Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 003063 22413163 na godz. na dobę w sumie
Stabilność posturalna w profilaktyce upadków ludzi starszych – jak ją oceniać - ebook/pdf
Stabilność posturalna w profilaktyce upadków ludzi starszych – jak ją oceniać - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7116-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wnikliwa analiza fizjologicznych funkcji danej osoby starszej pozwala na objęcie działaniem strategii interwencyjnej obszarów deficytów, które wymagają tego rodzaju działań. Z e-booka dowiesz się, jak oceniać czynniki upadków - jest to metoda zaproponowana przez Badawczy Instytut Uniwersytetu Medycznego Południowej Walii w Australii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FizjoTERAPIA FUNKCJONALNA Stabilność posturalna w profilaktyce upadków ludzi starszych – jak ją oceniać Stabilność posturalna w profilaktyce upadków ludzi starszych – jak ją oceniać Wnikliwa analiza fizjologicznych funkcji danej osoby starszej pozwala na objęcie działaniem strategii interwencyjnej obszarów deficytów, które wymagają tego rodzaju działań. Poznaj metodę oceny czynników upadków zaproponowaną przez Badawczy Instytut Uniwersytetu Medycznego Południowej Walii w Australii. Marek Ziółkowski absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – specjalność rekreacja i rehabilitacja ruchowa. Specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, obecnie zatrudniony jako pracownik dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Promocji Zdrowia w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Upadki zdarzają się w każdym okresie życia, ale w star- szym wieku nabierają szczególnej wagi i są zaliczane do tzw. wielkich problemów okresu starości. Spośród trzech osób w podeszłym wieku w populacji ogólnej u jednej jest prawdopodobieństwo wystąpienia jed- nego lub większej liczby upadków w ciągu roku [1]. Wskaźnik ryzyka upadków może być jeszcze wyższy w przypadku starszych ludzi zamieszkujących w pla- cówkach przejściowych i opieki stałej. Upadki są główną przyczyną urazowości wśród starszych ludzi, a urazy, które są następstwem upad- ków, są piątą co do częstości występowania przyczy- ną zgonów ludzi po 65. roku życia. [1]. Zmniejszenie zdolności koncentracji podzielności uwagi, słabsza koordynacja ruchowa zwiększają ryzyko upadków u osób starszych wykonujących jednocześnie dwie lub więcej czynności, szczególnie przy współistnie- niu upośledzenia funkcji poznawczych [2]. Wszyst- kie upadki, nawet te, które nie powodują fizycznych uszkodzeń, obniżają jakość życia, nasilają stany lęko- we i redukują dalszą aktywność życiową. Literatura wskazuje, że choroba Parkinsona, prze- byty udar mózgu, osłabienie siły mięśniowej, zmia- ny zwyrodnieniowe stawów, patologiczne objawy neurologiczne, stosowana farmakoterapia to istotne czynniki, które pozwalają przewidzieć wystąpienie upadków [1]. Jednak przypisywanie danego stopnia ryzyka upadków określonej diagnozie medycznej jest problematyczne. Wynika to z faktu, że względne na- silenie wymienionych stanów klinicznych może być różne u poszczególnych osób. Osłabienie funkcji poznawczych i motorycznych zwią- zanych z wiekiem, mało aktywnym trybem życia czy umiarkowanymi stanami patologicznymi może rów- nież występować u ludzi starszych bez udokumento- wanych poważniejszych schorzeń [2, 3]. Mimo dobrego rozeznania przyczyn występowania upadków populacji osób starszych, ocena ich ryzyka w konkretnym przypadku nastręcza dużych trudno- ści. Stosowane dotychczas narzędzia pomiarowe łą- czące w sobie elementy fizjologiczne i takie wymogi czynnościowe, które odtwarzają rzeczywiste prze- szkody środowiskowe, nie do końca pozwalają na programowanie usprawnienia oraz ocenę jego sku- teczności [4, 5, 6]. Przykładowo były to: „czynnościowy test sięgania” (ang. the funtional reach test), „test – wstawanie z krze- sła” (ang. chair stand test), skala Tinetti czy skala Ber- ga. Przeważająca liczba testów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. A zatem większość z nich podlega przestawieniu na warunki ogólnoeuropejskie lub tyl- ko polskie. Zaproponowano również wykorzystanie skomplikowanej aparatury opartej na systemie kom- puterowej analizy ruchu i chwiejności postawy ciała. Jednak złożoność zastosowania tych urządzeń badaw- czych powoduje ich ograniczone praktyczne zastoso- wanie w warunkach, w których leczy się osoby starsze. Utrzymanie równowagi ciała jest funkcją złożoną. Jest to proces służący zapewnieniu właściwego po- łożenia rzutu środka masy ciała COM (ang. center of mass) w obrębie płaszczyzny podparcia, wyznaczo- nej przez obrys stóp. Działanie każdego z systemów fizjologicznych wraz z wiekiem ulega pogorszeniu, zaś zaburzenia do- tyczące każdego z nich wiążą się z podwyższonym ryzykiem upadków. Na rycinie 1 przedstawiono systemy fizjologiczne, które stanowią fundamen- ty stabilności. 1 Stabilność posturalna w profilaktyce upadków ludzi starszych – jak ją oceniać
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stabilność posturalna w profilaktyce upadków ludzi starszych – jak ją oceniać
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: