Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 004881 21526769 na godz. na dobę w sumie
Środki trwałe: wycena, amortyzacja i likwidacja - ebook/pdf
Środki trwałe: wycena, amortyzacja i likwidacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408066 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym.

Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Także właściwe ustalenie amortyzacji, w praktyce, może sprawić sporo kłopotów. Jej prawidłowe naliczanie jest jednym z podstawowych warunków właściwego ustalenia wyniku finansowego oraz podstawy opodatkowania. Wynika to z faktu, że obecnie przedsiębiorstwa powszechnie wykorzystują środki trwałe o znacznej wartości. Amortyzacja jest więc często najwyższym składnikiem kosztów i nawet stosunkowo niewielkie błędy w jej naliczaniu mogą mieć duży wpływ na wynik.

Z publikacji Czytelnik dowie się:

Całość napisana w przystępny sposób i poparta praktycznymi przykładami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Środki trwałe – charakterystyka i wycena Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja 1. Środki trwałe – charakterystyka i wycena Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego zna- czenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szcze- gólności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przy- chodu. 1.1. charakterystyka środków trwałych W myśl zapisów ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewi­ dywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na po­ trzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: ■ nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące od­ rębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, ■ maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ■ ulepszenia w obcych środkach trwałych, ■ inwentarz żywy. W bilansie rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się w podziale na: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz za­ liczki na środki trwałe w budowie. Przez środki trwałe w budowie rozumie się, zaliczane do aktywów trwałych, środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych nie zalicza się m.in.: ■ nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę do realizacji jej zadań statutowych (operacyjnych), lecz zostały nabyte lub wytworzone w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartoś­ ci, uzyskania z nich przychodów lub innych pożytków, które wykazuje się jako inwestycje, ■ u finansującego (leasingodawcy) – składników majątku oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości (dalej uor). W takim przypadku zalicza się je u finansującego do aktywów finansowych odpo­ wiednio jako długoterminowe bądź krótkoterminowe aktywa. !   UWAGA Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następu­ jących trzech wielkości: 1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać kwalifikacji umów leasingu według  zasad określonych w przepisach podatkowych. czerwiec 2016 PoradniK Gazety PrawneJ nr 6 (880) 5 Środki trwałe: wycena, amortyzacja i likwidacja Zapisy MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe W myśl zapisów MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które są utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub przy dostawach dóbr i świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym pod- miotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych, oraz którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden okres. Z kolei przepisy podatkowe składniki należące do podlegających amortyzacji środków trwałych wymieniają w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT lub updof) oraz art. 16a usta­ wy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT lub updop). Wskazane tymi przepisami skład­ niki majątku dzielą się na dwie grupy, tj.: 1) składniki majątku uważane za środki trwałe, jeżeli ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok (do­ tyczy składników wykorzystywanych przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego dzia­ łalnością gospodarczą albo oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasin­ gu w rozumieniu art. 23a pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 17a pkt 1 ustawy o CIT), 2) składniki majątku uważane za środki trwałe niezależnie od przewidywanego okresu używania. Tabela 1. Środki trwałe według ustaw podatkowych Składniki majątku uważane za środki trwałe, jeżeli ich  przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok Stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, komplet­ ne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną włas­ nością, 2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 3) inne przedmioty Składniki majątku uważane za środki trwałe niezależnie  od przewidywanego okresu używania 1) inwestycje w obcych środkach trwałych, tj. przy­ jęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, 2) budynki i budowle wybudowane na cudzym grun­ cie, 3) składniki majątku należące do sąsiedniej gru­ py (tj. budowle, budynki oraz lokale będące od­ rębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty), niestanowią­ ce własności lub współwłasności podatnika, wy­ korzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umo­ wy leasingu (w rozumieniu art. 23a pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 17a pkt 1 ustawy o CIT) zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych skład­ ników – jeżeli zgodnie z przepisami ustaw o po­ datku dochodowym odpisów amortyzacyjnych do­ konuje korzystający. Ponadto przepisy art. 22c ustawy o PIT oraz art. 16c ustawy o CIT określają składniki majątku, które są środkami trwałymi, ale nie podlegają amortyzacji. Tabela 2. Środki trwałe niepodlegające amortyzacji według ustaw o podatkach dochodowych Środki trwałe niepodlegające amortyzacji 1 Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów Uwagi 2 Budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wy­ najmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu tylko na gruncie ustawy o PIT 6 PoradniK Gazety PrawneJ nr 6 (880) www.pgp.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Środki trwałe: wycena, amortyzacja i likwidacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: