i przestępstwa tego samego rodzaju, NP 1962, Nr 7–8 Daszkiewicz K., Motyw przestępstwa, Pal. 1961, Nr 9 Daszkiewicz W., Naprawienie szkody w prawie karnym, Warszawa 1972 Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogo- wego z miejsca zdarzenia, Cześć II, Pal. 1996, Nr 5–6 Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 3, Kraków 1999 Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa 1996 Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne ludzi przeciętnych, wybitnych, o ukształtowanej osobowości oraz problem psychopatii, [w:] K. Dąbrowski (red.), Zdrowie psy- chiczne, Warszawa 1981 Drexler Z., Kochanowski J., Rychter W., Tomczyk W., Kodeks drogowy. Komentarz, Warszawa 1988 Dudka K., Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych, Lublin 2006 Dudka K., Obowiązek naprawienia szkody tytułem środka karnego, KKSSiP, zeszyt spe- cjalny („Ofiary przestępstw. Seminarium z okazji Dnia Ofiar Przestępstw nt. «Na- prawienie szkody pokrzywdzonemu», Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, 23 lutego 2009 r.”) Duff R.A., Punishment, communication and community, Oxford 2001 Dziedziak W., O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015 Falandysz L., Wiktymologia, Warszawa 1979 Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013 Filar M., Odpowiedzialność karna za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym, [w:] A.J. Szwarc (red.), Naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym, Poznań 1995 Filar M., „Druga” nowelizacja kodeksu karnego dotycząca tzw. przestępstw seksual- Flaga-Gieruszyńska K., [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Ko- Fleszar-Szumigaj J., Glosa do wyr. SN z 14.9.1984 r., III KR 230/84, OSP 1986, Nr 2, nych, PiP 2006, z. 3 mentarz, Warszawa 2016 poz. 34 Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańsk 2005 Frankowski S., Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970 Gajewski M., Glosa do wyr. SN z 29.1.2002 r., I KZP 33/01, MoP 2003, Nr 15 Gajewski M., Glosa do post. SN z 11.10.2001 r., I KZP 24/01, OSP 2002, Nr 7–8 Gałązka M., Granice odpowiedzialności karnej w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, PiP 2010, z. 5 Gardocka T., Glosa do wyr. SN z 14.9.1984 r., III KR 230/84, OSP 1986, Nr 2 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2013 XVIII Bibliografia Gardocki L., [w:] L. Gardocki (red.), System prawa karnego, t. 8 (Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym), Warszawa 2013 Garlicki L., [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003 Gensikowski P., Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczy- nienia za doznaną krzywdę w świetle projektów nowelizacji kodeksu karnego, [w:] D. Kala, I. Zgoliński (red.), Reforma prawa karnego materialnego i proceso- wego z 2015 r. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015 Gensikowski P., Przedawnienie orzeczenia i wykonania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz wpływ niewykonania tego środka na zatarcie skazania – uwagi na tle projektów nowelizacji Kodeksu karnego, PS 2015, Nr 2 Gensikowski P., Wybrane problemy celowości orzeczenia ex officio środka karnego obo- wiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, PS 2012, Nr 10 Gensikowski P., Wybrane problemy orzekania nawiązki w sprawach o występki chuli- gańskie, WPP 2010, Nr 1 Gensikowski P., Aktualne problemy nawiązki jako alternatywy obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 2 k.k.), PS 2011, Nr 9 Gensikowski P., Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2011 Gensikowski P., Problematyka nawiązki jako środka towarzyszącego warunkowemu umorzeniu postępowania karnego, Probacja 2012, Nr 1 Gensikowski P., Wpływ niewykonania nawiązki na zatarcie skazania – uwagi na tle pro- jektów nowelizacji kodeksu karnego, Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2014, Nr IV Gensikowski P., [w:] L.K. Paprzycki (red.), System prawa karnego, t. 4 (Nauka o prze- stępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej), Warszawa 2016 Gensikowski P., Nawiązka na rzecz osoby najbliższej (art. 46 § 2 KK) – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z 20.2.2015 r., [w:] I. Sepioło-Jankowska (red.), Kon- sensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016 Gensikowski P., Instytucja przewidziana w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narko- manii a orzeczenie przepadku, Prok. i Pr. 2013, Nr 2 Gensikowski P., Warunkowe umorzenie postępowania w sprawach o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a orzeczenie przepadku, Iustitia 2014, Nr 4 Gensikowski P., [w:] J. Lachowski (red.), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, War- szawa 2016 Gensikowski P., [w:] P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016 Gierowski J.K., Motywacja zabójstw, [w:] Materiały z IX Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Stany afektywne w opiniodawstwie sądowo-psy- chiatrycznym”, Warszawa 1991 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Środki karne przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym
Autor:
, , , , , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: