Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00179 003828 22407596 na godz. na dobę w sumie
Staropolskie teksty i konteksty. T. 8: Tom jubileuszowy, poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin - ebook/pdf
Staropolskie teksty i konteksty. T. 8: Tom jubileuszowy, poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 276
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3416-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Publikacja jest kolejnym (ósmym) tomem z serii Staropolskie teksty i konteksty, adresowanym do osób zainteresowanych piśmiennictwem staropolskim i jego różnorodnymi kontekstami. Jest to tom jubileuszowy, opracowany z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Malickiego. Artykuły naukowe wchodzące w skład publikacji zostały napisane przez współpracowników i wychowanków Profesora.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Staropolskie teksty i konteksty Tom 8 Tom jubileuszowy, poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin Staropolskie teksty i konteksty Tom 8 Tom jubileuszowy, poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin pod redakcją Teresy Banaś-Korniak Beaty Stuchlik-Surowiak Dariusza Rotta i Jacka Kwoska Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej MAREK PIECHOTA Recenzent PIOTR BOREK Spis treści Zamiast wstępu 7 Tabula gratulatoria 17 29 45 63 81 91 101 115 Grzechy, posty i bankiety a zdrowie fizyczne i duchowe siedemnastowiecznego sarmaty na podstawie tomów poetyckich Daniela Bratkowskiego (1697) i Hiacynta Przetockiego (1653) TERESA BANAŚ-KORNIAK AGNIESZKA BUDZYŃSKA-DACA Debata z perspektywy archeologii gatunków – od praktyki do teorii Genologiczne uwarunkowania szkolnego dyskursu kronikarskiego. Rekonesans IZABELA KACZMARZYK Kazania Peregryna z Opola w świetle procesu świdnickich beginek z 1332 roku MARCIN KIEŁBUS Parada brodatych i łysych w Ogrodzie fraszek Wacława Potockiego WERONIKA KOCELA JACEK KWOSEK Doskonała poezja jako wizja człowieka doskonałego Epopeja w ujęciu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Uwagi o mądrości i potrzebie zdobywania wiedzy w wybranych przekazach pisarzy kościelnych BEATA ŁUKARSKA z XVII i XVIII wieku 6 Spis treści Tvůrčí činnost dvou českých badatelů o „literárním Slezsku“ LIBOR PAVERA Osiemnastowieczne reguły „dla świętego przedsięwzięcia, doświadczania a polepszania” jako zabytek polszczyzny cieszyńskiej JANA RACLAVSKÁ „Bogurodzica” na współczesnej polskiej scenie muzycznej. Kilka słów o recepcji ADAM REGIEWICZ Refleksy kultu św. Jana z Kęt w okresie przedbeatyfikacyjnym w materialnej spuściźnie ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (na marginesie jubileuszu 250-rocznicy kanonizacji Świętego) JAN RODAK 133 149 159 177 197 209 223 235 249 Polski Roland, czyli o literackich kreacjach Stanisława Strusa MARIOLA ROKICKA Metamorfozy Owidiusza w przekładzie Stanisława Schneidra DARIUSZ ROTT KALINA SIKORA Lipy czarnoleskie, lipy borzęcińskie Na podstawie twórczości Jana Kochanowskiego i Józefa Barana BEATA STUCHLIK-SUROWIAK „Wio Bury do góry”. Tajniki zbójeckiego rzemiosła w Chronografii albo Dziejopisie żywieckim Andrzeja Komonieckiego David Hoppius i jego parafrazy horacjańskie (prolegomena) PIOTR URBAŃSKI Indeks osobowy 259 Noty o Autorach i Redaktorach naukowych 269 Zamiast wstępu W drugiej połowie piętnastego stulecia Kraków stał sie stolicą europejskiej astrologii, którą wykładali tutaj znani profesorowie Akademii Krakowskiej, tacy jak Piotr Gaszowiec czy Jan z Głogowa. Z pewnością poświęcali swoje prognostyki różnym ważnym datom. Jedną z takich dat jest 24 stycznia. Tego dnia bowiem planety tworzą specjalną koniunkcję, a znaki zodiaku układają się w szczególny wzór. Stoczona 24 stycznia 1588 roku bitwa pod Byczyną miała ogromne znaczenie polityczne. Hetman Jan Zamoyski, pokonując wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga i jego stronników, przyczynił się do zachowania suwerenności Rzecz- pospolitej wobec potęgi Habsburgów i umocnienia władzy Zygmunta Wazy. Piewcami byczyńskiego zwycięstwa – by wspomnieć bardziej rozpoznawalnych twórców – byli: Joachim Bielski (Pieśń nowa o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną z arcyksięciem Maksymilianem), Stanisław Grochowski (Hołubek, albo dzieła rycerskie; Pieśni Kaliopy słowieńskiej na zwycięstwo pod Byczyną w r. p. 1588), Stanisław Niegoszowski (Ad Illustrissimum Principem Joannem Zomoiscium Epi‑ nicion), Andrzej Schoneus (Odea tres ad Joannem Zamoiscium), Szymon Szy- monowic (Flagellum livoris), Jan Zawicki (Charites słowieńskie), Andrzej Zby- litowski (De victoria reportata), Jan Smolik (fraszka Byczyna) czy, walczący po stronie arcyksięcia Maksymiliana, Adam Czahrowski (Treny i rzeczy rozmaite). U schyłku XVII wieku byczyński kupiec, Grzegorz Sosna, zapisał w kancjo- nale anonimowy utwór De Bicinensi Praelio. Był on znany na ziemi opolskiej w wersji śpiewanej. Obecnie rękopiśmienny tekst De Bicinensi Praelio, miesz- czący się w tak zwanej Tece Erzepkiego na stronach liczbowanych 252–253 b, znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Śląskiej (sygnatura R 69 III). Oto fragment tego utworu: Posłuchajcież tego, namilszi krześcijanie, Co się przydało roku już dawnego, 8 Zamiast wstępu Tysiąc i pięćset a ośmdziesiątego K’ temu ósmego. Dnia dwudziestego stycznia a czwartego Tam przed Byczyną było wiele złego, Gdzie ziemia drżała przed nieprzyjacielem, Ludem gwałtownym. Wspominając Bibliotekę Śląską w Katowicach – kluczowy w naszym regionie ośrodek nauki i kultury – dodać należy, że data 24 stycznia wiąże się z jej dzia- łalnością nie tylko poprzez byczyński rękopis. A zatem, by nie przedłużać zbyt- nio tej dygresji, powrócimy do powziętego zamiaru. Jest zaś zamiarem naszym opisać raczej skromnym piórem pamięci godne czyny Profesora Jana Malickiego urodzonego 24 stycznia 1948 roku. Prof. zw. dr hab. Jan Malicki jest profesorem nauk humanistycznych, wybit- nym humanistą, znawcą literatury staropolskiej oraz śląskiej, dyrektorem Biblio- teki Śląskiej. Urodził się w Katowicach i właśnie z tym miastem – od siedem- dziesięciu lat – związane jest jego życie prywatne oraz naukowe. W roku 1972 ukończył polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, następnie podjął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UŚ jako asystent -stażysta. Swoje pierwsze kroki naukowe stawiał pod kierunkiem wybitnego humanisty i jednego z pionierów śląskiego literaturoznawstwa – profesora Jana Kazimierza Zaremby. To między innymi z jego inspiracji podjął prekursorskie badania nad spuścizną Wacława Potockiego, które zaowocowały pracą doktorską pod tytułem Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej. Książkowa wersja tej rozprawy, która ukazała się w roku 1980 pod tytułem Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, zdobyła wiel- kie uznanie jako pierwsza po latach synteza twórczości Potockiego i do dziś nie straciła swej aktualności, stanowiąc lekturę obowiązkową wszystkich badaczy zajmujących się twórczością barokowego poety. W roku wydania tej książki, po półrocznym pobycie w Instytucie Badań Lite- rackich PAN w Warszawie, Jan Malicki ukończył pisanie rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Mity narodowe. Lechiada. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1981 roku, a książkowa wersja rozprawy została wydana w roku następnym. Podjął tutaj niezwykle istotne zagadnienie kształtowania się tożsamości narodo- wej i świadomości historycznej. Kolejne „staropolskie” książki wydane w tym czasie to m.in. tomy studiów: Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie (1 wyd. – 1989, 2 wyd. – 2006) oraz Pamięć i trwanie. Obrzeża staropolskiej kultury (1995). Publikacje te zawierają szereg rozpraw interpretacyjnych dotyczących zwłaszcza tych utworów czy za- gadnień w obrębie kultury dawnej, które – jak pisze Autor – „do dnia dzisiejszego budzą spory, polemiki, nierzadko zaś i namiętności wśród historyków literatury”. Zamiast wstępu 9 Prace Jana Malickiego z tego okresu zawierają wiele pionierskich spostrzeżeń i uwag, które na trwałe weszły do kanonu współczesnego literaturoznawstwa po- lonistycznego i diametralnie zmieniły nasze myślenie o takich reprezentatywnych zabytkach kultury staropolskiej jak np. Bogurodzica, Kronika polska mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem czy Treny Jana Kochanowskiego. Drugim, obok staropolszczyzny, obszarem zainteresowań naukowych Jana Malickiego stała się kultura literacka dawnego Śląska. Kontynuując dzieło swo- jego mistrza i promotora, Jana Kazimierza Zaremby, prowadził zakrojone na szeroką skalę badania źródłowe, których wyniki zostały opublikowane m.in. w książkach: Laury, togi, pastorały. Szkice o kulturze renesansowego Śląska (1983), Początki sporów o polskość i niemieckość Śląska (1987) oraz Józefa Lom‑ py żywot niepokorny (1 wyd. – 1990, 2 wyd. – 1997). Podobnie jak książki „staropolskie”, również i „śląskie” publikacje Jana Malickiego zawierają wiele pionierskich spostrzeżeń, które stały się podstawą współczesnego, nowoczesnego myślenia o Śląsku i „śląskości”. Jan Malicki znalazł się także w prestiżowym gronie autorów „Śląskiego Korbuta” – Bibliografii piśmiennictwa polskiego na Śląsku w XVII i XVIII w. pod redakcją Jana Zaremby (1980) – niezwykle cennej publikacji porządkującej dotychczasową wiedzę o kulturze literackiej Śląska. W roku 1995 Jan Malicki został profesorem tytularnym. Profesor Jan Malicki jest jednym z najwybitniejszych znawców literatury staropolskiej oraz śląskiej. Jego dorobek naukowy po roku 1995 obejmuje kil- kaset pozycji, w tym m.in. książki: Pisał się z Potoka. Studium o Wacławie Potockim w trzechsetną rocznicę śmierci (1996), Poezja wigilijnej nocy (1998), Panno, ale nie Ty. Rozważania różne o Apollinie i muzach (1998), Mitologia na‑ rodowa (1999), Bogurodzica (1999); prace redakcyjne – m.in. serie wydawnicze (samodzielnie lub współautorskie): „Staropolskie teksty i konteksty”, „Śląskie Miscellanea”, „Folia Scientica Bibliothecae Silesianae”, „Biblioteka Piśmiennic- twa Śląskiego”, „Epizody”, „Śląski Wawrzyn Literacki”, „Śląscy uczeni. O tych, co odeszli”, „In gremio. Od dawności do współczesności” oraz kilkaset rozpraw i artykułów naukowych. Wspomniane opracowania książkowe z tego okresu zawierają przede wszyst- kim pogłębienie oraz uszczegółowienie dotychczasowych badań nad zabytkami staropolskiego piśmiennictwa i dawnej kultury. Nieco inny charakter ma naj- nowsza (2016) publikacja Jana Malickiego, zatytułowana Jeszcze nowsze podró‑ że Guliwera: asocjacje kulturowe. Jest to zbiór mikroesejów na różne tematy związane z szeroko pojętą kulturą – dawną i współczesną. Wspólnym motywem wszystkich tych niezwykle erudycyjnych tekstów jest książka, a problemem, który zdaje się najbardziej interesować Autora, jest miejsce, jakie zajmuje ona w rozmaitych przestrzeniach historyczno -kulturowych i w świadomości kolejnych pokoleń czytelników. 10 Zamiast wstępu Nie do przecenienia jest działalność edytorska Profesora Jana Malickiego. Z jego inicjatywy i dzięki jego badaniom (lub we współpracy z innymi bada- czami) zostały wydane dzieła śląskich pisarzy i działaczy, m.in.: Konstantego Damrota, Karola Miarki, Józefa Lompy, a także rozprawy zapomnianych uczo- nych, takich jak m.in. Juliusz Zborowski, Stanisław Smolka, Teodor Zawacki. Działalność edytorska Profesora obejmuje również zabytki literatury dawnej, takie jak: Oratio Dominica (wielojęzyczna edycja modlitwy pańskiej ze zbiorów Biblioteki Śląskiej), Legenda o Świętej Jadwidze (wydana z rękopisu znajdują- cego się w BŚ) oraz Postny obiad albo Zabaweczka Hiacynta Przetockiego. Na podkreślenie zasługuje, że ta ostatnia edycja jest efektem wspólnej pracy pro- seminaryjnej studentów III roku filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego, któ- rzy pod kierunkiem Profesora zdobywali swoje pierwsze doświadczenia nau- kowo -badawcze. Stanowi ona zarazem jeden z wielu dowodów inspirującego wpływu, jaki Profesor, poprzez swoją osobowość i autorytet, wywiera na studencką młodzież, która – niezmiennie od lat – tłumnie przybywa na jego seminaria magisterskie i doktoranckie, zainspirowana przede wszystkim nie- zwykłymi, legendarnymi już wręcz, wykładami z literatury staropolskiej, które Profesor prowadzi od 1984 roku dla studentów I roku filologii polskiej UŚ. Niezapomniane są jego wykłady o Bogurodzicy czy Gallu Anonimie. Cykl wy- kładowy kończy egzamin z literatury średniowiecza i renesansu, który przez wiele lat odbywał się w zimowej sesji egzaminacyjnej, corocznie 24 stycznia, w dniu urodzin Profesora i – co zawsze podkreślał – w kolejne rocznice bitwy pod Byczyną. O sile wpływu Profesora na młodych ludzi świadczy również fakt, iż stworzył on własną szkołę – wychował liczne grono uczonych, którzy, teraz już samo- dzielnie, prowadzą badania naukowe i starają się inspirować kolejne pokolenia studentów. Spośród wychowanków Profesora, którzy uzyskali stopnie oraz tytuły naukowe i pracują lub pracowali na uniwersytetach, można wymienić m.in.: prof. dr. hab. Piotra Wilczka, prof. dr. hab. Dariusza Rotta, prof. dr. hab. Piotra Urbań- skiego, dr hab. Teresę Banaś -Korniak, prof. UŚ, dr. hab. Adama Regiewicza, prof. AJD, dr hab. Agnieszkę Budzyńską -Dacę, dr hab. Beatę Stuchlik -Surowiak, dr Izabelę Kaczmarzyk, dr Jacka Kwoska. Liczne grono wypromowanych przez Profesora doktorów pracuje ponadto w szkołach, bibliotekach, redakcjach gazet i innych instytucjach kultury. W 2011 roku Profesor Jan Malicki, w trakcie uroczystości jubileuszowej, która odbyła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, odebrał z rąk swoich wychowanków oraz współpracowników i przyjaciół tom pod tytułem Liber amicorum. Proffessoris Ioannis Malicki (pod. red. D. Rotta i P. Wilczka, przy współudziale B. Stuchlik -Surowiak) będący zbiorem dedykowanych mu artykułów z zakresu literatury i kultury staropolskiej oraz śląskiej, a także hi- storii prasy, bibliografii, leksykografii, teatrologii oraz literatury romantycznej, młodopolskiej i współczesnej. Jak zaznaczyli we Wstępie redaktorzy, książka ta Zamiast wstępu 11 „ma stanowić przynajmniej częściową spłatę długu” zaciągniętego u Profesora przez uczniów, którym zawsze służy dobrą radą, pomocą, wsparciem i inspiracją. Profesor Jan Malicki współpracował lub współpracuje z uniwersytetami w Ostrawie, Szczecinie oraz z Akademią Muzyczną w Katowicach. Wykładał również m.in. w: Brnie, Cambridge, Granadzie, Karwinie, Neapolu, Pradze, Rzy- mie, Skopje, Sankt Petersburgu i Wilnie. Był recenzentem doktoratu honoris causa dla Tadeusza Różewicza oraz inicjatorem przyznania tego tytułu przez Uniwersytet Śląski Eugéne’owi Ionesco. W roku 2002 Jan Malicki został powołany na najwyższe stanowisko uniwer- syteckie – profesora zwyczajnego. Profesor Jan Malicki pełnił w swojej macierzystej uczelni funkcje: zastępcy dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze (1974–1980), prodziekana Wydziału Fi- lologicznego (1982–1985), dziekana Wydziału Filologicznego (1987–1990). Doko- nane w tym okresie, dzięki jego staraniom, przeniesienie polonistycznej części Wydziału Filologicznego UŚ z Sosnowca do Katowic stanowi jeden z najważ- niejszych momentów w dziejach tego wydziału. Od roku 1991 Profesor Jan Malicki jest kierownikiem Zakładu Historii Li- teratury Średniowiecza i Renesansu. Do jego ważnych zasług organizacyjnych dodać jeszcze należy uwieńczone sukcesem starania o stworzenie na Wydziale Filologicznym UŚ Katedry Filologii Klasycznej czy realizowane w trybie jakże bliskim Profesorowi – wędrownego humanisty – długoletnie peregrynacje na polonistyki w Szczecinie i Ostrawie. Profesor Jan Malicki jest redaktorem naczelnym „Guliwera. Kwartalnika o książce dla dziecka” oraz periodyku „Książnica Śląska”. Pełnił funkcję prze- wodniczącego, później wiceprzewodniczącego oraz członka Krajowej Rady Bi- bliotecznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz członka Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wiceprzewodniczącego, później członka Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, wiceprzewodniczącego Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, przewodniczące- go Rady Programowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, przewod- niczącego Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, przewodniczącego, później członka Kapituły Nagrody Feniks 2006 – Stowa- rzyszenia Wydawców Książki Katolickiej, przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma „Bibliotheca Nostra”, przewodniczącego Rady Naukowej „Zarania Śląskiego. Seria druga”, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu Języka Polskiego, przewodniczącego Sekcji Piśmiennictwa Śląskiego Oddziału PAN w Katowicach. Zasiadał lub zasiada w: Radzie Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, Regionalnej Konferencji Rektorów Szkół Akademickich, Radzie Naukowo -Programowej Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, Zespole Sterującym ds. Zakupu Nowości Wydawniczych do Bibliotek, Radzie Programowej Muzeum Prasy Ślą- 12 Zamiast wstępu skiej w Pszczynie, Radzie Programowej Filharmonii Śląskiej, Komisji Historii Śląska PAU, Śląskiej Radzie Przyjaciół Harcerstwa, Sekretariacie Nagrody im. Karola Miarki, kapitułach nagród: im. Wojciecha Korfantego, im. Juliusza Ligo- nia, im. Emila Szramka. Od roku 1991 Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 października 1998 roku nowego gmachu książnicy, w ocenie międzynarodowego zespołu eksper- tów – jednego z najnowocześniejszych w Europie. Obecnie księgozbiór Biblioteki liczy ponad 2 miliony woluminów. Oprócz funkcji prymarnych, takich jak gromadzenie, opracowywanie i udo- stępnianie zbiorów, Biblioteka Śląska prowadzi też działalność konserwatorską. W roku 1995, z inicjatywy dyrektora Malickiego, utworzono Pracownię Konser- wacji Książki, w której przeprowadzono m.in. konserwatorskie zabezpieczenie słynnej Biblioteki Jasnogórskiej oraz krakowskiej Biblioteki OO. Paulinów na Skałce. W Bibliotece Śląskiej konserwowano też kolekcję Archiwum Powstań Śląskich, znajdującą się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Z inicjatywy Jana Malickiego ustanowiono także wiele nagród, którymi ho- norowane są osoby zasłużone dla świata kultury i nauki (m.in. Amicus Librorum, „Śląski Wawrzyn Literacki”, „Nagroda Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy”). Spośród realizowanych przez Bibliotekę Śląską projektów poczesne miejsce zajmują: Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu oraz Śląska Fotografia Praso- wa, szczególnie zaś Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej (wspólne przedsięwzięcie Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, Akade- mii Sztuk Pięknych oraz Biblioteki Śląskiej), uhonorowany w 2011 roku w Kra- kowie Nagrodą im. Marii Weryho -Radziwiłłowicz. W Bibliotece Śląskiej – co należy szczególnie podkreślić – podejmowane są liczne przedsięwzięcia mające na celu aktywizację kulturalną osób niepełno- sprawnych oraz wykluczonych społecznie. Zgodnie z tym założeniem utworzony został Dział Integracyjno -Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej, mieszczący się w budynku przy ul. Ligonia 7 w Katowicach, który pełni rolę ośrodka meto- dycznego dla bibliotek samorządowych województwa śląskiego w zakresie bi- blioterapii. W ramach swojej działalności agenda realizuje wiele przedsięwzięć adresowanych do różnych grup społecznych. Uczestniczą w nich m.in. osoby niepełnosprawne, uczniowie, seniorzy, a także osadzeni i więźniowie. Spośród wielu działań podejmowanych przez Dział Integracyjno -Biblioterapeutyczny wy- różnić należy: a) zainicjowanie ogólnopolskiej bazy prezentacji multimedialnych zaopatrzo- nych w audiodeskrypcję. Baza jest efektem warsztatów szkoleniowych dla bi- bliotekarzy z województwa śląskiego w ramach projektu „Zilustruj mi słowem świat” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Baza pozwala instytucjom zajmującym się upowszechnianiem kultury na or- Zamiast wstępu 13 ganizację spotkań także dla niewidomych i słabowidzących, a tym samym po- szerzenie oferty kulturalnej skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym b) udostępnianie przestrzeni wystawienniczej, w której eksponowane są prace przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to miejsce debiutu wielu artystów, dające możliwość prezentacji ich dzieł szerokiemu kręgowi odbiorców c) podpisanie (27 marca 2012 r.) porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską w Katowicach a Aresztem Śledczym w Katowicach, mającego na celu pro- wadzenie przez pracowników Biblioteki działań kulturalno -oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji książki i czytelnictwa. W ramach po- rozumienia prowadzony jest cykl prelekcji „Spotkania ze sztuką” oraz Dysku- syjny Klub Książki d) prowadzenie spotkań warsztatowych dających możliwość tworzenia i spraw- dzania nowych form terapii na podstawie doświadczeń grupy. Twórcownia „FORMA -T” to nazwa programu, który wykorzystuje arteterapię w rozwoju osobowości uczestników. Znakiem rozpoznawalnym książnicy jest też Śląska Biblioteka Cyfrowa – projekt, którego celem jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa Śląska. Oprócz Biblioteki Śląskiej oraz Uniwersytetu Śląskiego w przedsięwzię- ciu uczestniczą także biblioteki miejskie, gminne, stowarzyszenia społeczne i grupa wolontariuszy. Do ważnych obowiązków dyrektora w ramach tego pro- jektu należy nadzór merytoryczny nad siecią 813 bibliotek województwa śląskie- go. Z inicjatywy Profesora Jana Malickiego utworzono także Śląską Internetową Bibliotekę Zbiorów Zabytkowych. Głównym celem projektu było poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa o znaczeniu ponadregionalnym, który ze względów ochronnych jest ograniczony. Profesor Malicki podjął – zakoń- czone sukcesem – starania o zaliczenie tego zbioru do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. W roku 2012 rozpoczęły działalność dwie ważne instytucje funkcjonujące w ramach Biblioteki Śląskiej: Dom Oświatowy BŚ oraz Instytut Badań Regio- nalnych BŚ. Dwa główne projekty realizowane obecnie przez IBR to Podręcz- nik dla Uczniów Województwa Śląskiego oraz Encyklopedia Województwa Ślą‑ skiego. Z inicjatywy Profesora Jana Malickiego w Bibliotece Śląskiej organizowane są corocznie liczne konferencje, wystawy oraz koncerty – m.in. w ramach cyklu Filharmonia w Starej Bibliotece. Biblioteka Śląska, jako instytucja, została uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Najważniejsze z nich to: a) nagroda dla najlepszej inwestycji w województwie katowickim (1998) b) medal Bibliotheca Magna -Perenisque – przyznany przez Stowarzyszenie Bi- bliotekarzy Polskich za wkład w dzieło polskiego bibliotekarstwa (1998) 14 Zamiast wstępu c) medal Gaudium et Spes – przyznawany przez Śląskie Stowarzyszenie Eduka- cji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKCENT za szczególną aktyw- ność w niesieniu pomocy niepełnosprawnym (2002) d) srebrny medal im. J. Masaryka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej za długoletni aktywny wkład w rozwój polsko -czeskiej współpracy kulturalnej (2007) e) honorowa Nagroda im. Wojciecha Korfantego za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego (2008) f) Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” przyzna- na przez Sejmik Województwa Śląskiego (2010) g) srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2010) h) nagroda i tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumen‑ torum Rei Publicae w kategorii „Nagroda krajowa dla instytucji” przyznana przez Senat RP (2015). Profesor Jan Malicki jest również laureatem wielu indywidualnych nagród i wy- różnień. Do najważniejszych należą (w ujęciu chronologicznym): a) Nagroda i Medal Zygmunta Glogera (1996) b) Laur Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeń- skiego „za badania naukowe i wkład w rozwój śląskiej humanistyki” (1997) c) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998) d) odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1998) e) Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury „za wielką pracę i wysiłek, które przyczyniły się do zrealizowania wizji stworzenia nowoczes- nego gmachu Biblioteki Śląskiej oraz za prace badawcze i popularyzację za- bytków piśmiennictwa śląskiego” (1998) f) Honorowa Odznaka Miasta Katowice przyznana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Katowic „w uznaniu szczególnego wkładu w roz- wój i rozsławianie Katowic” (1998) g) medal „W dowód uznania” przyznany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „za zasługi dla bibliotekarstwa” (1998) h) medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2006) i) złota odznaka honorowa „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Śląskiego” j) odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007) k) „Śląski Szmaragd” przyznany przez Kapitułę Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego w RP (2009) l) Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009) m) „Perła Śląska”, przyznana przez redakcję miesięcznika „Śląsk” za wybitne do- konania twórcze i zasługi dla regionu (2010) n) nagroda Lux ex Silesia przyznawana przez metropolitę katowickiego ks. abp. Damiana Zimonia osobom, „które w działalności naukowej lub artystycznej (2006) Zamiast wstępu 15 ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały ślad w kulturę Górnego Śląska” (2011) o) Nagroda im. Stanisława Ligonia, przyznana przez Polskie Radio Katowice p) Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Kultura i Media, przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą (2013) q) tytuł Człowieka Roku 2013 Miasta Katowice w plebiscycie zorganizowanym (2012) przez „Dziennik Zachodni” i portal „nasze miasto.pl” (2014) r) nagroda „Żeleźniok Karlika” przyznana przez Polskie Radio Katowice za pro- pagowanie śląskości i silesiaków (2015) oraz najnowszy tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich (2017) nada- ny przez Polską Organizację Turystyczną i Stowarzyszenie „Konferencje i Kon- gresy w Polsce”, i wręczony 14 września 2017 r. w Krakowie. Parafrazując słowa Anonima zwanego Gallem (osoba i dzieło naszego pierw- szego kronikarza stanowią przecież ważny aspekt badań naukowych Profesora), stwierdzić musimy: „Gdybyśmy z osobna chcieli opisać wszystkie godne pamięci czyny i słowa Profesora Jana Malickiego, to tak, jak gdybyśmy mozolili się, by piórem po kropelce wyczerpywać ocean!” Mając zaś w pamięci fragment dedykacji, którą Profesor umieścił we Wstępie do drugiego wydania książki Legat wieku rycerskiego, a która brzmi następująco: „Moim uczniom i uczniom moich uczniów książkę tę poświęcam”, pragniemy się teraz odwdzięczyć, dedykując naszemu Mistrzowi ten tom – zbiór artykułów naukowych jego uczniów i uczniów jego uczniów. Redaktorzy tomu Tabula gratulatoria Karina BanaszKiewicz dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Teresa Banaś ‑KorniaK dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach wiesław Banyś prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Maria BarłowsKa dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Jan Baron mgr, Biblioteka Śląska zuzanna Baron mgr, Biblioteka Śląska ewa BarTniK Biblioteka Śląska mgr, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie LucJan BąBoLewsKi prof. dr hab., Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego JaceK Mirosław BłaszczyK 18 Tabula gratulatoria prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej PioTr BoreK w Krakowie prof. dr hab., Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Grażyna BorKowsKa andrzeJ BorowsKi prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności Paweł Braun mgr, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego w Gdańsku PauLina BuchwaLd ‑PeLcowa prof. dr hab., Biblioteka Narodowa w Warszawie andrzeJ BucK dr, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie aGnieszKa BudzyńsKa ‑daca dr hab., Uniwersytet Warszawski eLwira Buszewicz dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie mgr, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu Tadeusz chroBaK mgr, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego BarBara czaJKa w Łodzi anna czarnowus dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab., Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach anToni czyż Tabula gratulatoria 19 renaTa daMPc ‑Jarosz dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Joanna deMBińsKa ‑PaweLec dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach aGaTa duda ‑Koza dr, Biblioteka Śląska adaM dziadeK prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach KaMiLa FaLińsKa mgr, Biblioteka Śląska doroTa Fox dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach mgr, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku JoLanTa GadeK prof. dr hab., Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach JuLian GeMBaLsKi Grażyna GoLiK ‑szarawarsKa dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach eLżBieTa GondeK prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach BeaTa GonTarz dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach aLBerT GorzKowsKi prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie BeaTa Góra Biblioteka Śląska radosław GrześKowiaK dr hab., Uniwersytet Gdański 20 Tabula gratulatoria JoLanTa GwioździK dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach anna Guzy dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach PrzeMysław JałowiecKi prof. dr hab., Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach aLeKsandra JanowsKa dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach MarioLa JarczyKowa prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab., Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Jerzy JarosiK KrzyszToF Jarosz prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach mgr, Instytut Książki, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu dariusz JaworsKi mgr, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta edward JaworsKi w Gorzowie Wielkopolskim LeszeK JodLińsKi mgr, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu adoLF JuzwenKo dr, Zakład Narodowy im. Ossolińskich izaBeLa KaczMarzyK dr, Akademia Ignatianum w Krakowie zBiGniew KadłuBeK dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Tabula gratulatoria 21 Joanna KaMińsKa dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach MarTa KasProwsKa ‑JarczyK dr, Biblioteka Śląska Marcin KiełBus mgr, Uniwersytet Śląski w Katowicach Joanna KisieL dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Marian KisieL prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach KrysTyna KLeszczowa prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach aGnieszKa KoBrzycKa dr hab., Uniwersytet Łódzki weroniKa KoceLa dr, Uniwersytet Śląski ewa KosowsKa prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Jan KozłowsKi dr, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego roMan Krzywy dr hab., Uniwersytet Warszawski sławoMir KuFeL dr hab., Uniwersytet Zielonogórski danuTa KünsTLer ‑LanGner prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Michał Kuran dr hab., Uniwersytet Łódzki 22 Tabula gratulatoria JaceK KureK dr, Muzeum w Chorzowie JaceK KwoseK dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach JaKuB z. LichańsKi prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski JaceK Lyszczyna prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach BeaTa łuKarsKa dr, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab., Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie iwona MacieJewsKa ToMasz MaKowsKi dr, Biblioteka Narodowa mgr, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej -Biedrawiny andrzeJ MarcinKiewicz w Olsztynie BarBara Maresz dr, Biblioteka Śląska MareK MasnyK prof. dr hab., Uniwersytet Opolski prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej roMan MazurKiewicz w Krakowie Jan MiodeK prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski wacław MiodeK dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach Tabula gratulatoria 23 aGnieszKa MiśKiewicz mgr, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Zespół Szkół Społecznych nr 1 zdzisława MoKranowsKa prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach anna MusiaLiK dr, Biblioteka Śląska MareK naLePa dr hab., Uniwersytet Rzeszowski JaKuB niedźwiedź dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie BernadeTa niesPoreK ‑szaMBursKa prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach dr, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika KrzyszToF nierzwicKi w Toruniu aLina nowicKa ‑Jeżowa prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski JaceK nowińsKi mgr, Biblioteka Elbląska prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu KrzyszToF oBreMsKi renarda ocieczeK prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach ewa oGłoza dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Jarosław PaceK dr, Biblioteka Narodowa 24 Tabula gratulatoria dr, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach Ks. MareK PaneK MaGdaLena PasTuch dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Jerzy PaszeK prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach LiBor Pavera prof. Ph.D, CSc, Vysoka Škola Ekonomickà v Praze, Akademia Humanistyczno -Techniczna w Bielsku -Białej dariusz PaweLec prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach weroniKa Pawłowicz dr, Biblioteka Śląska MareK PiechoTa prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach aGnieszKa PieLa dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach diana PieTruch ‑reizes dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prof. dr hab., Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego zdzisław PieTrzyK roMuaLda i MareK PięTKowie dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach mgr inż., Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka Grażyna PioTrowicz BeaTa PoPczyK ‑szczęsna dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Tabula gratulatoria 25 ewa PoTrzeBnicKa mgr, Biblioteka Narodowa w Warszawie Maria PróchnicKa dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie BernadeTTa M. PuchaLsKa ‑dąBrowsKa dr hab., Uniwersytet w Białymstoku prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie JaceK PurchLa prof. dr hab., Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa andrzeJ rachuBa Jana racLavsKa doc. Paed.Dr, Ph.D., Ostravska Univerzità dr hab., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie adaM reGiewicz Jerzy reizes ‑dzieduszycKi dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach arTur reJTer prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Jan rodaK dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach MarioLa roKicKa dr, Biblioteka Śląska Teresa roszKowsKa dr, Biblioteka Śląska dariusz roTT prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach aLicJa sacewicz ‑KuduK mgr, Krajowa Rada Biblioteczna 26 Tabula gratulatoria aGnieszKa siKora dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach KaLina siKora dr, Biblioteka Śląska Michał sKoP dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach MaGdaLena sKóra mgr, Biblioteka Śląska aLdona sKudrzyK prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach MareK sKwara prof. dr hab., Uniwersytet Szczeciński mgr, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Tadeusz sławecKi w Lublinie ewa sławeK prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Tadeusz sławeK prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab., Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów JaceK soszyńsKi Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab., Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie KrysTyna sTasiewicz eLżBieTa sTeFańczyK mgr, Biblioteka Narodowa ewa sTeLMachowsKa mgr, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Tabula gratulatoria 27 Paweł sTęPień prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski BeaTa sTuchLiK ‑surowiaK dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach heLena synowiec prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Bożena szałasTa ‑roGowsKa dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach Grażyna BarBara szewczyK prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ireneusz szczuKowsKi JoLanTa szuLc dr inż., Uniwersytet Śląski w Katowicach Ks. Jerzy szyMiK prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach MaTeusz ściążKo mgr, Biblioteka Śląska woJciech śMieJa dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach mgr, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach roBerT TaLarczyK KaTarzyna Tałuć dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach roBerT ToManeK dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach JaceK ToMaszczyK dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach 28 Tabula gratulatoria zoFia TyLewsKa ‑osTrowsKa dr, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk KrzyszToF uniłowsKi prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PioTr urBańsKi wacław waLecKi prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Joanna wiLK ‑racięsKa prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach aLeKsander wiLKoń prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach Teresa wiLKoń dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach urszuLa wiTKowsKa mgr, Biblioteka Śląska JadwiGa woźniaK ‑KasPereK prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski MałGorzaTa wóJciK ‑dudeK dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab., Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki adaM zaJąc w Katowicach PioTr zawoJsKi dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach zoFia zieLińsKa prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski eLżBieTa BarBara zyBerT prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski Indeks osobowy Bańkowski Andrzej 46, 59 Bar Joachim Roman 128 Bár Zdeněk 144 Baran Józef 223–233 Baranowski Bohdan 237, 246 Barłowska Maria 198, 202, 205 Barnaś Daniel 172, 175 Barycz Henryk 180, 192 Bauer Zbigniew 46, 59, 60 Bąk Ludwik 70, 77 Bednář Kamil 142 Beneš Bohuslav 134, 147 Beránková Anna 137 Bernard z Clairvaux, św. 121, 128 Bezruč Petr 142–146 Bielski Joachim 7, 202 Bielski Marcin 64, 202 Bieniarzówna Janina 179–180, 189–190, 192 Bienięda Jacek 116–117, 128 Bieżanowski Stanisław 180, 192–193 Bilovský Bohumír Hynek Josef 139 Biriulina Olena 30 Birkenmajer Aleksander 179–180, 192 Błoński Jan 198, 204–205 Bochořák Klement 142 Bockenheim Krystyna 36, 42 Bogucka Maria 236, 243, 246 Bolesław Wstydliwy 200 Bolewski Jacek 191, 193 A Aftoniusz z Antiochii 56–57, 60 Alkidamas 53 Anaksymenes 54, 55–56 Andrews James Petit 252 Anna, ślepa (ceca Anna) 85 Anna, św. 187, 188 Anonim zwany Gallem 10, 15, 64 Anscombe Gertrude Elisabeth Margaret 102, 111 Apoloniusz Molona 56 Apsines z Gadary 57 Arystoteles 47, 51–55, 59, 103, 105–106, 110–111 Assel Heinrich 253, 257 Assman Jan 77 August II, król Polski 30, 150 August III, król Polski 180 Avancini Nicolas 253 Awianowicz Bartosz 56–57, 59 B Bachtin Michaił 46, 59 Baczyński Krzysztof Kamil 160 Bagrickij Eduard 144–146 Bakalarczyk Tomasz, zbójnik 242 Balbus Stanisław 169, 175 Balde Jacob 253 Banaś-Korniak Teresa 10, 29, 38, 42–44, 203, 206, 235, 246 260 Indeks osobowy Bond Ioannes 251–252 Borák Měčislav 150, 156 Borek Piotr 30–31, 40–42 Borkowski Andrzej 97, 99, 178, 195 Borowski Leon 210, 220 Borysowska Agnieszka 250, 257 Braine Jehan de 162 Branham Robert J. 46, 59 Bratkowski Daniel 29–44 Bravo Benedetto 48–49, 59 Broniarczyk Joanna 69, 77 Brożek Jan 179–180, 192 Brückner Aleksander 30, 42, 91–92, 99, Chudziński Edward 46, 59, 60 Chwalewik Edward 184, 187, 190, 192 Chwedeńczuk Bohdan 102, 111 Cichocka Helena 57, 59 Cieślak Beata 42 Cohen David 49 Colin Didier 223, 231 Conrady Karl Otto 249, 257 Cope David 170 Cox Christoph 170, 175 Crocker Lionel 51, 59 Cyceron 53, 56, 107 Czaplejewicz Eugeniusz 46, 59 Czaplińska Joanna 153, 156 Czarniecki Stefan 92 Czarski Bartłomiej 184, 192, 199, 206 Ć Ćwikliński Ludwik 209 D Dacka-Górzyńska Iwona 237, 246 Davidson William 39 Dąbrówka Andrzej 160, 175 Dąsal Mateusz 66, 77 De Landtsheer Jeanine 254, 257 Delumeau Jean 32, 42 Dembowski Ignacy 72, 73 Diels Hermann Alexander 209 Diogenes Laertios 52–53, 59 Diomedes 101 Długosz Jan 22, 25, 64, 163, 200 Dmitruk Krzysztof 178, 192 Dobrovský Josef 135 Dominik, św. 84–86, 88 Dreschow Behrnardus 251 Drexeliusz Hieremiasz 40, 42 Drozd Jan 144–145 Drużbicki Kasper SJ, ks. 116, 123, 126, 128, 185, 195 Dryjacki Fulgenty 121, 125 Dubrovská Teresa 143–146 Dudek Regina 242 Dudek Tomasz 240 Durčák Josef (zob. Šajtar Drahomír) 209 232 Buchwald-Pelcowa Paulina 32, 42, 229, Bukała Marcin 186, 193 Bukovanský Karel Jaromír 135 Burchard Dorota 151, 155 Burchard Jarosław 151, 155 Burridge R.A. 56, 59 Bury Sebastian, zbójnik 235, 241, 244, 245, 247 Bystroń Jan Stanisław 36–37, 42 C Cassola Filippo 47, 59 Cassone Kim 173 Cegieła Sylwia 42 Čelakovský František Ladislav 135 Čep Tomáš 137 Černý Václav 141–142 Četyna Bohumír 144, 145 Chalecki Mikołaj Krzysztof 54, 59 Chamera-Nowak Agnieszka 186, 191, 192 Chemperek Dariusz 30, 42 Chmielewski Adam 103, 112 Chmielowski Piotr 210 Chodkiewicz Jan Karol 92 Chojecka Ewa 188, 190, 192 Chomętowski Jan 40, 42 Chomiński Józef 162, 175 Chrystus Jezus 38, 117–119, 122–124, 128–129, 151, 153, 183–185, 188, 204, 253 Indeks osobowy 261 Dvořáček Karel 140 Dwornicka Irena 237 Dziadek Adam 171, 175 Dziechcińska Hanna 178, 189, 192, 193 E Eco Umberto 171, 175 Ellinger Georg 249, 257 Elżbieta Lukrecja 150 Epaminondas 205 Erben Karel Jaromír 135 Estreicher Karol 29 Eustachiewicz Maria 38, 42 F Figiel Joanna 42 Flaceliere Robert 50, 59 Foss Lukas 170 Four Jean du 253 Franciszek Ksawery, św. 121–122, 128 Franke Jan Nepomucen 179–180, 192 Freedman Aviva 56, 61 Fryderyk Wilhelm I 149 Furman Wojciech 46, 61 G Gall Anonim (zob. Anonim zwany Gal- Gasidło Władysław, ks. 177–178, 180, lem) 192–193 Gawrecki Dan 150, 156 Geach Peter Thomas 102, 111 Gertruda ze Świdnicy 85 Gloger Zygmunt 14, 39, 42, 92, 99 Głębicka Ewa Jolanta 189, 193 Goliński Janusz K. 32, 42 Gołdyn Piotr 75, 77 Gołębiowski Łukasz 95, 99 Gorgiasz z Leontinoi 53 Gorzkowski Albert 53, 60 Góra Jan, zbójnik 241 Górski Grzegorz 50 Górski Karol 116, 128, 185, 193 Grabowski Ambroży 177, 193 Grignion de Montfort Ludwik Maria, św. 185, 193 Grimal Pierre 211 Grodziski Stanisław 237, 246 Groicki Bartłomiej 236 Gross Alan G. 52, 61 Gruszecki Sebastian, zbójnik 245 Grzenia Jan 46, 60 Grześkowiak Radosław 30, 42 Gudrichová Emilie Maria 144 Gzyl Paweł 172, 175 H Hageneder Fred 225, 232 Hajdukiewicz Leszek 179–180, 193 Hála Bohuslav 136 Handzel Karel 140 Hansen Mogens 48–50 Hartman z Pilzna OFM 83 Haur Jakub Kazimierz 95, 99 Henry Robert 252 Henryk IV, książę wrocławski 83 Henryk Suzo 115–116, 128 Henryk z Wierzbnej, biskup krakowski Herburt Fryderyk (Fridrusz) 202, 204 Hermagoras 56 Hermogenes z Tarsu 56, 59, 60 Hiršmencl Kristián Bohumír 135, 139 Homer 46, 102, 104–105, 107, 112, 220– 81–84 221 Hone William 252, 254, 257 Hoppius David 249–255, 257, 258 Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 38, 42, 63, 105, 111, 210, 220, 250–255, 257–258 Horálek Karel 134, 147 Hořká Ludmila 135, 140, 144 Huba Jakub, zbójnik 238 Hutyra Balcer, zbójnik 245 Hykl Cyril 140 I Innocenty III, papież 88 Innocenty XI, papież 179 Izajasz Boner 121, 125 Izokrates 56 262 Indeks osobowy J Jaceszek Michał 173, 175 Jan Chrzciciel 119 Jan Kazimierz Waza, król 39 Jan Muskata, biskup krakowski 83 Jan Schwenkenfeld OP 83–85, 87–88, 90 Jan XXII, papież 83 Jan z Kęt (Jan Kanty), św. 125–126, 129, 177–185, 187–190, 192–196 Janicka-Krzywda Urszula 238, 242–244, Kiciński Bruno 210–211, 220 Kita Małgorzata 46, 60 Kitowska-Łysiak Małgorzata 187, 193 Klapuch František 144 Klemens X, papież 179 Klemens XII 124–125, 129, 180 Klemensiewicz Zenon 153, 155 Klimczak Wojciech, zbójnik 240 Knapiński Ryszard, ks. 187, 193 Kniaźnin Franciszek Dionizy 94 Knosała Jan, ks. 67, 77 Kochanowski Jan 9, 93, 99, 198–199, 201, 204, 206–207, 223–233 Kochowski Wespazjan 38, 42 Kocur Mirosław 47, 50, 60 Koehler Krzysztof 95, 99, 198, 206 Kohut Janusz 169, 171 Kolda (Colda) z Koldic OP 83 Kolejnik Dominika 42 Komenda Magdalena 203, 206 Komła Łukasz 172 Komoniecki Andrzej 175, 235–248 Komornicka A.M. 56, 60 Korczyński Kasjan 122–123, 129 Kosiński Rafał 237, 247 Kostkiewiczowa Teresa 225, 230–232 Kotarska Jadwiga 226, 232 Kotarski Edmund 54, 60 Kowalska Alina 153, 155 Kowalski Piotr 236, 239, 243–246 Koźmian Andrzej Edward 186, 192 Králík Oldřich 141–142, 145 Krasiński Zygmunt 210 Krawiec-Złotowska Krystyna 91, 99 Krotofil Anna 76–77 Krókowski Jerzy 38, 42, 211, 220 Kruczkiewicz Bronisław 209, 210 Krywult Anna 42 Krzywy Roman 30, 40, 42, 201, 203–206 Krzyżanowski Julian 39, 42 Krzyżek Urban 241 Książek-Bryłowa Władysława 97–99 Kubín Josef Štefan 135, 140 Kucharski Andrzej 180, 193 Kuchowicz Zbigniew 236, 238, 242, 246 246 243, 244, 246 Janicki Marcin A. 198, 200, 238, 242, Jasiński Zygmunt 66–67, 77 Jasník Adolf 144 Jaworski Karol 229, 232 Jazłowiecki Jerzy 197 Jeżyk Marcin, zbójnik 239 Jędras Marek 186, 191, 193 Jędrzejewicz Wacław 73 Józef II Habsburg 150 Józef od Matki Bożej Kalasancyjusz, św. 124, 129 Józef z Kopertynu 122–123, 129 Junker Ullrich 69 Juřina Věnceslav 144–145 Juwenalis (Decimus Iunius Iuvenalis) 251 K Kaczmarzyk Izabela 10, 66–67, 76–78 Kadłubek Wincenty 9, 64 Kaliszewski Andrzej 46, 61 Kamieńska Anna 211, 220 Kamler Marcin 237–239, 241, 244, 246 Karol XII Wittelsbach 150 Karpiński Adam 98–99, 225, 232 Karpiński Andrzej 237, 246 Kastelik Agnieszka (zob. Kastelik-Herbuś Agnieszka) Kastelik-Herbuś Agnieszka 236, 238, 246 Katarzyna Sydonia 149 Katullus (Catullus Gaius Valerius) 182 Kazimierz II Cieszyński 149 Kellner Adolf 140 Kennedy George A. 52–53, 56–59 Indeks osobowy 263 Kukulski Leszek 91–99 Kulawik Adam 45, 60 Kulda Beneš Metod 135 Kwintylian (Quintilianus Marcus Fabius) 53, 56 L Lada Wojciech 173, 175 Lameński Lechosław 187, 193 Langauer Włodzimierz 47, 59, 60 Lausberg Heinrich 53, 60 Lazecký František 140 Lehr–Spławiński Tadeusz 153, 155 Leonidas 205 Lepszy Kazimierz 179–180, 194–195 Leszczyński Rafał 181, 187, 192–193 Leśniak Kazimierz 51, 59 Lewis George E. 170 Libanios 57, 60 Lichański Jakub Zdzisław 22, 54, 60, 191, 193–194 Lissa Zofia 162, 175 Löw Reinhard 103, 112 Lubelska Elżbieta 47, 59 Lubomirski Jerzy 180 Lubos Arno 133 Lurker Manfred 120, 129, 229, 232 Luter Marcin 33, 35, 37, 149 Ł Łeńska-Bąk Katarzyna 243, 246 Łysohorský Ondra 144 M Machar Josef Svatopluk 143 Machelska Anna 42 MacIntyre Alasdair 103, 112 Macioti Maria Immacolata 225, 232 Madej Grzegorz 191, 193 Majewski Paweł 47, 59, 60 Majkowski Józef SJ, ks. 185 Makowski Szymon (Stanisław), ks. 180, 193, 195 Malicki Jan 8–15, 29, 38, 42–43, 54, 61, 91, 93, 99, 133, 147–148, 159, 162, 175, 180, 193, 235, 246 Malicki Marian 182 Mallarmé Stephane 143 Małecki Bartłomiej 126, 128 Maniewska Danuta 29–30, 42–43 Marek, św. (ewangelista) 118 Maria Ludwika, królowa 39 Markiewicz Henryk 54, 60 Martínek Vojtěch 143, 145 Maryja (matka Jezusa) 123–124, 129, 153, 185–186, 188 Mateusz z Krakowa 186, 193 Mazepa Iwan 30 Mazurkiewicz Roman 162, 175 Mączyński Jan 64 Medway Peter 56, 61 Melanchton Filip 54 Merecki Jarosław 103, 112 Mew James 251 Meyer Eduard 209 Michalski Maciej 160, 175 Michałowska Teresa 32, 42–43, 54, 60, 64, 78, 101, 106, 110, 112 Michejda Tadeusz 73 Mickiewicz Adam 160, 210 Micraelius Johannes 251, 253, 257 Miczek Wojciech, zbójnik 243 Mieszkowski Tadeusz 32, 43 Mikołaj de Pencwynsdorph, notariusz 87 Mikołaj Hypodinet (Haspodyniec) OFM 83 Mikołaj z Koźla 135 Mikołaj z Myry 56 Mikołajczak Aleksander Wacław 191, 193 Mikołajczyk Marian 236–237, 239, 243– 244, 246–247 Mikulska Zofia 30, 43 Mikulski Tadeusz 30, 42–43 Miodońska-Brookes Ewa 45, 60 Mislenta Coelestinus 250 Mleczko Michał 67 Moczydłowski Józef 210 Monavius Jacob 253–254, 257 Morsztyn Hieronim 38 Mrowcewicz Krzysztof 202–204, 206 Mstowski Mikołaj 182, 185–186 264 Indeks osobowy Muczkowski Józef 182, 194 Muthman Jan 150–157 Mzyk Agnieszka 42 N Naborowski Daniel 38 Najmanowic(z) Jakub 179, 193 Nanker, biskup krakowski i wrocławski 84 Němcová Božena 135 Neumann Stanislav Kostka 143 Neuwirth Vladimír 138 Nieć Mateusz 49 Nitsch Daniel 139 Norwid Cyprian Kamil 160 Nowak Katarzyna 42 Nowaszczuk Jarosław 54, 59 Nyman Michael 171 O Obrębski Andrzej 210, 220 Ochmański Władysław 238, 246 Okoń Jan 54, 60, 201, 206 Olszański Grzegorz 173–175 Ondrusz Józef 140 Opacki Ireneusz 45, 60 Opaliński Łukasz 180 Opatoviusz (Opatowczyk) Adam 125– 126, 129, 177, 193 Opelík Jiří 145 Orlewski Rafał 181, 192, 195 Orten Jiří 142 Osędowski (Ossędowski) Stanisław 182, 194 Ossowska Maria 200, 206 Ostravický Čechoslav 143 Ostrowska Ewa 161, 175 Otwinowska Barbara 32, 42–43, 225, 228–229, 232 Otwinowski Walerian 210, 220–221 Overadt Peter 187–188 Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 106, 209–211, 213, 220–221 Ozorowski Edward, biskup 180, 193 P Pachciarek Paweł 32, 43 Palacz Tomasz 29, 43 Palej Semen 30 Papaj Jarosław 168–169 Papaj Joanna Katarzyna 168–169 Paprocki Bartosz 197–198 Partyka Joanna 64, 78 Pavera Libor 136, 147–148 Pawlak Wiesław 98–99, 191, 193 Pelc Janusz 93, 99, 198, 206, 225, 228– 229, 232 Pepe Cristina 45, 60 Peregryn z Opola OP 81, 83–88, 90 Perelman Chaim 52–53, 55, 60 Piekarski Kazimierz 191, 193 Pilarczyk Franciszek 184, 194 Pilat Roman 209 Piłsudska Aleksandra 73 Piłsudski Józef 73 Piotr z Werony OP, św. 86 Piotr, św. 86, 122 Pitronová Blanka 150, 156 Platon 51, 101, 104–105, 107, 112 Plezia Marian 102, 112 Pliszka Marcin 178, 195 Pluciński Andrzej 240 Płonka-Syroka Bożena 66, 77 Podbielski Henryk 55–57, 59, 60 Polák Josef 144 Polívka Jiří 135, 137, 147 Pollak Roman 29, 42 Poniatowski Stanisław August 67 Portasz Martyn, zbójnik 239–240, 242 Porter Stanley E. 52, 56, 59 Pospíšilová Jana 139, 147 Potocki Wacław 8, 9, 63, 91–100 Półtawski Andrzej 103, 112 Prasek Vincenc 135, 137 Pruszcz Piotr Hiacynt 177, 194 Pryll Tomasz 69, 78 Przetocki Hiacynt 10, 29, 31, 34–38, 41–44 Przyboś Adam 180, 194 Przyklenk Joanna 64, 70, 78 Indeks osobowy 265 Pseudo-Longinus 105, 111 Puchalska-Dąbrowska Bernadetta 91, 99 Puchała Agnieszka 181, 192, 195 Pułaski Kazimierz 197–198, 202 Pustka Arnošt 137 Putanowicz Józef Alojzy 178, 190, 194 R Raclavská Jana 152–153, 155–156 Radziwiłł Krzysztof 92 Rahner Karl 32, 43 Regiewicz Adam 10, 161, 166, 175 Rej Mikołaj 54, 60, 198, 228, 232 Rhete Georg 251 Rhodes Peter J. 50, 60 Rimbaud Arthur 143 Rodak Jan 25, 178–182, 185, 186, 188, 190, 192, 194–196, 246 Rogaliński Franciszek 121–122, 129 Rolska-Boruch Irena 187, 193 Romilly Jacqueline de 48, 60 Rosołecki Franciszek 124, 129 Rospond Stanisław 154, 156 Rostafiński Józef 29, 43 Rott Dariusz 10, 91–99 Rožňák Adolf 144 Rożniatowski Tadeusz 39, 42 Różewicz Tadeusz 11, 147 Rufus z Peryntu 54 Rusinowska Barbara, zbójniczka 237 Russell David 57, 60 Ryba Jan 147 Rybus Henryk, ks. 186–187, 194 Ryś Grzegorz 162, 175 Rzewski Frederic 170–171 S Sacha-Piekło Małgorzata 226, 232 Šajtar Drahomír 133–135, 137, 141–148 Šalda František Xaver 141–146 Salichová Helena 135, 140 Salmonowicz Stanisław 50 Sarbiewski Maciej Kazimierz SJ 98, 101– 113, 191, 193–194, 253–255 Sarnowska-Temeriusz Elżbieta 32, 42–43, 101, 103–104, 112 Satke Antonín 133–141, 144, 147, 148 Satková Vlasta 141 Schaevius Heinricus 250 Schild Hans Jurgen 46, 60 Schneider Stanisław 209–211, 220–221 Seifert Jaroslav 147 Sęp Szarzyński Mikołaj 197–207 Shippey Tom 160, 175 Siekielowicz Albert 190 Sienkiewicz Henryk 160 Siliuk Anatolij 30 Simmons John 160 Sinko Tadeusz 105, 111, 205–206, 210 Skimina Stanisław 102, 109, 112 Skwara Marek 54, 59 Skwarczyńska Stefania 45, 60, 210, 220 Sláma František 135 Sloane Thomas O. 46, 61 Słowacki Juliusz 160, 210 Směja Fran 144 Šmíd Zdeněk 144 Smolka Josef 137 Smuda Marek 67, 78 Sokolski Jacek 228, 232 Sokołowska Jadwiga 38, 43 Sopatros (retor) 57 Sosna Władysław 149, 150, 155–156 Sova Antonín 143 Spaemann Robert 103, 112 Sroka Bronisław 240, 246 Stabryła Stanisław 211, 220 Stadnicki Stanisław 180 Stankiewicz Jerzy 237, 246 Starnawski Jerzy 209–210, 220 Stavař Jan 135 Steiger Johann Anselm 253 Steinmetz Jan 155 Stolaříková Věra 147 Strawiński Igor 169 Strus Jakub 198 Strus Stanisław 197–205, 207 Stryjewicz Sebastian 122 Stuchlik-Surowiak Beata 203, 206 Sušil František 135 Sütterlin Ludwig 67 266 Indeks osobowy Szastyńska-Siemion Alicja 182, 194 Szczech Bernard 67, 77 Szczepan, św. 116–117, 128 Szczepaniak Marek 74 Szczotka Stanisław 238, 247 Sztandara Magdalena 243, 246 Szydłowska Joanna 65, 78 Szymanowski Adam 32, 42 Ś Ślęk Ludwika 98, 99 Świegocki Kazimierz 181, 194 Świerczek Jędrzej, zbójnik 241 Świerczek Maciej, zbójnik 241 Świerczyńska Elżbieta 182, 194 T Tagowski Bartłomiej 68 Talik Malcher, zbójnik 240 Tatara Marian 45, 60 Tazbir Janusz 199, 206 Telingerová Dagmar 147 Teodor z Gadary 56 Teon z Aleksandrii 56 Thorley John 50, 60 Tille Václav 135, 137 Tlałka Grzegorz, zbójnik 244 Toman Karel 147 Tomasik Tomasz 161, 175 Tomášková Zdeňka 144 Tomasz z Akwinu, św. 107, 112 Toop David 174 Tosch Frank 66–67, 77 Truchim Stefan 68 Trzciński Tomasz 169–171 Trzcionkowski Lech 47, 50, 59, 60 Trzynadlowski Jan 45, 54, 60 Tułowiecka Agnieszka 29, 42–43 Tylkowski Nepomucen 68 Tyrchan Grażyna 74 Tyszkowski Witold 189, 193 U Ueding Gert 46, 60 Ulicka Danuta 46, 59 Urban Wacław 179, 195 Urbanec Jiří 144–145 Urbaniec Antoni 235, 246 Urbanik Adam 42 Urbańczyk Stanisław 153, 155 Urbański Piotr 10, 191, 193–194, 249, 253–254, 257 Uszyński Jerzy 46, 60 Utz Richard 160, 175 V Váchala František 140 Vašica Josef 136, 147 Vavřík Zdeněk 144 Vážný Václav 136 Verlaine Paul 143 Vico Giambatista 101, 112 Vidal-Naquet Pierre 47, 60 Vochala Joža 144–145 Volkmann Richard 54, 61 Vorgrimler Herbert 32, 43 Vrla Leopold 141, 147 Vyhlídal Jan 135 W Wacięga Jan (zob. Jan z Kęt) Wacław III Adam, książę 149 Walecki Wacław 230, 232 Walter Axel E. 253, 257 Walzer Arthur E. 52, 61 Wanicowa Zofia 178, 195 Warner Daniel 170, 175 Wądolny-Tatar Katarzyna 225, 232 Wehrmann Martin 250, 257 Weintraub Wiktor 30, 43 Wergiliusz (Publiusz Wergiliusz Maro) 102, 107, 109, 111–112, 210, 220–221 Węclewski Zygmunt 209 Węcowski Marek 47–49, 59, 60 Węgrzynowicz Antoni 123–125, 130 Whitehead Colon 173 Wicher Władysław, ks. 180, 195 Wichniewicz Rafał 74, 78 Wichowa Maria 210, 220 Wigura Stanisław 72 Wilczek Piotr 54, 61, 180 Indeks osobowy 267 206 Wilkoń Aleksander 54, 119, 130 Wincenty a Paulo 121, 128 Windakiewicz Stanisław 199, 201, 205, Winther Jurgen Valentinus 250 Wipszycka Ewa 48–49, 59 Wiśniewski Mateusz 164 Witczak Tadeusz 29–30, 42–43 Witwicki Władysław 105, 112 Władysław Łokietek, król Polski 83 Wojciechowski Daniel, ks. 179, 180, 195 Wojnowski Jan CSSR, ks. 185, 195 Wolicki Aleksander 48–49, 59 Wolińska Olga 46, 61 Wolny-Zmorzyński Kazimierz 46, 61 Workman Leslie 160, 175 Wozaczyńska Małgorzata 161–162, 175 Wujkowski Stanisław Kostka 126–127, 129 Wyczawski Hieronim Eugeniusz OFM, ks. 180, 193 Wyrzykowski Andrzej 159, 175 Z Zabłocki Stefan 249, 257 Zacharias Paulus 250 Zalewski Ludwik, ks. 187, 195 Zamojski Jan 92 Zámrský Martin Filadelf 139 Zań Grzegorz, zbójnik 239 Zarefsky David 46, 61 Zasadius Samuel Ludwik 153–156 Závada Vilém 143, 145, 147 Zawadzki Roman Maria 178–180, 182, 188–189, 191–192, 194–195 Zdziewojski Grzegorz Jan z Łasku, ks. 177, 179, 181–196, 246 Zebrzydowski Mikołaj 180 Zeller David 69–70, 77–78 Ziejka Franciszek 177 Ziemba Kwiryna 204, 206 Zimmerman Eugenia N. 56, 61 Ziomek Jerzy 54, 61 Ziontek Artur 178, 195 Zobačová Andrea 139, 147 Zogata Jindřich 140 Ż Żebrowski Jakub 210, 220, 221 Żołądź-Strzelczyk Dorota 67–68, 77 Żukowska Kazimiera 38, 43 Żwirko Franciszek 72 Noty o Autorach i Redaktorach naukowych Teresa Banaś -Korniak – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opac- kiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe obejmują literaturę i kulturę polską wieków dawnych (średniowiecza, renesansu i baroku) oraz ich ślady we współczesnej kulturze. Jest autorką czterech książek autorskich oraz ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych, szkiców, recenzji – drukowanych w książkach zbiorowych i cza- sopismach literackich; publikowała między innymi na łamach: „Ruchu Literac- kiego”, „Pamiętnika Literackiego”, „Odrodzenia i Reformacji w Polsce”, „Na- pisu”, „Zagadnień Rodzajów Literackich”, „Literatury Ludowej”. Jest współre- daktorką naukową kilku zbiorowych monografii wieloautorskich. Wybrane mo- nografie autorskie: Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580–1630 (Katowice 1997); Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kul‑ tury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku (Katowice 2007); Wo- kół „Trenów” Jana Kochanowskiego. Szkice historycznoliterackie (Katowice 2016). Agnieszka Budzyńska -Daca – doktor habilitowany nauk humanistycznych, ad- iunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersy- tetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Retoryki i Mediów. Autorka, współau- torka i redaktorka trzech podręczników do kształcenia retorycznego: Retoryka (Warszawa 2008), Erystyka czyli O sztuce prowadzenia sporów: komentarze do Schopenhauera (Warszawa 2009) oraz Ćwiczenia z retoryki (Warszawa 2010). Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Autorka kilkudzie- sięciu publikacji naukowych poświęconych retoryce, w tym monografii autorskiej Retoryka debaty (Warszawa 2015). Redaktorka monografii zbiorowej 20 lat pol‑ skich telewizyjnych debat przedwyborczych (Warszawa 2016). 270 Noty o Autorach i Redaktorach naukowych Izabela Kaczmarzyk – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Dziedzictwa Kulturowego Polski Akademii Ignatianum w Krakowie. Zajmuje się dziedzictwem kulturowym Śląska. Opublikowała monografie: Adam Gdacjusz. Z dziejów kaznodziejstwa śląskiego (Katowice 2003) i W cieniu mitu. Rzecz o Karolu Goduli (Ruda Śląska 2007) oraz liczne artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach naukowych. Marcin Kiełbus – magister filologii polskiej, nauczyciel języka polskiego i histo- rii. Mediewista. Autor artykułów naukowych, m.in.: Między retoryką a wyobraź‑ nią. Kazania Peregryna z Opola (w: Fundamenty średniowiecznej Europy, red. Ż. Sztylc i in., Pelplin 2013); Struktury emocji. ‘Imagines agentes’ w kazaniach Peregryna z Opola (w: Kaznodziejstwo średniowieczne – Polska na tle Euro‑ py. Teksty, atrybucje, audytorium, red. K. Bracha, Warszawa 2014); Faktografia a dydaktyka – „balneum” i „sordes” w „Rocznikach” Jana Długosza (w: Od‑ czytywanie Długosza, red. K. Janus, B. Łukarska, E. Hak, Częstochowa 2016); „Święty głupiec” w chrześcijaństwie w świetle literatury polskiego średniowiecza (w: Odmienność w kulturze, red. A. Rzepkowska, Toruń 2017). Weronika Kocela – doktor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badaw- cze obejmują kulturę medyczną oraz literaturę i kulturę staropolską. Autorka artykułów naukowych, m.in.: Medycyna i literatura: obraz człowieka chore‑ go w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja („Medycyna nowożytna. Studia nad historią medycyny” 2011, t. 17); Brzuchu obmierzły! Przez twoję to sprawę, pochlebca sprzedał wolność za potrawę – o skutkach niewłaściwego odżywiania się w osiemnastowiecznych poradnikach medycznych (w: Kultura jedzenia. Jedzenie w kulturze, red. M. Błaszkowska, Kraków 2014); O kobiecie i dla kobiety. Ciąża, opieka okołoporodowa, macierzyństwo w świetle dziewięt‑ nastowiecznych poradników medycznych (w: „Portret kobiecy”. Polki w realiach epoki, t. 2, Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. J. Kita, Łódź–Olsztyn 2014); O zaleceniach i przestrogach dla przyszłych matek w poradnikach me‑ dycznych z II połowy XVIII wieku (w: Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia, red. B. Mazurkowa, Katowice 2015); Cho‑ roby odzwierzęce w świetle polskich poradników medycznych z II połowy XVIII wieku (w: Leki i choroby odzwierzęce, t. 1, red. L. Wdowiak, B. Płonka -Syroka, A. Syroka, Wrocław 2016). Jacek Kwosek – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Li- teraturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwer- sytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza historii literatury, retoryki, filozofii i teologii, zwłaszcza poetyką Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Autor książek: Erystyka czyli O sztuce prowadzenia sporów: ko‑ mentarze do Schopenhauera (wspólnie z Agnieszką Budzyńską -Dacą, Warsza- Noty o Autorach i Redaktorach naukowych 271 wa 2009), Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi (Katowice 2013). Beata Łukarska – doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, teolog, wykładowca w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują: literaturę staropolską (przede wszystkim średniowiecza i baroku), historię duchowości, tra- dycję chrześcijańską w kulturze i piśmiennictwie polskim, kulturę i duchowość innych tradycji religijnych. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz monografii: Piętnasto‑ wieczne polskie pieśni maryjne wobec kultury duchowej średniowiecza (Często- chowa 2014). Opracowała edycję krytyczną Listów mistycznych o. Jana od Jezu‑ sa i Maryi (Dokument sztuki przekładowej z XVII wieku ze zbiorów rękopisów Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu), Częstochowa 2015. Libor Pavera – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor wizytujący Akademii Techniczno -Humanistycznej w Bielsku -Białej. Związany był też z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Ślą- skim w Opawie, z uczelniami w Pradze (VŠH a VŠE w Pradze), na Słowacji (Nitra, Ružomberok, Prešov), na Węgrzech (Pilišská Čaba) i w Słowenii (Mari- bor). Zajmuje się teorią i historią literatury, mediami, historią kultury, historią pedagogiki oraz „Śląskiem literackim”. Oprócz monografii wydanych w Republice Czeskiej (Jos
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Staropolskie teksty i konteksty. T. 8: Tom jubileuszowy, poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: