Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01275 025283 21108967 na godz. na dobę w sumie
Statystyka dla geografów - ebook/pdf
Statystyka dla geografów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 215
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7969-334-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> geologia i geografia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni kierunków geograficznych, którzy uczęszczają na wykłady i ćwiczenia ze statystyki. Głównym jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu zadań i ich interpretacji. Prezentowane zagadnienia pogrupowane zostały w poszczególne działy o podobnej strukturze. Każdy z nich rozpoczynają wiadomości teoretyczne wykorzystywane w danej części, następnie rozwiązywane są przykładowe zadania, w których umieszczono algorytm obliczeń oraz właściwą interpretację wyników, dalej zaprezentowane są zadania do rozwiązania samodzielnego. Rozwiązania części z nich podane zostały na końcu rozdziałów. Zadania mają różny stopień trudności, a także ich wykonanie wymaga różnego czasu. Wiele z nich można rozwiązać, przy użyciu dostępnych komputerowych pakietów statystycznych lub arkuszy kalkulacyjnych. Specyfika studiów geograficznych wymaga badania danych w przestrzeni, stąd w każdym z rozdziałów znajduje się kilka przykładów prezentujących wyniki na mapie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Iwona Jażdżewska – Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, 90-323 Łódź, ul. Kopcińskiego 31 RECENZENT Jerzy Runge REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Danuta Bąk SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Ewa Laśkiewicz © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie II. W.03575.13.1.S ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-984-1 ISBN (ebook) 978-837969-334-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl SPIS TREŚCI WSTĘP  l. WPROWADZENIE 1.1.  Podstawowe pojęcia matematyczne 1.2.  Podstawowe pojęcia statystyczne 1.3.  Metoda reprezentacyjna 1.4.  Zadania 2. PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH 2.1.  Szeregi statystyczne 2.2.  Tablice statystyczne 2.3.  Graficzna prezentacja danych statystycznych 2.4.  Zadania 3. ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH I ICH WŁASNOŚCI 4. ANALIZA JEDNEJ ZMIENNEJ 4.1.  Miary średnie 4.1.1.  Zadania  4.2.  Miary rozproszenia 4.2.1.  Zadania  4.3.  Miary asymetrii i koncentracji 4.3.1.  Zadania  5. ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI 5.1.  Zadania 6. ANALIZA DYNAMIKI 6.1.  Wskaźniki dynamiki 6.2.  Wyznaczanie tendencji rozwojowych 6.3.  Zadania TABLICA STATYSTYCZNA. ROZKŁAD t-Studenta  LICZBY LOSOWE    INDEKS TERMINÓW    LITERATURA    7 9 10 13 16 22 31 32 41 43 57 67 72 73 94 105 119 127 146 152 172 183 183 187 193 204 205 206 212 WSTĘP Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni kie- runków geograficznych, którzy uczęszczają na wykłady i ćwiczenia ze statystyki.  Głównym jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu zadań i ich interpretacji. Prezentowane  zagadnienia  pogrupowane  zostały  w  poszczególne  działy  o podobnej strukturze. Każdy z nich rozpoczynają wiadomości teoretyczne wy- korzystywane w danej części, następnie rozwiązywane są przykładowe zadania,  w których umieszczono algorytm obliczeń oraz właściwą interpretację wyników,  dalej  zaprezentowane  są  zadania  do  rozwiązania  samodzielnego.  Rozwiązania  części z nich podane zostały na końcu rozdziałów. Zadania mają różny stopień  trudności, a także ich wykonanie wymaga różnego czasu. Wiele z nich można  rozwiązać,  przy  użyciu  dostępnych  komputerowych  pakietów  statystycznych  lub arkuszy kalkulacyjnych. Specyfika studiów geograficznych wymaga badania  danych w przestrzeni, stąd w każdym z rozdziałów znajduje się kilka przykładów  prezentujących  wyniki  na  mapie. Więcej  przykładów  przestrzennej  prezentacji  wyników analiz statystycznych należy szukać w opracowaniach kartograficznych  lub w Systemach Informacji Geograficznej (GIS). Większość  zadań  powstała  w  trakcie  ćwiczeń  ze  statystyki  prowadzonych  ze  studentami  studiującymi  na  Wydziale  Nauk  Geograficznych  Uniwersytetu  Łódzkiego.  Studenci  w  trakcie  zajęć  nie  tylko  rozwiązywali  zadania,  ale  rów- nież sami je układali. Przedstawiali także własny problem badawczy, poszukiwali  do jego rozwiązania odpowiednich metod statystycznych i prezentowali ich inter- pretację. Chciałabym wyrazić podziękowanie moim byłym studentom za ich trud  i intelektualną przygodę, jaką niektórzy z nich przedstawili w swoich pracach. Nie  zawsze i nie wszystkim studentom studiowanie statystyki przychodziło z łatwo- ścią, wielu z nich miało z nią problemy. Swoim młodszym koleżankom i kolegom  przekazują oni następujące wskazówki: 1. Przygotuj się do ćwiczeń z zagadnień, które były omawiane na wykładach lub zostały zadane do samodzielnego przygotowania na poprzednich ćwiczeniach,  nie zostawiaj na ostatnią chwilę przyswojenia teorii. 2. Jeśli  jesteś  przygotowany  do  zajęć,  możesz  zadać  wykładowcy  pytania dotyczące zagadnień, których nie rozumiesz; nie bój się pytać; jeśli jesteś nieprzy- gotowany, nie masz możliwości wzięcia udziału w dyskusji. 8   3. Jeśli nie rozumiesz tematu, nie przejmuj się, tylko zrób przerwę i prze- czytaj go jeszcze raz.   4. Rób notatki na wykładach i ćwiczeniach, wielu komentarzy i przykładów  przedstawianych przez wykładowców na zajęciach nie znajdziesz w podręczniku;  notatki przydadzą Ci się przed kolokwium i egzaminem.   5. Rozwiązuj zadania zamieszczone w podręczniku – często na kolokwium  są przykłady podobne do tych w podręczniku.   6. Przygotowuj się do egzaminu z innymi koleżankami i kolegami ze stu- diów, w grupie łatwiej się uczyć. Wymyślajcie własne zadania podobne do tych,  które rozwiązywaliście wcześniej.   7. Egzamin lub kolokwium w pierwszym terminie są często najłatwiejsze.   8. Jeśli Ci zależy na dobrej ocenie i zrozumieniu tematu, przeglądaj tema- tykę wykładów i ćwiczeń z wyprzedzeniem. Wykładowca powinien podać kolej- ność prezentacji zagadnień, warto zapoznać się z nią i wcześniej ją przestudiować,  łatwiej Ci będzie zrozumieć prezentowany temat.   9. Proste obliczenia wykonuj samodzielnie lub tylko przy pomocy kalku- 10. Wiele obliczeń możesz wykonać przy użyciu narzędzi informatycznych.  Zwróć uwagę na interpretację wyników oraz założenia, jakie muszą być spełnio- ne, aby te obliczenia miały sens. 11.  Szukaj  danych  do  przykładów  w  wiarygodnych  źródłach,  np.  GUS  latora. lub Eurostatu. dla Ciebie bardziej przystępny. i magisterskiej. 12.  Jeśli  ten  podręcznik  Ci  nie  odpowiada,  poszukaj  innego,  może  będzie  13. Nie bój się statystyki, przyda Ci się podczas pisania pracy licencjackiej  Jeśli  masz  własne  uwagi,  które  powinny  być  uwzględnione  w  następnych  wydaniach podręcznika, napisz do autorki iwona.jazdzewska@uni.lodz.pl Iwona Jażdżewska 1. WPROWADZENIE Statystyka jest działem matematyki, stąd też pewnie bierze się niechęć do niej  niektórych osób studiujących geografię, które wybierając ten kierunek studiów,  miały nadzieję, iż pożegnały się z matematyką na zawsze. Z mojego doświadcze- nia wynika, iż wielu z Was, zwłaszcza Ci, którzy mieli w szkole kłopoty z mate- matyką, uważa statystykę za przedmiot trudny i podchodzi do niej z obawą1. Spró- bujemy przezwyciężyć te trudności, a poznane metody statystyczne wykorzystać  do rozwiązywania własnych problemów geograficznych. W  badaniach  geograficznych  występuje  wiele  informacji,  które  zazwyczaj  (choć nie zawsze) przyjmują formę liczb. Niekiedy jest ich kilka i można je na- tychmiast poddać analizie, z czasem przybywa ich, może ich być kilkaset czy na- wet kilka tysięcy i wówczas, aby je zinterpretować czy wykryć pewne prawidło- wości, trzeba się posłużyć metodami badawczymi oferowanymi przez statystykę. PRZYKŁAD 1 Przypuśćmy, że ktoś z Was bada turystów, którzy wybrali się do Muzeum  na Wawelu. Interesujące jest, kiedy i kto przychodzi do tej placówki. Możemy  dowiedzieć się, ile osób odwiedziło to muzeum w ciągu roku, miesiąca, tygo- dnia, dnia, a nawet godziny. Dane można przedstawić w formie tabelarycznej.  Wyobraźmy sobie zestawienie roczne, w którym umieszczony będzie każdy dzień  z informacją o zwiedzających w poszczególnych przedziałach czasowych, przy- kładowo co 2 godz. Po analizie jednego dnia łatwo możemy wysnuć wnioski, np.  że największe natężenie wizyt turystów było w godz. 12−14 lub że połowa z nich  przyszła do godz. 12. Jednak, gdy sporządzimy zestawienie miesięczne czy rocz- ne, ogrom cyfr wymusza na nas obliczenia. Aby zbadać zjawiska masowe, korzysta się z informacji zebranych osobiście  (np. przez ankiety), jak również z danych oferowanych przez placówki powołane  do ich zbierania, np. GUS. Przetwarzanie tak wielkiej ilości informacji wymaga  znajomości metod, a także odpowiedniego oprogramowania komputerowego, któ- re eliminuje czasochłonne obliczenia. Nie chcąc być „niewolnikiem” komputera,  można sobie poradzić w sytuacjach, gdy go nie będzie pod ręką i trzeba będzie wy- konać proste obliczenia. Procedury tych obliczeń są prezentowane w przykładach. 1  Osoby, które chciałyby przypomnieć sobie więcej wiadomości z matematyki, powinny sko- rzystać z prac Huk (2001) lub Jokiel, Kostrubiec (1981), pisanych przez matematyków dla geografów. 10 By rozwiązać zadania ze statystyki, potrzebna jest umiejętność posługiwa- nia się podstawowymi operacjami, symbolami i oznaczeniami matematycznymi,  takimi jak np.: +, −, ×, ÷, √, ≤, ≥, ≠, ∈, ∉, ∑, ∏, a także znajomość kilku liter  greckich, wykorzystywanych w matematyce: α, β, γ, ν, µ, δ, Σ, σ, π, Π, ε, ξ, χ, φ. 1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA MATEMATYCZNE Większość  prezentowanych  w  zbiorze  pojęć  matematycznych  występuje  w programie matematyki na poziomie szkoły średniej, jednakże sens niektórych  z nich zostanie krótko wyjaśniony. Jeżeli każdy element ze zbioru X należy do zbioru Y, to mówimy, że zbiór X  Przedział otwarty (a; b) określamy następująco: Zbiory X, Y nazywamy rozłącznymi, jeżeli nie mają wspólnego elementu,  Zbiory oznaczać będziemy dużymi literami (np. X, Z), a ich elementy odpo- wiednio małymi literami. Fakt przynależności elementu x do zbioru X zapisywać  Jeżeli zbiór X ma skończoną liczbę elementów, symbol xi oznacza i-ty ele- ment tego zbioru, przy czym i może przyjmować wartości całkowite od 1 do n  włącznie, co zapisujemy i = 1, ..., n. będziemy x ∈ X, natomiast y ∉ X oznacza, że element y nie należy do zbioru X. tzn. jeżeli X ∩ Y = ⌀. zawiera się w zbiorze Y i piszemy X ⊂ Y lub Y ⊃ X. Jeżeli X ⊂ Y, to X nazywamy podzbiorem zbioru Y. x ∈ (a; b) ⇔ a   x   b Przedział zamknięty (domknięty) 〈a; b〉 określamy następująco: x ∈ 〈a; b〉 ⇔ a ≤ x ≤ b x ∈ 〈a; b) ⇔ a ≤ x   b x ∈ (a; b〉 ⇔ a   x ≤ b W przedziale tym nie ma liczby najmniejszej i nie ma liczby największej.  Liczby a i b są kresami: dolnym i górnym zbioru (a; b). W przedziale tym istnieje liczba najmniejsza a i największa b. Przedział lewostronnie domknięty określamy: Przedział prawostronnie domknięty określamy:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Statystyka dla geografów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: