Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 002464 20851507 na godz. na dobę w sumie
Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym - ebook/pdf
Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 289
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8146-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W aktualnym stanie prawnym postawienie – wydawałoby się prostego – pytania o status prawny energii elektrycznej i sposób rozporządzania tym dobrem, nie prowadzi do klarownej odpowiedzi. W literaturze oraz orzecznictwie w zasadzie przesądza się te kwestie jedynie fragmentarycznie. Nie starano się wpisać tych zagadnień w szerszy kontekst wykraczający poza potrzeby rozwiązania określonego problemu.

Charakter prawny energii elektrycznej oraz rozporządzanie nią należy do obszaru granicznego pomiędzy prawem publicznym oraz prawem prywatnym. Jednakże wzajemne przenikanie się obu regulacji niekoniecznie tworzy zgodną całość. Tym bardziej, że problem styku prawa publicznego i prywatnego nie został dotychczas wystarczająco rozpoznany. Głównym celem prowadzonych badań było stworzenie systemowo spójnej koncepcji kwalifikacji energii elektrycznej oraz koncepcji jej nabywania, zbywania oraz wykorzystania w inny gospodarczo uzasadniony sposób (np. jako pożytek z rzeczy). Kompleksowe spojrzenie na badaną problematykę było o tyle zasadne, że niemożliwe stało się wyodrębnienie pewnego zagadnienia (tu jest nim energia elektryczna) i odizolowanie go od warunków i uwarunkowań (w tym prawnych), w których ma następnie funkcjonować. Odnoszenie się do samego prawa prywatnego nie jest w tym względzie wystarczające. Stąd też praca podejmuje aspekty uregulowane w prawie energetycznym związane bezpośrednio z postawionym problemem badawczym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE STATUS PRAWNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO WYZNACZNIK STOSUNKÓW UMOWNYCH W POLSKIM PRAWIE PRYWATNYM SZYMON SŁOTWIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE SZYMON SŁOTWIŃSKI • STATUS PRAWNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO WYZNACZNIK STOSUNKÓW UMOWNYCH W POLSKIM PRAWIE PRYWATNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Urszula Promińska (red.) WKŁADY NIEPIENIĘŻNE DO SPÓŁEK HANDLOWYCH Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.) WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Piotr Zacharczuk OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka (red.) IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA www.ksiegarnia.beck.pl STATUS PRAWNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO WYZNACZNIK STOSUNKÓW UMOWNYCH W POLSKIM PRAWIE PRYWATNYM SZYMON SŁOTWIŃSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Katarzyna Karnas Recenzja naukowa: prof. dr hab. Wojciech J. Katner prof. dr hab. Adam Olejniczak Publikacja dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8145-4 ISBN e-book 978-83-812-8146-1 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz aktów prawnych .......................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzeczeń ........................................................................................................ Wprowadzenie ........................................................................................................... § 1. Uzasadnienie wyboru problematyki i tytułu pracy .............................. § 2. Cel pracy oraz założenia badawcze ........................................................ § 3. Metody badawcze ...................................................................................... IX XI XV XIX XXXI 1 1 3 7 Rozdział I. Obrót energią elektryczną w prawie cywilnym 9 9 9 10 15 22 22 24 36 41 47 47 51 54 56 59 V i energetycznym – zagadnienia wprowadzające ......................................... § 1. Rozwiązania konstrukcyjne obrotu energią elektryczną ..................... I. Pojęcie obrotu energią elektryczną ............................................... II. Uczestnicy obrotu energią elektryczną ......................................... III. Umowa sprzedaży energii a umowa kompleksowa .................... § 2. Szczególny mechanizm kontraktowania w sferze obrotu energią elektryczną – kompleksowe połączenie regulacji publicznoprawnej oraz prywatnoprawnej .............................................................................. I. Przymus kontraktowania – uwagi wprowadzające .................... II. Przymus kontraktowania w obrocie energią elektryczną a wybrane zasady prawa prywatnego ........................................... III. Charakter prawny przymusu kontraktowania ............................ § 3. Znaczenie decyzji administracyjnej dla czynności cywilnoprawnych dotyczących energii elektrycznej ............................ Rozdział II. Status energii elektrycznej w prawodawstwie Unii Europejskiej i polskim ...................................................................................... § 1. Zarys problematyki ................................................................................... § 2. Energia elektryczna w ujęciu prawodawstwa Unii Europejskiej ........ § 3. Energia elektryczna jako towar w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ......................................................... § 4. Energia elektryczna w ujęciu polskiego prawa energetycznego ......... § 5. Pojęcie energii elektrycznej na tle prawa prywatnego ......................... Spis treści I. Dotychczasowe podejście do zagadnienia energii elektrycznej i dopuszczalności jej obrotu ........................................................... II. Aktualny prawnorzeczowy status energii elektrycznej .............. III. Energia a źródło energii oraz nośnik energii .............................. IV. Specyfika statusu energii elektrycznej w kontekście regulacji prawnorzeczowej .............................................................................. V. Nowe podejście do cywilistycznego problemu energii elektrycznej ........................................................................................ § 6. Charakter prawny energii elektrycznej – analiza prawnoporównawcza ................................................................................ § 7. Energia elektryczna jako dobro podobne do rzeczy oznaczonych co do gatunku – konsekwencje dla cywilistycznego ujęcia obrotu energią ......................................................................................................... I. Skutki nowego podejścia do statusu rzeczowego energii elektrycznej dla prawa zobowiązań – zagadnienia wstępne ...... II. Skutki nowego podejścia do statusu rzeczowego energii elektrycznej dla prawa rzeczowego ............................................... 1. Własność i posiadanie energii elektrycznej .......................... 2. Energia elektryczna jako pożytek ........................................... 3. Nowe podejście do energii elektrycznej a ochrona prawa własności ..................................................................................... Rozdział III. Nawiązywanie, zmiana i wygaśnięcie stosunków prawnych dotyczących obrotu energią elektryczną ...................................................... § 1. Rodzaje umów odnoszących się do obrotu energią a sposób ich zawarcia, zmiany i rozwiązania – zarys problematyki ........................ § 2. Nawiązanie stosunków prawnych dotyczących obrotu energią elektryczną .................................................................................................. I. Tendencje liberalizujące sektor energetyczny a zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej ......................................... II. Tryb ofertowy i adhezyjny zawierania umów w sektorze obrotu energią .................................................................................. 1. Oferta i zaproszenie do zawarcia umowy ............................. 2. Wykorzystanie wzorców umownych w kształtowaniu stosunku prawnego z zakresu sprzedaży energii elektrycznej ................................................................................. III. Aukcja i przetarg w obrocie energią elektryczną ........................ 1. Funkcje aukcji i przetargu na rynku energii elektrycznej ... 2. Przetarg otwarty na energię elektryczną ............................... 3. Zamówienie publiczne na energię elektryczną ..................... IV. Obligo giełdowe dla obrotu energią elektryczną ........................ VI 59 63 68 71 77 83 87 88 91 91 98 107 109 109 111 111 116 116 128 135 135 138 145 151 Spis treści § 3. Zmiana stosunków prawnych dotyczących obrotu energią elektryczną .................................................................................................. I. Forma umowy sprzedaży energii a możliwość zmiany jej treści ................................................................................................... II. Zmiana wzorca umownego w trakcie trwania stosunku sprzedaży energii elektrycznej ....................................................... III. Zmiana taryfy w trakcie trwania stosunku sprzedaży energii elektrycznej ........................................................................................ § 4. Wygaśnięcie stosunków prawnych dotyczących obrotu energią elektryczną .................................................................................................. I. Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej ........... II. Odstąpienie od umowy sprzedaży energii zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ........................ Rozdział IV. Umowy w obrocie energią elektryczną ....................................... § 1. Umowy nazwane i nienazwane występujące w obrocie energią elektryczną .................................................................................................. I. Rola umów w obrocie energią ....................................................... II. Następstwa cywilnoprawnej kwalifikacji umów szczątkowo uregulowanych oraz nazwanych w Prawie energetycznym ...... § 2. Umowa sprzedaży energii elektrycznej ................................................. I. Pojęcie umowy sprzedaży energii elektrycznej w Prawie energetycznym .................................................................................. II. Charakter prawny umowy sprzedaży energii elektrycznej na tle przepisów Kodeksu cywilnego ............................................ III. Zakres stosowania art. 555 KC do umowy sprzedaży energii elektrycznej ........................................................................................ IV. Analiza umowy sprzedaży energii elektrycznej .......................... 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Charakterystyka umowy sprzedaży energii elektrycznej .... 3. Składniki treściowe umowy sprzedaży energii elektrycznej ................................................................................. 4. Wydanie i odebranie energii elektrycznej w umowie sprzedaży energii elektrycznej ................................................ 5. Cena energii elektrycznej w umowie sprzedaży energii elektrycznej i możliwość wpływu na jej wysokość ............... V. Reżim odpowiedzialności za niewykonanie umowy sprzedaży energii elektrycznej .......................................................................... VI. Znaczenie bonifikaty w przypadku odpowiedzialności za braki jakościowe sprzedanej energii elektrycznej .................. § 3. Umowy w obrocie energią elektryczną po zmianie podejścia do statusu energii elektrycznej – wnioski de lege ferenda ......................... 159 159 160 165 167 167 172 175 175 175 181 188 188 190 196 204 204 206 209 215 218 225 228 234 VII Spis treści I. Umowy przenoszące „własność” energii elektrycznej ............... II. Umowy pozwalające na pobieranie pożytków w postaci energii elektrycznej .......................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 234 235 239 251 VIII Przedmowa Niniejsza monografia powstała na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym”, której publiczna obrona odbyła się w dniu 9.2.2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Chciałbym serdecznie podziękować promotorowi rozprawy Panu Profesorowi Zbi- gniewowi Kuniewiczowi oraz promotorowi pomocniczemu Panu Profesorowi Danie- lowi Wacinkiewiczowi za poświęcony czas. Bardzo dziękuję także recenzentom Panu Profesorowi Adamowi Olejniczakowi oraz Panu Profesorowi Wojciechowi J. Katnerowi za cenne uwagi i komentarze, które stara- łem się w największym stopniu wykorzystać, nadając monografii ostateczny kształt. Osobne podziękowanie za zaangażowanie i merytoryczną pomoc kieruję w stronę Pani Doktor Eweliny Cała-Wacinkiewicz. Książkę tę dedykuję mojej żonie Karolinie i córeczce Anastazji, które były dla mnie nieocenionym wsparciem w toku całej pracy, za co im z całego serca dziękuję. Szczecin, grudzień 2017 r. dr Szymon Słotwiński IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne AKC ................................................. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die ge- sammten deutschen Erbländer der Oesterreichi- schen Monarchie (StF: JGS Nr. 946/1811) – au- striacki kodeks cywilny CzystPorzU ..................................... ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i po- rządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) GiełTowarU .................................... ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1127 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. LKC .................................................. Civil code of (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) the Republic of Lithuania z 18.7.2000 r., No VIII-1864 – litewski kodeks cy- wilny NKC ................................................. Bürgerliches Gesetzbuch (BGBl. I S.42, 2909; 2003 I S.738) – niemiecki kodeks cywilny OchrKonkurU ................................ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- OdnŹrEnergU ................................ ustawa z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach sumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) PrEnerg ........................................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne energii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1148 ze zm.) PrKons ............................................. ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) z 2017 r. poz. 959 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907) PrLot ................................................ ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. PrTele .............................................. ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne PrWod ............................................. ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne PrZamPubl ..................................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) XI Wykaz skrótów SysElektrR ....................................... rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowa- nia systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.8.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kal- kulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elek- tryczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1200) TaryfyElektrR ................................. TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26.10.2012 r., s. 47) 2. Opracowania zbiorowe SPC ................................................... System Prawa Cywilnego SPH .................................................. System Prawa Handlowego SPP ................................................... System Prawa Prywatnego 3. Czasopisma AUW ................................................ Acta Universitatis Wratislaviensis KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ................................................. Monitor Prawniczy NP .................................................... Nowe Prawo OSN ................................................. Orzeczenia Sądu Najwyższego OSNC ............................................... Orzeczenia Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wych OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. .................................................... Palestra PB ..................................................... Prawo Bankowe PiP .................................................... Państwo i Prawo PPH .................................................. Przegląd Prawa Handlowego PPP ................................................... Przegląd Prawa Publicznego Pr.Sp. ................................................ Prawo Spółek PS ...................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC ..................................................... Studia Cywilistyczne TPP .................................................. Transformacje Prawa Prywatnego XII Wykaz skrótów ZNUJ PWOiWI ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Inte- lektualnej 4. Instytucje KIO .................................................. Krajowa Izba Odwoławcza NSA .................................................. Naczelny Sąd Administracyjny S. Antym. ........................................ Sąd Antymonopolowy SA ..................................................... Sąd Apelacyjny SN ..................................................... Sąd Najwyższy SO ..................................................... Sąd Okręgowy SOKiK .............................................. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE (ETS) .................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (daw- UE .................................................... Unia Europejska UOKIK ............................................ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta URE .................................................. Urząd Regulacji Energetyki niej Europejski Trybunał Sprawiedliwości) 5. Inne skróty MW .................................................. megawat MWh ............................................... megawatogodzina n. ....................................................... następna (-e, -y) Nb ..................................................... numer brzegowy niepubl. ............................................ niepublikowany Nr ..................................................... numer post. ................................................. postanowienie poz. ................................................... pozycja rozdz. ............................................... rozdział s. ....................................................... S.A. ................................................... spółka akcyjna t. ........................................................ tom TGE .................................................. Towarowa Giełda Energii S.A. uchw. ............................................... uchwała wyr. .................................................. wyrok strona XIII Wykaz aktów prawnych Decyzja Nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.9.2006 r. ustanawia- jąca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję 96/391/WE i decyzję Nr 1229/2003/WE (Dz.Urz. L 262 z 22.9.2006 r., s. 1–23) Dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319) Dekret z 12.11.1946 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 67, poz. 369) Dekret z 8.10.1946 r. – Prawo spadkowe (Dz.U. Nr 60, poz. 328) Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.5.1999 r. w sprawie nie- których aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwa- rancji (Dz.Urz. L 171 z 7.7.1999 r., s. 12–16) Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.9.2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.Urz. L 283 z 27.10.2001 r., s. 33–40) Dyrektywa 2003/54/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek- trycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.Urz. L 176 z 15.7.2003 r., s. 37–56) Dyrektywa 2003/55/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziem- nego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz.Urz. L 176 z 15.7.2003 r., s. 57–78) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.4.2009 r. w sprawie pro- mowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. L 140 z 5.6.2009 r., s. 16–62) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13.7.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. L 140 z 5.6.2009 r., s. 16–62) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.9.2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż energii elektrycz- nej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej (Dz.U. Nr 186, poz. 1246) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.10.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych doty- czących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. z 2012 r. poz. 1229 ze zm.) XV Wykaz aktów prawnych Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.8.2011 r. w sprawie szczegółowych za- sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1200 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) Rozporządzenie Nr 1228/2003/WE w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesie- niu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz.Urz. L 233 z 2.7.2004 r., s. 3–4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z 13.7.2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1228/2003 (Dz.Urz. L 211 z 14.8.2009 r., s. 15–35) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. C 326 z 26.10.2012 r., s. 47) Ustawa elektryczna z 21.3.1922 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 277) Ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311) Ustawa z 30.5.1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz.U. Nr 32, poz. 150) Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 Ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 Ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) Ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. ze zm.) ze zm.) poz. 880 ze zm.) poz. 1289) poz. 1278) Ustawa z 23.8.1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 114, poz. 542) Ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2017 r. Ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2017 r. Ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) Ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840) Ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876) Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) Ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 385 ze zm.) Ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) Ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 959 ze zm.) XVI Wykaz aktów prawnych Ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmia- nie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) Ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) Ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.) Ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fun- duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2060 ze zm.) Ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907) Ustawa z 4.3.2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 552) Ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.) poz. 229 ze zm.) Ustawa z 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 ze zm.) Ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. Ustawa z 29.6.2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprze- daży mocy i energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 569) Ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126) Ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) Ustawa z 9.5.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. Ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) Ustawa z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1148 poz. 1830) ze zm.) XVII Wykaz literatury Agopszowicz A., Własność wód (jej istota i charakter prawny), ZNUJ PWOiWI 1974, Andruszkiewicz M., Ceny energii ustalone w taryfie – sztywne czy maksymalne?, Glosa Nr 1 2010, Nr 1 Baehr J., Żeby sprawa była jasna, Rzeczpospolita z 31.3.2000 r. Baehr J., Stawicki E., Antczak J., Prawo energetyczne. Komentarz, Kraków 2003 Balwicka-Szczyrba M., Umowa sprzedaży ciepła zawarta z przedsiębiorcą energetycz- Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, komentarz do art. 31, Banaszczyk Z., w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz art. 450–1088, Banaszczyk Z., w: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – nym, PUG 2010, Nr 7 Legalis t. 2, Warszawa 2013 część ogólna, Warszawa 2012 buch, Berlin 2006 Bauer J.F., Pritzsche K., Simon S., Unbundling in der Energiewirtschaft: Ein Praxishand- Beckmann R.M., w: J. von Staudingers, Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch mit Einfuhrugsgesetz und Nebengesetzen, Recht der Schuldverhaltnisse §§ 433–480 (Kaufrecht), Buch 2, Berlin 2014 Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997 Bednarek M., w: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań Bednarek M., w: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, Warszawa 2013 – część ogólna, Warszawa 2009 Bielski P., Regulacja pojęcia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym a projekt prawa spółek handlowych, PPH 1999, Nr 6 Biskup R., w: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitało- wego. Komentarz, Warszawa 2014 Bogdanowicz P., Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, War- szawa 2012 Borenstein S., Customer Risk from Real-Time Retail Electricity Pricing: Bill Volatility and Hedgability, The Energy Journal 2007, vol. 28, No. 2 Bradbrook A.J., Gardam J.G., Energy and poverty: a proposal to harness international law to advance universal access to modern energy services, Netherlands Interna- tional Law Review 2010, t. LVII XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: