Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 005569 22576670 na godz. na dobę w sumie
Środki trwałe – Poznaj nowe przepisy - ebook/pdf
Środki trwałe – Poznaj nowe przepisy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6885-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Został opublikowany najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. Jego celem jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych składników aktywów. Ma on już zastosowanie do sprawozdań za 2017 rok.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Środki trwałe – Poznaj nowe przepisy Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Katarzyna Brzozowska ISBN: 978-83-269-6885-3 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. ŚRODKI TRWAŁE – POZNAJ NOWE PRZEPISY Został opublikowany najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. Jego celem jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań sto- sowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachun- kowych składników aktywów. Ma on już zastosowanie do sprawozdań za 2017 rok. Zastosowanie standardu ma również znaczenie dla tych podmiotów, które sporządzają śród- roczne sprawozdania finansowe. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 UoR zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie.  WAŻNE Te jednostki, które na podstawie art. 10 ust. 3 UoR stosują KSR, muszą już w swoich księgach rachunkowych zastosować postanowienia standardu. Dotyczy to zarówno sprawozdania rocz- nego, jak i sprawozdań śródrocznych. PRZYKŁAD Spółka sporządza sprawozdania śródroczne. W sprawozdaniu za I kwartał 2017 roku za- prezentowała swoje środki trwałe będące siecią infrastruktury kolejowej jako odrębne środki trwałe. Po wejściu w życie standardu zdecydowano, iż część z nich będzie stanowiła siecio- we aktywa. Spółka powinna o tym fakcie poinformować w sprawozdaniu za II kwartał 2017 roku, wskazując, czy dokonana reklasyfikacja ma wpływ na wartość środków trwałych wy- kazanych w sprawozdaniu na 31 marca i koszty ich amortyzacji. Przepisy prawa bilansowego wskazują, że jeśli zmiana w zakresie środków trwałych ma wpływ na sprawozdanie za I kwartał 2017 roku, to prezentując sprawozdanie za I półrocze (lub II kwartał alternatywnie), należy opisać tę zmianę i jej konsekwencje dla danych dotyczących zarówno pierwszych trzech miesięcy 2017 roku, jak i czasu następującego po nich. Na po- trzeby standardu KSR 11 przez sieciowy środek trwały rozumie się zespół środków trwałych połączonych ze sobą w celu realizowania zadań przesyłowych, dystrybucyjnych lub transpor- towych. Sieć służy zwykle do przesyłu lub dystrybucji mediów (np. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, ścieków, powietrza, paliw płynnych), przesyłu sygnałów i informacji (np. sieci komputerowe, telekomunikacyjne, telewizyjne) lub celom komunikacyjnym (sieci drogowe, szynowe). 3 Środki trwałe – Poznaj nowe przepisy Jednostki, w których kierownicy nie podjęli decyzji o włączeniu KSR-ów, jako podstawy do sporządzania sprawozdań finansowych, mogą wykorzystać wiele zapisów nowej regulacji w dokumentacji polityki rachunkowości. Opracowanie komitetu standardów dostarcza bowiem wiele praktycznych uwag związanych z gospodarką rzeczowymi aktywami trwałymi. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące: `` `` `` `` `` `` `` postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, dopełnienia cech kompletności i zdatności do użytkowania, likwidacji środka trwałego warunkującej budowę nowego obiektu, konsekwencji zaniechania budowy środka trwałego, rozliczania kosztów finansowania, w tym zawieszenia kapitalizacji, zakończenia ka- pitalizacji, zasad ujmowania nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego, w tym: kryteriów klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użyt- kowania środka trwałego, poziomu istotności i ulepszeń przeprowadzanych etapami, atakże miar wartości użytkowej oraz rodzajów ulepszeń. Zasady stosowania standardu KSR 11 wyjaśnia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amorty- zacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu finansowym jednostki. Był on tworzony z uwzględnieniem doświadczeń wy- nikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ale oczywiście przy zachowa- niu zgodności z ustawą o rachunkowości. W KSR 11 wyraźnie podkreślono, iż w niektórych kwestiach dotyczących zasad uznawania, wyceny, ujmowania i prezentacji środków trwałych jednostka przy dokonywaniu wyboru stosowanych zasad (polityki) rachunkowości uwzględnia postanowienia innych KSR, w tym w szczególności: `` KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”, `` KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, `` KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania wa- runkowe”, `` KSR nr 7 „Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, popra- wianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”, `` KSR nr 8 „Działalność deweloperska”, 4 Środki trwałe – Poznaj nowe przepisy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Środki trwałe – Poznaj nowe przepisy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: